intTypePromotion=1

Thông tư 11/2001/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
66
lượt xem
4
download

Thông tư 11/2001/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11/2001/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2001/TT-BTM của Bộ Thương mại

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA TH¤ N G  T¦ c ña B é  T H¦¥ N G  M ¹I  è  11/2001/TT­B T M  n g µ y   S 18 th¸ng 4 n¨ m   2001 H íng  d É n  thùc  Ö n  Q u y Õt  Þ n h  sè 46/2001/Q§­T T G   hi ® n g µy  04 th¸ng 4 n¨ m  2001 c ña T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ   v Ò   u ¶ n  lý  u Êt kh È u,  h Ë p  kh È u  h µ n g  h o¸  q x n thêi kú  2001 ­ 2005 C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 7  31    n¨m 1998 cña  ChÝnh  phñ Quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh LuËt Th¬ng      m¹i vÒ ho¹t®éng    xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu,giac«ng  ®¹ilýmua        vµ      b¸n hµng        ho¸ víi ngoµi; níc C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 4  04    n¨m  2001 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  qu¶n    vÒ  lýxuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  hµng      2001  ho¸ thêikú  ­2005;   Sau      æi  kiÕn    C«ng  khitrao ® ý  víiBé  nghiÖp, Bé    X©y dùng, Tæng     côc  H¶i quan  mét  Bé, ngµnh    vµ  sè    h÷u quan,   Bé Th¬ng    m¹ihíng dÉn  thÓ    cô  mét  ®iÓm     sè  ®Ó thùc hiÖn    QuyÕt  ®Þnh   sè  46/2001/Q§­TTg cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  sau: nh  1.Hµng      ho¸ cÊm   xuÊtkhÈu,cÊm       nhËp  khÈu: Hµng    ho¸ cÊm   xuÊt khÈu, cÊm       nhËp khÈu  thùc hiÖn    theo  danh môc  i t¹  Phô    01A, 01B  lôcsè    kÌm  theo Th«ng     tnµy. 2.Hµng      ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  theo giÊy phÐp      cña  Th¬ng  Bé  m¹i: 2.1.Hµng      ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  theo  giÊy phÐp cña  Th¬ng    Bé  m¹i thùc hiÖn    theo danh    môc    t¹ Phô    02  i lôcsè  kÌm theo Th«ng     tnµy. 2.2.§èivíihµng          ho¸ nªu  i t¹ Phô    02  lôc sè  kÌm  theo Th«ng   t nµy,doanh    nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi vµ      c¸c bªn  doanh  hîp  trong hîp    ®ång  t¸c hîp    kinh doanh  îcnhËp    ®   khÈu    ®Ó phôc  cho  vô  x©y dùng  b¶n  c¬  h×nh thµnh    tµi s¶n  ®Þnh  cè  theo kÕ    ho¹ch nhËp    khÈu  îcBé  ®   Th¬ng      m¹iphª duyÖt. Hå  ®Ò   s¬  nghÞ nhËp  khÈu    göi®Õn   Th¬ng    Bé  m¹i thùc hiÖn    theo quy  ®Þnh    t¹ môc    i 2,phÇn    IITh«ng   22/2000/TT­ tsè  BTM   ngµy  15/12/2000 cña    Bé  Th¬ng    m¹i"Híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  24/2000/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 31    7 n¨m 2000  cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt §Çu       t nícngoµi  t¹  iViÖt Nam     vÒ xuÊt nhËp  khÈu  c¸c ho¹t®éng  ¬ng    vµ      th m¹i kh¸c cña      c¸c doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc ngoµi" Thêi h¹n  Th¬ng    t   .    Bé  m¹i duyÖt  kÕ  ho¹ch  nhËp  khÈu theo  quy ®Þnh   i®iÓm   t¹  2.3, môc   phÇn   Th«ng      2,  IX  t 22/2000/TT­ BTM  dÉn trªn. 2.3.§èivíihµng       ,nguyªn liÖu nªu  i       ho¸ lµvËt t      t¹  Phô    02  lôcsè  kÌm  theo  Th«ng   nµy, doanh  t   nghiÖp  trong    doanh  níc vµ  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc t   ngoµi vµ      c¸c bªn  hîp doanh trong hîp ®ång hîp    t¸ckinh doanh  nhu  cã  cÇu  nhËp  khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu    hoÆc     ®Ó thùc hiÖn  ®ång      hîp  gia c«ng    ¬ng  víith nh©n    níc ngoµigöiv¨n      b¶n    ®Ò nghÞ  ®Õn   Th¬ng      Bé  m¹i ®Ó ® îcxem         xÐt gi¶iquyÕt. V¨n b¶n    ®Ò nghÞ  cña doanh nghiÖp  nªu  tªn ®Þa   râ    chØ  kh¸ch hµng  nhËp khÈu  hoÆc   Æt    ® gia c«ng,sè îng s¶n    l   phÈm  xuÊt khÈu,®Þnh      møc    vËt t  , nguyªn liÖu cho mét ®¬n  s¶n  vÞ  phÈm, îng   , nguyªn  l vËt t  liÖu cÇn    nhËp 
 2. 2 khÈu. Gi¸m    ®èc doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm       vÒ viÖc    x¸c ®Þnh  ®Þnh  møc   ,nguyªn liÖu cho  vËtt      s¶n  xuÊt. Trong    thêih¹n  ngµy  5  (ngµy lµm viÖc)kÓ      tõ ngµy nhËn  îc ®Ò   ®   nghÞ,  Bé  Th¬ng    tr¸chnhiÖm      m¹icã    tr¶lêidoanh nghiÖp. 3.XuÊt    khÈu,nhËp    khÈu  vµ  gç  s¶n  phÈm   gç: 3.1.Trõ    Æt     c¸c m hµng cÊm  xuÊt khÈu    nªu  i t¹ Phô    01A  lôc sè  kÌm theo  Th«ng  tnµy,c¸clo¹ gç  s¶n      i vµ    phÈm   ®Òu   îcphÐp  gç  ®   xuÊt khÈu  lµm      vµ  thñ tôct¹ H¶i quan        i cöa khÈu,kh«ng    ph¶ixingiÊy phÐp        cña  Th¬ng  Bé  m¹i. 3.2.Gç    nguyªn liÖu (gç trßn,gç    thanh)® îcnhËp          xÎ,gç      khÈu  kh«ng ph¶i  xingiÊy phÐp      cña  Th¬ng    Bé  m¹i,chØ  cÇn  lµm          thñ tôc t¹ H¶i quan  i cöa khÈu.  Riªng  nguyªn  gç  liÖu nhËp    khÈu    tõ Campuchia (kÓ  viÖc    c¶  t¹m nhËp      ®Ó t¸i xuÊt)thùc hiÖn      theo Th«ng   08/2000/TT­   tsè  BTM   ngµy  12/4/2000 cña  Th­   Bé  ¬ng  m¹i. 3.3.Gç  nguån    cã  gèc  nhËp khÈu  ph¸p  îc xuÊt khÈu      c¸c hîp  ®     díitÊtc¶    d¹ng,kh«ng    ph¶ixingiÊy phÐp        cña  Th¬ng  Bé  m¹i. 3.4.Gç     nguyªn  liÖu vµ    s¶n  phÈm   ® îc t¹m  gç    nhËp  i t¸ xuÊt kh«ng    ph¶i  xin giÊy    phÐp cña    Bé Th¬ng  m¹i;trõ gç      nguyªn  liÖu t¹m nhËp  ixuÊt    t¸  tõ Campuchia®∙    quy ®Þnh    t¹ ®iÓm       i 3.2 trªn®©y. 4. XuÊt    khÈu hµng dÖt,may    vµo nh÷ng thÞ  êng  tr theo h¹n ng¹ch tho¶  thuËn      víi ngoµi: níc §Ó         phï hîp víit×nh h×nh thùc tÕ    trong tõng      ªnBé    thêikú, li   Th¬ng      m¹i ­ KÕ   ho¹ch vµ    §Çu    t­C«ng  nghiÖp quy ®Þnh  thÓ  sau: cô  nh  4.1.ViÖc    ph©n giao h¹n ng¹ch hµng dÖt may    2001­ thêikú  2002 thùc  hiÖn  theo Th«ng  t li  tÞch sè  19/2000 TTLT/BTM/BKH§T/BCN  ngµy    ªn 16/10/2000 cña  Th¬ng    KÕ     Bé  m¹i,Bé  ho¹ch vµ    §Çu   Bé  tvµ  C«ng  nghiÖp; 4.2.ViÖc    ®Êu  thÇu h¹n ng¹ch hµng  dÖt may n¨m 2001 thùc hiÖn    theo  Quy chÕ ®Êu  thÇu ban hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  0035/2001/Q§/BTM  sè  ngµy  11/01/2001 cña    Chñ tÞch    Héi ®ång  ®Êu thÇu; 4.3. ViÖc  ëng  th h¹n ng¹ch hµng dÖt may  n¨m  2001 thùc hiÖn theo  Th«ng   ªntÞch  07/2001/ITLT/BTM/BKH§T/BCN   t li   sè  ngµy 16/3/2001 cña Bé  Th¬ng    KÕ   m¹i,Bé  ho¹ch vµ    §Çu   Bé  tvµ  C«ng  nghiÖp. 5.XuÊt    khÈu  g¹o: 5.1.§èivíi       nh÷ng  tr thÞ  êng  sù  cã  can  thiÖp hoÆc   sù  cã  tho¶ thuËn    cña  ChÝnh  phñ,Bé    Th¬ng      m¹isÏchØ  ®Þnh  doanh nghiÖp  thùc hiÖn  chØ    vµ  ®¹o  viÖc giao dÞch  (kÓ  viÖc  c¶  tham gia ®Êu  thÇu) víic¸c ®èi    îc c¸c c¬        t¸c ®     quan  ChÝnh phñ    nícmua  hµng chØ  ®Þnh. Ngoµic¸c hîp ®ång  c¸c®èi t¸c         vµ        thùc hiÖn      hîp ®ång  ChÝnh  phñ  trªn,   nªu    doanh  c¸c nghiÖp  xuÊtkhÈu  ® îc   g¹o    giao dÞch    cho          b¸n g¹o  c¸c®èi t¸ckh¸c. 5.2.VÒ   chÕ    c¬  thùc hiÖn        c¸c hîp ®ång  xuÊt khÈu  sang    g¹o  mét  thÞ  sè  tr êng  sù  cã  tho¶  thuËn cña  ChÝnh  phñ      ta víiChÝnh  phñ      c¸c níc (hîp ®ång    ChÝnh  phñ); thùc    hiÖn nh quy  ®Þnh   i®iÓm   §iÒu  QuyÕt  t¹  2,  6  ®Þnh  sè  46/2001/Q§­TTg  ngµy  th¸ng4  04    n¨m  2001. 6.XuÊt    khÈu  x¨ng dÇu, ph©n      bãn  nguån  cã  gèc  nhËp  khÈu:
 3. 3 6.1.Doanh    nghiÖp  nhu  cã  cÇu  xuÊt khÈu    x¨ng dÇu  nhiªn liÖu,kÓ       c¶  viÖc cung  øng  cho    tµu biÓn    nícngoµivµ    ph©n  bãn  nguån  cã  gèc nhËp khÈu  göi v¨n    b¶n    ®Ò nghÞ  ®Õn   Th¬ng      îc xem   Bé  m¹i ®Ó ®   xÐt    gi¶iquyÕt.Gi¸m    ®èc  doanh  nghiÖp chÞu  tr¸ch nhiÖm     b¶o  ®¶m  hµng xuÊt  khÈu  îc thanh  ®   to¸nb»ng    ngo¹itÖ    chuyÓn    tùdo  ®æi. 6.2.Bé    Th¬ng   m¹ichØ xem       xÐt phª duyÖt kÕ    ho¹ch cung    øng x¨ng dÇu    tõ nguån    nhËp khÈu cho tµu biÓn    níc ngoµi cho      c¸c doanh nghiÖp  chøc  cã  n¨ng kinhdoanh    dÞch  cung  vô  øng    tµu biÓn. 6.3.ViÖc    cung øng  x¨ng dÇu cho tµu biÓn    níc ngoµi theo    ph¬ng thøc  t¹m  nhËp  i t¸ xuÊt thùc hiÖn        theo  quy chÕ ban hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  sè  0123/1999/Q§­ BTM  ngµy  04/02/1999 cña  Th¬ng    Bé  m¹i. 6.4.B∙ibá        v¨n b¶n  0110/TM­XNK   sè  ngµy  15/01/2001 cña  Th¬ng      Bé  m¹i vÒ  viÖc qu¶n    lýcung  øng x¨ng dÇu    cho    tµu biÓn    nícngoµi. 7.§iÒu    kho¶n    thihµnh: Th«ng   t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy  th¸ng 5  01    n¨m  2001. B∙ibá      nh÷ng  quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i nh÷ng  quy ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy.
 4. 4 P h ô  lôc sè 01 A D a n h  m ô c  h µ n g  h o¸ c Ê m  x u Êt k h È u, c Ê m  n h Ë p  k h È u  thêi ú   k 2 00 1 ­ 2 00 5 (KÌm  theo Th«ng   11/2001/TT­   tsè  BTM   ngµy  th¸ng4  18    n¨m 2001 cña  Th¬ng  Bé  m¹i) I. µ n g   Ê m   u Êt kh È u  H c x M«     t¶hµng  ho¸ Thêih¹n ¸p       dông 1 Vò khÝ, ®¹n        dîc,vËt liÖu        næ (trõvËt liÖu    næ c«ng  2001   ­2005 nghiÖp),trang thiÕtbÞ  thuËtqu©n        kü    sù 2 §å cæ 2001   ­2005 3 C¸c  i   lo¹ ma tuý   2001   ­2005 4 C¸c  i   lo¹ ho¸ chÊt®éc     2001   ­2005 5 Gç trßn,gç      rõng      xÎ tõ gç  tù nhiªntrong níc;cñi,than           2001   ­2005 lµm    hoÆc     nguån  tõ gç  cñi, cã  gèc    rõng    tõ gç  tù nhiªn  trong níc   6 §éng  vËt  hoang  vµ  d∙  ®éng  thùc  vËt quý hiÕm     tù 2001   ­2005 nhiªn 7 C¸c  i lo¹ m¸y  chuyªn dông  c¸cch¬ng    m∙    vµ    tr×nh phÇn    2001   ­2005 mÒm   mËt  sö  m∙  dông  trong ph¹m      vib¶o  bÝ  vÖ  mËt  Nhµ  níc. II.H µ n g  c Ê m  n h Ë p  kh È u:   1 Vò  khÝ, ®¹n        dîc,vËt liÖu        næ (trõvËt liÖu    næ c«ng  2001   ­2005 nghiÖp  theo  quy  ®Þnh   cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ    t¹i V¨n b¶n sè 1535/CP­ KTTH  ngµy 28 th¸ng 12 n¨m  1998  cña  ChÝnh  phñ),trang thiÕtbÞ  thuËtqu©n        kü    sù 2 C¸c  i   lo¹ ma tuý   2001   ­2005 3 C¸c  i   lo¹ ho¸ chÊt®éc     2001   ­2005 4 S¶n  phÈm   v¨n  ho¸  ®åi  truþ,ph¶n    ®éng;   ®å ch¬i trÎ     2001   ­2005 em   ¶nh  cã  hëng  xÊu  ®Õn     gi¸odôc  nh©n  c¸ch vµ      trËt tù,an    toµn    x∙héi 5 Ph¸o    i   c¸c lo¹  (trõph¸o  hiÖu    i c¸c lo¹ cho  toµn  an  hµng  2001   ­2005 h¶ivµ    nhu  cÇu  kh¸c theo    quy  ®Þnh  riªngcña    Thñ ­t íng ChÝnh  phñ  iV¨n  t¹  b¶n  1383/CP­ sè  KTTH   ngµy  23 th¸ng11    n¨m  1998) 6 Thuèc   l¸®iÕu,x×  vµ      gµ  c¸cd¹ng  thuèc l¸thµnh     phÈm   2001   ­2005 kh¸c 7 Hµng   tiªudïng  qua  dông, bao  ®∙  sö    gåm     c¸c nhãm   2001   ­2005 hµng: ­Hµng    dÖt may, giµydÐp, quÇn        ¸o
 5. 5 ­Hµng    ®iÖn  tö ­Hµng    ®iÖn  l¹nh ­Hµng    ®iÖn   giadông ­Hµng    trangtrÝnéithÊt       ­ Hµng    gia dông  b»ng  gèm,  sµnh   sø, thñy  tinh,kim    lo¹   inhùa,cao    ,   su,chÊtdÎo vµ      chÊtliÖu kh¸c.     Danh  môc  hµng    thÓ  ho¸ cô  theo Phô    01B   lôcsè  8 Ph¬ng  tiÖn vËn          t¶i l¸ nghÞch  tay i (kÓ  d¹ng      c¶  th¸orêi 2001   ­2005 vµ d¹ng  ® îcchuyÓn  æi      íckhinhËp  ®∙    ® tay l¸ tr     i khÈu  vµo  ViÖt Nam),      iph¬ng    trõ c¸c lo¹  tiÖn  chuyªn  dïng,  ho¹t®éng    trong ph¹m      vihÑp,  gåm:  cÇn  xe  cÈu; m¸y    ®µo  kªnh  r∙nh;xe    quÐt  êng, t   êng; xe  ®  íi®   chë    r¸cvµ  chÊt    th¶isinh  ho¹t;xe      thic«ng  Æt   êng; xe  m ®   chë  kh¸ch  trong  s©n   bay  xe  vµ  n©ng   hµng  trong  kho,  c¶ng. 9 VËt ,ph¬ng  t  tiÖn ®∙    qua  dông,gåm: sö    2001   ­2005 ­ M¸y, khung, s¨m, lèp,phô            tïng,®éng  ®∙    c¬  qua  sö  dông  cña   «t«,m¸y  kÐo  xe    vµ  hai b¸nh,ba    b¸nh  g¾n   m¸y; ­ §éng  ®èt    c¬  trong ®∙    qua  dông  c«ng  sö  cã  suÊt tõ     30CV    trë xuèng; c¸c  im¸y  qua  dông    lo¹  ®∙  sö  g¾n  ®éng  ®èt  c¬  trongcã    c«ng  suÊttõ30CV        trëxuèng; ­ Khung  gÇm   qua  dông  g¾n   ®∙  sö  cã  ®éng  ®∙  c¬  qua  dông; khung  sö    gÇm   qua  dông  g¾n  ®∙  sö  cã  ®éng  míi;khung  c¬    gÇm     g¾n  míicã  ®éng  ®∙  c¬  qua  sö dông; ­Xe    ®¹p  qua  dông; ®∙  sö  ­Xe      haib¸nh,ba    b¸nh  g¾n  m¸y  qua  dông; ®∙  sö  ­¤      t«cøu  ¬ng  qua  dông; th ®∙  sö  ­  t«  ¤  vËn  chuyÓn   hµnh  kh¸ch  16  tõ  chç  ngåi trë     xuèng  (bao  gåm   lo¹  c¶  i võa  chë  kh¸ch võa    chë  hµng,   khoang chë kh¸ch vµ chë hµng chung trong mét  cabin), i qua  dông;     lo¹ ®∙  sö  ­ ¤      t«vËn  chuyÓn  hµnh  kh¸ch trªn16      chç  ngåi, i     lo¹ ®∙  qua  dông      sö  mµ thêigian    tõ n¨m  s¶n  xuÊt ®Õn     n¨m  nhËp  khÈu    vît qu¸  n¨m   5  (vÝ  dô:  2001  chØ   nhËp  khÈu   lo¹ s¶n  i xuÊttõn¨m      1996      trël¹®©y); i ­ ¤      t«vËn  chuyÓn  hµng    søc  ho¸ cã  chë    tÊn  díi 5  (bao  gåm   lo¹  c¶  i võa  chë  hµng  võa  chë  kh¸ch  khoang  cã  chë  hµng  khoang  vµ  chë  kh¸ch  kh«ng  chung  trong   mét  cabin;xe   chë    chÊt th¶isinh  r¸c vµ      ho¹t;xe    vËn  chuyÓn  hµng    cÇn  ho¸ cã  cÈu      ®Ó tùxÕp  hµng      lªnxe; xe  vËn  chuyÓn  hµng  ho¸  thiÕtbÞ  ® æ;  cã  cã    tù  xe  g¾n   thïng chë    chÊt láng,chÊt khÝ;  l¹nh;xe        xe    b¶o  «n),lo¹ ®∙    i qua  dông        sö  mµ thêigian tõ n¨m      s¶n  xuÊt   ®Õn   n¨m  nhËp  khÈu      n¨m  vîtqu¸ 5  (vÝ    dô: n¨m  2001  chØ  nhËp  khÈu  ilo¹ s¶n    xuÊttõn¨m      1996      trël¹®©y). i 10 S¶n  phÈm, vËt liÖu cã chøa ami¨ng thuéc nhãm   2001   ­2005 amphibole.
 6. 6 11 C¸c  i lo¹ m¸y  chuyªn dông  c¸cch¬ng    m∙    vµ    tr×nh phÇn    2001   ­2005 mÒm  mËt  sö  m∙  dông trong ph¹m      vib¶o  bÝ  vÖ  mËt  Nhµ níc
 7. 7 P h ô  lôc sè 01 B D a n h  m ô c  h µ n g  tiªu dïng ®∙ q u a  s ö  d ô n g   c Ê m  n h Ë p  k h È u (KÌm  theo Th«ng   11/2001/TT­   tsè  BTM   ngµy  th¸ng4  18    n¨m 2001 cña  Th¬ng  Bé  m¹i) Danh môc nµy  îcx©y  ®   dùng        sè  phïhîp víim∙  cña  Danh  môc BiÓu  thuÕ  NhËp  khÈu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  1803/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy 11  th¸ng12    n¨m  1998 cña  TµichÝnh Bé    Nguyªn  t¾c  dông  sö  danh  môc  nµy  sau: nh  1. C¸c  êng      tr hîp chØ      4  th× toµn  c¸c m∙  sè  liÖtkª m∙  sè    bé    8  thuéc nhãm     4  nµy  sè  ®Òu   cÊm   bÞ  nhËp khÈu. 2. C¸c  êng      tr hîp chØ      6  th×  liÖtkª m∙  sè  toµn  c¸c m∙  sè  bé    8  thuéc ph©n    nhãm   sè  6  nµy  ®Òu   cÊm   bÞ  nhËp khÈu. 3. C¸c  êng      tr hîp chØ      liÖtkª ngoµim∙  sè  6      4  vµ  sè cßn    më thªm  ®Õn   m∙  8  th× chØ  sè    nh÷ng  8  ®∙      cÊm   m∙  sè  më míibÞ  nhËp  khÈu. 4.C¸c  êng      tr hîp kh¸cthùc hiÖn  quy      nh  ®Þnh  trongdanh    môc. 5. §èi víic¸c m Æt           hµng    tiªudïng  qua  dông  ®∙  sö  cÊm  nhËp khÈu th×  phô tïng,linhkiÖn  qua  dông      ®∙  sö  (nÕu    cã) cña nh÷ng  Æt   m hµng    ®ã còng  cÊm  nhËp khÈu. 6. §Ó     tr¸nh ban    hµnh danh  môc qu¸    dµi,phÇn      Æt   m« t¶ m hµng trong  mét  tr sè  êng    îcrótgän  víi     Æt   hîp ®     so    t¶m m« hµng cña  Danh  môc BiÓu thuÕ  NhËp  khÈu  (thÓ hiÖn b»ng    c¸c dÊu  chÊm). Khi thùc hiÖn  3        cÇn    vµo  c¨n cø  lêi       Æt     m« t¶m v¨n hµng cña  Danh  môc BiÓu thuÕ nhËp khÈu. 7.Danh    môc nµy  chØ  dông    sö  ®Ó thùc hiÖn    môc    7,phÇn  , II Phô    lôcsè  01, QuyÕt    ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg ngµy 04/04/2001 cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ. Ch¬ng Nhãm Ph©n  M«     Æt   t¶m hµng nhãm Ch¬ng  3918 39 TÊm     tr¶is¶n  b»ng plast . . ic . 3922 Bån  t¾m      ,vßit¾m   hoa  sen,bån    röa... 3924 Bé  ¨n,bé  dïng nhµ  ®å    ®å    bÕp... 3925 §å    vËtb»ng  plast   icdïng trong x©y      dùng... 3926 S¶n  phÈm   kh¸c b»ng  plast       ic(trõ l¸ch¾n  chèng  b¹o lo¹n,®inh    ph¶n  quang  mµn  íitÈm   vµ  l  thuèc  diÖtmuçi).   Ch¬ng  4201 00 42 00 Bé  yªn c¬ng  ®å    dïng cho    i   c¸clo¹ ®éng    vËt... 4202 Hßm,  ly, va    x¾c  ®ùng  n÷  ®å  trang 4203 QuÇn   vµ    ¸o  ®å phô    trîhµng  may  Æc   m b»ng  da  thuéc.. . Ch¬ng  4303 43 QuÇn    ®å  ¸o vµ  phô    trîhµng  may  Æc.... m 4304 Da  l«ng  nh©n    c¸c s¶n  t¹ovµ    phÈm   lµm b»ng  da  l«ng nh©n    t¹o Ch¬ng  4414 00 44 00 Khung  tranh,khung    ¶nh..    . s¶n  c¸c phÈm  b»ng  gç 
 8. 8 t¬ng  tù 4419 00 00 Bé  ¨n,bé  lµm  ®å    ®å  bÕp  b»ng  gç 4420 Gç   kh¶m,      c¸c  ihép  d¸t;tr¸p vµ  lo¹  ®ùng    ®å kim  hoµn.. . 4421 C¸c  s¶n  phÈm   b»ng  kh¸c(trõ4421  10) gç      90  Ch¬ng  46 Toµn  ch¬ng  bé  46 Ch¬ng  4815 00 48 00 TÊm  phñ sµn cã thµnh phÇn  c¬ b¶n lµ giÊy  hoÆc   b×a.. . Ch¬ng  5007 50 V¶idÖt          tõsîi hoÆc     t¬ sîi kÐo    tõphÕ    liÖu t¬ Ch¬ng  5111 51 V¶i dÖt        l«ng    thoitõ sîixe  cõu  ch¶is¹ch hoÆc   ®∙      sîi l«ng ®éng        xe    vËtlo¹ mÞn... i . 5112 V¶i dÖt        l«ng cõu  ch¶isãng    thoitõ sîi xe    ®∙    hoÆc   sîi l«ng ®éng            vËtlo¹ mÞn... i . 5113 00 00 V¶i dÖt          thoitõ sîil«ng ®éng    i     vËt lo¹  hoÆc     th« sîi l«ng ®u«i,bêm       ngùa Ch¬ng  5208 52 V¶i dÖt          thoitõ sîib«ng, cã      tû träng b«ng      tõ 85%   trëlªn,     trängl    îng kh«ng    qu¸ 200g/m2 5209 V¶i dÖt        thoitõ b«ng, cã      tû träng b«ng      tõ 85%     trë lªn, trängl      îng trªn200g/m2 5210 V¶i dÖt thoi  tõ sîi  b«ng, cã tû träng b«ng díi   85%... . ....trängl   . . ...  ..  îng kh«ng    qu¸ 200g/m2 5211 V¶i dÖt thoi  tõ sîi  b«ng, cã tû träng b«ng díi   85%... . ....trängl     . . ...  ..  îng trªn200g/m2 5212 V¶idÖt      thoikh¸ctõsîi       b«ng Ch¬ng  5309 53 V¶idÖt      thoib»ng    sîilanh 5310 V¶i dÖt      thoib»ng    sîi®ay  hoÆc   b»ng    isîi c¸c lo¹    libe(vá). .   .. 5311 00 00 V¶i  dÖt  thoi b»ng    c¸c lo¹   dÖt  isîi gèc thùc    vËt kh¸c,v¶idÖt            thoitõsîi giÊy Ch¬ng  5407 54 V¶i dÖt      thoib»ng    la­ sîiphi­ m¨ng  i ament)tæng  (f l   hîp.. . 5408 V¶idÖt      thoib»ng    la­ sîiphi­ m¨ng  i ament)   . (f l   i t¸ t¹o. . Ch¬ng  5512 55 C¸c  i   lo¹  dÖt      staple tæng    tû v¶i thoitõ x¬    hîp,cã    träng lo¹ x¬    i nµy      tõ85%    trëlªn 5513 V¶idÖt      stapletæng    tûträng..d­   thoitõx¬    hîp,cã     . íi  85%,.. kh«ng      . qu¸ 170g/m2 5514 V¶idÖt      stapletæng    tûträng..d­   thoitõs¬    hîp,cã     . íi  85%,.. trªn170g/m2   .   5515 C¸c  i   lo¹ v¶idÖt      thoikh¸ctõx¬      tæng  hîp 5516 V¶idÖt      staplet¸ t¹o   thoitõx¬     i Ch¬ng  57 Toµn  ch¬ng  bé  57 Ch¬ng  58 Toµn  ch¬ng  bé  58 Ch¬ng  60 Toµn  ch¬ng  bé  60 Ch¬ng  61 Toµn  ch¬ng  bé  61 Ch¬ng  62 Toµn  ch¬ng  bé  62 Ch¬ng  6301 63 Ch¨n  ch¨n du  vµ    lÞch 6302 Kh¨n    êng,kh¨n tr¶i tr¶i gi       bµn,kh¨n vÖ      sinh.. . 6303 Mµn   che  (kÓ  rÌm) vµ  c¶    rÌm    mê (che  phÝa  trong  cöa  sæ).. ..
 9. 9 6304 C¸c  s¶n  phÈm   dÖt  kh¸c dïng      ®Ó phñ,bäc  ®¹c    ®å  trong nhµ...   6307 10 00 ­ Kh¨n      lausµn,kh¨n laub¸t,         kh¨n laubôivµ    i       c¸clo¹   kh¨n laut    ¬ng  tù 6308 00 00 Bé    chØ  v¶ivµ  trangtrÝ..   . 6309 00 00 QuÇn    vµ    ¸n cò  c¸cs¶n  phÈm   may  Æc   kh¸c m cò  Ch¬ng  64 Toµn  ch¬ng  trõ6405  10, 6405  20  bé  64    90    90  vµ  nhãm   6406 Ch¬ng  6503 00 65 00 Mò     c¸clo¹ ®éi ®Çu   nØ vµ    i     b»ng  kh¸c.. . nØ  . 6504 00 00 C¸c  i   c¸clo¹ ®éi ®Çu   lo¹ mò vµ          i kh¸c.. . 6505 Mò   c¸c  i®éi  lo¹  ®Çu   kh¸c, dÖt    kim,  ®an   hoÆc   mãc... 6506 C¸c  i lo¹ mò,    kh¨n,m¹ng      ®éi ®Çu   kh¸c.. . 6506 91 00 ­B»ng    cao  hoÆc   su  plast ic 6506 92 00 ­B»ng  l«ng   da  6506 99 00 ­B»ng        vËtliÖu kh¸c Ch¬ng  6601 66 C¸c  i   . lo¹ «,dï..   6602 00 00 Ba  toong,gËy    chèng.. . Ch¬ng  6702 67 Hoa, l¸ qu¶    ,   nh©n    c¸cphÇn  t¹ovµ    cña  chóng.. . 6704 Tãc    gi¶,r©u,l«ng mi..    n¬ikh¸c     . ë    ghi Ch¬ng  6910 69 Bån   röa,chËu  giÆt,bÖ     chËu  giÆt,bån    t¾m... . 6911 Bé  ¨n,bé  nhµ  ®å    ®å  bÕp,  gia dông  ®å  ®å    vµ  vÖ  sinh kh¸cb»ng      sø... 6912 00 00 Bé  ¨n,bé  nhµ  ®å    ®å  bÕp,  gia dông  ®å  ®å    vµ  vÖ  sinh kh¸cb»ng      gèm,    i trõlo¹ b»ng    sø.. . 6913 C¸c  it lo¹  îng  nhá  c¸c  is¶n  vµ  lo¹  phÈm   trang    trÝ b»ng  gèm,  kh¸c sø  6914 C¸c  i lo¹ s¶n    phÈm   kh¸cb»ng    gèm,  sø Ch¬ng  7013 70 Bé  ¨n,®å  ®å    nhµ  bÕp...  b»ng  thuû tinh   Ch¬ng  7117 71 §å    gi¶kim  hoµn Ch¬ng  7321 73 BÕp           lß,lßsëi,lßsÊy,bÕp    nÊu... 7323 Bé  ¨n,®å  ®å    nhµ  bÕp, c¸clo¹ giadông      i     kh¸c.. . 7324 §å  trang bÞ    trong nhµ  sinh vµ    phËn      vÖ    c¸c bé  rêi cña  chóng,b»ng    s¾t  hoÆc   thÐp Ch¬ng  7417 00 74 00 BÕp   nÕu  hoÆc    c¸cthiÕtbÞ   nhiÖt.   .b»ng  . ®ång 7418 Bé  ¨n,®å  ®å    nhµ  bÕp...   b»ng  ®ång; ®å    trang bÞ    trong nhµ  sinh   vÖ  Ch¬ng  7615 76 Bé  ¨n,®å  ®å    nhµ  bÕp...  b»ng  nh«m;  trang bÞ  ®å    trong nhµ  sinh   vÖ  Ch¬ng  8210 00 82 00 §å  dïng c¬    khÝ  cÇm   tay..phôc  viÖc    . vô  lµm  ¨n ®å    hoÆc   uèng 8212 Dao    l   c¹o vµ ìi dao  c¹o.. .. 8214 20 00 ­Bé  dïng c¾t    ®å    söa  mãng    tay,mãng  ch©n... 8215 Th×a  phª,dÜa, mu«i.. . cµ      . Ch¬ng  8306 83 Chu«ng,chu«ng    ®Üa...  khung  ¶nh,khung    tranh..   . g¬ng Ch¬ng  8414 51 84 00 ­  ­ Qu¹t bµn, qu¹tsµn,.         . qu¹tth«ng  .   giã.. (trõqu¹t     .   c«ng  nghiÖp) 8414 59 ­    ­Lo¹ikh¸c(trõqu¹tc«ng        nghiÖp)
 10. 10 8414 90 ­C¸c  phËn   bé  8414 90 90 ­    ­ Lo¹ikh¸c(chØ    bao  gåm   phËn  bé  cña    HS   c¸cm∙  nªu  trªn) 8415 M¸y  ®iÒu  hoµ  kh«ng  khÝ 8415 10 00 ­    Lo¹il¾p  vµo  cöa   sæ hoÆc   l¾p  vµo  êng, ho¹t t     ®éng  ®éc  lËp 8415 20 00 ­Sö    dông  cho  con  ngêi,l¾p    trong xe  t«c¸clo¹   «      i 8415 81 10 ­ ­C«ng  ­  suÊttõ90000      BTU/h   trëxuèng 8415 82 10 ­ ­C«ng  ­  suÊttõ90000      BTU/h   trëxuèng 8415 83 10 ­ ­C«ng  ­  suÊttõ90000      BTU/h   trëxuèng 8415 90 ­C¸c  phËn:   bé  8415 90 19 ­ Lo¹ikh¸c (chØ  ­       bao  gåm   phËn  bé  cña    c¸c m∙  HS   trªn) nªu  8418 M¸y  lµm  l¹nh. .. ­Tñ    i   l¹nhlo¹ dïng cho        gia®×nh 8418 21 00 ­    ­Lo¹inÐn 8418 22 00 ­      ­Lo¹ihót,dïng ®iÖn   8418 29 00 ­    ­Lo¹ikh¸c 8418 30 ­ M¸y  ®«ng  l¹nh,d¹ng      tñ, dung  tÝch  kh«ng    qu¸ 800  lÝt 8418 30 10 ­  ­Dung  tÝch  ®Õn   200  t li 8418 40 10 ­  ­Dung  tÝch  ®Õn   200  t li ­Phô    tïng 8418 99 00 ­    ­ Lo¹ikh¸c (chØ    bao  gåm   phô    tïngcña    HS   c¸c m∙  nªu  trªn) 8421 12 ­  ­M¸y  lµm  kh«  quÇn  ¸o 8421 12 10 ­ ­Dïng  ­  ®iÖn 8421 12 20 ­ ­Kh«ng  ­  dïng ®iÖn   ­Phô    tïng 8421 91 ­ Cña  ­  m¸y   ly t©m,    m¸y  kÓ c¶  lµm  kh«  b»ng    ly t©m   (chØ  bao  gåm   phô  tïng cña    HS     c¸c m∙  nªu  trªn) 8422 M¸y  b¸t®Üa... röa    8422 11 00 ­  ­M¸y  dïng trong gia®×nh...       8422 90 ­Phô    tïng 8422 90 10 ­  ­Cña  m¸y      röa b¸tdïng tronggia®×nh       8450 M¸y  giÆt   gia®×nh... . ­ M¸y    giÆt  søc  cã  chøa  kh«ng  qu¸  kg    10  v¶ikh«  mét  giÆt: lÇn  8450 11 00 ­  ­M¸y  giÆt    tù®éng  hoµn  toµn 8450 12 00 ­  ­M¸y  giÆt  kh¸ccã  phËn    bé  sÊy  kh«  b»ng    lyt©m 8450 19 00 ­    ­Lo¹ikh¸c 8450 90 00 ­ C¸c  phËn  bé  kh¸c (chØ    bao  gåm   phËn  bé  cña  c¸cm∙    trªn)   HS nªu  Ch¬ng  8509 85 Dông  c¬ cô  ®iÖn  dïng  trong  gia ®×nh,  l¾p  cã  ®éng  ®iÖn c¬  8510 M¸y   c¹o r©u, t«ng      ®¬ c¾t    c¸c dông  c¾t  tãc vµ    cô  tãccã    l¾p     m« t«®iÖn 8516 Dông  ®iÖn  cô  ®un   níc nãng  tøc  thêi .(trõ8516  .    .
 11. 11 40    10,8516  vµ 80  8516  00) 90  8518 Micro vµ      gi¸micro;loa phãng      thanh  hoÆc   ®∙  cha  l¾p vµo  thïng. .. ­Loa    phãng  thanh  hoÆc   ®∙  cha  l¾p  vµo  thïngloa   8518 21 00 ­  ­Loa  ®¬n  l¾p  ®∙  vµo  thïng 8518 22 00 ­  ­Loa  chïm  l¾p  ®∙  vµo  cïng mét    thïngloa   8518 30 ­Tainghe  bé      vµ  nghe    nãihçn  hîp 8518 30 10 ­    ­Tainghe 8518 40 00 ­   khuyÕch    ­Bé  ®¹i®iÖn    ©m tÇn 8518 50 00 ­Bé        t¨ng©m ®iÖn 8518 90 00 ­ Phô      tïng (chØ  bao  gåm   phô   tïng cña    HS   c¸c m∙  nªu trªn) 8519 §Çu  c©m,...  cassetvµ    i   c¸clo¹ m¸y          t¸ t¹o©m thanh  i kh¸c.. . 8520 M¸y    ghib¨ng    c¸clo¹ m¸y      tõvµ    i   ghi©m kh¸c.. . 8520 32 00 ­      ­Lo¹i©m thanh  sè 8520 39 00 ­    ­Lo¹ikh¸c,d¹ng    cassette 8520 90 00 ­Lo¹ikh¸c     8521 M¸y    ph¸tvideo thu vµ    8522 Phô    c¸cbé  tïngvµ    phËn  phô  .  trî .cho    . c¸cthiÕtbÞ    thuéc nhãm     8519  8521  vµ  (chØ  bao  gåm   phô    tïng vµ    phËn  c¸cbé  phô    trîcña    HS   trªn) c¸cm∙  nªu  8527 M¸y    thu dïng cho    ®iÖn  tho¹iv«    tuyÕn.. , . 8528 M¸y    thu h×nh.. . 8528 12 00 ­    ­Lo¹imµu 8528 13 00 ­    ­Lo¹i®en  tr¾ng.. . 8528 30 90 ­    ­Lo¹ikh¸c 8529 C¸c  phËn  bé  chuyªn  dïng  hay  chñ  yÕu  dïng  cho  c¸c m¸y  thuéc  nhãm   8525  ®Õn   8528  (chØ  bao  gåm  c¸c bé phËm  cña c¸c m∙ HS  thuéc nhãm   8527  8528  trªn) vµ  nªu  8539 Bãng  ®Ìn  ®iÖn  d©y  tãc  hoÆc   bãng  ®Ìn  phãng  ®iÖn 8539 22 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    8539 29 20 ­ ­Lo¹ikh¸c,cã  ­      c«ng  suÊttrªn200      W... 8539 31 10 ­ ­Dïng    ­  ®Ó trang trÝ.. .   . 8539 31 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    Ch¬ng  8711 87 M«     t«(kÓ  mopeds) vµ  ®¹p  g¾n  c¶    xe  cã  m¸y 8712 Xe ®¹p   haib¸nh.. (trõxe      ®¹p  . ®ua) 8714 Phô tïng  vµ  bé phËn phô   cña xe  trî thuéc c¸c   nhãm  tõ 8711 ®Õn  8713 (trõ  phô tung vµ bé  phËn  phô   trîcña  nhãm   8713) Ch¬ng  9004 10 90 00 KÝnh  r©m Ch¬ng  9101 91 §ång  ®eo    hå  tay,®ång  bá  . . hå  tói . 9102 §ång  ®eo    hå  tay,®ång  bá  .  hå  tói .kh¸c . 9103 §ång  cã  hå  l¾p  m¸y  ®ång  c¸nh©n... hå    9105 §ång  c¸c lo¹  hå    i kh¸c (trõm¸y          ®o thêigian  hµng  h¶ivµ    m¸y ¬ng t tù) Ch¬ng  9401 94 GhÕ   ngåi. ..
 12. 12 9401 30 00 ­GhÕ     quay  ®iÒu  cã  chØnh  cao ®é  9401 40 00 ­GhÕ...cã      thÓ  chuyÓn  thµnh  êng gi 9401 50 00 ­ GhÕ   b»ng  song  m©y,  liÔu  gai,tre hoÆc         c¸c nguyªn liÖu t    ¬ng  tù ­GhÕ     kh¸c,cã    khung  b»ng  kim  i lo¹ 9401 61 00 ­     ­§∙nhåi®Ö m   9401 69 00 ­     ­Lo¹ikh¸c ­GhÕ     kh¸c,cã    khung  b»ng  kim  i lo¹ 9401 71 00 ­     ­§∙nhåi®Ö m   9401 79 00 ­     ­Lo¹ikh¸c 9401 80 00 ­GhÕ     kh¸c 9403 §å  dïng  êng, tñ,bµn, ghÕ...  (gi       )kh¸c vµ      c¸c phô  tïngcña    chóng 9403 10 00 ­ §å dïng b»ng kim  i îc sö  lo¹ ® dông  trong    v¨n phßng 9403 20 00 ­§å    dïng b»ng    kim    lo¹ kh¸c i 9403 30 00 ­§å    dïng b»ng  sö    gç  dông  trongv¨n phßng     9403 40 00 ­§å    dïng b»ng  sö    gç  dông  trongnhµ    bÕp 9403 50 00 ­§å    dïng b»ng  sö    gç  dông  trongphßng    ngñ 9403 60 00 ­§å    dïng b»ng  kh¸c   gç  9403 70 00 ­§å    dïng b»ng    plast ic 9403 80 00 ­§å    dïng b»ng        vËtliÖu kh¸c.. . 9404 Khung  m   êng;c¸cm Æt   ®Ö gi     hµng  thuéc bé  gi   ®å  ­ êng... 9405 §Ìn c¸clo¹   c¶      ikÓ  ®Ìn  , pha  ®Ìn  vµ  s©n  khÊu.... 9405 10 ­ Bé    ®Ìn  chïm  ®Ìn  vµ  ®iÖn  trÇn  hoÆc   ®Ìn ®iÖn  têng  kh¸c.. . . 9405 10 20 ­   ®Ìn  ­Bé  huúnh  quang 9405 10 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 9405 20 ­§Ìn bµn,®Ìn  êng        gi hoÆc   ®Ìn  c©y  dïng ®iÖn   9405 20 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 9405 30 00 ­Bé    ®Ìn  dïng cho    c©y  N«en 9405 50 ­§Ìn vµ  ®Ìn      bé  kh«ng  dïng ®iÖn   9405 50 20 ­     ­§Ìn b∙o 9405 50 30 ­     ­§Ìn dÇu  kh¸c 9405 50 90 ­     ­Lo¹ikh¸c Ch¬ng  9504 95 VËt  phÈm   dïng cho      gi¶itrÝ 9505 M Æt  hµng  dïng tronglÔ            héi, tr¸ héi h×nh Ch¬ng  9603 96 21 00 ­   ­Bµn    ch¶i®¸nh  r¨ng 9603 29 00 ­     ­Lo¹ikh¸c 9603 90 00 ­     ­Lo¹ikh¸c 9605 00 00 Bé    lÞch  ®å du  dïng  cho    vÖ sinh c¸ nh©n,  ®å      bé  kh©u... 9613 BËt    löach©m   thuèc l¸ c¸cbËt löakh¸c..   vµ        . 9614 TÈu   hót thuèc      i tÈu    gµ  sîic¸c lo¹  vµ  hót x×  hoÆc   thuèc l¸    ®iÕu 9615 Lîc,tr©m      c¸clo¹ t   cµitãcvµ    i¬ng  .  tù.. 9617 00 10 ­ PhÝch    ch©n  kh«ng  c¸c lo¹  vµ    i b×nh  ch©n  kh«ng 
 13. 13 kh¸ccã    kÌm  vá
 14. 14 P h ô  lôc sè 02 D a n h  m ô c  h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  theo  giÊy p h Ð p  c ñ a B é  th¬ n g  m ¹i thêi ú  2 00 1 ­ 2 00 5  k (KÌm  theo Th«ng   11/2001/TT­   tsè  BTM   ngµy  th¸ng4  18    n¨m 2001 cña  Th¬ng  Bé  m¹i) I. µ n g   xu Êt kh È u  H M«     t¶hµng ho¸ Thêih¹n ¸p dông       1 Hµng  dÖt may  xuÊt khÈu    theo h¹n ng¹ch    mµ ViÖt   2001   ­2005 Nam  tho¶  thuËn      víiníc ngoµi, Bé     Th¬ng  m¹i    sÏ c«ng  cho  bè  tõng thêikú     2 Hµng  cÇn  kiÓm  so¸t xuÊt    khÈu  theo quy ®Þnh  2001   ­2005 cña ®iÒu    íc quèc  mµ   tÕ  ViÖt Nam   kÕt    ký  hoÆc   tham    th gia,Bé  ¬ng      m¹isÏc«ng  cho  bè  tõng thêikú     II.H µ n g  n h Ë p  kh È u:   M«     t¶hµng  ho¸ Thêih¹n ¸p dông       1 Hµng  cÇn  kiÓm     so¸tnhËp  khÈu  theo quy ®Þnh  cña  2001   ­2005 ®iÒu    ícquèc  mµ   tÕ  ViÖtNam   kÕt    ký  hoÆc  tham    gia, Bé  Th¬ng      m¹isÏc«ng  cho  bè  tõng thêikú     2 Xi m¨ng    poãc­ l¨ng,®en  tr¾ng:   vµ    §Õn ngµy  31/12/2002 ­Xi m¨ng      tr¾ng: +    TiªuchuÈn:TCVN     5691:2000 +  sè:2523  M∙    2100 ­Xi m¨ng      ®en: +    TiªuchuÈn:TCVN     2682:1999 (Xim¨ng    poãc­ l¨ng) TCVN   6260:1997 (Xim¨ng    poãc­  l¨nghçn  hîp) +  sè:2523  10 M∙    29  3 KÝnh  tÊm  x©y  dùng: §Õn ngµy  31/12/2001 TiªuchuÈn:TCVN       5776:1993 ­ KÝnh  tr¾ng ph¼ng  cã ®é  dµy tõ 1,5 m m  ®Õn   12mm M∙    sè:7004  90;7005  90 90    29  ­ KÝnh   mµu     5  m   trµ tõ  m ®Õn   m m;   12  kÝnh  mµu   xanh  ®en    tõ3mm   ®Õn   6mm: M∙  7004  90;7005  90 sè  20    21  4 Mét  chñng  i sè  lo¹ thÐp    x©y  dùng:   §Õn ngµy  31/12/2001
 15. 15 Tiªu chuÈn    chÊt îng  l chñng  ithÐp  lo¹  trong    níc s¶n  xuÊt * ThÐp    cuén: TCVN   1765­  75;TCVN   1651­ 85 GOST   380­   94;GOST   5781­   G3112  82;JIS  (1987). * ThÐp    thanh   trßntr¬n: TCNV1765­   75;TCNV1651­ 85 GOST   380­   94;GOST5781­   G3112  82;JIS  (1987). BS  4449:1997;AS   1302­ 1991 * ThÐp    thanh  v»n: TCVN   6285:1997  (ISO6935­ 2:1991);GOST     380­ 94; GOST   5781­   82;ASTM   A615/A615M; ASTM   A706/A706M; BS  4449:1997;AS   1320­ 1991;JIS    G3112  (1987). * ThÐp    h×nh + ThÐp  gãc  ®Òu:  TCVN  1656­   85;1656­ 93 + ThÐp  ch÷   I:TCVN  1655­ 75 + ThÐp  ch÷  1654­ U:  75 ­ ThÐp  trßn  tr¬n vµ      gai (®èt,v»n, g©n,      xo¾n)  d¹ng  cuén,cã  êng    ® kÝnh  ®Õn  40mm: M∙    sè:7213  10,7213  20,7213  00,72  99  10    10    91    13  00 ­ ThÐp  trßn  tr¬n vµ      gai (®èt,v»n, g©n,      xo¾n)  d¹ng  c©y,cã  êng    ® kÝnh  ®Õn  40mm: M∙    sè:7214  20, 7214  20, 7214  00, 7214  10    20    91    99  00 ­ThÐp    gãc  chiÒu  cã  cao    díi80mm M∙    sè:7216  0021  ­ThÐp    gãc  chiÒu  cã  cao    ÷125mm tõ80  M∙    sè:7216  10,7216  10 40    50  ­ C¸c  ithÐp  lo¹  h×nh  d¹ng  I,H   chiÒu  U,    cã  cao    díi 80mm M∙    sè:7216  0010  ­C¸c  i   lo¹ thÐp    chiÒu    U cã  cao    ÷140mm tõ80  M∙    sè:7216  1031  ­C¸c  i   lo¹ thÐp   chiÒu    Icã  cao    ÷140mm tõ80  M∙    sè:7216  1032  ­C¸c  i   lo¹ thÐp    chiÒu    H cã  cao    ÷140mm tõ80  M∙    sè:7216  1033  ­C¸c  i   lo¹ èng    thÐp  hµn  tõ∅14  ∅127mm ®en    ÷  M∙    sè:7306  9130  ­C¸c  i   lo¹ èng    thÐp  hµn  kÏm    m¹  tõ∅14  ∅115mm ÷  M∙    sè:7306  9190  ­ C¸c  i   lo¹  thÐp    dµy  l¸m¹  ®Õn   1,2mm,  chiÒu  réng    díi 1.250mm,  chiÒu      dµibÊt kú:
 16. 16 + ThÐp    kÏm  l¸m¹  h×nh    lµnsãng (mói) M∙    sè:7210  10 41  + ThÐp    kÏm  l¸m¹  d¹ng  ph¼ng M∙    sè:7210  10 49  + ThÐp    hîp kim  l¸m¹    nh«m    ­kÏm M∙    sè:7210  10 61  + ThÐp    mµu l¸m¹  M∙    sè:7210  10 69  ­C¸c  i   lo¹ d©y    thÐp  ®en  m,  mÒ ®en cøng M∙    sè:7217  10 ­D©y  kÏm   m¹  M∙    sè:7217  20 ­D©y    thÐp gai M∙    sè:7313  00 00  ­Líi    tr¸ngkÏm   M∙    sè:7314  00 41  5   DÇu  thùc vËttinhchÕ        d¹ng  láng:  §Õn ngµy  31/12/2001 TiªuchuÈn    chÊtl îng: * Free    FattyAcid(FFA):0,1%        max (AcidbÐo      tùdo) * Moistureand      Impuri ies t   (MNI):     max 0,1 (Thñy phÇn  t¹pchÊt) vµ    * Colour(5.25Inch Lovibond          Cell)3    Red  : max ­DÇu     ®Ëu ¬ng  tinhchÕ: t ®∙    M∙    sè:1507  1090  ­DÇu     tinhchÕ:   l¹c®∙    M∙    sè:1508  1090  ­ DÇu   vµ      cä  c¸c thµnh  phÇn  cña dÇu  ®∙    cä  tinhchÕ  d¹ng láng: M∙    sè:1511  9090  ­DÇu     dõa  tinhchÕ: ®∙    M∙    sè:1513  1019  ­DÇu       h¹tvõng  tinhchÕ: ®∙    M∙    sè:1515  9050  6  §êng    tinhluyÖn,® êng    th« 2001   ­2005 7  Xe    b¸nh, ba  hai   b¸nh  g¾n   m¸y  nguyªn chiÕc   míi   §Õn ngµy  100%   bé    vµ  linhkiÖn  l¾p    r¸pkh«ng  ®¨ng  tû lÖ  cã  ký    31/12/2002 néi ®Þa     hãa; m¸y, khung  hai b¸nh, ba      xe      b¸nh  g¾n  m¸y    itrõlo¹  theo  linhkiÖn  ®¨ng  tû c¸c lo¹     i , ®i  bé    ®∙  ký    lÖ    néi®Þa  ho¸. 8 Ph¬ng  tiÖn vËn    chuyÓn  hµnh  kh¸ch tõ 9      chç  ngåitrë      §Õn ngµy  xuèng, lo¹      i míi 100%   (bao  gåm   lo¹  c¶  i võa chë hµnh  31/12/2002 kh¸ch,võa    chë  hµng,cã    khoang  chë  hµng  khoang  vµ  chë hµnh  kh¸ch chung    trongmét    cabin) TiªuchuÈn  thuËtxe      chç    kü    «t« tõ9  ngåitrëxuèng  i     lo¹ 
 17. 17 míi: ­ BÊt      kÓ dung  tÝch    xi lanh,®éng  xe    c¬  (xe  «t«    c¸c lo¹ ) i ­ BÊt  lo¹    kÓ  i ®éng  x¨ng  c¬  hay  ®éng  diesel(®¸nh c¬      löab»ng        tialöahay  søc  nÐn) * Xe  ®éng  pÝt t«ng    cã  c¬    ®èt trong ®¸nh      löa b»ng    tia löa: ­Dung    tÝch    xilanh kh«ng      qu¸ 1.000  cc: +  chë  Xe  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶    i M∙    sè:8703  20 21  +  chë  ngêikÓ  l¸xe Xe  9    c¶    i M∙    sè:8703  30 21  ­ Dung  tÝch xi  lanh trªn  1.000cc nhng kh«ng qu¸   1.500 cc: +  chë  Xe  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶    i M∙    sè:8703  20 22  +  chë  ngêikÓ  l¸xe Xe  9    c¶    i M∙    sè:8703  30 22  ­ Dung  tÝch xi  lanh trªn  1.500cc nhng kh«ng qu¸   3.000 cc: +  chë  Xe  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶    i M∙    sè:8703  20 23  +  chë  ngêikÓ  l¸xe Xe  9    c¶    i M∙    sè:8703  30 23  ­Dung    tÝch    xilanh trªn3.000      cc +  chë  Xe  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶    i M∙    sè:8703  20 24  +  chë  ngêikÓ  l¸xe Xe  9    c¶    i M∙    sè:8703  30 24  * Xe  ®éng  pit     cã  c¬  t«ng®èt  trong ®¸nh      löa b»ng søc  nÐn: ­Dung    tÝch    xilanh kh«ng      qu¸ 1.500  cc: +  chë  Xe  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶    i M∙    sè:8703  20 31  +  chë  ngêikÓ  l¸xe Xe  9    c¶    i M∙    sè:8703  30 31  ­ Dung  tÝch xi  lanh trªn  1.500cc nhng kh«ng qu¸   2.500 cc: +  chë  Xe  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶    i M∙    sè:8703  20 32  +  chë  ngêikÓ  l¸xe Xe  9    c¶    i M∙    sè:8703  30 32  ­Dung    tÝch    xilanh trªn2.500      cc +  chë  Xe  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶    i M∙    sè:8703  20 33  +  chë  ngêikÓ  l¸xe Xe  9    c¶    i
 18. 18 M∙    sè:8703  30 33  * C¸c  i kh¸c:   lo¹ xe    +  chë  Xe  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶    i M∙    sè:8703  20 90  +  chë  ngêikÓ  l¸xe Xe  9    c¶    i M∙    sè:8703  30 90 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2