intTypePromotion=1

Thông tư 117/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính vê việc bổ sung và sửa đổi một số điểm của Thông tư số 40/2000/TT-BTC ngày 15/5/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nguyên vật liệu

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
217
lượt xem
10
download

Thông tư 117/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính vê việc bổ sung và sửa đổi một số điểm của Thông tư số 40/2000/TT-BTC ngày 15/5/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nguyên vật liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 117/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính vê việc bổ sung và sửa đổi một số điểm của Thông tư số 40/2000/TT-BTC ngày 15/5/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nguyên vật liệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 117/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính vê việc bổ sung và sửa đổi một số điểm của Thông tư số 40/2000/TT-BTC ngày 15/5/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nguyên vật liệu

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 117/2000/TT-BTC ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2000 Bæ sung vµ söa ®æi mét sè ®iÓm cña Th«ng t sè 40/2000/TT- BTC ngµy 15/5/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 176/1999/Q§-TTg ngµy 26/8/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn vËt liÖu C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 176/1999/Q§-TTg ngµy 26/8/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn vËt liÖu; C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ th«ng b¸o t¹i c«ng v¨n sè 4537/VPCP-KTTH ngµy 18/10/2000 cña V¨n phßng ChÝnh phñ; Sau khi trao ®æi ý kiÕn víi c¸c Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t, Bé Th¬ng m¹i, Bé C«ng nghiÖp vµ Tæng côc H¶i quan, Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi vµ bæ sung mét sè ®iÓm cña Th«ng t sè 40/2000 /TT-BTC ngµy 15/5/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 176/1999/Q§-TTg ngµy 26/8/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn vËt liÖu, nh sau: I- Bæ sung môc I- §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông miÔn thuÕ, nh sau: Bæ sung vµ söa ®æi ®iÓm 1 nh sau: - C¸c dù ¸n ®Çu t thuéc danh môc dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t vµ dù ¸n ®Çu t vµo vïng nói, vïng s©u, vïng xa ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm trong níc cha s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt kh«ng ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt cña dù ¸n trong thêi h¹n 5 (n¨m) n¨m (tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch) kÓ tõ khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt vµ ®îc ¸p dông chung cho doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ doanh nghiÖp trong níc, cô thÓ: 1- C¸c dù ¸n ®Çu t thuéc danh môc dù ¸n ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t, danh môc dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t vµ c¸c dù ¸n ®Çu t vµo vïng nói, vïng s©u, vïng xa quy ®Þnh t¹i Phô lôc I kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 10/1998/N§-CP ngµy 23/1/1998 cña ChÝnh phñ vÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vµ b¶o ®¶m ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i ViÖt nam vµ theo §iÒu 11 QuyÕt ®Þnh sè 53/1999/Q§-TTg ngµy 26/3/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; C¸c dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t thuéc ngµnh, nghÒ ®óng víi danh môc A hoÆc dù ¸n ®Çu t t¹i ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi khã kh¨n thuéc danh môc C cña Phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 08/7/1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) sè 03/1998/QH10;
  2. 2 II- Söa ®æi môc II- Thñ tôc hå s¬ miÔn thuÕ nhËp khÈu, nh sau: 1- Bá quy ®Þnh t¹i g¹ch ®Çu dßng thø 4 ®iÓm 1 vµ ®iÓm 2 môc II: "- GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp, trong ®ã ghi râ ®èi tîng ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm nhËp khÈu trong níc cha s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt kh«ng ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng; Thêi gian miÔn thuÕ." Thay b»ng quy ®Þnh: - §èi víi doanh nghiÖp trong níc th× GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp, trong ®ã ngµnh, nghÒ s¶n xuÊt, kinh doanh ®óng víi danh môc A hoÆc dù ¸n ®Çu t t¹i ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi khã kh¨n thuéc danh môc C cña Phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 08/7/1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) sè 03/1998/QH10; 2- §èi víi dù ¸n ®îc hëng u ®·i víi c¸c ®iÒu kiÖn kÌm theo nh tû lÖ xuÊt khÈu s¶n phÈm, tû lÖ sö dông nguyªn liÖu, vËt t trong níc, sö dông nhiÒu lao ®éng th× hµng n¨m (chËm nhÊt ®Õn ngµy 15/2) doanh nghiÖp ph¶i b¸o c¸o víi Bé Th¬ng m¹i t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c tû lÖ xuÊt khÈu s¶n phÈm, tû lÖ sö dông nguyªn liÖu, vËt t trong níc, sö dông nhiÒu lao ®éng n¨m tríc ®Ó lµm c¬ së cho viÖc xÐt cÊp danh môc nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm miÔn thuÕ nhËp khÈu cña n¨m tiÕp theo. §ång thêi göi b¸o c¸o víi Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu hµng ho¸ cña doanh nghiÖp vµ C¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ó lµm c¬ së quyÕt to¸n nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm ®· ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu; Trêng hîp nÕu doanh nghiÖp kh«ng ®¶m b¶o ®îc tû lÖ xuÊt khÈu s¶n phÈm, tû lÖ sö dông nguyªn liÖu, vËt t trong níc, sö dông nhiÒu lao ®éng theo quy ®Þnh th× sÏ bÞ truy thu thuÕ nhËp khÈu ®· ®îc miÔn thuÕ t¬ng øng víi sè lîng s¶n phÈm kh«ng xuÊt khÈu. III. Tæ chøc thùc hiÖn: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy Th«ng t sè 40/2000/TT/BTC ngµy 15/5/2000 cña Bé Tµi chÝnh cã hiÖu lùc thi hµnh. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®Òu b·i bá.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2