intTypePromotion=1

Thông tư 15/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
58
lượt xem
2
download

Thông tư 15/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 15/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại về hướng dẫn việc kinh doanh xuất khẩu than sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 15/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 15/2000/TT­B T M   g µy  10 th¸ng 8 n¨ m  2000  íng  B T n h d É n  viÖc kinh d o a n h   u Êt kh È u  than  x san g  Trun g  Q u è c  theo ® ê n g  tiÓu n g¹ch Thùc  hiÖn  chØ  ®¹o  cña  Thñ  tíng ChÝnh  phñ  t¹ C«ng  v¨n sè  i 2490/VPCP­ KTTH  ngµy 20/6/2000 cña    V¨n phßng  ChÝnh  phñ; Sau    khi thèng nhÊt      víiBé C«ng nghiÖp, Tæng     côc H¶i quan, Ng©n     hµng  Nhµ    nícViÖtNam,  ban    Uû  nh©n d©n tØnh Qu¶ng  Ninh; Bé Th¬ng    m¹ihíng dÉn    thùc hiÖn    viÖc  kinh doanh    xuÊt khÈu    than  sang  Trung  Quèc theo ® êng    tiÓu ng¹ch nh      sau: 1. C¸c    doanh  nghiÖp    lµthµnh    viªncña  Tæng  c«ng    tyThan  ViÖt Nam     vµ  mét  doanh  sè  nghiÖp  thuéc tØnh    Qu¶ng Ninh  giÊy phÐp  cã    kinh doanh    than  ® îcxuÊt khÈu      sang  Trung Quèc  theo  êng  ® tiÓu ng¹ch than c¸m    10  tõ sè  vµ  sè  trëxuèng  11    (theo giÊy chøng      nhËn  chÊtl   ngêis¶n   îng do    xuÊt cung    cÊp).  Gi¸than    xuÊt khÈu  doanh    do  nghiÖp quyÕt ®Þnh  tù chÞu  vµ    tr¸chnhiÖm     vÒ  hiÖu  qu¶  kinhdoanh.   Danh  s¸ch c¸c doanh nghiÖp thuéc tØnh Qu¶ng  Ninh  îc phÐp  ®   xuÊt  khÈu than  Uû  do  ban  nh©n d©n tØnh Qu¶ng  Ninh    lùa chän  th«ng  cho  vµ  b¸o  Bé Th¬ng    Tæng  m¹ivµ  côc    H¶i quan (theo phô    01    lôcsè  kÌm  theo). 2. Cöa    khÈu xuÊt khÈu    than      lµ c¸c c¶ng  biÓn  ® îc c¬  ®∙    quan  thÈm  cã  quyÒn  c«ng  lµ c¶ng  bè    giao nhËn  hµng  ho¸ xuÊt  nhËp khÈu  c¸c  vµ  c¶ng  biÓn kh¸cdo  ban    Uû  nh©n  d©n tØnh  Qu¶ng  Ninh quy ®Þnh    t¹ khu  i vùc Mãng  C¸i phï    hîp    víichÝnh s¸ch  thÝ ®iÓm   ikhu  t¹  vùc cöa  khÈu Mãng     C¸i theo  QuyÕt  ®Þnh   675/Q§­ sè  TTg  ngµy 18/9/1996,QuyÕt    ®Þnh   103/Q§­ sè  TTg  ngµy  04/6/1998 cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  C«ng  vµ  v¨n  545/CP­ sè  §P1  ngµy  02/6/2000 cña    ChÝnh phñ (theo phô    kÌm    lôc02  theo). 3.Than    xuÊtkhÈu  îcphÐp    ®   thanh        to¸ndíi h×nh  c¸c thøc sau:   ­ Thanh      to¸n b»ng ngo¹itÖ    chuyÓn  æi  ® qua ng©n hµng theo th«ng lÖ  quèc  tÕ. ­ Thanh      to¸nb»ng  ®ång ViÖt Nam     hoÆc  Nh©n d©n  qua  tÖ  ng©n  hµng  theo c¸ch×nh      thøc thanh    c¸cng©n    to¸ndo    hµng  ¬ng      th m¹i¸p dông. ­ Thanh      to¸nb»ng ngo¹itÖ    chuyÓn  æi    tù do  ® b»ng tiÒn  Æt   m nÕu  îc ®   Ng©n hµng Nhµ    níccho  phÐp. ­ Thanh      to¸n b»ng hµng  æi  ® hµng (®èivíinh÷ng      hµng ho¸ nhËp khÈu  cã ®iÒu kiÖn th×  ph¶i ® îc phÐp         Bé Th¬ng    íc khi ký  m¹i tr     hîp  ®ång  æi  ® hµng). 4. Uû    ban  nh©n  d©n  tØnh Qu¶ng  Ninh chÞu tr¸chnhiÖm     phèihîp chØ      ®¹o    c¸c doanh nghiÖp  tham    gia xuÊt khÈu    than  tiÓu ng¹ch sang      Trung  Quèc  trong viÖc    chèng khaith¸cthan      bõa  , b∙i b¶o  m«i  êng,gi÷ v÷ng      vÖ  tr     trËttù vµ  an ninh biªngií .      i .còng  c¸c vÊn    . nh    ®Ò kh¸c cã  ªnquan    li   ®Õn  xuÊt khÈu    than  theo Quy    ®Þnh  cña Th«ng  tnµy. 5.Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký.
  2. 2 P h ô  lôc sè 01 KÌm  theo Th«ng   15/2000/TT­   tsè  BTM   ngµy  th¸ng8  10    n¨m  2000 D a n h  s¸ch c¸c d o a n h  n g hi Ö p  thuéc tØ n h Q u ¶ n g  Ninh ® îc p h Ð p  x u Êt k h È u  than tiÓu n g¹ch  s a n g  Trun g Q u è c 1.C«ng      tyXuÊt  nhËp  khÈu  Qu¶ng  Ninh 2.C«ng      tyKinh  doanh  hµng  xuÊtnhËp    khÈu  CÈm   Ph¶ 3.C«ng      tyTh¬ng    m¹iQu¶ng  Ninh 4.C«ng      tyV©n  §ån 5.C«ng      tyPh¸ttr   hç      iÓnvµ  trîhµng  c«ng  nghiÖp  Qu¶ng  Ninh 6.§¹ilýHµng         h¶iQu¶ng  Ninh
  3. 3 P h ô  lôc sè 02 KÌm  theo Th«ng   15/2000/TT­   tsè  BTM   ngµy  th¸ng8  10    n¨m  2000 C¸c c ö a k h È u  ® îc p h Ð p  x u Êt k h È u  than tiÓu n g¹ch s a n g  trung  Quèc 1.C¶ng    Hßn  Gai 2.C¶ng    CÈm   Ph¶ 3.Khu    chuyÓn    t¶iV¹n  Gia  (Mãng  C¸i)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2