intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 15/LB-TT của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

165
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 15/LB-TT của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xếp hạng đặc biệt đối với doanh nghiệp Nhà nước và xếp lương đối với viên chức quản lý doanh nghiệp được Nhà nước xếp hạng đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 15/LB-TT của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T C ñ A  B é  L A O   é N G  ­  H ¬ N G  BI N H   µ  X∙ H é I ­ T µ I C H Ý N H  S è  ® T V 15/LB­T T  N G µ Y  25 T H¸ N G  06 N¨ M  1996 V Ò   Ö C   í N G  D É N  X Õ P   ¹ N G   VI H H ® Æ C  BI Ö T   è I V íI O A N H  N G HI Ö P   H µ  N í C  µ  X Õ P   ¬ N G  ® è I V íI ®  D N V L  VIªN  C H ø C  Q U ¶ N  L ý  D O A N H  N G H I Ö P  ® î C N H µ  N í C X Õ P  H ¹ N G  ® Æ C  BI Ö T. Thi  µnh  h NghÞ   nh   è  ®Þ s 26/CP  µy  ng 23/5/1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph qui ®Þnh  ¹m  êichÕ     Òn l ng  íitrong c¸c doanh  t th   ®é ti  ¬ m      nghiÖp  µ  v Quy Õt  nh   ®Þ sè 185/TTg  µy  ng 28/3/1996  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   c Th t   ph v doanh  nghiÖp  µ   Nh ních¹ng  Æc   Öt,sau      æi    Õn  íic¸c Bé, ngµnh  ªnquan, Liªn   ® bi   khitrao ® ý ki v       li       Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi ­ Tµi chÝnh  íng  Én  Õp  ¹ng  Æc   v X∙        h d x h ® biÖt ®èi  íidoanh    v  nghiÖp  µ   íc vµ  Õp ¬ng  i  íiviªn chøc  Nh n   x l ®è v     qu¶n  ý l  doanh  nghiÖp  îcNhµ   ícxÕp  ¹ng  Æc   Ötnh  ®  n  h ® bi   sau: I­X Õ P   ¹NG   Æ C   ÖT  I  íIDOANH     H ® BI ®è V   NGHI Ö P   µ   íC: NH N 1­ §iÒu  Ön:   ki Doanh nghiÖp  µ   íc ® îc xÕp  ¹ng  Æc   Öt lµ doanh  Nh n     h ® bi     nghiÖp ph¶i   cã  ét  m trongba  iÒu  Ön   ® ki sau  y: ®© a. Tæng     c«ng    µ   íc thµnh  Ëp  ty Nh n   l theo  Õt  nh  è  quy ®Þ s 91/TTg  µy  ng 7/3/1994  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  Ý  iÓ m   µnh  Ëp  Ëp  oµn  c Th t Ch ph v vi th ® th lt® kinhdoanh;   b. Tæng     c«ng    µ   íc thµnh  Ëp  ty Nh n   l theo  Õt  nh  è  quy ®Þ s 90/TTg  µy  ng 7/3/1994  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  Õp  ôc s ¾p  Õp  c Th t Ch ph v vi ti t   x doanh nghiÖp  Nhµ   íc,cã  èn  n   v ph¸p ®Þnh  õ500  û®ång  ÖtNam   ëlªn;   t  t  Vi   tr   c.Doanh    nghiÖp  µ   íc®éc  Ëp ph¶icã    ®iÒu  Ön: Nh n   l    ®ñ 3  ki ­Gi÷      ängyÕu    vaitrßtr   trongn Òn    kinhtÕ  èc  ©n;   qu d ­Cã   èn    v ph¸p ®Þnh    500  û®ång  Ötnam   ëlªn; t  Vi   tr   ­Chøc    danh  Tæng  gi¸m  c  Thñ íng ChÝnh  ñ    Öm. ®è do  t  ph bæ nhi 2­ Th Ó     thøc hå  ¬    Þ  Õp  ¹ng  Æc   Öt:   s ®Ò ngh x h ® bi C¨n  vµo    iÒu  Ön  cø  c¸c ® ki nªu  ¹ ®iÓ m     ôc      é, ngµnh,Uû     ti  1, m I,c¸c B     ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õn hµnh  µ so¸t, Ëp  å  ¬    ph tr     ¬ ti   r    hs l göivÒ     é    LiªnB Lao  ng    ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi­ TµichÝnh    X∙        xem   Ðt ®Ó     x   Liªn Bé  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh. tr   t  ph quy   Thñ  ôc,hå  ¬    nh  ô  Ó    t   s qui®Þ c th nh sau: a. §èivíi      Tæng  C«ng    µ   ícthµnh  Ëp  tyNh n   l theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  ngµy 7/3/1994  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ: khicã  c Th t   ph     Quy Õt  nh  ña  Ýnh  ñ  ®Þ c Ch ph th× kh«ng  ph¶i lËp  å  ¬  µ     h s m chØ   öi Quy Õt  nh   µnh  Ëp    g  ®Þ th l ®Ó Liªn Bé     tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õp  ¹ng  Æc   Öt.   t  ph x h ® bi b. §èivíi      Tæng C«ng    µ   ícthµnh  Ëp  tyNh n   l theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 90/TTg  ngµy  7/3/1994 cña  ñ íng ChÝnh  ñ  µ    Th t   ph v doanh  nghiÖp  µ   íc®éc  Ëp: Nh n   l ­ C«ng      Þ  ña  é, ngµnh    v¨n ®Ò ngh c B   hoÆc   ña  û   c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  öiLiªnBé; ph tr     ¬ g   
  2. 2 ­ NghÞ   nh    ®Þ hoÆc  Quy Õt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp,NghÞ   nh     ®Þ hoÆc  Quy Õt  nh   ®Þ phª  Èn  iÒu  Ö  chøc  µ  ¹t ®éng  ña  chu ® l tæ  v ho   c doanh  nghiÖp; ­ Vèn    kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  (bao  å m   èn  è  nh  µ  èn u  g v c ®Þ vv l ®éng) ®∙ ® îc ®¸nh gi¸ ¹ theo Quy Õt ®Þnh  sè  1104 TC/TCDN  ngµy   l i 17/10/1995  ña  é   µi chÝnh  Ò   Öc  Óm       nh  ¹ vèn  µ  µis¶n  c BT  v vi ki tra,x¸c ®Þ li  v t  Nhµ   íc t¹  n  i doanh  nghiÖp  µ  ∙  îc h Ö   èng  v ® ®   th Tæng   ôc  c qu¶n  ývèn  µ  µi l  v t  s¶n  µ  íct¹ doanh  nh n     i nghiÖp  xem   Ðt,x¸cnhËn  x   b»ng   v¨n b¶n. Riªng  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  µ   íc ®éc  Ëp,hå  ¬  Çn    Nh n   l   sc bæ sung  thªm  b¶n  thuyÕtminh      äng yÕu  ña    vaitrßtr   c doanh  nghiÖp trong n Òn    kinh tÕ  èc    qu d©n, thÓ  Ön      Æt:   hi ë c¸cm +      ña  Vai trßc doanh nghiÖp  i víi ®è       iÓn kinh tÕ    éicña  t  íc, ph¸ttr     x∙h   ®Ê n   æn   nh  i sèng    éi, ¶m   ®Þ ®ê   x∙h   ® b¶o  ninh ­quèc  an     phßng; +  ¹m    µ      ¹tdéng  ña  Ph viv quim« ho   c doanh nghiÖp  ®Þa  µn  ¹t®éng; ( b ho     ph¹m    vitrong,ngoµiníc);     +  Öu  Hi qu¶ s¶n  Êt  kinh  xu ­  doanh: doanh    thu, lî nhuËn,  ép  ©n   i   n ng s¸ch.. ; . +  Thu  ótlao®éng, gi¶i h       Õt viÖc  µm  µ    Ëp  ña  êilao®éng; quy   l v thu nh c ng     +  Quy Õt  nh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ    Öm  ®Þ c Th t   ph bæ nhi Tæng  gi¸m  c. ®è C¸c chØ     Ò   µichÝnh  ãi trªn® îc tÝnh  n   êi®iÓ m   Ëp  å  ¬  tiªuv t   n      ®Õ th   l hs ®Ò   Þ  µ  ngh v ph¶icã    Ën  ña  ¬    x¸c nh c c quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ l  v t  Nh n     i doanh  nghiÖp. II­  CHUY Ó N   Õ P   ¬NG   µ   ô   Ê P   X L V PH C CHøC   ô   I  íIC¸C  V ®è V   VIªN CHøC   QU¶N   ý  ñ A   LC DOANH   NGHI Ö P   µ   íC  ∙  îC  Õ P   ¹NG   Æ C   ÖT: NH N ® ® X H ® BI 1­ Nguyªn  ¾c    t chung: ­ Viªn chøc      qu¶n  ýgi÷ chøc  ô  l    v Tæng  gi¸m  c, Phã   ®è   Tæng  gi¸m  c, ®è   K Õ     ëng  îc xÕp ¬ng  to¸n tr ®  l chøc  ô ¬ng  vt øng  íichøc  v  danh theo b¶ng ¬ng  l chøc  ô  v qu¶n  ý doanh  l  nghiÖp    nh   ¹  qui ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 26/CP  µy  ng 23/5/1993 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph ­ Viªn chøc  ÷ chøc  ô  ëng      gi   v Tr phßng, Phã  ëng    Tr phßng hoÆc  ¬ng  ­ t ® ¬ng  îc xÕp ¬ng  ®  l chuyªn m«n, nghiÖp  ô  µ  ëng  ô  Êp  vvh ph c chøc  ô  v theo  b¶ng  ô  Êp  ph c chøc  ô    o  v l∙nh ®¹ doanh  nghiÖp  ¹ng  Æc   Öt quy  nh  ¹ h ® bi   ®Þ ti  NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP  µy  ng 23/5/1993 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph ­ Khi th«igi÷ chøc  ô  ×       v th kh«ng  ëng ¬ng  h l hoÆc   ô  Êp  ph c chøc  ô  ña  vc doanh  nghiÖp  ¹ng  Æc   Ötvµ  µm  h ® bi   l c«ng  Öc  ×,chøc  ô  ×  × hëng ¬ng  vi g   v g th   l vµ  ô  Êp  ph c chøc  ô  v theo  c«ng  Öc  ,  vi ®ã chøc  ô  ;  v ®ã kh«ng  b¶o u  l møc ¬ng  l hoÆc   ô  Êp  ph c chøc  ô  v theo  doanh nghiÖp  ¹ng  Æc   Öt ®Ó   µm  ¬  ë  h ® bi   l cs chuyÓn  Õp  x sang  møc ¬ng  l kh¸ct ng  ¬ng.  ¬ ® 2­ ChuyÓn  Õp ¬ng  i  íiTæng   x l ®è v   gi¸m  c, Phã   ®è   Tæng  gi¸m  c, K Õ   ®è   to¸ntr ng:  ë Khi doanh    nghiÖp  ã  Õt  nh  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  Õp  ¹ng  c quy ®Þ c Th t Ch ph x h ® Æc   Öt th×  bi   viªn chøc  îc bæ   Ö m   ÷    ®  nhi gi chøc  ô  v Tæng   gi¸m  c,  ã  ®è Ph Tæng   gi¸m  c,  Õ   ®è K to¸n tr ng  îc xÕp  ¬ng  ¬ng   ë ®  l t øng  íichøc  v  danh    bæ nhiÖ m  ña  c b¶ng ¬ng  l chøc  ô  v qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp theo quy  nh:   ®Þ
  3. 3 a. N Õ u   Ö   è    h s møc  ¬ng  l chøc  ô  v hoÆc   Ö   è  h s møc  ¬ng l chuyªn m«n,  nghiÖp  ô  éng  ô  Êp  vc ph c chøc  ô  µ  Ö   è  v v h s chªnh  Öch l b¶o u  Õu  ã) hiÖn  l (n c   hëng  Êp  ¬n  Ö   è  th h h s møc ¬ng  Ëc  th× chuyÓn  Õp ¬ng  µo  Ö   è  l b 1    x l v h s møc ­ l ¬ng  Ëc  vµ  êigian  Ðt  ©ng  Ëc ¬ng  Çn  b 1  th   xn b l l sau  Ýnh  õ ngµy  ã  Õt  t t  c quy ®Þnh  Õp ¬ng  x l theo  doanh  nghiÖp  ¹ng  Æc   Öt.Trêng  îp tæng  Ö   è ­ h ® bi   h  h sl ¬ng  åm  Ö   è  (g h s møc ¬ng  éng  ô  Êp  l c ph c chøc  ô  µ  Ö   è  v v h s chªnh  Öch l b¶o u  l (nÕu  ã))hiÖn  ëng  Êp  ¬n  Ö   è  c  h th h h s møc ¬ng  Ëc    ng  l b 1,nh kho¶ng  Êp  ¬n  th h ®ã   kh«ng  b»ng  70%   kho¶ng  chªnh  Öch  ÷a h Ö   è ¬ng  Ëc  vµ  Ëc  th× l gi   s l b 1  b 2    thêigian xÐt n©ng  Ëc ¬ng  Çn       bl l sau  Ýnh  õkhixÕp  t t    møc ¬ng  ò. l c V Ý   ô    ång  Ý    îc bæ   Ö m   ÷ chøc  ô  ã   d 1: § ch A ®   nhi gi   v Ph Tæng   gi¸m  c  ®è hiÖn  Õp  Ö   è  x h s møc  ¬ng  l 5,15  Ëc  (b 3/4  ¹ch  ng chuyªn    viªn cao  Êp  c trong  doanh  nghiÖp) vµ  ã  ô  Êp    c ph c chøc  ô  µ0,5;tæng  Ö   è ¬ng  Ön  ëng  µ v l    h sl hi h l  5,65  (5,15 +    × ® îcchuyÓn  Õp ¬ng  µo  Ëc  øng  íi   0,5)th     x l v b 1  v  chøc danh  ã  Ph Tæng   gi¸m  c  µ 6,03.Thêi gian    Ðt  ©ng  Ëc ¬ng  Çn  ®è l       ®Ó x n b l l sau  Ýnh  õ t t  ngµy  ã  Õt ®Þnh  Õp ¬ng  Ëc    Ö   è  c quy   x l b 1,h s møc ¬ng  l 6,03. V Ý   ô    ång  Ý  nguyªn lµ Gi¸m  c  d 2: § ch B,     ®è doanh  nghiÖp  ¹ng  xÕp ­ h 1  l ¬ng  Ëc    Ö   è ¬ng  b 2/2,h s l 6,03  µ  Ö   è  v h s chªnh  Öch  l b¶o u  µ 0,46  õ th¸ng l l  t    6/1994.Khi ® îc bæ   Ö m   µm      nhi l Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  µ   íc h¹ng  Æc   Nh n   ® biÖt th×  îc chuyÓn  Õp ¬ng  µo  Ëc  quy  nh  i  íichøc    ®  x l v b 1  ®Þ ®è v   danh  Gi¸m  ®èc,  Ö   è ¬ng  µ 6,72.Thêi gian    Ðt  ©ng  Ëc ¬ng  Çn  h sl l      ®Ó x n b l l sau  Ýnh  õ t t  th¸ng6/1994,v×      [(6,72­6,49)/(7  6,72)] 100%   68%   70%    ,06­   x  = 
  4. 4 tæng  Ö   è ¬ng  Ön  ëng  h sl hi h cao  ¬n  Ö   è  h h s møc ¬ng  Ëc  th× vÉn  Õp  µo  l b 2    x v h Ö   è  s møc ¬ng  Ëc  vµ  ëng  Ö   è  l b 2  h h s chªnh  Öch  l b¶o u. l V Ý   ô    ång  Ý    µ Vô   ëng  Ön  Õp  Ö   è  d 5: § ch D l   tr hi x h s møc  ¬ng  l 6,67  Ëc  (b 6/7  ¹ch  ng chuyªn viªncao  Êp  µnh  Ýnh, sù     ch ch   nghiÖp) vµ  ã  ô  Êp    c ph c chøc  vô  µ0,8;tæng  Ö   è ¬ng  Ön  ëng  µ7,47  l    h sl hi h l  (6,67 +    îcbæ   Ö m   ÷   0,8)®   nhi gi   chøc  ô  v Tæng   gi¸m  c  ×  îc chuyÓn  Õp  ¬ng  µo  Ëc  chøc  ®è th ®   x l vb 2  danh  Tæng  gi¸m  c, h Ö   è  ®è   s møc ¬ng  µ7,06  µ  ëng  Ö   è  l l  vh h s chªnh  Öch  l b¶o u  µ l l  0,31 (7,47­7,06)      V Ý   ô    ång  Ý  hiÖn  Õp  Ö   è  d 6: § ch K  x h s møc  ¬ng  l 5,85  Ëc  (b 4/7  chuyªn   viªncao  Êp  µnh  Ýnh  ù    ch ch s nghiÖp) cã  ô  Êp    ph c chøc  ô  µ0,7;tæng  Ö   è  v l    hs l ng  Ön  ëng  µ 6,55  ¬ hi h l  (5,85 +    0,7) ® îc bæ   Ö m   ÷ chøc  ô  ã      nhi gi   v Ph Tæng   gi¸m  c  × ® îcchuyÓn  Õp ¬ng  Ëc  chøc  ®è th     x l b 2  danh  ã  Ph Tæng  gi¸m  c, h Ö   ®è   sè møc ¬ng  µ6,34 vµ  ëng  Ö   è  l l   h h s chªnh  Öch  l b¶o u  µ0,21 (6,55­6,34) l l       3­ §èivíi         chøc  c¸c danh  ëng  tr phßng,Phã  ëng    tr phßng  µ    v c¸c chøc  ô ­ vt ¬ng  ¬ng  ® trong doanh    nghiÖp  ¹ng  Æc   Ötth×  Õp ¬ng  h ® bi   x l theo  ¹ch,bËc  ng   chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  µ  ëng  ô  Êp  vvh ph c chøc  ô v ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   ®Þnh  è  s 26/CP  µy  ng 23/5/1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph "Quy  nh  ¹m  êichÕ     ®Þ t th   ®é tiÒn l ng  íitrongc¸cdoanh   ¬ m      nghiÖp". Møc  ô  Êp  ph c chøc  ô  ô  Ó    v c th nh sau: ­ §èivíiTrëng       phßng  µ    v c¸c chøc  ô ¬ng  ¬ng  ô  Êp  vt ® ph c chøc  ô  µ0,6 v l    tÝnh    trªnmøc ¬ng  èi Óu; l t thi ­ §èivíi ã  ëng       Ph Tr phßng  µ    v c¸cchøc  ô ¬ng  ¬ng  ô  Êp  vt ® ph c chøc  ô  µ v l  0,5 tÝnh   ¬ng  èi Óu;   trªnl t  thi 4­ §èivíi         chøc  c¸c danh:Gi¸m  c, Phã    ®è   Gi¸m  c, K Õ     ëng,Trëng  ®è   to¸ntr   phßng, Phã   ëng    tr phßng  µ    v c¸c chøc  ô  ¬ng  ¬ng  ña    vt ® c c¸c doanh nghiÖp  thµnh    éc doanh  viªnthu   nghiÖp  µ   ích¹ng  Æc   ÖtviÖc  Õp  ¹ng  Nh n   ® bi   x h doanh  nghiÖp, xÕp ¬ng  ùc hiÖn    nh  ¹    l th   qui ®Þ ti Th«ng    t Liªn bé  è    s 21/LB­ ngµy  TT  17/06/1993 cña    é  é    Liªnb B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi­TµichÝnh.   X∙ h      II     ITæ CHøC   ù C   Ö N ­ TH HI 1­ C¨n  vµo    nh  ña  cø  qui ®Þ c Th«ng   µy, ®Ò   Þ     é,  µnh, Uû   tn   ngh c¸c B ng   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Ëp hå  ¬    Þ  Õp  th ph tr     ¬ l   s ®Ò ngh x doanh  nghiÖp  ¹ng  Æc   Öt®èi víic¸c Tæng  h ® bi         c«ng    µ    tyv c¸c doanh  nghiÖp  Nhµ   íc®éc  Ëp cã    iÒu  Ön  n  l   ®ñ ® ki theo qui®Þnh.    2­ Sau    îc Thñ   íng  Ýnh  ñ  khi ®   t Ch ph quyÕt  nh   Õp   ®Þ x doanh nghiÖp  h¹ng  Æc   Öt,c¸c Bé, ngµnh,Uû   ® bi         ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung   ng dù   Õn xÕp  l ng ®èi  íic¸c  ¬ ki ¬ v  chøc danh l∙nh ®¹o  ña doanh    c nghiÖp  ¹ng  Æc   Öt,lËp danh  h ® bi     s¸ch theo m É u       quy  nh  ¹ Th«ng   µy,cã  ®Þ t  i tn   c«ng  göiBé   v¨n    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héixem   Ðt,tho¶  Ën,sau  v X∙    x  thu   ®ã   é,  µnh, Uû   B ng   ban  ©n  ©n  nh d TØnh,  µnh  è  ùcthuéc  Th ph tr   Trung  ng    ¬ ra quyÕt ®Þnh  Õp ¬ng    x l theo ph©n  Êp    c qu¶n  ýc¸n bé  Ön  µnh. l     hi h Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõngµy  tn c hi l     28/3/1996. Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ    é, ngµnh, qu¸ tr       cv   ®Ò ngh c¸c B     ®Þa   ¬ng  ph ph¶n  ¶nh  Ò     é  é   v Liªn b B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi ­ Tµi v X∙        chÝnh xem  Ðt,gi¶i x     Õt.quy
  5. 5
  6. DANH  S¸CH § Ò   G H Þ   Õ P   ¥ N G,  Ö   è   H ô   Ê P   H ø C   ô   µ   Ö   è   H £ N H   Ö C H   ¶ O   U   Õ U   â )  N X L HSP C C VVHSC L B L (N C ® è I  ìI VI£N  H ø C   U ¶ N   ý   O A N H   G HI Ö P   H µ   ì C  ¹ N G   Æ C   Ö T V  C Q LD N N N H ® BI (KÌm  theo Th«ng     é  è    tLiªnb s 15/LB­ ngªy 25  TT    th¸ng6    n¨m  1996  ïaLiªnBé  c     Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi­TµichÝnh)   X∙ h      H Ö   è  s møc ¬ng  Ön  ëng l hi h Tæng   § Ò   Þ  Õp ¬ng ngh x l h Ö   è  s Tæn Ghi  g  Sè  Hä   µ  v tªn N¨m   Nam,  Chøc  ô  îc v®  H Ö   è  s HS   H Ö   è  s l ng  ¬ H Ö   è  s HS   H Ö   è  s h Ö   chò TT sinh Nö bæ   Öm nhi M.l ng ¬ P.cÊp  chªnh  hiÖn  M.l ng P.cÊp  ¬ chªnh  sè ­l chøc  lÖch    b¶o hëng chøc  lÖch    ¬ng b¶o vô l u vô l u    Ngµy...      .th¸ng..  . .n¨m  . 1996     ñ  ëng  ¬    Th tr c quan  é, ngµnh  B  hoÆc   ñ  Þch Ch t Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ­ ¬ng
  7. 7                                (Ký    ng  Êu)                                 tªn,®ã d
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2