intTypePromotion=1

Thông tư 153/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
118
lượt xem
12
download

Thông tư 153/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 153/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 153/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng T cña Bé Tµi chÝnh sè 153/1998/TT-BTC ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 1998 Híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 68/1998/N§-CP ngµy 03 th¸ng 9 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ tµi nguyªn (söa ®æi) Thi hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ Tµi nguyªn (söa ®æi) do UBTV Quèc héi ban hµnh ngµy 16/04/1998 vµ NghÞ ®Þnh sè 68/1998/N§-CP ngµy 03/09/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ tµi nguyªn (söa ®æi), Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I - §èi Tîng Nép ThuÕ Vµ §èi Tîng ChÞu ThuÕ: 1- Mäi tæ chøc, c¸ nh©n thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, bao gåm: Doanh nghiÖp Nhµ níc, C«ng ty cæ phÇn, C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, Hîp t¸c x·, Doanh nghiÖp t nh©n, Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi hay Bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, hé s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n kh¸c, kh«ng ph©n biÖt ngµnh nghÒ, quy m« h×nh thøc ho¹t ®éng, cã khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam ®Òu ph¶i ®¨ng ký, kª khai vµ nép thuÕ tµi nguyªn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 Ph¸p lÖnh ThuÕ tµi nguyªn (söa ®æi), trõ c¸c trêng hîp nªu t¹i ®iÓm 5, Môc 1 Th«ng t nµy. 2- Tµi nguyªn thiªn nhiªn thuéc diÖn chÞu thuÕ lµ c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn trong ph¹m vi ®Êt liÒn, h¶i ®¶o, néi thñy, l·nh h¶i, vïng ®Æc quyÒn kinh tÕ vµ thÒm lôc ®Þa thuéc chñ quyÒn cña níc Céng hßa X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam, bao gåm: a- Kho¸ng s¶n kim lo¹i: Gåm kho¸ng s¶n kim lo¹i ®en (s¾t, man gan, ti tan...) vµ kho¸ng s¶n kim lo¹i mµu (vµng, ®Êt hiÕm, b¹ch kim, thiÕc, won fram, ®ång, ch×, kÏm nh«m...). b- Kho¸ng s¶n kh«ng kim lo¹i, bao gåm: ®Êt lµm g¹ch, ®Êt khai th¸c san lÊp, x©y dùng c«ng tr×nh, ®Êt khai th¸c sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c; ®¸, c¸t, sái; than; ®¸ quý,... níc kho¸ng, níc nãng thiªn nhiªn thuéc ®èi tîng quy ®Þnh t¹i LuËt Kho¸ng s¶n; c- DÇu má: lµ dÇu th« ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, §iÒu 3 LuËt DÇu khÝ; d- KhÝ ®èt: lµ khÝ thiªn nhiªn quy ®Þnh t¹i kho¶n 3, §iÒu 3 LuËt DÇu khÝ; ®- S¶n phÈm cña rõng tù nhiªn, gåm: gç (kÓ c¶ cµnh, ngän, cñi, gèc, rÔ...), tre, nøa, giang, vÇu; c¸c lo¹i dîc liÖu... vµ c¸c lo¹i thùc vËt, ®éng vËt ®- îc phÐp khai th¸c lµ s¶n phÈm cña rõng tù nhiªn; e- Thñy s¶n tù nhiªn: C¸c lo¹i ®éng vËt, thùc vËt tù nhiªn ë biÓn, s«ng, ngßi, hå, ao, ®Çm... thiªn nhiªn. g- Níc thiªn nhiªn gåm: Níc mÆt, níc díi lßng ®Êt, trõ níc nãng, níc kho¸ng thiªn nhiªn thuéc nhãm b nªu trªn.
 2. 2 h- Tµi nguyªn thiªn nhiªn kh¸c: Gåm c¸c lo¹i tµi nguyªn thiªn nhiªn kh«ng thuéc c¸c nhãm trªn. Mäi trêng hîp cè ý tiÕn hµnh khai th¸c c¸c lo¹i tµi nguyªn cÊm khai th¸c ®Òu bÞ xö lý theo Ph¸p luËt hiÖn hµnh. Khi kiÓm tra ph¸t hiÖn nh÷ng vô viÖc vi ph¹m, c¬ quan thuÕ ph¶i th«ng b¸o vµ phèi hîp víi c¬ quan cã chøc n¨ng ®Ó tiÕn hµnh xö lý theo thÈm quyÒn. Trêng hîp tµi nguyªn thiªn nhiªn cÊm khai th¸c bÞ b¾t gi÷, tÞch thu vµ ®îc phÐp b¸n ra th× tæ chøc ®îc giao b¸n ph¶i tÝnh ®Çy ®ñ thuÕ tµi nguyªn trong gi¸ b¸n vµ nép vµo Ng©n s¸ch. 4- Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ Bªn níc ngoµi hîp t¸c kinh doanh trªn c¬ së hîp ®ång ®ang tr¶ tiÒn tµi nguyªn hay nép thuÕ tµi nguyªn theo møc cô thÓ ®· quy ®Þnh trong GiÊy phÐp ®Çu t cÊp tríc ngµy 01/06/1998 th× tiÕp tôc ®îc tr¶ tiÒn tµi nguyªn hay nép thuÕ tµi nguyªn theo quy ®Þnh ®ã cho ®Õn hÕt thêi h¹n cña GiÊy phÐp ®îc cÊp, sau ®ã ph¶i thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy nÕu ®îc gia h¹n giÊy phÐp ®Çu t. 5- Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3, Ph¸p lÖnh thuÕ tµi nguyªn (söa ®æi) vµ §iÒu 3, NghÞ ®Þnh sè 68/1998/N§-CP ngµy 03/09/1998 cña ChÝnh phñ, tr- êng hîp doanh nghiÖp liªn doanh víi níc ngoµi ho¹t ®éng theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam mµ Bªn ViÖt Nam gãp vèn ph¸p ®Þnh b»ng c¸c nguån tµi nguyªn ®îc ghi trong GiÊy phÐp ®Çu t th× doanh nghiÖp liªn doanh kh«ng ph¶i nép thuÕ tµi nguyªn ®èi víi sè tµi nguyªn mµ Bªn ViÖt Nam dïng ®Ó gãp vèn ph¸p ®Þnh. §Þnh kú 3 th¸ng, 6 th¸ng, Bªn ViÖt Nam ph¶i kª khai sè tµi nguyªn ph¸t sinh ®· gãp vèn, b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh ®Ó ghi vèn Ng©n s¸ch Nhµ níc vµ qu¶n lý vèn theo chÕ ®é hiÖn hµnh. 6- Trêng hîp doanh nghiÖp khai th¸c tµi nguyªn ®îc thµnh lËp trªn c¬ së liªn doanh, hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh vµ hîp ®ång chia s¶n phÈm, th× thuÕ tµi nguyªn ph¶i nép cña doanh nghiÖp liªn doanh hay cña Bªn níc ngoµi ph¶i ®îc x¸c ®Þnh trong hîp ®ång liªn doanh vµ tÝnh vµo phÇn s¶n phÈm chia cho Bªn ViÖt Nam. Khi chia s¶n phÈm, Bªn ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm nép thuÕ tµi nguyªn vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch. II - C¨n Cø TÝnh ThuÕ Vµ BiÓu ThuÕ Tµi Nguyªn: Sè thuÕ tµi nguyªn ph¶i nép trong kú nép thuÕ ®îc tÝnh nh sau: ThuÕ tµi S¶n lîng tµi Gi¸ tÝnh Thu Sè thuÕ tµi nguyªn nguyªn th¬ng thuÕ Õ nguyªn ®îc = x x - ph¶i nép phÈm thùc tÕ ®¬n vÞ suÊt miÔn, gi¶m trong kú khai th¸c tµi (nÕu cã) nguyªn 1- S¶n lîng tµi nguyªn th¬ng phÈm thùc tÕ khai th¸c: Lµ sè lîng, träng l- îng hay khèi lîng cña tµi nguyªn khai th¸c thùc tÕ trong kú nép thuÕ, kh«ng phô thuéc vµo hiÖn tr¹ng vµ môc ®Ých khai th¸c tµi nguyªn (®Ó b¸n ngay, ®em trao ®æi, tiªu dïng néi bé, dù tr÷ ®a vµo s¶n xuÊt tiÕp theo...).
 3. 3 - §èi víi lo¹i tµi nguyªn kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc sè lîng, träng lîng hay khèi lîng thùc tÕ khai th¸c do chøa nhiÒu chÊt kh¸c nhau, hµm lîng t¹p chÊt lín, th× thuÕ tµi nguyªn ®îc tÝnh trªn sè lîng, träng lîng hay khèi lîng tõng chÊt thu ®îc do sµng tuyÓn, ph©n lo¹i. VÝ dô: Mét C«ng ty trong kú nép thuÕ ph¶i sµng tuyÓn hµng ngh×n m3 ®Êt, ®¸, níc (kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc sè lîng), ®Ó thu ®îc 2 kg vµng cèm, 100 tÊn quÆng s¾t... th× thuÕ tµi nguyªn ®îc tÝnh trªn sè lîng vµng cèm vµ quÆng s¾t nµy. - Trêng hîp khai th¸c thñ c«ng, ph©n t¸n hoÆc khai th¸c lu ®éng, kh«ng thêng xuyªn, khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý th× cã thÓ thùc hiÖn kho¸n sè lîng tµi nguyªn khai th¸c theo mïa vô hoÆc ®Þnh kú. C¬ quan thuÕ phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh ®Ó Ên ®Þnh sè lîng tµi nguyªn thùc tÕ khai th¸c ®îc kho¸n. Còng trong trêng hîp nªu trªn, nÕu lo¹i tµi nguyªn khai th¸c ®îc tËp trung vµo ®Çu mèi thu mua vµ ®îc c¬ së thu mua cam kÕt chÊp thuËn th× Côc ThuÕ tØnh, thµnh phè cã thÓ quyÕt ®Þnh (b»ng v¨n b¶n) ®Ó tæ chøc, c¸ nh©n thu mua tµi nguyªn nép thay thuÕ tµi nguyªn cho ngêi khai th¸c. 2- Gi¸ tÝnh thuÕ: Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè 68/1998/N§- CP ngµy 03/09/1998 cña ChÝnh phñ; Gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn lµ gi¸ b¸n ®¬n vÞ cña tµi nguyªn t¹i n¬i khai th¸c tµi nguyªn vµ ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ trong tõng trêng hîp nh sau: a) Lo¹i tµi nguyªn x¸c ®Þnh ®îc s¶n lîng ë kh©u khai th¸c vµ cã thÓ b¸n ra ngay sau khi khai th¸c (nh: ®Êt, ®¸, c¸t, sái, thñy s¶n...) th× gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn lµ gi¸ thùc tÕ b¸n ra t¹i n¬i khai th¸c trõ thuÕ doanh thu hoÆc cha bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (nÕu cã) ph¶i nép. NÕu ph¸t sinh chi phÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp, lu kho b·i, tõ n¬i khai th¸c ®Õn n¬i tiªu thô th× c¸c chi phi ®ã ®îc trõ khi x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn; Trêng hîp nµy nÕu kh«ng b¸n ra (nh: ®a vµo quy tr×nh s¶n xuÊt tiÕp theo), th× ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ do UBND tØnh, thµnh phè quy ®Þnh theo nguyªn t¾c nªu t¹i §iÒu 7, NghÞ ®Þnh sè 68/1998/N§-CP ngµy 03/09/1998 cña ChÝnh phñ. b) Lo¹i tµi nguyªn x¸c ®Þnh ®îc s¶n lîng ë kh©u khai th¸c, nhng cha thÓ b¸n ra ®îc mµ ph¶i qua sµng tuyÓn, chän läc... míi b¸n ra, th× gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn lµ gi¸ b¸n cña s¶n phÈm ®· qua sµng tuyÓn, ph©n lo¹i, trõ (-) c¸c chi phÝ ph¸t sinh tõ n¬i khai th¸c ®Õn n¬i tiªu thô vµ quy ®æi theo hµm lîng hay tØ träng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ b¸n cña tµi nguyªn thùc tÕ khai th¸c, cã trõ thuÕ doanh thu hoÆc kh«ng bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. VÝ dô: Gi¸ b¸n 1 tÊn than s¹ch lµ 65.000 ®ång/tÊn, chi phÝ sµng tuyÓn, vËn chuyÓn tõ n¬i khai th¸c ®Õn n¬i b¸n ra lµ 10.000 ®ång/tÊn; tû träng than s¹ch trong than thùc tÕ khai th¸c lµ 80% th×: Gi¸ tÝnh thuÕ 80 ThuÕ doanh tµi nguyªn = 65.000® - 10.000 x 100 - thu hoÆc mét tÊn than ®) thuÕ gi¸ trÞ t¹i n¬i khai gia t¨ng th¸c c) Lo¹i tµi nguyªn kh«ng x¸c ®Þnh ®îc sè lîng ë kh©u khai th¸c v× t¹p chÊt lín, cã nhiÒu chÊt kh¸c nhau th× gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ b¸n thùc tÕ cña
 4. 4 tõng chÊt t¹i n¬i khai th¸c trõ thuÕ doanh thu hoÆc kh«ng bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. VÝ dô: Vµng cèm, quÆng s¾t,... d) Lo¹i tµi nguyªn khai th¸c vµ ®îc sö dông lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt trong s¶n phÈm, nh: Níc thiªn nhiªn dïng cho s¶n xuÊt níc tinh läc, níc kho¸ng, c¸c lo¹i bia vµ níc gi¶i kh¸t kh¸c; ®Êt lµm nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp th× gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn lµ gi¸ b¸n s¶n phÈm cuèi cïng trõ ®i c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ã (bao gåm c¶ thuÕ doanh thu hoÆc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép nhng kh«ng bao gåm chi phÝ khai th¸c tµi nguyªn), nhng møc tèi thiÓu kh«ng thÊp h¬n gi¸ tÝnh thuÕ do UBND tØnh, thµnh phè quy ®Þnh. Tæ chøc, c¸ nh©n khai th¸c tµi nguyªn chÊp hµnh ®Çy ®ñ chÕ ®é sæ s¸ch kÕ to¸n, chøng tõ kÕ to¸n theo quy ®Þnh, ®îc tÝnh to¸n vµ ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn theo híng d·n t¹i ®iÓm a, b, c hoÆc d. Mäi trêng hîp kh¸c vµ c¸c trêng hîp khai th¸c tµi nguyªn ®Ó sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c kh«ng thuéc híng dÉn t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d th× ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn do UBND tØnh, thµnh phè quy ®Þnh theo c¸c nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè 68/1998/N§-CP ngµy 03/09/1998 cña ChÝnh phñ. Côc ThuÕ tØnh, thµnh phè tham kh¶o ý kiÕn cña Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ vµ c¬ quan qu¶n lý ngµnh ë ®Þa ph¬ng x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn tr×nh UBND tØnh, thµnh phè quyÕt ®Þnh vµ b¸o c¸o Tæng Côc thuÕ. ® - Gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn ®èi víi níc thiªn nhiªn dïng s¶n xuÊt thñy ®iÖn lµ gi¸ b¸n ®iÖn th¬ng phÈm, ®èi víi gç lµ gi¸ b¸n t¹i b·i 2. Riªng ®èi víi dÇu má, khÝ ®èt, gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i LuËt dÇu khÝ vµ §iÒu 47, NghÞ ®Þnh sè 84/CP ngµy 17/02/1996 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt DÇu khÝ. 3 - BiÓu thuÕ tµi nguyªn: Thùc hiÖn theo BiÓu thuÕ ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 68/1998/N§-CP ngµy 03/09/1998 cña ChÝnh phñ (cã kÌm theo Th«ng t nµy). C¨n cø vµo gi¸ trÞ cña tõng lo¹i tµi nguyªn, ®iÒu kiÖn khai th¸c vµ yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi tõng lo¹i tµi nguyªn trong tõng thêi kú, Bé hoÆc ngµnh chñ qu¶n tËp hîp c¸c sè liÖu, tµi liÖu liªn quan ®Õn lo¹i tµi nguyªn khai th¸c, b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt ®iÒu chØnh thuÕ suÊt thuÕ tµi nguyªn phï hîp víi khung thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 Ph¸p lÖnh thuÕ tµi nguyªn. ViÖc ®iÒu chØnh thuÕ suÊt thuÕ tµi nguyªn chØ tiÕn hµnh trong trêng hîp cÇn thiÕt vµ theo lo¹i tµi nguyªn cô thÓ, kh«ng ®iÒu chØnh thuÕ suÊt cho tr- êng hîp c¸ biÖt. III - Kª Khai, §¨ng Ký, Nép ThuÕ Tµi Nguyªn 1 - C¨n cø §iÒu 9, NghÞ ®Þnh sè 68/1998/N§-CP ngµy 03/09/1998 cña ChÝnh phñ, tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng khai th¸c tµi nguyªn cã tr¸ch nhiÖm: - §¨ng ký ho¹t ®éng khai th¸c tµi nguyªn víi c¬ quan thuÕ chËm nhÊt lµ 10 ngµy kÓ tõ ngµy ®îc phÐp khai khai th¸c tµi nguyªn hoÆc chËm nhÊt lµ 5 ngµy tríc khi cã sù s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n hay cã sù
 5. 5 thay ®æi trong ho¹t ®éng khai th¸c tµi nguyªn. B¶n ®¨ng ký ®îc lËp thµnh 2 b¶n, mét b¶n göi c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ, mét b¶n lu gi÷ t¹i c¬ së khai th¸c tµi nguyªn (mÉu sè 1 kÌm theo). - ChÊp hµnh ®óng chÕ ®é lËp chøng tõ mua b¸n hµng hãa, thu tiÒn; chÕ ®é sæ s¸ch kÕ to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - Hµng th¸ng, trong thêi h¹n chËm nhÊt lµ 10 ngµy cña th¸ng sau, tæ chøc, c¸ nh©n khai th¸c tµi nguyªn ph¶i kª khai thuÕ tµi nguyªn ph¶i nép cña th¸ng tríc (mÉu sè 2 kÌm theo), kÓ c¶ trêng hîp kh«ng ph¸t sinh thuÕ tµi nguyªn vµ nép cho c¬ quan thuÕ. Tê khai lËp thµnh hai b¶n, cã x¸c nhËn cña c¸n bé trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ, mét b¶n göi c¬ quan thuÕ, mét b¶n lu t¹i c¬ së. Trêng hîp khai th¸c tµi nguyªn kho¸ng s¶n kh«ng cã ®iÒu kiÖn kª khai hµng th× thêi gian kª khai cã thÓ dµi h¬n, phï hîp víi ®Æc thï ho¹t ®éng khai th¸c theo híng dÉn b»ng v¨n b¶n cña Côc ThuÕ tØnh, thµnh phè. - Nép thuÕ tµi nguyªn theo ®óng thêi h¹n ghi trong th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ, nhng chËm nhÊt kh«ng ®îc qu¸ ngµy 25 cña th¸ng sau th¸ng ph¸t sinh thuÕ tµi nguyªn. - Trong thêi h¹n 30 ngµy sau khi kÕt thóc n¨m ho¹t ®éng hoÆc hîp ®ång khai th¸c, tæ chøc, c¸ nh©n khai th¸c tµi nguyªn ph¶i quyÕt to¸n viÖc nép thuÕ tµi nguyªn víi c¬ quan thuÕ. Trong thêi h¹n 10 ngµy sau khi c¬ quan thuÕ kiÓm tra vµ ra th«ng b¸o, tæ chøc, c¸ nh©n khai th¸c tµi nguyªn ph¶i nép ®ñ sè thuÕ cßn thiÕu (nÕu cã) vµo ng©n s¸ch; sè thuÕ ®· nép thõa sÏ ®îc hoµn tr¶ còng trong thêi gian quy ®Þnh ®ã hoÆc tÝnh vµo sè thuÕ tµi nguyªn ph¶i nép cña kú tiÕp theo. Trêng hîp tæ chøc, c¸ nh©n khai th¸c thñ c«ng, ph©n t¸n, ho¹t ®éng kh«ng thêng xuyªn... ®îc c¬ quan thuÕ chÊp nhËn nép thuÕ theo ph¬ng thøc kho¸n nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, PhÇn II Th«ng t nµy th× c¬ quan thuÕ c¨n cø vµo tê khai cña c¬ së khai th¸c tµi nguyªn kÕt hîp víi tµi liÖu ®iÒu tra thùc tÕ vÒ nguån tµi nguyªn, vèn, lao ®éng, ph¬ng tiÖn khai th¸c, gi¸ c¶ tµi nguyªn ®Ó x¸c ®Þnh s¸t ®óng s¶n lîng tµi nguyªn khai th¸c thùc tÕ vµ sè thuÕ tµi nguyªn ph¶i nép. ViÖc Ên ®Þnh møc kho¸n ph¶i ®¶m b¶o c«ng khai, d©n chñ, s¸t ®óng víi kh¶ n¨ng ho¹t ®éng khai th¸c tµi nguyªn. ViÖc kho¸n thuÕ tµi nguyªn cã thÓ ®îc tÝnh to¸n ®Ó g¾n liÒn víi viÖc kho¸n thu c¸c lo¹i thuÕ kh¸c. 2 - C¬ quan trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ tµi nguyªn cã nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm sau: - Híng dÉn, ®«n ®èc c¬ së khai th¸c tµi nguyªn ®¨ng ký, kª khai nép thuÕ tµi nguyªn. - KiÓm tra viÖc ®¨ng ký, kª khai nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ cña c¬ së khai th¸c tµi nguyªn. - TÝnh thuÕ hoÆc tæ chøc c«ng t¸c ®iÒu tra, kiÓm s¸t, Ên ®Þnh møc kho¸n thuÕ; lËp vµ duyÖt sæ bé thuÕ; th«ng b¸o kÞp thêi sè thuÕ tµi nguyªn ph¶i nép vµ thêi h¹n nép theo ®óng quy ®Þnh; cung cÊp chøng tõ thu thuÕ hîp ph¸p cho c¬ së nép thuÕ tµi nguyªn. - KiÓm tra, kiÓm so¸t ho¹t ®éng khai th¸c tµi nguyªn; kiÓm tra ®Þnh kú vµ thêng xuyªn chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n, kÞp thêi ph¸t hiÖn ®Ó chÊn chØnh hoÆc xö lý c¸c vi ph¹m.
 6. 6 Yªu cÇu c¸c ®èi tîng nép thuÕ cung cÊp sæ s¸ch kÕ to¸n, chøng tõ vµ hå s¬ tµi liÖu kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc tÝnh thuÕ, nép thuÕ tµi nguyªn; yªu cÇu c¸c tæ chøc tÝn dông, ng©n hµng vµ tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan kh¸c cung cÊp tµi liÖu liªn quan ®Õn viÖc tÝnh thuÕ vµ nép thuÕ tµi nguyªn. - Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ thuÕ tµi nguyªn. - Lu gi÷ vµ sö dông sè liÖu, tµi liÖu mµ c¬ së khai th¸c tµi nguyªn vµ ®èi tîng kh¸c cung cÊp theo chÕ ®é quy ®Þnh. 3 - C¬ quan thuÕ cã quyÒn Ên ®Þnh møc thuÕ tµi nguyªn ph¶i nép cho c¬ së nép thuÕ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9, Ph¸p lÖnh thuÕ tµi nguyªn (söa ®æi). 4 - Mäi tæ chøc, c¸ nh©n khi vËn chuyÓn tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Òu ph¶i cã hãa ®¬n b¸n hµng hoÆc chøng tõ chøng minh ®· thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ tµi nguyªn. 5 - ThuÕ tµi nguyªn lµ kho¶n thu cña Ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc nép vµo Kho b¹c Nhµ níc t¹i ®Þa ph¬ng n¬i khai th¸c tµi nguyªn. Trêng hîp c¬ së khai th¸c nhá, ph©n t¸n, sè thuÕ tµi nguyªn nhá vµ ë n¬i xa Kho b¹c Nhµ níc th× c¬ quan thuÕ cã thÓ trùc tiÕp thu thuÕ ®Ó chuyÓn nép vµo kho b¹c. C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ, c¬ quan thuÕ ph¶i quy ®Þnh râ lÞch nép tiÒn theo sè ngµy vµ sè tiÒn thuÕ thu ®îc. IV. MiÔn, Gi¶m ThuÕ Tµi Nguyªn Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 Ph¸p lÖnh thuÕ tµi nguyªn (söa ®æi), §iÒu 12, NghÞ ®Þnh sè 68/1998/N§-CP ngµy 03/09/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ tµi nguyªn (söa ®æi), viÖc miÔn, gi¶m thuÕ tµi nguyªn thùc hiÖn nh sau: 1 - C¸c dù ¸n thuéc ®èi tîng u ®·i ®Çu t quy ®Þnh t¹i LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc vµ c¸c v¨n b¶n cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, nÕu cã khai th¸c tµi nguyªn kho¸ng s¶n (trõ dÇu khÝ) th× ®îc gi¶m tèi ®a 50% thuÕ tµi nguyªn trong 3 n¨m ®Çu kÓ tõ khi b¾t ®Çu khai th¸c; ®èi víi nh÷ng dù ¸n ®· triÓn khai thuéc ®èi tîng trªn th× xÐt gi¶m thuÕ thêi gian cßn l¹i kÓ tõ ngµy Ph¸p lÖnh thuÕ tµi nguyªn (söa ®æi) cã hiÖu lùc thi hµnh. C¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý c¨n cø vµo giÊy phÐp thµnh lËp, giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t vµ quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc ®Ó quyÕt ®Þnh gi¶m thuÕ trong trêng hîp nµy. 2 - Tæ chøc, c¸ nh©n khai th¸c tµi nguyªn gÆp thiªn tai, ®Þch häa, tai n¹n bÊt ngê, g©y tæn thÊt tµi nguyªn ®· kª khai vµ nép thuÕ ®îc miÔn thuÕ tµi nguyªn ph¶i nép cho sè tµi nguyªn bÞ tæn thÊt. Trêng hîp ®· nép thuÕ tµi nguyªn th× ®îc hoµn tr¶ l¹i sè thuÕ ®· nép hoÆc bï trõ vµo sè thuÕ tµi nguyªn ph¶i nép cña kú sau nÕu tæ chøc, c¸ nh©n nép thuÕ chÊp nhËn. X¸c ®Þnh møc ®é thiÖt h¹i nh sau: - §èi víi lo¹i tµi nguyªn bÞ thiÖt h¹i vÒ s¶n lîng cô thÓ th× x¸c ®Þnh thiÖt h¹i theo s¶n lîng cô thÓ.
 7. 7 - §èi víi lo¹i tµi nguyªn bÞ thiÖt h¹i lµm gi¶m phÈm cÊp, tû träng tµi nguyªn th× ®¸nh gi¸ vµ x¸c ®Þnh l¹i gi¸ tÝnh thuÕ, møc thuÕ ph¶i nép. Sè thuÕ tµi nguyªn ®îc miÔn b»ng møc chªnh lÖch gi÷a sè thuÕ ®· tÝnh vµ kª khai tríc ®ã víi sè thuÕ tµi nguyªn ph¶i nép tÝnh sau khi x¶y ra thiÖt h¹i. VÝ dô: Tû träng than s¹ch lµ 80% trong than nguyªn khai, nhng trong kú ma lò lµm tû träng than s¹ch gi¶m xuèng cßn 50% th× ph¶i tÝnh l¹i gi¸ thuÕ, x¸c ®Þnh møc chªnh lÖch thuÕ ®îc miÔn. Thñ tôc ®Ò nghÞ gi¶m thuÕ ph¶i cã: - V¨n b¶n ®Ò nghÞ, nªu râ lý do, sè tæn thÊt, sè thuÕ xin gi¶m. - Biªn b¶n kiÓm tra, x¸c ®Þnh cña c¬ quan thuÕ qu¶n lý trùc tiÕp kÌm theo ®Ò nghÞ xÐt gi¶m thuÕ tµi nguyªn. Côc trëng Côc ThuÕ quyÕt ®Þnh gi¶m thuÕ tµi nguyªn cho tæ chøc, c¸ nh©n khai th¸c bÞ thiÖt h¹i. 3- Tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng khai th¸c thñy s¶n ë vïng biÓn xa bê b»ng ph¬ng tiÖn cã c«ng suÊt lín ®îc miÔn thuÕ tµi nguyªn trong 5 n¨m ®Çu tõ khi ®îc cÊp giÊy phÐp khai th¸c vµ gi¶m 50% thuÕ tµi nguyªn trong 5 n¨m tiÕp theo. Ph¬ng tiÖn cã c«ng suÊt lín lµ c¸c lo¹i tµu, thuyÒn khai th¸c thñy s¶n l¾p m¸y chÝnh cã c«ng suÊt tõ 90 m· lùc (CV) trë lªn. C¨n cø ®¬n ®Ò nghÞ, giÊy phÐp ho¹t ®éng khai th¸c thñy s¶n ë vïng biÓn xa bê do tæ chøc, c¸ nh©n khai th¸c ®îc cÊp xuÊt tr×nh, Thñ trëng c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý quyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m thuÕ cho tõng n¨m. C¸c trêng hîp ®· ho¹t ®éng khai th¸c thñy s¶n ë vïng biÓn xa bê tríc ngµy 01/06/1998 th× viÖc xÐt miÔn, gi¶m thuÕ tµi nguyªn b¾t ®Çu ®îc tÝnh tõ ngµy 01/06/1998 víi ®ñ thêi gian theo quy ®Þnh. VÝ dô: C¬ së A ®· ®îc cÊp giÊy phÐp khai th¸c thñy s¶n ë vïng biÓn xa bê vµo th¸ng 12/1997 th× c¬ së A sÏ ®îc miÔn thuÕ tµi nguyªn trong 5 n¨m vµ gi¶m 50% thuÕ trong 5 n¨m tiÕp theo. Thêi gian tÝnh b¾t ®Çu tõ ngµy 01/06/1998. Trong thêi gian ho¹t ®éng, nÕu tæ chøc, c¸ nh©n khai th¸c thñy s¶n ë vïng biÓn xa bê cã sù thay ®æi vÒ c¸c ®iÒu kiÖn miÔn, gi¶m lµm gi¶m møc u ®·i thuÕ th× ph¶i kÞp thêi khai b¸o cho c¬ quan thuÕ gÇn nhÊt biÕt vµ x¸c nhËn. Trêng hîp kh«ng khai b¸o ®Ó tiÕp tôc ®îc hëng miÔn, gi¶m thuÕ ®Òu bÞ coi lµ trèn lËu thuÕ vµ bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 11, Ph¸p lÖnh thuÕ tµi nguyªn (söa ®æi). Sau thêi gian miÔn vµ gi¶m thuÕ tµi nguyªn nªu trªn (10 n¨m), nÕu tæ chøc, c¸ nh©n khai th¸c thñy s¶n ë vïng biÓn xa bê cßn bÞ lç th× sÏ ®îc xÐt gi¶m thuÕ tµi nguyªn t¬ng øng víi sè lç cña tõng n¨m trong thêi gian kh«ng qu¸ 5 n¨m liªn tôc tiÕp theo. 4 - MiÔn thuÕ tµi nguyªn ®èi víi s¶n phÈm rõng tù nhiªn do d©n c trªn ®Þa bµn x· cã rõng ®îc phÐp khai th¸c nh: gç, cµnh, cñi, tre, nøa, l¸, giang, tranh, vÇu, lå « phôc vô cho cuéc sèng sinh ho¹t hµng ngµy; kÓ c¶ cã d thõa b¸n ra. Ph¹m vi b¸n ra trong ph¹m vi ®Þa bµn huyÖn n¬i khai th¸c. C¨n cø ®Ò nghÞ cña UBND cÊp x· vµ c¬ quan kiÓm l©m trùc tiÕp qu¶n lý rõng, thñ trëng c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ tµi
 8. 8 nguyªn cho ®èi tîng nµy. QuyÕt ®Þnh ph¶i ghi râ cô thÓ lo¹i tµi nguyªn ®îc phÐp khai th¸c, ®Þa ®iÓm, h×nh thøc khai th¸c, n¬i tiªu thô. Thêi h¹n ghi trong mçi quyÕt ®Þnh kh«ng qu¸ 3 th¸ng, sau ®ã c¬ quan thuÕ ph¶i tiÕn hµnh xem xÐt kiÓm tra l¹i tríc khi tiÕp tôc ra quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ tµi nguyªn. C¸c trêng hîp bÞ ph¸t hiÖn lîi dông viÖc miÔn thuÕ tµi nguyªn ®Ó tæ chøc khai th¸c bõa b·i rõng tù nhiªn, c¬ quan thuÕ ph¶i thu håi quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ (nÕu cã) vµ chuyÓn c¬ quan cã thÈm quyÒn xö lý theo ph¸p luËt hiÖn hµnh. 5 - MiÔn thuÕ tµi nguyªn ®èi víi níc thiªn nhiªn dïng vµo s¶n xuÊt thñy ®iÖn kh«ng hßa vµo m¹ng líi ®iÖn quèc gia. C¨n cø ®¬n ®Ò nghÞ cña tæ chøc, c¸ nh©n khai th¸c, cã ý kiÕn cña Së C«ng nghiÖp tØnh, thµnh phè, thñ trëng c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ tµi nguyªn cho trêng hîp nµy. 6 - MiÔn thuÕ tµi nguyªn ®èi víi ®Êt khai th¸c ®Ó sö dông vµo môc ®Ých sau: a - San lÊp, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô an ninh, quèc phßng; b - San lÊp, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®ª ®iÒu, thñy lîi, trùc tiÕp phôc vô n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng nghiÖp, lµm ®êng giao th«ng. c - San lÊp, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh mang ý nghÜa nh©n ®¹o, tõ thiÖn hoÆc dµnh u ®·i ®èi víi ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng. d - San lÊp, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng ë miÒn nói (trong ®Þa bµn cÊp huyÖn lµ huyÖn miÒn nói theo danh môc do Uû ban D©n téc vµ miÒn nói ban hµnh) phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn ®êi sèng kinh tÕ - x· héi trong vïng. ® - Khai th¸c trong ph¹m vi ®Êt ®îc giao, ®îc thuª ®Ó san lÊp, t«n ®¾p, x©y dùng t¹i chç trong ph¹m vi diÖn tÝch ®ã. e - San lÊp, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña Quèc gia theo quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ cho tõng trêng hîp cô thÓ. Trong c¸c trêng hîp nªu t¹i ®iÓm a, b, c, d, ®, tæ chøc c¸ nh©n khai th¸c ph¶i cã ®¬n ®Ò nghÞ, tr×nh bµy râ lý do, cã chøng nhËn vµ ®Ò nghÞ cña UBND cÊp tØnh hoÆc cÊp huyÖn (nÕu c«ng tr×nh chØ thuéc ph¹m vi cÊp huyÖn qu¶n lý) n¬i x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó xuÊt tr×nh cho c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý ë vïng khai th¸c xÐt quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ. V. Xö Lý Vi Ph¹m Vµ Khen Thëng - KhiÕu N¹i Vµ Thêi HiÖu ViÖc xö lý vi ph¹m, khen thëng ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n ®îc thùc hiÖn theo c¸c §iÒu 11, 13 vµ 14 Ph¸p lÖnh thuÕ tµi nguyªn. QuyÒn khiÕu n¹i vµ tr×nh tù thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ thuÕ tµi nguyªn thùc hiÖn theo c¸c §iÒu 15, 16 Ph¸p lÖnh ThuÕ tµi nguyªn.
 9. 9 NÕu ph¸t hiÖn vµ kÕt luËn cã sù khai man, trèn thuÕ hoÆc nhÇm lÉn vÒ thuÕ, c¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm truy thu tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t hoÆc hoµn tr¶ tiÒn thuÕ trong thêi h¹n 5 n¨m trë vÒ tríc, kÓ tõ ngµy kiÓm tra ph¸t hiÖn cã sù khai man, trèn thuÕ hoÆc nhÇm lÉn vÒ thuÕ. Trêng hîp tæ chøc, c¸ nh©n khai th¸c tµi nguyªn kh«ng kª khai, nép thuÕ th× thêi h¹n truy thu tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t kÓ tõ khi c¬ së kinh doanh b¾t ®Çu ho¹t ®éng. VI. Tæ Chøc Thùc HiÖn C¬ quan thuÕ c¸c cÊp cã nhiÖm vô phæ biÕn, híng dÉn c¸c c¬ së khai th¸c tµi nguyªn n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn ®óng Ph¸p lÖnh thuÕ tµi nguyªn, NghÞ ®Þnh sè 68/1998/N§-CP ngµy 03/09/1998 cña ChÝnh phñ vµ c¸c néi dung híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 18/09/1998 vµ thay thÕ nh÷ng v¨n b¶n híng dÉn tríc ®©y cña Bé Tµi chÝnh vÒ thuÕ tµi nguyªn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c c¬ së khai th¸c tµi nguyªn, c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Ó Bé Tµi chÝnh nghiªn cøu, gi¶i quyÕt. MÉu sè 1 Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc. ..., ngµy......... th¸ng........ n¨m B¶n §¨ng Ký Víi C¬ Quan ThuÕ vÒ ho¹t ®éng khai th¸c tµi nguyªn Tªn c¬ së kinh doanh (hoÆc tªn chñ hé):........ M· sè thuÕ:...... - GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè:... ngµy... th¸ng... n¨m........ - GiÊy khai th¸c tµi nguyªn sè:...ngµy... th¸ng...n¨m... - Ngµnh khai th¸c: (VÝ dô: Khai th¸c vµng; khai th¸c ®Êt ®Ó s¶n xuÊt g¹ch, ngãi; ®¸nh c¸ biÓn...) - §Þa ®iÓm khai th¸c: - N¬i më tµi kho¶n: Sè liÖu tµi kho¶n: - B¶n kª khai vÒ ho¹t ®éng khai th¸c tµi nguyªn cña c¬ së nh sau:
 10. 10 1. Tæng sè vèn s¶n xuÊt kinh doanh (vèn cè ®Þnh + vèn lu ®éng): 2. Tæng sè lao ®éng: 3. Tªn ngµnh kinh doanh: (vÝ dô: luyÖn kim mµu: tµi nguyªn khai th¸c vµng ti tan, thiÕc...). 4. Thêi gian b¾t ®Çu cã ho¹t ®éng khai th¸c tµi nguyªn: ngµy... th¸ng...n¨m... 5. Thêi gian dù kiÕn ho¹t ®éng khai th¸c...n¨m.... 6. S¶n lîng khai th¸c dù kiÕn 1 n¨m: 7. Gi¸ b¸n b×nh qu©n dù kiÕn trong n¨m 19...: 8. Møc thuÕ tµi nguyªn ph¶i nép dù kiÕn 1 n¨m lµ: C¬ së chóng t«i xin ®¨ng ký nép thuÕ tµi nguyªn kÓ tõ ngµy...th¸ng...n¨m vµ chÊp hµnh mäi quy chÕ vÒ chÕ ®é më sæ s¸ch kÕ to¸n, chÕ ®é kª khai nép thuÕ tµi nguyªn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c tµi liÖu, sè liÖu göi ®Õn c¬ quan thuÕ. NÕu c¬ quan thuÕ kiÓm tra, ph¸t hiÖn kh«ng ®óng víi thùc tÕ, c¬ së sÏ chÞu ph¹t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 Ph¸p lÖnh thuÕ tµi nguyªn (söa ®æi). KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc (chñ hé kinh doanh) (ký tªn, ®ãng dÊu) ---------------------------------------------------------------------------- C¬ quan thuÕ................. X¸c nhËn ®· tiÕp nhËn B¶n ®¨ng ký vÒ ho¹t ®éng khai th¸c tµi nguyªn cña:................. trªn ®©y. B¶n ®¨ng ký ®îc lËp thµnh 2 b¶n lu gi÷ t¹i c¬ quan thuÕ vµ t¹i c¬ së khai th¸c. ... ngµy.... th¸ng.... n¨m... Thñ trëng c¬ quan thuÕ (ký tªn, ®ãng dÊu) MÉu sè 2 Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc. ..... ngµy.... th¸ng... n¨m Tê Khai Nép ThuÕ Tµi Nguyªn th¸ng... (hoÆc n¨m) n¨m... - Tªn c¬ së kinh doanh (hoÆc tªn chñ hé):.... M· sè thuÕ: - Tªn tµi nguyªn chÞu thuÕ: - §Þa ®iÓm khai th¸c: - §Þa chØ trô së chÝnh: - N¬i më tµi kho¶n: Sè hiÖu tµi kho¶n:
 11. 11 Sè ChØ tiªu tÝnh thuÕ tµi nguyªn Kª khai cña KiÓm tra TT c¬ së kinh cña c¬ doanh quan thuÕ 1 S¶n lîng tõng lo¹i tµi nguyªn khai m3... th¸c (tÊn, m3...) a. b. 2 Gi¸ tÝnh thuÕ tõng lo¹i tµi nguyªn khai th¸c: a. b. 3 ThuÕ tµi nguyªn ph¶i nép cña s¶n lîng khai th¸c trong kú: Trong ®ã: a. Tµi nguyªn a b. Tµi nguyªn b c.Tµi nguyªn c 4 ThuÕ tµi nguyªn nép thõa hoÆc thuÕ cña kú tríc: - Nép thõa - Nép thiÕu 5 ThuÕ tµi nguyªn ®îc gi¶m (nÕu cã quyÕt ®Þnh cña c¬ quan thuÕ) 6 Tæng sè thuÕ tµi nguyªn ph¶i nép trong kú 7 Sè thuÕ tµi nguyªn ®· nép ®Õn... 8 Sè thuÕ tµi nguyªn cßn ph¶i nép C¸c sè liÖu tµi liÖu trªn ®©y ®¶m b¶o chÝnh x¸c, trung thùc. NÕu c¬ quan thuÕ kiÓm tra, ph¸t hiÖn kh«ng ®óng thùc tÕ, c¬ së sÏ chÞu ph¹t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 Ph¸p lÖnh thuÕ tµi nguyªn (söa ®æi). C¸n bé thuÕ ®· kiÓm KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc (chñ hé kinh tra (Ký tªn) doanh) Ngµy... th¸ng... n¨m (Ký tªn, ®ãng dÊu) Ký tªn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2