intTypePromotion=1

Thông tư 16/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
61
lượt xem
3
download

Thông tư 16/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 16/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu các mặt hàng ôtô, thuốc lá điếu vào thị trường Trung Quốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 16/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA TH¤ N G  T¦ c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  è  16/2000/TT­B T M  n g µ y   m S 21 th¸ng 8 n¨ m   2000  h íng d É n  viÖc kinh d o a n h   t¹m n h Ë p    x u Êt, t¸i   c h u y Ó n  kh È u  c¸c m Æ t  h µ n g  ¤ t«, thuèc l¸ ®i Õ u  vµo     thÞ tr n g  Trun g  Q u è c   ê Thùc hiÖn    v¨n b¶n  1369/CP­ sè  KTTH   ngµy  28/12/1999  cña  ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc kinhdoanh  nhËp      t¹m  t¸ xuÊt,chuyÓn  i   khÈu; Sau    khi tham kh¶o  kiÕn  ý  Tæng  côc H¶i quan, Bé    C«ng  vµ  an  Ng©n   hµng  Nhµ níc, Bé Th¬ng    m¹i híng dÉn thùc hiÖn viÖc kinh doanh  t¹m nhËp  i t¸ xuÊt,   chuyÓn khÈu    Æt   c¸cm hµng  t«,thuèc l¸®iÕu  ¤       vµo  tr thÞ  êng Trung  Quèc  nh sau: 1. N H ÷ N G  Q U Y  § Þ N H  C H U N G : 1 C¸c quy ®Þnh cña Th«ng   tnµy chØ    ¸p dông cho  kinh doanh  nhËp    t¹m  t¸ xuÊt,chuyÒn    i   khÈu  t«vµ  ¤    thuèc l¸®iÕu     vµo  tr thÞ  êng Trung Quèc (kh«ng  bao gåm   Æc   ® khu hµnh chÝnh  Hång  K«ng  Ma   vµ  Cao). 2. Hµng    ho¸  i t¸ xuÊt,chuyÓn    khÈu vµo thÞ  êng  tr Trung Quèc    lµ hµng  ho¸ mµ     ngêib¸n  nghÜa  giao t¹      cã  vô    i cöa  c¸c khÈu        trªnbiªngií ViÖt ­ Trung  i    (kÓ  cöa  c¶  khÈu  êng  ® s¾t  ªnvËn  li   quèc  tÕ) hoÆc  c¸c c¶ng  biÓn  Trung  Quèc, hoÆc   îc ngêi mua   nhiÖm     ®     uû  thuª ph¬ng    tiÖn vËn chuyÓn    a  ®Ó ® ®Õn     c¸c®Þa  ®iÓm  nµy. 3. ViÖc    thanh to¸n tiÒn    hµng  phÝ  vµ  dÞch  theo    vô  c¸c ph¬ng thøc t¹m  nhËp    t¸ xuÊt,chuyÓn  i   khÈu      nãitrªn®Òu   ph¶ithùc hiÖn      qua  ng©n hµng  theo  quy  ®Þnh  cña Ng©n  hµng  Nhµ níc. 4. C¸c  êng      tr hîp kh«ng thuéc ph¹m      vi®iÒu  chØnh  cña Th«ng   tnµy thùc  hiÖn theo    c¸c quy  ®Þnh   i"Quy  t¹  chÕ     vÒ kinh doanh  theo ph¬ng thøc t¹m  nhËp  i t¸ xuÊt","Quy    chÕ  kinh doanh  vÒ    theo ph¬ng  thøc  chuyÓn  khÈu" ban  hµnh kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh  1311/1998/Q§­ sè  BTM  ngµy 31/10/1998 cña Bé  tr ëng  th Bé  ¬ng  m¹i. II. H ÷ N G  Q U Y  § Þ N H  C ô  T H Ó :  N 1. C¸c doanh  nghiÖp  ® îc Bé  ®∙    Th¬ng    m¹i cho phÐp  kinh doanh t¹m  nhËp    t¸ xuÊt,chuyÓn  i   khÈu  t«,thuèc l¸®iÕu  ¤       vµo  tr thÞ  êng  Trung  Quèc  îc ®   tiÕp    tôc kinh doanh    t¹m nhËp  i t¸ xuÊt,chuyÓn    khÈu    Æt   hai m hµng  nµy vµo  thÞ  êng  tr Trung quèc . 2.  Doanh  nghiÖp t¹m nhËp  ixuÊt,chuyÓn  t¸    khÈu thuèc    l¸®iÕu ph¶i   xuÊt tr×nh giÊy phÐp nhËp  khÈu  c¬  do  quan  thÈm   cã  quyÒn  Trung Quèc 
  2. 2 cÊp cho ngêinhËp    khÈu    Th¬ng    c¨n cø  ®Ó Bé  m¹i cã    cho phÐp t¹m nhËp    t¸i xuÊt,chuyÓn    khÈu  thuèc l¸®iÕu.    3. Doanh    nghiÖp  kh«ng  îct¹m  ®   nhËp  i t¸ xuÊt,chuyÓn      khÈu  t«®∙  ¤    qua  sö  dông. 4. Hµng  ho¸ chuyÓn khÈu chØ   îc vËn  ®   chuyÓn vµo  ra  vµ  khái ViÖt     Nam  theo  êng  ® biÓn,kh«ng    lµm        thñ tôc h¶iquan nhËp khÈu vµo ViÖt Nam     vµ  kh«ng  lµm        thu tôch¶iquan xuÊtkhÈu      ra kháiViÖtNam.     5. Hµng      ho¸ t¹m nhËp  i t¸ xuÊt ® îc phÐp  i     t¸ xuÊt theo  êng    ® biÓn hoÆc   ® êng    bé;nÕu  ® êng  th× ph¶iqua    ®i  bé      c¸ccöa khÈu  quèc  hoÆc   tÕ  quèc    gia ®∙  îcChÝnh  ®   phñ      hainíctho¶ thuËn.   6. Thêi gian u      l chuyÓn  hµng    ho¸ t¹m nhËp  i t¸ xuÊt hoÆc     chuyÓn  khÈu  trªnl∙nhthæ      ViÖt Nam     ngµy  tõ ngµy    lµ60  kÓ    hoµn thµnh      thñ tôc nhËp khÈu  t¹    i quan  h¶i (®èi víihµng      t¹m nhËp  i t¸ xuÊt)hoÆc       tõ ngµy hµng  ho¸ chÝnh  thøc chÞu  gi¸m      sù  s¸tcña    h¶iquan  (®èivíi    hµng chuyÓn  khÈu).Trêng      hîp cã  nhu  cÇu u  l chuyÓn  hµng ho¸      trªnl∙nh thæ ViÖt Nam     qu¸  ngµy  60  ph¶i ® îc     phÐp  cña  Th¬ng  Bé  m¹i. 7. C¸c    quy ®Þnh  kh¸c thùc hiÖn      theo Quy chÕ  kinh doanh  vÒ    theo ph­ ¬ng thøc  t¹m nhËp  i t¸ xuÊt,kinh    doanh theo ph¬ng  thøc chuyÓn khÈu  ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  1311/1998/Q§­ sè  BTM  ngµy 31/10/1998 cña Bé  tr ëng  Th¬ng  Bé  m¹i. III.§I Ò U  K H O ¶ N  T HI H µ N H :   1  Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký. 2. Doanh    nghiÖp  kinh doanh    t¹m nhËp  i t¸ xuÊt,chuyÓn    khÈu    Æt   c¸c m hµng  t«,thuèc l¸®iÕu  ¤       vµo  tr thÞ  êng Trung  Quèc  ®Þnh  ba  kú  th¸ngmét    lÇn  b¸o c¸o t×nh      h×nh thùc hiÖn  Bé    vÒ  Th¬ng      m¹i®Ó xem     xÐt,tæng        hîp,b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  t   phñ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2