intTypePromotion=1

Thông tư 160/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
76
lượt xem
8
download

Thông tư 160/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 160/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 83/1998/TT-BTC ngày 20/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thuế doanh thu nguyên vật liệu và bán hàng thành phẩm mua của cơ sở sản xuất để sản xuất hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 160/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 160/1998/TT-BTC ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 1998 Híng dÉn bæ sung Th«ng t sè 83/1998/TT-BTC ngµy 20/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn hoµn thuÕ doanh thu nguyªn vËt liÖu vµ b¸n thµnh phÈm mua cña c¬ së s¶n xuÊt ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu §Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ gia c«ng hµng xuÊt khÈu; Thùc hiÖn kho¶n 2 ®iÒu 13, NghÞ ®Þnh sè 10/1998/N§-CP ngµy 23/01/1998 cña ChÝnh phñ vÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vµ ®¶m b¶o ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµo ViÖt nam; ®iÓm 2 NghÞ quyÕt sè 02/1998/NQ-CP ngµy 26/1/1998 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, Bé Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung 1 sè ®iÓm qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 83/1998/TT-BTC ngµy 20/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn hoµn thuÕ thuÕ doanh thu nguyªn vËt liÖu vµ b¸n thµnh phÈm mua cña c¬ së s¶n xuÊt ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu nh sau: 1. Bæ sung ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ doanh thu qui ®Þnh t¹i ®iÓm 1, môc I: C¬ së trùc tiÕp gia c«ng hµng xuÊt khÈu cã mua nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm cña c¬ së s¶n xuÊt kh¸c ë trong níc ®· cã thuÕ doanh thu ®Ó gia c«ng hµng xuÊt khÈu, thuéc ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ doanh thu. 2. Bæ sung ®iÓm 1, kho¶n 4 môc II: - Hîp ®ång xuÊt khÈu hoÆc hîp ®ång gia c«ng ký víi níc ngoµi. 3. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh cïng víi ngµy cã hiÖu lùc thi hµnh cña Th«ng t sè 83/1998/TT-BTC ngµy 20/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ c¬ së trùc tiÕp gia c«ng hµng xuÊt khÈu ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt híng dÉn bæ sung cho phï hîp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2