intTypePromotion=1

Thông tư 17/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
1
download

Thông tư 17/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 17/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2005/TT-BTM ngày 24/3/2005 về việc điều chỉnh danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 17/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. THÔNG TƯ CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 17/2005/TT-BTM N G À Y 0 6 T H Á N G 1 0 N Ă M 2 0 0 5 S Ử A Đ Ổ I , B Ổ S UN G T H Ô N G T Ư S Ố 0 4 / 2 0 0 5 / T T - B T M N G ÀY 2 4 T H Á N G 3 N Ă M 2 0 0 5 C Ủ A B Ộ T H Ư Ơ N G M Ạ I V Ề V I Ệ C Đ I Ề U C H Ỉ N H D AN H M Ụ C H À N G N H Ậ P K H Ẩ U Á P D Ụ N G HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2005 Căn cứ Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 46/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan; Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính, Bộ Thương mại sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2005/TT-BTM ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh Danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005 như sau: 1. Điều chỉnh Hạn ngạch thuế quan năm 2005 đối với mặt hàng thuốc lá nguyên liệu tại Phần I Thông tư số 04/2005/TT-BTM ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Bộ Thương mại như sau: STT Mã số HS Mô tả hàng hoá Số lượng cho năm 2005 2 2401 Thuốc lá nguyên liệu 38.204 tấn 2. Các nội dung khác của Thông tư số 04/2005/TT-BTM ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Bộ Thương mại giữ nguyên hiệu lực thi hành. 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. K/T BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Thế Ruệ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2