intTypePromotion=1

Thông tư 19/2001/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
64
lượt xem
2
download

Thông tư 19/2001/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 19/2001/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc sửa đổi bổ sung mục 2.3 Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18 tháng 4 năm 2001 của Bộ Thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 19/2001/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA TH¤ N G  T¦ c ña B é  th¬ n g   ¹i  m sè 19/2001/TT­B T M   n g µy  20 th¸ng 7 n¨ m  2001 v Ò   viÖc S ö a  ® æ i   b æ  su n g  m ô c  2.3 T h « n g  t sè 11/2001/TT­B T M   n g µ y 18  th¸ng 4 n¨ m  2001 cña  é   h ¬ n g  m ¹i B T C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng 4  04    n¨m  2001 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  qu¶n    vÒ  lýxuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  hµng      2001  ho¸ thêikú  ­ 2005  Th«ng   11/2001/TT­   vµ  tsè  BTM  ngµy  th¸ng4  18    n¨m  2001  cña  Th­ Bé  ¬ng    m¹ihíng dÉn    thùc hiÖn    quyÕt ®Þnh      nãitrªn;   Bé Th¬ng    m¹i híng dÉn    bæ sung môc  Th«ng   11/2001/TT­ 2.3  t sè  BTM   cô  thÓ  sau: nh  1. Thay    thÕ môc  Th«ng   11/2001/TT­ 2.3  t sè  BTM  ngµy  th¸ng 4  18    n¨m  2001  cña  Th¬ng    bé  m¹ib»ng môc        2.3 míidíi®©y: 2.3.§èivíihµng       ,nguyªn liÖu nªu  i       ho¸ lµ vËt t      t¹ Phô    02  lôcsè  kÌm  theo  Th«ng   nµy, doanh  t   nghiÖp  trong    doanh  níc vµ  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc t   ngoµi vµ      c¸c bªn  hîp doanh  trong hîp ®ång hîp    t¸ckinh doanh  nhu  cã  cÇu  nhËp  khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu    hoÆc     ®Ó thùc hiÖn  ®ång      hîp  gia c«ng    ¬ng  víith nh©n    níc ngoµigöiv¨n      b¶n    ®Ò nghÞ  ®Õn   Th¬ng      Bé  m¹i ®Ó ® îcxem         xÐt gi¶iquyÕt. V¨n b¶n    ®Ò nghÞ  cña doanh nghiÖp  nªu  tªn,®Þa   râ    chØ  kh¸ch hµng  nhËp khÈu  hoÆc   Æt    ® gia c«ng,sè îng s¶n    l   phÈm  xuÊt khÈu,®Þnh      møc    vËt t  , nguyªn liÖu cho mét ®¬n  s¶n  vÞ  phÈm, îng   , nguyªn  l vËt t  liÖu cÇn    nhËp  khÈu. Gi¸m    ®èc doanh  nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm       vÒ viÖc    x¸c ®Þnh  ®Þnh  møc   ,nguyªn liÖu cho  vËtt      s¶n xuÊt. KÌm  theo    v¨n b¶n    ®Ò nghÞ  cña doanh  nghiÖp    lµb¶n  chÝnh  b¶n  vµ  sao  hîp  hîp  lÖ  ®ång  nhËp  khÈu  nguyªn  liÖu, hîp    ®ång  xuÊt  khÈu s¶n  phÈm   hoÆc   hîp ®ång  gia c«ng  s¶n  xuÊt hµng  xuÊt khÈu  cho    níc ngoµi (sau      khi xem  xÐt ®èi  chiÕu  Th¬ng        i Bé  m¹i sÏ tr¶ l¹ b¶n hîp ®ång  chÝnh  cho  doanh  nghiÖp).Trong      c¸c hîp  ®ång  ph¶i cã    ®iÒu  kho¶n: Hîp    ®ång  chØ   îc thùc ®     hiÖn    îcBé  khi®   Th¬ng    m¹i chÊp  thuËn  cho  nhËp khÈu     vËt tnguyªn liÖu nªu      t¹  iPhô    kÌm  lôc 02  theo  Th«ng   sè  t 11/2001/TT­ BTM  ngµy  th¸ng  n¨m  18  4  2001. Trong  êng    tr hîp  s¬    hå  ®Ò nghÞ  îc Bé  ®   Th¬ng    m¹i chÊp  thuËn  cho  nhËp  khÈu, doanh    nghiÖp  ph¶ithùc hiÖn      theo ®óng    c¸c quy  ®Þnh  qu¶n  vÒ  lýxuÊtnhËp      khÈu  c¸chîp ®ång  ® îcBé  vµ      ®∙    Th¬ng      m¹iphª duyÖt. Trong    thêih¹n  ngµy  5  lµm viÖc,kÓ      tõ ngµy nhËn  îc hå  ®Ò   ®   s¬  nghÞ,  Bé  Th¬ng    tr¸chnhiÖm      m¹icã    tr¶lêidoanh  nghiÖp. 2. C¸c    néi dung  kh¸c t¹    iTh«ng   sè  t 11/2001/TT­ BTM  ngµy  th¸ng 4  18    n¨m 2001  Th«ng   16/2001/TT­ vµ  tsè  BTM   ngµy  th¸ng 5  29    n¨m 2001 cña Bé  Th¬ng    m¹ikh«ng  thay ® æi.     3.Th«ng     tnµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy    15  kÓ    ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2