intTypePromotion=1

Thông tư 30/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
103
lượt xem
6
download

Thông tư 30/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 30/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 30/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 30/2001/TT-BTC ngµy 16 th¸ng 05 n¨m 2001 vÒ Söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 128/1998/TT-BTC ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 22/CP ngµy 17 th¸ng 4 nam 1996 cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ C¨n cø quy ®Þnh cña c¸c LuËt thuÕ, Ph¸p lÖnh thuÕ vµ ph¸p luËt vÒ c¸c kho¶n thu nép kh¸c cña ng©n s¸ch Nhµ níc; Sau thêi gian thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 22/CP ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 1996 cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ, ®Ó th¸o gì khã kh¨n, víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÓm cña Th«ng t sè 128/1998 /TT-BTC ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh (sau ®©y gäi t¾t lµ Th«ng t sè 128/1998/TT- BTC) nh sau: I. Thay thÕ ®iÓm 1, Môc II cña Th«ng t sè 128/1998/TT-BTC b»ng ®iÓm 1 míi nh sau: 1. Møc xö ph¹t ®èi víi hµnh vi vi ph¹m vÒ thñ tôc ®¨ng ký nép thuÕ, kª khai nép thuÕ, hµnh vi vi ph¹m chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ chøng minh viÖc tÝnh thuÕ, nép thuÕ ®èi víi hµng ho¸ vËn chuyÓn trªn ®êng. 1.1. Vi ph¹m lÇn ®Çu ph¹t c¶nh c¸o; nÕu vi ph¹m lÇn 2 th× ph¹t tiÒn tõ 20.000 ®ång ®Õn 200.000 ®ång; nÕu cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng th× ph¹t tiÒn ®Õn 1.000.000 ®ång ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a. §¨ng ký nép thuÕ, ®¨ng ký m· sè thuÕ (kÓ c¶ trêng hîp ph¶i ®¨ng ký bæ sung mçi khi cã sù thay ®æi) víi c¬ quan thuÕ qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh híng dÉn thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ thuÕ. b. Khai kh«ng ®óng, kh«ng ®ñ c¸c kho¶n môc quy ®Þnh trong tê khai thuÕ. 1.2. Ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 1.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m lÇn ®Çu; nÕu vi ph¹m lÇn 2 ph¹t tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 4.000.000 ®ång, nÕu cã 1 t×nh tiÕt t¨ng nÆng cã thÓ ph¹t ®Õn 6.000.000 ®ång, nÕu cã tõ 2 t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë lªn cã thÓ ph¹t tiÒn ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau: a. Kh«ng nép tê khai thuÕ cho c¬ quan thu thuÕ trong thêi h¹n quy ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh híng dÉn thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ thuÕ. b. VËn chuyÓn hµng ho¸ kh«ng kÌm theo c¸c hå s¬, giÊy tê chøng minh viÖc tÝnh thuÕ, nép thuÕ, nguån gèc hµng ho¸ quy ®Þnh cho tõng ®èi tîng kinh doanh (sæ mua hµng, tê khai nhËp khÈu, chøng tõ, giÊy tê hîp lÖ kh¸c). 1.3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m lÇn ®Çu nÕu vi ph¹m lÇn 2 ph¹t tiÒn ®Õn 13.000.000 ®ång, nÕu cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng cã thÓ ph¹t ®Õn 20.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi kh«ng nép c¸c tê khai thuÕ vµ c¸c giÊy tê kh¸c liªn quan ®Õn viÖc tÝnh thuÕ, nép thuÕ cho c¬ quan thu thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. T×nh tiÕt t¨ng nÆng trong tr-
  2. 2 êng hîp nµy cßn bao gåm c¶ viÖc tr× ho·n, kh«ng thùc hiÖn th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ, cô thÓ lµ: sau khi hÕt h¹n nép c¸c lo¹i giÊy tê trªn theo quy ®Þnh, c¬ quan thu thuÕ göi giÊy th«ng b¸o lÇn thø nhÊt cho ®èi tîng nép thuÕ, qu¸ 10 ngµy kÓ tõ ngµy göi th«ng b¸o mµ ®èi tîng nép thuÕ vÉn kh«ng nép, c¬ quan thu thuÕ göi th«ng b¸o lÇn thø 2. NÕu qu¸ 10 ngµy kÓ tõ ngµy göi th«ng b¸o lÇn thø 2 mµ ®èi tîng nép thuÕ vÉn kh«ng nép th× hµnh vi nµy ®îc x¸c ®Þnh lµ cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng. II. Thay thÕ diÓm 2, Môc II cña Th«ng t sè 128/1998/TT-BTC b»ng ®iÓm 2 míi nh sau: 2. Hµnh vi khai man, trèn thuÕ. Khai man, trèn thuÕ lµ hµnh vi cña ®èi tîng nép thuÕ vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt dÉn ®Õn lµm gi¶m mét phÇn hay toµn bé sè thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hoÆc ®Ó ®îc hëng lîi kh«ng ®óng tõ viÖc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ, hoµn thuÕ. C¸c tiªu chÝ ®Ó x¸c ®Þnh hµnh vi khai man, trèn thuÕ lµ: + Khai man, trèn thuÕ lµ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt, bao gåm c¶ ph¸p luËt vÒ thuÕ vµ ph¸p luËt kh¸c. + Chñ thÓ cña hµnh vi khai man, trèn thuÕ lµ c¸c c¸ nh©n hoÆc tæ chøc thuéc ®èi tîng nép thuÕ. + HËu qu¶ cña hµnh vi vi ph¹m lµ dÉn ®Õn viÖc lµm gi¶m sè thuÕ ph¶i nép hoÆc t¨ng sè thuÕ ®îc miÔn, ®îc gi¶m, ®îc hoµn. Thêi ®iÓm ®Ó x¸c ®Þnh hµnh vi khai man, trèn thuÕ lµ thêi ®iÓm hµnh vi vi ph¹m bÞ ph¸t hiÖn, phï hîp víi ph¬ng thøc, thêi h¹n ph¶i kª khai, ph¶i nép thuÕ, ph¶i quyÕt to¸n thuÕ theo quy ®Þnh cña c¸c LuËt, Ph¸p lÖnh thuÕ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn, cô thÓ nh sau: + §èi víi c¸c trêng hîp ph¸p luËt quy ®Þnh chÕ ®é kª khai, t¹m nép hµng th¸ng, quyÕt to¸n theo n¨m: ®îc x¸c ®Þnh lµ khai man, trèn thuÕ nÕu hµnh vi vi ph¹m bÞ ph¸t hiÖn sau ngµy ph¶i nép quyÕt to¸n thuÕ hµng n¨m. + §èi víi c¸c trêng hîp ph¸p luËt quy ®Þnh kª khai nép thuÕ 1 lÇn theo th«ng b¸o cña c¬ quan thu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh lµ khai man, trèn thuÕ nÕu hµnh vi vi ph¹m bÞ ph¸t hiÖn sau ngµy ph¶i nép ®ñ tiÒn thuÕ ghi trªn th«ng b¸o cña c¬ quan thu thuÕ. Tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi khai man, trèn thuÕ ngoµi viÖc ph¶i nép ®ñ sè tiÒn do khai man, trèn thuÕ cßn bÞ xö ph¹t tiÒn theo sè lÇn tÝnh trªn sè tiÒn thuÕ trèn theo c¸c møc quy ®Þnh díi ®©y, nhng møc ph¹t tèi ®a kh«ng qu¸ 100. 000.000 ®ång: 2.1. Ph¹t b»ng sè tiÒn thuÕ trèn, nÕu cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng (trõ trêng hîp ®· bÞ xö lý vÒ hµnh vi khai man, trèn thuÕ mµ cßn vi ph¹m) th× bÞ ph¹t ®Õn 2 lÇn sè tiÒn thuÕ trèn ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau: a. Kª khai kh«ng ®óng ®èi tîng chÞu thuÕ, c¨n cø tÝnh thuÕ theo quy ®Þnh cña tõng lo¹i thuÕ, bao gåm: - Kª khai sai nguån gèc, môc ®Ých sö dông, chñng lo¹i, sè lîng, quy c¸ch, thùc tr¹ng hµng ho¸, dÞch vô, m· sè thuÕ, gi¸ tÝnh thuÕ, thuÕ suÊt;
  3. 3 - Kª khai sai ®èi tîng, mÆt hµng, lo¹i h×nh kinh doanh, ®Þa bµn ho¹t ®éng ®Ó gian lËn thu nhËp ®îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ, trèn khai b¸o doanh thu hoÆc kª khai c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ kh«ng ph¸t sinh lµm gi¶m thu nhËp chÞu thuÕ; - Kh«ng quyÕt to¸n hoÆc kh«ng khai b¸o l¹i víi c¬ quan thuÕ vÒ hµng ho¸, dÞch vô hoÆc thu nhËp ®· ®îc miÔn, gi¶m thuÕ, hoµn thuÕ nhng thùc tÕ ®îc sö dông vµo môc ®Ých kh¸c thuéc diÖn ph¶i truy nép thuÕ. b. Thùc hiÖn c¸c hµnh vi vi ph¹m thuéc lÜnh vùc kÕ to¸n dÉn ®Õn khai man, trèn thuÕ, bao gåm: - Sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ kÕ to¸n kh«ng ®óng quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh hoÆc kh«ng ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp, kÓ c¶ viÖc gian lËn néi dung kinh tÕ trªn ho¸ ®¬n, chøng tõ; sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ gi¶ hoÆc ho¸ ®¬n, chøng tõ hÕt thêi h¹n sö dông; sö dông mÉu ho¸ ®¬n tù in cha ®îc Bé Tµi chÝnh chÊp thuËn; - B¸n hµng ho¸, dÞch vô mµ kh«ng lËp ho¸ ®¬n, chøng tõ (trõ trêng hîp kh«ng ph¶i lËp ho¸ ®¬n theo chÕ ®é quy ®Þnh), kh«ng ghi vµo sæ kÕ to¸n b¸n hµng, kh«ng tÝnh vµo doanh thu kª khai nép thuÕ. - Mua, b¸n ho¸ ®¬n kh«ng ®óng quy ®Þnh vµ lîi dông c¸c ho¸ ®¬n ®ã ®Ó kª khèng chi phÝ thùc tÕ kh«ng ph¸t sinh lµm gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hoÆc gian lËn, khai t¨ng sè thuÕ ®îc khÊu trõ, sè thuÕ ®îc hoµn; - Lµm mÊt ho¸ ®¬n hoÆc mÊt chøng tõ kÕ to¸n nhng kh«ng khai b¸o kÞp thêi cho c¬ quan thuÕ vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ lîi dông viÖc mÊt ho¸ ®¬n, chøng tõ ®Ó trèn thuÕ hoÆc th«ng ®ång víi ngêi kh¸c trèn thuÕ. §èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m nªu t¹i c¸c tiÕt a, b trªn ®©y nÕu bÞ ph¸t hiÖn tríc thêi ®iÓm ph¶i nép quyÕt to¸n thuÕ hoÆc ph¶i nép ®ñ thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× kh«ng ¸p dông c¸c møc xö ph¹t theo sè lÇn tÝnh trªn sè tiÒn thuÕ trèn mµ ¸p dông c¸c møc ph¹t quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh sè 22/CP ngµy 17/4/1996. c. Xin t¹m nghØ kinh doanh, th«ng b¸o ngõng ho¹t ®éng ®Ó ®îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ, kh«ng ph¶i nép thuÕ, nhng thùc tÕ vÉn kinh doanh. d. Truy thu thuÕ vµ ¸p dông c¸c møc ph¹t tiÒn theo quy ®Þnh vÒ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n ®èi víi c¸c trêng hîp sau ®©y nÕu vi ph¹m lÇn ®Çu: - H¹ch to¸n, kª khai kh«ng ®óng doanh thu gi÷a c¸c niªn ®é kÕ to¸n lµm sai lÖch thu nhËp chÞu thuÕ ph¶i ®iÒu chØnh l¹i khi kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ; - C¸c kho¶n chi cã ®ñ chøng tõ hîp lÖ nhng kª khai vît møc khèng chÕ tèi ®a theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i lo¹i trõ ra khái chi phÝ hîp lý ®Ó x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ. ThÝ dô: chi phÝ vÒ qu¸ng c¸o, tiÕp thÞ khuyÕn m¹i, tiÕp t©n, kh¸nh tiÕt, chi phÝ giao dÞch, ®èi ngo¹i, vît tû lÖ khèng chÕ tèi ®a; - Kª khai trong chi phÝ tÝnh thuÕ c¸c kho¶n kh«ng ®îc phÐp tÝnh vµo chi phÝ hîp lý ®Ó x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt híng dÉn chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp;
  4. 4 - C¸c kho¶n chi phÝ vÒ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, trÝch tríc, dù phßng, chi phÝ chê ph©n bæ h¹ch to¸n kh«ng chÝnh x¸c trong chi phÝ hîp lý do c¸c sai ph¹m vÒ kü thuËt kÕ to¸n ®îc ®iÒu chØnh l¹i khi kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ; - C¸c trêng hîp nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p Ên ®Þnh hoÆc theo møc kho¸n cña c¬ quan thuÕ, ph¶i ®iÒu chØnh l¹i møc thuÕ ph¶i nép ph¸t hiÖn qua kiÓm tra. C¸c trêng hîp vi ph¹m nªu t¹i tiÕt ®, nÕu x¶y ra tõ lÇn thø 2 trë ®i th× bÞ xö ph¹t vÒ hµnh vi khai man, trèn thuÕ theo híng dÉn t¹i ®iÓm 2.1 nµy. 2.2. Ph¹t b»ng 2 lÇn sè tiÒn thuÕ trèn, nÕu cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng (trõ trêng hîp ®· bÞ xö lý vÒ hµnh vi khai man, trèn thuÕ mµ cßn vi ph¹m) th× bÞ ph¹t ®Õn 3 lÇn sè tiÒn thuÕ trèn ®èi víi hµnh vi vi ph¹m sau: a. Hµng ho¸ vËn chuyÓn kh«ng cã ®Çy ®ñ hå s¬ chøng minh hµng ®· nép thuÕ hoÆc hµng ®· ®îc c¬ quan thuÕ qu¶n lý theo quy ®Þnh cho tõng ®èi tîng kinh doanh. Hµnh vi vi ph¹m nªu t¹i ®iÓm nµy chØ coi lµ hµnh vi khai man, trèn thuÕ nÕu sau thêi h¹n tèi ®a lµ 10 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy c¬ quan thuÕ kiÓm tra thÊy cßn nghi vÊn vµ cho phÐp ®èi tîng cã hµnh vi vi ph¹m thu thËp ®Çy ®ñ hå s¬ hîp lÖ chøng minh l« hµng ®· nép thuÕ ®èi víi hµng ho¸ mua, b¸n, trao ®æi) hoÆc ®· ®îc c¬ quan thu thuÕ qu¶n lý (®èi víi hµng ho¸ chuyÓn kho trong cïng mét ®¬n vÞ) nhng ®èi tîng vi ph¹m vÉn kh«ng xuÊt tr×nh ®Çy ®ñ hå s¬ hîp lÖ. Trêng hîp trong thêi h¹n c¬ quan thuÕ cho phÐp, ®èi tîng vi ph¹m ®· tr×nh ®Çy ®ñ hå s¬ hîp lÖ th× c¬ quan thuÕ cã thÈm quyÒn xö ph¹t ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t theo c¸c møc nªu t¹i tiÕt 1.2.b, ®iÓm 1, Môc I cña Th«ng t nµy. Trêng hîp chñ hµng kh«ng chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö lý cña c¬ quan thuÕ hoÆc qu¸ thêi h¹n 01 ngµy (mét ngµy) ®èi víi hµng thùc phÈm t¬i sèng, 05 ngµy (n¨m ngµy) ®èi víi c¸c hµng ho¸ kh¸c kÓ tõ khi cã quyÕt ®Þnh xö lý mµ chñ hµng kh«ng ®Õn nép thuÕ, nép ph¹t ®Ó nhËn l¹i hµng, c¬ quan thuÕ chuyÓn sang c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp, tõ cÊp huyÖn trë lªn ®Ó thµnh lËp héi ®ång b¸n ®Êu gi¸ sè hµng ho¸ t¹m gi÷ ®Ó thùc hiÖn cìng chÕ thuÕ. b. Kinh doanh mµ kh«ng ®¨ng ký nép thuÕ, kh«ng kª khai nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ theo quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ thuÕ (trõ trêng hîp ®¨ng ký, kª khai qu¸ thêi h¹n nªu t¹i tiÕt 1.1.a vµ tiÕt 1.2.a, ®iÓm 1, Môc I cña Th«ng t nµy). c. C¸c hµnh vi gi¶ m¹o trong kÕ to¸n dÉn ®Õn khai man, trèn thuÕ, bao gåm: - Gi¶ m¹o chøng tõ kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n; lËp chøng tõ khèng; lËp chøng tõ sai víi néi dung nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh; gi¶ m¹o ch÷ ký, con dÊu; ghi sæ khèng kh«ng cã chøng tõ kÕ to¸n chøng minh; lËp hai hÖ thèng sæ kÕ to¸n cã néi dung ghi kh¸c nhau; - Khai man sè liÖu vµ b¸o c¸o sè liÖu kÕ to¸n sai sù thËt; lËp b¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng ®óng víi sæ kÕ to¸n hoÆc sai víi thùc tÕ. 2.3. Trêng hîp tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi vi ph¹m nªu t¹i c¸c ®iÓm 2.1, 2.2 trªn ®©y mµ c¸c h×nh thøc vµ møc xö ph¹t ®èi víi c¸c hµnh vi nµy ®· ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c LuËt thuÕ, Ph¸p lÖnh thuÕ vµ ph¸p luËt vÒ c¸c kho¶n thu
  5. 5 nép kh¸c cña ng©n s¸ch Nhµ níc th× sÏ bÞ ¸p dông c¸c h×nh thøc vµ møc xö ph¹t mµ c¸c LuËt thuÕ, Ph¸p lÖnh thuÕ vµ ph¸p luËt vÒ c¸c kho¶n thu nép kh¸c cña ng©n s¸ch Nhµ níc ®· cã quy ®Þnh. 2.4. Trêng hîp tæ chøc, c¸ nh©n cã mét hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt ®ång thêi ®îc quy ®Þnh ë nhiÒu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c nhau nhng hËu qu¶ dÉn ®Õn khai man, trèn thuÕ th× ngoµi viÖc bÞ truy thu ®ñ sè thuÕ trèn cßn bÞ xö ph¹t vi ph¹m vÒ hµnh vi khai man, trèn thuÕ. Nghiªm cÊm viÖc chuyÓn sang ¸p dông h×nh thøc xö ph¹t, møc xö ph¹t thÊp h¬n. ThÝ dô: C«ng ty A gi¶ m¹o mét ho¸ ®¬n ®Ó trèn thuÕ (®Ó ®îc khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo), hµnh vi cña C«ng ty A kh«ng cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng. Trong trêng hîp nµy C«ng ty A ph¶i bÞ truy thu ®ñ sè tiÒn thuÕ ®· khÊu trõ, ®ång thêi bÞ xö ph¹t vÒ hµnh vi khai man, trèn thuÕ theo sè lÇn tÝnh trªn sè tiÒn thuÕ trèn. C«ng ty A kh«ng bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n vÒ hµnh vi gi¶ m¹o chøng tõ kÕ to¸n theo híng dÉn t¹i ®iÓm 3, Môc II cña Th«ng t sè 89/2000/TT-BTC ngµy 28/8/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 49/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n. 2.5. Trêng hîp khai man, trèn thuÕ víi sè lîng lín hoÆc ®· bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ hµnh vi khai man, trèn thuÕ mµ cßn vi ph¹m hoÆc cã hµnh vi vi ph¹m nghiªm träng kh¸c th× c¬ quan thu thuÕ chuyÓn hå s¬ cho ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n cïng cÊp ®Ò nghÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. III. Söa ®æi, bæ sung mét sè néi dung t¹i ®iÓm 1, Môc III cña Th«ng t sè 128/1998/TT-BTC nh sau: 1. Bá néi dung tiÕt 1.1, ®iÓm 1, Môc III cña Th«ng t sè 128/1998/IT- BTC vÒ thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ cña c¸n bé thuÕ, tr¹m trëng tr¹m thuÕ, ®éi trëng ®éi thuÕ. 2. Bá ®o¹n: "§éi trëng c¸c ®éi thuÕ x·, phêng (liªn x·, liªn phêng) ®îc thµnh lËp theo Th«ng t sè 64 TC/TCCB ngµy 29/10/1992 cña Bé Tµi chÝnh còng cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ nh tr¹m trëng tr¹m thuÕ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè 22/CP ngµy 17/4/1996." t¹i tiÕt 1.3, ®iÓm 1, Môc III cña Th«ng t sè 128/1998/ TT- BTC. 3. ChuyÓn c¸c tiÕt 1.2 vµ tiÕt 1.3, ®iÓm 1, Môc III cña Th«ng t sè 128/1998/TT-BTC thµnh c¸c tiÕt 1.1 vµ tiÕt 1.2 míi, ®ång thêi bæ sung thªm tiÕt 1.3 míi vµo ®iÓm 1, Môc III cña Th«ng t sè 128/1998/TT-BTC nh sau: "1.3. ViÖc ph©n ®Þnh quyÒn h¹n xö ph¹t ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n dÉn ®Õn khai man, trèn thuÕ ®îc thùc hiÖn nh sau: Tæ chøc, c¸ nh©n cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n hoÆc cã chøc n¨ng thùc hiÖn thanh tra, kiÓm tra nÕu ph¸t hiÖn c¸c hµnh vi vi ph¹m thuéc lÜnh vùc kÕ to¸n dÉn ®Õn khai man, trèn thuÕ nh híng dÉn t¹i Môc II cña Th«ng t nµy th× ph¶i chuyÓn hå s¬ cho c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng ®Ó xö lý theo c¸c møc xö ph¹t ®èi víi hµnh vi khai man, trèn thuÕ."
  6. 6 IV. Tæ chøc thùc hiÖn: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. C¸c híng dÉn kh¸c t¹i Th«ng t sè 128/1998/TT-BTC ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh kh«ng tr¸i víi c¸c néi dung híng dÉn t¹i Th«ng t nµy th× vÉn cßn hiÖu lùc thi hµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2