intTypePromotion=1

Thông tư 33/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
180
lượt xem
14
download

Thông tư 33/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 33/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và vật phẩm, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 33/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t  c ña bé  tµi h Ý n h   è  33/2003/TT­B T C  n g µ y    c S 16 th¸ng 4 n¨ m   2003 H íng  d É n  thñ tôc h ¶i  u a n  ® èi víi b u  p h È m ,   u  kiÖ n, h µ n g  hãa  u Êt kh È u,  q   b x n h Ë p   h È u   öi q u a  d Þ c h  vô  b u   h Ý n h  vµ  Ët p h È m ,  h µ n g  h o¸  u Êt  k g c v x k h È u, n h Ë p  k h È u  g öi  q u a  d Þ c h  v ô   h uy Ó n  p h¸t n h a n h c ­ C¨n  LuËt H¶i quan  29/2001/QH10  îcQuèc      cø      sè  ®   héiKho¸  kú  X,  häp  thø  th«ng  9  qua  ngµy  29/06/2001. ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  101/2001/N§­   sè  CP ngµy 31/12/2001 cña ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt H¶i quan  thñ tôch¶i     vÒ        quan,chÕ  kiÓm      ®é  tra,gi¸m      s¸th¶iquan. Bé    TµichÝnh híng dÉn          thñ tôch¶iquan      phÈm,  kiÖn,hµng  ®èi víibu  bu    hãa  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu    göiqua dÞch  bu  vô  chÝnh  vËtphÈm,  vµ    hµng ho¸  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu    göiqua dÞch  chuyÓn    vô  ph¸tnhanh  sau: nh  I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1.  phÈm,  kiÖn, hµng  Bu  bu    hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu  íi®©y     (d   gäi chung    lµhµng   ho¸ xuÊt khÈu,nhËp      khÈu) göiqua      dÞch  bu  vô  chÝnh  lµm    thñ tôc h¶i quan  i     t¹ Chi côc    H¶i quan  ®iÖn  Bu  quèc  (Bu  tÕ  côc ngo¹idÞch, Bu      côc cöa  khÈu    i . biªngií ) 2. VËt phÈm, hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp    khÈu  íi®©y     (d   gäi chung    lµ hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu) göiqua      dÞch  chuyÓn    vô  ph¸tnhanh (CPN):  ­ Trêng    hîp  doanh  do  nghiÖp cung  cÊp dÞch  bu  vô  chÝnh  kinh doanh    th× lµm  thñ      tôc h¶i quan  i t¹ Chi côc    H¶i quan  côc  Bu  ngo¹idÞch    hoÆc     Chi côc    H¶i quan  s©n  bay quèc    tÕ. ­ Trêng    doanh    hîp do  nghiÖp kh¸c kinh doanh  lµm            th×  thñ tôc h¶iquan  t¹ Chi côc        i H¶i quan s©n  bay  quèc tÕ. 3. Doanh  nghiÖp cung cÊp dÞch  vô bu chÝnh, doanh nghiÖp kinh   doanh  dÞch vô  chuyÓn  ph¸t nhanh  (trong v¨n b¶n  nµy    gäi t¾t  doanh  lµ  nghiÖp) lµ ngêithay m Æt           chñ hµng    trùctiÕp lµm          thñ tôc h¶iquan  cho hµng  ho¸ xuÊt khÈu,nhËp        khÈu    ,tóingo¹igiao,tóil∙nhsù) vµ  (trõth              ph¶ithùc hiÖn      c¸cquyÒn, nghÜa  sau      vô  ®©y  cña  chñ  hµng:  a.Khaih¶iquan;       b.XuÊt    tr×nh hµng          ho¸ ®Ó H¶iquan  kiÓm  tra; c.Nép    thuÕ, lÖ    phÝ  c¸c kho¶n    vµ    thu kh¸ctheo    quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËt     (nÕu cã);   d. NhËn    hµng xuÊt khÈu      ®Ó xuÊt ra      níc ngoµihoÆc     hµng nhËp khÈu  ®Ó   chuyÓn    tr¶cho  chñ hµng; ®.  Th«ng  cho  b¸o  chñ  hµng  ªnhÖ     li   trùctiÕp víi       côc    Chi H¶i quan  côc  Bu  ngo¹idÞch    hoÆc     Chi côc    H¶i quan  s©n bay  quèc  ®Ó     tÕ  gi¶iquyÕt  êng    tr hîp
  2. 2 hµng  kh«ng  îc xuÊt khÈu, nhËp  ®       khÈu, hµng    ph¶ixö      lýtheo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt.   4. ViÖc    nhËn  hµng xuÊt khÈu  tr¶hµng    vµ    nhËp khÈu:Doanh    nghiÖp    tù tæ chøc viÖc  nhËn  hµng hãa xuÊt khÈu  chñ  tõ  hµng hoÆc     tr¶ hµng hãa  nhËp khÈu  cho  chñ hµng  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm     qu¶n    lýhµng  hãa  ®ã, nhng  n¬ilµm          thñ tôc h¶iquan    ®Ó xuÊt khÈu    hoÆc  lµm        thñ tôc h¶iquan    ®Ó th«ng  quan hµng  hãa  nhËp khÈu    lµ Chi côc H¶i quan  îc quy  ®   ®Þnh   i®iÓm     t¹  1, ®iÓm   trªn®©y.  2    5.Khaih¶iquan:         a. Doanh    nghiÖp    lµ ngêi khaih¶iquan. §èi víim Æt               hµng    míi,chØ  chñ  hµng    kh¶  míi cã  n¨ng khaih¶iquan  tr     vµ  êng  chñ  hîp  hµng  yªu cÇu  îc trùc ®     tiÕp nhËn    hµng    th× chñ hµng    trùctiÕp khaih¶iquan.       b. p  ¸ dông h×nh  thøc khaitheo    chuyÕn  bay, chuyÕn    giao hµng hoÆc   ca lµm viÖc  íi®©y       (d   gäi lµ chuyÕn giao hµng)  ®èi    víihµng ho¸ kh«ng cã  thuÕ,hµng  thuÕ    cã  suÊt0%,    hµng miÔn  thuÕ. Mçi chuyÕn      giao hµng    doanh  nghiÖp  ®¨ng  01    ký  tê khai hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp    khÈu    phi mËu  dÞch  (theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh)    ®Ó khai hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp    khÈu cña  nhiÒu chñ hµng. Chøng    tõ kÌm    tê khai:B¶n  chitiÕthµng    kª      hãa cña tõng    l« hµng xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu  (theo mÉu     BCCPN     HQ 01­ ban hµnh kÌm  theo Th«ng     tnµy).   Trêng hîp chñ hµng yªu cÇu    tê khairiªng cho      hµng ho¸ cña m×nh th×  ngêikhaih¶iquan        khaitrªntêkhairiªng.         c.§èivíi       hµng    thuÕ    ho¸ cã  th× thùc hiÖn    khairiªngtrªntõng          tê khaicho    tõng l«hµng,gãihµng.           Biªnlai       tiÒn thuÕ  îclËp riªngcho  thu   ®       tõng l«hµng;     d. Trêng      hîp hµng  hãa nhËp  khÈu thuéc lo¹    i h×nh  hµng  miÔn thuÕ    (gia c«ng,chÕ    xuÊt..   .nhng    ) khilµm        thñ tôc h¶iquan,doanh    nghiÖp  khaitheo  ®∙    lo¹  ih×nh  ph¶inép    thuÕ  chñ  th×  hµng  mang    tê khaih¶iquan      ®¨ng  kh«ng  ký  ®óng  i lo¹ h×nh   ®ã ®Õn   Chi  côc    H¶i quan  khu chÕ  xuÊt hoÆc     Chi côc    H¶i quan  qu¶n    lýhµng    gia c«ng khail¹ tê khaitheo        i   ®óng  i lo¹ h×nh.H¶i quan      khu  chÕ  xuÊt hoÆc       H¶i quan  qu¶n    lýhµng    gia c«ng th«ng  b¸o cho Chi côc    H¶i quan  côc  Bu  Ngo¹idÞch    hoÆc     Chi côc    H¶i quan  s©n  bay  quèc  li   tÕ  ªnquan  ®Ó  thùc hiÖn    viÖc hoµn      tr¶l¹tiÒn thuÕ  i   cho doanh nghiÖp  (nÕu    cã); §Ó  tr¸nh viÖc    khai l¹      inãi trªn,tr   êng  hîp chñ hµng  biÕt hµng    ho¸ cña  m×nh  vÒ  i ®∙  tí ViÖt nam   chñ      th×  hµng  ®Õn     Chi côc    H¶i quan  qu¶n    lýhµng  gia c«ng, hµng      s¶n xuÊt xuÊt khÈu      ®¨ng  tê khaih¶i quan  ký        theo  ®óng  ilo¹  h×nh,sau  chuyÓn  s¬    ®ã  hå  cho  doanh  nghiÖp    ®Ó lµm  tiÕp thñ tôc h¶iquan          víiChi    côc H¶i quan  côc  Bu  Ngo¹idÞch    hoÆc   Chi côc H¶i quan  s©n  bay  quèc tÕ. ®. Trêng    hîp hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    göiqua  dÞch  chuyÓn  vô  ph¸tnhanh  yªu    cã  cÇu  gÊp    m Æt     rótvÒ  thêigian (phôc  s¶n    vô  xuÊt),sè îng   l   nhá  nÕu  chñ hµng    ®Ò nghÞ  îcnhËp  ®   khÈu  theo chÕ  phimËu   ®é    dÞch    th× Chi côc      H¶i quan  côc  Bu  Ngo¹idÞch    hoÆc     Chi côc    H¶i quan  s©n  bay quèc  tÕ    gi¶iquyÕt  theo    ®Ò nghÞ  cña chñ hµng    ( lµm      thñ tôc theo  i lo¹ h×nh hµng  phi mËu     dÞch nhËp  khÈu, thu      ®ñ thuÕ  (nÕu    íc khith«ng  cã) tr     quan, kh«ng    hoµn  thuÕ).
  3. 3 6. Doanh    nghiÖp  thay  Æt   m chñ hµng lµm  thñ      tôc h¶i quan chÞu tr¸ch   nhiÖm  thùc hiÖn    c¸c chÝnh  s¸ch    vÒ qu¶n    lý xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  c¸c vµ    chÝnh s¸ch thuÕ,lÖ      phÝ, thu kh¸c.    
  4. 4 II. h ñ  tôc c ô  th Ó  T 1.Thñ      tôcxuÊtkhÈu:   a.Tr¸chnhiÖm      cña  doanh  nghiÖp: Thùc  hiÖn    c¸cquy  ®Þnh   phÇn   trªn. t¹   i Inªu  b.Tr¸chnhiÖm      cña  quan    C¬  H¶iquan: ­Lµm           thñ tôch¶iquan  cho  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu    theo ®óng    quy  ®Þnh.  ­ Trêng hîp hµng  ho¸ kh«ng    ®ñ ®iÒu kiÖn xuÊt khÈu th×  H¶i quan  th«ng  ®Ó   b¸o  doanh  nghiÖp  lµm      thñ tôchoµn    tr¶cho chñ hµng    (trõhµng    ho¸ lµm Æt     hµng  cÊm  xuÊtkhÈu    ph¶ixö      lýtheo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt)   . ­ Niªm phong    h¶i quan  chuyªn  xe  dông chë hµng xuÊt khÈu  hoµn  ®∙  thµnh        thñ tôch¶iquan    ®Ó chuyÓn    tícöa  i khÈu xuÊt.   2.Thñ      tôcnhËp  khÈu:  a.Tr¸chnhiÖm      cña  doanh  nghiÖp: ­Thùc    hiÖn    c¸cquy  ®Þnh    t¹ phÇn   trªn. i Inªu  ­ Trêng    hîp hµng hãa kh«ng    îc cho  tr¶®   chñ  hµng th×  íc khichuyÓn  tr     hoµn    nícgèc,doanh    nghiÖp  tr¸chnhiÖm   cã    xuÊt tr×nh hµng    cho        ho¸ ®ã  H¶i quan  kiÓm    i tral¹ . ­ Doanh    nghiÖp chÞu tr¸chnhiÖm     qu¶n    lýhµng ho¸  tù tæ  vµ    chøc    tr¶ cho  chñ  hµng  sau      khiH¶i quan  quyÕt ®Þnh  cã    th«ng  quan.  b.Tr¸chnhiÖm      cña  quan    C¬  H¶iquan: ­Lµm           thñ tôch¶iquan  cho  hµng    ho¸ nhËp  khÈu  theo ®óng    quy  ®Þnh.  ­ Lµm         thñ tôc hoµn    tr¶cho  doanh nghiÖp  tiÒn thuÕ  thu (nÕu    sè    ®∙    cã) theo quy ®Þnh   vÒ hoµn  thuÕ  cña  Tµi chÝnh  Bé    ®èi    êng  hµng  víitr hîp  hãa  kh«ng    îc cho  tr¶®   chñ hµng  ph¶i chuyÓn    hoµn    níc gèc  tr vµ  êng hîp doanh  nghiÖp  khaikh«ng    ®óng  i lo¹ h×nh    (®iÓm    5.d,phÇn  I). 3.Tóingo¹igiao,tói             l∙nhsù: Thùc  hiÖn theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu    61, §iÒu  LuËt    62  H¶i quan  Ph¸p  vµ  lÖnh    vÒ quyÒn   ®∙i,miÔn    u    trõ dµnh cho  quan    c¬  ®¹i diÖn ngo¹igiao,c¬      quan      quan    l∙nhsù,c¬  ®¹idiÖn cña  chøc  tæ  quèc  t¹ ViÖtNam. tÕ    i   4.Thñ      tôcchuyÓn  cöa  khÈu: a. Ban    hµnh kÌm theo Th«ng   nµy  t PhiÕu chuyÓn  phÈm,  kiÖn, bu  bu    vËtphÈm,    hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu    (kýhiÖu    CCKB§). HQ 02­ PhiÕu nµy  îcsö  ®   dông  trong tr   êng    hîp hµng    ho¸ xuÊt khÈu    chuyÓn cöa  khÈu      tõ Chi côc    H¶i quan  ®iÖn  Bu  quèc  ®Õn     tÕ  Chi côc    H¶i quan cöa  khÈu  xuÊtvµ    hµng   ho¸ nhËp khÈu chuyÓn  cöa khÈu      tõChi côc    H¶i quan  cöa  khÈu  nhËp ®Õn     Chi côc    H¶i quan  ®iÖn  Bu  quèc    tÕ. b.Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan    lËp phiÕu:   ­LËp  phiÕu;   02 
  5. 5 ­ Giao  phiÕu    02  cïng hµng    ho¸ cho doanh nghiÖp    ®Ó chuyÓn cho    Chi côc    H¶i quan tiÕp nhËn.     c.Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  tiÕp nhËn    phiÕu: ­TiÕp    nhËn  phiÕu  hµng  02  vµ  ho¸; ­X¸c    nhËn  ®Çy  néidung  ®ñ    quy  ®Þnh    phiÕu; trªn02  ­Lu  phiÕu,chuyÓn    phiÕu    01    tr¶01  cho    Chi côc    H¶i quan    lËp phiÕu. III.T æ  c h ø c thùc hi Ö n   Th«ng  t nµy  hiÖu    cã  lùc sau  ngµy  tõ ngµy  15  kÓ    ®¨ng  C«ng  b¸o,thay     thÕ quy  ®Þnh   iQuyÕt  t¹  ®Þnh   1550/2001/Q§­ sè  TCHQ   ngµy  26/12/2001,   §iÒu  QuyÕt  7  ®Þnh  19/2002/Q§­ sè  TCHQ  ngµy 10/01/2002  cña Tæng   côc  tr ëng  Tæng  côc    H¶i quan  c¸c v¨n  vµ    b¶n  híng dÉn  kh¸c tr¸ víinéi dung          i quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  khã        cã  kh¨n víng m ¾c           g×, ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n    së  vÞ, c¬  kinh doanh    ph¶n  kÞp    Bé    ¸nh  thêivÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu    híng dÉn      bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2