intTypePromotion=1

Thông tư 36/2002/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
95
lượt xem
5
download

Thông tư 36/2002/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 36/2002/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-Cp ngày 7/11/2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 36/2002/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t c ña bé  v¨n h o¸  ­ th«ng tin sè  36/2002/tt­ v htt b   n g µ y 24  th¸ng 12 n¨ m   2002  v Ò  viÖc h íng d É n  thùc  Ö n   hi n g h Þ   Þ n h  sè 88/2002/n®­c p   g µy  07 th¸ng 11  m  2002  ® n n¨ cña  h Ý n h  p h ñ  v Ò  q u ¶ n  lý x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u c v¨n h o¸  h È m  k h« n g   h » m  m ô c  ® Ý c h  kinh d o a n h p n C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  88/2002/N§­   sè  CP ngµy  07/11/2002 cña    ChÝnh phñ  vÒ  qu¶n    lýxuÊt khÈu,nhËp      khÈu      v¨n ho¸ phÈm   kh«ng  nh»m  môc  ®Ých kinh  doanh  (sau ®©y        gäit¾tlµNghÞ  ®Þnh  88/2002/N§­ CP),Bé  ëng  V¨n    tr Bé  ho¸  ­ Th«ng      tinhíng dÉn    thùc hiÖn    mét  ®iÓm   i sè  t¹ NghÞ  ®Þnh  88/2002/N§­   CP nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  n 1. C¸c      ho¹t®éng  xuÊt khÈu,nhËp      khÈu      v¨n ho¸ phÈm   kh«ng  nh»m  môc  ®Ých  kinh doanh    (sau ®©y       gäilµxuÊt khÈu, nhËp      khÈu      v¨n ho¸ phÈm)  theo  quy ®Þnh    t¹ kho¶n  §iÒu  cña  i 1  1  NghÞ ®Þnh  88/2002/N§­   CP bao  gåm   c¸c c¶    ho¹t®éng    t¹m xuÊt khÈu    i   ­ t¸ nhËp khÈu, t¹m    nhËp  khÈu    i ­ t¸ xuÊt khÈu    v¨n  ho¸ phÈm.   2. Côm       tõ "T¸c phÈm       mü thuËt"quy    ®Þnh  i t¹ ®iÓm   kho¶n  §iÒu  c  2  1  cña NghÞ  ®Þnh   88/2002/N§­   îc hiÓu    CP ®   lµ nh÷ng  s¶n phÈm   s¸ng      t¹o mü thuËt kh«ng    s¶n  xuÊt hµng        lo¹tmµ chØ  îc lµm  ®   tõng    t¸cphÈm   mét, mçi      t¸c phÈm   gi¸trÞriªngbiÖtnh  cã          bøc  tranh,pho îng,bøc      t   phï®iªu... 3. Hµng      thñ c«ng    mü nghÖ  kh«ng  thuéc ph¹m      vi®iÒu  chØnh  cña  NghÞ  ®Þnh 88/2002/N§­CP. 4. Tæ     chøc,c¸ nh©n      xuÊt khÈu        v¨n ho¸ phÈm             lµdivËt,cæ vËt,b¶o    vËt quèc    gia ph¶icã    giÊy  phÐp  cña  tr Bé  ëng  V¨n      Bé  ho¸ ­ Th«ng    tinhoÆc   b¶n  sao cho phÐp  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ theo quy ®Þnh    t¹ §iÒu  vµ  i 43  §iÒu  44  LuËt dis¶n      §iÒu        v¨n ho¸ vµ  24,§iÒu  vµ  25  §iÒu    ¬ng  NghÞ  26,Ch IV  ®Þnh  sè  92/2002/N§­   CP ngµy  11/11/2002  cña ChÝnh  phñ    vÒ quy  ®Þnh         chi tiÕtthi hµnh mét  ®iÒu  sè  cña LuËt dis¶n        v¨n ho¸. 5. Tæ     chøc, c¸ nh©n      xuÊt khÈu    v¨n ho¸ phÈm       lµ t¸cphÈm   nh»m  môc  ®Ých  c«ng    bè, phæ  biÕn    t¸cphÈm   níc ngoµi ph¶i cã  ra        giÊy  phÐp cña c¬  quan  thÈm  cã  quyÒn  theo  quy  ®Þnh  i t¹  NghÞ  ®Þnh  72/2000/N§­   sè  CP ngµy  05/12/2000 cña    ChÝnh  phñ  c«ng    vÒ  bè,phæ  biÕn    t¸cphÈm       ra nícngoµi. 6. V¨n ho¸ phÈm     lµ s¶n phÈm  cña  phãng      viªn níc ngoµi thùc    hiÖn  i t¹  ViÖt Nam       khixuÊt khÈu    ph¶i thùc    hiÖn theo Quy chÕ  ho¹t®éng    th«ng    tin, b¸o chÝ    cña  phãng      viªnnícngoµi,   quan  chøc      c¬  c¸c tæ  nícngoµit¹ ViÖtNam       i   ban hµnh  kÌm theo NghÞ    ®Þnh  67/CP  sè  ngµy 31/10/1996 cña    ChÝnh  phñ.
  2. 2 II. u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  v¨n h o¸ p h È m  x 1. V¨n    ho¸  phÈm  xuÊt khÈu    kh«ng cÇn  giÊy  cã  phÐp cña  quan  c¬  V¨n  ho¸ ­Th«ng       tintheo quy    ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña    5  NghÞ ®Þnh  88/2002/N§­   CP bao  gåm  nh÷ng  i lo¹ sau:   a. C¸c  is¸ch, b¸o, t¹p chÝ,    lo¹        tµiliÖu, ca­ l«,tranh, ¶nh, ¸p    ta­       phÝch,  lÞch,b¶n  ®∙      ®å  ph¸thµnh,phæ     biÕn,l hµnh     u  hîp ph¸p t¹ ViÖtNam;    i   b. C¸c  i   lo¹ b¨ng    ghi©m, ®Üa     ghi©m,  b¨ng    ghih×nh, ®Üa       ghih×nh    c¸c lo¹  iphim,c¸c lo¹      i b¨ng    tõ,®Üa   Ò m,  m ®Üa  cøng,®Üa     quang  ghinéidung, ®∙        c¸c s¶n    phÈm   c«ng nghÖ  nghe nh×n  kh¸c ®∙      ghi th«ng    d¹ng  tinë  ch÷ viÕt,   ©m  thanh,h×nh    ¶nh  ph¸thµnh,phæ   ®∙      biÕn,l hµnh     u  hîp ph¸p t¹ ViÖtNam;    i   c.C¸c  i   lo¹ phim    chôp  ¶nh,b¨ng,®Üa         ghitiÕng,ghih×nh  néidung      cã    vÒ  sinhho¹tc¸nh©n, gia®×nh, du              lÞch,®¸m       cíi sinhnhËt,®¸m   ,     tang.. ; . d. C¸c      t¸cphÈm     mü thuËt® îcphÐp u      l hµnh  i t¹ ViÖt Nam,        lµ tµis¶n    hîp ph¸p cña  chøc, c¸ nh©n  tæ      xuÊt khÈu  kh«ng    vµ  ph¶ilµ di vËt,cæ             vËt,b¶o  vËtquèc    gia; e.T¸ixuÊtnh÷ng            v¨n ho¸ phÈm   ® îcphÐp  ®∙    nhËp  khÈu  vµo  ViÖtNam.   2. V¨n      ho¸ phÈm  xuÊt khÈu    thuéc ph¹m    mËt    vibÝ  Nhµ    nícquy  ®Þnh    t¹i kho¶n  §iÒu  NghÞ   2  7  ®Þnh  88/2002/N§­   CP thùc  hiÖn theo quy  ®Þnh   i t¹  ®iÓm   vµ  Th«ng   12/2002/TT­ 5  6  tsè  BCA  (A11)ngµy    13/9/2002 cña  C«ng    Bé  an híng  dÉn thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh  33/2002/N§­   sè  CP ngµy  28/3/2002 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh Ph¸p  lÖnh b¶o  bÝ  vÖ  mËt  Nhµ níc. 3.C¸c      c¸nh©n, tæ    chøc  îcphÐp  ®   nhËp  khÈu      v¨n ho¸ phÈm     ®Ó phôc vô  héith¶o,héinghÞ        quèc  theo  tÕ  quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm   kho¶n  §iÒu  NghÞ  a  3  8  ®Þnh  88/2002/N§­ CP, sau    khihoµn  thµnh      thñ tôc nhËp khÈu  i quan    t¹ c¬  H¶i quan nÕu  nhu  cã  cÇu phæ  biÕn    t¹ ViÖtNam   i   ph¶ixinphÐp  ® îcsù      vµ    ®ång  ý  b»ng  b¶n  v¨n  cña  quan  c¬  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    thÈm  tincã  quyÒn  Trung  ë  ¬ng  hoÆc  ®Þa  ph¬ng theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   4. T¸inhËp      khÈu  v¨n ho¸ phÈm   xuÊt  ®∙  khÈu  hîp ph¸p kh«ng  cÇn cã  giÊy phÐp  cña  quan  c¬  qu¶n    lýNhµ    V¨n      níc vÒ  ho¸ ­ Th«ng    tôc gi¶i tin,thñ      quyÕt t¹ c¬      quan    i H¶i quan cöa khÈu    n¬inhËp khÈu      v¨n ho¸ phÈm. 5. C¬     quan  V¨n ho¸    ­ Th«ng    thÈm  tincã  quyÒn    gi¶iquyÕt  tôc cÊp  thñ    giÊy phÐp  nhËp khÈu v¨n  ho¸ phÈm  theo quy ®Þnh   i§iÒu  cña  t¹  9  NghÞ  ®Þnh  88/2002/N§­   îcquy  CP ®   ®Þnh  thÓ  sau: cô  nh  a. C¸c  êng  tr hîp  thuéc thÈm  quyÒn cÊp  giÊy phÐp cña  V¨n  Bé  ho¸    ­ Th«ng    tinlµm      i thñ tôc t¹ phßng qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu      v¨n ho¸ phÈm  thuéc  V¨n  phßng  V¨n     Bé  ho¸ ­Th«ng  tin. b. C¸c  êng  tr hîp thuéc thÈm  quyÒn cÊp giÊy phÐp  cña  V¨n  Së  ho¸    ­ Th«ng    tinlµm  thñ tôc  iSë  t¹  V¨n  ho¸  Th«ng    ­  tin hoÆc   quan  c¬  V¨n ho¸    ­ Th«ng    Së  tindo  V¨n     ho¸ ­Th«ng    quyÒn. tinuû  III.®i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h    h
  3. 3 1.Thanh      trachuyªn ngµnh          v¨n ho¸ ­ th«ng    tr¸chnhiÖm   tincã    phèihîp víi       c¸cc¬    quan  chøc n¨ng  chøc  tæ  thanh    tra,kiÓm      traph¸thiÖn  xö      vµ  lýviph¹m  theo thÈm    quyÒn. 2. Ban    hµnh kÌm theo Th«ng   t nµy    lµ biÓu mÉu  giÊy phÐp nhËp khÈu  v¨n ho¸ phÈm  cña  V¨n  Bé  ho¸  Th«ng    V¨n  ­  tin,Së  ho¸  Th«ng    biÓu  ­  tinvµ  mÉu   khai xin cÊp  tê      phÐp  nhËp  khÈu v¨n  ho¸ phÈm     ®Ó dïng thèng nhÊt  trongc¶    níc. BiÓu  mÉu  giÊy phÐp    cña  V¨n      Bé  ho¸ ­ Th«ng    ký  tincã  hiÖu BM.B, biÓu    mÉu  giÊy phÐp    cña  V¨n      Së  ho¸ ­ Th«ng    ký  tincã  hiÖu  BM.S  biÓu  vµ  mÉu     tê khaixincÊp      phÐp xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu      v¨n ho¸ phÈm   ký  cã  hiÖu BM.§. 3.HiÖu        lùcthihµnh Th«ng  t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy, kÓ     15    tõ ngµy    ký.C¸c v¨n  b¶n cña  V¨n  Bé  ho¸    ­ Th«ng    ban  tin®∙  hµnh  íc ®©y     tr   vÒ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  v¨n ho¸ phÈm  kh«ng nh»m  môc ®Ých  kinh doanh      tr¸ víiTh«ng    i t nµy  ®Òu   b∙i bÞ    bá. 4.C¸c    «ng  Ch¸nh  V¨n  phßng  V¨n     Bé  ho¸ ­Th«ng    tin,Ch¸nh  Thanh    traBé  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin,Gi¸m ®èc    V¨n      c¸cSë  ho¸ ­ Th«ng    tæ  tinvµ  chøc,c¸nh©n      cã  ªnquan  li   chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh Th«ng  tnµy.
  4. 4 BM.B bé      v¨n ho¸ th«ng  tin Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   ­­­­­­ ­­­­­ §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Phßng  qu¶n    lý xuÊt  nhËp  ho¸  v¨n  phÈm ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Sè:.. . ...... VHP . . ...../ Gi Ê y p h Ð p n h Ë p  k h È u  v¨n h o¸ p h È m ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  88/2002/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng11  07    n¨m  2002  cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh  qu¶n    vÒ  lýxuÊt khÈu,nhËp      khÈu      v¨n ho¸ phÈm   kh«ng  nh»m   môc  ®Ých  kinh doanh  Th«ng     vµ  tsè..  .ngµy.. th¸ng..n¨m  .   .   . ..  cña  tr Bé  ­ ëng  V¨n    Bé  ho¸ Th«ng    tinhíng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ dÞnh  88/2002/N§­ sè  CP. ­   C¨n   cø   ®Ò   nghÞ  cña.. . ............................................. iv¨n  . . ............................................    t¹ b¶n  sè  (hoÆc  ®¬n).. . ............................................... . . .............................................. §Þa  chØ:.. . ........................................................ . . ....................................................... phßng qu¶n   xuÊt nh Ë p khÈu v¨n ho¸ ph È m lý §ång   ý  ®Ó.... . ..................................................... . ..................................................... §îcnhËp    khÈu  nh÷ng      v¨n ho¸ phÈm   theo b¶ng        kª díi®©y  Göi   tõ:. . ......................................................... . . ........................................................ §Õn:.. . ................................................... . . ................................................... .. . ..... . . .... Môc   ®Ých   sö  dông:.. . ............................................... . ................................................ Sè  TT Lo¹iv¨n ho¸ phÈm       Néi dung   Sè îng l Hµ    Néi,ngµy.. . .. . ..  th¸ng.. . ..n¨m... . .. . . .  .. . . .. Trëng  phßng 
  5. 5 Phßng  qu¶n    lýxuÊt  nhËp  khÈu  ho¸  v¨n  phÈm
  6. 6 BM.S UBND.... . ......... . .......... Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   ­­­­­­­ ­­­­­­­ §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Së V¨n ho¸  ­Th«ng tin ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­ .. . ........ . . ........ Sè:.. . ...... VHP . . ...../ Gi Ê y p h Ð p n h Ë p  k h È u  v¨n h o¸ p h È m ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  88/2002/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng11  07    n¨m  2002  cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh  qu¶n    vÒ  lýxuÊt khÈu,nhËp      khÈu      v¨n ho¸ phÈm   kh«ng  nh»m   môc  ®Ých  kinh doanh  Th«ng     vµ  tsè..  .ngµy..  .th¸ng..n¨m...   .   cña  tr Bé  ­ ëng  V¨n    Bé  ho¸ Th«ng    tinhíng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ dÞnh  88/2002/N§­ sè  CP. ­   C¨n   cø   ®Ò   nghÞ  cña.. . .............................................t¹ v¨n b¶n  . . ............................................      . i . sè  (hoÆc  ®¬n)  . . .............................................. .. . .............................................. §Þa  chØ:.. . ........................................................ . . ....................................................... S ë  v¨n ho¸ th«ng tin §ång   ý  ®Ó.... . ..................................................... . ..................................................... §îcnhËp    khÈu  nh÷ng      v¨n ho¸ phÈm   theo b¶ng        kª díi®©y  Göi   tõ:. . ......................................................... . . ........................................................ §Õn:.. . ................................................... . . ................................................... .. . ..... . . .... Môc   ®Ých   sö  dông:.. . ............................................... . ................................................ Sè  TT Lo¹iv¨n ho¸ phÈm       Néi dung   Sè îng l .. . ..ngµy.. . .. . . .  . . . . .th¸ng.. . ..    . . . ..n¨m... . .. . . . ..
  7. 7 Gi¸m  ®èc  Së  V¨n  ho¸  Th«ng  . . ........... tin. . ........... (hoÆc  quan  îcuû  c¬  ®   quyÒn  cÊp  giÊy phÐp)  
  8. 8 BM.§ Tªn  quan c¬  Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc ­­­­­ ­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­ .. .  .., ngµy.. .  . .th¸ng.. . .n¨m  . . ..  . 200.... ® ¬ n  xin c Ê p  p h Ð p n h Ë p  k h È u  v¨n h o¸ p h È m KÝnh  :­Bé  göi   V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin ­(hoÆc)  V¨n       Së  ho¸ ­Th«ng    tintØnh  (thµnh  phè) ­   Tªn   c¬   quan,   tæ   chøc,   c¸   nh©n   (xin   cÊp  phÐp).. . ......................... . . ......................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ..... . . .... ­   §Þa  chØ:  . . ...................................................... .. . ...................................................... ­   §iÖn  tho¹i.. . ...................................................   . . ................................................... : Xin phÐp    nhËp  khÈu      v¨n ho¸ phÈm     díi®©y: Sè   lîng,   lo¹i   v¨n   ho¸  phÈm:.. . ....................................... . . ...................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ..... . . .... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ..... . . .... Néi   dung   v¨n   ho¸  phÈm:.. . .......................................... . . .......................................... ­   Göi  tõ:.. . .......................................................   . . ...................................................... ­  §Õn:.. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . ­   Môc   ®Ých   sö  dông:.. . .............................................. . .............................................. Chóng      t«ixin cam  kÕt  thùc hiÖn    ®óng    néidung giÊy phÐp nhËp khÈu  vµ  qu¶n    dông      lý,sö  v¨n ho¸ phÈm  nhËp  khÈu  theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   ý  kiÕn  cña  quan  c¬  chñ  Ng êixin    cÊp  phÐp
  9. 9 qu¶n (NÕu    quan,tæ  lµc¬    chøc  ph¶iký      tªn,®ãng  dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2