intTypePromotion=1

Thông tư 37/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
114
lượt xem
6
download

Thông tư 37/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 37/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung một số điểm tại Thông tư số 42/1999/TT-BTC ngày 30/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế đối với các cửa hàng kinh doanh miễn thuế tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 37/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t bé tµi chÝnh Sè 37/2001/TT/BTC ngµy 28 th¸ng 5 n¨m 2001 Bæ sung mét sè ®iÓm qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 42/1999/TT/BTC ngµy 20/4/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc thùc hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh, kÕ to¸n, thuÕ ®èi víi c¸c Cöa hµng kinh doanh hµng miÔn thuÕ t¹i ViÖt nam C¨n cø LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; C¨n cø c¸c QuyÕt ®Þnh sè 205/1998/Q§-TTg ngµy 19/10/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ vÒ Cöa hµng kinh doanh hµng miÔn thuÕ; QuyÕt ®Þnh sè 211/1998/Q§-TTg ngµy 31/10/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ chuyªn gia níc ngoµi thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA ë ViÖt Nam; QuyÕt ®Þnh sè 210/1999/Q§-TTg ngµy 27/10/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ mét sè chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi ViÖt Nam ë níc ngoµi; C¨n cø Th«ng t sè 172/1998/TT/BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993, sè 94/1998/ N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ Th«ng t sè 42/1999/TT/BTC ngµy 20/4/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc thùc hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh, kÕ to¸n, thuÕ ®èi víi c¸c cöa hµng kinh doanh hµng miÔn thuÕ t¹i ViÖt nam; C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ th«ng b¸o t¹i c«ng v¨n sè 246/VPCP-KTTH ngµy 16/2/2001 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ viÖc më réng mÆt hµng vµ ®èi tîng mua hµng miÔn thuÕ; Sau khi trao ®æi ý kiÕn víi c¸c Bé Th¬ng m¹i, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Ngo¹i giao vµ Tæng côc H¶i quan, Bé Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung mét sè ®iÓm cña Th«ng t sè 42/1999/TT/BTC ngµy 20/4/1999 nªu trªn nh sau: I/ Bæ sung vµo môc I (§èi tîng ¸p dông) Th«ng t sè 42/1999/TT/BTC: Cöa hµng kinh doanh hµng miÔn thuÕ ®îc phÐp b¸n hµng cho chuyªn gia lµ ngêi níc ngoµi ®ang thùc hiÖn c¸c dù ¸n ODA t¹i ViÖt nam (theo QuyÕt ®Þnh sè 211/1998/Q§-TTg ngµy 31/10/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ chuyªn gia níc ngoµi thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA ë ViÖt Nam) vµ ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi vÒ níc lµm viÖc theo lêi mêi cña c¸c c¬ quan Nhµ níc ViÖt Nam (theo QuyÕt ®Þnh sè 210/1999/Q§-TTg ngµy 27/10/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ mét sè chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi ViÖt Nam ë níc ngoµi). II/ Tiªu chuÈn miÔn thuÕ vµ thñ tôc hå s¬ miÔn thuÕ: 1/ Cöa hµng kinh doanh hµng miÔn thuÕ ®îc phÐp b¸n hµng ho¸ phôc vô cho chuyªn gia lµ ngêi níc ngoµi ®ang thùc hiÖn c¸c dù ¸n ODA t¹i ViÖt
  2. 2 nam theo ®óng tiªu chuÈn miÔn thuÕ quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 211/1998/Q§-TTg ngµy 31/10/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ chuyªn gia níc ngoµi thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA ë ViÖt Nam vµ Th«ng t sè 01/2001/TT-TCHQ ngµy 09/02/2001 cña Tæng côc H¶i quan híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 211/1998/Q§-TTg nªu trªn. Thñ tôc hå s¬ miÔn thuÕ, gåm: - §èi víi b¸n hµng theo tiªu chuÈn miÔn thuÕ kh«ng qu¸ 300 USD qui ®Þnh t¹i c¸c NghÞ ®Þnh sè 17/CP ngµy 6/2/1995, NghÞ ®Þnh sè 79/1998/N§-CP ngµy 29/9/1998 cña ChÝnh phñ: + Hé chiÕu (Passport) xuÊt tr×nh b¶n chÝnh khi mua hµng. Cöa hµng chÞu tr¸ch nhiÖm ghi ®Çy ®ñ tªn, sè hé chiÕu, ngµy cÊp, c¬ quan cÊp vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng. + Tê khai nhËp-xuÊt c¶nh ViÖt nam (b¶n chÝnh). - §èi víi b¸n hµng miÔn thuÕ lµ ®å dïng gia dông cho chuyªn gia ®îc phÐp lu tró ë ViÖt nam tõ 183 ngµy trë lªn: + X¸c nhËn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t lµ chuyªn gia níc ngoµi tham gia thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA, trong ®ã: nªu râ tªn, quèc tÞch, sè hé chiÕu, thêi h¹n lu tró t¹i ViÖt nam, danh s¸ch ngêi th©n ®i kÌm (b¶n sao cã ®ãng dÊu cña c¬ quan chñ qu¶n dù ¸n). + Hé chiÕu (Passport) xuÊt tr×nh b¶n chÝnh khi mua hµng. Cöa hµng chÞu tr¸ch nhiÖm ghi ®Çy ®ñ tªn, sè hé chiÕu, ngµy cÊp, c¬ quan cÊp vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng. 2/ Cöa hµng kinh doanh hµng miÔn thuÕ ®îc phÐp b¸n hµng ho¸ miÔn thuÕ phôc vô cho ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi vÒ níc lµm viÖc theo lêi mêi cña c¸c c¬ quan Nhµ níc ViÖt Nam theo ®óng tiªu chuÈn miÔn thuÕ quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG ngµy 06/6/2000 cña Tæng côc H¶i quan-Bé Ngo¹i Giao híng dÉn thi hµnh §iÒu 4 QuyÕt ®Þnh sè 210/1999/Q§-TTg ngµy 27/10/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ mét sè chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi ViÖt Nam ë níc ngoµi. Thñ tôc hå s¬ miÔn thuÕ, gåm: - §èi víi b¸n hµng theo tiªu chuÈn miÔn thuÕ kh«ng qu¸ 300 USD qui ®Þnh t¹i c¸c NghÞ ®Þnh sè 17/CP ngµy 6/2/1995, NghÞ ®Þnh sè 79/1998/N§-CP ngµy 29/9/1998 cña ChÝnh phñ: + Hé chiÕu (Passport) xuÊt tr×nh b¶n chÝnh khi mua hµng. Cöa hµng chÞu tr¸ch nhiÖm ghi ®Çy ®ñ tªn, sè hé chiÕu, ngµy cÊp, c¬ quan cÊp vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng. + Tê khai nhËp-xuÊt c¶nh ViÖt nam (b¶n chÝnh). - §èi víi b¸n hµng lµ ®å dïng gia dông cho ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi vÒ níc lµm viÖc theo lêi mêi cña c¸c c¬ quan Nhµ níc ViÖt Nam kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG ngµy 06/6/2000 cña Tæng Côc H¶i quan - Bé Ngo¹i Giao: + X¸c nhËn cña c¬ quan Nhµ níc ViÖt nam lµ ngêi ViÖt nam ë níc ngoµi vÒ níc lµm viÖc theo lêi mêi, trong ®ã: nªu râ tªn, quèc tÞch, sè hé chiÕu, thêi h¹n lu tró t¹i ViÖt nam, c¸c c«ng viÖc cô thÓ hoÆc dù ¸n, ®Ò ¸n ngêi ViÖt nam ë níc ngoµi tham gia t¹i ViÖt nam.
  3. 3 + Hé chiÕu (Passport) xuÊt tr×nh b¶n chÝnh khi mua hµng. Cöa hµng chÞu tr¸ch nhiÖm ghi ®Çy ®ñ tªn, sè hé chiÕu, ngµy cÊp, c¬ quan cÊp vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng. 3/ Riªng ®èi víi hµng lµ ®å dïng gia dông chØ ®îc mua miÔn thuÕ theo ®óng ®Þnh lîng tiªu chuÈn mçi thø mét chiÕc, nÕu c¸c ®èi tîng nªu trªn ®· mua theo tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i c¸c NghÞ ®Þnh sè 17/CP ngµy 6/2/1995, sè 79/1998/N§-CP ngµy 29/9/1998 cña ChÝnh phñ th× sÏ kh«ng ®îc mua hµng miÔn thuÕ theo mÆt hµng t¬ng øng quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 211/1998/Q§-TTg ngµy 31/10/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ Th«ng t liªn tÞch sè 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG ngµy 06/6/2000 cña Tæng Côc H¶i quan - Bé Ngo¹i Giao nªu trªn. III/ ChÕ ®é thu, nép, miÔn thuÕ; ChÕ ®é kÕ to¸n; B¸o c¸o, kiÓm tra vµ xö lý vi ph¹m: thùc hiÖn theo ®óng qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 42/1999/TT/BTC ngµy 20/4/1999 cña Bé Tµi chÝnh vµ Th«ng t nµy. IV/ HiÖu lùc vµ tæ chøc thùc hiÖn: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. Tæng côc H¶i quan chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn thñ tôc b¸n hµng cho ®èi tîng ®îc hëng miÔn thuÕ vµ qui tr×nh miÔn thuÕ, qu¶n lý ®èi víi hµng ho¸ kinh doanh t¹i Cöa hµng miÔn thuÕ theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh, ®¬n vÞ ph¶n ¶nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2