intTypePromotion=1

Thông tư 40/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
374
lượt xem
4
download

Thông tư 40/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 40/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 73A TC/TCT ngày 30/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế doanh thu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 40/TC/TCT của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH«NG T CñA Bé TµI CHÝNH Sè 40 TC/TCT NGµY 25 TH¸NG 5 N¨M 1995 HíNG DÉN Bæ SUNG Vµ SöA ®æI MéT Sè ®IÓM TRONG TH«NG T Sè 73A TC/TCT NGµY 30/8/1993 CñA Bé TµI CHÝNH HíNG DÉN VÒ THUÕ DOANH THU §Ó thùc hiÖn ®óng LuËt thuÕ doanh thu vµ kÞp thêi gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò víng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn LuËt thuÕ doanh thu; C¨n cø vµo LuËt thuÕ doanh thu, LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ doanh thu vµ NghÞ ®Þnh sè 55/CP ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ doanh thu; Bé Tµi chÝnh h- íng dÉn bæ sung, söa ®æi mét sè ®iÓm trong Th«ng t sè 73A TC/TCT ngµy 30/8/1993 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 55/CP cña ChÝnh phñ vÒ thuÕ doanh thu nh sau: I- VÒ ph¹m vi ¸p dông thuÕ doanh thu 1. Híng dÉn cô thÓ thªm c¸c trêng hîp s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt khÈu kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu nh sau: a. Hµng ho¸ do ®¬n vÞ tù s¶n xuÊt vµ trùc tiÕp gia c«ng cho níc ngoµi theo Hîp ®ång ký kÕt víi bªn níc ngoµi, kÓ c¶ trêng hîp ®a hµng ho¸ do c¬ së s¶n xuÊt ra níc ngoµi ®Ó tham gia héi chî triÓn l·m vµ ®· b¸n hµng ho¸ ®ã t¹i níc ngoµi. b. Hµng ho¸ do ®¬n vi tù s¶n xuÊt vµ b¸n cho c¸c cöa hµng b¸n miÔn thuÕ mµ mÆt hµng ®ã thuéc mÆt hµng b¸n cho c¸c ®èi tîng miÔn thuÕ theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. c. Hµng ho¸ do ®¬n vÞ s¶n xuÊt b¸n gia c«ng cho c¸c ®èi tîng thuéc khu chÕ xuÊt (trõ c¸c mÆt hµng cung øng phôc vô tiªu dïng, sinh ho¹t nh l¬ng thùc, thùc phÈm v.v.. theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 322/H§BT ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 1991 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ) quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng khu chÕ xuÊt). d. Hµng ho¸ do ®¬n vÞ trùc tiÕp s¶n xuÊt gia c«ng xuÊt khÈu nhng kh«ng trùc tiÕp ký hîp ®ång víi níc ngoµi mµ thùc hiÖn hîp ®ång b¸n hµng xuÊt khÈu hoÆc ®¬n vÞ ®¹i diÖn ký hîp ®ång víi níc ngoµi, hoÆc uû th¸c xuÊt khÈu qua mét c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. ThÝ dô mét: Tæng c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng may mÆc trùc tiÕp ký hîp ®ång mua hµng may mÆc cña c¬ së s¶n xuÊt ®Ó xuÊt khÈu th× c¬ së s¶n xuÊt kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu s¶n xuÊt hµng ®· b¸n cho Tæng c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng may mÆc. Tæng c«ng ty kinh doanh khi xuÊt khÈu hµng ho¸ mua cña c¬ së s¶n xuÊt, ph¶i nép thuÕ doanh thu theo thuÕ suÊt kinh doanh xuÊt khÈu. ThÝ dô hai: Tæng c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ký hîp ®ång gia c«ng hµng may mÆc cho níc ngoµi, sau ®ã Tæng c«ng ty ký hîp ®ång giao cho c¸c xÝ nghiÖp kh¸c gia c«ng th× c¸c xÝ nghiÖp lµm gia c«ng nµy thuéc
 2. 2 ®èi tîng kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu hµng gia c«ng xuÊt khÈu, Tæng c«ng ty ph¶i nép thuÕ doanh thu theo thuÕ suÊt 12% trªn tiÒn hoa hång hoÆc phÇn doanh thu Tæng c«ng ty ®îc hëng. Trêng hîp c¬ së A ®îc x¸c ®Þnh lµ c¬ së trùc tiÕp gia c«ng hµng xuÊt khÈu, nhng c¬ së nµy ký hîp ®ång giao l¹i cho c¬ së B gia c«ng toµn bé hay mét sè s¶n phÈm hoµn chØnh díi h×nh thøc giao nguyªn liÖu nhËn l¹i thuÕ doanh thu hµng gia c«ng xuÊt khÈu nhËn l¹i tõ c¬ së A. C¬ së A ph¶i nép thuÕ doanh thu ®èi víi hµng giao l¹i cho c¬ së B gia c«ng theo thuÕ suÊt 12% tÝnh trªn chªnh lÖch gi¸ gia c«ng ®· nhËn víi gi¸ giao l¹i cho c¬ së B. C¸c trêng hîp s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt khÈu kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: - §èi víi c¸c trêng hîp nªu t¹i ®iÓm a, b, c ph¶i cã: + Hîp ®ång s¶n xuÊt, gia c«ng hoÆc b¸n hµng do c¬ së ký víi níc ngoµi hoÆc c¸c ®èi tîng ®îc coi nh xuÊt khÈu. + Ho¸ ®¬n b¸n hµng, xuÊt tr¶ hµng gia c«ng phï hîp hîp ®ång kinh tÕ nãi trªn. + Tê khai hµng xuÊt khÈu ®· cã thanh kho¶n, x¸c nhËn cña H¶i quan. - §èi víi trêng hîp nªu t¹i ®iÓm d ph¶i cã: + Hîp ®ång kinh tÕ gi÷a c¬ së s¶n xuÊt, c¬ së gia c«ng víi tæ chøc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hay tæ chøc ®¹i diÖn ký hîp ®ång víi níc ngoµi; néi dung hîp ®ång ph¶i ghi râ sè lîng mÆt hµng s¶n xuÊt b¸n hoÆc gia c«ng xuÊt khÈu phï hîp víi mÆt hµng ghi trong giÊy phÐp cña tæ chøc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ hîp ®ång cña tæ chøc nµy víi níc ngoµi. + Ho¸ ®¬n b¸n hµng, xuÊt tr¶ hµng gia c«ng phï hîp víi hîp ®ång kinh tÕ nãi trªn. + B¶n thanh quyÕt to¸n hîp ®ång b¸n hµng xuÊt khÈu, tr¶ hµng gia c«ng lµm c¬ së quyÕt to¸n thuÕ. Ngoµi c¸c trêng hîp trùc tiÕp s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt khÈu kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 trªn ®©y, mäi trêng hîp kh¸c ®Òu ph¶i nép thuÕ doanh thu, kÓ c¶ mét sè trêng hîp cô thÓ díi ®©y: - S¶n xuÊt nguyªn liÖu, bao b×, tem nh·n, linh kiÖn, phô tïng, b¸n thµnh phÈm v.v.. b¸n cho c¬ së s¶n xuÊt, gia c«ng kinh doanh hµng xuÊt khÈu ®Ó s¶n xuÊt, ®ãng gãi hµng xuÊt khÈu. - Thùc hiÖn nhËn l¹i hîp ®ång s¶n xuÊt, gia c«ng mét sè c«ng ®o¹n s¶n xuÊt s¶n phÈm cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt khÈu thuéc ®èi t- îng kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu nãi trªn. - C¬ së kinh doanh xuÊt nhËp khÈu thu mua hµng xuÊt khÈu nÕu cã c¸c ho¹t ®éng s¬ chÕ, ph©n lo¹i, ®ãng gãi hµng ho¸ ®· thu mua ®Ó xuÊt khÈu th× c¸c ho¹t ®éng nãi trªn cña c¬ së kinh doanh xuÊt nhËp khÈu kh«ng ®îc coi lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt khÈu. C¬ së kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ph¶i nép thuÕ doanh thu theo ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. 2. Híng dÉn cô thÓ thªm ®èi víi mét sè trêng hîp t¹m thêi cha thu thuÕ doanh thu sau ®©y:
 3. 3 a/ C¸c ho¹t ®éng in vµ xuÊt b¶n quy ®Þnh t¹m thêi cha thu thuÕ doanh thu quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 NghÞ ®Þnh sè 55/CP ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh phñ vµ quy ®Þnh thuÕ suÊt b»ng 0% (t¹i ®iÓm 22 - Môc I - BiÓu thuÕ doanh thu) chØ ¸p dông ®èi víi ho¹t ®éng in vµ xuÊt b¶n. Ho¹t ®éng kinh doanh b¸n c¸c s¶n phÈm nµy kÓ c¶ ph¸t hµnh ph¶i nép thuÕ doanh thu theo ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng nghiÖp. b/ C¸c ho¹t ®éng: "Söa ch÷a duy tu, b¶o dìng ®êng bé, ®êng s¾t, ®êng thuû, cÇu cèng, ®ª ®Ëp... b»ng nguån vèn sù nghiÖp do Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp hoÆc tiÒn ®ãng gãp cña d©n" t¹m thêi cha thu thuÕ doanh thu. ViÖc x¸c ®Þnh cô thÓ ph¶i c¨n cø vµo c¸c ®iÒu kiÖn: - Lµ ho¹t ®éng söa ch÷a, duy tu, b¶o dìng c¸c c«ng tr×nh theo danh môc quy ®Þnh, ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt dù to¸n. - Thuéc nguån vèn sù nghiÖp do Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp hoÆc tiÒn ®ãng gãp cña d©n... C¬ quan qu¶n lý vèn sù nghiÖp khi x©y dùng ®¬n gi¸ dù to¸n kh«ng ®îc tÝnh kÕt cÊu thuÕ doanh thu ®èi víi c¸c c«ng tr×nh kh«ng thu thuÕ doanh thu theo quy ®Þnh nµy. C¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn c«ng viÖc thuéc diÖn kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu theo quy ®Þnh nµy, nÕu cã doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c ph¶i nép thuÕ doanh thu. ThÝ dô: Mét ®¬n vÞ n¹o vÐt kªnh m¬ng ®îc x¸c ®Þnh thuéc ho¹t ®éng kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu, chØ kh«ng thu thuÕ doanh thu ®èi víi doanh thu ho¹t ®éng n¹o vÐt, nhng nÕu cã doanh thu tõ b¸n ®Êt, c¸t n¹o vÐt th× ®¬n vÞ ph¶i nép thuÕ doanh thu b¸n ®Êt, c¸t theo thuÕ suÊt cña ho¹t ®éng khai th¸c tÝnh trªn doanh thu b¸n ®Êt, c¸t. c. Kh«ng thu thuÕ doanh thu ®èi víi b¸n tµi s¶n cè ®Þnh lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, nhµ xëng ®· ®îc mua s¾m hoÆc x©y dùng trªn mét n¨m vµ theo ®óng tr×nh tù thñ tôc quy ®Þnh vÒ ®Çu t, ®îc h¹ch to¸n theo dâi vÒ hiÖn vËt, gi¸ trÞ, nguån vèn theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh ®èi víi tµi s¶n cè ®Þnh. II- VÒ doanh thu chÞu thuÕ Doanh thu chÞu thuÕ ®èi víi mét sè ho¹t ®éng ®îc x¸c ®Þnh nh sau: 1. §èi víi ho¹t ®éng x©y dùng: a. ThuÕ doanh thu ®èi víi ho¹t ®éng x©y dùng cã bao thÇu vµ bao thÇu nguyªn vËt liÖu. Kh¸i niÖm nguyªn vËt liÖu bao thÇu trong x©y dùng ®îc hiÓu lµ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu cÊu thµnh trong s¶n phÈm x©y dùng, do bªn x©y dùng chÞu tr¸ch nhiÖm cung øng ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh (kh«ng bao gåm gi¸ trÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ toµn bé nÕu cã). C¸c vËt t, nguyªn liÖu dïng cho c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng x©y dùng kh«ng coi lµ vËt t bao thÇu.
 4. 4 ViÖc x¸c ®Þnh doanh thu x©y dùng cã bao thÇu hay kh«ng bao thÇu vËt t nguyªn liÖu ph¶i c¨n cø vµo hîp ®ång x©y dùng vµ thùc tÕ quyÕt to¸n hîp ®ång. C¸c trêng hîp x©y dùng cã bao thÇu c¸c lo¹i vËt t chñ yÕu mµ tæng gi¸ trÞ vËt t bao thÇu chiÕm trªn 50% tæng gi¸ trÞ vËt t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc coi lµ x©y dùng cã bao thÇu nguyªn vËt liªu, ¸p dông thuÕ suÊt doanh thu 3%. NÕu gi¸ trÞ vËt t bao thÇu nhá h¬n 50% tæng gi¸ trÞ vËt t x©y dùng c«ng tr×nh th× ¸p dông thuÕ suÊt theo tõng ho¹t ®éng nh sau: + PhÇn doanh thu x©y dùng (trõ gi¸ trÞ vËt t) ¸p dông thuÕ suÊt ho¹t ®éng x©y dùng kh«ng bao thÇu vËt t lµ 5% phÇn gi¸ trÞ vËt t ®a vµo x©y dùng c«ng tr×nh nÕu cã bªn x©y dùng cïng cÊp (kÓ c¶ díi h×nh thøc mua hé) cho chñ c«ng tr×nh tÝnh thuÕ theo ho¹t ®éng cung cÊp vËt t; trêng hîp kh«ng ®ñ c¨n cø x¸c ®Þnh ®îc doanh thu chi tiÕt nh nªu trªn th× ¸p dông thuÕ suÊt 5% trªn tæng doanh thu x©y dùng. b/ ThuÕ doanh thu ®èi víi trêng hîp nhiÒu ®¬n vÞ tham gia x©y dùng mét c«ng tr×nh: §Ó h¹n chÕ viÖc thu thuÕ doanh thu trïng lÆp ®èi víi mét c«ng tr×nh x©y dùng, vÒ nguyªn t¾c chØ tÝnh vµ thu mét lÇn trªn tæng doanh thu x©y dùng, doanh thu ph¸t sinh ë ®©u ph¶i kª khai nép thuÕ doanh thu ë ®ã. Trêng hîp nhiÒu tæ chøc, c¸ nh©n cïng tham gia x©y dùng mét c«ng tr×nh díi h×nh thøc cã mét hoÆc mét sè nhµ thÇu trùc tiÕp ký hîp ®ång nhËn thÇu víi chñ c«ng tr×nh (gäi lµ thÇu chÝnh) sau ®ã c¸c nhµ thÇu chÝnh ký tiÕp hîp ®ång giao thÇu cho c¸c nhµ thÇu kh¸c (gäi lµ nhµ thÇu phô) th× c¸c nhµ thÇu chÝnh ph¶i kª khai vµ nép thuÕ doanh thu ho¹t ®éng x©y dùng víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh. Doanh thu chÞu thuÕ lµ tæng gi¸ trÞ c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh nhµ thÇu chÝnh nhËn thÇu (bao gåm c¶ phÇn gi¸ trÞ c«ng tr×nh ®· giao cho c¸c nhµ thÇu phô), c¸c nhµ thÇu phô kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ thÇu chÝnh ®· nép thuÕ doanh thu. Trêng hîp c¸c nhµ thÇu chÝnh nhËn thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cã c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng ë c¸c ®Þa ph¬ng (tØnh, thµnh phè) kh¸c nhau th× c¸c nhµ thÇu chÝnh hay c¸c nhµ thÇu phô trùc tiÕp nhËn thÇu x©y dùng ph¶i kª khai nép thuÕ doanh thu t¹i c¸c Côc thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i thi c«ng x©y dùng h¹ng môc c«ng tr×nh. Doanh thu chÞu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ h¹ng môc c«ng tr×nh hay phÇn c«ng viÖc ph¸t sinh ë tõng ®Þa ph¬ng; khi quyÕt to¸n thuÕ doanh thu x©y dùng c«ng tr×nh, nhµ thÇu chÝnh ®îc khÊu trõ thuÕ doanh thu ®· nép ë c¸c ®Þa ph¬ng cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh hay phÇn c«ng viÖc, nhµ thÇu chÝnh ph¶i xuÊt tr×nh cho c¬ quan thuÕ qu¶n lý ®¬n vÞ c¸c chøng tõ vµ x¸c nhËn cña c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng ®· thu thuÕ. §Ó cã c¬ së x¸c ®Þnh doanh thu vµ thuÕ ph¶i nép ®èi víi c¸c nhµ thÇu vµ c¸c ®¬n vÞ tham gia x©y dùng theo quy ®Þnh trªn ®©y, c¸c nhµ thÇu ph¶i cung cÊp cho c¬ quan thuÕ toµn bé hîp ®éng nhËn thÇu x©y dùng vµ c¸c hîp ®ång giao thÇu l¹i cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c, c¸c chøng tõ thanh to¸n, quyÕt to¸n hîp ®ång x©y dùng vµ c¸c chøng tõ nép thuÕ doanh thu (nÕu cã). C¸c trêng hîp m«i giíi trong x©y dùng hëng hoa hång vµ c¸c trêng hîp tróng thÇu sau ®ã ký hîp ®ång giao thÇu toµn bé cho nhµ thÇu kh¸c, chØ h-
 5. 5 ëng kho¶n thu nhËp tõ ho¹t ®éng chuyÓn thÇu, ¸p dông thu thuÕ doanh thu theo thuÕ suÊt 15% (§iÓm 15.e - Môc VI - BiÓu thuÕ doanh thu). c. §èi víi c¸c ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n tù lµm cña c¸c ®¬n vÞ: + Kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu trong c¸c trêng hîp: - Ho¹t ®éng trång c©y, ch¨m sãc c©y l©u n¨m trong thêi kú x©y dùng c¬ b¶n chuyÓn sang kinh doanh. - Ho¹t ®éng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ xëng, v¨n phßng, ®êng x¸ trong néi bé ®¬n vÞ m×nh b»ng nguån vèn tù cã, kh«ng ph¸t sinh doanh thu. + Ph¶i nép thuÕ doanh thu trong c¸c trêng hîp: - §¬n vÞ lµ mét thµnh viªn trong liªn doanh nhËn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuéc vèn cña c¬ së liªn doanh. ThÝ dô: §¬n vÞ B lµ mét thµnh viªn trong mét liªn doanh A, nhËn thÇu x©y dùng mét c«ng tr×nh cña liªn doanh A, ®¬n vÞ B ph¶i nép thuÕ doanh thu ®èi víi c«ng tr×nh nhËn thÇu cña liªn doanh. - C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc nhËn thÇu x©y dùng cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong C«ng ty hoÆc Tæng C«ng ty hoÆc ®¬n vÞ cÊp trªn theo hîp ®ång kinh tÕ. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuéc danh môc ghi trong kÕ ho¹ch Nhµ níc; nguån vèn ®Çu t thuéc vèn ®Çu t cña Nhµ níc (Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp trùc tiÕp hoÆc cÊp díi c¸c h×nh thøc kh¸c). Doanh thu tÝnh thuÕ trong c¸c trêng hîp nãi trªn lµ gi¸ trÞ c«ng tr×nh x©y dùng bµn giao cho chñ sö dông c«ng tr×nh. 2. §èi víi ho¹t ®éng vËn t¶i: C¸c ®¬n vÞ vËn t¶i thùc hiÖn c¬ chÕ kho¸n thu g¾n víi viÖc giao ph¬ng tiÖn cho ngêi ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn, doanh thu chÞu thuÕ vµ ®èi tîng nép thuÕ x¸c ®Þnh cho tõng trêng hîp cô thÓ nh sau: - Trêng hîp ph¬ng tiÖn vËn t¶i thuéc së h÷u doanh nghiÖp, nhng doanh nghiÖp kho¸n cho ngêi ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn vËn t¶i tù lµ mét phÇn chi phÝ (x¨ng, dÇu, mì, söa ch÷a thêng xuyªn, l¬ng...) hoÆc kho¸n gän sè ph¶i nép cho ®¬n vÞ ®Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý chung, KHCB v.v.... th× ®¬n vÞ vËn t¶i lµ ®èi tîng ph¶i kª khai nép thuÕ doanh thu vÒ ho¹t ®éng vËn t¶i; doanh thu chÞu thuÕ lµ tæng doanh thu cha trõ kho¶n chi phÝ nµo. Doanh thu tÝnh thuÕ doanh thu = kho¶n nép kho¸n + sè kho¸n chi Sè kho¸n chi ®îc x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc kho¸n cho ngêi nhËn ph¬ng tiÖn phï hîp víi tõng lo¹i ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ tõng ph¬ng thøc kho¸n. - Trêng hîp ph¬ng tiÖn vËn t¶i thuéc së h÷u cña chñ ph¬ng tiÖn lµ ngêi hay hé t nh©n th× chñ ph¬ng tiÖn lµ ®èi tîng ph¶i trùc tiÕp kª khai nép thuÕ doanh thu vµ c¸c lo¹i thuÕ thu kh¸c (nÕu cã). §èi víi c¸c ®¬n vÞ vËn t¶i biÓn thuéc ®èi tîng ®· ®¨ng ký kinh doanh vµ nép thuÕ t¹i ViÖt Nam, cã doanh thu tõ ho¹t ®éng vËn t¶i gi÷a c¸c c¶ng ë níc
 6. 6 ngoµi vµ tõ c¸c c¶ng níc ngoµi vÒ ViÖt Nam (kh«ng bao gåm vËn t¶i tõ ViÖt Nam ®i qua c¸c c¶ng níc ngoµi) nÕu cã ®ñ c¸c c¨n cø nh hîp ®ång vËn chuyÓn vµ c¸c chøng tõ thanh to¸n chøng minh ®îc c¸c kho¶n doanh thu thu ®îc tõ ho¹t ®éng vËn chuyÓn nµy ph¸t sinh ngoµi l·nh thæ ViÖt Nam th× kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu, nhng vÉn ph¶i ph¶n ¸nh doanh thu nµy vµo tæng doanh thu vËn t¶i ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµ lîi nhuËn cña ®¬n vÞ. 3. §èi víi kinh doanh th¬ng nghiÖp: a. VÒ viÖc ¸p dông h×nh thøc nép thuÕ doanh thu trªn chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n vµ gi¸ mua hµng. C¸c ®¬n vÞ kinh doanh th¬ng nghiÖp cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i môc A, phÇn II, Th«ng t sè 73 TC/TCT ®îc nép thuÕ doanh thu trªn chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n hµng víi gi¸ mua hµng. Trong mét ®¬n vÞ cã ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng nghiÖp, ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng nghiÖp chØ ®îc ¸p dông tÝnh, nép thuÕ doanh thu theo mét trong hai h×nh thøc: nép thuÕ doanh thu trªn doanh thu hay trªn chªnh lÖch. "§¬n vÞ" ®Ó x¸c ®Þnh h×nh thøc nép thuÕ theo qui ®Þnh nµy lµ mét ®èi tîng ®· thùc hiÖn ®¨ng ký kª khai nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ doanh thu trùc tiÕp víi c¬ quan thu thuÕ. b. Gi¸ mua vµo, b¸n ra lµm c¨n cø tÝnh thuÕ doanh thu trªn chªnh lÖch ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n. Trêng hîp mua b¸n nhiÒu lo¹i hµng ho¸, gi¸ mua, gi¸ b¸n thêng thay ®æi, ®Ó x¸c ®Þnh sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n hµng víi gi¸ mua hµng: gi¸ mua vµo cña hµng ho¸ b¸n ra ®îc tÝnh theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn cña hµng tån kho kú tríc víi hµng mua vµo trong kú kª khai nép thuÕ. c. §èi víi mét sè mÆt hµng Nhµ níc quy ®Þnh ph¶i nép kho¶n phô thu, vµ gi¸ tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - §èi víi kho¶n phô thu nép vµo quü b×nh æn gi¸: Trêng hîp ®¬n vÞ ¸p dông kª khai nép thuÕ doanh thu trªn doanh thu th× kho¶n phô thu kh«ng ®îc gi¶m trõ khái doanh thu chÞu thuÕ. Trêng hîp ®¬n vÞ ®îc ¸p dông kª khai nép thuÕ doanh thu trªn chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n hµng víi gi¸ mua hµng th× kho¶n phô thu kh«ng ®îc gi¶m trõ khi x¸c ®Þnh chªnh lÖch chÞu thuÕ doanh thu. - §èi víi mét sè kho¶n phô thu kh¸c nh phô thu gi¸ ®iÖn, phô thu l¾p ®Æt m¸y ®iÖn tho¹i v.v... th× ngoµi c¸c trêng hîp cô thÓ theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ®îc dïng toµn bé tiÒn phô thu lµm nguån vèn ®Çu t, kh«ng h¹ch to¸n vµo doanh thu chÞu thuÕ doanh thu vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ, mäi trêng hîp kh¸c ph¶i h¹ch to¸n vµo doanh thu, ph¶i kª khai nép thuÕ doanh thu theo LuËt ®Þnh. 4. §èi víi ®¬n vÞ s¶n xuÊt cã tæ chøc c¸c cöa hµng tiªu thô s¶n phÈm: §¬n vÞ s¶n xuÊt ph¶i kª khai nép thuÕ doanh thu theo thuÕ suÊt ngµnh s¶n xuÊt t¹i n¬i s¶n xuÊt vµ kª khai nép thuÕ doanh thu theo thuÕ suÊt ngµnh th¬ng nghiÖp t¹i ®Þa ph¬ng n¬i më cöa hµng tiªu thô s¶n phÈm. §Ó cã c¨n cø x¸c ®Þnh doanh thu vµ thuÕ ph¶i nép ë tõng n¬i, khi ®¬n vÞ xuÊt hµng cho c¸c cöa hµng tiªu thô ph¶i dïng ho¸ ®¬n b¸n hµng ghi râ sè lîng, chñng lo¹i mÆt hµng, ®¬n gi¸ vµ tæng trÞ gi¸ hµng xuÊt kho. Cöa hµng
 7. 7 tiªu thô s¶n phÈm khi b¸n hµng ph¶i dïng ho¸ ®¬n b¸n hµng mua t¹i c¬ quan thuÕ n¬i më cöa hµng. Cöa hµng nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn nép thuÕ doanh thu trªn chªnh lÖch, c¬ quan thuÕ cho ¸p dông nép thuÕ trªn chÖnh lÖch vµ nÕu ®¬n vÞ thùc hiÖn c¬ chÕ b¸n gi¸ thèng nhÊt (gi¸ n¬i s¶n xuÊt vµ n¬i cöa hµng), kh«ng ph¸t sinh chªnh lÖch gi¸ th× cöa hµng kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu cña hµng ho¸ nµy. Trêng hîp c¸c c¬ së s¶n xuÊt cã tæ chøc c¸c kho hµng ë c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c (kho hµng kh«ng trùc tiÕp kinh doanh b¸n hµng), ph¶i sö dông c¸c chøng tõ ho¸ ®¬n vµ kª khai nép thuÕ nh sau: - Khi xuÊt hµng tõ c¬ së s¶n xuÊt ®Õn kho hµng trùc thuéc còng nh xuÊt chuyÓn hµng tõ kho hµng nµy ®Õn kho hµng kh¸c ph¶i dïng phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, C¬ së s¶n xuÊt vµ kho hµng kh«ng ph¶i kª khai nép thuÕ doanh thu ®èi vãi hµng ho¸ xuÊt kho lu©n chuyÓn néi bé. - Khi xuÊt hµng tõ kho hµng cho c¸c ®èi tîng mua hµng, c¸c ®¹i lý b¸n hµng vµ cöa hµng trùc thuéc, c¬ së s¶n xuÊt ph¶i lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng, kª khai nép thuÕ doanh thu t¹i n¬i s¶n xuÊt theo thuÕ suÊt ngµnh s¶n xuÊt. 5. C¸c ®¬n vÞ kinh doanh th¬ng nghiÖp nÕu cã tæ chøc c¸c kho hµng, cöa hµng trùc thuéc, h¹ch to¸n phô thuéc, kh«ng ph¶i kª khai nép thuÕ doanh thu ®èi víi hµng xuÊt kho lu©n chuyÓn néi bé tõ kho cña ®¬n vÞ cho cöa hµng trùc thuéc còng nh hµng ®iÒu ®éng tõ cöa hµng nµy sang cöa hµng kh¸c cña ®¬n vÞ. C¸c trêng hîp xuÊt hµng nãi trªn ph¶i dïng phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé. 6. §èi víi c¸c trêng hîp b¸n hµng theo ph¬ng thøc tr¶ gãp: Doanh thu tÝnh thuÕ doanh thu ®èi víi hµng ho¸ b¸n tr¶ gãp ®îc x¸c ®Þnh b»ng tæng trÞ gi¸ hµng b¸n ra mµ ngêi mua thùc tÕ ph¶i tr¶ ®îc ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n hµng hoÆc hîp ®ång mua hµng. Riªng ®èi víi b¸n nhµ theo ph¬ng thøc tr¶ gãp trong nhiÒu n¨m, doanh thu tÝnh vµ nép thuÕ doanh thu ®îc x¸c ®Þnh theo sè tiÒn ph¶i thu tõng kú theo hîp ®ång tr¶ gãp. 7. §èi víi ho¹t ®éng dÞch vô: a. DÞch vô bu ®iÖn: C¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng thuéc ngµnh Bu ®iÖn nh kh¸ch s¹n, nhµ hµng... cã ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô Bu ®iÖn nh ®iÖn tho¹i, FAX,... ¸p dông thuÕ suÊt nh sau: Trêng hîp lµm dÞch vô cho ngµnh Bu ®iÖn cã hîp ®ång kinh tÕ ký kÕt víi ngµnh Bu ®iÖn chØ hëng hoa hång ®îc hëng vµ ¸p dông thuÕ suÊt lµ 12% nh ho¹t ®éng ®¹i lý b¸n hµng. Trêng hîp kh«ng lµm dÞch vô hëng hoa hång mµ trùc tiÕp kinh doanh thu tiÒn ph¶i nép thuÕ theo ho¹t ®éng kinh doanh Bu ®iÖn, ¸p dông thuÕ suÊt 4% tÝnh trªn tæng doanh thu dÞch vô Bu ®iÖn, nÕu kh«ng t¸ch riªng ®- îc doanh thu th× nép thuÕ doanh thu thuÕ suÊt cao nhÊt cña ngµnh nghÒ kinh doanh. b. §èi víi ho¹t ®éng cho thuª nhµ, cöa hµng, m¸y mãc... doanh thu tÝnh thuÕ lµ tiÒn thu vÒ cho thuª cha trõ kho¶n phÝ tæn nµo. - Trêng hîp cho thuª dµi h¹n tr¶ tiÒn tríc cho nhiÒu th¸ng, nhiÒu n¨m, thuÕ doanh thu ®îc tÝnh vµ thu mét lÇn trªn toµn bé sè tiÒn ®èi tîng thuÕ ®· tr¶.
 8. 8 - Trêng hîp thuª nhµ, cöa hµng thùc hiÖn tr¶ tríc tiÒn thuª mét phÇn hay toµn bé díi h×nh thøc chi ®Çu t c¶i t¹o hoÆc x©y dùng l¹i nhµ, cöa hµng ®Ó sö dông trong thêi h¹n thuª th× toµn bé tiÒn tr¶ tríc bªn thuª ®Ó chi ®Çu t c¶i t¹o, x©y dùng ®· ®îc tho¶ thuËn vµ x¸c ®Þnh trong hîp ®ång thuª ®îc tÝnh lµ doanh thu tr¶ tríc vµ bªn cho thuª ph¶i kª khai nép thuÕ doanh thu. ViÖc x¸c ®Þnh doanh thu tÝnh thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng cho thuª nhµ, cöa hµng... ph¶i c¨n cø vµo hîp ®ång thuª, gi¸ cho thuª theo hîp ®ång vµ c¸c chøng tõ thùc thÕ thanh to¸n. NÕu kiÓm tra ph¸t hiÖn hîp ®ång kh«ng hîp lÖ, gi¸ thuª ghi trªn hîp ®ång kh«ng ®óng, c¬ quan thuÕ ph¶i phèi hîp víi c¸c ngµnh chøc n¨ng kiÓm tra, x¸c minh, c¬ quan thuÕ cã quyÒn Ên ®Þnh doanh thu tÝnh thuÕ c¨n cø vµo gi¸ nhµ do Uû ban Nh©n d©n tØnh, thµnh phè quy ®Þnh theo ®iÒu 22 NghÞ ®Þnh sè 61/CP ngµy 5/7/1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ mua b¸n vµ kinh doanh nhµ ë. NÕu ph¸t hiÖn cã vi ph¹m khai man trèn thuÕ ph¶i xö lý theo quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh. ViÖc x¸c ®Þnh doanh thu vµ chi phÝ ®Ó tÝnh thuÕ lîi tøc ®èi víi c¸c h×nh thøc thuª nhµ, cöa hµng... tr¶ tiÒn tríc ®· cã híng ®Én riªng. c. C¸c ho¹t ®éng dÞch vô vËn t¶i: - Trêng hîp thùc hiÖn c¸c dÞch vô nh giíi thiÖu cho chñ hµng thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i còng nh giíi thiÖu t×m nguån hµng vËn chuyÓn cho chñ ph¬ng tiÖn, kÓ c¶ lµm c¸c dÞch vô thñ tôc giÊy tê, kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc vËn chuyÓn, b¶o qu¶n hµng ho¸ v.v... cho chñ hµng; nÕu tæ chøc, c¸ nh©n lµm dÞch vô nµy chØ hëng tiÒn dÞch vô, cßn c¸c kho¶n chi thuª ph¬ng tiÖn, vËn chuyÓn bèc v¸c do chñ hµng chi hoÆc chi hé chñ hµng ®îc x¸c ®Þnh râ trong hîp ®ång kinh tÕ th× ®¬n vÞ lµm dÞch vô nµy ph¶i nép thuÕ doanh thu theo thuÕ suÊt 15% trªn doanh thu hay hoa hång ®îc hëng tõ dÞch vô ®ã (theo quy ®Þnh ®iÓm 15.e - Môc IV - BiÓu thuÕ doanh thu) kh«ng ph©n biÖt tªn gäi cña hîp ®ång lµ ®¹i lý, m«i giíi hay dÞch vô vËn t¶i. Trêng hîp ®¬n vÞ ký hîp ®ång víi chñ hµng thùc hiÖn vËn chuyÓn hµng ho¸ theo ph¬ng thøc kho¸n gän (trän gãi), hîp ®ång kh«ng x¸c ®Þnh cô thÓ c¸c kho¶n chi phÝ vµ hoa hång ®îc hëng; ¸p dông tÝnh thuÕ doanh thu nh ho¹t ®éng vËn t¶i, doanh thu tÝnh thuÕ lµ tæng doanh thu nhËn kho¸n (kh«ng ph©n biÖt ®¬n vÞ tù vËn chuyÓn hay thuª ngoµi). III - VÒ thuÕ suÊt thuÕ doanh thu C¨n cø vµo biÓu thuÕ doanh thu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 55/ CP ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh phñ vµ c¸c thuÕ suÊt thuÕ doanh thu ®· ®îc söa ®æi bæ sung t¹i NghÞ ®Þnh sè: 182/CP ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ; Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ thªm viÖc ¸p dông thuÕ suÊt ®æi víi mét sè ho¹t ®éng kinh doanh cô thÓ díi ®©y: 1. Khai th¸c hÇm má: ¸p dông thuÕ suÊt theo ngµnh, s¶n phÈm khai th¸c (®iÓm 2 môc I BiÓu thuÕ doanh thu). Trêng hîp ®¬n vÞ khai th¸c dïng s¶n khai th¸c s¶n xuÊt ra s¶n phÈm kh¸c th× thuÕ doanh thu ph¶i nép tÝnh trªn s¶n phÈm s¶n xuÊt b¸n ra theo thuÕ suÊt cña ngµnh, s¶n phÈm s¶n xuÊt.
 9. 9 VÝ dô: §¬n vÞ khai th¸c ®¸, tõ ®¸ s¶n xuÊt thµnh ®¸ èp l¸t ®Ó b¸n, s¶n xuÊt ®¸ èp l¸t nép thuÕ doanh thu theo thuÕ suÊt s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng 5%. 2. S¶n xuÊt d©y c¸p b»ng kim lo¹i c¸c lo¹i, kÓ c¶ c¸p t¶i ®iÖn, cÊp th«ng tin, ®iÖn tho¹i (cã vá bäc b»ng nhùa, chÊt c¸ch ®iÖn vµ lo¹i kh«ng cã vá bäc) ¸p dông thuÕ suÊt luyÖn, c¸n kÐo kim lo¹i (®iÓm 4 - Môc I - BiÓu thuÕ doanh thu) 3. S¶n xuÊt, ®ãng míi ph¬ng tiÖn vËn t¶i (trõ xe ®¹p, xe m¸y), m¸y mãc, thiÕt bÞ, c«ng cô s¶n xuÊt, khu«n mÉu vµ phô tïng linh kiÖn cña m¸y mãc thiÕt bÞ... thuÕ suÊt 1% (®iÓm 5a, Môc I). 4. S¶n xuÊt, l¾p r¸p: kho¸, c©n, kÐt b¹c, xe ®¹p, xe m¸y, m¸y kh©u, ®ång hå vµ phô tïng cña c¸c s¶n phÈm nµy (kh«ng thuéc lo¹i s¶n phÈm ®iÖn tö) vµ c¸c s¶n phÈm d©n dông b»ng s¾t tr¸ng men, nh«m, tÊm lîp b»ng t«n tr¸ng kÏm, tr¸ng thiÕc, ¸p dông thuÕ suÊt 2% (®iÓm 5b Môc I). 5. S¶n xuÊt c¸c lo¹i thuéc trõ mèi, mät, chuét, gi¸n, ruåi, muçi (kÓ c¶ h- ¬ng trõ muçi) thuÕ suÊt 0,5%, s¶n xuÊt c¸c lo¹i ho¸ chÊt c¬ b¶n (theo danh môc s¶n phÈm cña Bé C«ng nghiÖp nÆng) thuÕ suÊt 1% (®iÓm 7, Môc I). 6. S¶n xuÊt giÊy dÇu, v«i, g¹ch, ngãi, vËt liÖu chÞu löa thuÕ suÊt 5% (®iÓm 9, Môc I). 7. S¶n xuÊt söa ch÷a c¸c lo¹i (kÓ c¶ s÷a ®Ëu nµnh) thuÕ suÊt 4% (®iÓm 15, Môc I). 8. C¸c phô phÈm thu håi trong s¶n xuÊt ¸p dông thuÕ suÊt theo ngµnh, s¶n phÈm s¶n xuÊt chÝnh. VÝ dô: §¬n vÞ xay x¸t l¬ng thùc b¸n tÊm, c¸m lµ phô phÈm nép thuÕ doanh thu theo ho¹t ®éng xay x¸t lµ 2%. B¸n phÕ liÖu, phÕ phÈm trêng hîp kh«ng h¹ch to¸n gi¶m gi¸ thµnh ¸p dông thuÕ doanh thu 1%. B¸n s¶n phÈm lµ thø phÈm (s¶n phÈm lo¹i 2, 3...) ¸p dông møc thuÕ suÊt theo ngµnh, s¶n phÈm s¶n xuÊt chÝnh phÈm. 9. VËn t¶i hµnh kh¸ch néi thµnh, néi thÞ b»ng c¸c ph¬ng tiÖn: «t«, xe lam, xÝch l«... thuÕ suÊt 1%. Trêng hîp vËn chuyÓn hµnh kh¸ch chñ yÕu lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i lµm tõ néi thµnh, néi thÞ ®Õn vïng gi¸p ranh. VÝ dô: Tõ Hµ Néi tíi thÞ x· Hµ §«ng, thµnh phè Hå ChÝ Minh tíi Biªn Hoµ, ¸p dông gi¸ vÐ vËn chuyÓn néi thÞ còng ®îc ¸p dông thuÕ suÊt 1%. 10. B¸n c¸c mÆt hµng díi ®©y thuéc danh môc c¸c mÆt hµng ¸p dông thuÕ suÊt 1% (®iÓm 1, Môc IV - BiÓu thuÕ doanh thu): - L¬ng thùc, - Thùc phÈm, - C¸c lo¹i vËt t nguyªn liÖu s¶n xuÊt bao gåm c¶: Nhiªn liÖu, chÊt ®èt, c¸c lo¹i dÇu ®èt, c¸c lo¹i than (kÓ c¶ chÕ biÕn than thµnh than n¾m, than tæ ong ®Ó b¸n), dÇu mì b«i tr¬n, v¶i mµnh, v¶i b¹t. - Ph¬ng tiÖn vËn t¶i tµu thuyÒn, ca n«, «t« vËn t¶i, «t« kh¸ch, xe lam, xe c«ng n«ng, xe c¶i tiÕn, xe n©ng, ®Èy hµng ho¸, (kh«ng bao gåm xe ®¹p, xe m¸y, «t« con tõ 15 chç ngåi trë xuèng).
 10. 10 - M¸y mãc, c«ng cô s¶n xuÊt: m¸y c«ng cô, m¸y ®éng lùc, m¸y hµn, m¸y ph¸t ®iÖn... vµ c¸c lo¹i c«ng cô s¶n xuÊt, ng líi cô. - B¸n c¸c lo¹i phô tïng m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i (kh«ng bao gåm phô tïng l¾p r¸p s¶n phÈm tiªu dïng nh: xe ®¹p, xe m¸y, ®ång hå, m¸y ¶nh...) - B¸n (ph¸t hµnh) s¸ch b¸o, phim ¶nh (lo¹i ®· quay tr¸ng thµnh phim ®Ó chiÕu). Trêng hîp ®ñ ®iÒu kiÖn nép thuÕ trªn chªnh lÖch, ¸p dông thuÕ suÊt 4% (®iÓm 10 Môc IV BiÓu thuÕ). 11. Kinh doanh c¸c mÆt hµng kh«ng ph©n biÖt ®îc lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ (t liÖu s¶n xuÊt), nguyªn vËt liÖu, phô tïng ®Ó ¸p dông thuÕ suÊt 1% th× ¸p dông thuÕ suÊt 2% ®èi víi mÆt hµng s¶n xuÊt trong níc, thuÕ suÊt 4% ®èi víi hµng nhËp khÈu kh¸c (trõ c¸c mÆt hµng ®· quy ®Þnh cô thÓ t¹i ®iÓm 4 - Môc IV - BiÓu thuÕ doanh thu). 12. DÞch vô kiÒu hèi hëng hoa hång, thuÕ suÊt 6% nh dÞch vô thanh to¸n cña Ng©n hµng (®iÓm 3b môc VI). 13. Kinh doanh dÞch vô karaoke, qu¶ng c¸o, ¸p dông thuÕ suÊt 8% (®iÓm 9 - Môc VI) Qu¶ng c¸o bao gåm c¸c h×nh thøc: qu¶ng c¸o qua c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng: tivi, ®µi, s¸ch b¸o, t¹p chÝ, cho thuª ®Þa ®iÓm qu¶ng c¸o, pano, ¸p phÝch. 14. Kinh doanh t¾m h¬i, massage ¸p dông thuÕ suÊt 10% (®iÓm 11 - Môc VI). 15. Ho¹t ®éng kinh doanh c¸c trß ch¬i: cho thuª bµn bãng bµn, bida, bµn bãng ®¸, trß ch¬i ®iÖn tö (kh«ng kÓ xæ sè ®iÖn tö) ¸p dông thuÕ suÊt 4% (®iÓm 14, môc VI). IV - VÒ viÖc xÐt gi¶m thuÕ 1. C¸c c¬ së s¶n xuÊt míi thµnh lËp thuéc ®èi tîng ®îc xÐt gi¶m thuÕ doanh thu lµ c¸c c¬ së cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt thuéc c¸c ngµnh nghÒ trong "môc I - Ngµnh s¶n xuÊt" BiÓu thuÕ doanh thu. C¬ së s¶n xuÊt míi thµnh lËp ®Ó ®îc xÐt gi¶m thuÕ doanh thu ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnh díi ®©y: - Cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp, giÊy ®¨ng ký kinh doanh x¸c ®Þnh râ ngµnh nghÒ, mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh. Trêng hîp hé s¶n xuÊt kinh doanh c¸ thÓ míi ra kinh doanh th× chØ cÇn giÊy phÐp kinh doanh. - Thùc tÕ míi ®Çu t, mua s¾m m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng cô, x©y dùng (hoÆc thuª) nhµ xëng s¶n xuÊt ®Ó h×nh thµnh c¬ së s¶n xuÊt míi. §èi víi c¸c doanh nghiÖp cã quy m« lín (c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp) ph¶i cã luËn chøng kinh tÕ kü thuËt ®Çu t x©y dùng, quyÕt to¸n hoÆc biªn b¶n bµn giao c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n sang s¶n xuÊt. - §· ®¨ng ký kª khai nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ. - Cã ph¬ng ¸n hoÆc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña n¨m xin gi¶m thuÕ, x¸c ®Þnh râ sè thuÕ doanh thu ph¶i nép vµ xin gi¶m.
 11. 11 C¬ së s¶n xuÊt míi thµnh lËp, xin gi¶m thuÕ doanh thu ph¶i lËp c¸c hå s¬ trªn göi kÌm theo ®¬n xin gi¶m thuÕ cña c¬ së cho c¬ quan thuÕ qu¶n lý ®¬n vÞ. C¸c b¶n sao quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp, giÊy ®¨ng ký kinh doanh ph¶i cã x¸c nhËn c«ng chøng, c¸c hå s¬ kh¸c nÕu lµ b¶n sao ph¶i cã dÊu sao göi cña ®¬n vÞ hay cã quan ra quyÕt ®Þnh. C¬ quan thuÕ qu¶n lý ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm tiÖp nhËn kiÓm tra hå s¬ vµ thùc tÕ ®¬n vÞ cã ph¶i lµ c¬ së s¶n xuÊt míi thuéc ®èi tîng ®îc xÐt gi¶m thuÕ kh«ng, nÕu ®¬n vÞ kh«ng thuéc ®èi tîng gi¶m thuÕ ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho ®¬n vÞ biÕt. Trêng hîp cã së thuéc ®èi tîng ®îc gi¶m thuÕ nhng hå s¬ cha ®óng, ch- a ®ñ ph¶i yªu cÇu ®¬n vÞ bæ sung cho hoµn chØnh. Sau khi kiÓm tra, hoµn tÊt hå s¬, c¬ quan thuÕ cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n göi kÌm hå s¬ cña ®¬n vÞ lªn c¬ quan thuÕ cÊp trªn xem xÐt gi¶i quyÕt theo thÈm quyÒn quy ®Þnh. - C¸c c¬ së s¶n xuÊt míi thµnh lËp cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh lµ c¬ së s¶n xuÊt míi nªu trªn, nhng lµ XÝ nghiÖp hay C«ng ty trùc thuéc, h¹ch to¸n lîi tøc tËp trung vµo C«ng ty, Tæng C«ng ty, th× c¬ së nµy chØ ®îc xÐt gi¶m thuÕ doanh thu, kh«ng ®îc xÐt gi¶m thuÕ doanh thu vµ thuÕ lîi tøc theo quy ®Þnh nµy chØ xÐt ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Nh÷ng trêng hîp díi ®©y kh«ng thuéc c¬ së s¶n xuÊt míi ®îc xÐt gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh nµy: - C¬ së s¶n xuÊt ®· thµnh lËp tríc ®©y nay ®æi tªn, chuyÓn ®æi së h÷u, ph©n chia, s¸t nhËp, gi¶i thÓ råi thµnh lËp l¹i (kÓ c¶ c¸c liªn doanh, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ®îc thµnh lËp cã sù gãp vèn b»ng m¸y mãc, thiÕt bÞ, nhµ xëng cña c¬ së thµnh lËp tríc ®ã). - C¬ së s¶n xuÊt ®· cã nay ®¨ng ký thµnh lËp doanh nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ®ang ho¹t ®éng nay cã ®Çu t n©ng cÊp thay ®æi mÆt hµng s¶n xuÊt hay bæ sung ngµnh nghÒ s¶n xuÊt. 2. ThÈm quyÒn xÐt quyÕt ®Þnh gi¶m thuÕ doanh thu quy ®Þnh t¹i phÇn C, Môc IV Th«ng t sè 73A TC/TCT ®èi víi Côc trëng Côc thuÕ ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ nh sau: Côc trëng Côc thuÕ ®îc xÐt quyÕt ®Þnh cho gi¶m thuÕ ®èi víi c¸c ®èi tîng s¶n xuÊt kinh doanh lµ hé c¸ thÓ, tæ chøc kinh tÕ tËp thÓ, c«ng ty TNHH vµ xÝ nghiÖp quèc doanh do ®Þa ph¬ng qu¶n lý (trõ c¸c C«ng ty thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo LuËt ®Çu t níc ngoµi) thuéc c¸c trêng hîp gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh ®iÓm 1, ®iÓm 2 phÇn B Th«ng t sè 73A TC/TCT víi møc xÐt gi¶m thuÕ cho tõng trêng hîp b×nh qu©n díi 4 triÖu ®ång/th¸ng. Ngoµi c¸c ®èi tîng vµ c¸c trêng hîp gi¶m thuÕ thuéc thÈm quyÒn Côc tr- ëng Côc thuÕ quy ®Þnh trªn ®©y, c¸c trêng hîp xin gi¶m thuÕ kh¸c vµ c¸c tr- êng hîp thuéc Côc trëng Côc thuÕ xÐt nhng cã møc gi¶m thÕ b×nh qu©n th¸ng tõ 4 triÖu ®ång trë lªn ®Òu thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña Bé tr- ëng Bé Tµi chÝnh hoÆc Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ (theo uû quyÒn cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh). Tr×nh tù, thñ tôc xÐt gi¶m thuÕ doanh thu trong mäi trêng hîp ph¶i yªu cÇu ®èi tîng xin gi¶m thuÕ lËp ®ñ hå s¬ theo quy ®Þnh, c¬ quan thuÕ kiÓm tra hå s¬ vµ thùc tÕ, ra quyÕt ®Þnh gi¶m thuÕ cho c¸c trêng hîp thuéc thÈm quyÒn cña cÊp m×nh hoÆc ®Ò nghÞ b»ng v¨n b¶n göi cïng hå s¬ cña ®¬n vÞ lªn c¬ quan thuÕ cÊp trªn xem xÐt quyÕt ®Þnh. ViÖc gi¶m thuÕ ph¶i thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh gi¶m thuÕ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn.
 12. 12 3. Híng dÉn bæ sung viÖc xÐt miÔn gi¶m thuÕ ®èi víi hé s¶n xuÊt kinh doanh nhá thuéc ®èi tîng nép thuÕ doanh thu vµ thuÕ lîi tøc trªn doanh thu kho¸n thu nhËp trong th¸ng bÞ gi¶m thÊp do thùc tÕ nghØ kinh doanh nh sau: - Hé cã sè ngµy thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong th¸ng tõ 5 ngµy trë xuèng ®îc xÐt miÔn nép thuÕ doanh thu vµ thuÕ lîi tøc cña th¸ng ®ã. - Hé cã sè ngµy thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh trong th¸ng tõ 15 ngµy trë xuèng ®îc xÐt gi¶m 50% sè thuÕ doanh thu vµ thuÕ lîi tøc cña th¸ng ®ã. §Ó ®îc xÐt gi¶m thuÕ, hé kinh doanh ph¶i lµm ®¬n khai b¸o víi c¬ quan thuÕ lý do vµ sè ngµy nghØ kinh doanh (theo mÉu hå s¬ xin gi¶m thuÕ vµ h- íng dÉn cña c¬ quan thuÕ). ViÖc xÐt quyÕt ®Þnh gi¶m thuÕ ®èi víi c¸c hé nhá nghØ kinh doanh theo quy ®Þnh trªn ®©y thuéc thÈm quyÒn Chi côc trëng Chi côc thuÕ. Tæng côc ThuÕ híng dÉn cô thÓ vÒ thñ tôc hå s¬ vµ tr×nh tù xÐt gi¶m thuÕ ®èi víi c¸c hé nghØ kinh doanh theo quy ®Þnh nµy. V- Tæ chøc thùc hiÖn C¸c híng dÉn bæ sung, söa ®æi mét sè ®iÓm vÒ thuÕ doanh thu t¹i Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1/6/1995. C¸c híng dÉn vÒ thuÕ doanh thu tríc ®©y tr¸i víi v¨n b¶n nµy ®Òu kh«ng cßn hiÖu lùc thi hµnh. Nh÷ng ®iÓm kh«ng híng dÉn t¹i Th«ng t nµy th× thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 73A TC/TCT. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã khã kh¨n víng m¾c g× ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ, c¬ quan ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu híng dÉn bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2