intTypePromotion=1

Thông tư 62/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
142
lượt xem
3
download

Thông tư 62/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 62/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chi tiền hoa hồng trong giao dịch, môi giới xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 62/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 62/2001/TT­B T C  n g µ y   th¸ng 8 n¨ m  2001  1  v Ò  H íng d É n  viÖc c hi tiÒn h o a  h å n g  trong giao d Þ c h,  m «i giíi u Êt k h È u  x Thi hµnh    NghÞ  quyÕt  08/1999/NQ­CP   sè  ngµy  th¸ng 7  9    n¨m 1999  cña  ChÝnh  phñ      vÒ gi¶iph¸p  ®iÒu hµnh thùc hiÖn nhiÖm   6  vô  th¸ng cuèi n¨m       1999;®Ó     khuyÕn  khÝch  ®Èy  vµ  m¹nh xuÊt khÈu,ngµy  th¸ng 01      5    n¨m  2000  Bé    Tµi chÝnh  ban  ®∙  hµnh  Th«ng   sè  t 01/2000/TT­ BTC   híng dÉn  viÖc    chi tiÒn hoa    hång  tronggiao dÞch,m«i          giíxuÊtkhÈu; i   §Ó  t¨ng cêng    khuyÕn khÝch  ®Èy   vµ  m¹nh xuÊt khÈu h¬n n÷a nh»m   t¨ngthu ngo¹itÖ  cho        vÒ  ®Êt    níctheo    tinhthÇn  NghÞ quyÕt  05/2001/NQ­ sè  CP   ngµy  th¸ng5  24    n¨m 2001  cña ChÝnh phñ; Trªn c¬  ý    së  kiÕn  tham    gia cña  Th¬ng    KÕ   Bé  m¹i,Bé  ho¹ch vµ    §Çu   tvµ  Ban VËt    gi¸ChÝnh  phñ  i t¹ cuéc häp  ngµy 14/6/2001  ý  vµ  kiÕn chØ  ®¹o  cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ  i t¹ C«ng  v¨n  3075/VPCP­KTTH   sè  ngµy 10/7/2001  cña  V¨n  phßng  ChÝnh phñ,Bé      Tµi chÝnh  híng dÉn    viÖc    chihoa hång  trong giao    dÞch,m«i      giíxuÊtkhÈu  sau: i   nh  I. H ÷ N G  Q u v  § Þ N H  C H U N G  N 1. ChÕ       ®é chi hoa hång  giao dÞch, m«i  i   gií xuÊt khÈu  quy ®Þnh   i t¹  Th«ng  t nµy  dông  ¸p  ®èi      víic¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu      trùctiÕp hoÆc  uû  th¸cxuÊtkhÈu  íi     (d   ®©y        gäit¾tlµdoanh  nghiÖp). 2. Hoa    hång  giao dÞch,m«i        gií trong ho¹t®éng  i     xuÊt khÈu    quy ®Þnh    t¹i Th«ng  t nµy    lµ kho¶n  tiÒn doanh nghiÖp  ph¶itr¶cho      ngêi níc ngoµi,c¸c c¬          quan    ®¹i diÖn ngo¹igiao    cña ViÖt Nam   níc ngoµi (kÓ  ®¹i diÖn  ¬ng    ë      c¶    th m¹i)®∙    gióp  doanh  nghiÖp  b¸n  îchµng, t¨ng thªm  îckim  ®       ®   ng¹ch  xuÊt khÈu    do t×m  thªm  îc kh¸ch  ®   hµng    míi,thÞ  êng    tr míi;gióp  doanh  nghiÖp  b¸n  îc ®   hµng  ho¸ ®ang  khã  kh¨n    vÒ thÞ  êng  tr hoÆc   duy    îc kh¸ch  tr× ®   hµng  truyÒn  thèng mua  hµng  êng  th xuyªn,æn     ®Þnh  cña doanh  nghiÖp,®Ó     xuÊt khÈu    cã  hiÖu qu¶. Ngêinícngoµiquy        ®Þnh trongTh«ng     tnµy    chøc,c¸nh©n  lµtæ      ngêiníc     ngoµilµm    m«i  i gií cho    doanh nghiÖp xuÊt khÈu, hoÆc         trùctiÕp nhËp khÈu  hµng    ho¸ cña  doanh  nghiÖp  yªu cÇu  îcchihoa  cã    ®     hång. 3. Hoa    hång giao dÞch,m«i        gií xuÊt khÈu  îcchikhidoanh  i   ®       nghiÖp ®∙  ký  kÕt  îchîp ®ång  ®     xuÊtkhÈu  xuÊtkhÈu  hiÖu    vµ    cã  qu¶. 4. Møc      chihoa  hång giao dÞch,m«i        gií xuÊt khÈu  îcx¸c ®Þnh    i   ®     trªnc¬  së hiÖu  qu¶ kinh tÕ    cña tõng  ®ång  hîp  xuÊt khÈu  ho¹t®éng    do    giao dÞch,  m«i    giímang  i i l¹ . 5. Tuú    ®iÒu  kiÖn  ® Æc   vµ  ®iÓm   thÓ  cô  cña m×nh,  doanh nghiÖp  x©y  dùng  quy chÕ    chihoa  hång  giao dÞch,m«i        gií xuÊt khÈu    i   ¸p dông thèng nhÊt  vµ c«ng  khai trong    doanh  nghiÖp. Néi    dung  b¶n  c¬  cña quy chÕ  ph¶i thÓ    hiÖn  îcc¸c yÕu    ®     tè sau:§èit        îng ¸p dông,hîp ®ång      hoÆc  giÊy    x¸c nhËn  vÒ  ho¹t ®éng    giao dÞch, m«i  ixuÊt    gií  khÈu,  c¸c nguyªn  t¾c    khi kÕt thóc vµ 
  2. 2 thanh    ®ång  lýhîp  giao dÞch, m«i  i .Quy    gií .  . chÕ  nµy  Héi  do  ®ång  qu¶n    trÞ hoÆc  Gi¸m ®èc (®èivíidoanh      nghiÖp  kh«ng  Héi ®ång  cã    qu¶n    trÞ)doanh  nghiÖp    phª duyÖt. 6. Tæ     chøc,c¸nh©n      ngêiViÖt Nam       quan        (trõc¸cc¬  ®¹idiÖn  ngo¹igiao     cña ViÖt Nam   nícngoµi,kÓ  ®¹idiÖn  ¬ng    ho¹t®éng    ë      c¶    th m¹i)cã    giao dÞch    m«i  i gií xuÊt khÈu  îc hëng      ®   tiÒn hoa hång  m«i  i gií quy    ®Þnh  i t¹ Th«ng  t sè  01/1998/TT­ BTC  ngµy  th¸ng  n¨m   3  01  1998  "Híng  dÉn thùc hiÖn    chi phÝ  dÞch    vô,hoa  hång m«i    giítrong doanh  i   nghiÖp  Nhµ    níc"cña  TµichÝnh. Bé    II­ H ÷ N G  Q U Y  § Þ N H  C ô  T H Ó  N 1. §èi t ® îc hëng      îng    tiÒn hoa hång giao dÞch, m«i  i   gií xuÊt khÈu  îc   ®   quy  ®Þnh   t¹ ®iÓm     i 2,Môc   Icña  Th«ng   tnµy. Chi hoa    hång  giao dÞch,m«i        gií xuÊt khÈu  i   kh«ng    ¸p dông        ­ ®èi víi tr c¸c êng    hîp sau: +  Hµng    ho¸ xuÊtkhÈu    viÖn    trîcho    nícngoµi; +  Hµng    ho¸ xuÊtkhÈu    theo h×nh    thøc ® æi    hµng; +  Hµng    t¸ xuÊt. i 2.Møc      chihoa  hång  giao dÞch,m«i        giíxuÊtkhÈu. i   Møc     thÓ  doanh  chi cô  do  nghiÖp    tù xem  xÐt  x¸c ®Þnh     së  vµ    trªnc¬  tho¶ thuËn          tuú thuéc vµo  víi ®èi t¸cvµ    c¸c   hiÖu qu¶ cña tõng    ho¹t®éng giao  dÞch,m«i      gií ®em     ph¶ib¶o  i l¹ vµ  i   ®¶m  nguyªn t¾c      tiÕtkiÖm,  c«ng  khaiminh    b¹ch vµ      tùchÞu  tr¸chnhiÖm.   HiÖu qu¶ cña    chiphÝ    vÒ giao dÞch, m«i  i   gií xuÊt khÈu  îc x¸c ®Þnh      ®     trªnc¬  c¸cho¹t®éng  thÓ      së      cô  díi®©y: ­ Gióp    cho doanh  nghiÖp:xuÊt khÈu  îchµng        ®   ho¸,nhÊt lµc¸chµng          ho¸ ®ang  khã kh¨n vÒ    thÞ  êng, kh¶  tr   n¨ng c¹nh tranh bÞ    suy  gi¶m; t×m    thªm  îc ®   kh¸ch hµng      míi,thÞ  êng      tr míi;gi÷ kh¸ch hµng    truyÒn thèng (kh¸ch hµng      trùc tiÕp mua    hµng    ho¸ cña  doanh nghiÖp  êng  th xuyªn,æn     ®Þnh, gi¸c¶          hîp lýcã  yªu cÇu  îcchihoa    ®     hång); ­ Gióp    cho doanh nghiÖp xuÊt khÈu  îchµng          ®   ho¸ víigi¸cao h¬n  víi so    gi¸xuÊtkhÈu      cña  tr thÞ  êng  cïng mét    ë    thêi®iÓm   xuÊtkhÈu;     ­ Riªng ®èi víim Æt           hµng n«ng s¶n,thùc phÈm,      viÖc xuÊt khÈu  thÓ    cã  hoµ vèn  hoÆc   lç,nhng  bÞ    vÉn mang    l¹ hiÖu  i qu¶ chung (nÕu      ®Ó tån ®äng  kh«ng  xuÊt khÈu  îc sÏ bÞ        ®     lçlính¬n; duy    îc thÞ  êng  më     tr×®   tr vµ  réng  thÞ  phÇn  i   t¹  nhËp  níc khÈu) th×  îc phÐp    ®   chihoa  hång m«i  i gií theo    quy ®Þnh  cña  Th«ng   tnµy. 3. ThÈm     quyÒn  quyÕt  ®Þnh  viÖc    chihoa  hång  giao dÞch,m«i        gií xuÊt i   khÈu 3.1.§èi víihµng        xuÊt khÈu    theo    c¸c HiÖp ®Þnh/hîp ®ång    cña ChÝnh  phñ,Bé  ëng  TµichÝnh    tr Bé    xem     xÐt,quyÕt  ®Þnh  b¸o    vµ  c¸o Thñ íng ChÝnh  t   phñ.
  3. 3 3.2.§èi víihµng        xuÊt khÈu  ¬ng      th m¹i cña doanh  nghiÖp: C¨n  vµo    cø  quy chÕ  îcduyÖt  hiÖu  ®   vµ  qu¶ kinh tÕ    cña  tõng    hîp ®ång xuÊt khÈu  cã    do  giao dÞch, m«i  i   gií mang  iGi¸m    l¹   , ®èc    c¸c doanh nghiÖp  tho¶ thuËn      víic¸c ®èi t¸cvµ      quyÕt ®Þnh    møc  chi. 4. Kho¶n    chi giao dÞch, m«i  ixuÊt  gií  khÈu ph¶i thÓ    hiÖn  trong    hîp ®ång  phô  vµ  kiÖn,phô      lôckÌm theo    hîp ®ång  cã  vµ  chøng      tõhîp ph¸p chøng    minh. Trêng    hîp ngêihëng    hoa  hång  giao dÞch,m«i        gií xuÊt khÈu  i   kh«ng thÓ  ký vµo phiÕu    chi hoÆc  kh«ng  ®ång  thÓ  ý  hiÖn trong  hîp ®ång, phô kiÖn,  phô    lôckÌm theo    hîp ®ång    th× chøng      tõ chiph¶icã    ch÷  cña  ký  Gi¸m ®èc, KÕ     to¸ntr   ëng,thñ quü      cña doanh nghiÖp xuÊtkhÈu.   Trong  êng  tr hîp nµy nÕu   ngêi trung  cã    gian  trùc tiÕp    nhËn  tiÒn    ®Ó chuyÓn  cho ngêihëng    hoa  hång  giao dÞch,m«i        gií xuÊt khÈu    i   th× ngêitrung     gian chuyÓn    tiÒn ph¶iký        tªn,®Þa      tªn(ghirâ hä    chØ)  vµo  giÊy nhËn tiÒn vµ    ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm      c¸nh©n  ícdoanh  tr   nghiÖp  tr   vµ  ícph¸p luËt.   5. Kho¶n      chihoa  hång giao dÞch, m«i  i   gií xuÊt khÈu  îc h¹ch        ®   to¸nvµo  chiphÝ    b¸n hµng  cña doanh  nghiÖp  (kho¶n    chihoa  hång  b»ng  ngo¹itÖ  îc   ®   quy  ®æi  ®ång  ra  ViÖt Nam     theo      tû gi¸mua  vµo  thùc tÕ    b×nh  qu©n   trªnthÞ  tr êng  ngo¹itÖ  ªnNg©n     li   hµng  Ng©n   do  hµng  Nhµ    níc c«ng  t¹    bè  i thêi®iÓm   chihoa    hång) vµ    thùc hiÖn    chÕ  c«ng  ®é  khaitµichÝnh      theo quy ®Þnh  hiÖn  hµnh. Trong  mäi  êng    tr hîp,ngêi ®Ò     nghÞ  ngêi quyÕt  vµ    ®Þnh    chihoa hång  giao dÞch, m«i  i   gií xuÊt khÈu ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm       vÒ quyÕt ®Þnh  cña  m×nh.  NÕu   dông  l¹m  chÕ  ®Ó       ®é  chisaimôc  ®Ých, chikh«ng      ®óng   îng ®èi t   th× ngêira quyÕt ®Þnh            chiph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËt.   tr     III­§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h 1.Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  th¸ng6  01    n¨m 2001  thay vµ    thÕ Th«ng t  sè 01/2000/TT­ BTC  ngµy 5 th¸ng  n¨m  2000 cña Bé  Tµi 01    chÝnh. 2. Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu  khã        cã  kh¨n víng m ¾c       ®Ò nghÞ    c¸c doanh  nghiÖp  ph¶n  ¶nh  Bé    vÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu,gi¶i       quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2