intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 70-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ phân phối lợi tức sau thuế và quản lý các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

325
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 70-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ phân phối lợi tức sau thuế và quản lý các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 70-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ phân phối lợi tức sau thuế và quản lý các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 70 T C/T C D N  n g µy  5 th¸ng 11 n¨ m  1996 h íng d É n  ch Õ   é  p h © n  p h èi lîi ®  tøc sau thu Õ  vµ q u ¶ n  lý c¸c  u ü   ña d o a n h  q c n g hi Ö p  N h µ  n íc ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  178/CP  sè  ngµy  th¸ng 10  28    n¨m  1994  cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh chøc  n¨ng,nhiÖm  vµ  chøc  m¸y  Bé      vô  tæ  bé  c¶  TµichÝnh; ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  59/CP  sè  ngµy  th¸ng 10  3    n¨m  1996 cña ChÝnh   phñ ban  hµnh  Quy chÕ  qu¶n      lý tµichÝnh  h¹ch  vµ  to¸n kinh    doanh ®èi    víi doanh  nghiÖp Nhµ níc; Bé    TµichÝnh ban  hµnh  Th«ng   thíng dÉn    chÕ  ph©n  ®é  phèilîtøc sau        i thuÕ  qu¶n      vµ  lýc¸cquü      ®èi víidoanh  nghiÖp Nhµ    sau: nícnh  I­  Lîi tøc d o a n h  n g hi Ö p 1­    Lîitøc thùc hiÖn  n¨m    c¶  lµ kÕt qu¶ kinh doanh    cña doanh nghiÖp,   bao  gåm         lîtøc ho¹t®éng  i kinhdoanh  ho¹t®éng    vµ    kh¸c. a)    Lîitøc ho¹t®éng    kinh doanh      lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a tæng doanh  thu b¸n s¶n      phÈm,  hµng    ho¸,dÞch  trõ®i    vô    gi¸thµnh  toµn  s¶n  bé  phÈm   hµng  ho¸,dÞch  ®∙      thuÕ    vô  tiªuthô vµ  theo quy    ®Þnh cña ph¸p lËt(trõthuÕ          lîtøc). i b) Lîi         ho¹t®éng  tøc kh¸cbao    gåm: ­ Lîitøc ho¹t®éng            tµichÝnh    thu lính¬n    lµ sè      chicña      c¸c ho¹t®éng   tµi chÝnh, bao    gåm     c¸c ho¹t®éng    cho thuª tµis¶n, mua,        b¸n    tr¸ phiÕu, chøng  i   kho¸n,mua   ngo¹itÖ,l∙tiÒn göing©n    b¸n        i     hµng thuéc vèn    kinh doanh,l∙cho       i vay thuéc    c¸c nguån vèn  quü, l∙ cæ   vµ     i phÇn  l∙ do  vµ    gãp  i vèn  ªndoanh, li     hoµn nhËp  d  sè  kho¶n  phßng  dù  gi¶m    gi¸®Çu    t chøng  kho¸n ng¾n        h¹n,dµi h¹n. ­ Lîitøc      cña  ho¹t®éng    bÊt  êng    th lµ kho¶n  nhËp  thu  bÊt  êng    th lính¬n  c¸cchiphÝ    êng,bao      bÊt th   gåm     c¸ckho¶n  ph¶itr¶kh«ng  chñ              cã  nî,thu håil¹ i c¸ckho¶n      nî khã ®ßi  ® îcduyÖt  (®ang  ®∙    bá  theo    dâingoµib¶ng    c©n    ®èi kÕ  to¸n;c¸c kho¶n            vËt tù,tµis¶n  thõa sau    bï trõhao    khi®∙      hôt mÊt        m¸t c¸c vËt t cïng lo¹     ichªnh  ; lÖch  thanh    lý,nhîng b¸n      tµis¶n    thu vÒ  (lµsè    nhîng b¸n        trõgi¸ trÞcßn          l¹trªnsæ s¸ch kÕ    i   to¸ncña    tµis¶n  c¸cchiphÝ  vµ      thanh    lý,nhîng b¸n);     c¸ckho¶n          lîtøc c¸cn¨m  ícph¸thiÖn  i tr     n¨m nay;sè  hoµn    d  nhËp    c¸ckho¶n  dù  phßng  gi¶m   gi¸hµng  tån kho, ph¶i thu      khã ®ßi,kho¶n    tiÒn trÝch  b¶o hµnh  s¶n phÈm   cßn  thõa khihÕt        h¹n b¶o hµnh. 2­ Nhµ        níclµchñ  h÷u    së  c¸c doanh  nghiÖp Nhµ    níc,thùc hiÖn    kiÓm    tra viÖc trÝch vµ  dông      sö  c¸c quü cña doanh nghiÖp theo môc ®Ých  quy ®Þnh  t¹ Th«ng     i tnµy. Ph©n  phèilîtøc sau        i thuÕ nh»m  môc ®Ých chñ yÕu  i t¸ ®Çu      t më réng  n¨ng      lùcho¹t®éng  kinh doanh,b¶o      toµn  ph¸ttr   vµ    iÓnvèn  cña doanh  nghiÖp,  ®ång    thêikhuyÕn khÝch  ngêilao ®éng      nh»m   n©ng cao hiÖu qu¶    ho¹t®éng  kinhdoanh    cña  doanh  nghiÖp.
  2. 2 II­ h © n  p h èi lîi  P  tøc s a u thu Õ Tæng     lî tøc  i thùc hiÖn  n¨m  c¶  cña doanh nghiÖp sau    khi nép thuÕ    lîi tøc theo      luËt®Þnh  (kÓ  thuÕ        c¶  lî tøc bæ sung  i nÕu    îcph©n  cã) ®   phèitheo     thø    tùsau ®©y: 1­ Nép    tiÒn thu vÒ  dông      sö  vèn  ng©n  s¸ch Nhµ    níc: ­Trêng      hîp doanh  nghiÖp  lçthÞ  bÞ    kh«ng  ph¶inép    tiÒn thu vÒ  dông      sö  vèn. ­ Trêng          hîp lîtøc sau  i thuÕ  kh«ng  ®Ó   ®ñ  nép  tiÒn thu sö      dông  vèn  theo  møc  quy  ®Þnh    th× doanh  nghiÖp ph¶inép    toµn  lîtøc sau  bé      i thuÕ.  2­ Tr¶ tiÒn ph¹t,nh: TiÒn          ph¹tviph¹m  luËtthu  kû    nép  ng©n  s¸ch,tiÒn    ph¹tviph¹m      hµnh  chÝnh; ph¹tviph¹m  ®ång, ph¹tnî qu¸ h¹n        hîp          (sau      khitrõ tiÒn      îc),   ph¹tthu ®   kho¶n    c¸c chiphÝ    cha  îctrõkhix¸c ®Þnh  hîp lÖ  ®         thuÕ    lîi tøc ph¶inép.     3­ Trõ      c¸ckho¶n    lçkh«ng  îctrõvµo      ícthuÕ. ®     lîtøc tr   i 4­ §èivíinh÷ng        doanh  nghiÖp kinh doanh    trong mét  ngµnh  Æc       sè  ® thï (nh Ng©n   hµng  ¬ng    th m¹i,b¶o  hiÓm...)mµ     ph¸p luËt quy    ®Þnh  ph¶i trÝch     lËp    c¸c quü  Æc   ® biÖttõ lîtøc,th× sau                  i khitrõc¸c kho¶n    ®Õn   nªu  tõ 1  3  trªn,   doanh  nghiÖp trÝch lËp c¸cquü  theo tûlÖ  Nhµ          ®ã      do  nícquy  ®Þnh. 5­ Chia l∙cho             i c¸c®èi t¸cgãp  vèn  theo hîp ®ång          hîp t¸ckinh doanh    (nÕu  cã). 6­ PhÇn   i lî tøc    cßn  i l¹ trÝch lËp c¸c quü cña doanh nghiÖp theo quy  ®Þnh trongTh«ng     tnµy. III­Tr Ý c h lËp c¸c q u ü  d o a n h  n g hi Ö p  tõ lîi    tøc 1­ C¸c    quü  doanh  nghiÖp:Lîitøc cßn          l¹ sau        i khitrõc¸c kho¶n    ®Õn   tõ 1  5  t¹ môc      nªu    i IItrªn®©y, doanh  nghiÖp trÝch lËp c¸cquü        theo tûlÖ  sau:     nh  1.1­Quü    §Çu   t ph¸ttr     iÓn:trÝch    tõ 50%       trëlªnkh«ng h¹n chÕ  møc     tèi ®a. 1.2­Quü  phßng      dù  tµichÝnh: trÝch    10%.  d  Sè  cña quü nµy kh«ng    vît qu¸ 25%     vèn  ®iÒu  cña  lÖ  doanh nghiÖp. 1.3­Quü   phßng        dù  vÒ trîcÊp  mÊt viÖc lµm: trÝch    5%.  d  Sè  quü nµy  kh«ng      th¸ngl vîtqu¸ 6   ¬ng  thùc hiÖn    cña  doanh nghiÖp. 1.4­ Sè      lî tøc  i cßn  i l¹ sau    khi trÝch    c¸c quü      îc trÝch  nãi trªn®   lËp quü  khen  ëng  quü  th vµ  phóc    lîtheo quy  i   ®Þnh    díi®©y: a) Doanh    nghiÖp  îctrÝch vµo  quü  ®     2  khªn th   ëng  phóc      b»ng  vµ  lîtèi®a  i 3 th¸ngl  ¬ng thùc hiÖn,víi       ®iÒu  kiÖn    tûsuÊtlîtøc thùc hiÖn          i   trªnvèn  Nhµ    níc (gåm  vèn ng©n  s¸ch Nhµ      níc cÊp, vèn  nguån    cã  gèc ng©n s¸ch cÊp  vèn    vµ  do  doanh  nghiÖp  bæ   tù  sung)  dïng trong ho¹t ®éng    kinh doanh  n¨m  nay  kh«ng  thÊp h¬n    tûsuÊtlîtøc thùc hiÖn         i   trªnvèn nhµ    nícn¨m  íc. tr
  3. 3 b) Doanh  nghiÖp  îc trÝch  ®   vµo  quü  2  khen  êng  phóc  i   th vµ  lî tèi®a    b»ng  th¸ng l 2   ¬ng  thùc hiÖn, nÕu        tû suÊt lî tøc thùc hiÖn          i   trªnvèn Nhµ    níc n¨m nay thÊp h¬n    tûsuÊtlîtøc thùc hiÖn         i   trªnvèn  Nhµ    nícn¨m  íc. tr Vèn Nhµ      ®©y     trung b×nh  níc nãi ë  lµ sè    céng cña vèn Nhµ    níc tÝnh ë  thêi®iÓm        1/1 ­31/12 cïng n¨m.     Tû  trÝch vµo  lÖ    mçi quý  Héi ®ång  do    qu¶n    trÞ,Gi¸m  ®èc (®èivíi    doanh  nghiÖp kh«ng  héi®ång  cã    qu¶n    trÞ)quyÕt ®Þnh sau    khitham kh¶o  kiÕn  ý  cña  c«ng ®oµn  doanh nghiÖp. Trêng    d    hîp sè  c¸cquü  phßng    dù  tµichÝnh,quü  phßng    dù  mÊt viÖc lµm  ®∙    ®¹t møc  khèng chÕ; quü phóc  iquü  lî , khen  ëng  trÝch    th ®∙  ®ñ theo møc  quy ®Þnh, th× chuyÓn  lîtøc cßn        sè      i l¹vµo  i quü  ®Çu      iÓn. tph¸ttr 2­ Thñ    thêi®iÓm     tôcvµ    trÝch lËp c¸cquü:       a) Trªn c¬  b¸o  tµichÝnh    së  c¸o    ®Þnh  (th¸ng,quý) vÒ  lî tøc thùc  kú      sè      i hiÖn, doanh    nghiÖp  nép thuÕ    lî tøc  i theo luËt ®Þnh.      Lîitøc cßn  i l¹ doanh  nghiÖp  thùc hiÖn    viÖc ph©n phèi vµ    t¹m  trÝch vµo    c¸c quü  quy  nh  ®Þnh  ë  phÇn    II      IIvµ  I trªnnhng  nãi kh«ng      vîtqu¸ 70%  tæng  lî tøc sau  sè      i thuÕ  tõng  kú.C¸c    doanh  nghiÖp chØ  îct¹m  ®   trÝch c¸c quü      doanh  nghiÖp ¬ng  t øng    víi sè thuÕ      nép. lîtøc ®∙  i b) Sau      khidoanh  nghiÖp c«ng  c«ng  bè  khaib¸o        c¸o tµichÝnh n¨m  theo  híng dÉn cña  Tµi chÝnh, doanh  Bé      nghiÖp  îc ph©n  ®   phèitoµn  sè        bé  lî tøc i sau thuÕ  n¨m  c¶  theo quy    ®Þnh  môc    II  ë  IIvµ  ITh«ng   tnµy. IV­ ö  d ô n g  c¸c q u ü  d o a n h  n g hi Ö p  S 1­ Quü    ®Çu      iÓn: tph¸ttr §îcsö    dông  vµo    c¸cmôc  ®Ých  sau: ­§Çu       tmë réng  ph¸ttr   vµ    iÓnkinhdoanh.   ­ §æi    míi,thay thÕ hoµn chØnh  m¸y mãc  thiÕt bÞ    d©y truyÒn c«ng  nghÖ,  nghiªncøu      ¸p dông    c¸ctiÕn bé    khoa häc  thuËt. kü  ­§åimíitrang thiÕtbÞ  ®iÒu            vµ  kiÖn  lµm  viÖc  trongdoanh    nghiÖp. ­ Nghiªn cøu    khoa häc, ®µo       t¹o,n©ng cao tr×nh    ®é chuyªn m«n, kü  thuËtnghiÖp  cho    vô  c«ng nh©n    viªncña  doanh  nghiÖp. ­Bæ     sung  vèn u  l ®éng. ­ Tham     ªndoanh,mua      giali     cæ phiÕu,gãp    vèn    cæ phÇn  theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh. ­ TrÝch    nép    ®Ó h×nh  thµnh quü ®Çu      iÓn ,quü  tph¸ttr    nghiªncøu    khoa  häc  ®µo    trung cña  vµ  t¹otËp    Tæng  C«ng    ty(nÕu    lµthµnh    viªnTæng  c«ng    ty) theo    do    tû lÖ  Héi ®ång  qu¶n    trÞTæng  c«ng    tyquyÕt ®Þnh  hµng n¨m  ® îc vµ    sö dông  cho    c¸cmôc    tiªuquy ®Þnh trong Quy    chÕ    tµichÝnh Tæng  c«ng ty. Trêng  hîp cÇn thiÕt,Nhµ    thÓ    níc cã  ®iÒu  ®éng  mét phÇn  quü ®Çu    t ph¸t tr   iÓn cña  doanh  nghiÖp    ®Ó ®Çu    ph¸t tr t   iÓn doanh nghiÖp  Nhµ     níc kh¸c.ViÖc    ®iÒu  ®éng chñ yÕu  thùc hiÖn      díih×nh thøc gãp vèn vµo quü hç  trî  ®Çu    tquèc    c¸cquü  giavµ    kh¸ctheo quy      ®Þnh  cña ChÝnh  phñ.
  4. 4 2­ Quü   phßng    dù  tµi chÝnh: dïng    ®¾p   ®Ó bï  kho¶n  chªnh lÖch    tõ nh÷ng  tæn thÊt,thiÖth¹ivÒ          tµis¶n  thiªntai  do    , ®Þch    ho¹,ho¶ ho¹n,nh÷ng    rñiro    trong  kinh doanh kh«ng  îc tÝnh  ®   trong    gi¸thµnh  ®Òn   cña  vµ  bï  c¬  quan b¶o hiÓm. ­ TrÝch    nép    ®Ó h×nh  thµnh quü  phßng    dù  tµichÝnh cña Tæng  c«ng    ty (nÕu    lµthµnh    viªncña Tæng  c«ng    ty)theo    do    tû lÖ  Héi ®ång  qu¶n    trÞTæng  c«ng    ty quyÕt ®Þnh  hµng  n¨m  ® îc sö  vµ    dông    trî   ®Ó hç    tæn  c¸c thÊt,thiÖt     h¹itrong    qu¸ tr×nh kinh doanh cña  c¸c doanh  nghiÖp thµnh viªn theo    quy  ®Þnh  trongQuy    chÕ    tµichÝnh Tæng  c«ng ty. 3­ Quü  phßng  trî   dù  vÒ    cÊp  mÊt viÖc lµm:Dïng        ®Ó trî cÊp cho  ngêilao     ®éng  thêigian lµm  cã      viÖc  i t¹ doanh    nghiÖp  mét  ®ñ  n¨m      mÊt  trëlªnbÞ  viÖc  lµm  chicho  vµ    viÖc ®µo    i t¹ol¹ chuyªn    m«n,  thuËt cho  kü    ngêi lao ®éng      do  thay ® æi    c«ng nghÖ  hoÆc   chuyÓn  sang viÖc    Æc   míi,® biÖtlµ®µo        t¹onghÒ   dù phßng  cho    lao®éng  cña  n÷  doanh nghiÖp. §èi víinh÷ng      doanh  nghiÖp    lµ thµnh    viªn Tæng  c«ng        ty,mµ c¸c môc  ®Ých      îc Tæng   chi trªn®   c«ng    ty ®¶m   nhËn  theo quy chÕ     tµichÝnh Tæng  c«ng      tyth× kh«ng    lËp quü nµy. Quü  nµy chØ  dïng    trîcÊp cho  ngêi lao    ®éng mÊt  viÖc lµm  c¸c do    nguyªn nh©n    kh¸ch quan        nh:lao ®éng      thay ® æi  d«ira v×    c«ng nghÖ,  li   do  ªn doanh, do    thay ® æi  chøc    tæ  trong khicha  trÝ c«ng      bè    viÖc kh¸c,hoÆc     cha  kÞp    gi¶iquyÕt cho      th«iviÖc. Møc    trîcÊp  cho    thêigian mÊt    viÖc lµm  Gi¸m  do  ®èc  Chñ  vµ  tÞch c«ng  ®oµn doanh  nghiÖp    thÓ  xÐt cô  theo ph¸p luËthiÖn        hµnh. TrÝch nép    ®Ó h×nh  thµnh quü  phßng    dù  trîcÊp  mÊt viÖc lµm cña  Tæng  c«ng    ty(nÕu    lµthµnh    viªnTæng c«ng    ty)theo    do    tû lÖ  Héi ®ång  qu¶n  trÞTæng    c«ng    tyquyÕt ®Þnh.   4­ Quü    phóc    lîdïng ®Ó: i   ­ §Çu    x©y  t dùng  hoÆc  söa ch÷a, bæ     sung  vèn x©y dùng  c¸c c«ng  tr×nh phóc  i lî c«ng    céng cña doanh  nghiÖp, gãp    vèn ®Çu    x©y  t dùng    c¸c c«ng  tr×nh phóc    lî chung  i trong ngµnh, hoÆc         víic¸c ®¬n  kh¸c theo  vÞ    hîp  ®ång  tho¶ thuËn.   ­ Chi cho          c¸c ho¹t®éng phóc        lî x∙ héi,thÓ  i thao,v¨n    ho¸,phóc      lî c«ng  i céng  cña  thÓ  tËp  c«ng  nh©n    viªndoanh  nghiÖp. ­ §ãng    gãp  cho  quü  phóc            lîx∙héi(c¸cho¹t®éng    i tõ thiÖn,phóc          lîx∙héi i c«ng  céng.. ) .. ­    Trî cÊp khã kh¨n  êng  th xuyªn,®ét    xuÊt cho c¸n  c«ng  bé  nh©n    viªn doanh  nghiÖp. ­ Ngoµi ra  thÓ        cã  chi trîcÊp  khã kh¨n cho  ngêi lao    ®éng cña doanh  nghiÖp  vÒ    ®∙  hu, mÊt  søc l©m  vµo hoµn  c¶nh khã kh¨n,kh«ng      n¬in¬ng    tùa vµ    chicho  c«ng      t¸ctõ thiÖn      x∙ héi.Chñ  tÞch Héi ®ång  qu¶n    trÞ,Gi¸m ®èc  (nÕu  doanh nghiÖp  kh«ng  Héi ®ång  cã    qu¶n    trÞ)quyÕt  ®Þnh  dông  sö  sau  khicã  kiÕn    ý  tho¶ thuËn    cña  C«ng  ®oµn doanh  nghiÖp. ­ TrÝch nép    ®Ó h×nh  thµnh quü phóc    lî tËp  i trung cña Tæng  c«ng    ty (nÕu    lµ thµnh    viªn Tæng  c«ng    ty)theo  lÖ  Héi  tû  do  ®ång  qu¶n    trÞ Tæng  c«ng    tyquyÕt ®Þnh  ® îcsö  vµ    dông  cho    c¸c môc    tiªuquyÕt ®Þnh trong Quy    chÕ    tµichÝnh mÉu   Tæng c«ng ty.
  5. 5 5­ Quü    khen  ëng  th dïng ®Ó:   ­ Thëng    cuèin¨m    hoÆc   ëng  êng  cho    c«ng  th th kú  c¸n bé  nh©n    viªntrong  doanh  nghiÖp. Møc   ëng  Héi    th do  ®ång qu¶n    trÞ, Gi¸m  ®èc (nÕu  doanh  nghiÖp  kh«ng  Héi ®ång  cã    qu¶n    trÞ)quyÕt  ®Þnh sau    ý  khicã  kiÕn  tham    gia cña C«ng  ®oµn  doanh  nghiÖp    së  trªn c¬  n¨ng suÊt  lao ®éng, thµnh  tÝch  c«ng    møc ¬ng  b¶n  t¸cvµ  l c¬  cña    mçi c«ng nh©n    viªntrongdoanh    nghiÖp. ­ Thëng    ®ét xuÊt cho    nh÷ng    c¸ nh©n, tËp thÓ  trong doanh    nghiÖp cã  s¸ng kiÕn    c¶itiÕn kü    thuËtmang      l¹ hiÖu  i qu¶ kinh doanh.Møc  ëng  Héi     th do    ®ång  qu¶n    trÞ,Gi¸m ®èc (nÕu doanh  nghiÖp  kh«ng  Héi ®ång  cã    qu¶n    trÞ) quyÕt ®Þnh.   ­ Thëng    cho nh÷ng    c¸nh©n  ®¬n  ngoµidoanh  vµ  vÞ    nghiÖp  quan    cã  hÖ hîp ®ång    kinh tÕ  hoµn    ®∙  thµnh    tètnh÷ng  ®iÒu kiÖn cña    hîp ®ång, mang  i   l¹  lî Ých    i cho doanh nghiÖp. Møc   ëng  Héi ®ång    th do    qu¶n    trÞ (nÕu    cã),Gi¸m  ®èc  (nÕu  doanh nghiÖp kh«ng  Héi ®ång  cã    qu¶n    trÞ)quyÕt ®Þnh.   ­ TrÝch    nép    ®Ó h×nh thµnh quü khen  ëng  th tËp trung cña    Tæng  c«ng  ty (nÕu      lµ thµnh    viªnTæng  c«ng    ty)theo    do    tû lÖ  Héi ®ång  qu¶n    trÞ Tæng   c«ng    ty quyÕt  ®Þnh  sö  vµ  dông   ®Ó khen  ëng  th cho    c¸c ®èi îng  t theo  Quy  chÕ    tµichÝnh  mÉu  Tæng c«ng    ty. V­ Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a d o a n h  n g hi Ö p  v µ c ¬ q u a n  q u ¶ n  lý v è n v µ  tµi ¶ n N h µ  n íc t¹i o a n h  n g hi Ö p  s  d 1­ Chñ    tÞch    Héi ®ång  qu¶n    trÞ,Gi¸m ®èc (nÕu doanh nghiÖp  kh«ng cã  Héi ®ång    qu¶n    trÞ)ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   viÖc    vÒ  ph©n  phèi®óng    ®¾n  sè  lî tøc sau      i thuÕ  thùc hiÖn  n¨m    c¶  cña  doanh nghiÖp, cã      kÕ ho¹ch  dông, sö    qu¶n    quyÕt to¸nviÖc  dông  lývµ      sö  tõng quü    theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. 2­    C¬ quan  qu¶n    lý vèn  tµis¶n  vµ    Nhµ     idoanh  níc t¹  nghiÖp  tr¸ch cã    nhiÖn  kiÓm     tra viÖc ph©n  phèi lî tøc    i  sau thuÕ  cña doanh nghiÖp, viÖc    trÝch lËp vµ  dông        sö  c¸cquü theo quy    ®Þnh  cña Th«ng  tnµy. NÕu     ph¸thiÖn doanh  nghiÖp thùc hiÖn      sainh÷ng quy  ®Þnh        trªnth× tuú theo    lçinÆng   nhÑ   îc quyÕt  ®   ®Þnh  hoÆc     ®Ò nghÞ  Tµi chÝnh  Bé    quyÕt  ®Þnh  gi¶m    quü  trõ2  phóc    khen  ëng  lî vµ  i th cña doanh  nghiÖp theo    c¸c quy  ®Þnh  hiÖn hµnh.ViÖc    gi¶m    trõph¶iph©n    tÝch    râ nh÷ng      trao ®æi  saitr¸vµ    i víi  Chñ tÞch    Héi ®ång  qu¶n    trÞ,Gi¸m  ®èc (nÕu doanh  nghiÖp kh«ng  Héi cã    ®ång  qu¶n    íckhiquyÕt ®Þnh. trÞ)tr       VI­ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   tnµy  hiÖu    ¸p dông  cã  lùcvµ    cho  viÖc ph©n phèilîtøc ph¸tsinh         i   sau  thuÕ    tõ01/1/1997. C¸c quy ®Þnh  ph©n  vÒ  phèilîtøc sau        i thuÕ      tr¸ víiquy  i ®Þnh  i t¹ Th«ng  tnµy    ®Òu     b∙ibá. C¸c  quan  c¬  qu¶n    lýdoanh nghiÖp  c¸c doanh  vµ    nghiÖp Nhµ    nícchÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  Th«ng   tnµy.
  6. 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2