intTypePromotion=1

Thông tư 70-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ phân phối lợi tức sau thuế và quản lý các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
309
lượt xem
36
download

Thông tư 70-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ phân phối lợi tức sau thuế và quản lý các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 70-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ phân phối lợi tức sau thuế và quản lý các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 70-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ phân phối lợi tức sau thuế và quản lý các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 70 T C/T C D N  n g µy  5 th¸ng 11 n¨ m  1996 h íng d É n  ch Õ   é  p h © n  p h èi lîi ®  tøc sau thu Õ  vµ q u ¶ n  lý c¸c  u ü   ña d o a n h  q c n g hi Ö p  N h µ  n íc ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  178/CP  sè  ngµy  th¸ng 10  28    n¨m  1994  cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh chøc  n¨ng,nhiÖm  vµ  chøc  m¸y  Bé      vô  tæ  bé  c¶  TµichÝnh; ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  59/CP  sè  ngµy  th¸ng 10  3    n¨m  1996 cña ChÝnh   phñ ban  hµnh  Quy chÕ  qu¶n      lý tµichÝnh  h¹ch  vµ  to¸n kinh    doanh ®èi    víi doanh  nghiÖp Nhµ níc; Bé    TµichÝnh ban  hµnh  Th«ng   thíng dÉn    chÕ  ph©n  ®é  phèilîtøc sau        i thuÕ  qu¶n      vµ  lýc¸cquü      ®èi víidoanh  nghiÖp Nhµ    sau: nícnh  I­  Lîi tøc d o a n h  n g hi Ö p 1­    Lîitøc thùc hiÖn  n¨m    c¶  lµ kÕt qu¶ kinh doanh    cña doanh nghiÖp,   bao  gåm         lîtøc ho¹t®éng  i kinhdoanh  ho¹t®éng    vµ    kh¸c. a)    Lîitøc ho¹t®éng    kinh doanh      lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a tæng doanh  thu b¸n s¶n      phÈm,  hµng    ho¸,dÞch  trõ®i    vô    gi¸thµnh  toµn  s¶n  bé  phÈm   hµng  ho¸,dÞch  ®∙      thuÕ    vô  tiªuthô vµ  theo quy    ®Þnh cña ph¸p lËt(trõthuÕ          lîtøc). i b) Lîi         ho¹t®éng  tøc kh¸cbao    gåm: ­ Lîitøc ho¹t®éng            tµichÝnh    thu lính¬n    lµ sè      chicña      c¸c ho¹t®éng   tµi chÝnh, bao    gåm     c¸c ho¹t®éng    cho thuª tµis¶n, mua,        b¸n    tr¸ phiÕu, chøng  i   kho¸n,mua   ngo¹itÖ,l∙tiÒn göing©n    b¸n        i     hµng thuéc vèn    kinh doanh,l∙cho       i vay thuéc    c¸c nguån vèn  quü, l∙ cæ   vµ     i phÇn  l∙ do  vµ    gãp  i vèn  ªndoanh, li     hoµn nhËp  d  sè  kho¶n  phßng  dù  gi¶m    gi¸®Çu    t chøng  kho¸n ng¾n        h¹n,dµi h¹n. ­ Lîitøc      cña  ho¹t®éng    bÊt  êng    th lµ kho¶n  nhËp  thu  bÊt  êng    th lính¬n  c¸cchiphÝ    êng,bao      bÊt th   gåm     c¸ckho¶n  ph¶itr¶kh«ng  chñ              cã  nî,thu håil¹ i c¸ckho¶n      nî khã ®ßi  ® îcduyÖt  (®ang  ®∙    bá  theo    dâingoµib¶ng    c©n    ®èi kÕ  to¸n;c¸c kho¶n            vËt tù,tµis¶n  thõa sau    bï trõhao    khi®∙      hôt mÊt        m¸t c¸c vËt t cïng lo¹     ichªnh  ; lÖch  thanh    lý,nhîng b¸n      tµis¶n    thu vÒ  (lµsè    nhîng b¸n        trõgi¸ trÞcßn          l¹trªnsæ s¸ch kÕ    i   to¸ncña    tµis¶n  c¸cchiphÝ  vµ      thanh    lý,nhîng b¸n);     c¸ckho¶n          lîtøc c¸cn¨m  ícph¸thiÖn  i tr     n¨m nay;sè  hoµn    d  nhËp    c¸ckho¶n  dù  phßng  gi¶m   gi¸hµng  tån kho, ph¶i thu      khã ®ßi,kho¶n    tiÒn trÝch  b¶o hµnh  s¶n phÈm   cßn  thõa khihÕt        h¹n b¶o hµnh. 2­ Nhµ        níclµchñ  h÷u    së  c¸c doanh  nghiÖp Nhµ    níc,thùc hiÖn    kiÓm    tra viÖc trÝch vµ  dông      sö  c¸c quü cña doanh nghiÖp theo môc ®Ých  quy ®Þnh  t¹ Th«ng     i tnµy. Ph©n  phèilîtøc sau        i thuÕ nh»m  môc ®Ých chñ yÕu  i t¸ ®Çu      t më réng  n¨ng      lùcho¹t®éng  kinh doanh,b¶o      toµn  ph¸ttr   vµ    iÓnvèn  cña doanh  nghiÖp,  ®ång    thêikhuyÕn khÝch  ngêilao ®éng      nh»m   n©ng cao hiÖu qu¶    ho¹t®éng  kinhdoanh    cña  doanh  nghiÖp.
  2. 2 II­ h © n  p h èi lîi  P  tøc s a u thu Õ Tæng     lî tøc  i thùc hiÖn  n¨m  c¶  cña doanh nghiÖp sau    khi nép thuÕ    lîi tøc theo      luËt®Þnh  (kÓ  thuÕ        c¶  lî tøc bæ sung  i nÕu    îcph©n  cã) ®   phèitheo     thø    tùsau ®©y: 1­ Nép    tiÒn thu vÒ  dông      sö  vèn  ng©n  s¸ch Nhµ    níc: ­Trêng      hîp doanh  nghiÖp  lçthÞ  bÞ    kh«ng  ph¶inép    tiÒn thu vÒ  dông      sö  vèn. ­ Trêng          hîp lîtøc sau  i thuÕ  kh«ng  ®Ó   ®ñ  nép  tiÒn thu sö      dông  vèn  theo  møc  quy  ®Þnh    th× doanh  nghiÖp ph¶inép    toµn  lîtøc sau  bé      i thuÕ.  2­ Tr¶ tiÒn ph¹t,nh: TiÒn          ph¹tviph¹m  luËtthu  kû    nép  ng©n  s¸ch,tiÒn    ph¹tviph¹m      hµnh  chÝnh; ph¹tviph¹m  ®ång, ph¹tnî qu¸ h¹n        hîp          (sau      khitrõ tiÒn      îc),   ph¹tthu ®   kho¶n    c¸c chiphÝ    cha  îctrõkhix¸c ®Þnh  hîp lÖ  ®         thuÕ    lîi tøc ph¶inép.     3­ Trõ      c¸ckho¶n    lçkh«ng  îctrõvµo      ícthuÕ. ®     lîtøc tr   i 4­ §èivíinh÷ng        doanh  nghiÖp kinh doanh    trong mét  ngµnh  Æc       sè  ® thï (nh Ng©n   hµng  ¬ng    th m¹i,b¶o  hiÓm...)mµ     ph¸p luËt quy    ®Þnh  ph¶i trÝch     lËp    c¸c quü  Æc   ® biÖttõ lîtøc,th× sau                  i khitrõc¸c kho¶n    ®Õn   nªu  tõ 1  3  trªn,   doanh  nghiÖp trÝch lËp c¸cquü  theo tûlÖ  Nhµ          ®ã      do  nícquy  ®Þnh. 5­ Chia l∙cho             i c¸c®èi t¸cgãp  vèn  theo hîp ®ång          hîp t¸ckinh doanh    (nÕu  cã). 6­ PhÇn   i lî tøc    cßn  i l¹ trÝch lËp c¸c quü cña doanh nghiÖp theo quy  ®Þnh trongTh«ng     tnµy. III­Tr Ý c h lËp c¸c q u ü  d o a n h  n g hi Ö p  tõ lîi    tøc 1­ C¸c    quü  doanh  nghiÖp:Lîitøc cßn          l¹ sau        i khitrõc¸c kho¶n    ®Õn   tõ 1  5  t¹ môc      nªu    i IItrªn®©y, doanh  nghiÖp trÝch lËp c¸cquü        theo tûlÖ  sau:     nh  1.1­Quü    §Çu   t ph¸ttr     iÓn:trÝch    tõ 50%       trëlªnkh«ng h¹n chÕ  møc     tèi ®a. 1.2­Quü  phßng      dù  tµichÝnh: trÝch    10%.  d  Sè  cña quü nµy kh«ng    vît qu¸ 25%     vèn  ®iÒu  cña  lÖ  doanh nghiÖp. 1.3­Quü   phßng        dù  vÒ trîcÊp  mÊt viÖc lµm: trÝch    5%.  d  Sè  quü nµy  kh«ng      th¸ngl vîtqu¸ 6   ¬ng  thùc hiÖn    cña  doanh nghiÖp. 1.4­ Sè      lî tøc  i cßn  i l¹ sau    khi trÝch    c¸c quü      îc trÝch  nãi trªn®   lËp quü  khen  ëng  quü  th vµ  phóc    lîtheo quy  i   ®Þnh    díi®©y: a) Doanh    nghiÖp  îctrÝch vµo  quü  ®     2  khªn th   ëng  phóc      b»ng  vµ  lîtèi®a  i 3 th¸ngl  ¬ng thùc hiÖn,víi       ®iÒu  kiÖn    tûsuÊtlîtøc thùc hiÖn          i   trªnvèn  Nhµ    níc (gåm  vèn ng©n  s¸ch Nhµ      níc cÊp, vèn  nguån    cã  gèc ng©n s¸ch cÊp  vèn    vµ  do  doanh  nghiÖp  bæ   tù  sung)  dïng trong ho¹t ®éng    kinh doanh  n¨m  nay  kh«ng  thÊp h¬n    tûsuÊtlîtøc thùc hiÖn         i   trªnvèn nhµ    nícn¨m  íc. tr
  3. 3 b) Doanh  nghiÖp  îc trÝch  ®   vµo  quü  2  khen  êng  phóc  i   th vµ  lî tèi®a    b»ng  th¸ng l 2   ¬ng  thùc hiÖn, nÕu        tû suÊt lî tøc thùc hiÖn          i   trªnvèn Nhµ    níc n¨m nay thÊp h¬n    tûsuÊtlîtøc thùc hiÖn         i   trªnvèn  Nhµ    nícn¨m  íc. tr Vèn Nhµ      ®©y     trung b×nh  níc nãi ë  lµ sè    céng cña vèn Nhµ    níc tÝnh ë  thêi®iÓm        1/1 ­31/12 cïng n¨m.     Tû  trÝch vµo  lÖ    mçi quý  Héi ®ång  do    qu¶n    trÞ,Gi¸m  ®èc (®èivíi    doanh  nghiÖp kh«ng  héi®ång  cã    qu¶n    trÞ)quyÕt ®Þnh sau    khitham kh¶o  kiÕn  ý  cña  c«ng ®oµn  doanh nghiÖp. Trêng    d    hîp sè  c¸cquü  phßng    dù  tµichÝnh,quü  phßng    dù  mÊt viÖc lµm  ®∙    ®¹t møc  khèng chÕ; quü phóc  iquü  lî , khen  ëng  trÝch    th ®∙  ®ñ theo møc  quy ®Þnh, th× chuyÓn  lîtøc cßn        sè      i l¹vµo  i quü  ®Çu      iÓn. tph¸ttr 2­ Thñ    thêi®iÓm     tôcvµ    trÝch lËp c¸cquü:       a) Trªn c¬  b¸o  tµichÝnh    së  c¸o    ®Þnh  (th¸ng,quý) vÒ  lî tøc thùc  kú      sè      i hiÖn, doanh    nghiÖp  nép thuÕ    lî tøc  i theo luËt ®Þnh.      Lîitøc cßn  i l¹ doanh  nghiÖp  thùc hiÖn    viÖc ph©n phèi vµ    t¹m  trÝch vµo    c¸c quü  quy  nh  ®Þnh  ë  phÇn    II      IIvµ  I trªnnhng  nãi kh«ng      vîtqu¸ 70%  tæng  lî tøc sau  sè      i thuÕ  tõng  kú.C¸c    doanh  nghiÖp chØ  îct¹m  ®   trÝch c¸c quü      doanh  nghiÖp ¬ng  t øng    víi sè thuÕ      nép. lîtøc ®∙  i b) Sau      khidoanh  nghiÖp c«ng  c«ng  bè  khaib¸o        c¸o tµichÝnh n¨m  theo  híng dÉn cña  Tµi chÝnh, doanh  Bé      nghiÖp  îc ph©n  ®   phèitoµn  sè        bé  lî tøc i sau thuÕ  n¨m  c¶  theo quy    ®Þnh  môc    II  ë  IIvµ  ITh«ng   tnµy. IV­ ö  d ô n g  c¸c q u ü  d o a n h  n g hi Ö p  S 1­ Quü    ®Çu      iÓn: tph¸ttr §îcsö    dông  vµo    c¸cmôc  ®Ých  sau: ­§Çu       tmë réng  ph¸ttr   vµ    iÓnkinhdoanh.   ­ §æi    míi,thay thÕ hoµn chØnh  m¸y mãc  thiÕt bÞ    d©y truyÒn c«ng  nghÖ,  nghiªncøu      ¸p dông    c¸ctiÕn bé    khoa häc  thuËt. kü  ­§åimíitrang thiÕtbÞ  ®iÒu            vµ  kiÖn  lµm  viÖc  trongdoanh    nghiÖp. ­ Nghiªn cøu    khoa häc, ®µo       t¹o,n©ng cao tr×nh    ®é chuyªn m«n, kü  thuËtnghiÖp  cho    vô  c«ng nh©n    viªncña  doanh  nghiÖp. ­Bæ     sung  vèn u  l ®éng. ­ Tham     ªndoanh,mua      giali     cæ phiÕu,gãp    vèn    cæ phÇn  theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh. ­ TrÝch    nép    ®Ó h×nh  thµnh quü ®Çu      iÓn ,quü  tph¸ttr    nghiªncøu    khoa  häc  ®µo    trung cña  vµ  t¹otËp    Tæng  C«ng    ty(nÕu    lµthµnh    viªnTæng  c«ng    ty) theo    do    tû lÖ  Héi ®ång  qu¶n    trÞTæng  c«ng    tyquyÕt ®Þnh  hµng n¨m  ® îc vµ    sö dông  cho    c¸cmôc    tiªuquy ®Þnh trong Quy    chÕ    tµichÝnh Tæng  c«ng ty. Trêng  hîp cÇn thiÕt,Nhµ    thÓ    níc cã  ®iÒu  ®éng  mét phÇn  quü ®Çu    t ph¸t tr   iÓn cña  doanh  nghiÖp    ®Ó ®Çu    ph¸t tr t   iÓn doanh nghiÖp  Nhµ     níc kh¸c.ViÖc    ®iÒu  ®éng chñ yÕu  thùc hiÖn      díih×nh thøc gãp vèn vµo quü hç  trî  ®Çu    tquèc    c¸cquü  giavµ    kh¸ctheo quy      ®Þnh  cña ChÝnh  phñ.
  4. 4 2­ Quü   phßng    dù  tµi chÝnh: dïng    ®¾p   ®Ó bï  kho¶n  chªnh lÖch    tõ nh÷ng  tæn thÊt,thiÖth¹ivÒ          tµis¶n  thiªntai  do    , ®Þch    ho¹,ho¶ ho¹n,nh÷ng    rñiro    trong  kinh doanh kh«ng  îc tÝnh  ®   trong    gi¸thµnh  ®Òn   cña  vµ  bï  c¬  quan b¶o hiÓm. ­ TrÝch    nép    ®Ó h×nh  thµnh quü  phßng    dù  tµichÝnh cña Tæng  c«ng    ty (nÕu    lµthµnh    viªncña Tæng  c«ng    ty)theo    do    tû lÖ  Héi ®ång  qu¶n    trÞTæng  c«ng    ty quyÕt ®Þnh  hµng  n¨m  ® îc sö  vµ    dông    trî   ®Ó hç    tæn  c¸c thÊt,thiÖt     h¹itrong    qu¸ tr×nh kinh doanh cña  c¸c doanh  nghiÖp thµnh viªn theo    quy  ®Þnh  trongQuy    chÕ    tµichÝnh Tæng  c«ng ty. 3­ Quü  phßng  trî   dù  vÒ    cÊp  mÊt viÖc lµm:Dïng        ®Ó trî cÊp cho  ngêilao     ®éng  thêigian lµm  cã      viÖc  i t¹ doanh    nghiÖp  mét  ®ñ  n¨m      mÊt  trëlªnbÞ  viÖc  lµm  chicho  vµ    viÖc ®µo    i t¹ol¹ chuyªn    m«n,  thuËt cho  kü    ngêi lao ®éng      do  thay ® æi    c«ng nghÖ  hoÆc   chuyÓn  sang viÖc    Æc   míi,® biÖtlµ®µo        t¹onghÒ   dù phßng  cho    lao®éng  cña  n÷  doanh nghiÖp. §èi víinh÷ng      doanh  nghiÖp    lµ thµnh    viªn Tæng  c«ng        ty,mµ c¸c môc  ®Ých      îc Tæng   chi trªn®   c«ng    ty ®¶m   nhËn  theo quy chÕ     tµichÝnh Tæng  c«ng      tyth× kh«ng    lËp quü nµy. Quü  nµy chØ  dïng    trîcÊp cho  ngêi lao    ®éng mÊt  viÖc lµm  c¸c do    nguyªn nh©n    kh¸ch quan        nh:lao ®éng      thay ® æi  d«ira v×    c«ng nghÖ,  li   do  ªn doanh, do    thay ® æi  chøc    tæ  trong khicha  trÝ c«ng      bè    viÖc kh¸c,hoÆc     cha  kÞp    gi¶iquyÕt cho      th«iviÖc. Møc    trîcÊp  cho    thêigian mÊt    viÖc lµm  Gi¸m  do  ®èc  Chñ  vµ  tÞch c«ng  ®oµn doanh  nghiÖp    thÓ  xÐt cô  theo ph¸p luËthiÖn        hµnh. TrÝch nép    ®Ó h×nh  thµnh quü  phßng    dù  trîcÊp  mÊt viÖc lµm cña  Tæng  c«ng    ty(nÕu    lµthµnh    viªnTæng c«ng    ty)theo    do    tû lÖ  Héi ®ång  qu¶n  trÞTæng    c«ng    tyquyÕt ®Þnh.   4­ Quü    phóc    lîdïng ®Ó: i   ­ §Çu    x©y  t dùng  hoÆc  söa ch÷a, bæ     sung  vèn x©y dùng  c¸c c«ng  tr×nh phóc  i lî c«ng    céng cña doanh  nghiÖp, gãp    vèn ®Çu    x©y  t dùng    c¸c c«ng  tr×nh phóc    lî chung  i trong ngµnh, hoÆc         víic¸c ®¬n  kh¸c theo  vÞ    hîp  ®ång  tho¶ thuËn.   ­ Chi cho          c¸c ho¹t®éng phóc        lî x∙ héi,thÓ  i thao,v¨n    ho¸,phóc      lî c«ng  i céng  cña  thÓ  tËp  c«ng  nh©n    viªndoanh  nghiÖp. ­ §ãng    gãp  cho  quü  phóc            lîx∙héi(c¸cho¹t®éng    i tõ thiÖn,phóc          lîx∙héi i c«ng  céng.. ) .. ­    Trî cÊp khã kh¨n  êng  th xuyªn,®ét    xuÊt cho c¸n  c«ng  bé  nh©n    viªn doanh  nghiÖp. ­ Ngoµi ra  thÓ        cã  chi trîcÊp  khã kh¨n cho  ngêi lao    ®éng cña doanh  nghiÖp  vÒ    ®∙  hu, mÊt  søc l©m  vµo hoµn  c¶nh khã kh¨n,kh«ng      n¬in¬ng    tùa vµ    chicho  c«ng      t¸ctõ thiÖn      x∙ héi.Chñ  tÞch Héi ®ång  qu¶n    trÞ,Gi¸m ®èc  (nÕu  doanh nghiÖp  kh«ng  Héi ®ång  cã    qu¶n    trÞ)quyÕt  ®Þnh  dông  sö  sau  khicã  kiÕn    ý  tho¶ thuËn    cña  C«ng  ®oµn doanh  nghiÖp. ­ TrÝch nép    ®Ó h×nh  thµnh quü phóc    lî tËp  i trung cña Tæng  c«ng    ty (nÕu    lµ thµnh    viªn Tæng  c«ng    ty)theo  lÖ  Héi  tû  do  ®ång  qu¶n    trÞ Tæng  c«ng    tyquyÕt ®Þnh  ® îcsö  vµ    dông  cho    c¸c môc    tiªuquyÕt ®Þnh trong Quy    chÕ    tµichÝnh mÉu   Tæng c«ng ty.
  5. 5 5­ Quü    khen  ëng  th dïng ®Ó:   ­ Thëng    cuèin¨m    hoÆc   ëng  êng  cho    c«ng  th th kú  c¸n bé  nh©n    viªntrong  doanh  nghiÖp. Møc   ëng  Héi    th do  ®ång qu¶n    trÞ, Gi¸m  ®èc (nÕu  doanh  nghiÖp  kh«ng  Héi ®ång  cã    qu¶n    trÞ)quyÕt  ®Þnh sau    ý  khicã  kiÕn  tham    gia cña C«ng  ®oµn  doanh  nghiÖp    së  trªn c¬  n¨ng suÊt  lao ®éng, thµnh  tÝch  c«ng    møc ¬ng  b¶n  t¸cvµ  l c¬  cña    mçi c«ng nh©n    viªntrongdoanh    nghiÖp. ­ Thëng    ®ét xuÊt cho    nh÷ng    c¸ nh©n, tËp thÓ  trong doanh    nghiÖp cã  s¸ng kiÕn    c¶itiÕn kü    thuËtmang      l¹ hiÖu  i qu¶ kinh doanh.Møc  ëng  Héi     th do    ®ång  qu¶n    trÞ,Gi¸m ®èc (nÕu doanh  nghiÖp  kh«ng  Héi ®ång  cã    qu¶n    trÞ) quyÕt ®Þnh.   ­ Thëng    cho nh÷ng    c¸nh©n  ®¬n  ngoµidoanh  vµ  vÞ    nghiÖp  quan    cã  hÖ hîp ®ång    kinh tÕ  hoµn    ®∙  thµnh    tètnh÷ng  ®iÒu kiÖn cña    hîp ®ång, mang  i   l¹  lî Ých    i cho doanh nghiÖp. Møc   ëng  Héi ®ång    th do    qu¶n    trÞ (nÕu    cã),Gi¸m  ®èc  (nÕu  doanh nghiÖp kh«ng  Héi ®ång  cã    qu¶n    trÞ)quyÕt ®Þnh.   ­ TrÝch    nép    ®Ó h×nh thµnh quü khen  ëng  th tËp trung cña    Tæng  c«ng  ty (nÕu      lµ thµnh    viªnTæng  c«ng    ty)theo    do    tû lÖ  Héi ®ång  qu¶n    trÞ Tæng   c«ng    ty quyÕt  ®Þnh  sö  vµ  dông   ®Ó khen  ëng  th cho    c¸c ®èi îng  t theo  Quy  chÕ    tµichÝnh  mÉu  Tæng c«ng    ty. V­ Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a d o a n h  n g hi Ö p  v µ c ¬ q u a n  q u ¶ n  lý v è n v µ  tµi ¶ n N h µ  n íc t¹i o a n h  n g hi Ö p  s  d 1­ Chñ    tÞch    Héi ®ång  qu¶n    trÞ,Gi¸m ®èc (nÕu doanh nghiÖp  kh«ng cã  Héi ®ång    qu¶n    trÞ)ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   viÖc    vÒ  ph©n  phèi®óng    ®¾n  sè  lî tøc sau      i thuÕ  thùc hiÖn  n¨m    c¶  cña  doanh nghiÖp, cã      kÕ ho¹ch  dông, sö    qu¶n    quyÕt to¸nviÖc  dông  lývµ      sö  tõng quü    theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. 2­    C¬ quan  qu¶n    lý vèn  tµis¶n  vµ    Nhµ     idoanh  níc t¹  nghiÖp  tr¸ch cã    nhiÖn  kiÓm     tra viÖc ph©n  phèi lî tøc    i  sau thuÕ  cña doanh nghiÖp, viÖc    trÝch lËp vµ  dông        sö  c¸cquü theo quy    ®Þnh  cña Th«ng  tnµy. NÕu     ph¸thiÖn doanh  nghiÖp thùc hiÖn      sainh÷ng quy  ®Þnh        trªnth× tuú theo    lçinÆng   nhÑ   îc quyÕt  ®   ®Þnh  hoÆc     ®Ò nghÞ  Tµi chÝnh  Bé    quyÕt  ®Þnh  gi¶m    quü  trõ2  phóc    khen  ëng  lî vµ  i th cña doanh  nghiÖp theo    c¸c quy  ®Þnh  hiÖn hµnh.ViÖc    gi¶m    trõph¶iph©n    tÝch    râ nh÷ng      trao ®æi  saitr¸vµ    i víi  Chñ tÞch    Héi ®ång  qu¶n    trÞ,Gi¸m  ®èc (nÕu doanh  nghiÖp kh«ng  Héi cã    ®ång  qu¶n    íckhiquyÕt ®Þnh. trÞ)tr       VI­ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   tnµy  hiÖu    ¸p dông  cã  lùcvµ    cho  viÖc ph©n phèilîtøc ph¸tsinh         i   sau  thuÕ    tõ01/1/1997. C¸c quy ®Þnh  ph©n  vÒ  phèilîtøc sau        i thuÕ      tr¸ víiquy  i ®Þnh  i t¹ Th«ng  tnµy    ®Òu     b∙ibá. C¸c  quan  c¬  qu¶n    lýdoanh nghiÖp  c¸c doanh  vµ    nghiÖp Nhµ    nícchÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  Th«ng   tnµy.
  6. 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2