intTypePromotion=1

Thông tư 74/VHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
116
lượt xem
3
download

Thông tư 74/VHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 74/VHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn việc nhập các loại lịch xuất bản tại nước ngoài vào Việt Nam làm quà biếu tặng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 74/VHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   B V¨n  o¸ ­ T h « n g  tin s è   h 74/V H T T   n g µ y 29  th¸ng 9 n¨ m  1994 h í ng d É n   Ö c n h Ë p  kh È u   vi c¸c lo¹il Þ ch xu Ê t b ¶ n  t¹i íc n g o µ i  µ o   Ö t N a m      n v Vi lµ m  q u µ  bi Õ u  t Æ n g ­ C¨n  vµo  ×nh  ×nh    Ëp  Þch  Êt b¶n  ¹  íc ngoµi vµo  Öt    cø  t h xin nh l xu   ti   n   Vi Nam   µm  µ  Õu,tÆng    ¬  l qu bi   c¸cc quan  ícngoµi,   chøc  èc  Õ,ngêin­ n    tæ  c¸c qu t     íc ngoµi t¹  Öt Nam,    ¬     i Vi   c¸c c quan, tæ    chøc kinh tÕ, x∙ héi vµ    ©n  êi         c¸ nh ng   ViÖtNam     (bao  å m   ViÖtkiÒu). g c¶    ­ C¨n  vµo    cø  NghÞ   nh  ®Þ 82/CP  µy  8­ ng 2­ 1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi quy  nh   µng  ®Þ h ho¸  ña  c c¸c v¨n phßng  i diÖn, c¸c  chøc  ®¹     tæ  kinh  Õ  íc tn  ngoµi®Ò u     ph¶inép  Õ.   thu Bé  V¨n    ho¸ Th«ng    íng  Én  Öc  Ëp    ¹  Þch  Êt b¶n  ¹  íc tinh d vi nh c¸c lo il xu   ti   n ngoµivµo  ÖtNam   µm  µ  Õu,tÆng      Vi   l qu bi   nh sau: 1. TÊt  c¸c lo¹  Þch  õ níc ngoµi® a  µo  Öt Nam   íim äi  ×nh    c¶    i l t      v Vi   d  h thøc  ®Ó   ö  ông  sd hoÆc   Õu  bi tÆng  u   ®Ò ph¶i ® îc c¬      quan  v¨n ho¸  é  (B V¨n    ho¸ Th«ng   tin hoÆc   ë   S V¨n  ho¸ Th«ng    tin)gi¸m  nh   éi dung  µ  Êp  Êy ®Þ n  vc gi   phÐp.   2.Nghiªm  Ê m   Öc  Ëp  Þch cña  ícngoµi®Ó     c vi nh l   n    kinh doanh  Õm  êi ­   ki l  d íi äi  ×nh   mh thøc. 3.Tæng  è    ¹ lÞch (lÞchtreot ng  µ  Þch ®Ó   µn) ® îcnhËp    s c¸clo i        ê v l   b     trong  m ét  n¨m    µm  µ  Õu,tÆng  ®Ó l qu bi   hoÆc   îcbiÕu,tÆng    ®    nh sau: a) C¸c  ¬    c quan  ícngoµi,tæ  n    chøc  èc  Õ,v¨n phßng  idiÖn  ¬  qu t     ®¹   c quan  nícngoµit¹ ViÖtNam   îcnhËp  èi®a      i   ®  t   tæng  éng    ¹ lÞch kh«ng      c c¸clo i     qu¸ 400 b¶n. b) M çi  ¬    c quan,tæ    chøc kinh tÕ,x∙héiViÖt Nam   îcnhËp  èi®a           ®  t   tæng  céng    ¹ kh«ng    c¸clo i  qu¸ 200  b¶n. c) C¸  ©n  êi níc ngoµi,ViÖt kiÒu,ngêi ViÖt Nam   äc  Ëp,c«ng      nh ng               ht  t¸c t¹ nícngoµi® îcnhËp  èi®a    i     t   tæng  éng    ¹  Þch kh«ng    b¶n  íi   c c¸c lo i l  qu¸ 50  d  c¸c d¹ng:mang    theo  êi,®Ó   µnh  ý,®Ó   ng   h l  trong hµnh  ýgöitr c hoÆc     l    í   sau  ïng c  chuyÓn  Ëp  nh c¶nh. d) Ng êiViÖtNam   ã  ©n  ©n    ícngoµigöibiÕu,tÆng  Þch qua  ­       c th nh ën        l  ® êng  u  iÖn  Ï® îcnhËn  èi a  b® s    t   kh«ng    b¶n    ¹ cho  çi ®Þa  ® qu¸ 30  c¸clo i   m  chØ. e)  è  îng lÞch  Ëp  îtqu¸ møc  Sl  nh v     quy  nh  ña    i t ng nªu    ôc   ®Þ c c¸c ®è  î   ëm a,b, c,d  u         ®Ò ph¶ixintèng  åi(n¬inhËn  Þch ph¶ichÞu  äi     h    l    m tr¸chnhiÖm   Ò     v m äi  Ý  ph tæn   ph¸tsinh). g) Trong  êng  îp cÇn  Ëp  è îng lÞch  îtqu¸ møc    tr h  nh s l   v    quy  nh,  ¬icã  ®Þ n  nhu  Çu  c ph¶ixin phÐp  é      B V¨n    ho¸ Th«ng    íc khi® a  Þch  µo  Öt Nam.  tintr     l v Vi   C¸c  êng  îp vîtmøc  tr h   quy  nh  a  îcphÐp  ña  é  ®Þ ch ®   c B V¨n    ho¸ Th«ng    ∙  ­ tin® ® a  µo  ÖtNam   u   v Vi   ®Ò kh«ng  îp lÖ  µ  Þ  ö  ýnh  h   v b x l   quy  nh  ¹ m ôc  ®Þ t  i e. f)ViÖc  Ýnh  Õ  Ëp  Èu    ¹ lÞch do  µnh      t thu nh kh c¸clo i     ng H¶i quan    Õt  gi¶iquy theo  quy  nh  ña  Ýnh  ñ  ®Þ c Ch ph cho  õng  i t ng cô  Ó  µ    theo  Óu  t ®è  î   th v c¨n cø  bi
  2. 2 tÝnh  Õ  Ön  µnh  ¹  êi®iÓ m   Ëp  Tæng   ôc  thu hi h ti   th nh do  c Thu Õ,  é   µi chÝnh  BT  quy  nh. ®Þ 4. Th«ng  nµy    t thay  Õ  th cho Th«ng  sè  t 108/VHTT­TT  Bé   do  V¨n    ho¸ Th«ng    tinban  µnh  µy  12­ h ng 30­ 1992. C¸c quy  nh  ®Þ kh¸c vÒ   Ëp  Þch    íitinhthÇn    nh l tr¸ v     i Th«ng   µy  u     t n ®Ò b∙i bá. C¸c  ë     S V¨n    ho¸ Th«ng    èihîp cïng c¬  tinph       quan    H¶i quan,bu  iÖn   ® tØnh,   thµnh  è  ùc hiÖn  ph th   Th«ng   µy. tn § Ò   Þ    ë   ngh c¸c S V¨n  ho¸ Th«ng      ¬     tin, c quan  ÷u  c¸c h quan  ph¶n  vÒ   ¸nh  Bé  V¨n    ho¸ Th«ng    ÷ng    tinnh ph¸tsinh cÇn      bæ sung  öa  æi  s® trong qu¸ tr×nh      thùc hiÖn      ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2