intTypePromotion=1

Thông tư 77-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
758
lượt xem
70
download

Thông tư 77-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 77-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 77-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 77 T C/T C T  n g µ y   c 29 th¸ng 11 n¨ m  1996 h íng d É n  ch Õ   é  thu, né p  vµ q u ¶ n   ® lý lÖ p h Ý  q u ¶ n  lý N h µ  n íc v Ò  trËt tù a n  toµn    giao  th«ng ® ên g  bé  vµ trËt  tù a n  toµn giao th«ng ® «  thÞ ­ C¨n  §iÒu      NghÞ    cø  5, 6, 7  ®Þnh  36/CP  sè  ngµy 29/5/1995  cña  ChÝnh  phñ  b¶o  vÒ  ®¶m       toµn  trËttù an  giao th«ng  êng  vµ      toµn  ® bé  trËttù an  giao  th«ng    ®« thÞ  §iÒu  trËttù an  vµ  lÖ      toµn  giao th«ng  êng  vµ      ® bé  trËttù an  toµn giao th«ng    ®« thÞ  ban hµnh  kÌm theo NghÞ   ®Þnh   36/CP  sè  ngµy  29/5/1995 cña    ChÝnh  phñ; ­ C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh   276/CT  sè  ngµy 28/7/1992 cña Chñ  tÞch Héi  ®ång  tr Bé  ëng  (nay    lµ Thñ íng  t ChÝnh phñ) vÒ    viÖc  thèng nhÊt qu¶n      lýc¸c  lo¹ phÝ, lÖ    i   phÝ; Bé    TµichÝnh  híng dÉn    chÕ  thu,nép  qu¶n    phÝ  ®é    vµ  lýlÖ  qu¶n    lýNhµ   níc vÒ     b¶o  ®¶m       toµn  trËttù an  giao th«ng  êng  vµ      toµn  ® bé  trËttù an  giao  th«ng  thÞ  sau: ®«  nh  I. h¹ m  vi ¸p d ô n g:  P 1. §èi t ph¶i nép: C¸c  chøc, c¸ nh©n     îng      tæ      trong    níc ngoµi (trõ níc vµ        nh÷ng ®èi îng  îc u    t ®   ®∙i,miÔn    trõngo¹igiao    nªu  i t¹ ®iÓm     2, môc  nµy) ph¶i     nép  phÝ  lÖ  theo quy ®Þnh  it¹ Th«ng   t nµy    îc c¬  khi®   quan  qu¶n    lýNhµ    níc vÒ      toµn  trËttù an  giao th«ng  êng  vµ      toµn  ® bé  trËttù an  giao  th«ng    ®« thÞ  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu    5, §iÒu    6, §iÒu  NghÞ   7  ®Þnh  36/CP  sè  ngµy  29/5/1995  cña ChÝnh  phñ    gi¶iquyÕt c¸cc«ng      viÖc sau ®©y: a) CÊp  giÊy chøng nhËn ®¨ng  vµ  ký  biÓn  c¸c lo¹  sè    i ph¬ng tiÖn giao  th«ng  gií ® êng  (d   c¬   i bé  íi®©y    gäichung    lµcÊp  giÊy chøng    nhËn ®¨ng  vµ  ký  biÓn sè); b) Tæ     chøc    thi(bao gåm     LuËt giao th«ng  thithùc hµnh    i thivÒ      vµ      tay l¸   ) vµ  cÊp  giÊy phÐp    cho    l¸ xe  i ngêidiÒu    khiÓn  ph¬ng  tiÖn giao th«ng  gií ® ­     c¬   i êng  cã  bé  dung  tÝch    xilanh trªn50cm3;     c) CÊp     giÊy chøng  nhËn  häc  ®∙  LuËt giao th«ng cho ngêi ®iÒu    khiÓn  xe g¾n  m¸y  dung  cã  tÝch    xi lanh    díi50cm3,    viÖc  chøc    kÓ c¶  tæ  thihoÆc   kiÓm    trahäc LuËt giao th«ng  íi     (d  ®©y    gäichung    lµcÊp  giÊy chøng    nhËn häc  LuËt giao th«ng).     d) CÊp    i   c¸c lo¹ giÊy phÐp      vËn  , t¶i giÊy phÐp u      l hµnh,giÊy phÐp          c¶it¹o, giÊy phÐp    vµo  êng  ® cÊm, giÊy u      tiªnqua phµ,cÇu    phao. g) DuyÖt  thiÕtkÕ        c¶it¹o,®ãng   míi,l¾p    r¸p ph¬ng tiÖn;kiÓm     nghiÖm  ph¬ng tiÖn ®∙    hoµn  thµnh  viÖc      c¶it¹o,®ãng    míi,l¾p r¸p. 2.§èit      îng kh«ng  ph¶inép  phÝ: C¸c  chøc,c¸nh©n      lÖ    tæ      nícngoµi® îcu      ®∙i,miÔn      trõ ngo¹igiao    quy  ®Þnh  iPh¸p  t¹  lÖnh    vÒ quyÒn   ®∙i,miÔn    u    trõ dµnh  cho  quan    c¬  ®¹idiÖn  ngo¹igiao,c¬      quan    vµ  quan    l∙nhsù  c¬  ®¹idiÖn  cña  chøc  tæ  quèc  t¹ ViÖtNam   tÕ  i    kh«ng  ph¶inép  phÝ    lÖ  qu¶n    lýNhµ    nícvÒ 
  2. 2 trËttù an      toµn  giao th«ng  êng  vµ      toµn  ® bé  trËttù an  giao th«ng      ®« thÞ quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy,bao    gåm:  a) C¸c  quan    c¬  ®¹i diÖn ngo¹igiao    qu¸n    (§¹isø  cña    níc ngoµi t¹    i ViÖt   Nam); c¬    quan  L∙nh  (Tæng    qu¸n,L∙nh  qu¸n,§¹ilýl∙nhsù  sù  l∙nhsù    sù          qu¸n   cña    nícngoµit¹ ViÖtNam); c¬     i     quan   ®¹idiÖn  cña  chøc  tæ  Quèc  thuéc hÖ   tÕ    thèng  ªnhîp quèc  li     (gåm: Liªnhîp quèc,c¸c c¬            quan    trùcthuéc Liªnhîp quèc,         c¸c tæ    chøc  chuyªn m«n   cña  ªnhîp  li   quèc  c¬  vµ  quan  n¨ng îng  l nguyªn    tö quèc      quan    tÕ);c¸c c¬  ®¹i diÖn  cña  chøc  tæ  Quèc  li   tÕ  ªnchÝnh  phñ hoÆc   phichÝnh    phñ  îchëng  ®   quyÒn  ®∙i, u    miÔn    trõtheo ®iÒu    ícquèc  mµ   tÕ  ViÖt   Nam   kÕt    chøc  ký  víi tæ  ®ã. b)  Thµnh  viªn cña    c¸c  quan  c¬  nªu  trªn,bao    gåm:  thµnh viªn cña    c¬  quan    ®¹i diÖn  ngo¹igiao    (viªn chøc    ngo¹igiao, nh©n       viªn hµnh    chÝnh  kü  thuËt,nh©n      viªnphôc  vµ  vô  thµnh      viªngia ®×nh  ® îchëng  ®∙imiÔn  ; hä    u    trõ)  thµnh    viªncña  quan    (viªnchøc      c¬  l∙nhsù    l∙nhsù,nh©n        viªnl∙nhsù,nh©n   viªn phôc  cña  quan    vµ  vô  c¬  l∙nhsù  thµnh    viªncña   gia ®×nh  ® îc hëng  ®∙i hä    u    miÔn  ; trõ) thµnh   viªncña  quan    c¬  ®¹idiÖn  chøc  tæ  Quèc  thuéc hÖ   tÕ    thèng  li     ªnhîp quèc  thµnh      vµ  viªngia ®×nh  cïng sèng    chung    thµnh  víihä  mét  ® îc hé    hëng  quyÒn  ®∙imiÔn    u    trõtheo  ®iÒu    ícquèc  mµ   tÕ  ViÖt Nam   kÕt    ký  hoÆc   tham    gia;thµnh   viªncña    quan,còng  thµnh      c¸c c¬    nh  viªngia ®×nh  cïng sèng    chung    thµnh  víihä  mét  cña    hé  ®¹i diÖn  chøc  ªnchÝnh  tæ  li   phñ hoÆc     phi chÝnh  phñ  îc hëng  ®   quyÒn   ®∙i,miÔn    u    trõ theo  ®iÒu    íc quèc  mµ   tÕ  ViÖt   Nam   kÕt    chøc  ký  víitæ  ®ã. C¸c   îng thuéc diÖn  ®∙i, ®èi t     u    miÔn    trõngo¹igiao nªu  i     t¹ ®iÓm     nµy,ph¶i     xuÊt tr×nh víi quan    phÝ  chiÕu       c¬  thu lÖ  hé  ngo¹igiao.Trong  êng        tr hîp kh«ng  cã  chiÕu  hé  ngo¹igiao    th× ph¶ixuÊt tr×nh giÊy  i       gií thiÖu  îc Bé    ®   Ngo¹igiao     x¸c nhËn    thuéc ®èi îng  ®∙i,miÔn      së  t u    trõtrªnc¬  ®iÒu    íc quèc  mµ   tÕ  ViÖt  Nam   kÕt  ký  hoÆc  tham gia. II. ø c  thu:  M 1. Møc     thu  phÝ  lÖ  qu¶n    lý Nhµ       níc vÒ ®¶m  b¶o      toµn  trËttù an  giao  th«ng  êng  vµ      toµn  ® bé  trËttùan  giao th«ng  thÞ  sau;   ®«  nh  Tæ  chøc      Tæ chøc  c¸nh©n  c¸nh©n      TT Néi dung      c¸ckho¶n  thu §¬n  tÝnh vÞ  ViÖt  nícngoµi   Nam 1 2 3 4 5 I LÖ  phÝ  cÊp giÊy chøng  nhËn  ®¨ng  ký vµ  biÓn  sè  (t  a, iÕt   ®iÓm     1,môc    I,Th«ng  tnµy) 1 CÊp  giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kÌm theo biÓn  (bao  sè  gåm   cÊp  míi,cÊp  i   l¹ hoÆc   æi  i   ® lo¹ kh¸c)   ®èi víi   : a ¤    t«,m¸y  kÐo, xe    lam  c¸c lo¹  ®ång/xe/ vµ    i lÇn 150.000 450.000 xe  îccÊp  ®   biÓn ¬ng    «  t tùnh  t« b Xe  gií2  c¬    b¸nh,3  i   b¸nh ®ång/xe/lÇn 50.000 150.000
  3. 3 c S¬   r¬  mi  moãc ®¨ng  rêi    ®ång/xe/ ký  ,r¬ lÇn 100.000 300.000 moãc 2 CÊp   igiÊy  l¹  chøng  nhËn ®¨ng  ®ång/xe/lÇn 30.000 90.000 ký kh«ng kÌm theo  biÓn  (bao  sè  gåm   viÖc  c¶  ®æi    tªnchñ  h÷u  së  tµi  s¶n) 3 CÊp   giÊy chøng  nhËn  ®¨ng ký  ®ång/xe/lÇn 50.000 150.000 kÌm theo  biÓn  t¹m        sè  thêi®èi víi «    t«,m¸y  kÐo, xe    lam  c¸c lo¹  vµ    i xe ¬ng    «    ªngxe  t tù nh  t« (ri   g¾n  m¸y  dông  ¸p  møc   quy  thu  ®Þnh  t¹ tiÕt i  b, ®iÓm  1, môc  I cña  biÓu  møc    thu nµy) 4 §ôc  i khung, sè  l¹ sè      m¸y ph¬ng  ®ång/xe/lÇn 50.000 150.000 tiÖn II LÖ  phÝ    cÊp  thivµ  giÊy phÐp    l¸i xe (t  b, c ®iÓm  1, môc  I iÕt   Th«ng  tnµy): 1 Dù        thi®Ó lÊy giÊy phÐp    «    l¸ xe  i t«c¸clo¹       ibao  , gåm: . ­ThiLuËt giao th«ng  êng          ® bé ®ång/lÇn 30.000 90.000 . ­Thithùc hµnh          l¸xe i ®ång/lÇn 80.000 240.000 2 Dù       thi®Ó lÊy giÊy phÐp  i l¸ xe  g¾n   m¸y  dung  cã  tÝch    xi lanh  trªn50    cm3, bao    gåm: . ­ThiLuËt giao th«ng  êng          ® bé ®ång/lÇn 30.000 90.000 . ­Thithùc hµnh          l¸xe i ®ång/lÇn 40.000 120.000 3 CÊp hoÆc  ®æi  giÊy  phÐp    l¸ xe  i ®ång/lÇn 30.000 90.000    «    t«hoÆc   g¾n  xe  m¸y 4 TiÕp nhËn  qu¶n    s¬    vµ  lý hå  l¸i ®ång/lÇn 10.000 30.000    xe  t«chuyÓn  «    vïng 5 CÊp  chøng chØ   häc LuËt giao  ®ång/lÇn 10.000 30.000 th«ng cho ngêi l¸ xe    i m¸y      díi50  cm3 II LÖ   I phÝ  qu¶n    c¬  i êng  lýxe  gií ®   bé  iÕt     (t   g,®iÓm     d, 1,môc I) 1 GiÊy phÐp  vËn  t¶i  hµng ho¸, ®ång/giÊy/tèi       30.000 90.000 hµnh kh¸ch (kÓ  hµnh  c¶  kh¸ch thiÓu 6      th¸ng du lÞch);giÊy    phÐp  dông  sö  «  t«tËp  i   l¸ 2 GiÊy  phÐp  «    xe  t«vµo  phè  cÊm ®ång/GiÊy 5.000 15.000 3 GiÊy  tiªnqua  u    phµ,cÇu    phao ®ång/giÊy 30.000 90.000 4 GiÊy phÐp  l  hµnh  xe; giÊy u   ®ång/giÊy 30.000 90.000   
  4. 4 phÐp u  l hµnh  Æc   ® biÖt 5 GiÊy  phÐp      c¶it¹oxe ®ång/giÊy 50.000 150.000 6 DuyÖt thiÕt kÕ  c¶i t¹o,  ®ãng  ®ång/lÇn/   200.000 600.000 míi,  l¾p    r¸pxe mÉu 7 KiÓm  nghiÖm  ph¬ng tiÖn ®∙      c¶i ®ång/lÇn/   200.000 600.000 t¹o,  ®ãng    míi,l¾p r¸p mÉu     2. Møc    thu quy ®Þnh      chøc,c¸ nh©n  ®èi víitæ      ViÖt Nam     4    (cétsè  cña  biÓu  møc      thu)¸p dông    : ®èi víi a) Tæ     chøc,c¸nh©n      ViÖtNam,    bao  gåm:    c¸cdoanh  nghiÖp,tæng    c«ng  ty,c«ng    nghiÖp  c¸c tæ    ty,xÝ  vµ    chøc  s¶n xuÊt,kinh doanh      kh¸c thuéc    mäi  thµnh phÇn  kinh tÕ;c¸c c¬        quan  hµnh  chÝnh,sù    nghiÖp;c¸c tæ      chøc  chÝnh  trÞ;tæ    chøc  chÝnh          chøc      chøc        trÞ ­ x∙héi;tæ  x∙héi;tæ  x∙héi­ nghÒ nghiÖp  vµ ngêimang    quèc tÞch ViÖtNam;   b)    Tæ chøc  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi (xÝ    nghiÖp  ªndoanh, xÝ  li     nghiÖp  100%   vèn    nícngoµivµ    chøc        c¸ctæ  hîp t¸ckinh doanh        víi ngoµi); níc 3. Møc   quy    thu  ®Þnh  ®èi    chøc, c¸ nh©n    víitæ      níc ngoµi(cétsè  cña      5  biÓu møc      thu)¸p dông      ®èi víimäi  chøc,c¸nh©n  tæ      cña    nícngoµihoÆc     ngêi   ViÖt Nam     ®Þnh  t¹    c  i ngoµiho¹t®éng  i níc     t¹ ViÖt Nam,  c¶      kÓ  lµm  viÖc  i   t¹ c¸c   ®¬n  cã  vÞ  vèn  ®Çu      tníc ngoµit¹    i ViÖt Nam,       îng ® îc u      trõc¸c ®èi t     ®∙imiÔn  trõngo¹igiao kh«ng        ph¶inép  t¹ ®iÓm       nªu   i 2,môc    I,Th«ng  tnµy. 4. Møc    phÝ    thu lÖ  quy  ®Þnh  i t¹ môc    nµy  bao  ®∙  gåm     c¸c chiphÝ  tÊtc¶      li   ªnquan nh: ­    LÖ phÝ  cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng  vµ  ký  biÓn  (môc    sè  I cña biÓu  møc  thu),®∙    bao  gåm   chiphÝ      c¶    vÒ tê khai®¨ng      ký,giÊy chøng nhËn, Ðp    plast   icgiÊy chøng    nhËn  tiÒn biÓn  s¬n  vµ    sè  ph¶n quang v.v. . . ­ LÖ     phÝ    cÊp  thivµ  giÊy phÐp  i cho  l¸ xe    ngêi ®iÒu    khiÓn ph¬ng  tiÖn  giao th«ng  gií® êng  (môc      c¬    i bé  IIcña biÓu møc thu), bao   ®∙  gåm     chiphÝ vÒ  ®¬n  hå  ®¨ng  dù  , vµ  s¬  ký  thi giÊy phÐp  i vµ  plast   l¸ xe  Ðp    icgiÊy phÐp    l¸ xe  i v.v. . . Riªng nh÷ng    ngêi®∙    nép  phÝ        lÖ  thi®Ó lÊy giÊy phÐp        l¸xe,nhng  i kh«ng  ®¹tyªu cÇu, nÕu  nguyÖn        cã  väng  thi     thi   dù    mçi lÇn    i th× l¹ ph¶inép  phÝ      lÖ  thi b»ng 50%  møc    thu quy  ®Þnh    trªn®©y      (thi i l¹ phÇn  hµnh  nµo    th× nép  phÝ  lÖ  phÇn hµnh  ®ã). 5. C¸c  chøc,c¸ nh©n    îc c¬    tæ      khi®   quan  qu¶n    lýNhµ    trËttù an  níc vÒ      toµn giao th«ng  êng  vµ      toµn    ® bé  trËttù an  giao th«ng  thÞ      ®«  gi¶iquyÕt    c¸c c«ng viÖc  t¹ môc    nªu    i I,Th«ng  tnµy,nÕu  nép  sè    ®∙  ®ñ  tiÒn lÖ    phÝ  theo møc    thu quy  ®Þnh   imôc   t¹  nµy th× kh«ng ph¶i nép    thªm  bÊt  kho¶n  cø  thu nµo  kh¸c. Nghiªm  cÊm     quan  c¸c c¬  qu¶n    lýNhµ    trËttù an  nícvÒ      toµn  giao th«ng    ® êng  vµ      toµn  bé  trËttù an  giao th«ng  thÞ    phÝ        ®«  thu lÖ  tr¸ víimøc    i thu quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy.
  5. 5 III.V Ò  q u ¶ n  lý lÖ p h Ý   1.C¬    quan  chøc    tæ  thu phÝ, lÖ    phÝ: C¬  quan qu¶n    lýNhµ    trËttù an  nícvÒ      toµn  giao th«ng  êng  vµ      ® bé  trËt tùan    toµn  giao th«ng  thÞ    ®«  quy  ®Þnh    t¹ §iÒu    i 5,§iÒu    6,§iÒu  NghÞ  7  ®Þnh  sè 36/CP  ngµy 25/5/1995 cña ChÝnh phñ  nhiÖm   tæ  cã  vô  chøc    thu,nép vµ  qu¶n    phÝ  lýlÖ  theo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   tnµy  íi®©y     (d   gäichung    quan  lµc¬  thu). 2.Thñ        tôcthu,nép  qu¶n    phÝ: vµ  lýlÖ  a) Tæ     chøc,c¸ nh©n      ph¶inép    toµn  sè  bé  tiÒn lÖ    phÝ  theo møc   thu quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng     tnµy ngay      khikª khaivµ    nép  s¬    hå  ®Ò nghÞ    quan  víic¬  Nhµ  nícgi¶iquyÕt      c«ng viÖc ¬ng  t øng  quy ®Þnh  ph¶ithu lÖ      phÝ. Ngêinép      tiÒn  cã tr¸chnhiÖm     yªu cÇu ngêi thu    tiÒn  cÊp      lÖ  biªnlaithu  phÝ        (lo¹ biªn laido  i Bé    TµichÝnh    ph¸thµnh)ghi®óng  tiÒn ®∙      sè    nép. b)  Tµi chÝnh  Bé    (c¬  quan thuÕ)  thèng  nhÊt ph¸thµnh      tiÒn   biªn laithu    lÖ phÝ qu¶n    lýNhµ    trËttù an  níc vÒ      toµn  giao th«ng  êng  vµ      ® bé  trËttù an  toµn giao th«ng    ®« thÞ  quy ®Þnh  it¹ Th«ng    t nµy  dông  ¸p  trong  níc.C¬  c¶    quan    phÝ  thu lÖ  nhËn        biªnlaithu tiÒn t¹ Côc    i   ThuÕ  ®Þa  ph¬ng    n¬i®ãng   trô së,cã    tr¸chnhiÖm     cÊp        biªnlaithu tiÒn cho    ngêinép    tiÒn vµ    thùc hiÖn    qu¶n  lý,sö    dông, thanh    to¸n,quyÕt    to¸n biªn laivíic¬          quan  thuÕ  theo  ®óng  chÕ  ®é cña  TµichÝnh  Bé    quy  ®Þnh. c)LÖ    phÝ  qu¶n    lýNhµ    trËttùan  nícvÒ      toµn  giao th«ng  êng  vµ      ® bé  trËt tù  toµn  an  giao th«ng    ®« thÞ  quy ®Þnh   iTh«ng   nµy    t¹  t lµ kho¶n thu cña  Ng©n   s¸ch Nhµ       níc.Sè tiÒn  phÝ  lÖ  thu  îc hµng  ®   ngµy ph¶i nép    vµo    tµi kho¶n  tiÒn göicña  quan    i     c¬  thu t¹ kho      b¹c Nhµ        nícn¬itrùctiÕp giao dÞch      vµ  t¹m    thêiqu¶n    dông  sau: lýsö  nh  ­    LÖ phÝ  cÊp giÊy chøng  nhËn  ®¨ng  vµ  ký  biÓn  (môc    sè  I cña biÓu  møc  thu),sau        khitrõtiÒn mua     biÓn  theo    sè  gi¸quy ®Þnh  cña  Tµi chÝnh  Bé    trong tõng    (gi¸thùc  ghi trªnho¸    thêikú    tÕ      ®¬n  mua  hµng  Bé    do  Tµi chÝnh  ph¸thµnh),sè      tiÒn  cßn  i quan  l¹ c¬  thu  îc t¹m  ®   trÝch 40%  (bèn  ¬i phÇn  m   tr¨m). VÝ     dô: Tæng  tiÒn lÖ  sè    phÝ  cÊp  giÊy  chøng nhËn ®¨ng  vµ  ký  biÓn sè  trong kú    îc200  iÖu ®ång, trong ®ã    thu ®   tr       tiÒn mua    biÓn  120  iÖu ®ång, sè  tr     c¬ quan      îct¹m  thu sÏ®   trÝch 40%     tiÒn cßn      trªnsè    l¹ sau    trõtiÒn mua   i khi®∙      biÓn  lµ:(200  iÖu­120  iÖu)x  sè    tr    tr   40%   32  iÖu. =  tr ­LÖ     phÝ    cÊp  thivµ  giÊy phÐp    (môc      l¸xe  i IIbiÓu  møc  thu); phÝ    lÖ  qu¶n  lýxe  gií ® êng  (môc  I   c¬  i   bé  II cña biÓu møc  thu),c¬    quan  ® îc t¹m  thu    trÝch  40%   (bèn  ¬iphÇn  m   tr¨m)tæng  tiÒn thu ® îctrong kú.   sè          Sè  tiÒn  îc t¹m  ®   trÝch theo    quy  tû lÖ  ®Þnh  i t¹ ®iÓm  nµy, ® îc sö      dông  vµo      c¸c néidung    êng  chith xuyªn trùctiÕp phôc  cho        vô  c«ng viÖc    phÝ  thu lÖ  nh sau: +    In (hoÆc  mua) biÓu  mÉu,    tê khai,  ®¬n  hå  ®¨ng  xe  vµ  s¬  ký  hoÆc   dù  thihoÆc     qu¶n      lýxe;giÊy chøng nhËn  ®¨ng  hoÆc   ký  giÊy phÐp    ikÓ   c¸c lo¹   , c¶  plast     Ðp  icsæ s¸ch theo dâiviÖc  ;       ®¨ng  vµ  ký  cÊp giÊy phÐp    v.v. . .;
  6. 6 +  thïlaocho    nh©n    Tr¶      c¸n bé  viªnchuyªn tr¸chviÖc    phÝ      thu lÖ  ph¶ilµm    viÖc ngoµi giê    hµnh chÝnh  Nhµ     níc (nÕu cã)  theo chÕ     ®é Nhµ     níc quy  ®Þnh; Trêng  hîp  chøc  îc giao  tæ  ®   viÖc thu  phÝ  lÖ  kh«ng    ®ñ c¸n  c«ng  bé  nh©n   viªnchuyªn tr¸ch,    ph¶ituyÓn    dông thªm ngêi®Ó     thùc hiÖn    viÖc    thu lÖ  phÝ  ® îcchitr¶tiÒn c«ng  c¸c kho¶n    ªnquan  th×          vµ    chili   kh¸c nh    b¶o  hiÓm     x∙ héi,  b¶o  hiÓm   tÕ  y  cho  nh÷ng ngêilao®éng        thuªngoµitheo chÕ  cña      ®é  Nhµ  nícquy    ®Þnh. ViÖc      chi tr¶ tiÒn thu    lao cho c¸n  c«ng  bé  nh©n    viªn chuyªn  tr¸ch ph¶i     lµm  viÖc  ngoµi giê  tiÒn    vµ  c«ng lao ®éng  thuª ngoµi nªu        trªn ph¶i cã      hîp ®ång      thuªlao®éng, b¶ng    chÊm  ngµy  c«ng lµm thªm    giêhoÆc    lao®éng  thuª  ngoµi,b¶ng      kª thanh   to¸ntiÒn      thïlao hoÆc  tiÒn c«ng  c¸c kho¶n    vµ    chikh¸c   li   ªnquan  ký  cã  nhËn  cña ngêilao ®éng, kÌm        theo chøng          theo  tõ hîp lý, lÖ  hîp quy ®Þnh  cña  Nhµ  níc. + C¸c kho¶n    êng  chith xuyªn kh¸ctrùctiÕp phôc  viÖc          vô  cÊp  giÊy chøng    nhËn  ®¨ng  vµ  ký  biÓn   sè,viÖc    cÊp  thivµ  giÊy  phÐp, viÖc    qu¶n    c¬    lýxe  gií i ® êng  theo  bé  chÕ     ®é Nhµ     níc quy ®Þnh       (trõchi phÝ  tiÒn ¬ng  l cho c«ng  nh©n  viªn Nhµ         níc,chi phÝ x©y  dùng, mua     s¾m     tµis¶n  ®Þnh   c¸c cè  vµ    kho¶n    chikh«ng  êng  th xuyªn kh¸c).   Toµn  sè  bé  tiÒn  phÝ  îc t¹m  lÖ  ®   trÝch theo    quy  tû lÖ  ®Þnh  itiÕtc, t¹      ®iÓm  nµy,c¸cc¬      quan    thu ph¶ic©n      ®èi vµo  ho¹ch tµichÝnh  kÕ      n¨m  ph¶i vµ    qu¶n    dông  lý,sö  ®óng  môc  ®Ých  ®óng  vµ  chÕ  tµichÝnh  ®é    hiÖn hµnh cña  Nhµ    níc quy ®Þnh; quyÕt    to¸ncuèin¨m, nÕu      cha  dông  sö  hÕt  ph¶inép  th×    toµn  sè  bé  tiÒn cßn      l¹vµo  i Ng©n  s¸ch Nhµ    níc. d) Toµn  sè    bé  tiÒn lÖ    phÝ    îc,sau      ) sè  thu ®   khitrõ(­  tiÒn  îct¹m  ®   trÝch  theo    quy  tû lÖ  ®Þnh  i     t¹ tiÕtc,®iÓm     nµy,sè    tiÒn cßn      l¹ (60%)  i ph¶inép    ngay  vµo Ng©n  s¸ch Nhµ    thÓ  sau:   níc,cô  nh  ­    LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng  vµ  ký  biÓn  (môc    sè  I cña biÓu  møc  thu): Sè  nép  NSNN   (Tæng  thu ­Tæng  tiÒn mua  =  sè     sè    biÓn    60% sè)x  ­ LÖ     phÝ    cÊp  thivµ  giÊy phÐp  i (môc    l¸ xe    IIbiÓu møc  thu)vµ  phÝ    lÖ  qu¶n    c¬    êng  (môc  I lýxe  gií® i bé  II cña    biÓu møc  thu):  Sè  nép  NSNN   Tæng  thu x  =  sè    60% Trêng hîp  thu  sè  kh«ng  nhiÒu th×  Côc  ThuÕ   tØnh, thµnh    phè  thÓ  cã  quy ®Þnh  cho  quan    c¬  thu thùc hiÖn      kª khainép    ng©n  s¸ch theo    ®Þnh  10  kú  ngµy  hoÆc   ngµy  15  mét lÇn,nhng    chËm   nhÊt  vµo  ngµy  th¸ng sau  10    ph¶i  nép  hÕt  ph¶inép  sè    cña th¸ngtr     ícvµo Ng©n  s¸ch Nhµ        níc(c¬ quan    thu thuéc  Trung  ¬ng qu¶n   lý th×  nép vµo  Ng©n  s¸ch  Trung  ¬ng; c¬    quan  thu thuéc  tØnh, thµnh    phè  qu¶n   lý th× nép vµo ng©n  s¸ch tØnh; c¬    quan  thu thuéc  quËn, huyÖn    qu¶n    nép  lýth×  vµo Ng©n  s¸ch quËn, huyÖn),ghi vµo          ch¬ng,  lo¹   ikho¶n,h¹ng ¬ng  ,   t øng,môc  cña    35  môc    lôcng©n  s¸ch Nhµ      nícquy ®Þnh. IV. æ  c h ø c thùc hi Ö n:  T
  7. 7 1. Côc    thuÕ    c¸c TØnh, thµnh phè    trùcthuéc Trung ¬ng  tr¸chnhiÖm  cã    híng dÉn, kiÓm     ®«n    travµ  ®èc    quan  lÖ  c¸c c¬  thu  phÝ  thùc hiÖn    viÖc    thu, nép  qu¶n    phÝ;      vµ  lýlÖ  më sæ s¸ch    kÕ to¸n vµ  dông    sö  chøng    tõ,ho¸ ®¬n  thu,chitheo ®óng        chÕ  Nhµ    ®é  nícquy ®Þnh  híng dÉn    vµ    t¹ Th«ng   i tnµy. 2.C¸c  quan    phÝ    c¬  thu lÖ  qu¶n    lýNhµ    trËttùan  nícvÒ      toµn  giao th«ng    ® êng  vµ      toµn  bé  trËttùan  giao th«ng  thÞ,cã    ®«    tr¸chnhiÖm:   ­ §¨ng  viÖc      ký  thu,nép  phÝ    quan  lÖ  víic¬  ThuÕ   ®Þa  ph¬ng; tæ    chøc  thu,nép  qu¶n    phÝ    vµ  lýlÖ  theo ®óng quy ®Þnh  i t¹ Th«ng  t nµy; më       sæ kÕ  to¸nvµ  dông    sö  chøng      tõ,ho¸ ®¬n,    thu,nép,sö    dông  tiÒn lÖ    phÝ  theo ®óng  ph¸p lÖnh  to¸nthèng    kÕ    kª hiÖn hµnh cña Nhµ    quy  nícvµ  ®Þnh  cña  Tµi Bé    chÝnh; ­ Hµng    n¨m  dù        phÝ  lËp  to¸nthu,chilÖ  ®ång      to¸nthu,chitµi thêivíidù          chÝnh  cña  ®¬n  b¸o    quan  vÞ  c¸o c¬  chñ  qu¶n  cÊp trªn,  ®ång    göicho  quan  c¬  tµichÝnh  c¬    vµ  quan  thuÕ  cïng cÊp;   ­ Cuèi n¨m      quyÕt      to¸nthu,nép  sö  vµ  dông  tiÒn lÖ  sè    phÝ  ®ång      thêivíi quyÕt          to¸nthu,chitµichÝnh cña ®¬n  b¸o    quan  vÞ  c¸o c¬  chñ  qu¶n cÊp trªn,   ®ång    göicho  quan    c¬  tµichÝnh  c¬  vµ  quan thuÕ cïng cÊp.   3. Th«ng     t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh      kÓ tõ ngµy    ký.Mäi quy ®Þnh  íc tr   ®©y      tr¸víi i Th«ng   tnµy ®Òu     b∙ibá. Riªng quy ®Þnh  sö  vÒ  dông  nép  vµ  vµo Ng©n   s¸ch Nhµ      nícnªu  i   t¹ tiÕt c,®iÓm       2, môc  I II Th«ng  tnµy  thùc hiÖn      tõ ngµy  1/1/1996  ®Õn  31/12/1996,  kÓ    tõn¨m 1997    ph¶ithùc hiÖn  trë®i      theo quy    ®Þnh  cña LuËt ng©n    s¸ch Nhµ    níc ®∙  îc Quèc      ®   héi kho¸ IX,kú      häp  thø  th«ng  9  qua ngµy  th¸ng 3  20    n¨m  1996. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu   víng  ¾c,    cã  m ®Ò nghÞ c¸c  quan  c¬  ph¶n    ¸nh kÞp    Bé    thêivÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu      gi¶iquyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2