intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 83-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế doanh thu và thuế lợi tức của các tổ chức và cá nhân nước ngoài tiến hành hoạt động cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá, bưu phẩm tại Việt Nam

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

474
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 83-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế doanh thu và thuế lợi tức của các tổ chức và cá nhân nước ngoài tiến hành hoạt động cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá, bưu phẩm tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 83-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế doanh thu và thuế lợi tức của các tổ chức và cá nhân nước ngoài tiến hành hoạt động cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá, bưu phẩm tại Việt Nam

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 83 T C/T C T  n g µ y   c 25 th¸ng 12 n¨ m  1996 v Ò  viÖc h íng d É n  thùc  Ö n  n g h Ü a  v ô  thu Õ  d o a n h  thu vµ  hi thu Õ  lîi  tøc  cña  c¸c t æ   h ø c   c vµ c¸ n h © n  n íc n g o µi tiÕn h µ n h  h o¹t  é n g  cu n g  c Ê p   Þ c h   ô ® d v ch uy Ó n   h¸t n h a n h  h µ n g   o¸, b u  p h È m p h   t¹i Öt N a m  Vi ­ C¨n  quy  cø  ®Þnh  hiÖn hµnh cña  LuËt thuÕ doanh thu  LuËt  vµ  söa  ®æi, bæ     sung  mét  §iÒu  sè  cña LuËt thuÕ doanh    thu;LuËt thuÕ    lî tøc  i vµ  LuËt söa    ®æi,bæ     sung  mét  §iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ      lîtøc; i ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   57/CP  sè  ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    lî tøc  LuËt  i vµ  söa ®æi, bæ     sung  mét sè  §iÒu cña LuËt thuÕ        lîtøc;NghÞ  i ®Þnh  96/CP  sè  ngµy 27/12/1995 quy    ®Þnh   chitiÕtthi       hµnh LuËt thuÕ    doanh    LuËt söa  æi,bæ   thu vµ    ®   sung  mét  §iÒu  sè  cña LuËt thuÕ    doanh thu; ­ C¨n  Th«ng   75A    cø  t sè  TC/TCT  ngµy 31/8/1993 cña  Tµi chÝnh  Bé    h­ íng dÉn    thihµnh NghÞ  ®Þnh   57/CP  sè  ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh  phñ,  Th«ng   97  tsè  TC/TCT  ngµy 31/12/1995 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  96/CP  sè  ngµy  27/12/1995 cña    ChÝnh phñ; ­ C¨n  Th«ng   37    cø  tsè  TC/TCT  ngµy 10/5/1995  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn chÕ  thuÕ    ®é  ¸p dông        chøc  ®èi víi tæ  c¸c kinh tÕ,c¸nh©n          nícngoµiho¹t     ®éng  kinh ®oanh  i   t¹ ViÖt Nam     kh«ng  thuéc    c¸c h×nh  thøc ®Çu    t theo LuËt  ®Çu      tnícngoµit¹ ViÖtNam;     i   Bé    Tµi chÝnh  híng dÉn thùc hiÖn    nghÜa  nép  vô  thuÕ cña  chøc  tæ  vµ  c¸ nh©n      níc ngoµi thùc hiÖn      ho¹t®éng    chuyÓn ph¸tnhanh  i   t¹ ViÖt Nam     nh  sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1.§èit    îng C¸c  chøc, c¸ nh©n    tæ      níc ngoµi kh«ng    thuéc  ®èi îng  t ®iÒu  chØnh  cña  LuËt ®Çu    níc ngoµi t¹  t     iViÖt Nam   cã    vµ  giÊy  phÐp  cña  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn  cña ViÖt Nam     tiÕn hµnh      c¸c ho¹t®éng  chuyÓn   ph¸tnhanh hµng    ho¸, bu phÈm   i t¹ ViÖt Nam     th«ng qua    ®ång  t¸ckinh doanh      c¸c hîp  hîp      víic¸c tæ  chøc  ViÖt  ë  Nam   (bªn ViÖt    Nam)   lµ ®èi  îng  t ph¶i nép    thuÕ  doanh thu vµ  thuÕ      lîtøc theo c¸chíng dÉn    i       t¹ Th«ng   i tnµy. 2.C¸c    ®Þnh  nghÜa  trong Th«ng     tnµy: a. ThuËt ng÷      "hµng nhÑ"  îchiÓu      kiÖn  ®   lµ c¸c bu  th«ng  êng, cã  th   träng  l     lµ31,5 kg  îng tèi®a      theo quy    ®Þnh    t¹ HiÖp  i ®Þnh  kiÖn  bu  quèc tÕ. b. DÞch  chuyÓn      vô  ph¸tnhanh hµng nhÑ  îcthùc hiÖn  ®     vËn chuyÓn    tõ ®Þa  chØ  cña  kh¸ch hµng    ®Õn  ®Þa chØ cña ngêinhËn.  
  2. 2 c.ThuËt ng÷      "hµng nÆng"  îchiÓu    i kiÖn  kÝch  íc,träng l ®   lµlo¹ bu    cã  th    ­ îng vît       quy  qu¸ ®Þnh        kiÖn  ®èi víi bu  c¸c th«ng  êng. th d. DÞch  chuyÓn      vô  ph¸tnhanh hµng nÆng  chØ    gií h¹n  i vËn chuyÓn    tõ s©n  bay      nícgöi®Õn   s©n  bay    nícnhËn. II.  C¨n c ø  tÝn h thu Õ 1. Doanh    thu tÝnh thuÕ  dông  ¸p  ®èi    víiho¹t®éng    chuyÓn ph¸tnhanh    hµng  nhÑ  hµng  vµ  nÆng   îcquy  ®   ®Þnh  sau: nh  a.§èivíi       hµng  nhÑ: Doanh    thu tÝnh thuÕ    lµdoanh    thu chuyÓn    ph¸thµng  tõViÖtNam     ®i      mµ c¸ctæ    chøc  kinh tÕ,c¸nh©n          nícngoµi® îchëng      sau    trõ(­  kho¶n  khi®∙    ) ®i  c­ ícph¶itr¶cho  ViÖtNam.       bªn    b.§èivíi       hµng  nÆng: Doanh    thu tÝnh thuÕ    lµdoanh   thu chuyÓn    ph¸thµng  tõViÖtNam     ®i      mµ c¸c tæ    chøc  kinh tÕ,c¸ nh©n          níc ngoµi® îchëng      sau      ) ®i  khitrõ(­  kho¶n    cíc vËn  chuyÓn hµng  kh«ng    tõ ViÖt Nam   (x¸c®Þnh    ®i    theo chøng        tõ hîp lý,hîp  lÖ). 2.ThuÕ     suÊt: ThuÕ  suÊt thuÕ    doanh  vµ  thu  thuÕ      îc ¸p  lî tøc ®   dông  i theo thuÕ suÊt  gép.ThuÕ     suÊt ®èi víi         ho¹t®éng chuyÓn    ph¸tnhanh hµng  nhÑ, hµng nÆng   ® îcquy    ®Þnh  sau: nh  a.§èivíi       hµng  nhÑ: §èivíi     chuyÓn    ph¸tnhanh hµng  nhÑ: thuÕ suÊt 12,3%    (thuÕ suÊt thuÕ    doanh thu 6%, thuÕ suÊt thuÕ  i lî tøc    6,3%  theo nh thuÕ suÊt ®èi    víiho¹t   ®éng  ®iÖn) trªndoanh    bu      thu tÝnh thuÕ. b.§èivíi       hµng  nÆng: §èi víichuyÓn      ph¸t nhanh    hµng  nÆng:  thuÕ suÊt 21,3%  (thuÕ suÊt  thuÕ doanh  15%,  thu  thuÕ  suÊt thuÕ        lî tøc 6,3%  i theo  thuÕ  nh  suÊt ®èi      víi ho¹t®éng    dÞch  vËn      vô  t¶i)trªndoanh    thu tÝnh  thuÕ. III.Kª k h ai ­ n é p  thu Õ   Bªn ViÖt Nam   tr¸chnhiÖm       cã    kª khai,  nép thuÕ  vµo NSNN   thay cho    bªn  nícngoµivÒ      thuÕ  doanh    thuÕ      quy  thu vµ  lîtøc nh  i ®Þnh    c¸c v¨n b¶n  trªnvµ      híng dÉn    hiÖn hµnh  thñ tôc kª khainép  vÒ          thuÕ. Trêng        hîp ph¸thiÖn    kª khai  sè thuÕ  ph¶inép    cha chÝnh    quan  x¸c,c¬  thuÕ    sÏ th«ng b¸o    thuÕ  l¹ sè  i ph¶i   nép  xö      vµ  lýviph¹m  thuÕ  vÒ  theo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh  thu nép  vÒ    thuÕ. C¬  quan    trùc tiÕp qu¶n    lýthu thuÕ  tr¸chnhiÖm     cã    x¸c nhËn b»ng    v¨n b¶n  tõng  i lo¹ thuÕ  nép  ®∙  cho bªn    nícngoµi®Ó     lµm    khÊu    c¨n cø  trõtrong tr  ­ êng    chøc,c¸ nh©n  hîp tæ      cña  bªn    nícngoµithuéc níc®∙  HiÖp        ký  ®Þnh  tr¸nh  ®¸nh thuÕ  trïng víiViÖt      Nam.  Trêng hîp §iÒu    íc quèc  gi÷a  tÕ  ChÝnh  phñ 
  3. 3 ViÖt Nam   ChÝnh  vµ  phñ    níc ngoµi cã    quy ®Þnh  kh¸c th×    dông    sÏ ¸p  theo  nh÷ng quy ®Þnh    t¹ §iÒu    i ícquèc  ®ã. tÕ  IV. æ  c h ø c ­ thùc hi Ö n  T Th«ng  t nµy  hiÖu        cã  lùc kÓ tõ ngµy  01/01/1996.C¸c    quy  ®Þnh      tr¸ víi i quy ®Þnh   iTh«ng   nµy  t¹  t ®Òu       b∙ibá. Trêng  hîp c¸c  nh©n,  c¸  ®¬n   níc vÞ    ngoµiho¹t®éng      chuyÓn    ph¸tnhanh  hµng    phÈm   thùc hiÖn  nép  ho¸,bu  ®∙    t¹m  thuÕ trong n¨m    1996 theo    c¸c híng dÉn    kh¸c víihíng dÉn  i       t¹ Th«ng   tnµy    th× quyÕt to¸nnghÜa  thuÕ      vô  thùc hiÖn    theo Th«ng     tnµy. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  vÊn    víng m ¾c,          cã  ®Ò g×    ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n  b¸o c¸o vÒ  TµichÝnh    vÞ      Bé    ®Ó xem     lý. xÐt,xö 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2