intTypePromotion=1

Thông tư 85-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
148
lượt xem
9
download

Thông tư 85-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 85-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thu thuế cước đối với tàu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 85-TC/TCT của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  T µi c h Ý n h  sè 85­T C/T C T  n g µ y 24 th¸ng  10 th¸ng 1994  íng  h d É n  thùc  Ö n  thu thu Õ  cíc ® èi víi tµu bi Ó n   hi   n íc n g o µi  Õ n  kinh d o a n h   Ë n  c h u y Ó n  h µ n g  h o¸  ® v t¹i  c¸c  n g   Ó n  Vi Öt N a m   c¶ bi ­ C¨n  vµo    cø  NghÞ  ®Þnh  55/CP  sè  ngµy  8­ 28­ 1993 cña  ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    doanh  vµ  thu  LuËt söa    ®æi, bæ     sung  mét  sè  ®iÒu  cña LuËt thuÕ    doanh  thu; ­ C¨n  vµo  cø  NghÞ  ®Þnh   57/CP  sè  ngµy  th¸ng  n¨m   28  8  1993 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt thuÕ      LuËt söa  æi,bæ     lîtøc vµ  i   ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ      lîtøc; i Bé    Tµi chÝnh híng dÉn    viÖc    thu thuÕ          biÓn    cíc®èi víic¸c tµu  nícngoµi   ®Õn  kinh doanh vËn chuyÓn  hµng ho¸  i   t¹  c¶ng  c¸c biÓn      trªnl∙nh thæ ViÖt  Nam   sau: nh  I­ èi tîng n é p  thu Õ  cíc   § 1­ §èit      îng ph¶inép    thuÕ    cíctheo quy ®Þnh  Th«ng  tnµylµtÊtc¶        c¸c tæ  chøc, c¸ nh©n      ngêi níc ngoµi dïng        tµu biÓn  thuéc  h÷u  së  cña m×nh  hoÆc   thuªtµu thuéc së        h÷u  cña  ngêikh¸c ®Ó       thùc hiÖn    dÞch  vËn  vô  chuyÓn  hµng  ho¸ tõ c¸cc¶ng        biÓn ViÖt Nam     xuÊt khÈu    hµng        ho¸ ra nícngoµihoÆc   ∙c¸c   gi    c¶ng biÓn  ViÖtNam.   2­ Kh«ng      thu thuÕ          êng  cíc®èi víi tr c¸c hîp: ­ C¸c  chøc  nh©n  tæ  c¸  kinh doanh  vËn    t¶ibiÓn cña  ViÖt Nam  hoÆc   c«ng      ty níc ngoµi,ViÖt    Nam   ªndoanh      li víiníc ngoµi ® îc thµnh      lËp  ho¹t vµ    ®éng theo LuËt  ®Çu      t níc ngoµi t¹    iViÖt Nam   ®¨ng  kª    ®∙  ký  khai nép    thuÕ  doanh thu  thuÕ    vµ  lî tøc    i vÒ ho¹t®éng    vËn    t¶ibiÓn  i quan  t¹ c¬  thuÕ ViÖt  Nam. II­  C¨n c ø  tÝn h thu Õ  cíc ThuÕ     cíc ph¶i nép  îc tÝnh    ®   theo tõng chuyÕn hµng vËn chuyÓn nh  sau: ThuÕ     cíc ph¶i nép  Tæng     =  tiÒn    cíc vËn chuyÓn          x    thuÕ suÊt quy    ®Þnh  1­ TiÒn      cícvËn chuyÓn  lµm    tÝnh  c¨n cø  thuÕ    lµtoµn  tiÒn cícmµ     bé      c¸c chñ tµu    níc ngoµi thu  îc tõ ho¹t®éng    ®       vËn  chuyÓn  hµng ho¸    tõ c¶ng xÕp  hµng  cña  ViÖt Nam     ®Õn   c¶ng cuèi cïng    bèc    dì hµng ho¸    ®ã (bao  gåm  c¶  tiÒn cíc cña c¸c l« hµng ph¶i  chuyÓn  t¶i qua c¸c c¶ng trung gian cña  Singapore,Hång    K«ng... hoÆc     ) vËn chuyÓn  gi÷a c¸cc¶ng      ViÖtNam.  
 2. 2 2­ ThuÕ  suÊt    cíc quy ®Þnh  chung      lµ 3% (bao  gåm       2% lµ thuÕ    su¸t doanh    1%     thu vµ  lµthuÕ  suÊtthuÕ      ®Þnh        lîtøc Ên  i trªncícvËn chuyÓn). ­ §èi víic¸c tµu          biÓn    mµ chñ khaith¸ctµu      thuéc    ký  níc ®∙  HiÖp  ®Þnh  tr¸nh ®¸nh    thuÕ  lÇn    2  víiViÖt Nam     th× tuú theo quy ®Þnh  cña  HiÖp ®Þnh  ®Ó     x¸c®Þnh  ph¶inép    hay  îcmiÔn  ®   gi¶m  thuÕ      lîtøc (thunhËp)cu¶  i   møc    1% trongtæng    møc    3% thuÕ    cícquy ®Þnh    trªn®©y. ThÝ    dô:HiÖp  ®Þnh quy ®Þnh  cho miÔn 50%   thuÕ    lîtøc,th×møc  i   thuÕ  cícph¶inép  îcx¸c®Þnh      ®     b»ng  2,5% (2%  50%   +  cña 1%). §ång  tiÒn nép    thuÕ      cíclµ®ång  ngo¹itÖ    chuyÓn  æi. ® III­Mi Ô n  thu Õ, gi¶ m  thu Õ  cíc   1­ C¸c tµu biÓn  ngêi níc ngoµi vËn  do        chuyÓn dÇu  xuÊt khÈu  th«    cña  ViÖtNam   îcgi¶m    ®   60%   thuÕ suÊtquy    ®Þnh. 2­ Trong nh÷ng  êng  ® Æc   tr hîp  biÖt Nhµ      quy    níc sÏ cã  ®Þnh cho gi¶m  thuÕ        cíc®èi víivËn chuyÓn  mét  m Æt   sè  hµng  thÓ.C¸c   îng ® îcmiÔn  cô    ®èi t     gi¶m, gi¶m    nép thuÕ ph¶icã    ®Çy  tµiliÖu chøng  ®ñ      minnh  thhhuéc  diÖn  îc ®   miÔn,    gi¶m tr×nh bµy    quan          víic¬  ®¹ilýtµu biÓn theo tõng    chuyÕn  hµng.C¬     quan      biÓn u        ®¹ilýtµu  l gi÷ c¸c tµiliÖu nµy    cuèith¸ng tæng        hîp vµo “B¶ng    kª khaithu thuÕ        cíc”theo mÉu   2.   sè  IV­ C¸c q u y  ® Þ n h  kª k h ai n é p  thu Õ  cíc  v µ ki Ó m  tra thu n é p  thu Õ  cíc 1­  Tµi chÝnh  quyÒn  Bé    uû  cho    c¸c ®¬n  lµm      vÞ  ®¹ilýtµu biÓn  ® îc ®∙    Côc  Hµng    h¶i ViÖt Nam     cÊp giÊy phÐp  ho¹t®éng        ®¹ilýtµu biÓn    trùc tiÕp  thu thuÕ      cícnép  vµo Ng©n  s¸ch Nhµ      níctheo quy    ®Þnh. ­ §¬n  lµm        vÞ  ®¹i lýtµu biÓn  ngoµi viÖc    ®¨ng    khainép  ký,kª    thuÕ  vÒ  ho¹t®éng      ho¹t®éng    ®¹ilývµ    kinh doanh    kh¸c cña    ®¬n  m×nh  vÞ  ph¶ithùc     hiÖn ®¨ng  nép  ký  thuÕ      cíc víiCôc  thuÕ  ®Þa  ph¬ng theo mÉu   1    sè  "têkhai   ®¨ng  nép  ký  thuÕ    cíc vËn    t¶ibiÓn".Tê    khai nµy    lËp thµnh  b¶n    2  göi Côc  thuÕ kiÓm       tra,x¸c nhËn  b¶n    i (1  tr¶l¹ ®¬n  lµm        vÞ  ®¹ilýtµu  biÓn, 1    b¶n  c¬  quan thuÕ u  s¬  l hå  theo dâithùc hiÖn        nép thuÕ.) Khi cã  thay ®æi      sù    c¸c chØ    ®¨ng  nép  tiªu®∙  ký  thuÕ    cíc hay thay ®æi    lµm        ®¹ilýtµu cho    c¸ch∙ng    tµu kh¸c,s¸tnhËp, ph©nchia,gi¶ithÓ,c¸c ®¬n                vÞ  lµm        ®¹ilýtµu biÓn ph¶ikª khaivíi quan         c¬  thuÕ  chËm  nhÊt lµ5      ngµy  íckhi tr     cã  thay ®æi  thanh       tiÒn cíccßn    sù    vµ  to¸nhÕ tsè      nîNg©n  s¸ch Nhµ    níc. Tê khai®¨ng  nép    ký  thuÕ    ® îc c¬  cíc ®∙    quan thuÕ    x¸c nhËn    së  lµ c¬  ph¸p      lýx¸c nhËn ®¬n  lµm      biÓn  ® îcc¬  vÞ  ®¹ilýtµu  ®∙    quan  thuÕ  quyÒn  uû  thu thuÕ    cíc. 2­ Tr¸chnhiÖm      cña  chñ    tµu biÓn
 3. 3 a) Ngêi níc ngoµi lµ chñ          tµu biÓn    tµu  khi cã  biÓn vµo c¶ng cña  ViÖt  Nam   thùc  hiÖn viÖc  vËn  chuyÓn  hµng  ho¸ xuÊt khÈu  hoÆc  vËn  chuyÓn  hµng  ho¸ gi÷a    c¸c c¶ng  ViÖt Nam,  tr¸ch nhiÖm   khai ®óng    cã    kª    doanh    thu tÝnh  thuÕ    cíc,cung  cÊp  ®Çy       ®ñ c¸c chøng      tõ nh: Hîp ®ång vËn  chuyÓn,   vËn  ®¬n  c¸cchøng    ªnquan  vµ    tõli   kh¸ccho    ®¬n  ®¹ilýtµu biÓn  vÞ        lµm    c¨n cø  x¸c®Þnh    thuÕ    cícph¶inép.   b) Thanh  to¸n hoÆc     chÊp nhËn thanh  to¸n tiÒn    thuÕ    cíc ph¶i nép      ghi trªnbiªnlai         thuÕ    thu cíccho chñ  ph¬ng  tiÖn lËp.   Mäi thiÖth¹ivÒ       kinh tÕ  chñ    do  ph¬ng tiÖn kh«ng thùc hiÖn    ®óng    c¸c quy ®Þnh  nªu    ngoµiviÖc        trªnth×    truythu,ph¹tthuÕ  dÒu  chñ  do  ph¬ng tiÖn  chÞu. 3­ C¸c    ®¬n  lµm        vÞ  ®¹ilýtµu biÓn  tr¸chnhiÖm: cã    ­ KiÓm     tra hîp ®ång  vËn  chuyÓn  hµng  ho¸ gi÷a c¸c chñ  tµu  chñ  vµ  hµng, biÓu        gi¸cíc chñ  c«ng  ph¶iphï hîp          tµu  bè      víigi¸cíc trªnthÞ  êng tr thÕ  gií t¹    i i   thêi®iÓm   thùc hiÖn  hîp ®ång vËn chuyÓn.  TÝnh  to¸n chÝnh      x¸c sè  thuÕ  ph¶ithu vµ        thu ®óng, thu ®ñ,        thu kÞp    thêithuÕ    cícchñ    tµu ph¶inép.   ­ Trêng  chñ      hîp  tµu,chñ hµng  kh«ng cung cÊp hoÆc   cung cÊp kh«ng  ®Çy     ®ñ c¸c    tµiliÖu lµm  së  c¬  tÝnh  thuÕ    cíc,®¬n   ®¹i lý tµu  vÞ      biÓn cã  quyÒn  ®Þnh  thuÕ    Ên  sè  cíccña chñ    tµu ph¶inép    dùa    trªnb¶n îckhaihµng  l     ho¸,biÓu        gi¸cícquèc  hoÆc   tÕ  chøng    li   tõcã  ªnquan kh¸c. ­ Th«ng  thuÕ      b¸o  cícph¶inép    cho  chñ    tµu biÕt,viÕtbiªnlai           thuÕ  thu c­ íc (Biªnlaido  Tµi chÝnh        Bé    ph¸thµnh    theo  mÉu  ®Ýnh  kÌm)  íc khi tµu    tr     rêi c¶ng.Biªnlai         thuÕ    îcviÕtthµnh  li . thu cíc®     4  ªn ­Liªn1  so¸t     b¸o  ­Liªn2      giao cho    ngêinép    thuÕ ­Liªn3      dïng ®Ó     thanh  to¸n ­Liªn4 u        l t¹ cuèng    . i Biªnlai Hµng th¸ng c¨n  vµo        thuÕ      cø  c¸c biªnlaithu  cíc,®¬n  ®¹ilýtµu  vÞ      biÓn  lËp  "B¶ng    kª khaithu thuÕ        cíc"theo  mÉu   2    quan  sè  göic¬  thuÕ  vµo  ngµy  05  hµng th¸ng. ­ Nép ®Çy  ®ñ, kÞp    thêitiÒn thuÕ    cíc ph¶i nép    theo th«ng b¸o thuÕ  hµng  th¸ngcña  quan    c¬  thuÕ. 4­ KiÓm         so¸tthu thuÕ  cíc C¶ng  khilµm  vô    thñ    tôc cho    c¸c tµu  ngêi níc ngoµi vËn  do        chuyÓn    rêi c¶ng, cã    nhiÖm   kiÓm     vô  tra viÖc nép thuÕ    cíc cña chñ    tµu.ViÖc  kiÓm     tra c¨n cø    vµo      biªnlai nép thuÕ,®èi chiÕu      s¬  ªnquan.Trêng        víi hå  li   c¸c   hîp ngêi   vËn  chuyÓn  cha nép hoÆc   cha chÊp  nhËn  nép thuÕ      cícth× c¶ng  yªu cÇu  vô    ngêi vËn    chuyÓn  ph¶inép    thuÕ  hoÆc   chÊp  nhËn  nép thuÕ    íc khicho  cíc tr     tµu rêic¶ng.Trong        nh÷ng  êng    Æc   tr hîp ® biÖtph¶icho          tµu rêic¶ng    th× c¶ng  vô  biªnb¶n    lËp    víichñ  x¸c nhËn  tµu    viÖc cha  nép thuÕ    cíc(theo mÉu     ®Ýnh  kÌm),biªn b¶n      lËp thµnh  b¶n  3  giao cho chñ  tµu  b¶n, 1  1    b¶n   göi côc thuÕ  ®Þa  ph¬ng,1    b¶n  c¶ng  l vô u.
 4. 4 ­ Hµng    th¸ng c¨n  vµo  s¬    cø  hå  theo   dâi tµu    ra,tµu vµo c¶ng, c¶ng    vô  tæng  hîp lËp b¶ng  vÒ   kª  mét  chØ     sè  tiªucÇn  thiÕt(theo    mÉu  sè..  .®Ýnh  kÌm) göicôc      thuÕ  ®Þa  ph¬ng  lµm  së  c¬  kiÓm   traviÖc nép thuÕ    cíc.B¶ng    kª hµng th¸nggöitr       ícngµy  th¸ngsau. 05    5­ KiÓm         trathu,nép  thuÕ    cíccña  quan  c¬  thuÕ ­ C¬    quan  thuÕ  nhiÖm   kiÓm    cã  vô  trab¶ng    kª khaithu thuÕ        cíccña    c¸c ®¬n  ®¹ilýtµu  vÞ      biÓn, kiÓm       tra®èi chiÕu        thuÕ    víibiªn laithu  cíc,b¶ng    kª vÒ      tµu ra vµo  c¶ng cña  c¶ng  vµ    vô  c¸cchøng    li   tõcã  ªnquan  kh¸c. ­ X¸c    ®Þnh  thuÕ    cíc®¬n  ®¹ilýph¶inép,lËp  vÞ          th«ng  nép  b¸o  thuÕ    cíc hµng  th¸ng göi®¬n  ®¹ilýthùc hiÖn.Trong  êng          vÞ          tr hîp ph¸thiÖn  viph¹m  cã    vÒ  kh«ng  thu thuÕ    cíc ®óng quy ®Þnh, hoÆc   man  khaitrèn thuÕ, th×          tuú theo hµnh    saiph¹m  quan  vivµ    c¬  thuÕ xem  xÐt  lýhoÆc   xö    kiÕn nghÞ  c¬  quan  ph¸p luËtxö        lýtheo LuËt ®Þnh.     V­ X ö  lý vi p h¹ m  v Ò  thu Õ  cíc 1­ C¸c          ®¹ilýtµu biÓn kh«ng  thùc hiÖn    ®óng    c¸c quy ®Þnh  ®¨ng    vÒ  ký, kª khainép    thuÕ    xö    cíc,bÞ  lýph¹thµnh    chÝnh theo NghÞ  ®Þnh  01/CP  sè  ngµy  th¸ng 10  18    n¨m  1992 cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh  ph¹thµnh  xö    chÝnh  tronglÜnh    vùc thuÕ. 2­  C¸c      ®¹i lý chËm  nép thuÕ    cíc hoÆc  tiÒn ph¹tvi ph¹m        vÒ thuÕ th×  ngoµi viÖc    ph¶i nép    tiÒn    ®ñ sè  thuÕ, tiÒn    ph¹t,theo    quy  ®Þnh, mçi ngµy  chËm   nép  cßn  ph¹t0,2%    bÞ    (2 phÇn ngh×n) trªnsè      tiÒn chËm     nép. 3­ C¸c      ®¹i lý tµu biÓn  nÕu  kh«ng  thùc hiÖn  thu thuÕ    cíc cña chñ    tµu biÓn    níc ngoµitheo    ®óng quy  ®Þnh  ph¶icã    tr¸chnhiÖm     th«ng b¸o cho chñ  tµu,truy thu      thuÕ    cíc ph¶i nép, nÕu       kh«ng thu  îc mµ   ®   nguyªn nh©n  thuéc   tr¸chnhiÖm       quan        ®¹i lý,c¬  ®¹i lý ph¶i nép    ph¹tb»ng  tiÒn    sè  thuÕ    cíc thÊt  thu. Trêng hîp  vi ph¹m  cã    nghiªm  träng,vi ph¹m      nhiÒu lÇn, ®¬n   vµ      vÞ  c¸ nh©n    viph¹m    xö    sÏbÞ  lýtheo ph¸p luËthiÖn        hµnh. VI­ æ  c h ø c  thùc hi Ö n  T 1­ Côc thuÕ    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung ¬ng chñ    tr×phèihîp     víi         ®¹ilýhµng    c¸c h¶i,c¶ng  tæ  vô  chøc  thùc hiÖn      thu thuÕ    cíctheo ®óng    quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. Bé    Tµi chÝnh  quyÒn  uû  cho côc Hµng    h¶iViÖt Nam     dÞch  cung  vµ  cÊp  b¶n dÞch Th«ng  tnµy    ra tiÕng Anh, göicho        c¸c ®¬n  lµm      vÞ  ®¹ilýlµm  së  c¬  ph¸p    lýth«ng  cho    b¸o  c¸c h∙ng      tµu nícngoµivµo    c¶ng ViÖt Nam   hîp ®ång    ký    vËn chuyÓn  hµng    ho¸ biÕt®Ó     thùc hiÖn    nép  thuÕ    cíctheo quy    ®Þnh. 2­ §Ó       l¹ mét  i phÇn  theo    %     tû lÖ  trªntæng  thuÕ      îc®Ó       sè  cícthu ®   chibï ®¾p     chiphÝ  khuyÕn  vµ  khÝch    c¸c®¬n  trong viÖc  vÞ    thùc hiÖn      thu thuÕ    cíc nh  sau:
 5. 5 ­ Tû  2%         lÖ  ®èi víithuÕ        cícthu t¹ Thµnh  i phè  ChÝ  Hå  Minh,Qu¶ng    Nam   ­§µ    N½ng,  RÞa   Bµ  ­Vòng Tµu,H¶i Phßng.     ­Tû  4%         lÖ  ®èi víithuÕ          cícthu t¹ c¸c®Þa  i ph¬ng  kh¸c. Hµng  th¸ng c¨n cø      vµo  thuÕ      îc,c¸c ®¬n  ®¹ilýthùc hiÖn  sè  cícthu ®     vÞ        trÝch ®Ó       l¹ theo    quy  i tû lÖ  ®Þnh,  cßn    sè  l¹ nép  i vµo Ng©n   s¸ch Nhµ      níc.Sè  tiÒn trÝch ®Ó           îc®Ó         l¹ c¸c ®¹ilý®   i l¹ 80%   i cho ®¬n    vÞ, 20%  chuyÓn  Côc  vÒ  thuÕ    ®Ó Côc  thuÕ  chuyÓn  cho  quan  c¬  c¶ng  vµ    ëng  vô  chi th cho    c¸c tæ  chøc, c¸ nh©n  ®ãng      cã  gãp trong viÖc  chøc  tæ  thu thuÕ    cíc,møc     chi cho  c¶ng  tèi vô   thiÓu b»ng    50%   tæng  tiÒn c¸c®¹ilýchuyÓn  c¬  sè         vÒ  quan  thuÕ. 3­ Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy  11­ 1­ 1994  thay thÕ    vµ    c¸c th«ng   v¨n b¶n  tvµ    híng dÉn,quy      ®Þnh  thu thuÕ    ban  vÒ    cíc®∙  hµnh  íc®©y. tr   Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  khã  cã  kh¨n,víng m ¾c           g×, ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n  b¸o  vÞ  c¸o    Tµi chÝnh    vÒ Bé    ®Ó xem  xÐt    gi¶iquyÕt  híng  vµ  dÉn    bæ sung Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam     §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc  MÉu   1 sè  T ê  kª k h ai ®¨n g k ý thu, é p  thu Õ  cíc v Ë n  t¶i Ó n  n  bi KÝnh  göi: . .....................  . . .....................(1) . . 1­ Tªn    ®¬n  lµm        vÞ  ®¹ilýtµu biÓn   (2) 2­ Hä      tªngi¸m  ®èc... . ............  . . ........... (3) .. 3­ QuyÕt    ®Þnh  thµnh    lËp doanh  nghiÖp  sè.. ngµy.. c¬    .   . quan  cÊp...   GiÊy  phÐp  Côc  Hµng    h¶iViÖtNam     cÊp...  ngµy.. th¸ng..n¨m..   .   . 4­ Thêigian b¾t        ®Çu   lµm    . . ....(4) ®¹ilý. . ....  .. 5­ §¹ilýcho       h∙ng.. . ..............(5) . . .............  .. 6­ §Þa    ®iÓm   kinh doanh.. . ..........(6)   . . .........  .. 7­ Tæng  vèn    sè  kinhdoanh..     .(®ång  . ViÖtNam)    (7) Trong  ®ã:  Vèn  ph¸p ®Þnh... . .........   . . .........  Vèn    Ng©n  s¸ch Nhµ      níccÊp... . .     Nguån  vèn  kh¸c.. . ........ . . ........ 8­ H×nh    thøc kÕ        to¸n¸p dông... . ...... . ....... 9­ Tµikho¶n      sè..     .t¹ Ng©n  . i hµng... . .... . . ... Tµikho¶n    sè.. .t¹ kho  .    .i b¹c.. . ........ . . ........ 10­ §¨ng  nép    ký  thuÕ... . ...........  . . ...........(8) . .
 6. 6 Xin  chÞu tr¸chnhiÖm   nh÷ng    vÒ  ®iÓm     kª khaitrªn®©y         lµ®óng  thËt sù    vµ    ®Ò nghÞ  îcuû  ®   quyÒn    thu thuÕ  cíc. Ngµy...  .th¸ng.. .n¨m  . . . 19.... Ngµy...  .th¸ng.. .n¨m  . . . 19... . NgêikiÓm        tratêkhai TM   quan        c¬  ®¹ilýtµu biÓn Gi¸m ®èc (Ký    tªn®ãng  dÊu) X¸c  nhËn  ®¬n  ®¹ilýtµu biÓn.. vÞ        . ® îcuû    quyÒn    thu thuÕ      cíctµu biÓn Ngµy...  .th¸ng.. .n¨m  . . . 19..   .. L∙nh ®¹o  quan    c¬  thuÕ  tªn®ãng  ký    dÊu
 7. MÉu   2 sè  B ¶ n g  kª k h ai thu thu Õ  cíc th¸ng....... m  1 99...  n¨ Tªn ®¬n  kª khai. . ..............t¹ c¶ng.. . .... vÞ    . . .............    . i . . . ... §Þa  chØ... . ................................... . . .................................. Tµikho¶n.. . ................      . . ................t¹ ng©n  . i . hµng  (kho b¹c)   PhÇn    kª khaicña        ®¹ilý KiÓm     tracña  quan  c¬  thuÕ Tªn  Träng Ngµy Lo¹i Lîng hµng  C¶ng  C¶ng  Tæng Thu Tæng      sè  Biªnlai   Tæng   Tæng  Tæng  sè  sè  tµu t¶i  tµu hµng vËn  hµng  hµng  sè  Õ   tiÒn thuÕ    sè  thuÕ    thuÕ    cíc cíc vËn  chuyÓn ®i ®Õn tiÒn suÊt cícph¶i       tiÒn ph¶ithu ph¶inép       chuyÓn cíc thu cíc §Õn §i Sè Ngµy.. th . ¸n g...n¨m  1 2 3 4 5 6 7 8 10 11=9x10 12 13 14 15 16 1­ Tæng  thuÕ        sè  ghithu (theo biªnlai) . .     .. 2­ Sè  îctrÝch ®Ó   i . ..............   ®     l¹ . .............. 3­ Sè    cßn  ph¶inép    NSNN   th¸ngnµy.. . .   .. Sè  nép  thõa th¸ngtr . .     íc. . . Sè  nép  thiÕu th¸ngtr . .     íc. . .
 8. Ngµy...  .th¸ng.. .n¨m  . . . 19.... Ngµy...  .th¸ng.. .n¨m  . . . 19.... NgêilËp b¶ng        kª khai Gi¸m  ®èc  hoÆc   to¸ntr kÕ    ëng (Ký  tªn) (Ký    tªn®ãng  dÊu) §¬n  lËp b¶ng    vÞ    kª khaitÝnh    thuÕ    cícthµnh  b¶n 2  PhÇn  kiÓm    tracña  quan  c¬  thuÕ ­1    b¶n u  l ®¬n  vÞ 1  b¶n    quan  göic¬  thuÕ C¬  quan  thuÕ  kiÓm    tralµm  së  c¬  th«ng  thuÕ    b¸o  cícph¶inép.  
 9. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA P h Ç n  h íng d É n  n éi d u n g   kª k h ai ®¨n g k ý v Ò  thu Õ  cíc 1­ C¬    quan  thuÕ    trùctiÕp qu¶n        lýthu thuÕ  c¬  kinh doanh  ë  së    2­ Ghi    tªn ®¬n  lµm      vÞ  ®¹i lývËn    t¶ibiÓn (theo tªn quyÕt      ®Þnh thµnh  lËp) 3­ Hä      tªnGi¸m  ®èc      ®¹ilývËn    t¶ibiÓn 4­ Thêigian b¾t        ®Çu     ho¹t®éng  cña  së  c¬  kinhdoanh    5­      §¹ilýcho h∙ng    tµu.Ghi    c¸c h∙ng  níc ngoµi®¬n  th tµu      vÞ  êng lµm    ®¹i lý. 6­ §Þa ®iÓm  kinh doanh: V¨n    phßng    chÝnh  v¨n  trô së  vµ  phßng    ®¹i diÖn  (nÕu      cã)n¬ithùc hiÖn        ®¹ilývËn  . t¶i 7­ Vèn kinh doanh: kª khaic¸c nguån            vèn  i   t¹ thêi®iÓm  ®¨ng  (®ång  ký  ViÖtNam)   8­ §¨ng  nép    ký  thuÕ      quan  cíct¹ c¬  i Kho    b¹c hay  Ng©n  hµng  nµo  ? Bé    TµichÝnh  Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam     §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc  Tæng  côc  thuÕ Ministry     finance of   Social   isRepublicofViÖtNam   t       Independence­Freedom  ­Happiness  GeneralDepartmentof       taxes MÉu   CTT   28 Biªn lai  thu thu Õ  cíc (Liªn1:B¸o      so¸t) RECEIPT    OF FREIGHT  TAX (No    1:Checking) Tªn  tÇu:   Quèc  tÞch: M.V Flag Ngµy  ®Õn:  Ngµy  ®i: Arrivedon    Sailedon   C¶ng  xÕp  hµng: Portofloading    
 10. 11 Sè  Hµng  Lo¹ihµng Gi¸cíc1        tÊn/ Tæng  cíc ThuÕ   sè    suÊt Sè thuÕ  T.T ho¸ bèc  bèc    xÕp CBM   hµng  Amount   Freight ph¶inép   xÕp Kind    Freightrate ofFreight taxrate of         Freight Cargo  cagoes   Per  ton/CBM (%) taxtobe      Loaded paid Sè tiÒn thuÕ      ghib»ng  ch÷ Ngµy... ¸ng.   th .n¨m  . 199.. (total   amount inwords)      Date   TUQ/  Tæng  côc  thuÕ   tµichÝnh ­Bé    ON   BEHALF THE   GANERAL  DEPARTMENT     OF TAXES               OF THE   MINITRY    OF FINANCE   c¬     quan    thu thuÕ  cíc REVENUE  DEPARTMENT   (Ký    tªn®ãng dÊu   ­Signed  and  stamped) Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam     §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc B ¶ n g  kª k h ai c ñ a c ¶ n g  v ô 1.C¶ng    vô.. . ........................ . . ........................ 2.§Þa    chØ... . .......................  . . .......................(Trôsë  .   chÝnh) . 3.Tµikho¶n      sè.. . ......T¹i. . ......... . . .....  . . ........ .. Sè  Tªn  Träng Ngµ Ngµ Lo¹i   Lîng C¶n C¶n §¬n  TiÒn    thuÕ    cícnép  T.T tµu t¶i   y  y  hµng  ®i V.  hµng  g  ®i g  vÞ  theo    biªnlai tµu ®Õn chuyÓn vËn  ®Õn lµm  chuyÓn ®¹ilý   Sè  Ngµy  TiÒn  biªn th¸ng thuÕ      lai n¨m cíc Ngµy... . . . ..  th¸ng.. . . . . . 19.. .     n¨m  . .  Ngµy... . . . ..  th¸ng.. . . . . . 19... .  n¨m  .     T/M. §¬n    vÞ Ký    tªn®ãng  dÊu ­B¶ng      kª khailËp thµnh  b¶n     2  (göic¬    quan  thuÕ  b¶n) 1  ­Cét    tiÒn thuÕ        cícghitheo biªnlai    
 11. 12 ­ThuÕ     chñ      cícdo  tµu hoÆc   thuyÒn  ëng tr xuÊttr×nh.NÕu       kh«ng  biªnlai G¹ch  cã      : chÐo  (X) Céng  hoµ      x∙héichñ  ViÖt Nam   nghÜa    §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc  Social   isRepublicofViÖtNam   t       Independence­ Freedom  ­Happiness MÉu   4 sè  Form     No 4 ..  . Ngµy...  th¸ng..n¨m...   . . Date: Biªn b ¶ n  x¸c n h Ë n  c h a né p  thu Õ c ertificate of freight tax n ot b eing p aid ­Tªn    tµu Name     ofship Träng  . . ........................... t¶i . ........................... Tonnage: ­Tªn    chñ    tµu (hoÆc  ngêi®¹idiÖn).. . ......     . ...... Name     ofShipowner(orhisrepresentat       ive) ­§Õn    c¶ng.. . ......................... . . ........................ Portor Arrival     Ngµy  ®Õn... . ............Ngµy  . . ...........  .. ®i.. . .... . . ... Date    ofArrival . .........  . . .........date ofdeparture . .     ­Lo¹ihµng        ho¸ vËn  chuyÓn... . ........... . . ........... Type    ofgoods  transported   ­Lîng hµng        ho¸ vËn  chuyÓn  (tÊn). . ...... . . ..... Quantity     goods  of transported(tone)   ­C¶ng      dìhµng  cuèicïng.. . .............   . . ............. Finalportofdischarge       ­§¬n  lµm        vÞ  ®¹ilýcho  tµu.. . ............ . . ............ Shippingagent   Biªnb¶n  îclËp thµnh  b¶n:   ®     3  Itishere  cert f edby      by  i i   both part     freighttax receiptisissued    iesthatno          atthe moment      when    the shipisdepartar      ingfrom    the port.
 12. 13 Done    ip i te intr l ca : ­1    b¶n  giao cho    ThuyÒn  ëng  tr (hoÆc  ngêi®¹idiÖn      tµu) Once  copy    toshipmaster(orthe shipsrepresentat         ive) ­ 2    b¶n u  i l t¹ ViÖt Nam     i   (1 t¹  c¶ng  ­ 1    vô    göicho  quan  c¬  thuÕ  ®Þa   ph­ ¬ng). Two copies forfi           lein VietNam  (one copy    portauthori   to the    tyand one  copy      tothe localtaxauthori )     ty ThuyÒn  ëng tr §¹idiÖn    c¶ng vô Shipmaster partauthori     tyrepresentat   ive (HoÆc  ngêi®¹idiÖn)       Ký,ghirâ hä          tªn Signatureand      fulname l Signatureand      fulname l (realed) Biªnb¶n    nµy    viÕtb»ng  tiÕng ViÖtNam       kÌm  theo tiÕng    Anh thiscert f ca       i i te writ      is tenin Vietnamse    Englishtranslat withan    ion
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2