intTypePromotion=3

Thông tư liên tịch 04/2003/TTLT-BCN-BTC của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
88
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 04/2003/TTLT-BCN-BTC của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 04/2003/TTLT-BCN-BTC của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền phạt vi phạm hợp đồng mua bán điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 04/2003/TTLT-BCN-BTC của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t Liªn tÞch cña Bé C«ng nghiÖp ­ Bé Tµi chÝnh  sè 04/2003/TTLT­BCN­BTC ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2003 vÒ viÖc Híng dÉn viÖc qu¶n lý vµ sö dông tiÒn  ph¹t vi ph¹m hîp ®ång mua b¸n ®iÖn C¨n cø  Bé LuËt D©n sù ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 1995 C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 17/H§BT ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 1990   cña   Héi   ®ång   Bé   trëng   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   thi   hµnh   Ph¸p   lÖnh hîp ®ång kinh tÕ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 45/2001/N§­CP ngµy 02 th¸ng 8 n¨m   2001 cña ChÝnh phñ vÒ ho¹t ®éng ®iÖn lùc vµ sö dông ®iÖn; Bé  C«ng nghiÖp ­ Bé  Tµi chÝnh híng dÉn viÖc qu¶n lý   vµ   sö   dông   tiÒn   ph¹t   vi   ph¹m   hîp   ®ång   mua   b¸n   ®iÖn   nh  sau: I. Nh÷ng quy ®Þnh chung. 1. Ph¹m vi ¸p dông a. TiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång mua b¸n ®iÖn do c¸c bªn  tháa thuËn vµ   ®îc ghi trong hîp  ®ång hoÆc theo quy  ®Þnh  cña   ph¸p   luËt,   trong   trêng   hîp   tranh   chÊp   vi   ph¹m   hîp  ®ång mµ c¸c bªn tháa thuËn yªu cÇu Héi ®ång xö lý vi ph¹m   cung øng vµ  sö  dông  ®iÖn thuéc Së  C«ng nghiÖp c¸c tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   (sau   ®©y   gäi   t¾t   lµ   Së  C«ng nghiÖp tØnh) gi¶i quyÕt th×  viÖc qu¶n lý  vµ  sö  dông  tiÒn ph¹t ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. b. TiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång mua b¸n ®iÖn c¸c bªn tù  th¬ng  lîng, c¸c kho¶n  tiÒn nép cho Tßa ¸n hoÆc c¬  quan  Träng  tµi  gi¶i  quyÕt vÒ  vi ph¹m hîp  ®ång mua b¸n  ®iÖn,  tiÒn båi thêng thiÖt h¹i vi ph¹m hîp  ®ång mua b¸n  ®iÖn,  tiÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  ®iÖn lùc  kh«ng ¸p dông c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. §èi tîng ¸p dông: C¸c bªn tham gia mua, b¸n  ®iÖn:  Héi  ®ång xö  lý  vi ph¹m cung øng vµ  sö  dông  ®iÖn thuéc Së   C«ng nghiÖp tØnh vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan. 3. C¨n cø  ®Ó  thu, nép tiÒn ph¹t vi ph¹m hîp  ®ång mua  b¸n  ®iÖn lµ  kÕt luËn cña Héi  ®ång xö  lý  vi ph¹m cung øng   vµ sö dông ®iÖn (sau ®©y gäi t¾t lµ Héi ®ång xö lý) thuéc   Së   C«ng   nghiÖp   tØnh   theo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  42/2002/Q§­BCN   ngµy   9   th¸ng   10   n¨m   2002   cña   Bé   C«ng  nghiÖp  vÒ  viÖc  ban hµnh quy  ®Þnh kiÓm  tra  cung  øng, sö  dông ®iÖn vµ xö lý vi ph¹m hîp ®ång mua b¸n ®iÖn.
  2. 2 4. Bªn vi ph¹m hîp ®ång cã tr¸ch nhiÖm trÝch mét phÇn   theo tû  lÖ  trªn sè  tiÒn ph¹t theo quy  ®Þnh t¹i tiÕt a,  ®iÓm 3, môc II cña Th«ng t  nµy  ®Ó  chi phÝ  cho c¸c ho¹t  ®éng cña Héi ®ång xö lý. II. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ. 1. Møc tiÒn ph¹t vi ph¹m hîp  ®ång  ®îc x¸c  ®Þnh theo  quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 25, §iÒu 26 vµ  §iÒu 27 cña QuyÕt  ®Þnh   sè   42/2002/Q§­BCN   ngµy   9/10/2002   cña   Bé   trëng   Bé  C«ng nghiÖp vÒ  viÖc ban hµnh quy  ®Þnh kiÓm tra cung øng,  sö dông ®iÖn vµ xö lý vi ph¹m hîp ®ång mua b¸n ®iÖn. 2. Thu, nép tiÒn ph¹t: a. C¨n cø vµo kÕt luËn cña Héi  ®ång xö  lý, chËm nhÊt  sau 15 ngµy (kÓ  tõ  ngµy quyÕt  ®Þnh cña Héi  ®ång xö  lý  cã   hiÖu lùc), bªn vi ph¹m hîp  ®ång cã  tr¸ch nhiÖm nép toµn  bé tiÒn ph¹t hîp ®ång cho bªn bÞ vi ph¹m. b. Khi nép tiÒn ph¹t vi ph¹m hîp  ®ång mua b¸n  ®iÖn,  bªn bÞ  vi ph¹m  (bªn nhËn tiÒn  ph¹t)  ph¶i cÊp phiÕu  thu  tiÒn cho bªn vi ph¹m (bªn nép tiÒn ph¹t),  ®ång thêi göi  mét liªn cña phiÕu thu cho Héi  ®ång xö  lý  biÕt vµ  theo  dâi. 3. Qu¶n lý vµ sö dông tiÒn ph¹t: a. Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 5 ngµy kÓ  tõ  ngµy bªn bÞ  vi   ph¹m   nhËn   ®îc   tiÒn   ph¹t   cña   bªn   vi   ph¹m,   bªn   bÞ   vi  ph¹m trÝch nép cho Héi  ®ång xö  lý  theo tû  lÖ  35% trªn sè   tiÒn ph¹t  ®∙ tháa thuËn gi÷a c¸c bªn mua vµ  b¸n  ®iÖn  ®îc  ghi trong hîp  ®ång,  ®Ó  chi phÝ  cho c¸c ho¹t  ®éng cña Héi  ®ång xö lý. Sè  tiÒn cßn l¹i (65% trªn sè  tiÒn ph¹t) sau khi  ®∙  trÝch nép cho Héi  ®ång xö  lý, thuéc quyÒn qu¶n lý  vµ  sö  dông cña bªn bÞ  vi ph¹m theo quy  ®Þnh qu¶n lý  tµi chÝnh  hiÖn hµnh. b. Sè  tiÒn trÝch nép cho Héi  ®ång xö  lý  quy  ®Þnh t¹i  tiÕt a, ®iÓm 3 nªu trªn ®îc chi cho c¸c môc ®Ých sau: ­   Chi   phÝ   nghiªn   cøu,   su   tÇm   c¸c   tµi   liÖu   cã   liªn  quan ®Õn viÖc xö ph¹t; ­ Chi phÝ   ®i hiÖn trêng (nÕu cã)  ®Ó  xem xÐt x¸c minh  c¸c vi ph¹m trong xö lý vi ph¹m hîp ®ång; ­ Chi phÝ  båi dìng theo chÕ   ®é  chung cña Nhµ  níc cho  nh÷ng ngêi tham gia trùc tiÕp xö lý vi ph¹m hîp ®ång; ­ Chi phÝ  héi häp  ®Ó  bµn vÒ  nh÷ng néi dung liªn quan  ®Õn xö lý vi ph¹m hîp ®ång; ­ Chi phÝ in Ên tµi liÖu; ­ C¸c chi phÝ kh¸c phôc vô xö lý vi ph¹m hîp ®ång.
  3. 3 Sè tiÒn trÝch tõ ph¹t vi ph¹m hîp ®ång cho ho¹t ®éng  cña Héi  ®ång xö  lý   ®îc chuyÓn vÒ  Së  C«ng nghiÖp tØnh (lµ  c¬  quan gióp viÖc cho Héi  ®ång xö  lý). Së  C«ng nghiÖp cã  tr¸ch nhiÖm lËp phiÕu thu, më sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó theo dâi  vµ  quyÕt to¸n viÖc thu, chi theo  ®óng quy  ®Þnh hiÖn hµnh  vÒ qu¶n lý tµi chÝnh. III. Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã  víng m¾c,  ®Ò  nghÞ  c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   ph¶n   ¸nh   kÞp   thêi   vÒ   liªn   Bé   Tµi  chÝnh vµ Bé C«ng nghiÖp ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản