intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư liên tịch 08/TTLB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

128
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 08/TTLB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với đội thông tin lưu động (Các Tỉnh, Thành phố, Quận Huyện, Thị xã)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 08/TTLB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA th«ng    t liªn é   µi h Ý n h,   b t  c v¨n  o¸­th«ng tin s è  08/ttlb h   n g µ y 23/1/1995 H ¦í N G  D É N  C H Õ  § é  Q U ¶ N  L ý   µI C H Ý N H  § èI V íI éI T  §   T H ¤ N G  TIN L ¦ U § é N G  (C Ê p  T Ø n h, T h µ n h  p h è, Q u Ë n  H u y Ö n, T h Þ  x∙) § Ó   Õp  ôc thùc hiÖn  ti t     NghÞ   Õt  éi nghÞ   quy H   Ban  Êp  µnh  ch h Trung ­ ¬ng §¶ng  éng  c s¶n  Ötnam   Çn  4  Vi   l thø  kho¸VIIvÒ   ét  è  Ö m  ô      m s nhi v V¨n ho¸,  v¨n nghÖ   ÷ng  nh n¨m  íc m ¾t;  tr   c¨n  vµo  cø  C«ng  v¨n  è  s 209  TCCB   µy  ­  ng 22/7/1989  ña  c Ban    Tæ chøc  Ýnh  ñ  Ò   Öc  ñng  è  µi truyÒn  Ch Ph v vi c c§  thanh  vµ  i  ®é th«ng   u  ng  Êp  tinl ®é c huyÖn;  Ó   èng  Êt  § th nh trong  Öc  ùc  Ön  vi th hi chÕ         µichÝnh  µ  ¹o®iÒu  Ön  ®é chitiªut   v t  ki cho    i  c¸c ®é th«ng   u  ng    tinl ®é ë §Þa  ¬ng  ¹t®éng  ã  Öu  ph ho   c hi qu¶; LiªnBé       V¨n    ho¸ Th«ng      µi chÝnh  ­ tin­ T   h íng  Én  Õ         µichÝnh  i  íiho¹t®éng  ña    éi th«ng   u   d ch ®é chitiªut   ®è v     c c¸c §   tinl ®éng  Êp  c TØnh, Thµnh  è,QuËn    ph Huy Ön,  Þ       Th x∙nh sau:   I/NG U Y £ N  T ¾ C  C H U N G : 1.§éith«ng   u  ng  ã  Ö m   ô     tinl ®é c nhi v th«ng   tin,tuyªntruyÒn    êng    c¸c ® lèichÝnh    s¸ch,Ph¸p  Ëtcña    lu   §¶ng  µ  µ   íc vµ  ôc  ô  i  èng  ho¸ v Nh n   ph v ®ê s v¨n    tinhthÇn    cho  ©n  ©n. V×   Ëy,c¸c ®éi th«ng   u  ng  îcNhµ   íc®¶m   nh d  v    tinl ®é ®  n  b¶o kinhphÝ    ùc hiÖn    Öm  ô  îcgiao.   ®Ó th   c¸cnhi v®  2. §éith«ng   u  ng  ã     tinl ®é c tr¸chnhiÖ m   Ëp  ù        öic¬    l d to¸nchitiªug   quan  chñ qu¶n  µ  ¬  v c quan  µi chÝnh  ng  Êp, thùc hiÖn  T  ®å c    chØ    tiªutheo  Õ     ch ®é tµichÝnh  Ön  µnh  ña  µ   íc.   hi h c Nh n 3. Kinh  Ý   ¹t®éng  ña  éi th«ng   u  ng  ùc  Ön    ph ho   c §  tinl ®é th hi theo    tiªu chuÈn  ng  ®Þ møc     Bé   µi chÝnh  chido  T   ban  µnh. Nguån  h   kinh phÝ   µy  îc   n ®  c©n  i  ®è trong  ©n   Ng s¸ch  Þa  ¬ng  µ  § ph v trong  ©n   Ng s¸ch  µnh  ng v¨n ho¸    ­ th«ng    îcQuèc  éiduyÖt hµng  tin®   h    n¨m. II. H ÷ N G  Q UI § Þ N H  C ô  T H Ó  § è I V íI é I D U N G  C HI C H O  H O ¹ T   N  N § é N G  C ñ A  § é I T H ¤ N G  TIN L ¦ U § é N G: Hµng  n¨m  ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  µ  ¬  v c quan  µichÝnh  ïng cÊp  íng dÉn  t  c  h  c¸c ®éi th«ng   u  ng  Ëp  ù          öic¬     tinl ®é l d to¸nthu chi®Ó g   quan  ñ  ch qu¶n  µ  ¬  vc quan  µi Ýnh  Ëp  îp c¸ckÕ   ¹ch thu ching©n  t  ch t h     ho       s¸ch cña  Þa  ¬ng.   § ph Hµng  n¨m  îc ng©n  ®  s¸ch    Êp  c¸c c b¶o  ¶m   ® kinh  Ý   ph cho  ¹t®éng  ho   cña  i th«ng   u  ng  ®é   tinl ®é TØnh, Thµnh  è,Qu Ën    ph   Huy Ön,  Þ   Th x∙. 1.Kinh  Ý    ph b¶o  ¶m   ¹t®éng  êng  ® ho   th xuyªn: §¶m  b¶o kinh phÝ     cho  é  b m¸y  µ  v kinh phÝ     nghiÖp  ô    ùc  Ön  v ®Ó th hi c¸c nhiÖm   ô  Ýnh  Þ vµ  chøc    ¹t®éng  íng  Én    v ch tr   tæ  c¸c ho   h d nghiÖp  ô, ph­ v  ¬ng ph¸p th«ng      tin,tuyªntruyÒn.   Sè kinh phÝ  îcNg ©n    ®  s¸ch Nhµ   íccÊp    n  bao  å m     Ý  êng  g chiph th xuyªn  cho  é  b m¸y  theo    Õ   ù  biªnch s nghiÖp      v¨n ho¸ th«ng    îc duyÖt  µ    Ý  tin®   v chiph nghiÖp  ô  v (theo ®Þnh    møc  chØ    ¹t®éng): tiªuho   a.Chi th ng      ê xuyªn cho  é    b m¸y  bao  å m: g
  2. 2 +  Òn ¬ng, phô  Êp ¬ng, c¸c phô  Êp  Ti l   cl    c kh¸c (nÕu  ã) vµ    Õ       c   c¸c ch ®é b¶o  Ó m     éi, hi x∙h   b¶o  Ó m   tÕ.. ®ang ¸p dông  i víi hi y  .    ®è     c«ng  ©n    nh viªnchøc. +    Ý  Chi ph qu¶n  ýhµnh  Ýnh. l  ch b. Chi  Ý     ph nghiÖp  ô: Lµ    v   c¸c kho¶n    îc ng©n  chi ®   s¸ch  Êp  c ph¸t®Ó     thùc  Ön    Ö m   ô  Ýnh  Þ ® îc giao  Ò   hi c¸c nhi v ch tr     v chØ     ¹t®éng  ña  i tiªuho   c ®é   th«ng   u  ng. LËp  ù      Ý  tinl ®é   d to¸nchiph nghiÖp  ô    vµo: v c¨n cø  +  C¸c  nghiÖp  ô  Ýnh  Þdo  Êp  û   Ýnh  Òn  v ch tr   c U ch quy giao. +  Õ     µ    Èn      µichÝnh  Ö n   µnh  ña  µ   íc. Ch ®é v tiªuchu chitiªut   hØ h c Nh n +  ChØ     ¹t®éng  µng  tiªuho   h n¨m  theo ®Þnh    møc  sau: b.1 §éith«ng   u  ng  Êp     tinl ®é c TØnh, Thµnh  è   ph ChØ     ¹t®éng  èi tiªuho   t Néi  dung   Óu  thi trong  n¨m 1.Sè  µy  ¹t®éng   ng ho   Tõ  100  buæi  n   ®Õ 200  buæi 2. Tæ     chøc  ªnhoan, héi th¶o,héi thi Tõ  ®Õ n   cuéc li           1  2  §éith«ng   u  ng   tinl ®é 3. Biªn tËp    c¸c  ¬ng  ×nh  ch tr th«ng    Tõ  ®Õ n   tµiliÖu tin 8  12    tuyªntruyÒn,híng dÉn        nghiÖp  ô,ph¸t v    hµnh tranhcæ   ng, biÕ m   ¹   ®é   ho 4. M ë   ípbåidìng    l    nghiÖp  ô  v th«ng    Tõ  ®Õ n   líp tin 1  2  c¬  ë s 5. Biªn tËp,dµn  ùng  ¬ng  ×nh tiÕt Tõ  ®Õ n   tiÕtm ôc      d ch tr     2  4    m ôc  míi (C©u  truyÖn th«ng tin v¨n  nghÖ... ). b.2 §éith«ng   u  ng  Êp  Ën     tinl ®é c Qu Huy Ön  Þ   Th x∙: ChØ     ¹t®éng  èi tiªuho   t Néi  dung   Óu  thi trong  n¨m 1.Sè  µy  ¹t®éng    ng ho   trongn¨m   Tõ  buæi  n   90  ®Õ 170  buæi 2. Tæ     chøc  ªnhoan, héi th¶o,héi thi Tõ  ®Õ n   cuéc li           1  2  §éith«ng   u  ng   tinl ®é 3. Biªn  Ëp  t c¸c  ¬ng  ×nh  ch tr th«ng    tõ8  n   tµiliÖu tin   ®Õ 12    tuyªntruyÒn,híng dÉn        nghiÖp  ô,ph¸t v    hµnh tranh cæ   ng, biÕ m  ¹   ®é   ho 4.M ë   ípbåidìng nghiÖp  ô    l      v th«ng    tin Tõ  ®Õ n   líp 1  2  5. Biªn tËp,dµn  ùng  ¬ng  ×nh tiÕt Tõ  ®Õ n   tiÕtm ôc       d ch tr     2  4    m ôc  íi m  2.Kinh  Ý      ph ®Ó mua  ¾ m   ¬ng  Ön ho¹t®éng: s ph ti    
  3. 3 Ngoµi kho¶n    kinh  Ý   êng  ph th xuyªn  ãi trªn,hµng  n    n¨m  ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  µ  ¬  v c quan  µichÝnh  ïng  Êp  íng  Én    éi th«ng   u  ng  Ëp t  c ch d c¸c §   tinl ®é l  kÕ   ¹ch mua  ¾ m   ho   s trang thiÕtbÞ      theo tiªuchuÈn     trang bÞ    cho    i th«ng  c¸c®é   tinl ®éng  Bé   u  do  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinban  µnh  h (sau    èng  Êt víi é  µi khith nh     T   B chÝnh) 3. ViÖc    nh    x¸c ®Þ møc    ©n  ching s¸ch hµng    n¨m  ¹ ®iÓ m   nãitrªncña  ti  1      §éi th«ng   u  ng  c¬    tinl ®é do  quan  ñ  ch qu¶n  µ  ¬  v c quan  µichÝnh  ïng  Êp  t  c c xem   Ðt    ¬  ë  Õ   ¹ch  ¹t®éng  µng  x trªnc s k ho ho   h n¨m  ña  éi th«ng   u  ng  c §  tinl ®é vµ kh¶  n¨ng  ©n  ng s¸ch cña  Þa  ¬ng    ×nh Uû     § ph ®Ó tr   ban  ©n  ©n  Öt  µ  Nh d duy v th«ng  b¸o  cho  i  ®é th«ng   u  ng.  èi víi§éi th«ng   u  ng  Ën,  tin l ®é §     tin l ®é Qu Huy Ön,  Þ     ú  éc  õng  Þa  ¬ng  ã  Ó   Êp  Th x∙,tu thu t § ph c th c qua  ë   S V¨n  ho¸    ­ Th«ng    iÒu  µnh  tin® h chung  hoÆc   qua  Ö   èng  ©n   h th Ng s¸ch  Ën,  Qu Huy Ön,  ThÞ  x∙. C¨n    µo  Õ   ¹ch  c v k ho kinh phÝ  îcduyÖt  ¬    ®  c quan  µichÝnh    Êp  ã  t  c¸c c c tr¸chnhiÖm    th«ng    µ  Êp    y    b¸o v c ph¸t®Ç ®ñ kinh phÝ. C¬       quan  µichÝnh  ïng T  c  víic¬    quan  ñ ch qu¶n  ã  c tr¸chnhiÖ m   íng  Én  Óm       éi th«ng   u    h d ki trac¸c §   tinl ®éng  ùc hiÖn  ng    Õ     th   ®ó c¸cch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  Ön  µnh. l    hi h III.§I Ò U  K H O ¶ N  T HI H µ N H :   Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  th¸ng01  tn c hi l     t  01    n¨m  1995  µ  îc v®  thùc  Ön  èng  Êt  hi th nh trong c¶  íc.Qu¸  ×nh  ùc hiÖn, n Õu  ã  ÷ng  ã   n  tr th     c nh kh kh¨n víng m ¾ c,    Þa  ¬ng  µ    éith«ng        c¸c § ph v c¸c §   tinph¶n  cho    é     ¸nh  LiªnB ®Ó xem   Ðt gi¶i x     Õt.quy  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2