intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 121/1998/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Công an và Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
78
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 121/1998/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Công an và Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 121/1998/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Công an và Tổng cục Hải quan về việc dán tem hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 121/1998/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Công an và Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t liªn tÞch B é  T µi ch Ý n h  ­ T h ¬ n g  m ¹i ­ C « n g  a n   æ n g  côc H ¶i q u a n  sè  ­ T 121/1998/TTLT­B T C­B T M ­ B C A­ T C H Q   g µy  01 th¸ng 9 n¨ m  1998  Ò  viÖc  n v d¸n te m   µ n g  n h Ë p  k h È u h C¨n  ChØ   cø  thÞ  853/1997/CT­ sè  TTg  ngµy 11/10/1997 cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  ®Êu  vÒ  tranhchèng    bu«n    lËu trongt×nh    h×nh míi; C¨n  ý  cø  kiÕn kÕt luËn cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ nªu  iC«ng  t¹  v¨n sè  131/TB­VPCP   ngµy  29/7/1998 cña    V¨n phßng  ChÝnh phñ. LiªnBé: Bé        Tµi chÝnh,Bé    Th¬ng    C«ng    m¹i,Bé  an, Tæng côc    H¶i quan  híng dÉn    viÖc    d¸n tem  m Æt   2  hµng  g¹ch èp  tm¸y    l¸  , b¬m     níc®iÖn nhËp khÈu  nh sau: A. M Æ t  h µ n g  p h ¶i d¸n te m  h µ n g  n h Ë p  k h È u 1.    8  KÓ tõ  giê  ngµy 15/9/1998, nh÷ng  Æt     m hµng sau ®©y  s¶n xuÊt   ngoµiViÖt Nam   c¸c tæ      do    chøc  c¸ nh©n  vµ    kinh doanh    nhËp khÈu  hoÆc  u  l th«ng    tr trªnthÞ  êng bao  gåm  hµng  ®ang trong kho,®ang      bµy    b¸n,®ang  vËn  chuyÓn    êng  trªn ® ®Òu  ph¶i ® îc d¸n      tem hµng  nhËp khÈu theo ®óng  quy  ®Þnh: ­ G¹ch  l¸    i   èp  t lo¹  c¸c nguyªn bao  bao    b×  gåm   g¹ch  t c¶  èp êng  g¹ch  t vµ  l¸  nÒn. ­M¸y    b¬m     níc®iÖn    i c¸clo¹ . §èivíic¸c m Æt         hµng g¹ch  l¸   èp  tm¸y  , b¬m     níc®iÖn nhËp khÈu cña    c¸c tæ chøc  c¸nh©n  vµ    kinh doanh    mua  l¾p  Æt,  vÒ  ® x©y  dùng c«ng tr×nh nhng    cha  dông  sö  còng  ph¶id¸n tem      hµng nhËp  khÈu. 1.1.Nh÷ng  Æt     m hµng  quy ®Þnh   t¹ ®iÓm   tõ15/9/1998 khinhËp  i 1        khÈu  do  quan    c¬  H¶i quan thùc hiÖn  tem  i     d¸n  t¹ n¬ikiÓm      trahµng    ph¶id¸n  ho¸ vµ    tem xong  íc khihoµn  tr     thµnh        thñ tôc h¶iquan. C¸c  chøc  c¸ nh©n    tæ  vµ    kinh  doanh  nhËp  khÈu  ph¶i t¹o mäi      ®iÒu  kiÖn  cho  quan    c¬  H¶i quan  tiÕn hµnh  c¸cthñ tôcd¸m        tem  îcthuËn  inh¸nh  ®   lî , chãng,an    toµn  ®óng    c¸cquy  ®Þnh    t¹i Th«ng  tnµy. 1.2.Tæ     chøc  c¸ nh©n  vµ    kinh doanh    Æt     c¸c m hµng quy ®Þnh  it¹ ®iÓm   1 nªu    trªn(kÓ  hµng    c¶  ho¸ dïng    ®Ó khuyÕn      ëng      m¹i,tr¶th xæ sè) cßn    i tån l¹  , tæ  chøc  c¸ nh©n  vµ    kinh doanh    kh¸c cã    Æt     c¸c m hµng quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm  1  mua       vÒ ®Ó l¾p  Æt,  ® x©y  dùng nhng  thùc tÕ    cha  dông  sö  ®Òu   ph¶ikiÓm    kª,lËp      tê khai(theo mÉu       quy ®Þnh)  nép cho  quan  c¬  Qu¶n    lýthÞ  êng    tr ®Ó kiÓm      trax¸cnhËn  c¬  vµ  quan  thuÕ    d¸n tem hµng nhËp  khÈu theo quy    ®Þnh. Riªng m Æt     hµng g¹ch èp  t   l¸  nhËp khÈu cña  chøc,c¸ nh©n  tæ      cßn    i tån l¹  nÕu      th¸orêikháibao  còng    b×  ph¶ikª khaisè îng ®∙          l   th¸orêi. a.CÊp        ph¸ttêkhai:
  2. 2 Tê khaihµng    nhËp khÈu cßn      tån l¹ ph¶id¸n  i   tem  c¬  do  quan  ThuÕ   cÊp  ph¸t,  îng kinh doanh    Æt     ®èi t     c¸cm hµng  ph¶id¸n    tem  nhËn    tê khait¹ c¬    i quan    ThuÕ     trùctiÕp qu¶n      lýhoÆc   i t¹ ®Þa ®iÓm   nép    tê khaiquy    ®Þnh  i t¹ ®iÓm  b  díi  ®©y.  quan  C¬  ThuÕ   tr¸chnhiÖm    cã    in,cÊp    ph¸t®Çy  têkhaicho   ­ ®ñ      ®èi t îng kinh doanh.     b.§Þa    ®iÓm   nép    têkhai: ­      §èi víic¸c doanh nghiÖp nhµ    níc,doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc t   ngoµinép      têkhait¹ Côc      i ThuÕ   tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng. ­ C¸c    C«ng    tyTNHH, doanh  nghiÖp   tnh©n, C«ng        tycæ phÇn, HTX     nép  têkhait¹ Chi côc          i thuÕ  quËn,huyÖn, thÞ      x∙. ­Hé    kinhdoanh      c¸thÓ  nép    têkhait¹ trôsë        UBND   i phêng,x∙,thÞ      trÊn. C¬  quan  thuÕ  c¬  vµ  quan  Qu¶n    lý thÞ  êng  c¸n  cã  Æt   êng  tr cö  bé  m th xuyªn  i   t¹  ®Þa   c¸c ®iÓm       trªn®Ó ph¸tvµ    tiÕp  nhËp    tê khaikÞp    thêi. khai  Tê    gåm   b¶n:1  3    b¶n    tr¶cho  së    c¬  kª khai,1    b¶n  nép  quan  c¬  ThuÕ,  b¶n  1  nép  c¬ quan  Qu¶n   lýthÞ  êng.§Ó   tr   tr¸nhlîdông,khinhËn        i     tê khai,c¸n bé      qu¶n    lý thÞ  êng  tr tiÕp nhËp    ph¶ikiÓm        tranéidung    kª khaivµ  x¸cnhËn      ký    têkhai. c.Thêih¹n nép          têkhai: Thêih¹n    nép   tê khailµ5      ngµy,b¾t    ®Çu     giê ngµy  tõ 8    15/9/1998 vµ    kÕt  thóc chËm     nhÊt lµ16        giêngµy  19/9/1998. ­ HÕt      thêih¹n nép    tê khai,c¬    quan  Qu¶n    lýthÞ  êng  c¬  tr vµ  quan thuÕ  ph¶ilËp biªnb¶n          x¸cnhËn  têkhai®∙  sè      nhËn  cña     îng kinh doanh. c¸c®èi t     d. Thêi h¹n    d¸n tem: B¾t  ®Çu   ngµy  tõ  15/9/1998  kÕt  vµ  thóc  giê 16    ngµy 24/9/1998.Trong    nªu    thêih¹n  trªn, quan    c¬  Qu¶n    tr lýthÞ  êng  trÝc¸n bè      bé tiÕn hµnh kiÓm     tra®èi  chiÕu  l   sè îng thùc tÕ    l kª khai,kiÓm       víisè îng      tra ho¸ ®¬n, chøng    tõ hîp  kÌm  lÖ  theo hµng  ho¸  khai ®Ó   quan  kª    c¬  ThuÕ  tæ  chøc  d¸n tem  îc nhanh  ®   chãng, thuËn  i ®¶m     lî vµ    b¶o  ®óng    thêigian quy  ®Þnh. e. C¬     quan  Qu¶n   lýthÞ  êng  tr kiÓm     traho¸  ®¬n, chøng    tõ chøng  minh  nguån  gèc    hîp ph¸p cña  hµng      ho¸ kª khai,ký      x¸c nhËn  hµng    ho¸ thùc tÕ      ®Ó c¬ quan  ThuÕ   d¸n tem. Ho¸    ®¬n,  chøng    tõ chøng  minh  nguån  gèc  ph¸p  hîp  cña hµng  ho¸  khaithùc hiÖn  kª      theo  Môc    B PhÇn   IITh«ng    73  t sè  TC/TCT  ngµy 20/10/1997  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    chÕ  ho¸ ®¬n,  ®é    chøng      tõ ®èi víihµng    ho¸ u  l th«ng    trªnthÞ  êng  Th«ng   li   tr vµ  t ªntÞch  10/1998/TTLB­ sè  BTM­BTC­BCA­TCHQ   ngµy  22/7/1998  cña  Liªn bé    híng  dÉn  viÖc kiÓm     tra, kiÓm    xö    so¸tvµ  lýhµng    g¹ch men  l¸ c¸clo¹ nhËp  v¶ivµ    èp  t   i     khÈu u  l th«ng    trªn thÞ  êng. Tæ   tr   chøc,c¸ nh©n      kinh doanh  tr¸chnhiÖm     cã    xuÊt tr×nh ho¸ ®¬n,        chøng    tõtheo yªu cÇu      cña  quan  c¬  Qu¶n    tr lýthÞ  êng  c¬  vµ  quan  ThuÕ. 1.3.C¸c  Æt     m hµng nhËp  khÈu  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   nªu    tÞch  1  trªnbÞ  thu,tr         íckhib¸n ph¶id¸n tem. C¬        quan   ra quyÕt ®Þnh  tÞch    thu ph¶ith«ng    b¸o  víic¬    quan  ThuÕ     hµng  vÒ sè  tÞch thu    îc d¸n  ®Ó ®   tem. §èi víihµng        ho¸    vi ph¹m  c¬  do  quan   H¶i quan    ra quyÕt ®Þnh    tÞch      quan    thu th× c¬  H¶iquan    trùc tiÕp d¸n tem.     2. C¸c  Æt     m hµng nhËp khÈu quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   kh«ng  1  ph¶id¸n    tem  trongc¸ctr     êng    hîp sau:
  3. 3 2.1.Tæ     chøc  c¸  vµ  nh©n  nhËp  khÈu thuéc diÖn  îc miÔn  ®   nép thuÕ  nhËp khÈu    ®Ó phôc  nhu  vô  cÇu sinh ho¹t,    nÕu ®em   th× ph¶ikhaib¸o    b¸n        víi c¬  quan    H¶i quan    ®Ó nép thuÕ nhËp khÈu  ph¶id¸n  vµ    tem  íckhib¸n. tr     2.2.B¸n        t¹ c¸ccöa  i hµng  miÔn  thuÕ. 2.3.VËn    chuyÓn    qu¸ c¶nh,t¹m    nhËp, t¸ xuÊt hoÆc   H¶i quan          i    do    dilýtõ cöa  khÈu ®Çu     tiªn®Õn  ®Þa  ®iÓm  kiÓm     trangoµi cöa    khÈu  ph¶ikÌm    theo  hå  hµng    s¬  ho¸ theo quy ®Þnh  cña    H¶i quan  hµng    vµ  ho¸ vËn chuyÓn  ph¶i  ® îcniªm    phong kÑp  ch× hoÆc   c¸n bé    cã    h¶iquan        ¸p t¶i cÇn  khi thiÕt. 2.4.Hµng      ho¸ nhËp  vµo  kho  ngo¹iquan,khu      chÕ  xuÊt. 3.    §Ó ph©n  biÖt nh÷ng  Æt     m hµng  s¶n  xuÊt trong      níc víihµng  nhËp  khÈu, c¸c tæ      chøc, c¸ nh©n  îc phÐp      ®   nhËp  khÈu nguyªn  liÖu,vËt liÖu,linh         kiÖn, phô        tïng ®Ó s¶n  xuÊt,l¾p      r¸p thµnh  s¶n phÈm   hoµn  chØnh      tiªuthô trong néi ®Þa,      ph¶ith«ng    b¸o  c«ng khainh∙n hiÖu      s¶n  phÈm   ®¨ng  víi ®∙  ký    c¬ quan  nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn,  ®ång   thêith«ng  b¸o      trªn c¸c ph¬ng tiÖn  th«ng      tin®¹ichóng  t¹    vµ  i ®Þa   c¸c ®iÓm   b¸n hµng hoÆc       ®¹ilýb¸n  hµng    ®Ó c¸clùcl      îng kiÓm   tra,kiÓm    nh©n  so¸tvµ  d©n  biÕt®Ó     tr¸nhbÞ      lîdông. i B. T e m  h µ n g  n h Ë p  k h È u  v µ d¸n te m 1.Quy    ®Þnh  d¸n tem: vÒ    C¸c  Æt   m hµng nhËp khÈu quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   Môc    îc quy  1  A ®   ®Þnh  d¸n tem  sau:   nh  1.1.G¹ch  l¸     èp  tChØ     : d¸n tem      ®èi víig¹ch èp  t   l¸ cßn    nguyªn bao  (hép,   b×    thïng),    mçi mét hép,thïngg¹ch ® îcd¸n 1            tem     vËtliÖu x©y  dùng nhËp  khÈu,1    tem  kiÓm     m Æt     ®∙  tra,ë  trªncña  bao        b×. VÞ trÝ d¸n tem    vËt liÖu x©y    dùng  nhËp  khÈu v¾t qua  ®iÓm   tiÕp gi¸pgi÷a haimÐp             nèicña  bao  ë  b×  phÝa   trªn bªn ph¶i.VÞ       trÝ d¸n  tem  kiÓm     ®∙  trav¾t  qua  ®iÓm  tiÕp    gi¸pgi÷a    hai mÐp   nèicña    bao  phÝa    tr¸ . b×  trªnbªn  i 1.2.M¸y    b¬m       níc:Mçi m¸y b¬m     îcd¸n  tem. VÞ    tem  Æt   níc®   01    trÝd¸n  m tr   phËn  ícbé  ®Çu   b¬m.  Trêng    phËn  hîp bé  ®Çu   b¬m     qu¸ nhá  hoÆc   ®Çu   b¬m   kh«ng      léra ngoµith× d¸n tem  c¹nh m¸c        ë    cña  m¸y b¬m. 2.Ph¸thµnh  qu¶n        vµ  lýtem: 2.1.Tem     hµng nhËp khÈu  tem  kiÓm     Bé    vµ  ®∙  trado  Tµi chÝnh  thèng  nhÊt ph¸thµnh. Tæng       côc ThuÕ   tr¸ch nhiÖm     cã    in,cÊp ph¸t®Çy     ®ñ, kÞp  thêicho      c¸c ®Þa  ph¬ng  ngµnh  vµ  H¶i quan    chøc  ®Ó tæ  d¸n tem theo quy  ®Þnh. Mäi  êng          tr hîp inÊn, ph¸thµnh  tiªuthô tem    dông  vµ      gi¶,sö  tem    gi¶ ®Òu   bÞ  lýtheo ph¸p luËt. xö        2.2.Tem     hµng  nhËp  khÈu  tem  kiÓm     îc qu¶n    sö  vµ  ®∙  tra®   lývµ  dông  theo  QuyÕt ®Þnh  529  sè  TC/TCT  ngµy  22/12/1992    vÒ chÕ     ®é qu¶n    lý Ên  chØ  thuÕ  QuyÕt  vµ  ®Þnh   1124/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy 01/9/1998    vÒ viÖc  ban  hµnh tem  viÖc    vµ  in Ên, qu¶n    dông  lý,sö  tem hµng  nhËp  khÈu cña Bé  TµichÝnh.   Nghiªm  cÊm   viÖc  giao tem    cho    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ      kinhdoanh      tùd¸n.
  4. 4 2.3.Khi d¸n      tem  hµng nhËp khÈu  tem  kiÓm      chøc  c¸ vµ  ®∙  tra,c¸c tæ  vµ    nh©n kinhdoanh    kh«ng  ph¶inép    kho¶n    chiphÝ  nµo. C. X ö  lý vi p h¹ m  v µ k h e n  thë n g: 1.Xö        lýviph¹m: 1.1.Tæ     chøc  c¸ nh©n  vµ    kinh doanh    Æt     c¸c m hµng quy ®Þnh d¸n tem  kª khaikh«ng      trungthùc sÏbÞ  lýnh        xö    sau: ­ NÕu       kª khaithÊp    h¬n  tån thùc tÕ    sè      th× chØ  tem  d¸n  b»ng  kª khai, sè      sè  kh«ng    kª khaisÏbÞ  ph¹tviph¹m      xö      hµnh chÝnh  tÞch    vµ  thu hµng    ho¸,nÕu  nghiªm trängsÏbÞ        truycøu tr¸chnhiÖm    h×nh  sù. ­ NÕu       kª khaicao    h¬n  l   sè îng thùc tÕ      th× chØ  tem  d¸n  theo  l   sè îng thùc  tÕ cßn    tån,®ång    xö      thêibÞ  ph¹tviph¹m  hµnh chÝnh, møc   ph¹ttuú theo    xö      møc  viph¹m. ®é    §Ó  ®¶m  b¶o    ho¹t®éng kinh doanh    b×nh  êng, ®èi    th   víinh÷ng  chøc  tæ  vµ    c¸nh©n  kª khai, ®∙     vÉn  îctiÕp tôcmua  ®       vµo,b¸n ra nhng        ph¶icã    ®Çy  ®ñ  ho¸ ®¬n, chøng      ®Ó         tõhîp lÖ  gi¶i tr×nh sè    chªnh  lÖch  víi   so    khai. kª ­ Trêng hîp  idông  lî  chñ  ¬ng  tr d¸n tem hµng nhËp  khÈu,  khai c¶  kª    nh÷ng hµng    ho¸ s¶n  xuÊt,l¾p      r¸ptrong níc®Ó   îcd¸n      ®   tem  hµng  nhËp  khÈu  nh»m       lõa g¹tngêi tiªudïng    xö        sÏ bÞ  ph¹thµnh  chÝnh  xö    vµ  lýtÞch    thu hµng  ho¸.NÕu     nghiªm  träng sÏbÞ        truycøu  tr¸chnhiÖm    h×nh sù. 1.2. Tæ     chøc  c¸  vµ  nh©n  kinh doanh  m Æt   cã  hµng  g¹ch  l¸  èp  tnhËp  khÈu  th¸o rêig¹ch  l¸      èp  tkhái bao  ®Ó     b×  chèng  i l¹ chñ  ¬ng  tr d¸n tem    sÏ bÞ  kiÓm    trahµnh  chÝnh,ph¹thµnh      chÝnh  tÞch    vµ  thu toµn  sè  bé  g¹ch èp  t     l¸ th¸o   rêi. 1.3.§èivíisè        hµng    ho¸ nhËp khÈu  cßn  l¹ ®∙    tån    kª khainÕu  i   kh«ng  cã  ho¸ ®¬n,    chøng      chøng  tõ hîp lÖ  minh  nguån gèc    hîp ph¸p  xö      th×  lýthu thuÕ  doanh    thu,thuÕ      lîtøc kh©u u  i l th«ng  ph¹tmét  thuÕ  vµ    lÇn  doanh    thu,thuÕ    lîi tøc kh©u u    l th«ng.ViÖc    d¸n tem ®èi    hµng    víisè  ho¸ nµy chØ  îc thùc hiÖn  ®     khi ®èi  îng    t kinh  doanh  chÊp  ®∙  hµnh  quyÕt ®Þnh  lý.Trêng  xö    hîp kh«ng  chÊp  hµnh  quyÕt ®Þnh  lýsÏ bÞ  ph¹tviph¹m  xö      xö      hµnh  chÝnh  tÞch  vµ  thu  hµng ho¸. Côc thuÕ tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng    gi¸c¶  c¨n cø    thÞ  êng  tr vµ nguyªn t¾c    tÝnh thuÕ  doanh    thu,thuÕ      lîtøc kh©u u  i l th«ng quy ®Þnh    gi¸ tÝnh thuÕ      ®Ó ¸p dông thèng nhÊt trªn®Þa      bµn. 1.4.KÓ       tõngµy  25/9/1998 c¸cm Æt       hµng  nhËp khÈu  quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm   i 1 phÇn  nªu   u  A  trªnl th«ng    trªnthÞ  êng  tr bao gåm  hµng  kho, ®ang  tån    bÇy  b¸n,®ang    vËn chuyÓn  kh«ng  tem  cã  d¸n theo quy ®Þnh  ®Òu       coi lµ hµng  nhËp      xö      lËu sÏbÞ  ph¹tviph¹m  hµnh chÝnh  tÞch    vµ  thu hµng    nghiªm  ho¸,nªu  trängsÏbÞ        truycøu  tr¸chnhiÖm    h×nh  sù. 1.5.Tæ     chøc  c¸nh©n  vµ    kinhdoanh  c¸cm Æt     cã    hµng ph¶id¸n tem      nÕu  hµng    ho¸ kh«ng  tem  d¸n  theo quy ®Þnh,  tem  bÞ  d¸n  r¸ch,bÞ      n¸t, tem  bÞ  d¸n  phñ    lípgiÊy kh¸clªntrªn,        tem  kh«ng  trùctiÕp vµo  d¸n      hµng    ho¸,hoÆc     bÊt kú  h×nh  thøc nµo    kh¸c®Ó       lîdông  i quay  vßng tem    kiÓm    sÏbÞ  trahµnh chÝnh  vµ 
  5. 5 xö    lýtÞch    thu hµng    ho¸.NÕu     viph¹m  nghiªm  träng sÏbÞ        truycøu  tr¸chnhiÖm    h×nh sù. 1.6.Tæ     chøc, c¸ nh©n        vi ph¹m quy ®Þnh d¸n tem hoÆc  tiÕp    tay cho  hµnh          vitiªuthô,hîp thøc cho    Æt     c¸c m hµng  nhËp khÈu quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     1  Môc  sÏbÞ  lýtheo ph¸p luËt. A    xö        2.Khen  ëng:   th Tæ  chøc  c¸ nh©n  vµ    ph¸thiÖn    hoÆc  gióp     îng  c¸c lùc l kiÓm     tra,kiÓm  so¸tph¸thiÖn,thu gi÷c¸cm Æt               hµng nhËp khÈu  ph¶id¸n tem      nhng kh«ng    d¸n tem hoÆc     d¸n tem      îckhen  ëng  gi¶sÏ®   th theo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh. 3.Qu¶n      lýhµng  tÞch  thu: C¬  quan  quyÕt ®Þnh tÞch  hµng    thu  ho¸ nhËp khÈu    viph¹m quy ®Þnh  d¸n tem ph¶i qu¶n    tæ    lývµ  chøc  b¸n  hµng  tÞch    dông  bÞ  thu,sö  nguån  thu  b¸n hµng  theo ®óng  quy ®Þnh hiÖn  hµnh cña ChÝnh phñ  híng  vµ  dÉn cña  Bé    TµichÝnh. D. T æ  c h ø c  thùc hi Ö n 1.  Tµi chÝnh, Bé  Bé      Th¬ng    C«ng    m¹i,Bé  an, Tæng  côc H¶i quan  cã  tr¸chnhiÖm     chØ  ®¹o    chøc    c¸c tæ  trùc thuéc  iÓn khai thùc  tr     hiÖn ®óng    c¸c quy ®Þnh  trong Th«ng     t nµy, gi¶iquyÕt      kÞp      thêic¸c víng  ¾c   m cña      c¸c Bé, ngµnh, ®Þa     ph¬ng  tæ  vµ  chøc, c¸ nh©n      kinh doanh      ®Ó thùc hiÖn    tètviÖc  d¸n tem.   2. Chñ    tÞch UBND     c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng  tr¸ch cã    nhiÖm  chØ  ®¹o    c¸c ngµnh, c¸c cÊp  i     t¹ ®Þa  ph¬ng  thùc hiÖn chñ  ¬ng  tr d¸n  tem      ®èi víihµng    ho¸ nhËp  khÈu, kiÓm       tra,kiÓm    so¸tviÖc u  l th«ng hµng    ho¸ trªnthÞ  êng    tr theo ®óng    quy  ®Þnh. 3. Bé    C«ng  nghiÖp,Bé    X©y  dùng, Bé    Khoa  häc C«ng nghÖ   M«i  ­ vµ  tr êng  tr¸chnhiÖm   cã    tvÊn  gióp LiªnBé  iÓnkhai.     tr   4. Bé    Th¬ng    m¹i (Cô Qu¶n    lýthÞ  ëng) chñ    tr   tr×phèihîp        víic¸c ngµnh,  c¸c cÊp    kiÓm    tra,kiÓm    so¸tnh÷ng  Æt   m hµng nhËp khÈu quy ®Þnh  ph¶id¸n    tem u  l th«ng    tr trªnthÞ  êng    néi®Þa. 5. Bé      TµichÝnh  Bé  vµ  Th¬ng   m¹iphèihîp víi   quan        c¬  c¸c th«ng  b¸o  tÊn  chÝ  Trung  ë  ¬ng  ®Þa   vµ  ph¬ng  ®Èy  m¹nh  c«ng    t¸ctuyªn truyÒn    chñ  ¬ng  tr d¸n tem  hµng nhËp khÈu; híng    dÉn, gi¶ithÝch        néi dung Th«ng       t ®Ó c¸c tæ  chøc  c¸nh©n  vµ    kinhdoanh    biÕtvµ    thùc hiÖn,nh©n      d©n ®ång  t×nh ñng hé. 6.ViÖc  tem      m Æt     d¸n  ®èi víi10  hµng  îuchai, ®¹p  r     xe  nguyªn chiÕc,qu¹t       ®iÖn    i m¸y  c¸c lo¹   , thu h×nh, ®Çu     video,tñ l¹nh,m¸y        ®iÒu  hoµ kh«ng khÝ,   ®éng  næ,    sø, chËu  sø  c¬  bÖ xÝ    röa  nhËp  khÈu vÉn thùc hiÖn    theo Th«ng   t li   ªntÞch  77/1997/TTLT­ sè  BTC­BTM­BNV­TCHQ   ngµy 01/11/1997  Th«ng  vµ  tli     ªntÞch  30/1998/TTLT­ sè  BTC­BTM­BNV­TCHQ   ngµy 16/3/1998. 7. Trong      qu¸ tr×nh tr     iÓn khaithùc hiÖn,c¸c ngµnh,c¸c ®Þa              ph¬ng theo  dâivµ    tæng   hîp nh÷ng víng m ¾c       ®Ó ph¶n ¶nh  kÞp    Bé    thêivÒ  Tµi chÝnh  vµ  c¸c Bé,    ngµnh  li   cã  ªnquan. Hµng    ngµy b¸o c¸o nhanh kÕt qu¶  iÓn  tr khai,  
  6. 6 nh÷ng víng m ¾c       ph¸tsinh cÇn  lýgÊp  bé    xö    vÒ  phËn  êng    th trùcBan  chØ  ®¹o  d¸n tem    hµng  nhËp khÈu    rótkinh nghiÖm    chØ  ®¹o  kÞp thêi. Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùctõngµy  15/9/1998. C é n g hoµ x∙ héi chñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc T ê  khai h µ n g  h o¸ n h Ë p  k h È u  p h ¶i d¸n te m  c ß n  tån ® Õ n   n g µy......./9/1998 Tªn  ®¬n  (hoÆc    vÞ  c¸nh©n)  kinhdoanh:. . ...........    . . ............ . §Þa  chØ    hoÆc   trôsë  ®Þa  ®iÓm   kinhdoanh:. . ...........   . . .......... Sè îng c¬  tùkª khai l   së      Sè îng thùc tÕ  l     qua  kiÓm  tra Sè  M Æt   hµng Cã    ho¸ Kh«ng  cã  Cã    Kh«ng  ho¸ Ghi ho¸ cã      TT ®¬n  ho¸ ®¬n    ®¬n  ®¬n chøng    chó tõ chøng    tõ chøng    tõ chøng    tõ hîp lÖ   hîp lÖ   hîp lÖ   hîp lÖ   1 2 3 4 5 6 7 1 M¸y   b¬m   níc®iÖn   2 G¹ch  l¸ èp  t   (Sè îng viªng¹ch èp  t   . . ............. l       l¸ th¸orêi . . ............)   Tê  khaihµng      ho¸ nhËn  lóc ..   .ngµy.. th¸ng9  ,   .   n¨m  1998 ..    . giê,ngµy.. th¸ng9    .   n¨m  1998 Thñ  ëng  tr ®¬n  vÞ
  7. 7 C¸n  tiÕp  bé  nhËn    tê khaiký    tªn (hoÆc   chñ  kinh  hé  doanh)   Ký  tªn X¸c  nhËn  cña    kiÓm    sè îng c¸n bé  travÒ  l hµng    ho¸ thùc tÕ    cßn    tån Ngµy...  th¸ng9    n¨m  1998
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2