intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 124/1998/TTLT-BTC-BBGCP của Bộ Tài chính và Ban Biên giới Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
83
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch 124/1998/TTLT-BTC-BBGCP của Bộ Tài chính và Ban Biên giới Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 124/1998/TTLT-BTC-BBGCP của Bộ Tài chính và Ban Biên giới Chính phủ về việc hướng dẫn nội dung chi tiêu phục vụ công tác biên giới quốc gia tại địa phương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 124/1998/TTLT-BTC-BBGCP của Bộ Tài chính và Ban Biên giới Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t liªn tÞch B é  T µi ch Ý n h  ­ B a n  biªn giíic ña C h Ý n h  p h ñ   sè 124/1998/TT­L T­B T C­B G C P   g µy  04 th¸ng 9 n¨ m  1998 n h íng d É n  n éi d u n g  chi tiªu h ô c  v ô   n g    p c« t¸c biªn giíi u èc gia t¹i  q  c¸c  Þ a  p h ¬ n g ® §Ó  qu¶n    lý kinh phÝ phôc  c«ng    vô  t¸cbiªn gií    i quèc    hiÖu  gia cã  qu¶,  ®óng  môc ®Ých, ®óng    chÕ  theo  ®é  quy ®Þnh  cña  LuËt Ng©n    s¸ch Nhµ      níc, ®¶m  b¶o  hoµn thµnh  nhiÖm   ® îc giao;Bé    vô      Tµi chÝnh, Ban    Biªn gií    i cña  ChÝnh  phñ híng dÉn      néidung      chitiªuphôc  c«ng      i vô  t¸cbiªngií quèc      gia nh  sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. Kinh phÝ      chi tiªucho c«ng    t¸c biªn gií  îc c©n    i  ® ®èi hµng  n¨m vµo  ng©n s¸ch ®Þa     ph¬ng. C¸c    tØnh  tr¸chnhiÖm   cã    kiÓm    tra,kiÓm    so¸tviÖc sö  dông kinh phÝ    b¶o ®¶m     chi®óng    néi dung, môc    ®Ých,    tiÕtkiÖm   ®óng  vµ  chÝnh s¸ch chÕ  cña    ®é  Nhµ níc. 2. Ban  biªn gií      i c¸c tØnh c¨n  vµo  cø  chøc  n¨ng nhiÖm   ® îc giao    vô    t¹i Th«ng   sè  t 178/TT­ ngµy  LB  19/10/1994 cña  ªnBé:  li   Ban    Tæ chøc  C¸n  bé  ChÝnh  phñ    ­ Ban      biªngií cña  i ChÝnh  phñ  nhiÖm   cô  vµ  vô  thÓ  hµng  n¨m  do  Ban      biªngií cña  i ChÝnh  phñ  Uû  vµ  ban  nh©n  d©n  tØnh giao,lËp dù        to¸nkinh   phÝ cho    c¸cnhiÖm   quy  vô  ®Þnh  i t¹ ®iÓm       1,môc   IIcña Th«ng   tnµy  tr×nh Uû    ban  nh©n  d©n  tØnh  ®ång    göicho Ban      biªngiícña  i ChÝnh phñ. II.  C¸c q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó 1.Néi dung        chicho  c«ng          t¸cbiªngiít¹ ®Þa  i i ph¬ng: a.Chi cho      c«ng      i t¸cbiªngií : a.1.Chi cho      viÖc  chøc    tæ  c¸c cuéc  ®µm   ph¸n  biªngií l∙nhthæ, x©y  vÒ        i   dùng    c¸cHiÖp   íc,HiÖp ®Þnh  biªngiíl∙nhthæ        chung      vÒ        i víi níccã  c¸c biªngiíi trªn®Êt    trªnbiÓn.   liÒn vµ    a.2.Chi cho      viÖc kh¶o    s¸t®¬n  ph¬ng hoÆc   song ph¬ng      ®Ó x¸c ®Þnh,  kiÓm    trathùc tr¹ng® êng      biªn,x¸c ®Þnh        c¸c yÕu    ®Þa     tè vÒ  lý,d©n  vµ  c  m«i  tr êng  ¶nh  hëng ®Õn   c«ng      i®Ò   t¸cbiªngií  xuÊtbiÖn  ,   ph¸p xö    lý. a.3.Chi    cho viÖc  chøc  tæ  tiÕn hµnh ph©n  i c¾m   gií vµ  mèc quèc  i gií  thuéc ®Þa  ph¬ng qu¶n    lý(mua  nguyªn    vËt liÖu,nh©n    c«ng  c¸c chiphÝ  vµ      kh¸c);chi cho      viÖc t×m mèc   mÊt, tu bæ,  bÞ      gia  mèc,  cè  ph¸tquang    xung  quanh mèc  ® êng    i vµ  biªngií . a.4.Chi cho          c¸cho¹t®éng  êng  th xuyªn vÒ    qu¶n    êng  lý® biªn,thùc hiÖn      Quy  chÕ    i biªngií .
  2. 2 a.5.Chi cho      viÖc  chøc      tæ  c¸c ho¹t®éng  cña nh©n d©n  cña   îng vµ  lùc l   quÇn  chóng kh¸c ®Êu    tranh gi÷ ®Êt,b¶o  biªngií         vÖ    ichèng        , l¹ c¸c ho¹t®éng  i x©m   canh,x©m             cø,ph¸ ho¹ic¸cc«ng  tr×nh biªngiíë          c¸ckhu  i vùc  tranh chÊp.   a.6.Chi cho      viÖc    s¬,b¶n  lËp hå    ®å,    ký  lÞch sö  ® êng    viÕtsö  vµ    vÒ  biªn giído    tØnh  i qu¶n    lý,b¶o qu¶n    tµiliÖu,hå      s¬,trang thiÕtbÞ u      l tr÷. a.7.Chi cho      viÖc  chøc  huÊn  tæ  tËp  nghiÖp  vÒ    i vô  biªngií . a.8.C¸c    kho¶n    chi phÝ kh¸c cã  ªnquan    li   ®Õn  c«ng    t¸cbiªn gií  i     i  t¹ c¸c tØnh. b. Chi    cho  m¸y  bé  ho¹t®éng    qu¶n    lý Nhµ      níc vÒ c«ng    t¸cbiªn gií nh:   i     tiÒn ¬ng, phô  l   cÊp ¬ng, chic«ng    l     t¸cphÝ,    héi nghÞ phÝ, chimua       s¾m   m¸y  mãc  thiÕtbÞ...theo        néi dung  quy  vµ  ®Þnh  hiÖn hµnh ®èi      víichi b¶o ®¶m   ho¹t®éng  m¸y    bé  qu¶n    lýnhµ  níc. 2.LËp  to¸nvµ    dù    quyÕt to¸nkinhphÝ          chicho  c«ng      iViÖc  t¸cbiªngií  : lËp  dù to¸n vµ    quyÕt  to¸n kinh phÝ        chicho c«ng    t¸cbiªn gií c¸c tØnh    i     ph¶i thùc     hiÖn theo  ®óng  quy ®Þnh  it¹ Th«ng    103/1998/TT­ t sè  BTC  ngµy  18/7/1998   cña  Tµi chÝnh  Bé    "Híng dÉn  viÖc ph©n  cÊp, lËp,chÊp      hµnh  quyÕt    vµ  to¸n NSNN".      §Ó phï hîp    Æc     víi® thïcña c«ng      ili   híng  t¸cbiªn gií   ªnBé  , dÉn  thªm  nh sau: Vµo    thêigian  x©y  dùng  to¸n ng©n  dù    s¸ch  hµng  n¨m,  Ban  biªn gií c¸c   i     tØnh  cø  c¨n  vµo  híng dÉn    vÒ c«ng      i t¸cbiªn gií cña    Ban    i biªn gií cña    ChÝnh  phñ, c¨n  nhiÖm   do  ban    cø  vô  Uû  nh©n  d©n  tØnh  giao  lËp  to¸n kinh phÝ  dù      cho    c¸c nhiÖm   quy  vô  ®Þnh  it¹ ®iÓm     phÇn    1, 2  IIcña  Th«ng   t nµy  tr×nh Uû    ban  nh©n  d©n  tØnh  tæng    hîp vµo  to¸nng©n  dù    s¸ch ®Þa     ph¬ng. Trong      qu¸ tr×nh lËp  to¸n,Ban          dù    biªngií c¸ctØnh  nhiÖm   b¸o    i cã  vô  c¸o Ban      biªngií cña  i ChÝnh  phñ    ®Ó Ban      biªngií cña  i ChÝnh  phñ  tham    kiÕn,tæng    gia ý    hîp,theo   dâikinh phÝ        chicho  c«ng        níc.Trêng      t¸cbiªngií c¶    i hîp chicho  c«ng      t¸cbiªn gií quy  i   ®Þnh  it¹ ®iÓm     1, môc   IIph¸tsinh qu¸        línngoµi dù    to¸n,®Þa     ph¬ng  kh«ng  thÓ   tù s¾p  xÕp  îc th×  ®   b¸o  c¸o ChÝnh  phñ    trîtõ  xin hç    ng©n  s¸ch  Trung  ¬ng  theo quy    ®Þnh  cña LuËt ng©n    s¸ch nhµ    níc. 3.CÊp      ph¸tkinh phÝ:   ­ C¨n  vµo  to¸n chi ng©n    cø  dù      s¸ch n¨m  îc giao  dù  ®   vµ  to¸n ching©n      s¸ch quý  îc duyÖt  ®   cña Ban    i   biªn gií c¸c tØnh, Së        Tµi chÝnh   ­ VËt    gi¸tØnh  lµm      thñ tôc cÊp    ph¸tkinh phÝ    cho Ban        biªngií c¸c tØnh  i hoÆc   ban  Uû  nh©n  d©n    c¸ctØnh  êng    (tr hîp Ban      biªngií tØnh  i kh«ng  tµikho¶n  cã    riªng)®Ó   iÓn   tr   khaic«ng    viÖc. ­C¨n  vµo  kinhphÝ  Së      cø  sè    do  TµichÝnh   ­VËt    gi¸cÊp cho Ban    i biªngií   c¸ctØnh,Kho        b¹c nhµ    níckiÓm    tratÝnh ph¸p lýcña  s¬      hå  thanh    lÖnh  to¸nvµ  chuÈn    chicña  Thñ  ëng  tr ®¬n  thùc hiÖn  vÞ    thanh to¸n cho    Ban    i   biªn gií c¸c   tØnh hoÆc   ban  Uû  nh©n  d©n  tØnh  theo ®óng    quy ®Þnh  hiÖn hµnh. ­ Ban    i     biªn gií c¸c tØnh    ph¶i më         sæ kÕ to¸n theo      dâi,qu¶n    lýviÖc    chi tiªucho    c«ng        t¸cbiªngií theo  i ®óng  quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt    ®Þnh  999­ sè  TC/Q§/ C§KT  ngµy  th¸ng 11  02    n¨m  1996  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc ban  hµnh  thèng  hÖ  ChÕ   kÕ    ®é  to¸nhµnh  chÝnh  nghiÖp. sù 
  3. 3 III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng  tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    01/9/1998.Riªng n¨m      1998,  kinh phÝ  ng©n    do  s¸ch Trung ¬ng  cÊp  quyÒn  îc chitheo      uû  ®     c¸c néi dung  quy ®Þnh        t¹ tiÕta,®iÓm     i 1,môc    IIcña Th«ng   tnµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn    nÕu  khã  cã  kh¨n víng  ¾c,    m ®Ò nghÞ  ph¶n  ¸nh vÒ  TµichÝnh,Ban        Bé      biªngiícña  i ChÝnh phñ    ®Ó xem      xÐt,gi¶iquyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2