intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 15/TTLB-BC của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Văn hóa-Thông tin

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
98
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 15/TTLB-BC của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Văn hóa-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 15/TTLB-BC của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thông tin trên báo chí về ngành Ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 15/TTLB-BC của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Văn hóa-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t liªn B é   é     B V¨n  o¸ T h « n g  tin ­ N g © n  h µ n g  N h µ  n íc h Vi Ö t  a m  s è   N 15/TTL B­B C  n g µ y  10 th¸ng 3 n¨ m  1997 h í ng d É n  th«ng tin  trªn b¸o c h Ý  v Ò  n g µ n h  N g © n  h µ n g Tõ    µ   ícban  µnh  Ët B¸o  Ý, c¸c Ph¸p  Önh  Ò   µnh  ©n   khiNh n   h Lu   ch     l v ng Ng hµng, c¸c  ¬    c quan  b¸o  Ý   µ  µnh  ©n   µng  ∙  ã  ù  èi hîp  ch v ng Ng h ® c s ph   tuyªn  truyÒn,khÝch  Ö  µnh  ©n  µng    l ng Ng h trong qu¸ tr×nh ® æi  íivµ    Ön         m   ph¸thi c¸c vÊn    Çn  Õp tôchoµn  Ön ®Ó   ¸p  ®Ò c ti     thi   ® øng    Çu    iÓnkinh tÕ  µ    yªu c ph¸ttr     v x∙ héi cña  t  íc trong    o¹n    ®Ê n   giai® c«ng  nghiÖp  ho¸,hiÖn  i ho¸.Song  ¹t   ®¹     ho   ®éng  ©n   µng  ã  ÷ng  Ðt  Æc   ïvµ  Ng h c nh n® th   mang  Ýnh  Êt x∙ héi,quèc  Õ  t ch       t ho¸ cao,do  ,  äi      ®ã m th«ng    ¹t®éng  Ò   µnh  ©n  µng      ¬ng   tinho   v ng Ng h trªnc¸cph tiÖn th«ng    i chóng, ch ¼ng  ÷ng  tin®¹     nh ¶nh  ëng  ùc tiÕp  n   ¹t®éng   h tr   ®Õ ho   Ng ©n  µng,®Õ n   ù    nh  Òn  Òn tÖ  èc    n   Òn  h   s æn ®Þ n ti   qu gia,®Õ n kinh tÕ    trong  nícm µ     cßn  ¶nh  ëng  n   Þ  Õ  ña  ©n  µng  Öt Nam     êng  èc  h ®Õ v th c Ng h Vi   trªntr qu tÕ.§ Ó   ¹o®iÒu  Ön  ètvµ      t  ki t   ph¸thuy    ông  ña  t¸cd c b¸o  Ý  i  íisù  ch ®è v   nghiÖp  ® æi  íicña  µnh  ©n   µng,c¨n cø  µo:LuËt B¸o  Ý, c¸c Ph¸p  Önh  Ò   m  ng Ng h   v    ch     l v Ng ©n   µng; Ph¸p  Önh  h   l b¶o  Ö   Ý   Ët  µ   íc;Quy  Õ   vbm Nh n   ch b¶o  Ö   Ý   Ët  vbm Nhµ   ícbµn  µnh  Ìm  n  h k theo NghÞ   nh  H§BT  µy  3­   ®Þ 84­ ng 9­ 1992; Liªn Bé     V¨n  ho¸ Th«ng    Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   tin­  h Nh n     ban  µnh  h Th«ng   èng  Êt híng dÉn  tth nh     th«ng    Ò   µnh  ©n   µng    chÝ    tinv ng Ng h trªnb¸o  nh sau: 1/ C¸c  chøc  µ    n  Þ    tæ  v c¸c ®¬ v trong ngµnh  ©n   µng  ã    Ng h c tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  c th«ng    tincho    ¬  c¸cc quan    Ý  Ò   ñ  ¬ng,chÝnh  b¸o ch v ch tr   s¸ch vµ  ¹t   ho   ®éng  ©n  µng  ét  Ng h m c¸ch chÝnh      x¸c,nhanh  ¹y,kÞp  êi nh   th . 2/Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   ã    h Nh n     c tr¸chnhiÖm    cung  Êp  c danh  ôc  Ý   m b m Ët  µ   ícvÒ   µnh  ©n  µng  Nh n   ng Ng h cho    ¬  c¸cc quan  chÝ. Khicã  b¸o      thay ® æi    (bæ  sung  hoÆc   Õt  ¹n) danh  ôc  Ý   Ët  µ   íc vÒ   ©n   µng, Ng ©n   hh  m bm Nh n   Ng h   hµng  µ   íc ViÖt Nam   Nh n     ph¶ith«ng    b¸o cho    ¬  c¸c c quan  b¸o  Ý      ¬  ch ®Ó c¸c c quan  chÝ  Êp  µnh  ng  b¸o  ch h ®ó Ph¸p  Önh  l B¶o  Ö   Ý  Ët  µ   íctrong viÖc  v b m Nh n     th«ng    Ò   ¹t®éng  ©n  µng. tinv ho   Ng h 3/ Khi  ã  ÷ng  c nh th«ng    Ò   ¹t ®éng  ©n   µng  b¸o  Ý     tin v ho   Ng h do  ch nªu kh«ng  Ýnh    ch x¸c hoÆc   ÷ng    Õn  nh ý ki phª  ×nh, th×  êi ® øng  u   ©n   b   ng   ®Ç Ng hµng    ®ã ph¶i cã    tr¸chnhiÖm     ×nh,hoÆc   Õt bµi tiÕp    gi¶itr   vi     thu cho    ¬  c¸c c quan b¸o  Ý  ÷ng  ch nh th«ng    µ   tinm b¸o  Ý  ∙  ch ® nªu,®ång  êicã    th   tr¸chnhiÖ m     b¸o c¸o  íiNg ©n   µng  ñ  v  h ch qu¶n, Ng ©n   µng  µ   íc ®Þa   ¬ng,  ©n     h Nh n   ph Ng hµng  µ   ícTrung  ng. Nh n   ¬ 4/ § Ó   ¶m    ® b¶o  Ýnh  Ýnh    t ch x¸c,kh¸ch quan  Ò   v th«ng    ña  tinc b¸o  Ý, ch   c¸c c¬    quan  b¸o  Ý    ¨ng, ph¸ttin,bµi vÒ   ¹t®éng  ©n   µng  ch khi®         ho   Ng h mang   tÝnh  Êt  ch nghiÖp  ô  v chuyªn  m«n   ©u  s (hoÆc  cao) nªn trao ® æi  íiNg ©n     v  hµng    ®ã hoÆc   ©n  µng  µ   ícViÖtNam. Ng h Nh n    
  2. 2 5/ §èi víic¸c c¬          quan  b¸o  Ý, muèn  ch   khaith¸c,sö  ông      Ý   Ët     d tintøc b m vÒ   µnh  ©n   µng, ph¶i® îc sù  ng    ña  êi ® øng  u   ©n   µng  ng Ng h       ®å ý c ng   ®Ç Ng h trùc tiÕp    qu¶n  ýbÝ   Ët    l  m ®ã theo quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   ®Þ ti§i 5  ch b¶o  Ö   Ý   vb m Ët  µ   ícban  µnh  Ìm  Nh n   h k theo  NghÞ   nh  ®Þ 84/H§BT  µy  ng 9/3/1992 cña  éi   H  ®ång  é  ëng  B tr (nay lµChÝnh  ñ).    ph 6/Nh÷ng  µib¸o    b   th«ng      ù  Ët, tinsais th   kh«ng  Ýnh    Ò   µnh  ©n   ch x¸cv ng Ng hµng,lµm    ¶nh  ëng  n   tÝn  ña  µnh,¶nh  ëng  n   h ®Õ uy  c ng   h ®Õ danh  ù    ©n, d c¸nh   sau    ã  Õt  Ën  ña  ¬  khic k lu c c quan  µ   íccã  Èm  Òn, hoÆc   êi   Ýnh  Nh n   th quy   l   ch c¶i cña  ©n   µng, c¬  Ng h   quan b¸o  Ý  ch ph¶i thùc  Ön    hi nghiªm  óc §iÒu  vÒ     t  3  c¶i chÝnh    trªnb¸o  Ý  ¹  ch t iNghÞ   nh  ®Þ 133­H§BT   µy  ng 20/4/1992  ña  éi  ng  c H ®å Bé  ëng  tr (nay lµChÝnh  ñ) quy  nh    Õtthi µnh  Ët B¸o  Ý.    ph   ®Þ chiti     h Lu   ch Trêng  îp haibªn  ã    Õn  h    c ý ki kh¸c nhau, Bé       V¨n    ho¸ Th«ng    Ï chñ  × tins   tr   ®Ó     æi  ÷ng  Ên    a  èng  Êt. trao® nh v ®Ò ch th nh 7/ Vô     Th«ng   tinKinh  Õ  t nghiÖp  ô  ©n   µng    ©n   µng  µ   íc v Ng h ­ Ng h Nh n   ViÖt Nam   èi hîp  íiVô     ph   v   B¸o  Ý   Bé   ch ­  V¨n  ho¸ Th«ng    tinqua  Óm    u  ki tra l chiÓu b¸o  Ý, kiÕn  Þ    é   ã  ×nh  ch   ngh LiªnB c h thøc khen  ëng    ¬  th c¸c c quan    b¸o chÝ  ã  µnh  Ých  µ  ö  ýc¸cviph¹m  c th t v x l      Ph¸p  Önh  l B¶o  Ö   Ý  Ët  µ   íc. v b m Nh n 8/ Theo  nh  ú, Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  é     ®Þ k  h Nh n     v B V¨n    ho¸ Th«ng  tinsÏtæ      chøc    éc  äp,héith¶o rótkinh nghiÖm   íi   ¬  c¸ccu h          v   c quan  chÝ, c¸c b¸o    c¸c ngµnh  ÷u    h quan  nh»m   ôc  ch  m ®Ý th«ng    Ò   µnh  ©n   µng  µy  tinv ng Ng h ng cµng  èth¬n. t  9/ Th«ng   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.ViÖc  öa  æi,   t n c hi l   15  k t  k  s®   bæ  sung Th«ng   µy  éc thÈm  Òn  ña  é   ëng  é   tn thu   quy c B tr B V¨n    ho¸ Th«ng    tin vµ  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam.  Th ®è Ng h Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2