intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư liên tịch 20/1998/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

71
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 20/1998/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp quy định việc giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch năm 1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 20/1998/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t liªn tÞch B é  T h ¬ n g  m ¹i ­ B é  K Õ  h o¹ch &  ® Ç u     t ­  é   « n g  n g hi Ö p  Q u y  B C ® Þ n h  viÖc giao h¹n n g¹ch h µ n g   Öt  a y   u Êt kh È u  vµ o  thÞ tr g  cã  d m x ên q u y  ® Þ n h  h¹n  g¹ch n¨ m  1999 n C¨n  nhiÖm  ® îcThñ íng ChÝnh  cø  vô    t   phñ  giao; C¨n  HiÖp  cø  ®Þnh  bu«n  hµng  b¸n  dÖt  may        quy  víi níccã  c¸c ®Þnh h¹n  ng¹ch, Liªn Bé      Th¬ng  m¹i,KÕ     ho¹ch    & §Çu  , C«ng  t  nghiÖp quy ®Þnh     vÒ viÖc  giao h¹n ng¹ch hµng        dÖt  may  n¨m 1999  thu phÝ  sau: cã    nh  I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g:  N 1. ViÖc    giao h¹n    ng¹ch  thu phÝ  îctiÕn hµnh  cã    ®     theo nguyªn t¾c    c«ng  khai,kh«ng    ph©n  biÖt ®èi      xö, khuyÕn khÝch xuÊt khÈu    s¶n phÈm   dông  sö  nguyªn  liÖu trong    xuÊt  níc vµ  khÈu sang    c¸c thÞ  êng  tr kh«ng  dông  ¸p  h¹n  ng¹ch. 2. §èi t ® îc giao     îng    h¹n  ng¹ch      lµ c¸c doanh  nghiÖp s¶n xuÊt hµng    dÖt  may      ®ñ tiªuchuÈn  thuËtlµm  kü    hµng  xuÊt khÈu, cã      giÊy  chøng nhËn  ®¨ng  ký  kinh doanh    hoÆc  giÊy phÐp    ®Çu    ttheo LuËt §Çu         tnícngoµit¹ ViÖtNam,      i   cã ngµnh  hµng dÖt  may  ®∙  vµ  thùc hiÖn      h¹n ng¹ch n¨m    1998. 3. C¨n  ®Ó     cø  giao h¹n ng¹ch    l thùc hiÖn  lµ sè îng    n¨m  1998 cña doanh  nghiÖp.Sè îng thùc hiÖn  îctÝnh    së  l     l     ®   trªnc¬  sè îng giao chÝnh    thøc,kh«ng    tÝnh    h¹n ng¹ch th   ëng,®iÒu    chØnh, bæ     sung  yªu cÇu  do    ®ét xuÊt. §èivíi       doanh  c¸c nghiÖp  trôsë  cã    ®ãng    trªn®Þa  bµn thµnh phè  Néi Hµ    vµ thµnh  phè    Hå ChÝ  Minh  l h¹n  sè îng  ng¹ch  ¬ng    th m¹i (EU)  îc giao  ®   b»ng  80%   l   ng¹ch th sè îng h¹n    ¬ng    m¹ithùc hiÖn    n¨m 1998      víi cat.  (T.shir )5  c¸c :4  t  , (¸o len),6      (QuÇn  ©u),7    (s¬  n÷),15    mi    (¸o kho¸c n÷),21      (jacket) 26      , (¸o dµi   n÷),31        73    (¸olãtn÷) vµ  (bé  quÇn    ¸o thÓ thao);®ång    îctham      thêi®   gia ®Êu  thÇu  theo quy    chÕ ®Êu  thÇu. 4. §èivíithÞ  êng        tr EU, dµnh  30%  tæng  h¹n ng¹ch  tõng chñng  i lo¹  hµng  (cat.    tiªngiao  )®Ó u    cho    c¸c doanh  nghiÖp  hîp  ký  ®ång    trùc tiÕp    víikh¸ch   hµng    lµnhµ  c«ng  nghiÖp  ch©u    Uû  ¢u, do  ban  ch©u  gií thiÖu.ViÖc  tiªn ¢u    i   u    nµy  îcxem             ®   xÐt ®èi víic¸c hîp ®ång  chËm   ký  nhÊt lµ31.3.1999.C¸c        doanh  nghiÖp  îcgiao h¹n  ®     ng¹ch ph¶i®¶m       b¶o    nªu  tû lÖ  trªn,       c¸c doanh  trõ nghiÖp  ® îc giao sè l îng nhá: díi  50.000 s¶n phÈm  ®èi víi  c¸c chñng lo¹ (cat.   i ): 4,5,8,28,31;díi     20.000  s¶n  phÈm       ®èi víichñng  i lo¹  (cat. )6,21;díi    15.000  s¶n  phÈm         ®èi víi chñng  i c¸c lo¹ (cat. ;     )7  10.000  díi s¶n phÈm         ®èi víi chñng  i c¸c lo¹  (cat.    )14, 26,29,73; díi3.000        s¶n  phÈm   ®èi    víichñng  i lo¹ (cat.      )15; díi10,0   tÊn        ®èi víi chñng  i c¸c lo¹ (cat. 68,83,161  díi   ®èi víi     )       vµ    tÊn      chñng  i 3,0 c¸c lo¹  (cat. 78.   ) 5. Dµnh  tû lÖ h¹n ng¹ch kho¶ng 5%, riªng T­shirt poloshir (cat.4) , t     kho¶ng  10%     tiªnvµ  ëng  ®Ó u    th khuyÕn khÝch: ­ Cho      c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu  dông    sö  nguyªn liÖu s¶n      xuÊt trong     níc,møc   tiªnkhuyÕn    u    khÝch      tèi®a kh«ng qu¸ 10%   l h¹n  sè îng  ng¹ch cïng 
  2. 2 chñng  i lo¹ doanh    nghiÖp  thùc hiÖn  ®∙    n¨m 1998.C¸c    doanh nghiÖp    s¬  göihå  chøng  minh trongth¸ng12/1998    îcxÐt vµo        ®Ó ®     th¸g1/1999.Hå  gåm:    s¬  Hîp  ®ång  mua  nguyªn  liÖu,hîp    ®ång ngo¹i  ,ho¸ ®¬n, phiÕu xuÊt kho, chøng        tõ giao hµng    xuÊtkhÈu.   ­ Cho      c¸c doanh  nghiÖp xuÊt khÈu    hµng sang    c¸c thÞ  êng  tr kh«ng    ¸p dông    h¹n ng¹ch (cã quy      ®Þnh riªng). II  ­ T h ñ  tôc ®¨n g k ý h¹n n g¹ch: C¸c doanh nghiÖp  nhu  cã  cÇu  dông  sö  h¹n ng¹ch hµng dÖt may  xuÊt  khÈu vµo    th c¸cthÞ  êng  ¸p dông    cã    h¹n ng¹ch ph¶i®¨ng  b»ng        ký  v¨n b¶n  (theo  c¸c mÉu  ®Ýnh  kÌm)        göi vÒ Bé Th¬ng  m¹i (Vô xuÊt nhËp  khÈu), 21    Ng«  QuyÒn   Néi. ­Hµ  Thêigian ®¨ng      ký: +  H¹n  ng¹ch th   ¬ng      m¹i:Trícngµy  10­ 25­ 1998 +  H¹n  ng¹ch c«ng    nghiÖp:Trícngµy  04­     10­ 1999 III  ­ Q u y  ® Þ n h  vi Ö c giao h¹n n g¹ch: 1.§èivíi         ng¹ch c«ng  h¹n   nghiÖp: Tríc ngµy  4­   10­ 1999, c¸c doanh      nghiÖp  ®ñ   cã  ®iÒu  kiÖn nªu  i t¹ môc   I ®iÓm   göi hîp  4    ®ång  c«ng nghiÖp    Th¬ng      îc giao  vÒ Bé  m¹i,sÏ ®   h¹n  ng¹ch  c«ng nghiÖp theo    quy  tû lÖ  ®Þnh. NÕu  h¹n ng¹ch c«ng nghiÖp kh«ng  giao  hÕt    sÏchuyÓn  sang    h¹n ng¹ch th   ¬ng m¹i 2.§èivíi         ng¹ch th h¹n   ¬ng  m¹i: ViÖc  giao h¹n ng¹ch ® îcchialµm  ®ît:           2  a. §ît1: Trong        th¸ng 10    n¨m  1998  giao h¹n ng¹ch  ¬ng      l   th m¹i víisè îng b»ng  70%   l   sè îng thùc hiÖn  th¸ngcña    9    n¨m  1998.C¸c    doanh  nghiÖp  thùc ®∙    hiÖn hÕt  h¹n ng¹ch n¨m  1998    l nh  víisè îng  quy  ®Þnh  it¹ ®iÓm   môc    îc 4  I,®   giao 100%.    (Trõ c¸c doanh      nghiÖp ®ãng   trªn®Þa  bµn  Thµnh  phè  néivµ  Hµ    Thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh,dµnh    kho¶ng 20%     h¹n ng¹ch th   ¬ng      i m¹ic¸clo¹ hµng    (cat. nªu    m   môc     a      ) t¹ ®Ó 3  i I®Ó ® ra ®Êu  thÇu). b. §ît2: Vµo        th¸ng 01    n¨m  1999, giao    tiÕp h¹n ng¹ch  ¬ng    th m¹i cßn    l¹i theo nguyªn t¾c  nªu  i®iÓm   môc     t¹  2  I.XÐt  giao h¹n ng¹ch  tiªn,th u    ëng  khuyÕn khÝch  cho    c¸cdoanh  nghiÖp theo quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm   môc  i 5  I. 3. Sau    ngµy  3­ 31­ 1999 nÕu  ng¹ch c«ng  h¹n    nghiÖp kh«ng  hÕt    îc ký  sÏ®   chuyÓn sang    h¹n ng¹ch th   ¬ng      m¹i®Ó giao tiÕp cho        c¸cdoanh nghiÖp. Ngoµi c¸c    ®ît giao h¹n ng¹ch nªu trªn,trong    qu¸ tr×nh ®iÒu  hµnh  cã  nh÷ng vÊn      ®Ò ph¸tsinh,Tæ     ®iÒu hµnh  ªnBé  li   xem   xÐt,®Ò     xuÊt tr×nh l∙nh       ®¹o  Th¬ng    lý,sau  v¨n b¶n  îcgöi®Õn   KÕ   Bé  m¹ixö    ®ã    ®     Bé  ho¹ch  §Çu , vµ  t  Bé C«ng nghiÖp.
  3. 3 IV. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  thùc hi Ö n:  N 1.Hoµn    tr¶: Sau    îcgiao h¹n  khi®     ng¹ch,nÕu    doanh nghiÖp kh«ng  kh¶  cã  n¨ng thùc  hiÖn, ph¶i hoµn        tr¶ cho  Th¬ng      Th¬ng    Bé  m¹i ®Ó Bé  m¹i cïng  ªnBé  li   kÞp  ®iÒu chØnh  cho  doanh  nghiÖp  kh¸c.Nghiªm    cÊm  viÖc mua,      b¸n h¹n ng¹ch. Doanh nghiÖp kh«ng  dông  sö  hÕt h¹n  ng¹ch  kh«ng  vµ  hoµn    íc tr¶ tr   ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1999,sÏph¶itrõsè îng gÊp  lÇn  l   ng¹ch t         l   2  sè îng h¹n   ¬ng  øng vµo n¨m  sau. 2.PhÝ      h¹n ng¹ch: PhÝ  ng¹ch c¸cchñng  i h¹n      lo¹ hµng    theo phô      lôc®Ýnh  kÌm. C¸c doanh nghiÖp nép  phÝ  ng¹ch cho  h¹n    mét  th«ng  giao quyÒn  b¸o    sö  dông  h¹n ng¹ch hoÆc  tõng    l« hµng  xuÊt khÈu. Khi nhËn  giÊy phÐp xuÊt  khÈu  (E/L)t¹    iPhßng qu¶n    lý xuÊt nhËp    khÈu  khu vùc, doanh    nghiÖp ph¶i  xuÊt tr×nh chøng        tõnép phÝ  ng¹ch cho    h¹n    l«hµng vµo    tµikho¶n cña  Th­ Bé  ¬ng  m¹i sè  362.111.370.725 t¹  Ng©n  hµng  ngo¹i ¬ng  Trung   i  th ¬ng  (Vietcombank  TW). Thêi h¹n    nép  phÝ chËm  nhÊt cho    toµn  sè îng h¹n  bé  l   ng¹ch  îcgiao    ®   lµ ngµy  9­ 30­ 1999. Sau      thêih¹n  trªn,nÕu     doanh nghiÖp kh«ng  chuyÓn tiÒn  vµo    tµikho¶n trªn,  ng¹ch      h¹n  sÏtù ®éng  hÕt  hiÖu    lùc.C¸c doanh nghiÖp  îc ®   giao    bæ sung  h¹n ng¹ch sau  ngµy  9­ 30­ 1999  ph¶i nép    phÝ trong vßng 15  ngµy  tõngµy  th«ng    kÓ    ký  b¸o giao h¹n ng¹ch.     3.Uû    nhËn  th¸c:   th¸cvµ  uû  C¸c doanh nghiÖp  îcgiao h¹n  ®     ng¹ch,nÕu    kh«ng  kh¸ch hµng  cã    hoÆc   ký  ®ång    hîp  trùctiÕp kh«ng  hiÖu  cã  qu¶, cã    thÓ  th¸ccho  uû    doanh  nghiÖp  kh¸c  ®ñ   cã  ®iÒu  kiÖn, trªn nguyªn      t¾c hµng  ph¶i ® îc s¶n      xuÊt  idoanh  t¹  nghiÖp  h¹n  cã  ng¹ch  ® îcPhßng  vµ    qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu thuéc Bé    Th¬ng  m¹ix¸cnhËn      b»ng    v¨n b¶n.PhÝ  th¸cdo    tho¶ thuËn.   uû    c¸cbªn    4.ChÕ   b¸o c¸o:   ®é    C¸c doanh  nghiÖp  ph¶i nghiªm    chØnh  thùc hiÖn chÕ     ®é b¸o c¸o viÖc  thùc hiÖn    h¹n ng¹ch tõng quý/n¨m theo    c¸c mÉu  kÌm theo Th«ng    t nµy. Thêi     gian b¸o      c¸o chËm   nhÊt lµngµy  cña      10  th¸ng®Çu     quý. V­ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:  h Bé Th¬ng  m¹i,Bé      KÕ ho¹ch  §Çu  , Bé  vµ  t   C«ng  nghiÖp  îc Thñ  íng ®   t   ChÝnh  phñ giao nhiÖm   qu¶n      vô  lýNhµ    thihµnh    nícvÒ    c¸c HiÖp  ®Þnh  bu«n  b¸n hµng dÖt may         dông  víic¸c níc ¸p  chÕ     ®é h¹n ng¹ch, cã    nhiÖm   tæ  vô  chøc, híng    dÉn thùc  hiÖn      tètc¸c ®iÒu  kho¶n  cña HiÖp  ®Þnh  ký  c¸c ®∙  vµ    quy chÕ   ban  ®∙  hµnh, phèi hîp        víic¸c  quan  c¬  h÷u  quan  trong    níc níc vµ    ngoµixö      lýkÞp    thêinh÷ng   ph¸tsinh trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn.          
  4. 4 C¸c doanh  nghiÖp thùc hiÖn nghiªm  chØnh  c¸c quy ®Þnh  cña HiÖp  ®Þnh  hiÖn hµnh  bu«n  vÒ  b¸n hµng dÖt may  víic¸c thÞ  êng  ¸p  ký      tr cã  dông  h¹n ng¹ch,ng¨n chÆn           c¸chµnh    vigian lËn th     ¬ng  m¹i. C¸c doanh  nghiÖp    viph¹m    xö          ng¹ch ®Õn   sÏbÞ  ph¹ttõ thu håih¹n    ®×nh  chØ giao quyÒn  dông  ng¹ch    sö  h¹n  hoÆc   lýtheo  xö    ph¸p  luËt,tuú theo      møc  ®é    viph¹m. Tæ  §iÒu hµnh  ªnBé  li   Th¬ng    KÕ   m¹i,Bé  ho¹ch  §Çu , C«ng  vµ  t  nghiÖp  cã tr¸chnhiÖm     kiÓm    tra,theo    c¸o ®Þnh  kÕt  dâi,b¸o    kú  qu¶ thùc hiÖn,th«ng      b¸o t×nh    h×nh    trªnB¸o Th¬ng    m¹i,T¹p chÝ Th¬ng    m¹i,B¸o  §Çu   B¸o  tvµ  C«ng  nghiÖp      ®Ó c¸cdoanh  nghiÖp  nh÷ng  cã  th«ng    tincÇn thiÕtkÞp    thêi. Th«ng   t nµy  hiÖu      cã  lùc tõ ngµy  vµ  ký  thay thÕ    Th«ng   ªnBé  t li   Th¬ng  m¹i­ KÕ       ho¹ch  §Çu     vµ  t­ C«ng nghiÖp  10/1997/TTLT­ sè  BTM­BKH§T   BCN   ­ ngµy  12­ 6­ 1997. MÉu   1 sè  1.Tªn    doanh  nghiÖp        (ghirâ tªntiÕng ViÖt®Çy  vµ  tªnviÕtt¾t)     ®ñ  c¶      2.GiÊy    phÐp     KD ­XNK     sè: CÊp  ngµy: 3.§iÖn    tho¹i: 4.Fax:   5.Tªn    ®iÖn  tÝn 6.§Þa    chØ  giao dÞch   7.§Þa    chØ  së  c¬  s¶n  xuÊtchÝnh   8.Tæng  thiÕtbÞ    sè    hiÖn  cã 9.Tæng  lao®éng    sè    ®ang  lµm: Sè  c«ng  v¨n: Ngµy        th¸ng   n¨m       199 KÝnh   göi:Vô    xuÊt  nhËp  khÈu   Th¬ng  ­Bé  m¹i V Ò  viÖc  ®¨ng ký sö dông h¹n ng¹ch  xuÊt kh Èu hµng d Öt m a y  ®i............. U, C a nada, Th æ  N h Ü  K ú)  (E ­ C¨n  quy    cø  chÕ giao h¹n ng¹ch cña  ªnBé  li   Th¬ng      m¹i ­ C«ng nghiÖp  vµ    KÕ ho¹ch vµ    §Çu       tsè   ngµy          th¸ng   n¨m       1998. ­ C¨n  n¨ng    cø  lùc s¶n xuÊt, kinh    doanh xuÊt nhËp khÈu cña doanh  nghiÖp; ­ C¨n  nhu    cø  cÇu  thÞ  êng  kh¸ch hµng  tr vµ    n¨m  1999,C«ng        ty®Ò nghÞ  Liªn Bé    Th¬ng      m¹i ­ C«ng  nghiÖp  KÕ   vµ  ho¹ch    ­ §Çu  t phª duyÖt giao h¹n  ng¹ch ®Ó     C«ng   tythùc hiÖn      c¸cchñng  i lo¹ sau    ®©y  trongn¨m    1999   TT Tªn  hµng Cat Sè îng thùc H¹n  l     ng¹ch ®¨ng  ThÞ  êng    tr hiÖn  1998 ký  dông  sö  kh¸ch  1999 hµng  C«ng    tycam  kÕt  thùc hiÖn    nghiªm  chØnh    c¸cquy  ®Þnh  cña  ªnBé  li   Th­ ¬ng     m¹i­C«ng nghiÖp.
  5. 5   Gi¸m  ®èc  C«ng  ty N¬i nhËn:   (Ký    ®ãng  tªnvµ  dÊu) ­Nh    trªn ­Vô      KÕ ho¹ch MÉu   2 sè  1.Tªn    doanh  nghiÖp        (ghirâ tªntiÕng ViÖt®Çy  vµ  tªnviÕtt¾t)     ®ñ  c¶      2.GiÊy    phÐp     KD ­XNK     sè: CÊp  ngµy: 3.§iÖn    tho¹i: 4.Fax:   5.Tªn    ®iÖn  tÝn 6.§Þa    chØ  giao dÞch   7.§Þa    chØ  së  c¬  s¶n  xuÊtchÝnh   8.Tæng  thiÕtbÞ    sè    hiÖn  cã 9.Tæng  lao®éng    sè    ®ang  lµm: Sè  c«ng  v¨n: Ngµy      th¸ng       n¨m  199 KÝnh   göi:Bé    Th¬ng    m¹i (Vô  xuÊt  nhËp  khÈu) B¸o c¸o n¨ng lùc s¶n xuÊt 1.B¸o    trang thiÕtbÞ:   c¸o vÒ      Sè  Tªn  thiÕtbÞ   §¬n  Sè îng thiÕtbÞ  l     ®Õn     thêi®iÓm TT vÞ  1.1993 1.1995 1.1998 tÝnh 1 M¸y  kim 1  ChiÕc  2 M¸y  kim 2  ChiÕc  3 M¸y  v¾t  sæ ChiÕc  4 ThiÕtbÞ      lµh¬i ChiÕc  5 M¸y  ®¸nh  bo ChiÕc  6 M¸y  c¾t ChiÕc  7 M¸y    thïakhuy ChiÕc  8 ThiÕt bÞ  chuyªn dïng ChiÕc    kh¸c 2.DiÖn    tÝch  nhµ  xëng ­DiÖn    tÝch  nhµ  xëng  s¶n  xuÊt(m2)   ­DiÖn    tÝch  nhµ  kho  (khu«n  viªn,  kh«ng  tÝnh  kho      thuªt¸chrêi) 3.N¬i ® Æt      xëng  s¶n  xuÊt
  6. 6 Ghi râ ®Þa      chØ  tõng xëng    s¶n  xuÊtthuéc tµis¶n        doanh  nghiÖp Ghi chó:ChØ           b¸o c¸o trang thiÕtbÞ      thuéc së    h÷u  cña  doanh  nghiÖp   Gi¸m  ®èc  C«ng  ty N¬i nhËn:   (Ký    ®ãng  tªnvµ  dÊu) ­Nh    trªn ­Vô      KÕ ho¹ch MÉu   3 sè  1.Tªn    doanh  nghiÖp        (ghirâ tªntiÕng ViÖt®Çy  vµ  tªnviÕtt¾t)     ®ñ  c¶      2.GiÊy    phÐp     KD ­XNK     sè: CÊp  ngµy: 3.§iÖn    tho¹i  : 4.Fax:   5.Tªn    ®iÖn  tÝn 6.§Þa    chØ  giao dÞch   7.§Þa    chØ  së  c¬  s¶n  xuÊtchÝnh   8.Tæng  thiÕtbÞ    sè    hiÖn  cã 9.Tæng  lao®éng    sè    ®ang  lµm: Sè  c«ng  v¨n: Ngµy      th¸ng       n¨m  199 KÝnh   göi:Bé    Th¬ng    m¹i (Vô  xuÊt  nhËp  khÈu) B¸o c¸o t×nh h×nh  Êt nh Ë p  Èu hµng d Öt m a y  n¨ m  1998 xu kh 1.ThÞ  êng  h¹n ng¹ch:   tr cã    Sè  §¬n  H¹n  Thùc  hiÖn Ghi  chó  TT Chñng    lo¹ hµng i Ca vÞ ng¹ch Sè  §¹t   TrÞ  gi¸ (ghirâ     t tÝnh l îng (%) Gia  FOB nícNK)   c«ng 2.ThÞ  êng    tr kh«ng    h¹n ng¹ch: Sè  §¬n  H¹n  Thùc  hiÖn Ghi  chó  TT Chñng    lo¹ hµng i Ca vÞ ng¹ch Sè  §¹t   TrÞ  gi¸ (ghirâ     t tÝnh l îng (%) Gia  FOB nícNK)   c«ng 3.XuÊt    khÈu  th¸cqua  uû    ®¬n  kh¸c: vÞ  Sè  N íc Sè TrÞ    gi¸USD §¬n  vÞ TT Tªn  hµng Cat NK l îng GC L.kÕ   Gia  FOB nhËn  th¸c uû 
  7. 7 c«ng Ghi chó:TrÞ        gi¸quý    ra USD Gi¸m  ®èc  C«ng  ty N¬i nhËn:   (Ký    ®ãng  tªnvµ  dÊu) ­Nh    trªn ­Vô      KÕ ho¹ch MÉu   4 sè  1.Tªn    doanh  nghiÖp        (ghirâ tªntiÕng ViÖt®Çy  vµ  tªnviÕtt¾t)     ®ñ  c¶      2.GiÊy    phÐp     KD ­XNK     sè: CÊp  ngµy: 3.§iÖn    tho¹i  : 4.Fax:   5.Tªn    ®iÖn  tÝn 6.§Þa    chØ  giao dÞch   7.§Þa    chØ  së  c¬  s¶n  xuÊtchÝnh   8.Tæng  thiÕtbÞ    sè    hiÖn  cã 9.Tæng  lao®éng    sè    ®ang  lµm: Sè  c«ng  v¨n: Ngµy      th¸ng       n¨m  199 KÝnh   göi:Vô    XuÊt  nhËp  khÈu   Th¬ng  ­Bé  m¹i B¸o c¸o thùc hiÖn  Êt kh Èu hµng d Öt, m a y xu   Quý         n¨ m  1999 1.XuÊt    khÈu  sang  tr thÞ  êng  h¹n ng¹ch: cã    Sè  Tªn  hµng Cat N íc §¬n  Sè îng l TrÞ    gi¸(USD) vÞ  TT NK tÝnh HN TH L.kÕ GC K.k FO L.k Õ B Õ 2.XuÊt    khÈu  sang  tr thÞ  êng  kh«ng  ng¹ch: h¹n  Sè  Tªn  hµng Cat N íc §¬n  Sè îng l TrÞ    gi¸(USD) vÞ  TT NK tÝnh GC K.k FO L.k Õ B Õ                                                           3.XuÊt    khÈu  th¸cqua  uû    ®¬n  kh¸c: vÞ 
  8. 8 Sè  N íc Sè TrÞ    gi¸USD §¬n  vÞ TT Tªn  hµng Cat NK l îng GC L.kÕ   Gia  FOB nhËn  th¸c uû  c«ng Ghi chó:TrÞ        gi¸quý    ra USD Gi¸m  ®èc  C«ng  ty N¬i nhËn:   (Ký    ®ãng  tªnvµ  dÊu) ­Nh    trªn ­Vô      KÕ ho¹ch
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2