intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 51/2002/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính, Bộ Y tế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
145
lượt xem
10
download

Thông tư liên tịch 51/2002/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính, Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 51/2002/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính, Bộ Y tế vê fviệc hướng dẫn nội dung và mức chi Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 51/2002/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính, Bộ Y tế

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t Liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Bé Y tÕ Sè 51/2002/TT- LT/BTC-BYT ngµy 3 th¸ng 6 n¨m 2002 Híng dÉn néi dung vµ møc chi Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia Phßng chèng mét sè bÖnh x· héi, bÖnh dÞch nguy hiÓm vµ HIV/AIDS - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 71/2001/Q§-TTg ngµy 04/5/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia giai ®o¹n 2001-2005; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 190/2001/Q§-TTg ngµy 13/12/2001 cña Thñ t- íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia Phßng, chèng mét sè bÖnh x· héi, bÖnh dÞch nguy hiÓm vµ HIV/AIDS giai ®o¹n 2001-2005; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 42/2002/Q§-TTg ngµy 19/3/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia; Liªn Bé Tµi chÝnh-Y tÕ híng dÉn néi dung vµ møc chi cña c¸c Dù ¸n thuéc Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia phßng chèng mét sè bÖnh x· héi, bÖnh dÞch nguy hiÓm vµ HIV/AIDS (sau ®©y gäi t¾t lµ Ch¬ng tr×nh PCMSBXH, BDNH & HIV/AIDS) nh sau: A. Nh÷ng quy ®Þnh chung: 1. Ch¬ng tr×nh PCMSBXH, BDNH & HIV/AIDS bao gåm c¸c Dù ¸n ®îc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 190/2001/Q§-TTg ngµy 13/12/2001 cña Thñ t- íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia Phßng, chèng mét sè bÖnh x· héi, bÖnh dÞch nguy hiÓm vµ HIV/AIDS giai ®o¹n 2001-2005. Kinh phÝ cña Ch¬ng tr×nh PCMSBXH, BDNH & HIV/AIDS ®îc h×nh thµnh tõ nguån Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp vµ c¸c nguån vèn huy ®éng kh¸c theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. 2. §èi tîng thùc hiÖn Th«ng t nµy lµ tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ sö dông kinh phÝ cña Ch¬ng tr×nh PCMSBXH, BDNH & HIV/AIDS. B. C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña Ch¬ng tr×nh PCMSBXH, BDNH&HIV/AIDS: I. Néi dung chi chung cña c¸c Dù ¸n thuéc Ch¬ng tr×nh PCMSBXH, BDNH & HIV/AIDS: 1. Chi viÕt, biªn so¹n vµ dÞch tµi liÖu chuyªn m«n nghiÖp vô cña tõng Dù ¸n, møc chi cô thÓ nh sau: - Chi viÕt, biªn so¹n tµi liÖu chuyªn m«n nghiÖp vô: Møc chi tèi ®a kh«ng qu¸ 50.000 ®ång/trang tiªu chuÈn 300 tõ.
 2. 2 - DÞch vµ hiÖu ®Ýnh tµi liÖu tõ tiÕng ViÖt sang tiÕng níc ngoµi: Møc chi tèi ®a kh«ng qu¸ 40.000 ®ång/trang tiªu chuÈn 300 tõ. - DÞch vµ hiÖu ®Ýnh tµi liÖu tõ tiÕng níc ngoµi sang tiÕng ViÖt: Møc chi tèi ®a kh«ng qu¸ 35.000 ®ång/trang tiªu chuÈn 300 tõ. 2. Chi cho c¸c líp ®µo t¹o, tËp huÊn chuyªn m«n nghiÖp vô cña tõng Dù ¸n. Møc chi theo quy ®Þnh cña chÕ ®é chi tiªu héi nghÞ, tËp huÊn hiÖn hµnh. 3. Chi ®µo t¹o, hîp t¸c, trao ®æi kinh nghiÖm ë ngoµi níc do Chñ nhiÖm Ch¬ng tr×nh quyÕt ®Þnh. Møc chi theo quy ®Þnh cña chÕ ®é c«ng t¸c phÝ ng¾n h¹n ë níc ngoµi hiÖn hµnh. 4. Chi cho c«ng t¸c truyÒn th«ng, gi¸o dôc; chi in Ên phÈm truyÒn th«ng, tµi liÖu vµ c¸c biÓu mÉu phôc vô cho ho¹t ®éng cña c¸c dù ¸n ë trung - ¬ng vµ ®Þa ph¬ng. Møc chi cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh: trªn ®µi ph¸t thanh, ®µi truyÒn h×nh, b¸o chÝ theo møc gi¸ quy ®Þnh cña Nhµ níc. 5. Mua ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn phôc vô ho¹t ®éng chuyªn m«n nh: Mua « t« chuyªn dïng cho ngµnh y tÕ; mua xe m¸y, xe ®¹p phï hîp víi ®Þa bµn miÒn nói; mua xuång, ghe (®èi víi c¸c ®Þa ph¬ng ®i l¹i b»ng ®êng thuû lµ chÝnh) sau khi ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 6. Söa ch÷a thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn chuyªn m«n nghiÖp vô, duy tu b¶o d- ìng kho thuèc, ho¸ chÊt, v¾c xin, sinh phÈm. 7. Chi ®¸nh gi¸ vµ gi¸m s¸t ®Þnh kú viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu chuyªn m«n cña tõng dù ¸n. 8. Chi cho c¸c cuéc ®iÒu tra theo néi dung chuyªn m«n cña tõng dù ¸n ®· ®îc Bé Y tÕ duyÖt. Néi dung vµ møc chi cô thÓ ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 114/2000/TT-BTC ngµy 27/11/2000 cña Bé Tµi chÝnh H- íng dÉn qu¶n lý kinh phÝ chi c¸c cuéc ®iÒu tra thuéc nguån vèn sù nghiÖp tõ Ng©n s¸ch Nhµ níc. 9. Thuª chuyªn gia trong, ngoµi níc vµ v¨n phßng chuyªn gia (nÕu cã). 10. Chi khen thëng theo QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Y tÕ hoÆc cña Chñ nhiÖm Ch¬ng tr×nh PCMSBXH, BDNH&HIV/AIDS. Néi dung vµ møc chi cô thÓ ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 25/2001/TT-BTC ngµy 16/4/2001 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh thùc hiÖn chÕ ®é khen thëng thµnh tÝch xuÊt s¾c thùc hiÖn nhiÖm vô kinh tÕ - x· héi vµ b¶o vÖ tæ quèc. 11. Chi nghiªn cøu khoa häc g¾n víi néi dung cña dù ¸n theo ®Ò c¬ng nghiªn cøu ®· ®îc Bé Y tÕ duyÖt. Møc chi ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngµy 18/6/2001 cña Liªn Bé Tµi chÝnh - Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i trêng híng dÉn mét sè chÕ ®é chi tiªu ®èi víi c¸c nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ. 12. Chi vèn ®èi øng trong níc (nÕu cã) cña c¸c dù ¸n vèn vay ODA, viÖn trî níc ngoµi ®· ®îc quy ®Þnh trong hiÖp ®Þnh gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ c¸c níc hoÆc c¸c tæ chøc quèc tÕ. 13. Thanh to¸n tiÒn tÇu xe cho c¸n bé y tÕ x·, th«n, b¶n lªn x·, huyÖn, tØnh tËp huÊn theo møc gi¸ cíc vËn chuyÓn hµnh kh¸ch th«ng thêng trong tr- êng hîp x· kh«ng thanh to¸n tiÒn c«ng t¸c phÝ tõ nguån ng©n s¸ch x·.
 3. 3 14. Chi cho c¸n bé ®i gi¸m s¸t dÞch tÔ cña c¸c Dù ¸n. Møc chi 8.000 ®ång/ngêi/ngµy ngoµi chÕ ®é c«ng t¸c phÝ hiÖn hµnh. 15. C¸c kho¶n chi kh¸c (nÕu cã). Ban §iÒu hµnh c¸c Dù ¸n cña Ch¬ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm xÐt duyÖt vµ c«ng bè danh s¸ch tØnh, quËn, huyÖn, x·, phêng träng ®iÓm hµng n¨m lµm c¬ së ph¸p lý cho viÖc ®iÒu hµnh, gi¸m s¸t chi tiªu cña Dù ¸n. II. Néi dung chi cô thÓ cho tõng dù ¸n cña Ch¬ng tr×nh PCMSBXH, BDNH & HIV/AIDS: Ngoµi nh÷ng néi dung chi chung nªu trªn, tõng dù ¸n ®îc chi nh÷ng néi dung ®Æc thï nh sau: 1. Néi dung chi cña Dù ¸n Phßng, chèng bÖnh sèt rÐt (PCSR): 1.1. Mua thuèc sèt rÐt; thuèc hç trî (gåm thuèc kh¸ng sinh th«ng thêng, thuèc chèng Øa ch¶y, gi¶m ®au, h¹ sèt, sinh tè). 1.2. Mua hãa chÊt diÖt muçi, hãa chÊt xÐt nghiÖm. 1.3. Mua dông cô phun tÈm ho¸ chÊt, dông cô ®iÒu tra c«n trïng, kÝnh hiÓn vi vµ dông cô xÐt nghiÖm. 1.4. Mua mµn cÊp cho d©n nghÌo vïng sèt rÐt. 1.5. Chi cho c¸n bé c¸c ®éi lu ®éng ®i phßng chèng sèt rÐt t¹i huyÖn cã sèt rÐt ngoµi chÕ ®é c«ng t¸c phÝ hiÖn hµnh. Møc chi 8.000 ®ång/ng- êi/ngµy. 1.6. Chi cho c¸c c¸n bé y tÕ x· lµm c«ng t¸c phßng chèng sèt rÐt t¹i x· träng ®iÓm sèt rÐt. Møc chi 60.000 ®ång/x·/th¸ng. 1.7. Chi cho c¸c c¸n bé y tÕ th«n, b¶n hoÆc céng t¸c viªn phßng chèng sèt rÐt ë th«n, b¶n träng ®iÓm sèt rÐt. Møc chi 20.000 ®ång/th«n, b¶n/th¸ng. 1.8. Chi cho c¸n bé lµm xÐt nghiÖm lam m¸u t×m ký sinh trïng sèt rÐt. Møc chi 300 ®ång/lam. 1.9. Chi cho ngêi lµm måi vµ ngêi b¾t muçi ®ªm. Møc chi 15.000 ®ång/ ngêi/®ªm. 1.10. Chi cho ngêi trùc tiÕp phun, tÈm ho¸ chÊt diÖt muçi. Møc chi 15.000 ®ång/ngêi/ngµy. 1.11- Chi hç trî cho c¸n bé t¹i ®iÓm kÝnh hiÓn vi khi cã dÞch sèt rÐt. Møc 10.000 ®ång/ngêi/ngµy. 2. Néi dung chi cña Dù ¸n Phßng, chèng bÖnh bíu cæ: 2.1. Mua thuèc ®iÒu trÞ, hãa chÊt phßng chèng c¸c rèi lo¹n thiÕu I èt. 2.2. Mua m¸y siªu ©m chuyªn dïng cho tuyÕn gi¸p, m¸y ®Þnh lîng I èt niÖu, m¸y ®Þnh lîng hãc m«n tuyÕn gi¸p, tuyÕn yªn, m¸y ®o phãng x¹ vµ c¸c thiÕt bÞ phô kiÖn kÌm theo ®Ó trang bÞ cho c¸c trung t©m (tr¹m) thùc hiÖn chøc n¨ng phßng chèng bíu cæ cña c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng. 2.3. Chi tr¶ c«ng xÐt nghiÖm mÉu muèi I èt. Møc chi 1.500 ®ång/mÉu.
 4. 4 2.4- Chi tr¶ c«ng xÐt nghiÖm ®Þnh lîng I èt niÖu. Møc chi 2.000 ®ång/ mÉu. 2.5. Chi tr¶ c«ng xÐt nghiÖm ®Þnh lîng néi tiÕt tè tuyÕn yªn (T3, T4, TSH). Møc chi 2.000 ®ång/mÉu. 2.6. Chi cho c¸n bé y tÕ ®i lÊy mÉu muèi I èt t¹i nhµ d©n, n¬i s¶n xuÊt, kho chøa muèi i èt, ®iÓm b¸n lÎ; mÉu níc tiÓu t¹i thùc ®Þa. Møc chi 1.000 ®ång/mÉu. 2.7. Chi cho c¸n bé y tÕ ®i lÊy mÉu m¸u t¹i thùc ®Þa vµ vËn chuyÓn mÉu m¸u ®Ó xÐt nghiÖm. Møc chi 2.000 ®ång/mÉu. 2.8. Chi hç trî mçi huyÖn mét ®Þnh suÊt lµm c«ng t¸c chuyªn tr¸ch phßng chèng c¸c rèi lo¹n thiÕu hôt i èt nÕu duy tr× ®îc tû lÖ phñ muèi i èt tèi thiÓu 70% sè gia ®×nh trong huyÖn. Møc chi 50.000 ®ång/®Þnh suÊt/th¸ng. 2.9. Chi tr¶ c«ng gi¸m s¸t chÊt lîng muèi i èt t¹i hé gia ®×nh, n¬i s¶n xuÊt, ®iÓm b¸n lÎ ®Ó x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng muèi i èt vµ c¸c lý do kh«ng sö dông muèi i èt theo mÉu phiÕu gi¸m s¸t do Bé Y tÕ ban hµnh, møc chi cô thÓ (kÓ c¶ chi phÝ ®i l¹i vµ c«ng thu thËp sè liÖu t¹i phiÕu gi¸m s¸t) nh sau: - Møc chi ®èi víi khu vùc miÒn nói, biªn giíi, h¶i ®¶o lµ 12.000 ®ång/1 phiÕu gi¸m s¸t (hé gia ®×nh), ®èi víi c¸c vïng cßn l¹i lµ 10.000 ®ång/1 phiÕu gi¸m s¸t (hé gia ®×nh). - Møc chi ®èi víi gi¸m s¸t chÊt lîng muèi I èt t¹i n¬i s¶n xuÊt, ®iÓm b¸n lÎ lµ 5.000 ®ång/1 phiÕu gi¸m s¸t. - Chi thï lao nhËp sè liÖu vµo m¸y vi tÝnh, ph©n tÝch, xö lý sè liÖu. Møc chi 2.000 ®ång/1 phiÕu gi¸m s¸t hé gia ®×nh; 1.000 ®ång/phiÕu gi¸m s¸t n¬i s¶n xuÊt hoÆc ®iÓm b¸n lÎ. - Chi thï lao cho c¸n bé híng dÉn tæ chøc vµ theo dâi c«ng t¸c gi¸m s¸t chÊt lîng muèi i èt. Møc chi 30.000 ®ång/x· gi¸m s¸t/®ît. Danh s¸ch c¸c x· gi¸m s¸t do Ban §iÒu hµnh Dù ¸n quyÕt ®Þnh. 3. Néi dung chi cña Dù ¸n Tiªm chñng më réng (TCMR): 3.1. Mua, tiÕp nhËn b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn v¾c xin ®Õn tuyÕn huyÖn, tuyÕn x· phôc vô TCMR. 3.2. Mua trang thiÕt bÞ, dông cô ®Ó b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn v¾c xin, dông cô tiªm chñng vµ dông cô ®¶m b¶o an toµn tiªm chñng trong c«ng t¸c TCMR. 3.3. Hç trî mua trang thiÕt bÞ, dông cô, sinh phÈm chÈn ®o¸n, ho¸ chÊt cho c¸c phßng thÝ nghiÖm phôc vô c«ng t¸c TCMR ë Trung ¬ng vµ c¸c ViÖn khu vùc. 3.4. Tr¶ c«ng xÐt nghiÖm mÉu ph©n ®Ó ph¸t hiÖn b¹i liÖt. Møc chi 3.000 ®ång/mÉu kÐp. 3.5. Tr¶ c«ng xÐt nghiÖm huyÕt thanh sëi. Møc chi 2.000 ®ång/mÉu. 3.6. Chi hç trî cho c¸n bé y tÕ chuyªn tr¸ch TCMR t¹i c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n theo danh môc quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, mçi x· mét ®Þnh suÊt. Møc chi 20.000 ®ång/®Þnh suÊt/th¸ng.
 5. 5 3.7. Chi cho c¸n bé ®i tiªm chñng ®· cho trÎ uèng hoÆc tiªm v¾c xin ®ñ 8 liÒu trong vßng 9-12 th¸ng. Møc chi ®èi víi vïng nói, vïng s©u, vïng xa, h¶i ®¶o lµ 3.000 ®ång/trÎ ®ñ liÒu, ®èi víi c¸c vïng cßn l¹i lµ 1.500 ®ång/trÎ ®ñ liÒu. 3.8. Chi cho c¸n bé ®i tiªm chñng ®· tiªm ®ñ liÒu v¾c xin uèn v¸n cho phô n÷ cã thai vµ phô n÷ tuæi sinh ®Î tõ 15-35 tuæi ë c¸c huyÖn träng ®iÓm. Møc chi ®èi víi vïng nói, vïng s©u, vïng xa, h¶i ®¶o lµ 2.000 ®ång/ngêi ®ñ liÒu, ®èi víi c¸c vïng cßn l¹i lµ 1.000 ®ång/ngêi ®ñ liÒu. 3.9. Chi cho c¸n bé ®i tiªm chñng ®· cho trÎ uèng ®ñ 2 liÒu v¾c xin b¹i liÖt c¸ch nhau 1 th¸ng trong chiÕn dÞch tiªm chñng toµn quèc hoÆc khu vùc. Møc chi ®èi víi vïng nói, vïng s©u, vïng xa, h¶i ®¶o lµ 1.000 ®ång/trÎ ®ñ liÒu, ®èi víi c¸c vïng cßn l¹i lµ 500 ®ång/trÎ ®ñ liÒu. 3.10. Chi gi¸m s¸t mét trêng hîp liÖt mÒn cÊp tõ ngµy ph¸t bÖnh ®Õn ngµy thø 60, lÊy vµ chuyÓn bÖnh phÈm theo quy ®Þnh. Møc chi ®èi víi vïng nói, vïng s©u, vïng xa, h¶i ®¶o lµ 150.000 ®ång/ca bÖnh, ®èi víi c¸c vïng cßn l¹i lµ 50.000 ®ång/ca bÖnh. 3.11. Chi gi¸m s¸t mét trêng hîp chÕt s¬ sinh nghi uèn v¸n s¬ sinh, sëi, hoÆc c¸c bÖnh kh¸c thuéc ph¹m vi phßng chèng cña Dù ¸n TCMR: Møc chi ®èi víi vïng nói, vïng s©u, vïng xa, h¶i ®¶o lµ 15.000 ®ång/ca bÖnh, ®èi víi c¸c vïng cßn l¹i lµ 5.000 ®ång/ca bÖnh. 3.12. Chi cho c¸n bé tham gia chèng dÞch c¸c bÖnh thuéc ph¹m vi phßng chèng cña Dù ¸n TCMR. Møc chi 12.000 ®ång/ngêi/ngµy. 3.13. Chi cho c¸n bé ®i tiªm chñng mét trong c¸c lo¹i v¾c xin: Viªm gan vi rót B, Viªm n·o, T¶, Th¬ng hµn, Sëi mòi 2. Møc chi ®èi víi vïng nói, vïng s©u, vïng xa, h¶i ®¶o lµ 1.000 ®ång/trÎ/liÒu, ®èi víi c¸c vïng cßn l¹i lµ 500 ®ång/trÎ/liÒu. 4. Néi dung chi cña Dù ¸n Phßng, chèng bÖnh Lao: 4.1. Mua, tiÕp nhËn, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn thuèc chèng lao, tuberculin tíi tuyÕn x·, phêng. 4.2. Mua, tiÕp nhËn, b¶o qu¶n, pha trén vµ vËn chuyÓn ho¸ chÊt xÐt nghiÖm tíi tuyÕn tØnh, huyÖn. 4.3. Mua, tiÕp nhËn, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn kÝnh hiÓn vi, lång kÝnh an toµn, lam kÝnh, cèc ®êm, m¸y X quang, phim X quang, g¨ng tay, khÈu trang, ¸o choµng b¶o hé vµ dông cô xÐt nghiÖm tíi tuyÕn tØnh, huyÖn, x·. 4.4. Chi cho c¸c c¸n bé y tÕ x· (mçi x· mét ®Þnh suÊt) trùc tiÕp kh¸m vµ ®a bÖnh nh©n lao tíi tæ chèng lao. Møc chi 10.000 ®ång/®Þnh suÊt/th¸ng. 4.5. Chi cho xÐt nghiÖm viªn thùc hiÖn ®ñ 3 mÉu ®êm cho bÖnh nh©n nghi lao ®Õn kh¸m. Møc chi 3.000 ®ång/bÖnh nh©n. 4.6. Chi cho c¸n bé y tÕ lµm c«ng t¸c kh¸m, ph¸t hiÖn nguån l©y chÝnh (lao phæi AFB+). Møc chi 10.000 ®ång/bÖnh nh©n lao AFB+. 4.7. Chi cho c¸n bé y tÕ x·, phêng, th«n b¶n trùc tiÕp cÊp ph¸t thuèc hµng ngµy cho bÖnh nh©n lao trong thêi gian 8 hoÆc 9 th¸ng ®iÒu trÞ. Møc chi ®èi víi vïng nói, vïng s©u, vïng xa, h¶i ®¶o lµ 100.000 ®ång/bÖnh nh©n, ®èi víi c¸c vïng cßn l¹i lµ 60.000 ®ång/bÖnh nh©n.
 6. 6 4.8. Chi cho c¸n bé y tÕ thùc hiÖn kiÓm tra, gi¸m s¸t, tuyªn truyÒn gi¸o dôc søc khoÎ cho bÖnh nh©n lao trong thêi gian ®iÒu trÞ. Møc chi ®èi víi vïng nói, vïng s©u, vïng xa, h¶i ®¶o lµ 10.000 ®ång/bÖnh nh©n/th¸ng, ®èi víi c¸c vïng cßn l¹i lµ 5.000 ®ång/bÖnh nh©n/th¸ng. 4.9. Chi cho c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c kiÓm ®Þnh tiªu b¶n (trén tiªu b¶n vµ soi). Møc chi 1.000 ®ång/tiªu b¶n kiÓm ®Þnh. 5. Néi dung chi cña Dù ¸n Phßng, chèng bÖnh Phong: 5.1. Mua thuèc, hãa chÊt phôc vô c«ng t¸c kh¸m ph¸t hiÖn vµ ®iÒu trÞ bÖnh phong. 5.2. Mua thiÕt bÞ y tÕ chuyªn dïng vµ trang thiÕt bÞ b¶o qu¶n thuèc phôc vô c«ng t¸c kh¸m ph¸t hiÖn vµ phôc håi chøc n¨ng cho bÖnh nh©n phong. Mua nguyªn vËt liÖu vµ s¶n xuÊt mét sè vËt dông thiÕt yÕu ®Ó cÊp cho bÖnh nh©n dÞ h×nh nh giÇy, dÐp chØnh h×nh. 5.3. §iÒu trÞ phôc håi bÖnh nh©n phong dÞ h×nh b»ng phÉu thuËt. Møc chi båi dìng phÉu thuËt chØnh h×nh cho bÖnh nh©n phong dÞ h×nh nh sau: §èi tîng Møc phô cÊp ®ång/ca mæ Ca mæ lo¹i I Ca mæ lo¹i II Ca mæ lo¹i III - Ngêi mæ chÝnh 23.000 15.000 11.000 - Ngêi phô mæ 15.000 11.000 8.000 - Ngêi gióp viÖc 11.000 8.000 4.000 5.4. Chi hç trî cho c¸n bé y tÕ vµ nh÷ng ngêi tù nguyÖn trùc tiÕp ®i lu ®éng lµm c«ng t¸c kh¸m, ®iÒu trÞ, ch¨m sãc bÖnh nh©n phong tµn tËt t¹i nhµ. Møc chi 10.000 ®ång/ngêi/ngµy. 5.5. Chi cho c¸n bé y tÕ trùc tiÕp ph¸t thuèc vµ theo dâi bÖnh nh©n phong t¹i nhµ, møc chi cô thÓ: - BÖnh nh©n nhãm Ýt vi khuÈn, ®iÒu trÞ ®ñ liÒu tõ 6-9 th¸ng: 84.000 ®ång/bÖnh nh©n. - BÖnh nh©n nhãm nhiÒu vi khuÈn, ®iÒu trÞ ®ñ liÒu 12 th¸ng ë vïng s©u, vïng xa, vïng nghÌo cã tû lÖ lu hµnh cao: 240.000 ®ång/bÖnh nh©n. - BÖnh nh©n nhãm nhiÒu vi khuÈn, ®iÒu trÞ ®ñ liÒu tõ 24-36 th¸ng: 240.000 ®ång/bÖnh nh©n. 5.6. Chi cho c¸n bé y tÕ kh¸m, ph¸t hiÖn bÖnh nh©n phong míi. Møc chi 100.000 ®ång/bÖnh nh©n. 5.7. Chi cho c¸n bé y tÕ ®iÒu trÞ khái bÖnh nh©n loÐt lç ®¸o. Møc chi 50.000 ®ång/bÖnh nh©n kh«ng viªm x¬ng, 100.000 ®ång/bÖnh nh©n cã viªm x¬ng. 5.8. Chi båi dìng cho c¸c c¸n bé trong c¸c ®ît kh¸m toµn d©n ®Ó ph¸t hiÖn bÖnh nh©n phong. Møc chi 120.000 ®ång/1.000 d©n ®· ®îc kh¸m
 7. 7 thuéc khu vùc ®ång b»ng; 240.000 ®ång/1.000 d©n ®· ®îc kh¸m thuéc khu vùc miÒn nói, vïng s©u, vïng xa, h¶i ®¶o. 5.9. Chi cho nh÷ng c¸n bé chèng phong ®· cã thµnh tÝch ph¸t hiÖn sím c¬n ph¶n øng phong vµ ®iÒu trÞ kÞp thêi kh«ng ®Ó xÈy ra tµn phÕ. Møc chi 50.000 ®ång/bÖnh nh©n. 5.10. Thuª ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn bÖnh nh©n phong tõ nhµ ®Õn Tr¹m Y tÕ x·, Khu §iÒu trÞ phong hoÆc bÖnh viÖn ®a khoa khu vùc ®èi víi bÖnh nh©n qu¸ nghÌo (ë c¸c tØnh miÒn nói, vïng s©u, vïng xa) bÞ c¬n ph¶n øng phong nÆng hoÆc tai biÕn ®iÒu trÞ. Møc chi 3.000 ®ång/km. 5.11. Chi cho c¸c xÐt nghiÖm viªn thùc hiÖn ®ñ 2 tiªu b¶n t×m trùc khuÈn phong ë bÖnh nh©n nghi phong, hoÆc bÖnh nh©n phong ®ang n»m ®iÒu trÞ vµ ngõng ®iÒu trÞ cßn gi¸m s¸t (1 vÞ trÝ ë d¸i tai, 2 vÞ trÝ ë th¬ng tæn da). Møc chi 5.000 ®ång/bÖnh nh©n. 6. Néi dung chi cña Dù ¸n Phßng, chèng bÖnh sèt xuÊt huyÕt: 6.1. Mua ho¸ chÊt diÖt muçi, sinh phÈm, ho¸ chÊt chÈn ®o¸n huyÕt thanh, ph©n lËp vi rót. 6.2. Mua m¸y phun ho¸ chÊt vµ phô tïng thay thÕ cña m¸y phun ho¸ chÊt, dông cô ®iÒu tra c«n trïng, kÝnh hiÓn vi, dông cô xÐt nghiÖm, thiÕt bÞ chÈn ®o¸n cho tuyÕn c¬ së. 6.3. Chi cho c¸c c¸n bé xÐt nghiÖm c«n trïng x¸c ®Þnh lo¹i muçi truyÒn bÖnh. Møc chi 1.000 ®ång/mÉu. 6.4. Chi cho c¸c c¸n bé xÐt nghiÖm c«n trïng x¸c ®Þnh ®é nh¹y c¶m víi ho¸ chÊt vµ hiÖu lùc diÖt muçi cña tõng lo¹i ho¸ chÊt. Møc chi 200.000 ®ång/ mÉu. 6.5. Chi cho c¸c c¸n bé xÐt nghiÖm huyÕt thanh chÈn ®o¸n sèt xuÊt huyÕt. Møc chi 6.000 ®ång/mÉu. 6.6. Chi cho ngêi lÊy m¸u vµ vËn chuyÓn mÉu m¸u. Møc chi 2.000 ®ång/mÉu. 6.7. Chi cho c¸n bé thùc hiÖn ph©n lËp vi rót (nh©n tÕ bµo, cÊy ph©n lËp, ®Þnh danh vi rót). Møc chi 15.000 ®ång/mÉu. 6.8. Chi cho ngêi trùc tiÕp phun, tÈm ho¸ chÊt diÖt muçi, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p diÖt bä gËy. Møc chi 15.000 ®ång/ngêi/ngµy. 6.9. Chi cho céng t¸c viªn lµm c«ng t¸c tuyªn truyÒn, vËn ®éng, gi¸m s¸t, diÖt vÐc t¬, ph¸t hiÖn ca bÖnh t¹i c¸c x·, phêng ë c¸c quËn, huyÖn träng ®iÓm. Møc chi 25.000 ®ång/ngêi/th¸ng. 6.10. Chi thï lao c¸n bé y tÕ kiªm nhiÖm vÒ phßng chèng sèt xuÊt huyÕt t¹i: - C¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã thùc hiÖn Dù ¸n: 40.000 ®ång/®Þnh suÊt/th¸ng (tèi ®a kh«ng qu¸ 2 ®Þnh suÊt/01 tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng). - C¸c quËn, huyÖn, thÞ x· träng ®iÓm cña Dù ¸n: 20.000 ®ång/®Þnh suÊt/th¸ng (tèi ®a kh«ng qu¸ 2 ®Þnh suÊt/01 quËn, huyÖn, thÞ x·). - C¸c x·, phêng träng ®iÓm cña Dù ¸n: Mçi x· mét ®Þnh suÊt. Møc chi 20.000 ®ång/®Þnh suÊt/th¸ng.
 8. 8 7. Néi dung chi cña Dù ¸n B¶o vÖ søc khoÎ t©m thÇn céng ®ång: 7.1. Mua thuèc chuyªn khoa phôc vô c«ng t¸c ®iÒu trÞ cho bÖnh nh©n ë c¸c x·, phêng triÓn khai Dù ¸n (danh s¸ch c¸c x·, phêng triÓn khai dù ¸n do Ban §iÒu hµnh Dù ¸n quyÕt ®Þnh). 7.2. Mua thiÕt bÞ y tÕ chuyªn dïng phôc vô ho¹t ®éng cña Dù ¸n nh: M¸y ®iÖn n·o ®å, M¸y lu huyÕt n·o, M¸y sèc ®iÖn... 7.3. Chi cho c¸n bé y tÕ ®îc ph©n c«ng cÊp thuèc ®Þnh kú cho bÖnh nh©n, mçi x· mét c¸n bé. Møc chi 20.000 ®ång/ngêi/th¸ng. 7.4. Chi cho c¸c céng t¸c viªn tham gia phôc håi chøc n¨ng cho bÖnh nh©n t¹i x· phêng. Møc chi ®èi víi vïng nói, vïng s©u, vïng xa, h¶i ®¶o lµ 10.000 ®ång/bÖnh nh©n/th¸ng, c¸c vïng cßn l¹i lµ 5.000 ®ång/bÖnh nh©n/th¸ng. 7.5. Chi cho c¸n bé y tÕ kh¸m vµ lµm bÖnh ¸n bÖnh nh©n t©m thÇn ph©n liÖt ®èi víi c¸c trêng hîp míi ph¸t hiÖn t¹i c¸c x·, phêng triÓn khai Dù ¸n. Møc chi 30.000 ®ång/bÖnh ¸n. 7.6. Chi ho¹t ®éng cña c¸c x· lµm m« h×nh ®iÓm vÒ lång ghÐp b¶o vÖ søc khoÎ t©m thÇn t¹i céng ®ång. Møc chi 60.000 ®ång/x·/th¸ng. 7.7. Chi cho c¸c c¸n bé y tÕ tuyÕn huyÖn lµm nhiÖm vô kiÓm tra, gi¸m s¸t bÖnh nh©n t©m thÇn t¹i c¸c x· triÓn khai. Møc chi 20.000 ®ång/x· triÓn khai/lÇn kiÓm tra, gi¸m s¸t. 7.8. Chi c«ng t¸c truyÒn th«ng vÒ b¶o vÖ søc khoÎ t©m thÇn céng ®ång t¹i c¸c tuyÕn. Møc chi cô thÓ: - T¹i c¸c tØnh triÓn khai Dù ¸n: 800.000 ®ång/tØnh/n¨m. - T¹i c¸c quËn, huyÖn triÓn khai Dù ¸n: 500.000 ®ång/huyÖn/n¨m. - T¹i c¸c x·, phêng triÓn khai Dù ¸n: 100.000 ®ång/x·/n¨m. 7.9. Chi thuª ngêi dÉn ®êng ®Õn kh¸m bÖnh nh©n t©m thÇn lÇn ®Çu t¹i nhµ. Møc chi ®èi víi vïng nói cao, vïng s©u, vïng xa, h¶i ®¶o lµ 15.000 ®ång/ngêi/ngµy, c¸c vïng cßn l¹i lµ 10.000 ®ång/ngêi/ngµy. 8. Néi dung chi cña Dù ¸n Phßng, chèng suy dinh dìng trÎ em: 8.1. Mua thíc ®o, c©n søc khoÎ trÎ em. 8.2. Thï lao cho c¸n bé chuyªn tr¸ch dinh dìng cña c¸c x·, phêng träng ®iÓm, mçi x·, phêng mét ®Þnh suÊt. Møc chi 20.000 ®ång/®Þnh suÊt/th¸ng. 8.3. Thï lao cho céng t¸c viªn dinh dìng lµ nh©n viªn y tÕ th«n, b¶n t¹i c¸c x·, phêng, th«n, b¶n träng ®iÓm; mçi th«n, b¶n mét ®Þnh suÊt. Møc chi 10.000 ®ång/®Þnh suÊt/th¸ng. 8.4. Chi hç trî trÎ em díi 2 tuæi trong 3 th¸ng liÒn kh«ng t¨ng c©n. Møc chi 36.000 ®ång/trÎ/3 th¸ng. 8.5. Chi hç trî c¸c bµ mÑ cã thai sau 6 th¸ng t¨ng c©n díi 2,5 kg. Møc chi 30.000 ®ång/bµ mÑ/3 th¸ng. 8.6. Chi ho¹t ®éng thùc hµnh dinh dìng, kü thuËt chÕ biÕn thøc ¨n t¹i chç cho bµ mÑ cã thai, møc chi 2.000 ®ång/bµ mÑ/lÇn vµ cho trÎ em díi 2 tuæi chËm t¨ng c©n, møc chi 2.000 ®ång/trÎ/lÇn.
 9. 9 8.7. Chi hç trî mét phÇn ho¹t ®éng nu«i con b»ng s÷a mÑ vµ ¨n bæ sung hîp lý. 8.8. Chi ho¹t ®éng t vÊn ch¨m sãc dinh dìng cho bµ mÑ cã thai (theo dâi c©n nÆng, híng dÉn ¨n uèng, bæ sung vi chÊt...). 8.9. Mua c¸c s¶n phÈm dinh dìng cÊp cho phô n÷ cã thai vµ trÎ em díi 5 tuæi suy dinh dìng t¹i c¸c x· lµm m« h×nh ®iÓm. 8.10. Hç trî cho c«ng t¸c c©n ®Þnh kú cho trÎ em díi 5 tuæi 2 lÇn/n¨m. Møc chi 500.000 ®ång/x·/n¨m ®èi víi c¸c x· miÒn nói, vïng s©u, vïng xa, h¶i ®¶o vµ 300.000 ®ång/x·/n¨m ®èi víi c¸c x· cßn l¹i. 8.11. Chi hç trî mét sè m« h×nh ®iÓm vÒ ch¨m sãc søc khoÎ trÎ em. Møc chi 5.000.000 ®ång/m« h×nh/n¨m. 8.12. Chi thï lao c¸n bé lµm kiªm nhiÖm c«ng t¸c Phßng chèng Suy dinh dìng trÎ em t¹i: - TuyÕn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã thùc hiÖn Dù ¸n: 40.000 ®ång/®Þnh suÊt/th¸ng (tèi ®a kh«ng qu¸ 2 ®Þnh suÊt/01 tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng). - TuyÕn quËn, huyÖn, thÞ x· cã thùc hiÖn Dù ¸n: 20.000 ®ång/®Þnh suÊt/th¸ng (tèi ®a kh«ng qu¸ 2 ®Þnh suÊt/01 quËn, huyÖn, thÞ x·). 9. Néi dung chi cña Dù ¸n §¶m b¶o chÊt lîng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm: 9.1. Mua thiÕt bÞ, dông cô, hãa chÊt kiÓm tra thùc phÈm « nhiÔm, phôc vô cho viÖc lÊy mÉu, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn mÉu thùc phÈm trong c¸c ®ît thanh tra, kiÓm tra chuyªn ngµnh. 9.2. Chi mua mÉu thùc phÈm phôc vô c«ng t¸c xÐt nghiÖm, kiÓm tra an toµn vÖ sinh thùc phÈm. 9.3. Chi thuª kiÓm nghiÖm kh¶o s¸t c¸c chØ tiªu « nhiÔm ho¸ häc, sinh häc, thuèc thó y trong thùc phÈm theo møc gi¸ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh. 9.4. Chi hç trî cho c¸c c¸n bé tham gia ho¹t ®éng phèi hîp liªn ngµnh nh ®i thanh tra, kiÓm tra ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt, lÊy mÉu kiÓm nghiÖm thùc phÈm, kh¶o s¸t c¸c chØ tiªu « nhiÔm hãa häc, sinh häc, thuèc thó y trong thùc phÈm ngoµi chÕ ®é c«ng t¸c phÝ hiÖn hµnh. Møc chi 8.000 ®ång/ngêi/ ngµy. 9.5. Chi thuª nh©n c«ng ®Þa ph¬ng tham gia ®iÒu tra ngé ®éc, ph¸t hiÖn vi ph¹m quy ®Þnh chÊt lîng vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Møc chi 15.000 ®ång/ngêi/ngµy. 9.6. Chi ho¹t ®éng cña c¸c m« h×nh ®iÓm vÒ qu¶n lý chÊt lîng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm; gi¸m s¸t ngé ®éc thùc phÈm t¹i c¸c x· phêng träng ®iÓm. Møc chi 5.000.000 ®ång/x·,phêng/n¨m. 9.7. Chi cho c«ng t¸c x©y dùng c¸c thêng quy kü thuËt kiÓm nghiÖm chÊt lîng vÖ sinh an toµn thùc phÈm; chi phèi hîp liªn ngµnh trong c«ng t¸c x©y dùng, so¸t xÐt tiªu chuÈn vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Møc chi ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngµy 18/6/2001 cña Liªn Bé Tµi chÝnh - Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i trêng
 10. 10 híng dÉn mét sè chÕ ®é chi tiªu ®èi víi c¸c nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ. 9.8. Chi hç trî céng t¸c viªn vÖ sinh an toµn thùc phÈm t¹i c¸c x·, phêng träng ®iÓm. Møc chi 20.000 ®ång/x·, phêng/th¸ng. 9.9. Chi cho c¸n bé lµm kiªm nhiÖm c«ng t¸c vÖ sinh an toµn thùc phÈm ë c¸c tuyÕn: - TØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã thùc hiÖn Dù ¸n: 40.000 ®ång/®Þnh suÊt/th¸ng (tèi ®a kh«ng qu¸ 2 ®Þnh suÊt/01 tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng). - QuËn, huyÖn, thÞ x· thùc hiÖn Dù ¸n: 20.000 ®ång/®Þnh suÊt/th¸ng (tèi ®a kh«ng qu¸ 2 ®Þnh suÊt/01 quËn, huyÖn, thÞ x·). 10. Néi dung chi cña Dù ¸n Phßng, chèng HIV/AIDS: 10.1. Chi mua s¾m trang thiÕt bÞ, thuèc, ho¸ chÊt, sinh phÈm phôc vô cho c«ng t¸c chuyªn m«n. 10.2. Chi hç trî cho c«ng t¸c gi¸o dôc ®ång ®¼ng hoÆc nhãm b¹n gióp b¹n cña tØnh ®Ó can thiÖp gi¶m t¸c h¹i. Mçi tØnh 01 (mét) ®Þnh suÊt, trêng hîp c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng cã tû lÖ ngêi nhiÔm HIV/AIDS cao trªn 40 ngêi/100.000 d©n th× ®îc hëng 02 (hai) ®Þnh suÊt. Møc chi 80.000 ®ång/®Þnh suÊt/th¸ng. 10.3. Chi tr¶ thï lao cho c¸n bé chuyªn tr¸ch phßng chèng AIDS, c¸n bé y tÕ vµ c¸n bé qu¶n gi¸o trùc tiÕp ch¨m sãc, kh¸m ch÷a bÖnh, qu¶n lý gi¸o dôc ngêi nhiÔm HIV/AIDS ë c¸c c¬ së sau ®©y: C¸c x·, phêng träng ®iÓm; Trung t©m 05,06; Tr¹i giam; C¬ së gi¸o dôc, trêng gi¸o dìng. C¬ së cã sè ngêi nhiÔm HIV/AIDS tõ 50 ngêi trë xuèng ®îc hëng 01 (mét) ®Þnh suÊt; C¬ së cã sè ng- êi nhiÔm HIV/AIDS tõ 51 ngêi trë lªn ®Õn 100 ngêi ®îc hëng 02 (hai) ®Þnh suÊt; C¬ së cã sè ngêi nhiÔm HIV/AIDS tõ 101 ngêi trë lªn ®îc hëng 03 (ba) ®Þnh suÊt. Møc chi 80.000 ®ång/®Þnh suÊt/th¸ng. 10.4. Chi hç trî ngoµi c«ng t¸c phÝ theo chÕ ®é hiÖn hµnh cho c¸n bé lµm c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®iÒu tra, tæ chøc can thiÖp phßng chèng dÞch HIV/AIDS l©y lan trong vïng cã æ dÞch. Møc chi 12.000 ®ång/ngêi/ngµy. 10.5. Chi cho c¸c c¸n bé trùc tiÕp lµm c«ng t¸c xÐt nghiÖm (bao gåm c¶ c«ng t¸c tæ chøc xÐt nghiÖm vµ c¸c chi phÝ kh¸c, sè lîng mÉu gi¸m s¸t do Ban §iÒu hµnh Dù ¸n giao cho c¬ së thùc hiÖn) nh sau: - Gi¸m s¸t träng ®iÓm, gi¸m s¸t ph¸t hiÖn HIV/STD, møc chi 5.000 ®/mÉu. - XÐt nghiÖm sµng läc m¸u trong truyÒn m¸u, møc chi 3.000 ®ång/mÉu. 10.6. Chi hç trî cho c¸n bé y tÕ trùc tiÕp ®iÒu trÞ vµ ch¨m sãc bÖnh nh©n AIDS t¹i c¸c c¬ së Y tÕ Nhµ níc, c¬ së ch÷a bÖnh thuéc ngµnh Lao ®éng - Th¬ng binh x· héi qu¶n lý, tr¹i giam, tr¹i t¹m giam, c¬ së gi¸o dôc, trêng gi¸o dìng cña ngµnh c«ng an qu¶n lý hoÆc t¹i gia ®×nh theo ngµy ®iÒu trÞ thùc tÕ. Møc chi 5.000 ®ång/ngµy ®iÒu trÞ thùc tÕ/bÖnh nh©n AIDS. 10.7. Chi hç trî tiÒn thuèc chèng nhiÔm trïng c¬ héi cho bÖnh nh©n HIV/AIDS lµ ngêi nghÌo vµ c¸c y b¸c sÜ trùc tiÕp ch¨m sãc bÖnh nh©n HIV/AIDS bÞ l©y nhiÔm, ®ang ®iÒu trÞ t¹i c¸c c¬ së y tÕ Nhµ níc. Møc chi 100.000 ®ång/bÖnh nh©n/n¨m.
 11. 11 10.8. Chi hç trî cho ho¹t ®éng qu¶n lý, ch¨m sãc vµ t vÊn ngêi nhiÔm HIV/AIDS t¹i céng ®ång vµ t¹i c¸c trung t©m 05, 06; tr¹i giam, c¬ së gi¸o dôc, trêng gi¸o dìng víi c¸c møc chi nh sau: - Chi hç trî cho c«ng t¸c tæ chøc sinh ho¹t x· héi, häc tËp trao ®æi th«ng tin t vÊn cho c¸c ®èi tîng nhiÔm HIV/AIDS. Møc chi 50.000 ®ång/bÖnh nh©n nhiÔm HIV/AIDS/n¨m. - Cung cÊp mét sè dông cô phßng ngõa l©y nhiÔm HIV/AIDS cho ngêi nhiÔm HIV/AIDS nh bao cao su, b¬m kim tiªm. Møc chi 20.000 ®ång/ngêi nhiÔm/n¨m. - Chi hç trî cÊp thuèc th«ng thêng ®iÒu trÞ nhiÔm trïng c¬ héi cho bÖnh nh©n AIDS theo ®Þnh kú Ýt nhÊt 03 th¸ng mét lÇn cÊp thuèc. Møc chi 60.000 ®ång/bÖnh nh©n AIDS/n¨m. - Chi th¨m viÕng khi bÖnh nh©n AIDS bÞ chÕt. Møc chi 50.000 ®ång/bÖnh nh©n AIDS bÞ chÕt. 10.9. Chi hç trî c¸c c¬ së y tÕ, trung t©m 05, 06, tr¹i giam, tr¹i t¹m giam, c¬ së gi¸o dôc, trêng gi¸o dìng lµm c«ng t¸c vÖ sinh phßng dÞch khi cã ngêi bÖnh nhiÔm HIV/AIDS bÞ chÕt. Møc chi 100.000 ®ång/bÖnh nh©n AIDS bÞ chÕt. 10.10. Chi hç trî mét phÇn tiÒn ¨n cho ®èi tîng nhiÔm HIV/AIDS kh«ng cßn kh¶ n¨ng lao ®éng t¹i trung t©m 05, 06 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi khi hä hÕt thêi h¹n hëng trî cÊp cña ch¬ng tr×nh 05, 06. Thêi gian hç trî kh«ng qu¸ 6 th¸ng. Møc hç trî 50.000 ®ång/ngêi/th¸ng. 10.11. Chi c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn gi¸o dôc cho ngêi nhiÔm HIV/AIDS t¹i c¸c Trung t©m 05, 06, c¸c tr¹i giam, trêng gi¸o dìng. §îc hç trî b»ng tµi liÖu truyÒn th«ng trÞ gi¸ t¬ng ®¬ng víi møc 5.000 ®ång/ bÖnh nh©n/ th¸ng. 10.12. Chi thï lao c¸n bé lµm kiªm nhiÖm c«ng t¸c phßng chèng AIDS ë c¸c tuyÕn: - TØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã thùc hiÖn Dù ¸n: 40.000 ®ång/®Þnh suÊt/th¸ng (tèi ®a kh«ng qu¸ 2 ®Þnh suÊt/01 tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng). - QuËn, huyÖn, thÞ x· cã thùc hiÖn Dù ¸n: 20.000 ®ång/®Þnh suÊt/th¸ng (tèi ®a kh«ng qu¸ 2 ®Þnh suÊt/01 quËn, huyÖn, thÞ x·). 10.13. Chi cho ®éi ngò céng t¸c viªn lµm c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng thay ®æi hµnh vi t¹i c¸c x·, phêng träng ®iÓm (tèi ®a kh«ng qu¸ 2 céng t¸c viªn/01 x·, phêng). Møc chi 20.000 ®ång/ngêi/th¸ng. C. c«ng t¸c lËp dù to¸n, cÊp ph¸t, quyÕt to¸n kinh phÝ vµ chÕ ®é b¸o c¸o: C¸c nguån kinh phÝ cña Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia phßng, chèng mét sè bÖnh x· héi, bÖnh dÞch nguy hiÓm vµ HIV/AIDS ®îc qu¶n lý, dù to¸n, cÊp ph¸t vµ quyÕt to¸n theo qui ®Þnh cña LuËt NSNN vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt hiÖn hµnh. C¸c ®¬n vÞ sö dông kinh phÝ cña Ch¬ng tr×nh ph¶i më
 12. 12 sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó ghi chÐp, h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n c¸c nguån kinh phÝ cña ch¬ng tr×nh theo ®óng qui ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n HCSN. Ngoµi ra, liªn Bé híng dÉn cô thÓ thªm mét sè néi dung sau ®©y: 1. ChÕ ®é b¸o c¸o: Hµng n¨m, Së Y tÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp, b¸o c¸o t×nh h×nh ph©n bæ dù to¸n Ch¬ng tr×nh PC MSBXH, BDNH&HVI/AIDS vÒ Bé Y tÕ (theo biÓu ®Ýnh kÌm), ®ång göi Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch §Çu t. Thñ trëng c¸c Bé, ngµnh, Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c Dù ¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2. Do tÝnh chÊt ®Æc thï cña Ch¬ng tr×nh PCMSBXH, BDNH & HIV/AIDS nªn ngay tõ ®Çu quý I hµng n¨m, c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp cã tr¸ch nhiÖm øng tríc kinh phÝ theo ®Ò nghÞ cña c¸c Dù ¸n ®Ó triÓn khai ho¹t ®éng. 3. Trong trêng hîp ®Æc biÖt, ®ét xuÊt theo quyÕt ®Þnh cña Chñ nhiÖm Ch¬ng tr×nh, Ban §iÒu hµnh c¸c Dù ¸n trung ¬ng chuyÓn kinh phÝ cho c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng viÖc chuyªn m«n. Trëng ban §iÒu hµnh Dù ¸n hoÆc Thñ trëng ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô qu¶n lý kinh phÝ cña Dù ¸n ph¶i duyÖt dù to¸n chi theo ®óng c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh møc chi hiÖn hµnh cña Nhµ níc. C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cã tr¸nh nhiÖm triÓn khai viÖc chi tiªu theo ®óng tiªu chuÈn, ®Þnh møc chi vµ lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n sè kinh phÝ ®îc cÊp göi vÒ Ban §iÒu hµnh Dù ¸n (KÌm theo b¶n sao c¸c chøng tõ chi tiªu) ®Ó Ban §iÒu hµnh Dù ¸n duyÖt vµ tæng hîp chung vµo quyÕt to¸n cña Dù ¸n. 4. §èi víi kinh phÝ cÊp b»ng hiÖn vËt: - C¸c Dù ¸n Trung ¬ng khi cÊp ph¸t hiÖn vËt cho c¸c ®¬n vÞ ph¶i th«ng b¸o cho Së Y tÕ (®èi víi y tÕ ®Þa ph¬ng) vµ c¬ quan chñ qu¶n (®èi víi c¸c Bé, ngµnh) biÕt sè lîng, ®¬n gi¸ tõng lo¹i hiÖn vËt mçi lÇn cÊp ®Ó Së Y tÕ vµ c¬ quan chñ qu¶n biÕt vµ theo dâi qu¶n lý. Riªng ®èi víi Tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i cã biªn b¶n bµn giao gi÷a Ban §iÒu hµnh Dù ¸n, ®¹i diÖn bªn nhËn, Së Y tÕ (hoÆc c¬ quan chñ qu¶n) vµ Së Tµi chÝnh VËt gi¸. Së Y tÕ vµ c¬ quan chñ qu¶n cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn c¸c ®¬n vÞ theo dâi, qu¶n lý vµ sö dông ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶ sè hiÖn vËt ®îc cÊp. - C¸c Dù ¸n Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp vµ quyÕt to¸n gi¸ trÞ hiÖn vËt ®· cÊp cho c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng trong b¸o c¸o quyÕt to¸n chung cña Dù ¸n ®Ó Bé Y tÕ tæng hîp quyÕt to¸n víi ng©n s¸ch trung ¬ng. C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng nhËn kinh phÝ cÊp b»ng hiÖn vËt tõ Ban §iÒu hµnh Dù ¸n Trung ¬ng kh«ng ph¶i quyÕt to¸n víi ng©n s¸ch Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng m×nh nhng ph¶i më sæ s¸ch theo dâi, kiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc xuÊt, sö dông, tån kho. D. §iÒu kho¶n thi hµnh: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký vµ thay thÕ c¸c Th«ng t Liªn tÞch sè 30/1999/TT-LT ngµy 23/3/1999 vµ sè 14/2000/TT-
 13. 13 LT ngµy 22/2/2000 cña Liªn bé Tµi chÝnh-Y tÕ; Th«ng t sè 128/1999/TT-BTC ngµy 26/10/1999 vµ Th«ng t sè sè 19/2001/ TT-BTC ngµy 30/3/2001 cña Bé Tµi chÝnh. Nh÷ng qui ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi néi dung qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn Th«ng t nµy ®îc bè trÝ trong dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cña Ch¬ng tr×nh ®îc Nhµ níc giao. Riªng n¨m 2002, ®Ò nghÞ bè trÝ trong dù to¸n ®· ®îc giao. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Liªn Bé ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt.
 14. 14 B¸o c¸o ph©n bæ dù to¸n cña ch¬ng tr×nh phßng chèng mét sè bÖnh x· héi, bÖnh dÞch nguy hiÓm vµ HIV/AIDS. N¨m:....................... (Theo QuyÕt ®Þnh cña Uû ban Nh©n d©n tØnh, thµnh phè) §¬n vÞ: §ång Tªn Dù ¸n Thùc hiÖn n¨m tríc Dù to¸n n¨m sau Ghi chó Tæn Vèn Vèn Tæn Vèn Vèn g sè trung huy g sè trung huy ¬ng ®éng ¬ng ®éng 1-Phßng chèng Sèt rÐt 2-Phßng chèng Bíu cæ 3-Tiªm chñng më réng 4- Phßng chèng Lao 5-Phßng chèng Phong 6- Phßng chèng Sèt xuÊt huyÕt 7-Phßng chèng SDD trÎ em 8-Phßng chèng HIV/ AIDS 9-§¶m b¶o chÊt lîng VSATTP 10-B¶o vÖ søc khoÎ t©m thÇn céng ®ång Tæng céng Ngµy th¸ng n¨m ... Gi¸m ®èc Së Y tÕ (Ký tªn, ®ãng dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2