intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư liên tịch 64-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

72
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 64-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc bổ nhiệm và xếp lương kế toán trưởng, phó kế toán trưởng các xí nghiệp Quốc doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 64-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a Liªn B é  t µi c h Ý n h  ­ lao  é n g  th¬ n g     ® binh v µ  x∙ h éi  s è 64­T T/L B  n g µ y  12­12­1990  H í ng d É n   Ö c b æ  n hi Ö m  v µ  x Õ p  l¬ n g   vi kÕ  to¸n tr n g, p h ã  k Õ  to¸n tr n g  c¸c  Ý  n g hi Ö p  q u è c d o a n h ë ë x Thi hµnh  Òu  Ö  Õ     §i l k to¸n tr ng  èc    ë qu doanh  ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   ®Þnh   è  ­  s 26  H§BT   µy  3­ ng 18­ 1989  ña  éi  ng  é   ëng,  ªnbé   µi  c H ®å B tr li   T chÝnh    ­ Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh  µ  héihíng dÉn  Öc    Öm   µ  Õp ­ v X∙      vi bæ nhi vx l ¬ng  Õ     ëng, phã  Õ     ëng    Ý  k to¸n tr   k to¸n tr c¸c x nghiÖp  èc  qu doanh, c«ng   îp    th doanh    nh sau: I. è i tî ng ¸p d ô n g  § Chøc  ô  Õ   v k to¸n tr ng, phã  Õ    ë   k to¸n tr ng  îc ® Æt   ¹    n  Þ   ë ®   t i ®¬ v kinh c¸c   doanh  äichung  µxÝ  (g   l   nghiÖp)sau  y:   ®© ­ C¸c  Ý   x nghiÖp, xÝ     nghiÖp  ªnhîp, c«ng    li     ty,n«ng  êng, l©m   êng, tr   tr   tæng  kho  µ    chøc  v c¸c tæ  kinh tÕ ¬ng  ¬ng  ùc hiÖn  ¹ch     t ® th   h to¸nkinh tÕ  c    ®é lËp  µ  ¹t®éng  v ho   theo  Òu  Ö  Ý   §i l x nghiÖp  èc qu doanh  ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  H§BT  µy  3­ ®Þ s 50­ ng 22­ 1988  ña  éi ®ång  é  ëng. c H  B tr ­ LiªnhiÖp    Ý     c¸c x nghiÖp,Tæng    c«ng    ã c¸c®¬n  Þ  ùcthuéc h¹ch  ty(c     v tr     to¸nkinh tÕ  c  Ëp  µ  ¹ch    ô  éc)vµ    chøc ¬ng  ¬ng  ùc     ®é l v h to¸nph thu   c¸c tæ  t ® th   hiÖn  ¹ch to¸nkinhtÕ  c  Ëp hoÆc   ¹ch to¸nkinh tÕ  µn  µnh,ho¹t®éng  h     ®é l   h     to ng    theo §iÒu  Ö    Öp    Ý    l Liªnhi c¸cx nghiÖp  èc  qu doanh  ban  µnh  h theo NghÞ   nh     ®Þ sè  H§BT  µy  3­ 27­ ng 22­ 1989  ña  éi ®ång  é  ëng. c H  B tr ­ C¸c  n  Þ  ù    ®¬ v s nghiÖp    (nh c«ng    ôc,viÖn,trung t©m,  ¹m,tr¹ vµ  ty,c       tr     i c¸c tæ    chøc ¬ng  ¬ng)thùc hiÖn  ¹ch    t ®   h to¸nkinh tÕ  c  Ëp    ®é l theo  nguyªn t¾c    tùtrang tr¶i µn  é    Ý  µ  ùchñ  µi Ýnh.      to b chiph v t   t  ch II.  Tiªu ch u È n  th ñ  ô c  æ   hi Ö m  v µ   i Ô n   hi Ö m  k Õ  to¸n tr n g,  h ã  t b n m n ë p k Õ  to¸n tr n g ë 1.TiªuchuÈn  Õ     ëng,phã  Õ     ëng.    k to¸ntr   k to¸ntr a) TiªuchuÈn  Õ     ëng:    k to¸ntr C¸n  é  Õ     îcbæ   Ö m   ÷chøc  ô  Õ     ëng  b k to¸n®   nhi gi   v k to¸ntr ph¶ic¨n cø  µo    v tiªuchuÈn    c¸n  é    aä   ña  Ý   b l∙nh ® c x nghiÖp  µ    Èn    nh  v tiªuchu qui ®Þ cho    c¸c chøc danh    é  Õ   c¸n b k to¸n,®ång  êiph¶i®¶m     th     b¶o      Èn  ¬  c¸c tiªuchu c b¶n    qui ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  Òu  Ö  Õ     ëng  Ý  t  i 6  §i l k to¸ntr x nghiÖp  èc  qu doanh.Cô   Ó  µ:   th l ­ V Ò   È m   Êt ®¹o  øc:    ph ch   ® Ph¶i li   Õt,trung thùc,cã      ªm khi       ý thøc  Êp  ch hµnh  µ  u   v ®Ê tranh  b¶o  Ö   v nguyªn  ¾c, chÝnh  t  s¸ch, chÕ       ®é kinh  Õ  µi t t  chÝnh  µ  Ëtph¸p Nhµ   íc; v lu     n ­V Ò   ×nh ®é     tr   chuyªn m«n  µ    v n¨ng  ùcc«ng  l  t¸c:
  2. 2 + Ph¶icã  ×nh ®é     tr   chuyªn m«n       (v¨nb»ng  ètnghiÖp) vÒ   t    nghiÖp  ô  µi v t  chÝnh,kÕ     õbËc    to¸nt   trunghäc  ëlªn;   tr   +    §∙ qua  ípbåi dìng  Õ     ëng  µ  îc cÊp  Êy  l    k to¸n tr v®  gi chøng  Ën  Bé  nh do  Tµi chÝnh, Bé   ñ      ch qu¶n  µ    êng  ihäc  v c¸c tr ®¹   kinh tÕ, tµichÝnh    îc c¸c bé       ­®     uû  Òn   ®èivíi Õ     ëng  Ý  quy  (     to¸ntr k x nghiÖp  Trung  ng);vµ  Së  µichÝnh, ¬   do  T     Së   ñ  ch qu¶n  µ    êng  v c¸c tr trung häc    kinh tÕ  µichÝnh    îcc¸c së  û  Òn    t  ­ ®     u quy (®èivíi Õ     ëng  Ý      to¸ntr k x nghiÖp  a  ¬ng) tæ  ®Þ ph   chøc  theo    Õ   µ  ¬ng  quich v ch tr×nh thèng  Êt qui®Þnh  ¹    nh     tiQuy Õt  nh  è  ®Þ s 159­ TC/C§KT  µy  9­ ng 15­ 1989  cña  é  µichÝnh. BT  +  ã   ÷ng  Óu  Õt cÇn  Õt vÒ   C nh hi bi   thi   kinh  Õ, kü  Ët vµ  µichÝnh  t   thu   t   ngµnh  s¶n  Êt kinh doanh; cã  xu       n¨ng  ùc tæ  l   chøc, chØ  o, híng  Én, kiÓm     ®¹   d  traph©n  Ých    t c«ng    µichÝnh, kÕ   t¸ct     to¸n,thèng      kª th«ng    tinkinh tÕ  µ  ¹ch    vh to¸n kinh tÕ. §∙ cã  êigian  Çn  Õtlµm          th   c thi   c«ng    ùc  Õ  Ò   Õ   t¸cth t v k to¸n,tµi    chÝnh  Ýt nhÊt  µ 3  (  l   n¨m  Õu   ètnghiÖp  i häc  µ  n¨m  Õu   ètnghiÖp  n t  ®¹   v 5  n t  trung häc   i víi Ý    ­®è     nghiÖp  i¹ph¬ng  µ  n¨m  Õu  ètnghiÖp  ihäc  µ    x ®  v 5  n t  ®¹   v8 n¨m  Õu  ètnghiÖp  n t  trung häc    i  íixÝ    ­ ®è v   nghiÖp  trung  ng  µ  ã    ¬ )v c ®ñ n¨ng  lùc®Ó   µn  µnh  Öm   ô,chøc    ho th nhi v  n¨ng  theo    nh  ¹ §iÒu  Ö  Õ     ­ qui®Þ ti  l k to¸ntr ëng  Ý  x nghiÖp  èc  qu doanh. +    §∙ qua  êigian  µm  ã  Õ     ëng  n¨m  ®èivíixÝ  th   l ph k to¸ntr 1  (     nghiÖp  a   ®Þ ph¬ng) vµ  n¨m   i víi Ý    2  (®è     nghiÖp  x trung ¬ng) trëlªn.      ­ C¸n  é  Õ     îcbæ   Ö m   ÷ chøc  ô  Õ     ëng    Öp      b k to¸n®   nhi gi   v k to¸ntr Liªnhi c¸c xÝ nghiÖp,Tæng    c«ng    µ    chøc ¬ng  ¬ng  µinh÷ng    Èn  tyv c¸c tæ  t ® ngo   tiªuchu qui®Þnh  ¹ ®iÓ m     ôc    Çn  ph¶icã    t  i a,M 1,ph 2    thªm  tiªuchÈn  2    sau: +    §∙qua  êigian 3  th     n¨m  ùc tÕ  µm  Õ     ëng  Ý  th   l k to¸ntr x nghiÖp; +    §∙ qua  ípbåidìng kÕ     ëng  Bé  µichÝnh  chøc  µ  îccÊp  l      to¸ntr do  T   tæ  v®  giÊy chøng  Ën.   nh b) TiªuchuÈn  ã  Õ     ëng:    ph k to¸ntr Phã   Õ   k to¸n tr ng  òng   ë c ph¶i cã      ®ñ c¸c    Èn    nh   tiªuchu qui ®Þ cho    c¸c chøc  danh c¸n  é  Õ   b k to¸n,®ång  êicã      Èn  Ò   È m   Êt ®¹o    th   c¸c tiªuchu v ph ch   ® øc  µ  ×nh    v tr ®é chuyªn  m«n  nghiÖp  ô    nh  v qui ®Þ cho  Õ   k to¸n tr ng. Riªng  ë     vÒ   Æt   m n¨ng  ùcc«ng    ã  Õ     ëng  l  t¸c,ph k to¸ntr ph¶icã  Óu  Õtvµ    hi bi   n¨ng  ùctæ  l  chøc,chØ  o    µm  ètc¸c phÇn  Öc  ô  Ó  ùc sù  ©n    ®¹ ®Ó l t     vi c th th   ph c«ng  ña  Õ   ck to¸ntr ng,®ång  êicã  Ó   ë   th   th thay thÕ  Õ     ëng    k to¸ntr trong tr ng  îp cÇn  Õt.  ê h   thi V Ò   Æt   êigian  ùc tÕ  µm  m th   th   l c«ng    Õ  t¸ck to¸n,tµichÝnh     ph¶iÝt  Êt    nh lµ2    n¨m  Õu  ètnghiÖp  ihäc,4  n t  ®¹     n¨m  Õu  ètnghiÖp  n t  trung häc  ®èivíixÝ    (    nghiÖp  a   ¬ng) vµ  n¨m  Õu  ètnghiÖp  ihäc,5  ®Þ ph   3  n t  ®¹     n¨m  Õu  ètnghiÖp  n t  trunghäc  ®èivíi   Ý    (     x nghiÖp  c¸c trung ¬ng).   2.Thñ  ôcbæ   Ö m  Õ     ëng,phã  Õ     ëng.   t   nhi k to¸ntr   k to¸ntr a) K Õ     ëng:   to¸ntr ­ §èivíixÝ        nghiÖp,c«ng      tyhoÆc     chøc ¬ng  ¬ng, gi¸m  c  Ý  c¸c tæ  t ®   ®è x nghiÖp    vµo      Èn  ãitrªn, Ëp hå  ¬    Þ    Ö m  êi c¨n cø  c¸ctiªuchu n       s ®Ò ngh bæ nhi l ng   gi÷ chøc  ô  Õ     ëng  Ý    v k to¸ntr x nghiÖp  (trong ®ã     â møc ¬ng  ò  µ    ghir   l c v møc ­l ¬ng  íi®Ò   Þ)  öicho  ¬  m  ngh g   c quan  qu¶n  ýcÊp    ùctiÕp  µ  ¬  l  trªntr   v c quan  µi t  chÝnh  ïng cÊp:§èivíi Ý  c        nghiÖp  x trung ¬ng,hå  ¬      s ph¶igöicho  é  ñ     b ch qu¶n  vµ  é   µi chÝnh; ®èi  íixÝ  BT    v   nghiÖp  a   ¬ng, hå  ¬  öi cho  ë  ñ  ®Þ ph   sg  s ch qu¶n  vµ  ë   µi  Ýnh. Sau    îc c¬  S T ch   khi ®   quan  ñ  ch qu¶n  Êp    µ  ¬  c trªn v c quan  µi t 
  3. 3 chÝnh  Êp  Ën,  å  ¬  îc göi tiÕp  ch nh hs®   cho  Êp  ã  Èm   Òn    Ö m   c c th quy bæ nhi gi¸m  c  Ý  ®è x nghiÖp    ®ã xem   Ðt ra quyÕt  nh    Ö m   Õ     ëng  Ý  x    ®Þ bæ nhi k to¸ntr x nghiÖp. ­ §èivíiLiªnhiÖp    Ý         c¸c x nghiÖp,Tæng    c«ng    µ    chøc  ¬ng  ­ tyv c¸c tæ  t ® ¬ng  Chñ  Þch  éi ®ång  é  ëng    Ö m   do  t H  B tr bæ nhi Tæng gi¸m  c  × hå  ¬    ®è th   s ®Ò nghÞ    Ö m   Õ     ëng  bæ nhi k to¸n tr ph¶igöi cho  é   ëng  é  ñ     B tr b ch qu¶n  hoÆc   é  B tr ng  é   µi chÝnh  êng  îp bé  ëng  é  µichÝnh    Ö m)  ë BT  (tr h   tr b t  bæ nhi xem   Ðt  µ  xv ra quyÕt ®Þnh    Ö m  Õ     ëng.     bæ nhi k to¸ntr ­ Nh÷ng  êi®∙  îcbæ   Ö m     ng   ®   nhi chøc  ô  Õ     ëng  v k to¸ntr theo NghÞ   nh   ®Þ 176­   µy  9­ CP ng 10­ 1970  ña  éi ®ång  é  ëng  µ  c H  B tr v Th«ng   ªnBé  µichÝnh  tli   T   ­ Lao  ng  è  TT/LB  µy  10­ ®é s 17­ ng 25­ 1972  Õu     n ®ñ c¸c    Èn  ãi trªn tiªuchu n    còng  ph¶ithùc hiÖn    Ö m   ¹ theo    nh  ¹      bæ nhi li  qui ®Þ ti Th«ng   µy. TuyÖt  i tn   ®è   kh«ng    Ö m   ÷ng  êi thiÕu  ét  bæ nhi nh ng   m trong  c¸c    Èn    nh   ¹  tiªuchu qui ®Þ ti ®iÓ m   M ôc   phÇn  hoÆc   ∙  Þ   û  Ët tõ  a,  1,  2  ® b k lu   møc   c¶nh c¸o  ë lªn vÒ   tr     khuyÕt ®iÓ m     tham    © m   ¹m  µis¶n  ña  «, x ph t   c c«ng  hoÆc     ¹m  Ýnh  viph ch s¸ch,   chÕ     ®é qu¶n  ýkinhtÕ  µichÝnh  ÷chøc  ô  Õ     ëng. l    t  gi   v k to¸ntr b) Phã  Õ     ëng:   k to¸ntr Gi¸m  c  Ý  ®è x nghiÖp    vµo  èil ng c«ng    µichÝnh  Õ     µ  c¨n cø  kh  î   t¸ct   k to¸nv yªu  Çu  c qu¶n  ý,   Çu  ¹ch to¸nkinh tÕ  ¹ xÝ  l  c h     yªu   t i nghiÖp,® îcquyÒn    Õt       ra quy ®Þnh    Öm   hoÆc   phã  Õ     ëng  bæ nhi 1  2  k to¸ntr theo    Þ  ña  Õ     ­ ®Ò ngh c k to¸ntr ëng  µ  ëng  v tr phßng  chøc  Ý   tæ  x nghiÖp  sau    ∙  khi ® xem   Ðt    Èn    x tiªuchu qui ®Þnh  ¹ ®iÓ m     ôc    Çn  t  i b,M 1,ph 2. 3. Thñ   ôc miÔn  Öm,    t  nhi thuyªn chuyÓn    c«ng      µnh  û  Ët kÕ   t¸c,thih k lu   to¸ntr ng.  ë ViÖc  Ôn  Ö m,  mi nhi thuyªn chuyÓn    c«ng      µnh  û  ËtkÕ     ­ t¸c,thih k lu   to¸ntr ëng ph¶i ®óng    theo    nh   ¹  Òu  §iÒu  Ö  Õ   qui ®Þ t i§i 4  l k to¸n tr ng  Ý    ë x nghiÖp  quèc doanh,thñ tôcnh        sau: Gi¸m  c  Ý  ®è x nghiÖp  Ëp  å  ¬    Þ  Ôn  Ö m,  l h s ®Ò ngh mi nhi chuyÓn  c«ng    t¸c hoÆc   û  ËtkÕ     ëng  öicho  ¬  k lu   to¸ntr g  c quan  ñ  ch qu¶n  Êp    µ  ¬  c trªnv c quan  µi t  chÝnh  ïng cÊp.Sau      Þ    îcchÊp  Ën, hå  ¬  îcgöitiÕp cho  c    khi®Ò ngh ®ã ®   nh   s ®       cÊp  ã  Èm   c th quyÒn    Öm   Õ   bæ nhi k to¸n tr ng     ë ®ã xem   Ðt  quyÕt  nh   x ra  ®Þ miÔn  Ö m,  nhi chuyÓn c«ng    t¸choÆc     µnh  û  ËtkÕ     ëng. thih k lu   to¸ntr III.X Õ p  l¬ n g  k Õ  to¸n tr n g, p h ã  k Õ     ë to¸n tr n g ë K Õ     ëng,phã  Õ     ëng  îcbæ   Ö m   to¸ntr   k to¸ntr ®   nhi theo  ng    nh  ¹ ®ó qui®Þ t  i phÇn  nãitrªn® îcxÕp ¬ng    2        l nh sau: 1.K Õ     ëng.   to¸ntr a)  Õ   K to¸n tr ng  Ý    ë x nghiÖp  îc xÕp ¬ng  ®  l theo møc  ¬ng  l chøc  ô  ña  vc phã  gi¸m  c  Ý  ®è x nghiÖp    nh  qui®Þ trong khung ¬ng  ã    l ph gi¸m  c  ña  ¹ng  ®è c h xÝ  nghiÖp    ®ã (b¶ng ¬ng  õ C1   n       nh  ¹  l t   ®Õ C6 qui ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 235­ H§BT   µy  9­ ng 18­ 1985  ña  éi ®ång  é   ëng  µ    c H  B tr v c¸c b¶ng ¬ng  l theo  ¹ng  Ý  h x nghiÖp    bæ sung).
  4. 4 §èivíinh÷ng  Ý     x nghiÖp  kh«ng    nh  ©n  ¹ng  qui®Þ ph h hoÆc   a    ông  ch ¸p d b¶ng ¬ng  l theo  ©n  ¹ng  Ý  ph h x nghiÖp  × theo  èi ¬ng  th   mt quan  éibé    Õp  n   ®Ó x l ng  ¬ cho  Õ   k to¸n tr ng, nhng  èi®a   òng   ë   t  c chØ  b»ng møc  ¬ng  l theo chøc  ô  v qui®Þnh    cho  Êp  ã  c ph gi¸m  c. ®è K Õ     ëng  îcxÕp ¬ng  to¸ntr ®  l theo    nh  µy  ×  qui®Þ n th kh«ng  îchëng  ô  ®  ph cÊp tr¸chnhiÖ m   Õ     k to¸n tr ng    ë theo    nh  ¹  qui ®Þ tiTh«ng   è  L§/TT  µy  t s 23­ ng 20­ 1985  ña  é  11­ c B Lao  ng. ®é b) ViÖc  Õp    x chuyÓn ¬ng  l cho  Õ     ëng    k to¸ntr nh sau: ­ N Õu     møc ¬ng  Ön  ¹  ña  Õ     ëng  Êp  ¬n  l hi t i c k to¸ntr th h hoÆc  b»ng møc ­ l ¬ng  Ëc  cña  ã  b 1  ph gi¸m  c  Ý  ®è x nghiÖp, th×  Õp  µo    x v møc  ¬ng  Ëc  cña  l b 1  khung ¬ng  ã  l ph gi¸m  c  Ý  ®è x nghiÖp  .®ã ­N Õu     møc ¬ng  Ön  ¹ cña  Õ     ëng  l hi t i   k to¸ntr cao  ¬n  h møc ¬ng  Ëc  cña  l b 1  phã gi¸m  c  Ý  ®è x nghiÖp,th× tuú theo ¬ng      t quan  éibé    Õp ¬ng  n   ®Ó x l cho  Õ   k to¸n tr ng  îp  ýtheo    ë h l  khung ¬ng  ña  ã  l c ph gi¸m  c  Ý  ®è x nghiÖp theo nguyªn   t¾c  Õp ¬ng    é    o. x l c¸n b l∙nh®¹ ­ N Õu     møc  ¬ng  Ön  ¹  ña  Õ     ëng  l hi t i c k to¸n tr b»ng  hoÆc  cao  ¬n  h møc  ­ l ¬ng  Ëc  b cao  Êt  ña  ã  nh c ph gi¸m  c  Ý  ®è x nghiÖp  ×  Õp  µo  th x v møc  ¬ng    l cao nhÊt cña    khung ¬ng  ã  l ph gi¸m  c  Ý  ®è x nghiÖp    µ  ëng  ô  Êp  © m     ®ã v h ph c th niªn vîtkhung    theo  íng dÉn  ¹  h  ti Th«ng   è  L§/TT  µy  10­ ts 11­ ng 2­ 1986  ña  é     c B Lao ®éng. 2.Phã  Õ     ëng.   k to¸ntr Phã   Õ   k to¸n tr ng  Ý     ë x nghiÖp  îc xÕp ¬ng  ®  l theo møc  ¬ng  ña  l c c¸n  é  b chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  µ  ëng  ô  Êp  vvh ph c tr¸chnhiÖ m     theo Th«ng   è  L§/ ts 23­ TT  µy  ng 20­  1985  ña  é   11­ c B Lao  ng.  ®é Møc   ô  Êp  ph c tr¸chnhiÖ m   ã  Õ     ph k to¸ntr ng    ë b»ng   7% møc ¬ng  l chuyªn m«n,    nghiÖp  ô. v 3. §èivíi ÷ng  Ý       nh x nghiÖp  éc ph¹m      ông  thu   vi¸p d chøc  ô  Õ     ëng, v k to¸ntr   phã  Õ     ëng    nh  ¹ phÇn  trªn, µ   a  ã    iÒu  Ön      k to¸ntr qui®Þ ti   1    ch c ®ñ ® m ki ®Ó bæ nhiÖ m   Õ     ëng, phã  Õ     ëng  k to¸ntr   k to¸ntr theo    nh  ¹  ôc  phÇn  th× qui®Þ tiM 1  2    nh÷ng  êi ® ¬ng  ng   chøc  Õ     ëng, tr ng  k to¸ntr   ë phßng  Õ     Én  dông  Õ   k to¸nv ¸p  ch ®é  ¬ng  µ  ô  Êp  l v ph c tr¸chnhiÖ m    ò.   nh c Tõ nay  ë®i  tr   kh«ng  îc tiÕp  ôc bæ   Ö m   Õ     ëng  ®  t  nhi k to¸n tr (hoÆc  ëng  tr phßng  Õ   k to¸n)theo    NghÞ   nh  è  ®Þ s 176­   µ  CP v Th«ng  t Liªnbé  µi chÝnh      T  ­ Lao  ng  è    ®é s 17­ TT/LB  ∙  ãië  iÓ m   phÇn  t¹ Th«ng   µy. ® n  ® 2  2    i tn 4. Ng êi® îcgi¸m  c  Ý       ®è x nghiÖp  giao tr¸chnhiÖ m   ô      ph tr¸chc«ng    Õ     t¸ck to¸n trong    c¸c  n   Þ,  é   Ën  ¹ch  ®¬ v b ph h to¸n kinh  Õ néi bé, trùc thuéc xÝ    t     nghiÖp, ® îc xÕp ¬ng     l theo  møc  ¬ng  ña  bé  l c c¸n  chuyªn  m«n, nghiÖp  ô  µ  vv ® îc hëng  ô  Êp    ph c tr¸ch nhiÖ m     theo Th«ng  sè  L§/TT  µy  11­ t 23­ ng 20­ 1985  cña  é  B Lao  ng. ®é IV. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h ­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  ý.B∙ibá      nh  íc   t n c hi l     t  k     c¸c qui ®Þ tr   ®©y    íi tr¸v   i Th«ng   µy. tn
  5. 5 ­ K Õ     ëng,phã  Õ     ëng  îcbæ   Ö m   õngµy  µo  × ® îch­   to¸ntr   k to¸ntr ®   nhi t  n th     ëng ¬ng  l hoÆc   ô  Êp  ph c theo    nh  õ ngµy  ,  qui®Þ t  ®ã kh«ng  Æt  Ên      ® v ®Ò truy lÜnh ¬ng  l hoÆc   ô  Êp  ph c trongthêigian chê  Õt ®Þnh    Ö m.      quy   bæ nhi  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2