Thông tư số 145-BT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
4
download

Thông tư số 145-BT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 145-BT về việc hướng dẫn việc xuất bản và phát hành Công báo Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam do Văn phòng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 145-BT

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 145-BT Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 1992 THÔNG TƯ C A VĂN PHÒNG CHÍNH PH S 145-BT NGÀY 28-12-1992 V VI C HƯ NG D N VI C XU T B N VÀ PHÁT HÀNH CÔNG BÁO NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T "Công báo nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam" ư c xu t b n t tháng 9 năm 1945 liên t c cho n nay ã giúp nhi u cho các cơ quan Nhà nư c, oàn th qu n chúng, các t ch c kinh t - xã h i trung ương, các cơ quan chính quy n các c p a phương và m i công dân trong vi c tìm hi u n m v ng, ch p hành các ch trương, chính sách, pháp lu t, ch , th l c a Nhà nư c. Tuy nhiên cho n nay t Công báo chưa ư c phát hành r ng tãi và k p th i, chưa ăng y nh ng văn b n c n công b c a các cơ quan Nhà nư c trung ương. các cơ quan, oàn th , t ch c kinh t - xã h i, nhân dân bi t, n m v ng, ch p hành và giám sát vi c th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t, ch c a Nhà nư c, Th tư ng Chính ph ã có Quy t nh s 200-TTg ngày 28 tháng 12 năm 1992 v vi c xu t b n t Công báo nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, giao cho Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m xu t b n, Thông tư này hư ng d n c th v xu t b n và phát hành t Công báo nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam như sau: 1- Vi c ăng các văn b n trên Công báo. Công báo ăng các lo i văn b n: - Các lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a U ban Thư ng v Qu c h i. Biên b n tóm t t các kỳ h p c a Qu c h i và c a U ban Thư ng v Qu c h i. - Các l nh, quy t nh c a Ch t ch nư c. - Các tuyên b quan tr ng c a Qu c h i, Ch t ch nư c, Chính ph , Th tư ng Chính ph . - Các ngh quy t, ngh nh c a Chính ph , quy t nh, ch th c a Th tư ng, quy t nh, ch th , thông tư c a các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , th trư ng cơ quan thu c Chính ph có ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i ngành, lĩnh v c trong c nư c. - Các hi p nh, i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia.
  2. - Các quy t nh v nhân s c p cao c a Nhà nư c, v t ng thư ng các danh hi u vinh d c a Nhà nư c. Công b vi c phân v ch a gi i hành chính cho m t xã, phư ng hay m t huy n, m t t nh v.v... Công báo không ăng các văn b n có n i dung bí m t qu c gia. 2- Phát hành Công báo. - Công báo ư c xu t b n m i tháng 2 s và m t s m c l c Công báo cu i năm. - Công báo ư c phát hành r ng rãi ph c v t t c các cơ quan, oàn th , l c lư ng vũ trang, t ch c kinh t - xã h i và công dân, các cơ quan ngo i giao, t ch c qu c t , t ch c kinh t nư c ngoài t i Vi t Nam. - Công báo do cơ quan Văn phòng Chính ph xu t b n, vi c phát hành Công báo do cơ quan phát hành báo chí thu c T ng c c Bưu i n m nhi m. - Th l t mua Công báo, giá t, giá l hàng năm do Văn phòng Chính ph quy nh theo t ng th i gian và thông báo r ng rãi các cơ quan, oàn th , t ch c và nhân dân bi t. 3- G i văn b n ăng Công báo. vi c biên t p, xu t b n, phát hành và s d ng t Công báo t ư c m c ích nêu trên, các cơ quan khi g i văn b n ăng Công báo c n chú ý: - Th i h n g i văn b n ăng Công báo ph i cùng v i th i gian ban hành văn b n. Văn b n ph i chính xác, rõ ràng, có ch kí c a Th trư ng cơ quan ban hành văn b n (n u là b n sao thì ph i sao th t úng v i văn b n chính và ph i do cán b có thNm quy n ký sao). - a ch g i văn b n ang Công báo: Văn phòng Chính ph (b ph n biên t p Công báo) qu n Ba ình, Hà N i. 4- B o qu n Công báo. Trong các cơ quan Nhà nư c các c p, t Công báo nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ph i ư c b o m t t, nơi thu n ti n nh t ph c v cho vi c khai thác ư c d dàng và lâu dài. Lê Xuân Trinh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản