Thông tư số 22/2009/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
84
lượt xem
19
download

Thông tư số 22/2009/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 22/2009/TT-BXD quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 22/2009/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S : 22/2009/TT-BXD Hà N i, ngày 06 tháng 7 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH CHI TI T V I U KI N NĂNG L C TRONG HO T NG XÂY D NG Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v Quy ho ch xây d ng; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18/4/2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, B Xây d ng quy nh chi ti t v i u ki n năng l c ho t ng xây d ng như sau: Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh: Thông tư này quy nh chi ti t v i u ki n năng l c ho t ng xây d ng c a t ch c, cá nhân quy nh t i Ngh nh 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình (sau ây vi t t t là Ngh nh 12/CP); Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v Quy ho ch xây d ng (sau ây vi t t t là Ngh nh 08/CP); Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; (sau ây vi t t t là Ngh nh 209/CP); Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18/4/2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng (sau ây vi t t t là Ngh nh 49/CP) . 2. i tư ng áp d ng: Thông tư này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài tham gia ho t ng xây d ng t i Vi t Nam.
  2. i u 2. i u ki n năng l c c a t ch c khi tham gia ho t ng xây d ng 1. Các t ch c khi tham gia ho t ng xây d ng ph i có i u ki n năng l c phù h p v i lo i d án; lo i, c p công trình và công vi c do t ch c m nh n th c hi n. 2. Năng l c c a t ch c khi tr c ti p tham gia ho t ng xây d ng ư c phân thành h ng 1 và h ng 2 d a trên cơ s các tiêu chí sau: a) Năng l c hành ngh c a các cá nhân trong t ch c; b) Kinh nghi m ho t ng xây d ng th hi n qua năng l c qu n lý và k t qu các công vi c ã th c hi n c a t ch c; c) Kh năng tài chính, l c lư ng lao ng, thi t b thi công th c có c a t ch c ho c do t ch c thuê th c hi n theo yêu c u c a công vi c ho c gói th u. Vi c phân h ng t ch c khi tham gia ho t ng xây d ng là t ch c ó t xác nh h ng năng l c phù h p v i yêu c u c a gói th u ho c lo i công vi c khi tham gia th c hi n; là căn c các cơ quan có thNm quy n ki m tra s tuân th các quy nh v i u ki n năng l c ho t ng xây d ng c a các ch th có liên quan mà không ph i là căn c x p h ng doanh nghi p ho t ng xây d ng. 3. Ch u tư căn c vào quy mô, tính ch t gói th u ho c lo i công vi c c th l a ch n t ch c, cá nhân có i u ki n năng l c phù h p v i gói th u ho c công vi c ó. i u 3. i u ki n năng l c c a cá nhân khi hành ngh ho t ng xây d ng 1. Cá nhân tham gia ho t ng xây d ng ph i có văn b ng, ch ng ch ào t o phù h p v i công vi c m nh n do các cơ s ào t o h p pháp c a Vi t Nam ho c nư c ngoài c p. 2. Cá nhân khi m nh n các ch c danh quy nh t i kho n 4 i u 36 Ngh nh 12/CP ph i áp ng các i u ki n theo quy nh t i Chương IV c a Ngh nh 12/CP. Riêng cá nhân m nh n các ch c danh ch nhi m thi t k án quy ho ch, ch trì thi t k chuyên ngành án quy ho ch xây d ng ph i áp ng các i u ki n theo quy nh t i i u 48, 49 c a Ngh nh 08/CP. Các ch c danh ch nhi m, ch trì thi t k án quy ho ch xây d ng; ch nhi m, ch trì thi t k xây d ng; ch nhi m kh o sát xây d ng do ngư i ng u t ch c tư v n b nhi m căn c vào các i u ki n và tiêu chuNn ư c quy nh t i Ngh nh 12/CP, Ngh nh 08/CP, năng l c qu n lý c a cá nhân ó và quy mô, tính ch t c a công vi c. 3. Nh ng cá nhân tham gia qu n lý d án ph i có ch ng nh n nghi p v v qu n lý d án u tư xây d ng công trình theo quy nh, tr nh ng ngư i làm công tác hành chính và công tác ph c v . Chương II
  3. I U KI N NĂNG L C C A T CH C, CÁ NHÂN TRONG HO T NG XÂY D NG i u 4. Các lĩnh v c yêu c u v i u ki n năng l c 1. Các lĩnh v c yêu c u v i u ki n năng l c ho t ng xây d ng ư c quy nh t i kho n 2 i u 36 Ngh nh 12/CP. 2. Các t ch c, cá nhân khi tham gia th c hi n các lĩnh v c: ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng; ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c công trình xây d ng và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng; thi công các công vi c, h ng m c công trình ho c công trình có yêu c u c bi t ph i áp ng các i u ki n năng l c theo quy nh t i Ngh nh 12/CP và quy nh t i các i u 5, 6, 7, 8, 9 c a Thông tư này. 3. Các t ch c, cá nhân khi tham gia ho t ng xây d ng các lĩnh v c dư i ây ph i áp ng i u ki n năng l c theo các quy nh sau: a) Thi t k án quy ho ch xây d ng theo quy nh t i Ngh nh 08/CP. b) L p d án u tư xây d ng công trình; qu n lý d án u tư xây d ng công trình; thi t k xây d ng công trình; kh o sát xây d ng công trình; giám sát thi công xây d ng công trình; thi công xây d ng công trình theo quy nh t i Ngh nh 12/CP. c) Thí nghi m chuyên ngành xây d ng theo quy nh t i Quy ch công nh n và qu n lý ho t ng phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng ban hành theo Quy t nh s 11/2008/Q -BXD ngày 01/7/2008 c a B trư ng B Xây d ng. d) Ch ng nh n i u ki n b o m an toàn ch u l c công trình xây d ng theo quy nh t i Thông tư s 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 c a B Xây d ng Hư ng d n ki m tra, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng. i u 5. i u ki n năng l c c a t ch c khi th c hi n ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng 1. Năng l c c a t ch c khi th c hi n ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng ư c phân thành 2 h ng như sau: a) H ng 1: - Có ít nh t 10 ngư i là k sư có trình chuyên môn phù h p v i yêu c u c a công vi c ư c ki m nh ch t lư ng xây d ng, trong ó nh ng ngư i ch trì các b môn ph i có i u ki n năng l c như ch trì thi t k h ng 1 phù h p v i công vi c m nh n; - Có phòng thí nghi m xây d ng chuyên ngành ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n công nh n và có thi t b phù h p v i t ng lo i công tác ki m nh ch t lư ng xây d ng;
  4. - ã th c hi n ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng ít nh t 1 công trình c p c bi t ho c c p I, ho c 2 công trình c p II cùng lo i. b) H ng 2: - Có ít nh t 5 ngư i là k sư có trình chuyên môn phù h p v i yêu c u c a công vi c ư c ki m nh ch t lư ng xây d ng, trong ó nh ng ngư i ch trì các b môn ph i có i u ki n năng l c như ch trì thi t k h ng 2 phù h p v i công vi c m nh n; - Có phòng thí nghi m xây d ng chuyên ngành ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n công nh n và có thi t b phù h p v i t ng lo i công tác ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng; - ã th c hi n ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng ít nh t 1 công trình c p II ho c 2 công trình c p III ho c 5 công trình c p IV cùng lo i. 2. Ph m vi ho t ng: a) H ng 1: ư c th c hi n ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng i v i công trình c p c bi t, c p I, c p II, c p III và c p IV cùng lo i; b) H ng 2: ư c th c hi n ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng i v i công trình c p II, c p III và c p IV cùng lo i; c) i v i t ch c ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng chưa i u ki n x p h ng thì ư c ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng i v i công trình c p IV. i u 6. i u ki n năng l c c a t ch c khi th c hi n ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng 1. Năng l c c a t ch c th c hi n ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng ư c phân thành 2 h ng như sau: a) H ng 1: - Có h th ng qu n lý và năng l c ho t ng áp ng các quy nh hi n hành iv i t ch c ch ng nh n s phù h p ch t lư ng. - Có ít nh t 10 ngư i là k sư có chuyên môn phù h p v i công vi c m nh n, có kinh nghi m ít nh t 5 năm thi t k , thi công ho c giám sát công vi c phù h p v i n i dung ch ng nh n. - ã th c hi n ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng ít nh t 1 công trình c p c bi t ho c c p I ho c 2 công trình c p II cùng lo i. b) H ng 2:
  5. - Có h th ng qu n lý và năng l c ho t ng áp ng các quy nh hi n hành iv i t ch c ch ng nh n s phù h p ch t lư ng. - Có ít nh t 5 ngư i là k sư có chuyên môn phù h p v i công vi c m nh n, có kinh nghi m ít nh t 3 năm thi t k , thi công ho c giám sát công vi c phù h p v i n i dung ch ng nh n. - ã th c hi n ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng ít nh t 1 công trình c p II ho c 2 công trình c p III ho c 5 công trình c p IV cùng lo i. 2. Ph m vi ho t ng: a) H ng 1: ư c th c hi n ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng i v i công trình c p c bi t, c p I, c p II, c p III và c p IV cùng lo i; b) H ng 2: ư c th c hi n ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng i v i công trình c p II, c p III và c p IV cùng lo i; c) i v i t ch c chưa i u ki n x p h ng thì ư c th c hi n ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng i v i công trình c p IV cùng lo i. i u 7. Công vi c, h ng m c công trình ho c công trình có yêu c u c bi t Công vi c, h ng m c công trình ho c công trình xây d ng có yêu c u c bi t quy nh trong Thông tư này là: công vi c, h ng m c công trình ho c công trình xây d ng có k thu t ph c t p d gây s c m t an toàn trong thi công, òi h i vi c thi công ph i do t ch c có i u ki n năng l c th c hi n nh m m b o ch t lư ng; an toàn cho ngư i, cho công trình và các công trình lân c n. Nh ng công vi c, h ng m c công trình, công trình xây d ng có yêu c u c bi t bao g m: 1. Các công vi c: a) X lý n n móng b ng c c barret và c c khoan nh i cho các lo i công trình xây d ng; b) Phá d công trình có chi u cao t 10 mét tr lên; c) L p t thi t b siêu trư ng, siêu tr ng. 2. Các h ng m c công trình: a) T ng h m c a các công trình: nhà cao t ng, bãi xe ng m, các lo i công trình khác; b) p có chi u cao trên 25 mét: bao g m p bê tông, p t, á c a công trình thu l i, thu i n; c) B n ch a, b ch a, ư ng ng d n xăng, d u, khí.
  6. 3. Các công trình: a) Công trình nhà cao t 20 t ng tr lên ho c công trình có khNu t 36 mét tr lên; b) Công trình d ng tháp có chi u cao t 50 mét tr lên; c) Công trình c u có chi u dài nh p chính t 100 mét tr lên, c u vòm có chi u cao t 50 mét tr lên, c u có tr cao t 30 mét tr lên; d) Công trình ng m: như h m c a các lo i công trình khai thác m , thu i n, giao thông và các lo i công trình khác; ) Công trình trên bi n: như các công trình ê ch n sóng bi n, công trình giàn khoan trên bi n, ư ng ng d n d u, khí ngoài bi n và các lo i công trình khác ngoài bi n. i u 8. i u ki n năng l c c a t ch c khi th c hi n các công vi c, thi công h ng m c công trình, công trình xây d ng có yêu c u c bi t T ch c, cá nhân khi thi công công vi c, h ng m c công trình ho c công trình xây d ng có yêu c u c bi t nêu t i i u 7 c a Thông tư này ph i áp ng các i u ki n năng l c theo quy nh t i Ngh nh 12/CP và các i u ki n năng l c sau ây: 1. Ch huy trư ng công trư ng ho c ngư i ph trách k thu t c a t ch c nh n th u ph i có trình i h c thu c chuyên ngành phù h p, có th i gian liên t c tham gia thi công xây d ng t i thi u 7 năm và ã tham gia thi công ít nh t m t công vi c, h ng m c công trình ho c công trình xây d ng có yêu c u c bi t cùng lo i có quy mô tương t ho c quy mô c p th p hơn li n k . 2. Nh ng cán b k thu t c a t ch c nh n th u làm vi c t i công trình ph i có trình i h c ho c cao ng thu c chuyên ngành phù h p, có th i gian liên t c tham gia thi công xây d ng t i thi u 2 năm i v i ngư i có trình i h c, 4 năm i v i ngư i có trình cao ng. 3. Các công nhân k thu t tr c ti p thi công công vi c, h ng m c công trình ho c công trình xây d ng có yêu c u c bi t ph i có ch ng ch ào t o ngh phù h p. Riêng i v i công nhân v n hành, i u khi n máy móc, thi t b thi công chính có yêu c u nghiêm ng t v an toàn thì ph i có th i gian kinh nghi m ít nh t 1 năm. 4. Máy móc, thi t b ch y u thi công công vi c, h ng m c công trình ho c công trình xây d ng có yêu c u c bi t ph i ư c ki m nh theo quy nh, áp ng yêu c u k thu t c a công vi c và an toàn v n hành. 5. Nhà th u ã tham gia thi công ít nh t m t công vi c, h ng m c công trình ho c công trình xây d ng có yêu c u c bi t cùng lo i có c p th p hơn li n k . 6. Tuỳ theo kh i lư ng công vi c, quy mô công trình, t ch c nh n th u th c hi n công vi c, h ng m c công trình, công trình xây d ng có yêu c u c bi t ph i có l c lư ng cán b k thu t, công nhân k thu t và máy móc, thi t b m b o i u ki n năng l c phù h p v i t ng công vi c, h ng m c công trình, công trình xây d ng theo
  7. quy nh c a Thông tư này. Nhà th u có th thuê th u ph mb o các i u ki n năng l c theo yêu c u t i các kho n 1, 2, 3, 4 i u này. i u 9. Các lo i công trình c bi t yêu c u khi thi công ph i có chuyên ngành phù h p Chuyên ngành phù h p quy nh t i i u 8 c a Thông tư này ư c hi u là ngành chuyên môn mà ngư i có ch c danh ch huy trư ng công trư ng, ngư i ph trách k thu t, cán b k thu t ư c ào t o phù h p v i công vi c, h ng m c công trình ho c công trình xây d ng có yêu c u c bi t theo quy nh t i Thông tư này, c th i v i: 1. Công vi c x lý n n móng b ng c c barret ho c c c khoan nh i: yêu c u chuyên ngành xây d ng ho c a ch t công trình. 2. Công vi c phá d công trình: yêu c u chuyên ngành xây d ng. 3. Công vi c l p t thi t b siêu trư ng, siêu tr ng: yêu c u chuyên ngành cơ khí, l p máy. 4. Thi công t ng h m các công trình: yêu c u chuyên ngành xây d ng. 5. Thi công p: yêu c u chuyên ngành xây d ng thu l i, thu i n. 6. Thi công b n ch a, b ch a, ư ng ng d n xăng, d u, khí: yêu c u chuyên ngành xây d ng ho c chuyên ngành cơ khí. 7. Công trình dân d ng, công nghi p: yêu c u chuyên ngành xây d ng dân d ng và công nghi p. 8. Công trình d ng tháp: yêu c u chuyên ngành xây d ng, cơ khí ho c l p máy. 9. Công trình c u: yêu c u chuyên ngành xây d ng c u ư ng. 10. Công trình ng m: yêu c u chuyên ngành xây d ng công trình h t ng k thu t, công trình ng m và m ho c chuyên ngành xây d ng c u h m. 11. Công trình trên bi n: yêu c u chuyên ngành xây d ng công trình bi n. Chương III T CH C TH C HI N i u 10. Trách nhi m c a ch u tư Cơ quan t ch c l p quy ho ch xây d ng và ch u tư các d án u tư xây d ng công trình có trách nhi m: 1. L a ch n t ch c, cá nhân có i u ki n năng l c th c hi n l p án quy ho ch xây d ng ho c th c hi n công vi c, h ng m c công trình, công trình xây d ng
  8. theo quy nh c a Ngh nh 08/CP, Ngh nh 12/CP và quy nh c a Thông tư này và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c l a ch n t ch c, cá nhân không i u ki n năng l c th c hi n các công vi c không m b o ch t lư ng ho c x y ra s c gây thi t h i v ngư i và tài s n. 2. Ph i thư ng xuyên giám sát, t m d ng ho c ình ch th c hi n công vi c n khi t ch c, cá nhân áp ng i u ki n năng l c theo h p ng ã ký k t, theo quy nh c a Ngh nh 08/CP, Ngh nh 12/CP và quy nh c a Thông tư này. 3. Các trách nhi m khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân khi ho t ng xây d ng T ch c, cá nhân khi ho t ng xây d ng có trách nhi m: 1. Ch ư c nh n th c hi n l p các án quy ho ch xây d ng ho c các công vi c, h ng m c công trình ho c công trình xây d ng khi có i u ki n năng l c theo quy nh. 2. Tuân th quy chuNn, tiêu chuNn k thu t, thi t k ư c duy t; t ch c t giám sát m b o ch t lư ng s n phNm, nghi m thu theo quy nh hi n hành. 3. Ch u trách nhi m trư c ch u tư và pháp lu t v vi c khi th c hi n thi t k quy ho ch xây d ng ho c khi th c hi n công vi c, h ng m c công trình ho c công trình xây d ng không có i u ki n năng l c theo quy nh. 4. Trư c khi tri n khai th c hi n công vi c, h ng m c công trình ho c công trình xây d ng có yêu c u c bi t ph i có bi n pháp thi công ư c duy t theo quy nh và có các phương án qu n lý, h n ch r i ro, phòng s c . 5. Cung c p các thông tin v ho t ng xây d ng c a doanh nghi p trên Trang thông tin v doanh nghi p c a B Xây d ng theo a ch : http://doanhnghiep.xaydung.gov.vn 6. Các trách nhi m khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. Trách nhi m c a các cơ quan có liên quan 1. B Xây d ng có trách nhi m: a) T ch c hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này. b) Ki m tra, x lý theo thNm quy n ho c yêu c u x lý i v i các t ch c, cá nhân khi ho t ng xây d ng vi ph m các quy nh v i u ki n năng l c trên ph m vi c nư c. 2. Các B , ngành, U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m: a) T ch c hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này i v i các t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý.
  9. b) U ban nhân dân c p t nh ch o các cơ quan ch c năng có liên quan t ch c ki m tra, x lý các t ch c, cá nhân khi ho t ng xây d ng vi ph m các quy nh v i u ki n năng l c trên a bàn. 3. Các S Xây d ng có trách nhi m: a) T ch c ki m tra i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân khi ho t ng xây d ng trên a bàn theo quy nh c a Ngh nh 08/CP, Ngh nh 12/CP và quy nh c a Thông tư này. b) T m d ng ho c ình ch thi công, x lý theo thNm quy n ho c báo cáo c p có thNm quy n x lý khi t ch c ho t ng xây d ng vi ph m các quy nh c a pháp lu t v xây d ng và c a Thông tư này. c) Cung c p các thông tin v doanh nghi p ho t ng xây d ng và nh ng t ch c, cá nhân có các vi ph m trong ho t ng xây d ng trên Trang thông tin http://doanhnghiep.xaydung.gov.vn c a B Xây d ng. i u 13. i u kho n thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 20/8/2009. 2. Nh ng cá nhân tham gia qu n lý d án quy nh t i kho n 3 i u 3 c a Thông tư này k t ngày 01/01/2010 ph i có ch ng nh n nghi p v v qu n lý d án u tư xây d ng công trình theo quy nh. 3. Bãi b Quy t nh 10/2008/Q -BXD ngày 25/6/2008 c a B trư ng B Xây d ng quy nh i u ki n năng l c c a nhà th u khi thi công công vi c, h ng m c công trình ho c công trình xây d ng có yêu c u c bi t. 4. Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng xây d ng và t ch c, cá nhân liên quan có trách nhi m th c hi n các quy nh c a Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh ph n ánh v B Xây d ng nghiên c u gi i quy t./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng ( báo cáo); - y ban Dân t c và các ban c a Qu c h i; - Th tư ng, các PTTg Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n H ng Quân - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Các T ng công ty nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - S Xây d ng, BQLKCN, BQLKKT các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp);
  10. - Các C c, V , Vi n, Văn phòng, Thanh tra XD; - Công báo; website Chính ph ; website B Xây d ng; - Lưu: VP, H XD.
Đồng bộ tài khoản