Thông tư số 318-TT/PC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
3
download

Thông tư số 318-TT/PC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 318-tt/pc', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 318-TT/PC

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 318-TT/PC Hà N i, ngày 06 tháng 9 năm 1996 THÔNG TƯ C A B GIAO THÔNG V N T I S 318 TT/PC NGÀY 6 THÁNG 9 NĂM 1996 HƯ NG D N TH C HI N I U 19 NGHN NNH S 40/CP NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 1996 C A CHÍNH PH V B O M TR T T , AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG THU N I NA m b o vi c th c hi n th ng nh t kho n 1 i u 19 Ngh nh s 40/CP ngày 5 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a quy nh m t s lo i công trình khi l p d án và trư c khi thi công trên ư ng thu n i a ph i có s th ng nh t b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n v giao thông v n t i ư ng thu n i a, B Giao thông v n t i hư ng d n c th như sau: I- I TƯ NG ÁP D NG: 1. T ch c, cá nhân th c hi n vi c l p d án u tư ho c t ch c, cá nhân ch u tư các công trình sau ây: a- Các c u vĩnh c u, t m th i; b- Các ư ng dây i n, ư ng dây thông tin, các ư ng ng d n trên không và dư i lóng sông; c- Các b n phà; d- Các kè b o v ê, các công trình có liên quan n phòng ch ng l t, bão có nh hư ng n lu ng ch y tàu, thuy n; Khi ti n hành l p d án xây d ng công trình trên ư ng thu n i a ph i ư c s th ng nh t b ng văn b n v nh ng y u t liên quan n giao thông v n t i ư ng thu n i a c a cơ quan có thNm quy n. 2. T ch c, cá nhân khi thi công công trình nêu t i m c 1 trên ư ng thu n i a ph i xin gi y phép s d ng vùng nư c ư ng thu n i a. 3. T ch c, cá nhân th c hi n vi c qu n lý khai thác các công trình nêu trên khi ti n hành các ho t ng s a ch a, tu b , xây d ng l i, xây d ng thêm,... có nh hư ng n giao thông ư ng thu n i a ph i xin phép s d ng vùng nư c ư ng thu n i a. II- V TH T C:
  2. A- CÁC H SƠ C N THI T: 1. i v i các c u vư t sông trên không, ư ng ng trên không: a- Công văn nêu rõ nhi m v , v trí d ki n xây d ng công trình, tình hình thu văn, chi u cao tĩnh không và chi u r ng c a khoang thông thuy n; b- Bình khu v c d ki n b trí công trình; c- M t c t d c công trình (d ki n). 2. i v i c u phao: a- Công văn n u rõ nhi m v , v trí d ki n xây d ng công trình, tình hình thu văn, chi u r ng khoang thông thuy n, th i gian óng, m c u, các khu neo u tàu thuy n khi ch i; b- Bình khu v c d ki n b trí công trình; c- M t c t d c d ki n c a công trình. 3. i v i ư ng dây thông tin, ư ng cáp, ư ng dây i n vư t sông trên không: a- Công văn nêu rõ nhi m v , v trí xây d ng công trình, chi u cao d ki n c a các c t dây vư t sông, i n áp t i ( i v i ư ng dây i n l c), v trí i m võng nh t c a ư ng dây, chi u r ng gi a hai c t dây vư t sông; b- Bình khu v c d ki n xây d ng công trình. 4. i v i ư ng ng ng m, ư ng cáp thông tin ng m và các công trình ng m khác: a- Công văn n u rõ nhi m v , v trí d ki n xây d ng công trình, cao trình, k t c u, kích thư c c a công trình và d ki n bi n pháp thi công công trình; b- Bình khu v c d ki n xây d ng công trình; c- M t c t d c và m t c t ngang d ki n c a công trình. 5. i v i b n phà: a- Công văn nêu rõ nhi m v , d ki n v trí xây d ng công trình, lư ng hàng ho c khách thông qua, các khu nư c c n thi t và kích thư c c a chúng, các công trình ph tr c a b n phà và quy mô, kích thư c c a chúng, s lư ng phà ho t ng, tình hình thu văn, kích thư c nhô ra sông c a công trình, hư ng công trình; b- Bình d ki n b trí công trình chính và các công trình ph tr , các khu nư c c n thi t c a chúng. 6. i v i các kè b o v ê, các công trình có liên quan n phòng ch ng l t, bão có nh hư ng n lu ng ch y tàu, thuy n:
  3. a- Công văn nêu rõ nhi m v , d ki n v trí xây d ng, k t c u công trình, kích thư c công trình nhô ra ngoài b ; b- Bình d ki n b trí công trình và ph m vi s d ng vùng nư c ư ng thu n i a. B- TH I H N GI I QUY T Trong th i h n 20 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l , cơ quan có thNm quy n v giao thông v n t i ư ng thu n i a ph i tr l i b ng văn b n cho t ch c, cá nhân xin ý ki n. Trong trư ng h p ph c t p, c n kéo dài th i gian nghiên c u cơ quan có thNm quy n v giao thông v n t i ư ng thu n i a ph i có công văn nêu rõ lý do và th i gian c n kéo dài thêm. III- V TH M QUY N GI I QUY T 1. Các d án công trình thu c nhóm A xây d ng trên ư ng thu n i a ph i có ý ki n b ng văn b n c a B Giao thông v n t i; 2. Các d án công trình thu c nhóm B, C xây d ng trên ư ng thu n i a Trung ương ph i có ý ki n b ng văn b n c a C c ư ng sông Vi t Nam; 3. Các d án công trình thu c nhóm B, C xây d ng trên ư ng thu n i a a phương ph i có ý ki n b ng văn b n c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. (Nhóm A, B, C ư c quy nh theo Ph l c phân lo i d án u tư kèm theo i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành theo Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph ). IV- T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . 2. Các ông V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính có trách nhi m ph bi n và hư ng d n các t ch c, cá nhân có công trình thu c i tư ng áp d ng kho n 1 i u 19 th c hi n Thông tư này. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, các t ch c, cá nhân liên quan ph n ánh v B Giao thông v n t i (qua V Pháp ch ho c C c ư ng sông Vi t Nam) nghiên c u s a i ho c b sung. Bùi Văn Sư ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản