Thông tư số 36/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
92
lượt xem
7
download

Thông tư số 36/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 36/2009/TT-BNNPTNT quy định về phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 36/2009/TT-BNNPTNT

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 36/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 17 tháng 06 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH V PHÒNG CH NG DNCH B NH CHO NG V T TH Y S N Căn c Ngh nh 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh nh s 119/2008/N -CP ngày 28/11/2008 c a Chính ph v/v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 33/2005/N -CP; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành Thông tư Quy nh v phòng ch ng d ch b nh cho ng v t th y s n như sau: Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng 1. Thông tư này quy nh v phòng, ch ng d ch b nh cho ng v t th y s n nuôi (sau ây g i t t là th y s n). 2. Thông tư này áp d ng i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam; t ch c, cá nhân nư c ngoài (sau ây g i chung là ch cơ s ) có ho t ng s n xu t, kinh doanh và v n chuy n th y s n; các cơ quan qu n lý nhà nư c ư c giao qu n lý công tác thú y th y s n trên lãnh th Vi t Nam. i u 2. Gi i thích thu t ng Các thu t ng trong Thông tư này ư c hi u như sau: 1. Cơ s nuôi là nơi nuôi, gi ng v t th y s n bao g m m t ho c nhi u ao, m, h , l ng, bè, giai (gièo), ăng, ch n và các hình th c nuôi khác có chung h th ng c p thoát nư c, tương i gi ng nhau v môi trư ng sinh thái, do m t t ch c ho c cá nhân làm ch . 2. d ch là cơ s nuôi ang có b nh truy n nhi m nguy hi m c a th y s n thu c Danh m c các b nh th y s n ph i công b d ch. 3. Vùng d ch là vùng có trên 10% di n tích c a vùng nuôi b b nh thu c Danh m c các b nh th y s n ph i công b d ch. 4. Th y s n nghi nhi m b nh là th y s n d nhi m b nh và ã ti p xúc ho c g n th y s n m c b nh ho c nghi m c b nh. 5. Th y s n nhi m b nh là th y s n có bi u hi n khác thư ng nhưng chưa có tri u ch ng c a b nh. 6. Th y s n nghi m c b nh là th y s n có tri u ch ng, b nh tích c a b nh nhưng chưa rõ, chưa xác nh ư c m m b nh ho c th y s n trong vùng d ch và có bi u hi n không bình thư ng.
  2. 7. Th y s n m c b nh là th y s n nhi m b nh và có tri u ch ng, b nh tích i n hình c a b nh ó ho c ã xác nh ư c m m b nh. 8. Tác nhân gây b nh là các y u t gây b nh truy n nhi m và ký sinh trùng gây b nh cho th y s n. i u 3. Ch báo cáo b nh, d ch b nh th y s n 1. M i huy n/tr m thú y huy n có ho t ng nuôi tr ng th y s n ph i có ít nh t m t cán b ch u trách nhi m v công tác phòng ch ng d ch b nh th y s n, ch u trách nhi m t ng h p và báo cáo tình hình d ch b nh th y s n trên a bàn. Thông báo t i các h nuôi th y s n, các cơ quan c p trên a ch liên l c ( i n tho i, fax ho c email) c a tr m ho c cán b ph trách liên l c khi c n thi t. Các cán b ư c phân công ph i th c hi n vi c báo cáo nh kỳ tình hình d ch b nh th y s n vào th 5 hàng tu n cho Chi c c Thú y t nh. 2. Chi c c Thú y t nh là cơ quan u m i ch u trách nhi m v công tác phòng ch ng d ch b nh th y s n trên ph m vi t nh/thành ph , ch u trách nhi m t ng h p và báo cáo nh kỳ tình hình b nh, d ch b nh th y s n vào trư c 10h sáng th 6 hàng tu n cho Cơ quan Thú y vùng và C c Thú y. 3. Cơ quan Thú y vùng có trách nhi m t ng h p, ánh giá tình hình d ch b nh th y s n trong ph m vi vùng và báo cáo v C c Thú y vào ngày th 5 tu n th 4 hàng tháng. 4. Khi có d ch b nh, các ơn v th c hi n ch báo cáo t xu t theo ngày ho c theo yêu c u c a C c Thú y. Chương 2. PHÒNG B NH i u 4. Xây d ng và tri n khai k ho ch phòng ch ng d ch b nh th y s n Vào tháng 10 hàng năm, Chi c c Thú y t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i là Chi c c Thú y) ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c t ng k t ánh giá tình hình d ch b nh th y s n t i các cơ s nuôi trong năm và l p k ho ch cho năm t i theo các bư c sau: 1. Phân tích k t qu giám sát d ch b nh th y s n c a năm trư c và t ch c i u tra b sung các cơ s nuôi th y s n ph c v cho vi c l p k ho ch cho năm t i. 2. T ng h p và ánh giá các thông tin nh m xác nh m c nguy cơ v phát sinh, lây lan d ch b nh th y s n trong ph m vi m t xã và gi a các xã trong t nh/thành ph . 3. Xây d ng k ho ch phòng ch ng d ch b nh t i các vùng nuôi theo m c nguy cơ trên ph m vi t nh/thành ph . 4. G i k ho ch phòng ch ng d ch b nh ã ư c y ban nhân dân t nh/thành ph phê duy t cho C c Thú y giám sát, ch o. 5. Tri n khai k ho ch phòng ch ng d ch b nh ã ư c phê duy t t i các huy n/th xã, xã/th tr n. Trong trư ng h p có di n bi n d ch b nh b t thư ng, c n thay i k ho ch cho phù h p, Chi c c Thú y t ng h p tình hình báo cáo S Nông nghi p & PTNT trình UBND t nh i u ch nh k ho ch cho phù h p và báo cáo C c Thú y. i u 5. N i dung phòng b nh th y s n 1. Tuyên truy n v phòng b nh th y s n
  3. a) Vi c tuyên truy n v phòng b nh th y s n m b o ư c tri n khai thư ng xuyên t i c ng ng và t ng h nuôi trư c các v nuôi; b) N i dung, chương trình truy n thông v phòng ch ng d ch b nh th y s n do C c Thú y xây d ng và hư ng d n Chi c c Thú y t ch c tri n khai th c hi n a phương; c) Hình th c tuyên truy n t ng c p do cơ quan qu n lý c p ó l a ch n nhưng ph i m b o n i dung tuyên truy n t i c ng ng và h nuôi th y s n chính xác và hi u qu nh t. 2. Ch ng giám sát, phát hi n s m d ch b nh Chi c c Thú y t nh th c hi n: a) Ch o cán b thú y huy n, xã và ph i h p v i các ơn v ch c năng th c hi n vi c l y m u th y s n xét nghi m nh kỳ và ki m tra các ch tiêu môi trư ng; b) i v i các ch tiêu môi trư ng ư c ki m tra t i hi n trư ng, cán b thú y th c hi n vi c ghi chép vào bi u m u theo hư ng d n c a C c Thú y ngay sau khi k t thúc vi c ki m tra. Bi u m u ghi chép này ư c chuy n v Chi c c Thú y t nh lưu tr sau khi k t thúc t ki m tra, l y m u; c) i v i các ch tiêu môi trư ng nư c và b nh không ki m tra ư c t i hi n trư ng, cán b thú y ti n hành l y m u, b o qu n và g i v Chi c c Thú y t nh phân tích, xét nghi m. i v i các ch tiêu vư t quá năng l c, Chi c c Thú y g i m u t i các phòng xét nghi m ư c ch nh khác; d) Các phòng xét nghi m ưu tiên xét nghi m m u t vùng d ch. Th i gian tr l i k t qu không ư c ch m hơn so v i th i gian mà phòng xét nghi m ã công b ; ) Ngay sau khi nh n ư c k t qu phân tích, xét nghi m, Chi c c Thú y t nh thông báo k t qu kèm theo hư ng d n c th các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh th y s n (n u c n) t i ch cơ s và Cơ quan Thú y vùng. 3. V sinh phòng b nh Ch cơ s nuôi ph i th c hi n: a) Tuân th mùa v th nuôi theo hư ng d n c a cơ quan qu n lý th y s n a phương; b) Phòng b nh cho th y s n trong toàn b quá trình nuôi b t u t vi c tNy d n ao m cho n khi thu ho ch theo úng hư ng d n c a các cơ quan có thNm quy n; c) Tuân th theo úng quy trình k thu t trong vi c chuNn b ao nuôi, qu n lý ch t lư ng nư c và chăm sóc s c kh e th y s n m b o h n ch t i a m m b nh và gi m thi u các ch t c h i cho th y s n nuôi. Ch ư c phép s d ng th c ăn, ch phNm sinh h c, kháng sinh, hóa ch t n m trong danh m c ư c phép lưu hành t i Vi t Nam do B Nông nghi p & PTNT công b , m b o tiêu chuNn v sinh thú y; d) Thi t k h th ng nuôi th y s n và áp d ng các bi n pháp k thu t theo các hư ng d n v phòng ch ng d ch b nh và k thu t nuôi c a cơ quan ch c năng, m b o t hi u qu cao nh t trong phòng ch ng d ch b nh, b o v môi trư ng; ) Ch s d ng con gi ng có ngu n g c rõ ràng, ư c ch ng nh n ki m d ch c a cơ quan thú y. Chương 3. CH NG DNCH
  4. i u 6. Khai báo và i u tra d ch 1. Ch cơ s nuôi khi phát hi n th y s n nghi nhi m b nh ho c ch t b t thư ng ph i báo ngay cho cán b thú y xã, huy n/Tr m Thú y huy n. 2. Trong vòng 24 gi k t th i i m nh n ư c thông tin c a ch cơ s nuôi, Tr m Thú y ph i c ngay cán b n hi n trư ng ki m tra, hư ng d n x lý t m th i (cách ly cơ s nuôi, tuy t i không th t thoát th y s n nghi nhi m b nh ra môi trư ng, c m c tr ng thông báo v s xu t hi n b nh cho các cơ s xung quanh bi t có bi n pháp phòng) ng th i có trách nhi m xác minh và báo cáo ngay cho cơ quan thú y c p t nh. 3. Trong vòng 24 gi k t th i i m nh n thông tin c a Tr m Thú y, Chi c c Thú y ch trì th c hi n vi c i u tra, l y m u môi trư ng và m u b nh phNm ti n hành xét nghi m xác nh nguyên nhân gây b nh. i v i các b nh phNm mà a phương chưa i u ki n xét nghi m thì ph i g i m u n Cơ quan Thú y vùng ho c Trung tâm ChNn oán thú y trung ương chNn oán xác nh nguyên nhân b nh trong th i gian ng n nh t. 4. Khi xác nh ư c nguyên nhân gây b nh thì ph i áp d ng ngay các bi n pháp ngăn ch n d ch lây lan theo quy nh t i kho n 1, 2, 3 i u 9 Thông tư này. i u 7. Công b d ch 1. Trên cơ s ánh giá nh hư ng n gi a các vùng nuôi và k t qu i u tra d ch, Chi c c Thú y th c hi n vi c khoanh vùng ki m soát ch t ch d ch không lây lan r ng. 2. Khi có các i u ki n công b d ch như quy nh t i i u 17 c a Pháp l nh Thú y năm 2004: Chi c c Thú y báo cáo S Nông nghi p & PTNT ngh Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ra Quy t nh công b d ch. Ph m vi công b d ch như sau: a) Khi có ít nh t 03 vùng d ch x y ra t i m t thôn/ p thì công b d ch trên a bàn xã; b) Khi d ch x y ra t 03 xã tr lên trong m t huy n thì công b d ch trên a bàn toàn huy n; c) Khi d ch x y ra t 03 huy n tr lên trong m t t nh thì công b d ch trên a bàn toàn t nh; C c Thú y ngh B trư ng B Nông nghi p & PTNT công b d ch khi d ch b nh x y ra trên ph m vi hai t nh tr lên. i u 8. Ki m soát v n chuy n 1. C c Thú y ch o các ơn v tr c thu c và Chi c c Thú y các t nh áp d ng ch ki m d ch, ki m soát v n chuy n tăng cư ng ngay khi công b d ch chính th c có hi u l c. 2. Th y s n d c m nhi m v i b nh ang công b không ư c v n chuy n t các vùng khác vào vùng d ch ho c ngư c l i t vùng d ch ra các vùng khác v i m c ích nuôi gi ho c làm gi ng. 3. Th y s n thương phNm ch ư c phép v n chuy n ra ngoài vùng có d ch sau khi ã x lý theo úng hư ng d n và có gi y ch ng nh n ki m d ch c a cơ quan có thNm quy n. i u 9. Các bi n pháp x lý iv i d ch 1. N u th y s n ã t kích c thương phNm mà phát hi n b m c b nh c bi t là các b nh có trong Danh m c các b nh th y s n ph i công b d ch, c n ti n hành thu ho ch ngay tránh thi t h i. Th y
  5. s n m c b nh ch ư c s d ng làm th c phNm và ph i ư c ch bi n (làm chín b ng nhi t, ho c tùy t ng lo i b nh có yêu c u c th v phương pháp ch bi n) t i cơ s ch bi n theo s hư ng d n c a cơ quan an toàn v sinh th c phNm và cơ quan thú y có thNm quy n. Phương ti n chuyên dùng v n chuy n th y s n ph i kín, không gây rò r nư c ho c rơi vãi th y s n ra ngoài môi trư ng trong quá trình v n chuy n và ph i ư c v sinh kh trùng trư c và sau khi ra vào vùng d ch. 2. N u th y s n chưa t kích c thương phNm, khi phát hi n b m c b nh trong Danh m c các b nh th y s n ph i công b d ch thì Chi c c Thú y ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan hư ng d n x lý tiêu di t m m b nh b ng các lo i hóa ch t ư c phép s d ng theo úng quy trình, m b o v sinh môi trư ng và khoanh vùng không cho b nh lây lan ra ao/ m lân c n. 3. Sau khi thu ho ch ch cơ s ph i x lý di n tích nuôi b m c b nh b ng hóa ch t ư c phép s d ng. Vi c kh trùng tiêu c các cơ s có th y s n nhi m b nh ph i th c hi n theo úng hư ng d n c a C c Thú y v i s giám sát c a cán b thú y a phương. 4. Chi c c Thú y th ng kê di n tích b b nh báo cáo S Nông nghi p & PTNT t ng h p trình y ban nhân dân t nh. Trên cơ s ó, y ban nhân dân t nh ngh B Nông nghi p & PTNT h tr hóa ch t d p d ch. 5. i v i các cơ s ã b tiêu h y do d ch b nh: n u ang còn trong th i kỳ mùa v nuôi chính, Chi c c Thú y hư ng d n ch h nuôi th l i gi ng cho k p th i v s n xu t sau khi có công b h t d ch. i u 10. Công b h t d ch 1. i u ki n công b h t d ch: a) Trong ph m vi 14 ngày k t ngày àn th y s n m c b nh cu i cùng b ch t, ph i sơ ch b t bu c, b tiêu h y ho c lành b nh mà không có àn th y s n nào b m c b nh ho c ch t vì b nh d ch ã công b ; b) ã th c hi n các bi n pháp v sinh, kh trùng tiêu c vùng có d ch m b o yêu c u v sinh thú y. 2. ThNm quy n công b h t d ch: Khi i u ki n công b h t d ch, theo ngh c a S Nông nghi p & PTNT i v i c p t nh và C c Thú y i v i c p qu c gia, cơ quan có thNm quy n công b d ch quy nh t i kho n 2 i u 7 Thông tư này ban hành quy t nh công b h t d ch, bãi b vùng có d ch. Chương 4. T CH C TH C HI N i u 11. Trách nhi m c a C c Thú y 1. Xây d ng và trình B Nông nghi p & PTNT phê duy t k ho ch phòng ch ng d ch b nh th y s n trên ph m vi toàn qu c. 2. Trình B Nông nghi p & PTNT ban hành Danh m c các b nh th y s n ph i công b d ch. 3. Hư ng d n và giám sát k thu t v phòng ch ng d ch b nh cho các i tư ng th y s n nuôi tr ng i m; quy trình kh trùng tiêu c cơ s . 4. Qu n lý, giám sát vi c s d ng Qu d tr qu c gia phòng, ch ng d ch b nh ng v t. 5. Hư ng d n các Chi c c Thú y báo cáo tình hình d ch b nh th y s n theo yêu c u c a Thông tư này.
  6. 6. T ch c t p hu n v các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh th y s n cho các Chi c c Thú y và các ơn v tr c thu c C c. 7. Ki m tra, giám sát vi c xây d ng và tri n khai k ho ch phòng ch ng d ch b nh th y s n c a các Chi c c Thú y. 8. Xây d ng và hư ng d n các ơn v v bi u m u và hình th c g i báo cáo m b o k p th i và chính xác. i u 12. Trách nhi m c a C c Nuôi tr ng th y s n 1. Xây d ng và ch o tri n khai áp d ng các quy chuNn s n xu t th y s n gi ng m b o ch t lư ng; các quy chuNn nuôi th y s n theo hư ng b n v ng, phù h p v i t ng hình th c nuôi và áp ng các yêu c u an toàn d ch b nh. 2. Ch o, ki m tra và giám sát vi c th c hi n mùa v nuôi th y s n, vi c áp d ng k thu t trong s n xu t gi ng, nuôi th y s n thương phNm. 3. Ph i h p v i C c Thú y trong vi c phòng ch ng d ch b nh th y s n. i u 13. Trách nhi m c a C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n 1. Hư ng d n vi c sơ ch , ch bi n th y s n thu ho ch t vùng d ch áp ng yêu c u an toàn d ch b nh i v i các cơ s sơ ch , ch bi n ư c phân c p theo Quy t nh s 117/2008/Q -BNN ngày 11/12/2008 c a B trư ng B Nông nghi p & PTNT ban hành Quy ch ki m tra và công nh n cơ s s n xu t, kinh doanh th y s n i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm. 2. Yêu c u kh c ph c i v i nh ng cơ s ch bi n th y s n thu ho ch t vùng d ch không áp ng yêu c u an toàn d ch b nh. i u 14. Trách nhi m c a y ban nhân dân các t nh/thành ph tr c thu c trung ương 1. Phân công trách nhi m cho các ơn v có liên quan t ch c giám sát d ch b nh trên th y s n nuôi t i a phương. 2. Ph i h p v i C c Thú y trong vi c t ch c phòng ch ng d ch b nh và thu m u ki m tra, giám sát d ch b nh theo k ho ch phòng ch ng d ch b nh c a a phương. 3. Ch o, giám sát vi c x lý, tiêu h y th y s n nhi m b nh và huy ng l c lư ng tham gia ch ng d ch a phương theo ngh c a cơ quan thú y. i u 15. Trách nhi m c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. Tri n khai th c hi n quy ho ch phát tri n cơ s , vùng nuôi th y s n an toàn t i a phương; qu n lý cơ s , vùng nuôi th y s n an toàn theo ch c năng, nhi m v c a S . 2. Tham mưu cho y ban nhân dân t nh thành l p qu phòng, ch ng d ch b nh cho ng v t th y s n t i a phương và trong trư ng h p công b d ch, công b h t d ch. 3. Ch o các cơ quan chuyên môn hư ng d n ngư i nuôi các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh, tăng cư ng ki m tra, giám sát d ch b nh th y s n nuôi a phương. 4. Hư ng d n vi c sơ ch , ch bi n th y s n thu ho ch t vùng d ch áp ng yêu c u an toàn d ch b nh i v i các cơ s sơ ch , ch bi n theo phân c p theo Quy t nh s 117/2008/Q -BNN ngày 11/12/2008 c a B trư ng B Nông nghi p & PTNT ban hành Quy ch ki m tra và công nh n cơ s s n xu t, kinh doanh th y s n i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm.
  7. 5. Thông báo công khai, r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng, n t ng ngư i nuôi v mùa v th nuôi th y s n. i u 16. Trách nhi m c a Chi c c Thú y 1. Th c hi n vi c i u tra, kh o sát và xây d ng, tri n khai k ho ch phòng ch ng d ch b nh th y s n. 2. Báo cáo tình hình d ch b nh th y s n theo hư ng d n c a C c Thú y; 3. Th c hi n ki m tra i u ki n v sinh thú y cơ s s n xu t, kinh doanh gi ng và các cơ s . 4. T ch c l y m u ki m tra các ch tiêu môi trư ng, d ch b nh th y s n. 5. L p k ho ch và t ch c t p hu n nâng cao trình v phòng ch ng d ch b nh cho cán b thú y và các cơ s nuôi trên a bàn qu n lý. 6. Ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n các bi n pháp tăng cư ng ki m d ch, ki m soát v n chuy n ngay khi Quy t nh công b d ch b nh th y s n có hi u l c. 7. Hư ng d n, ki m tra và giám sát vi c th c hi n các bi n pháp phòng b nh, ch ng d ch b nh th y s n t i cơ s s n xu t, kinh doanh gi ng và các cơ s . 8. Hư ng d n, ki m tra vi c v n chuy n th y s n thu ho ch t vùng d ch v cơ s ch bi n. i u 17. Trách nhi m c a ch cơ s nuôi 1. Áp d ng các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh; ch p hành các quy nh v ki m d ch, báo cáo d ch b nh, thi t l p và lưu tr các lo i h sơ liên quan t i con gi ng; c i t o ao m; chăm sóc, qu n lý th y s n; x lý ch t th i (nư c th i, bùn th i và rác th i) theo hư ng d n c a các cơ quan ch c năng. 2. H p tác v i các cơ quan ch c năng trong vi c l y m u ki m tra các ch tiêu môi trư ng, d ch b nh. 3. ư c tham d các khóa t p hu n v phòng ch ng d ch b nh th y s n, k thu t nuôi do các cơ quan qu n lý t ch c. 4. ư c hư ng các h tr c a nhà nư c v ch ng d ch theo quy nh hi n hành. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 18. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn k p th i s a i, b sung. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - Lãnh o Bô Nông nghi p&PTNT; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo Chính ph , Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; Di p K nh T n
  8. - V Pháp ch , C c Thú y, C c NTTS, C c QLCL NLS&TS-B NN&PTNT; - S NN&PTNT, Chi c c Thú y các t nh, TP tr c thu c TW; - Các ơn v thu c C c Thú y - Lưu VT; PC.
Đồng bộ tài khoản