Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thư kiếm ân cừu lục - tập 2

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:172

135
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 4: Dùng rượu quân sư trêu hiệp nữ Trả kinh gieo món nợ thâm tình Trần Gia Lạc, Lục Phi Thanh cùng với quần hùng Hồng Hoa Hội theo Chu Trọng Anh băng qua hai khu vườn. Lúc này thế lửa rất lớn, hơi nóng ép người, trong màn đêm nhìn rõ những ngọn lửa đỏ bốc thẳng lên trời, khói mù dày đặc.... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thư kiếm ân cừu lục - tập 2

 1. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 2) 1 MUÅC LUÅC HÖÌI 4 DUÂNG RÛÚÅU QUÊN SÛ TRÏU HIÏÅP NÛÄ TRAÃ KINH GIEO MOÁN NÚÅ THÊM TÒNH....................................................................... 2 HÖÌI 5 Ö SAÂO LAÄNH QUÓ HIÏÅP CHÙÅN ÀÛÚÂNG XÑCH SAÁO ÀÖÅ QUAN QUÊN TRÖI DAÅT ....................................................................... 63 HÖÌI 6 LÊM HOAÅN NAÅN NAÃY SINH TÒNH NGHÔA CÛÚÁP QUÊN LÛÚNG CÛÁU TÏË DÊN NGHEÂO ........................................................... 122 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. KIM DUNG 2 HÖÌI 4 DUÂNG RÛÚÅU QUÊN SÛ TRÏU HIÏÅP NÛÄ TRAÃ KINH GIEO MOÁN NÚÅ THÊM TÒNH Trêìn Gia Laåc, Luåc Phi Thanh cuâng vúái quêìn huâng Höìng Hoa Höåi theo Chu Troång Anh bùng qua hai khu vûúân. Luác naây thïë lûãa rêët lúán, húi noáng eáp ngûúâi, trong maân àïm nhòn roä nhûäng ngoån lûãa àoã böëc thùèng lïn trúâi, khoái muâ daây àùåc. Maånh Kiïån Huâng, An Kiïån Cûúng vaâ Töëng Thiïån Bùçng àaä chaåy ra ngoaâi chó àaåo boån trang àinh chûäa lûãa tûâ lêu. Tûâ Thiïn Hoùçng hö lúán: “Hay laâ chuáng ta húåp sûác dêåp tùæt lûãa trûúác àaä röìi haäy noái chuyïån sau.” Chu YÃ mùæng: “Ngûúi àaä sai ngûúâi phoáng hoãa, laåi coân giaã vúâ laâm ngûúâi töët nûäa û?” Luác naây naâng nghe Tûâ Thiïn Hoùçng mêëy lêìn hö haâo phoáng hoãa, tin chùæc laâ chaâng chuã mûu thiïu chaáy Thiïët Àaãm trang nïn loâng àêìy cùm phêîn. Chu YÃ khöng theâm àïëm xóa àïën àöëi phûúng ngûúâi àöng thïë maånh nûäa, cûá vung àao lïn cheám Tûâ Thiïn Hoùçng. Hoå Tûâ vöåi vaä traánh neá, Chu YÃ àõnh àuöíi theo nhûng àaä bõ Triïåu Baán Sún caãn laåi. Thanh àún àao cuãa Chu YÃ àang cheám túái maänh liïåt, thïë maâ Triïåu Baán Sún chó kheä àûa tay chùån lïn söëng àao laâ lêåp tûác lûúäi àao nùång trõch nhû bõ nuái àeâ. Chu YÃ cêìm àao coân khöng chùæc, noái gò àïën chuyïån truy kñch cheám ngûúâi. Moåi chuyïån xaãy ta, Chu Troång Anh hêìu nhû khöng nghe thêëy, khöng nhòn thêëy, cûá saãi bûúác ra sau hêåu saãnh. Moåi ngûúâi vaâo theo, thêëy trong àoá coá àùåt linh àûúâng, trûúác linh võ àang thùæp hai ngoån nïën trùæng, baâi trñ rêët àún giaãn, nhuöëm maâu lùång leä thï lûúng. Chu Troång Anh veán têëm maân trùæng, àïí löå ra möåt cöî quan taâi nhoã http://ebooks.vdcmedia.com
 3. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 2) 3 maâu àen, haäy coân chûa àêåy nùæp. Thò ra sau khi sú yá àaánh chïët Chu Anh Kiïåt, vò Chu YÃ chûa vïì trang nïn öng chûa cho liïåm vaâ àoáng nùæp quan taâi con trai, àïí con gaái quay vïì àûúåc nhòn mùåt em lêìn cuöëi. Chu Troång Anh gêìm lïn: “Con trai cuãa ta tiïët löå haânh tung cuãa Vùn gia, àuáng thïë! Caác ngûúi muöën bùæt con ta, àûúåc lùæm! Àïën àêy maâ dêîn noá ài ài!” Têm thêìn cuãa öng àang cûåc kyâ kñch àöång, thanh êm laåc hùèn ài. Dûúái aánh nïën êm u, moåi ngûúâi thêëy trong quan taâi coá thi haâi cuãa möåt àûáa beá, àïìu khöng hiïíu gò caã. Chu YÃ la lïn: “Em trai cuãa ta múái coá mûúâi tuöíi. Noá chûa hiïíu biïët gò, lúä noái ra núi Vùn gia cuãa caác ngûúi àang nêëp. Gia gia cuãa ta vïì túái nhaâ nöíi cún thõnh nöå, lúä tay àaánh chïët thùçng beá. Meå cuãa ta phaát àiïn boã chaåy khoãi trang. Chûâng àoá àaä àuã vûâa loâng caác ngûúi chûa? Nïëu caác ngûúi chûa thêëy àuã thò giïët nöët hai cha con ta ài cho haã daå.” Moåi ngûúâi trong Höìng Hoa Höåi nghe vêåy àïìu khöng neán nöíi höëi hêån vö cuâng, ai cuäng caãm thêëy vûâa röìi mònh traách Chu Troång Anh laâ vaån lêìn khöng àuáng. Chûúng Têën laâ ngûúâi thùèng thùæn nhêët, bûúác lïn hai bûúác röìi lêåp tûác quò xuöëng laåy Chu Troång Anh, kïu lúán: “Laäo gia! Ta àaä àùæc töåi vúái öng röìi! Chûúng àaâ tûã naây xin àïìn töåi cho öng.” Noái xong, y àûáng dêåy, laåi chùæp tay Chu YÃ maâ noái: “Cö nûúng! Cö nûúng cûá goåi ta laâ tïn guâ ài, ta khöng daám giêån nûäa àêu.” Chu YÃ nghe cuäng thêëy buöìn cûúâi nhûng khöng sao cûúâi nöíi. Luác naây, Trêìn Gia Laåc cuâng vúái nhûäng ngûúâi àaä tûâng traách mùæng Chu Troång Anh nhû Laåc Bùng, Tûâ Thiïn Hoùçng, Dûúng Thaânh Hiïåp, Vïå Xuên Hoa àïìu àïën taå töåi. Trêìn Gia Laåc thûâa luác cuái mònh thi lïî, àûa tay chaåm kheä möåt caái, giaãi khai huyïåt àaåo dûúái àêìu göëi cuãa Chu Troång Anh, moåi ngûúâi àûáng bïn àïìu khöng thêëy gò. Chu Troång Anh traã lïî liïn tuåc, trong loâng cûåc kyâ khoá chõu, khöng noái àûúåc tiïëng naâo. Trêìn Gia Laåc hö to: “Chu laäo anh huâng àöëi xûã töët vúái Höìng Hoa Höåi chuáng ta, ún naây àïën chïët cuäng khöng thïí naâo quïn. Caác võ huynh àïå! Bêy giúâ quan troång nhêët laâ chûäa lûãa, moåi ngûúâi mau http://ebooks.vdcmedia.com
 4. KIM DUNG 4 mau ra tay ài.” Ai cuäng àöìng thanh vêng daå, têët caã àïìu chaåy ra ngoaâi. Ngoån lûãa saáng rûâng rûåc, ngoái trïn maái nhaâ rúi raâo raâo, xaâ nhaâ cöåt nhaâ gaäy rùng rùæc, trang àinh la heát êìm ô, tònh hònh cûåc kyâ röëi rùæm. An Têy vöën laâ vuâng nhiïìu gioá nhêët Trung Quöëc, möåt nùm ba trùm saáu mûúi ngaây thò khöng ngaây naâo khöng coá gioá. Luác naây gioá rêët lúán, caâng trúå sûác cho ngoån lûãa. Roä raâng àaám chaáy naây khöng coân caách naâo dêåp tùæt, chó chöëc laát laâ toâa Thiïët Àaãm trang to lúán naây seä trúã thaânh hoang àõa. Trong nhaâ àaä noáng raát mùåt, vaãi sö trùæng vaâ giêëy tiïìn vaâng baåc àaä tûå böëc chaáy, thïë maâ Chu Troång Anh vêîn àûáng ngú ngêín bïn quan taâi, höìn phaách ài àêu mêët hïët. Khöng bao lêu nûäa, lûãa seä chaáy túái àaåi saãnh naây, Vïå Xuên Hoa,Thaåch Song Anh, Tûúãng Tûá Cên àïìu àaä chaåy ra ngoaâi chûäa chaáy. Chu YÃ liïn tiïëp la goåi: “Gia gia, chuáng ta ra ngoaâi thöi.” Chu Troång Anh khöng lyá gò àïën naâng, chó giûúng to cùåp mùæt nhòn àûáa con trai àang nùçm trong quan taâi. Moåi ngûúâi àïìu biïët öng khöng núä àïí quan taâi cuãa con trai bõ thiïu trong ngoån lûãa, cuäng khöng núä rúâi khoãi àêy. Chûúng Têën khom thïm lûng xuöëng, lïn tiïëng: “Caác võ ca ca, àùåt quan taâi lïn lûng cuãa àïå ài.” Dûúng Thaânh Hiïåp beân vêån sûác nêng quan taâi lïn, àùåt lïn caái lûng guâ cuãa Chûúng Têën. Chûúng Têën khöng vûún thùèng dêåy, cûá cong lûng nhû vêåy maâ chaåy ra ngoaâi. Chu YÃ nêng àúä phuå thên, moåi ngûúâi àïìu chaåy uâa ra sên tröëng cuãa trang traåi. Chaåy ra ngoaâi chûa àûúåc bao lêu, maái nhaâ cuãa hêåu saãnh àaä àöí sêåp xuöëng. Moåi ngûúâi àïìu thêìm nghô: “Nguy hiïím quaá!” Têm Nghiïîn böîng la lïn: “UÁi chaâ! Tïn ûng traão bõ troái kia vêîn coân trong àoá.” Thaåch Song Anh noái: “Haång ngûúâi taác aác àa àoan nhû hùæn, bõ thiïu söëng cuäng khöng oan.” Laåc Bùng cuäng noái: “Vêåy laâ chuáng ta àïí cho thùçng khöën kia tröën mêët röìi.” Trêìn Gia Laåc hoãi ai, Laåc Bùng beân àem chuyïån http://ebooks.vdcmedia.com
 5. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 2) 5 Àöìng Triïåu Hoâa ra kïí. Maånh Kiïån Huâng cuäng kïí vuå tïn luân ba lêìn túái Thiïët Àaãm trang, àêìu tiïn laâ thaám thñnh trang traåi, röìi dêîn ngûúâi àïën bùæt Vùn Thaái Lai, cuöëi cuâng coân daám àïën töëng tiïìn. Tûâ Thiïn Hoùçng kïu lïn: “Àuáng röìi! Nhêët àõnh laâ hùæn phoáng hoãa.” Moåi ngûúâi àïìu nghô, nhêët àõnh laâ hùæn, khöng coân ai khaác. Tûâ Thiïn Hoùçng liïëc nhòn Chu YÃ, thêëy naâng cuäng àang liïëc nhòn mònh. AÁnh mùæt hai ngûúâi chaåm nhau, cuâng vöåi quay ài. Chu YÃ lúán tiïëng cùçn nhùçn: “Nhêët leá nhòn luân, êm mûu phoáng hoãa quaái aác naây nhêët àõnh chó coá boån luân múái nghô ra àûúåc. Ngûúâi khöng cao thò trong buång coá dao, chuyïån naây xûa nay ai cuäng biïët.” Trêìn Gia Laåc lïn tiïëng: “Chuáng ta phaãi bùæt àûúåc thùçng khöën àoá vïì àêy. Thêët ca, Baát ca, Cûãu ca, Thêåp ca, böën võ chia ra böën hûúáng àöng têy nam bùæc maâ luâng xeát, tòm àûúåc hay khöng thò trong voâng möåt giúâ cuäng trúã vïì baáo tin.” Böën ngûúâi tuên lïånh chaåy ài. Luác naây Luåc Phi Thanh vaâ Chu Troång Anh laâm lïî tûúng kiïën, cuâng toã yá ngûúäng möå nhau. Trêìn Gia Laåc laåi xin löîi Chu Troång Anh lêìn nûäa: “Chu laäo tiïìn böëi àaä vò Höìng Hoa Höåi maâ taán gia baåi saãn àïën nhû thïë naây, àaåi ên àaåi nghôa thêåt laâ suöët àúâi khöng baáo hïët. Boån taåi haå nhêët àõnh seä ài tòm Chu laäo thaái thaái vïì àoaân tuå cuâng laäo tiïìn böëi. Thiïët Àaãm trang àaä bõ huãy, àûúng nhiïn Höìng Hoa Höåi phaãi xêy dûång laåi. Töín thêët cuãa caác anh em trang àinh úã àêy, Höìng Hoa Höåi xin böìi thûúâng toaân böåi, laåi coân àïìn buâ cho hoå möåt phen cûåc khöí.” Chu Troång Anh mùæt thêëy Thiïët Àaãm trang chaáy thaânh tro buåi, taâi saãn têm huyïët nhiïìu nùm àaä bõ huãy trong chöëc laát, àûúng nhiïn khöng khoãi xoát xa. Nhûng nghe Trêìn Gia Laåc noái vêåy, öng lêåp tûác traã lúâi: “Trêìn àûúng gia noái gò laå vêåy? Tiïìn taâi laâ vêåt ngoaåi thên, caác haå noái nhûäng lúâi naây tûác laâ khöng coi ta laâ bùçng hûäu.” Tûâ xûa tñnh öng àaä thñch kïët giao, bêy giúâ moåi hiïíu lêìm àaä àûúåc giaãi quyïët, öng thêëy moåi ngûúâi trong Höìng Hoa Höåi lo cûáu lûãa cûáu ngûúâi, khöng nghô gò àïën baãn thên, nïn àöëi vúái Höìng Hoa Höåi laåi thïm phêìn kñnh troång vaâ caãm kñch. Trong chöëc laát maâ àûúåc kïët http://ebooks.vdcmedia.com
 6. KIM DUNG 6 giao vúái nhiïìu nhên vêåt anh huâng nhû thïë naây thêåt laâ thöëng khoaái. Chuyïån Thiïët Àaãm trang bõ àöët chaáy, taåm thúâi öng khöng nghô túái nûäa, nhûng vûâa nhòn qua cöî quan taâi nhoã xñu, trong loâng Chu Troång Anh laåi dêåy lïn möåt trêån àau thûúng. Luác naây Vïå Xuên Hoa vaâ Chûúng Têën àaä trúã vïì bêím baáo vúái Trêìn Gia Laåc laâ trong voâng saáu baãy dùåm khöng thêëy tung tñch cuãa Àöìng Triïåu Hoâa. Möåt luác sau, Tûâ Thiïn Hoùçng vaâ Dûúng Thaânh Hiïåp cuäng trúã vïì, noái rùçng mêëy dùåm phña àöng nam cuäng khöng coá boáng ngûúâi. Coá thïí trong luác höîn loaån lûãa chaáy, tïn khöën naây àaä thûâa cú tröën xa röìi. Trêìn Gia Laåc noái: “May maâ àaä biïët thùçng khöën àoá laâ ngûúâi cuãa Trêën Viïîn tiïu cuåc. Hùæn coá tröën túái chên trúâi goác bïí cuäng khöng lo, sau naây chùæc chùæn seä coá ngaây bùæt àûúåc.” Chaây quay laåi hoãi Chu Troång Anh: “Chu laäo tiïìn böëi! Nhûäng trang àinh cuâng nam phuå laäo êëu cuãa quñ trang, taåm thúâi yïn trñ úã àêu?” Chu Troång Anh àaáp: “Ta àõnh saáng mai cho moåi ngûúâi àïën Thñch Kim Vïå trûúác.” Tûâ Thiïn Hoùçng lïn tiïëng: “Tiïíu àiïåt coá möåt yá kiïën, xin laäo tiïìn böëi nghe xem coá àûúåc hay khöng.” Trêìn Gia Laåc noái: “Ai cuäng biïët Thêët ca ngoaåi hiïåu laâ Voä Gia Caát, tuác trñ àa mûu nhêët höåi chuáng ta. Thêët ca noái ài.” Chu YÃ liïëc xeáo Tûâ Thiïn Hoùçng möåt caái, nhùn muäi, röìi noái vúái Maånh Kiïån Huâng: “Maånh àaåi ca! Huynh nghe khöng, ngûúâi ta coân lúåi haåi hún Gia Caát Lûúång nûäa kòa. Chùæc laâ y gioãi hún Gia Caát Lûúång.” Maånh Kiïån Huâng chó móm cûúâi, coân Chu Troång Anh vöåi noái: “Xin Tûâ gia cho nghe cao kiïën.” Tûâ Thiïn Hoùçng noái: “Thùçng khöën hoå Àöìng tröën vïì túái núi chùæc chùæn seä thïm mùæm thïm muöëi, ùn noái bûâa baäi. Tïn hoå Vaån coá ài khöng coá vïì, boån choá sùn nhêët àõnh seä baáo quan, àöí rêët nhiïìu töåi traång lïn tiïìn böëi. Tiïíu àiïåt cho rùçng ngûúâi cuãa Thiïët Àaãm trang töët nhêët laâ ài vïì hûúáng têy, taåm thúâi traánh neá möåt chuát, àúåi biïët roä http://ebooks.vdcmedia.com
 7. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 2) 7 tònh hònh röìi múái tñnh kïë lêu daâi. Nïëu bêy giúâ ài vïì hûúáng àöng àïën Thñch Kim Vïå, e rùçng coá àiïìu khöng öín.” Chu Troång Anh rêët nhiïìu kinh nghiïåm, nghe Tûâ Thiïn Hoùçng goáp yá beân liïìn miïång khen phaãi: “Àuáng lùæm, àuáng lùæm! Laäo àïå thêåt khöng theån laâ Voä Gia Caát. Ngaây mai dô nhiïn phaãi àûa àïën thaânh An Têy trûúác. ÚÃ àoá ta coá nhiïìu bùçng hûäu, úã laåi mûúâi ngaây hay nûãa thaáng thò chùèng khoá gò.” Chu YÃ thêëy phuå thên khen ngúåi Tûâ Thiïn Hoùçng thò bêët maän trong loâng. Tuy naâng àaä hïët nghi ngûúâi àöët Thiïët Àaãm trang laâ Tûâ Thiïn Hoùçng nhûng trûúác àêy àaä lúä gheát röìi, nïn caâng nhòn caâng thêëy khöng vûâa mùæt. Chu Troång Anh baão Töëng Thiïån Bùçng: “Ngûúi dêîn moåi ngûúâi àïën An Têy chêu, coá thïí úã laåi nhaâ cuãa Ngö àaåi quan nhên. Moåi phñ töín thò àïën cûãa hiïåu cuãa chuáng ta maâ lêëy chi duâng, àúåi ta lo xong viïåc seä goåi ngûúi sau.” Chu YÃ hoãi: “Gia gia, chuáng ta khöng ài An Têy chêu sao?” Chu Troång Anh àaáp: “Àûúng nhiïn laâ khöng. Vùn gia àaä bõ bùæt trong trang traåi cuãa mònh, chuáng ta àêu thïí khoanh tay àûáng nhòn bùçng hûäu cuãa ngûúâi?” Chu YÃ, Maånh Kiïån Huâng, An Kiïån Cûúng nghe öng noái àïën viïåc ra tay cûáu Vùn Thaái Lai, moåi ngûúâi àïìu mûâng rúä. Trêìn Gia Laåc noái: “Haão yá cuãa Chu laäo tiïìn böëi, boån taåi haå muön phêìn caãm kñch. Nhûng viïåc cûáu Vùn tûá ca chñnh laâ giïët quan taåo phaãn, maâ quñ võ àïìu laâ lûúng dên an phêån thuã thûúâng, khùæc hùèn nhûäng keã bön têíu giang höì nhû boån taåi haå. Nïëu tiïìn böëi àñch thên ra tay, e rùçng coá phêìn khöng tiïån. Chó xin Chu laäo tiïìn böëi cho yá kiïën àïí chó giaáo vïì chiïën lûúåc, coân viïåc ra tay giïët choá cûáu ngûúâi thò àïí boån taåi haå àñch thên lo liïåu.” Chu Troång Anh vuöët choâm rêu daâi röìi noái: “Trêìn àûúng gia! Caác haå àûâng súå liïn luåy àïën boån ta. Caác haå khöng chõu àïí ta giuáp àúä bùçng hûäu, tûác laâ khöng coi Chu möî laâ baån töët.” Luåc Phi Thanh noái xen vaâo: “Chu laäo anh huâng nghôa nùång nhû nuái Thaái Sún, giang höì khöng ai khöng phuåc. Nïëu khöng thïë http://ebooks.vdcmedia.com
 8. KIM DUNG 8 thò ta cuâng laäo huynh chûa tûâng quen biïët, trïn ngûúâi Vùn tûá gia laåi mang troång aán, laâm sao ta daám ngang nhiïn giúái thiïåu àïën Thiïët Àaãm trang?” Trêìn Gia Laåc suy nghô möåt luác röìi noái: “Chu laäo anh huâng troång nghôa nhû thïë, têët caã anh em trïn dûúái cuãa Höìng Hoa Höåi àïìu caãm ún àaåi àûác.” Laåc Bùng bûúác lïn, cuái laåy röìi noái: “Laäo tiïìn böëi ruát àao tûúng trúå, vaän böëi xin thay mùåt phu quên caãm taå trûúác.” Chu Troång Anh vöåi àúä naâng dêåy noái: “Vùn tûá phu nhên cûá viïåc yïn têm. Khöng cûáu àûúåc Vùn Thaái Lai trúã vïì, ta thïì khöng laâm ngûúâi nûäa.” Röìi öng quay trúã laåi baão Trêìn Gia Laåc: “Chuyïån naây khöng nïn chêåm trïî, Trêìn àûúng gia mau ra hiïåu lïånh ài.” Trêìn Gia Laåc noái: “Chuyïån naây taåi haå nhêët àõnh khöng daám. Xin hai võ Chu tiïìn böëi vaâ Luåc tiïìn böëi thûúng lûúång xem sao.” Luåc Phi Thanh noái: “Trêìn àûúng gia àûâng quaá khaách saáo. Höìng Hoa Höåi laâ chuã, chuáng ta laâ khaách, tuyïåt àöëi khöng àûúåc lêëy khaách àoaåt chuã.” Trêìn Gia Laåc khiïm nhûúâng mêëy lêìn nûäa khöng àûúåc, beân noái: “Vêåy thò taåi haå phaãi laåm quyïìn röìi.” Chaâng quay ngûúâi laåi, phaát hiïåu lïånh àiïìu àöång nhên maä. Luác naây ngoån lûãa vêîn chûa tùæt hùèn, muâi göî chaáy vêîn kheát nöìng trong khöng khñ. Moåi ngûúâi im phùng phùæc àúåi lïånh, nghe caã tiïëng nöí laách taách khi gioá thöíi vaâo nhûäng àaám lûãa taân. Nhoám thûá nhêët laâ Kim Àõch Tuá Taâi Dû Ngû Àöìng cuâng anh em Têy Xuyïn song hiïåp Thûúâng Haách Chñ, Thûúâng Baá Chñ. Ba ngûúâi naây phaãi nhanh choáng thaám thñnh haânh tung cuãa Vùn Thaái Lai. giûä liïn laåc vúái nhau, thûúâng xuyïn bêím baáo, coi nhû nhoám múã àûúâng. Nhoám thûá hai laâ Thiïn Tñ Nhû Lai Triïåu Baán Sún laänh àaåo Thêåp àûúng gia Chûúng Têën, Quó Kiïën Sêìu Thaåch Song Anh. http://ebooks.vdcmedia.com
 9. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 2) 9 Nhoám thûá ba laâ Truy Höìn Àoaåt Mïånh Vö Trêìn àaåo nhên laänh àaåo Thiïët Thaáp Dûúng Thaânh Hiïåp, Àöìng Àêìu Ngaåc Nhû Tûúãng Tûá Cên. Nhoám thûá tû laâ töíng àaâ chuã Trêìn Gia Laåc laänh àaåo Cûãu Maång Cêím Baâo Vïå Xuên Hoa, Thû Àöìng Têm Nghiïîn. Nhoám thûá nùm laâ Miïn Lyá Chêm Luåc Phi Thanh laänh àaåo Thêìn Tûã Maånh Kiïån Huâng, Àöåc Giaác Höí An Kiïån Cûúng. Nhoám thûá saáu laâ Thiïët Àaãm Chu Troång Anh laänh àaåo Tiïu Lyá Luåc Chu YÃ, Voä Gia Caát Tûâ Thiïn Hoùçng vaâ Uyïn Ûúng Àao Laåc Bùng. Trêìn Gia Laåc chia nhoám xong xuöi, beân noái: “Bêy giúâ Thêåp tûá àïå lêåp tûác khúãi haânh. Coân moåi ngûúâi nghó taåi àêy, saáng súám mai khúãi haânh, chia nhoám ài túái aãi Gia Cöëc röìi têåp húåp laåo. Tïn choá sùn Tön Quyânh giûä aãi naây nhêët àõnh seä tra xeát nghiïm mêåt, caác võ nhúá àûâng sú yá.” Moåi ngûúâi àïìu àöìng thanh tuên lïånh. Dû Ngû Àöìng chùæp tay nhòn moåi ngûúâi tûâ biïåt, röìi nhaãy lïn ngûåa khúãi haânh. Ài àûúåc mêëy bûúác, chaâng quay àêìu laåi liïëc nhòn Laåc Bùng. Thêëy naâng vêîn cuái àêìu thêîn thúâ nghô ngúåi, chùèng àïí yá gò àïën chuyïån chaâng ra ài, anh tuá taâi si tònh naây thúã daâi sûúân sûúåt röìi quêët ngûåa chaåy ài möåt caách àiïn cuöìng. Moåi ngûúâi tòm chöî saåch seä àïí nguã. Trêìn Gia Laåc kheä baão Tûâ Thiïn Hoùçng: “Thêët ca! Phen naây Chu laäo anh huâng bõ chuáng ta liïn luåy àïën nöîi taán gia baåi saãn, laåi coân con chïët vúå boã, thïë maâ vêîn trûúång nghôa ài cûáu Tûá ca. Doåc àûúâng huynh phaãi chuá yá àûâng àïí boån quan phuã nhêån ra öng êëy. Coân Tûá têíu àang bõ thûúng maâ laåi buöìn chuyïån Tûá ca, khi gùåp chuyïån chùæc seä liïìu mònh. Thêët ca haäy lûu yá àûâng àïí cö êëy thñ maång. Ài àûúâng khöng cêìn quaá gêëp ruát, nïëu giûä àûúåc khöng àöång thuã laâ töët nhêët.” Tûâ Thiïn Hoùçng gêåt àêìu àöìng yá. Moåi ngûúâi nguã chûâng hai giúâ thò trúâi saáng. Thiïn Tñ Nhû Lai Triïåu Baán Sún dêîn Chûúng Têën vaâ Thaåch Song Anh ài trûúác tiïn. http://ebooks.vdcmedia.com
 10. KIM DUNG 10 Laåc Bùng suöët àïm khöng chúåp mùæt, goåi Chûúng Têën túái baão: “Thêët àïå, doåc àûúâng chúá nïn gêy sûå.” Chûúng Têën àaáp: “Tûá têíu yïn têm. Cûáu Tûá ca laâ àaåi sûå, àïå coá höì àöì àïën mêëy cuäng phaãi biïët lo liïåu.” Boån Maånh Kiïån Huâng, Töëng Thiïån Bùçng lo viïåc khêm liïåm thi haâi cuãa Chu Anh Kiïåt, röìi an taáng caånh trang. Chu YÃ phuåc dûúái àêët kïu khoác thaãm thiïët, böå mùåt giaâ nua cuãa Chu Troång Anh cuäng lïå chaãy ngang doåc. Moåi ngûúâi trong Höìng Hoa Höåi àïìu thi lïî trûúác möå. Sau àoá, ba nhoám cuãa Vö Trêìn, Trêìn Gia Laåc, Luåc Phi Thanh cuäng lêìn lûúåt khúãi haânh. Nhoám cuöëi cuâng ra ài laâ Chu Troång Anh vaâ Tûâ Thiïn Hoùçng dêîn rêët àöng ngûúâi trong trang cuäng àaä lïn àûúâng. Àïën Triïåu Gia Baão, dên chuáng àõa phûúng biïët tin Thiïët Àaãm trang bõ chaáy àïìu keáo àïën hoãi thùm. Chu Troång Anh caãm ún hoå röìi àûa nhau àïën möåt tiïåm ùn. Ùn uöëng xong xuöi thò àûa cho Töëng Thiïån Bùçng möåt ngaân laång baåc, dùån doâ y röìi chia tay phi ngûåa vïì hûúáng àöng. * * * Doåc àûúâng luác naâo Chu YÃ cuäng kònh chöëng Tûâ Thiïn Hoùçng. Dûúâng nhû naâng thêëy hoå Tûâ laâm gò noái gò cuäng coá chöî khöng àuáng. Chu Troång Anh nghiïm mùåt traách mùæng cuäng vêåy. Laåc Bùng móm cûúâi khuyïn giaãi cuäng thïë. Tûâ Thiïn Hoùçng àaä cöë nhêîn naåi noái nùng nhoã nheå nhûng Chu YÃ quyïët khöng chõu buöng tha, cûá múã miïång ra laâ boáng gioá, chùèng nïí mùåt chuát naâo. Tûâ Thiïn Hoùçng cuäng phaãi bûåc tûác trong loâng, nghô: “Chùèng qua laâ ta nïí mùåt phuå thên cö maâ nïí cö ba phêìn. Chùèng leä ta súå cö thêåt hay sao? Voä Gia Caát naây ngang doåc giang höì, anh huâng haâo kiïåt khöng ai laâ khöng kñnh troång, chùèng leä höm nay àïí con nhaäi naây trïu cho tûác àûúåc?” Chaâng cûá cûúäi ngûåa ài sau cuâng, khöng noái cêu naâo, cûá àïm dûâng laåi ùn xong laâ nguã ngay, saáng súám laåi lïn http://ebooks.vdcmedia.com
 11. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 2) 11 àûúâng. Suöët con àûúâng ngûåa khöng dûâng voá, àïën ngaây thûá ba àaä ra khoãi aãi Gia Cöëc. Chu Troång Anh thêëy con gaái khöng biïët nghe lúâi, àaä nhiïìu lêìn goåi riïng ra maâ traách cûá. Chu YÃ vêng vêng daå daå, nhûng möîi khi nhòn thêëy Tûâ Thiïn Hoùçng laåi nhõn khöng nöíi, kï tuã àûáng vaâo miïång chaâng. Chu Troång Anh nghô buång: “Nïëu coá vúå mònh úã àêy, coá thïí seä daåy döî àûúåc con gaái. Bêy giúâ baâ êëy àaä tûác giêån boã ài, khöng biïët lûu laåc núi naâo.” Nghô àïën àoá öng bêët giaác buöìn rêìu, nhòn qua thêëy Tûâ Thiïn Hoùçng khöng vui laåi thïm phêìn aáy naáy. Möåt àïm ài àïën Tuác Chêu, böën ngûúâi troå laåi möåt khaách saån gêìn Àöng Mön. Tûâ Thiïn Hoùçng ra ngoaâi, möåt höìi trúã laåi noái: “Thêåp tûá àïå chûa àuöíi kõp Tûá ca, cuäng chûa gùåp Têy Xuyïn song hiïåp.” Chu YÃ khöng nhõn àûúåc, choä miïång vaâo: “Laâm sao huynh biïët àûúåc, chó töí noái bûâa.” Tûâ Thiïn Hoùçng liïëc naâng möåt caái, khöng noái gò. Chu Troång Anh súå con gaái tiïëp tuåc buöng lúâi vö lïî, beân lïn tiïëng: “Rûúåu úã vuâng naây nöíi tiïëng laâ ngon. Thêët gia, hai chuáng ta ài qua àaåi löå phña àöng, àïën Haånh Hoa Lêu uöëng mêëy cheán.” Tûâ Thiïn Hoùçng àaáp: “Thïë thò tuyïåt diïåu.” Chu YÃ lïn tiïëng: “Gia gia con cuäng ài.” Tûâ Thiïn Hoùçng cûúâi khò möåt tiïëng. Chu YÃ giêån dûä noái: “Huynh cûúâi caái gò? Chùèng leä ta khöng ài àûúåc hay sao?” Tûâ Thiïn Hoùçng quay mùåt ài, coi nhû khöng nghe thêëy. Laåc Bùng móm cûúâi giaãng hoâa: “YÃ muöåi, chuáng ta cuâng ài. Taåi sao nûä nhên laåi khöng àûúåc àïën tûãu lêu uöëng rûúåu?” Chu Troång Anh laâ ngûúâi phoáng khoaáng nïn cuäng khöng ngùn trúã. Böën ngûúâi àïën Haånh Hoa Lêu goåi rûúåu vaâ thûác ùn. Nûúác suöëi vuâng Tuác Chêu trong xanh àùåc biïåt àem cêët rûúåu thúm tho vö cuâng, coá thïí goåi laâ söë möåt vuâng têy bùæc. Tiïíu nhõ laåi àûa lïn möåt khay baánh nûúáng haão haång úã Tuác Chêu, mïìm nhû giêëc möång muâa xuên, trùæng nhû trùng giûäa àïm thi, vûâa deão vûâa doân. Chu YÃ vûâa thûúãng thûác vûâa khen liïìn miïång. Tûãu lêu naây àöng khaách nïn http://ebooks.vdcmedia.com
 12. KIM DUNG 12 böën ngûúâi khöng tiïån thûúng lûúång vïì viïåc cûáu Vùn Thaái Lai, chó noái chuyïån phiïëm vïì phong caãnh doåc àûúâng. Chu Troång Anh böîng hoãi Tûâ Thiïn Hoùçng: “Trêìn àûúng gia cuãa quñ höåi tuöíi coân rêët treã, daáng veã nhû cöng tûã nhaâ giaâu, thïë maâ tinh thöng quyïìn thuêåt nhiïìu nhaâ nhiïìu phaái, thêåt sûå xûa nay chûa tûâng thêëy. Luác àêëu quyïìn vúái ta, böå quyïìn phaáp cuöëi cuâng maâ y sûã duång thêåt laâ kyâ dõ, khöng hiïíu goåi laâ gò? Thêët gia coá biïët hay khöng?” Chu YÃ cuäng àang thùæc mùæc chuyïån naây, nghe phuå thên hoãi beân im lùång maâ nghe. Tûâ Thiïn Hoùçng àaáp: “Trêìn àûúng gia laâ tam cöng tûã cuãa Trêìn Caác Laäo úã Haãi Ninh. Phen naây cuäng laâ lêìn àêìu tiïn taåi haå gùåp Trêìn àûúng gia. Nùm mûúâi lùm tuöíi, y àaä àûúåc Vu laäo àûúng gia cuãa boån taåi haå dêîn lïn Thiïn Sún gùåp Thiïn Trò Quaái Hiïåp baái sû, maäi khöng trúã vïì Giang Nam. Trong tïå höåi chó coá Vö Trêìn àaåo trûúãng, Triïåu tam ca vaâ mêëy võ hûúng chuã lúán tuöíi laâ àaä tûâng gùåp y höìi nhoã. Böå quyïìn phaáp àoá, theo taåi haå thò chùæc laâ do Thiïn Trò Quaái Hiïåp saáng chïë ra röìi truyïìn thuå cho Trêìn àûúng gia.” Chu Troång Anh noái: “Höìng Hoa Höåi lûâng danh khùæp Giang Nam maâ töíng àaâ chuã laåi giöëng nhû möåt cöng tûã phuá quñ. Luác ta vûâa gùåp àaä thêëy kinh ngaåc, thêëy coá phêìn khöng tûúng xûáng. Sau naây àöëi àaáp röìi giao thuã vúái y, múái biïët y chùèng nhûäng voä cöng rêët gioãi maâ kiïën thûác cuäng bêët phaâm, thêåt sûå laâ möåt nhên vêåt ñt ai bò àûúåc. Thïë múái goåi laâ chên nhên khöng thïí coi tûúáng maâ lûúâng.” Tûâ Thiïn Hoùçng vaâ Laåc Bùng nghe öng nhiïåt liïåt taán dûúng thuã laänh cuãa mònh, dô nhiïn rêët vui mûâng. Nhûng chó chöëc laát, Laåc Bùng laåi nghô àïën chuyïån an nguy cuãa chöìng mònh, lo chaâng àang bõ boån cöng sai ngûúåc àaäi, nïn sêìu naäo laåi ngay. Chu Troång Anh laåi noái: “Mêëy nùm gêìn àêy, trong voä lêm xuêët hiïån khöng ñt nhên vêåt kiïåt xuêët. Thêåt laâ Trûúâng Giang soáng sau döìi soáng trûúác, chó mûúâi nùm maâ nhên sûå àaä mêëy lêìn thay àöíi. Cuäng nhû laäo àïå thöi, trñ duäng song toaân ñt thêëy trong giang höì. Laäo àïå àûâng àïí uöíng phñ thên thuã thïë naây, phaãi cöë maâ laâm nïn sûå nghiïåp.” http://ebooks.vdcmedia.com
 13. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 2) 13 Tûâ Thiïn Hoùçng liïn tiïëp vêng daå, coân Chu YÃ laåi hûâ möåt tiïëng, nghô buång: “Gia gia cuãa ta taán dûúng ngûúi quaá àaáng. Thïë maâ ngûúi coân khen phaãi, khöng biïët mùæc cúä hay sao?” Chu Troång Anh uöëng möåt húáp rûúåu röìi noái: “Tûâng nghe noái Vu laäo àûúng gia cuãa quñ höåi laâ àïå tûã Thiïëu Lêm, rêët gêìn vúái mön höå cuãa ta. Tûâ lêu ta àaä muöën gùåp öng êëy àïí thónh giaáo möåt lêìn, nhûng ngûúâi Giang Nam keã Têy Bùæc, têm nguyïån àoá chûa àaåt àûúåc maâ öng êëy àaä vïì coäi têy thiïn röìi. Ta vêîn thûúâng hoãi vïì lai lõch sû thûâa cuãa öng êëy, nhûng ngûúâi noái thïë naây ngûúâi noái thïë kia, cuöëi cuâng khöng biïët tin naâo laâ chñnh xaác.” Tûâ Thiïn Hoùçng noái: “Trûúác nay Vu laäo àûúng gia vêîn khöng nhùæc àïën sû thûâa, maäi àïën luác lêm chung múái noái ra. Trûúác kia öng êëy hoåc voä nghïå úã Phuác Kiïën Thiïëu Lêm tûå.” Chu Troång Anh noái: “Ta laåi hoåc úã Thiïëu Thêët, tónh Haâ Nam. Thiïëu Lêm bùæc phaái hay nam phaái cuäng vöën möåt nhaâ, thïë thò ta cuâng Vu laäo àûúng gia tuy khöng hoåc cuâng tu viïån nhûng coá thïí goåi laâ àöìng mön.” Öng ngûâng möåt chuát röìi noái tiïëp: “Trûúác kia nghe noái voä cöng cuãa töíng àaâ chuã Höìng Hoa Höåi rêët gêìn vúái Thiïëu Lêm, ta vò ngûúäng möå nïn àaä hoãi thûã böëi phêån cuãa öng êëy úã phaái Thiïëu Lêm maâ khöng ai biïët, nïn caãm thêëy kinh ngaåc trong loâng. Nhên vêåt lûâng lêîy nhû öng êëy, nïëu xuêët thên tûâ phaái Thiïëu Lêm maâ khöng ai biïët thò thêåt laâ kyâ laå. Ta cuäng tûâng viïët thû, öng êëy höìi àaáp rêët khiïm cung, nhûng chó toaân laâ cêu khaách saáo, hoaân toaân khöng nhùæc àïën mön phaái Thiïëu Lêm.” Tûâ Thiïn Hoùçng noái: “Vu laäo àûúng gia khöng àïì cêåp àïën mön phaái voä cöng cuãa mònh, chùæc chùæn coá chöî khuêët khuác gò khoá noái. Xûa nay öng êëy rêët thñch kïët giao bùçng hûäu. Ngûúâi nhiïåt tònh troång nghôa nhû laäo tiïìn böëi, nïëu gùåp Vu laäo àûúng gia thò nhêët àõnh hai ngûúâi múái gùåp àaä tònh nhû cöë cûåu.” Chu YÃ laånh luâng lïn tiïëng: “Nhên vêåt Höìng Hoa Höåi rêët thñch coi thûúâng ngûúâi khaác. Bùng tyã, khöng phaãi muöåi noái tyã tyã àêu.” Tûâ Thiïn Hoùçng mùåc kïå khöng lyá gò àïën naâng. http://ebooks.vdcmedia.com
 14. KIM DUNG 14 Chu Troång Anh laåi hoãi: “Khöng hiïíu Vu laäo àûúng gia mùæc bïånh gò maâ taå thïë? Tuöíi taác cuãa öng êëy hònh nhû cuäng khöng lúán hún ta laâ mêëy.” Tûâ Thiïn Hoùçng àaáp: “Vu laäo àûúng gia hûúãng thoå àûúåc saáu mûúi lùm tuöíi. Nguyïn do bïånh traång cuãa öng êëy noái ra rêët daâi doâng, chöî naây laåi àöng ngûúâi taåp nhaåp. Àïm nay chuáng ta cöë ài thïm mêëy chuåc dùåm, tòm núi hoang daä àïí taåi haå coá thïí bêím baáo vúái tiïìn böëi tó mó hún.” Chu Troång Anh khen phaãi, beân goåi tñnh tiïìn. Tûâ Thiïn Hoùçng noái: “Xin àúåi chöëc laát, taåi haå phaãi xuöëng dûúái möåt chuát àaä.” Chu Troång Anh vöåi baão: “Laäo àïå! Àêy laâ ta múâi, laäo àïå khöng àûúåc giaânh thanh toaán.” Tûâ Thiïn Hoùçng vêng daå röìi nhanh chên bûúác xuöëng lêìu. Chu YÃ bôu möi röìi noái: “Luác naâo cuäng leán leán luát luát.” Chu Troång Anh traách mùæng: “Con gaái gò maâ ùn noái bûâa baäi, chùèng coá qui cuã gò caã.” Laåc Bùng móm cûúâi lïn tiïëng: “YÃ muöåi! Thêët ca cuãa ta coá lùæm súã trûúâng. Muöåi maâ trïu choåc y, nhúá cêín thêån coi chûâng bõ y bùæt cheåt.” Chu YÃ hûá möåt tiïëng röìi noái: “Nam tûã haán gò maâ àûáng chûa cao bùçng muöåi! Chùèng leä muöåi súå hùæn hay sao?” Chu Troång Anh muöën traách cûá gò àoá, nhûng böîng nghe tiïëng bûúác chên lïn lêìu beân im lùång khöng noái nûäa. Tûâ Thiïn Hoùçng lïn túái núi röìi noái: “Thöi, chuáng ta ài.” Chu Troång Anh beân thanh toaán tiïìn, quay vïì khaách saån lêëy àöì àaåc quêìn aáo, röìi lïn ngûåa ra ngoaâi thaânh. May maâ trúâi chûa töëi nïn cûãa thaânh coân múã. Böën con ngûåa chaåy möåt húi ngoaâi ba chuåc. Túái chöî bïn traái coá möåt daäy mûúâi mêëy göëc cêy lúán, phña sau haâng cêy naây laåi coá nhiïìu taãng àaá dûång lïn nhû bònh phong, àuáng laâ möåt núi êín naáu rêët töët. Chu Troång Anh baão: “Chuáng ta úã àêy nheá.” http://ebooks.vdcmedia.com
 15. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 2) 15 Tûâ Thiïn Hoùçng àaáp: “Hay lùæm!” Böën ngûúâi beân buöåc ngûåa röìi ngöìi tûåa vaâo göëc cêy. Luác naây trùng saáng sao thûa, àïm thanh maát meã, gioá lay ngoån coã nghe xaâo xaåc. Tûâ Thiïn Hoùçng àang àõnh kïí chuyïån thò böîng nghe thêëy xa xa coá tiïëng voá ngûåa, beân nùçm aáp tai xuöëng àêët lùæng nghe möåt luác, röìi àûáng dêåy noái: “Coá ba con ngûåa chaåy túái àêy.” Chu Troång Anh àûa tay ra hiïåu, böën ngûúâi thaáo dêy cûúng, dêîn ngûåa nêëp sau taãng àaá. Khöng bao lêu, tiïëng voá ngûåa laåi gêìn, ba con ngûåa cûá theo àûúâng caái maâ chaåy vïì hûúáng àöng. Dûúái aánh trùng thêëy roä caã ba kyå sô àïìu cöåt vaãi trùæng trïn àêìu, ngûúâi khoaác aáo daâi coá soåc, àuáng laâ caách ùn mùåc cuãa ngûúâi Höìi. Trïn yïn ngûåa àïìu coá treo loan àao. Àúåi ba con ngûåa chaåy xa, böën ngûúâi múái quay vïì chöî ngöìi cuä. Suöët ngaây ài àûúâng khöng raãnh röîi àïí noái chuyïån, luác naây Chu Troång Anh múái hoãi àïën nguyïn do taåi sao triïìu àònh quyïët bùæt Vùn Thaái Lai. Laåc Bùng noái: “Quan phuã vêîn coi Höìng Hoa Höåi laâ caái gai trûúác mùæt, chuyïån àoá khöng cêìn phaãi noái. Nhûng lêìn naây chuáng phaái ài rêët nhiïìu voä lêm cao thuã, khöng bùæt àûúåc Tûá ca chûa chõu buöng tay, àoá laâ coá nguyïn nhên khaác. Thaáng trûúác Vu laäo àûúng gia tûâ töíng àaâ úã Thaái Höì ài àïën Bùæc Kinh, coá goåi vúå chöìng vaän böëi ài cuâng. Khi àïën Bùæc Kinh, Vu laäo àûúng gia noái nhoã: àïm nay phaãi vaâo Hoaâng cung àïí gùåp hoaâng àïë Caân Long. Chuyïån naây khiïën boån vaän böëi phaãi möåt phen hoaãng súå, hoãi laäo àûúng gia gùåp tïn hoaâng àïë kia àïí laâm gò nhûng öng êëy khöng chõu noái. Tûá ca beân khuyïn: tïn hoaâng àïë naây êm hiïím àöåc aác, töët nhêët laâ goåi thïm Vö Trêìn àaåo trûúãng, Triïåu tam ca, Têy Xuyïn song hiïåp àïën kinh thaânh röìi nhúâ Thêët ca tñnh möåt caách an toaân nhêët.” Chu YÃ liïëc Tûâ Thiïn Hoùçng möåt caái, thêìm nghô: “Chùèng leä tïn luân naây laåi coá baãn lônh àïën thïë? Moåi ngûúâi phaãi àïën thónh giaáo ngûúi û, ta quyïët khöng tin.” Chu Troång Anh khen: “Tûá gia noái àuáng lùæm.” http://ebooks.vdcmedia.com
 16. KIM DUNG 16 Laåc Bùng kïí tiïëp: “Vu laäo àûúng gia noái öng êëy ài gùåp hoaâng àïë laâ coá viïåc troång àaåi, khöng thïí ài nhiïìu ngûúâi vaâo cung, rêët dïî phaát sinh biïën cöë. Tûá ca nghe laäo àûúng gia noái thïí, àûúng nhiïn phaãi tuên hiïåu lïånh. Àïm höm àoá hai ngûúâi ài vaâo trong cung, vaän böëi cûá àûáng ngoaâi tûúâng hoaâng cung maâ tröng àúåi, thêëp thoãm súå haäi. Maäi hún möåt giúâ sau hoå múái nhaãy ra khoãi tûúâng, röìi saáng súám höm sau caã ba rúâi khoãi kinh thaânh, lêåp tûác trúã vïì Giang Nam. Vaän böëi leán hoãi Tûá ca xem coá gùåp tïn hoaâng àïë hay khöng, röët cuöåc laâ viïåc gò. Tûá ca àaáp, hoaâng àïë thò àaä gùåp röìi, coân viïåc naây liïn quan àïën chuyïån lêåt àöí Thanh triïìu, khöi phuåc àaåi nghiïåp cho ngûúâi Haán. Dô nhiïn khöng phaãi laâ Tûá ca khöng tin vaän böëi nhûng thïm möåt ngûúâi biïët thò thïm möåt phêìn ruãi ro tiïët löå bñ mêåt nïn khöng noái roä ra. Vaän böëi cuäng khöng hoãi thïm nhiïìu.” Chu Troång Anh laåi khen ngúåi: “Hoaâi baäo cuãa Vu laäo àûúng gia thêåt laâ khöng nhoã, daám leãn vaâo cung tòm gùåp hoaâng àïë. Trong khùæp thiïn haå, chùèng coá mêëy ngûúâi can àaãm àïën thïë.” Laåc Bùng kïí tiïëp: “Vïì túái Giang Nam, Vu laäo àûúng gia chia tay vúái boån vaän böëi. Boån vaän böëi quay vïì töíng àaâ úã Thaái Höì, coân öng êëy ài àïën Haãi Ninh úã Haâng Chêu. Tûâ luác ài Haãi Ninh vïì, thêìn sùæc öng êëy thay àöíi hùèn, giöëng nhû àöåt ngöåt giaâ thïm mûúâi mêëy tuöíi, suöët ngaây khöng thêëy nuå cûúâi, röìi vaâi ngaây sau thò khúãi bïånh. Tûá ca coá noái nhoã cho vaän böëi biïët, vò ngûúâi yïu nhêët trong àúâi cuãa laäo àûúng gia àaä taå thïë nïn öng êëy quaá thûúng têm maâ chïët...” Noái àïën àêy, Laåc Bùng vaâ Tûâ Thiïn Hoùçng àïìu rúi nûúác mùæt. Chu Troång Anh cuäng khöng neán nöíi, quay ài hó muäi. Laåc Bùng lau nûúác mùæt röìi noái tiïëp: “Trûúác luác lêm chung, laäo àûúng gia cho triïåu têåp mûúâi hai ngûúâi chaánh phoá hûúng chuã cuãa nöåi tam àûúâng vaâ ngoaåi tam àûúâng, haå lïånh ài àoán thiïëu àaâ chuã vïì, tiïëp nhiïåm ngöi võ töíng àaâ chuã. Öng coân noái: àêy khöng phaãi vò ñch kyã hay tû têm gò, nhûng chuyïån naây coá liïn quan àïën viïåc quang phuåc thiïn haå nhaâ Haán, àoá laâ viïåc quan troång nhêët. Nguyïn nhên bïn trong thò bêy giúâ chûa thïí noái roä, sau naây moåi ngûúâi seä biïët. Maâ cho duâ öng êëy khöng àïí laåi di ngön nhêët àõnh huynh àïå cuäng vò caãm ên àûác maâ nhêët trñ uãng höå thiïëu àaâ chuã tiïëp quaãn àaåi nhiïåm naây.” http://ebooks.vdcmedia.com
 17. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 2) 17 Chu Troång Anh hoãi: “Khöng hiïíu thiïëu àaâ chuã xûng hö nhû thïë naâo vúái laäo àûúng gia?” Laåc Bùng àaáp: “Vöën laâ nghôa tûã! Thiïëu àaâ chuã vöën laâ tam cöng tûã cuãa Trêìn Caác Laäo úã Haãi Ninh, nùm mûúâi lùm tuöíi àaä àöî cûã nhên. Àöî àaåt chûa àûúåc bao lêu thò laäo àûúng gia àaä dêîn y àïën Thiïn Sún Bùæc, tòm Thiïn Trò Quaái Hiïåp Viïn laäo anh huâng àïí xin hoåc voä. Coân taåi sao cöng tûã cuãa Tûúáng Quöëc phuã laåi coá thïí baái möåt haâo kiïåt voä lêm laâm nghôa phuå thò chuyïån naây boån vaän böëi khöng sao biïët àûúåc.” Chu Troång Anh noái: “Nguyïn nhên chuyïån àoá chùæc chùæn Vùn tûá gia àaä biïët.” Laåc Bùng noái: “Hònh nhû Tûá ca cuäng khöng roä lùæm. Luác laäo àûúng gia sùæp chïët, coân möåt têm nguyïån chûa hoaân thaânh nïn rêët cêìn gùåp thiïëu àaâ chuã möåt lêìn. Öng êëy vûâa tûâ Bùæc Kinh trúã vïì àaä gêëp ruát ngûúâi àïën Höìi Cûúng, dùån thiïëu àaâ chuã vïì gêëp Ngoåc Hû àaåo quaán úã An Têy àúåi lïånh. Viïn laäo tiïìn böëi Thiïn Trò Laäo Quaái khöng yïn têm nïn cuâng ài vúái thiïëu àaâ chuã vïì phña àöng. Khöng ngúâ laäo àûúng gia laåi taå thïë nhanh choáng nhû thïë. Tûâ An Têy ài àïën töíng àaâ úã Thaái Höì àûúâng xa vaån dùåm, tuy thiïëu àaâ chuã àûúåc tin laâ trúã vïì ngay, nhûng laäo àûúng gia biïët khöng àúåi nöíi beân sai luåc àûúâng chaánh phoá hûúng chuã ài vïì Têy Bùæc àoán thiïëu àaâ chuã àïí baân luêån àaåi sûå. Chuyïån cú mêåt àoá, khi gùåp chñnh thiïëu àaâ chuã Tûá ca seä tûúâng trònh laåi. Naâo ngúâ Tûá ca gùåp phaãi kiïëp naån naây...” Noái àïën àêy, gioång naâng ngheån hùèn ài: “Lúä Tûá ca coá mïånh hïå gò, di chñ cuãa laäo àûúng gia seä khöng ai biïët nûäa.” Chu YÃ döî daânh: “Bùng tyã àûâng quaá buöìn loâng. Nhêët àõnh chuáng ta coá thïí cûáu Vùn gia ra.” Laåc Bùng nùæm tay naâng, kheä gêåt àêìu, nhoeãn nuå cûúâi buöìn. Chu Troång Anh laåi hoãi: “Vùn tûá gia bõ thûúng nhû thïë naâo?” Laåc Bùng kïí: “Caác huynh àïå àïìu chia nhoám ài nghïnh tiïëp thiïëu àaâ chuã, vúå chöìng vaän böëi laâ nhoám cuöëi cuâng. Vûâa àïën Tuác Chêu, àöåt nhiïn coá taám tïn àaåi nöåi thõ vïå àïën khaách saån tòm gùåp, noái laâ phuång mïånh múâi boån vaän böëi vïì Bùæc Kinh gêëp. Tûá ca noái gùåp thiïëu àaâ chuã xong múái coá thïí phuång maång àûúåc. Taám tïn thõ http://ebooks.vdcmedia.com
 18. KIM DUNG 18 vïå kia ùn noái rêët khaách saáo nhûng vêîn buöåc Tûá ca lêåp tûác höìi kinh. Tûá ca khûúác tûâ, hai bïn caâng noái caâng cùng thùèng, cuöëi cuâng xaãy ra chuyïån àöång thuã. Taám thõ vïå àoá àïìu laâ cao thuã àûúåc tuyïín choån àùåc biïåt, boån vaän böëi lêëy hai àõch taám, dêìn dêìn úã thïë haå phong. Tûá ca nöíi noáng lïn, noái laâ Bön Löi Thuã naây duâ mêët maång cuäng khöng àïí chuáng bùæt ài. Trong trêån aác chiïën, huynh êëy duâng àún àao cheám chïët hai tïn, phoáng chûúãng àaánh chïët ba tïn, laåi coân hai tïn truáng phi àao cuãa vaän böëi. Tïn cuöëi cuâng thêëy khöng ïm nïn boã chaåy, nhûng Tûá ca cuäng bõ thûúng túái saáu baãy chöî. Trong luác àaánh nhau, huynh êëy trûúác sau vêîn lo baão vïå cho vaän böëi nïn vaän böëi khöng bõ thûúng chuát naâo caã.” Khi Laåc Bùng kïí àïën chöî phu quên muáa àao phoáng chûúãng àaánh tan taác taám tïn àaåi nöåi thõ vïå, Chu YÃ nghe àïën ngêín mùåt ra. Naâng tûúãng tûúång àïën phong àöå anh huâng cuãa Bön Löi Thuã, khöng neán nöíi àem loâng ngûúäng voång. Höìi lêu Chu YÃ múái thúã ra möåt húi, giûúng mùæt lïn nhòn Tûâ Thiïn Hoùçng, mùåt àêìy sùæc thaái chï cûúâi. Dô nhiïn Tûâ Thiïn Hoùçng hiïíu àûúåc yá naâng. Chaâng nghô buång: “Tûá ca laâ anh huâng haâo kiïåt, trïn àúâi ñt ai bò àûúåc. Tûâ Thiïn Hoùçng möî khöng saánh kõp Tûá ca, chuyïån àoá ai cuäng biïët, khöng cêìn cö nûúng phaãi noái.” Laåc Bùng kïí tiïëp: “Boån vaän böëi biïët chùæc khöng thïí nghó laåi Tuác Chêu àûúåc nûäa, beân cöë vûúåt qua aãi Gia Cöëc. Nhûng Tûá ca àaä bõ thûúng nùång, thêåt sûå khöng ài nöíi nûäa, beân tòm möåt khaách saån àïí dûúäng thûúng, chó mong thiïëu àaâ chuã vaâ caác huynh àïå mau mau quay laåi. Naâo ngúâ boån choá sùn úã Bùæc Kinh vaâ Lan Chêu laåi tòm àïën. Nhûäng viïåc sau naây, moåi ngûúâi àïìu biïët hïët röìi.” Tûâ Thiïn Hoùçng noái: “Tïn hoaâng àïë kia caâng súå Tûá ca laåi caâng hêån Tûá ca. Trûúác mùæt Tûá ca hoaân toaân khöng phaãi lo êu vïì tñnh maång. Quan phuã vaâ boån ûng traão àaä biïët huynh êëy laâ khêm phaåm, chùæc chùæn khöng daám tuây tiïån àöëi xûã töìi tïå.” Chu Troång Anh khen: “Laäo àïå àoaán khöng sai.” Chu YÃ böîng noái vúái Tûâ Thiïn Hoùçng: “Nïëu caác võ ài àoán Vùn tûá gia súám möåt chuát thò hay quaá röìi. Boån choá sùn àoá seä bõ giïët cho http://ebooks.vdcmedia.com
 19. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 2) 19 saåch seä. Vùn tûá gia khöng gùåp ruãi ro maâ caác võ cuäng khöng cêìn phaãi àïën Thiïët Àaãm trang kiïëm chuyïån...” Chu Troång Anh vöåi vaâng quaát lïn ngùæt lúâi: “Con nha àêìu naây, ngûúi noái gò laå vêåy?” Tûâ Thiïn Hoùçng noái: “Chó vò thiïëu àaâ chuã khiïm cung khaách saáo quaá, noái sao cuäng khöng chõu tiïëp nhêån chûác töíng àaâ chuã. Möåt bïn eáp möåt bïn tûâ chöëi, chêåm trïî bao nhiïu ngaây thaáng. Hún nûäa Tûá ca vaâ Tûá têíu àïìu baãn laänh àêìy ngûúâi, ai ngúâ laåi coá keã caã gan àuång àïën.” Chu YÃ noái: “Huynh àaä laâ Gia Caát Lûúång, sao laåi khöng ngúâ àûúåc?” Tûâ Thiïn Hoùçng bõ hoãi möåt cêu vö lyá túái nhû vêåy, cho duâ àêìu oác linh hoaåt gêëp àöi thò cuäng khöng biïët traã lúâi sao, chó coân caách im lùång. Chu Troång Anh beân noái: “Nïëu Thêët gia ngúâ àûúåc viïåc naây, thò chuáng ta khöng àûúåc quen biïët caác haão bùçng hûäu trong Höìng Hoa Höåi. Nhên vêåt cao thêm laåi tuêën nhaä nhû Trêìn àûúng gia, úã vuâng biïn cûúng têy bùæc chuáng ta khoá maâ gùåp àûúåc.” Öng quay laåi hoãi Laåc Bùng: “Phu nhên cuãa y laâ ai, laâ danh mön khuï nûä hay hiïåp nûä giang höì?” Laåc Bùng àaáp: “Trêìn àûúng gia vêîn chûa thaânh thên.” Chu Troång Anh khöng hoãi gò nûäa. Laåc Bùng böîng bêåt cûúâi khuác khñch, hoãi: “Coân Chu YÃ muöåi muöåi thò sao, bao giúâ múái cho chuáng ta uöëng cheán rûúåu mûâng?” Chu Troång Anh cûúâi àaáp: “Con nha àêìu àoá dúã àiïn dúã daåi chùèng ai theâm lêëy, chùæc phaãi söëng caã àúâi vúái laäo giaâ naây thöi.” Laåc Bùng cûúâi röå lïn: “Àúåi khi cûáu àûúåc Tûá ca, vúå chöìng vaän böëi seä laâm mai cho YÃ muöåi, àaãm baão kiïëm cho laäo tiïìn böëi möåt chaâng rïí vûâa yá.” Chu YÃ vöåi vaâng noái: “Caác võ coân trïu choåc ta nûäa thò ta phaãi ài trûúác möåt mònh àêëy.” Ba ngûúâi nhòn nhau móm cûúâi, khöng noái gò nûäa. http://ebooks.vdcmedia.com
 20. KIM DUNG 20 Qua möåt höìi lêu, Tûâ Thiïn Hoùçng böîng bêåt cûúâi thaânh tiïëng. Chu YÃ giêån dûä noái: “Huynh laåi cûúâi caái gò röìi?” Tûâ Thiïn Hoùçng àaáp: “Ta cûúâi chuyïån cuãa ta, coá liïn quan gò àïën cö àêu?” Chu YÃ khöng biïët giêëu giïëm laâ gò, hûâ möåt tiïëng röìi noái: “Huynh cûúâi chuyïån gò chùèng leä ta khöng biïët hay sao? Caác võ muöën gaã ta cho Trêìn Gia Laåc, nhûng ngûúâi ta laâ cöng tûã nhaâ tïí tûúáng, laâm sao ta vúái túái àûúåc. Maâ mùåc kïå caác võ coi y laâ baão böëi, ta cûá khöng theâm. Luác y tó àêëu vúái gia gia cuãa ta, ngoaâi mùåt thò noái nùng lõch sûå, nhûng trong loâng laåi xaão traá vö cuâng. Ta thaâ caã àúâi úã vêåy coân hún lêëy möåt tïn miïång nam mö buång böì dao gùm nhû thïë.” Chu Troång Anh vûâa tûác giêån vûâa tûác cûúâi, heát lïn baão naâng im, nhûng Chu YÃ cûá mùåc kïå, noái möåt húi cho hïët, àuáng nhû phaáo nöí nguyïn dêy. Laåc Bùng móm cûúâi noái: “Àûúåc röìi, àûúåc röìi! Sau naây ta seä giúái thiïåu cho YÃ muöåi möåt bêåc àaåi anh huâng haâo kiïåt loâng thêåt miïång nhanh laâ àûúåc röìi. Nhû vêåy àaä vûâa yá chûa?” Chu Troång Anh cuäng cûúâi noái: “Con nha àêìu naây miïång lûúäi khöng coá haâng raâo, àuáng laâ khöng biïët súå Thêët gia vaâ Vùn phu nhên chï cûúâi. Thöi àûúåc röìi, moåi ngûúâi nguã ài möåt chuát àïí saáng mai ài àûúâng thoaãi maái hún.” Böën ngûúâi beân túái chöî buöåc ngûåa, lêëy chùn ra àùæp lïn ngûúâi, nùçm nguã dûúái göëc cêy. Chu YÃ böîng hoãi nhoã: “Gia gia! Gia gia coá mang theo caái gò ùn hay khöng, con àoái lùæm röìi.” Chu Troång Anh àaáp: “Ta khöng mang theo. Saáng mai chuáng ta khúãi haânh súám möåt chuát, ài àïën Song Tónh röìi ùn saáng.” Möåt luác sau, öng àaä ngaáy khoâ khoâ, hònh nhû nguã say röìi. Coân Chu YÃ thò buång àoái cöìn caâo, trúã qua lùn laåi khöng sao nguã àûúåc. Naâng nhòn qua Laåc Bùng nùçm nguã bïn caånh, röìi böîng nhòn thêëy Tûâ Thiïn Hoùçng ngöìi dêåy, tûâ tûâ ài àïën núi buöåc ngûåa. Chu YÃ nöíi daå hiïëu kyâ, liïëc mùæt nhòn tröåm. Trong àïm töëi, naâng thêëy chaâng lêëy trong boåc ra caái gò àoá, röìi vïì chöî nùçm ngöìi http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2