Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thư kiếm ân cừu lục - tập 4

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:184

266
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 10: Dập ngòi nổ hào kiệt nát mình Ngửi thức ăn chí tôn méo mặt Quần hùng ăn uống no nên rồi về phòng nghỉ ngơi. Đến giờ Dậu, một gã đầu mục tới báo: “Địa đạo đào vào tới phủ đề đốc thì gặp đá lớn chặn đường phía trước. Hiện giờ đã đào vòng xuống dưới, qua khỏi tảng đá rồi đào tiếp vào trong.”.. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thư kiếm ân cừu lục - tập 4

 1. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 4) 1 MUÅC LUÅC HÖÌI 11 BAÃO THAÁP NGÊËT TRÚÂI THÏÌ CÛÃU ÀINH KHOAÁI CHIÏU NHÛ ÀIÏÅN TIÏËP SONG ÛNG ............................................................ 2 HÖÌI 12 TÛÂ GIA CAÁT PHÓ TÒNH HÛÚNG LÛÃA DÛ TUÁ TAÂI VÒ NGHÔA LÊM NGUY ............................................................................ 51 HÖÌI 13 BÖN LÖI THUÃ RA TAY SÊËM SEÁT TUYÏËT LIÏN HOA SA MAÅC TOÃA HÛÚNG .............................................................. 134 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. KIM DUNG 2 HÖÌI 11 BAÃO THAÁP NGÊËT TRÚÂI THÏÌ CÛÃU ÀINH KHOAÁI CHIÏU NHÛ ÀIÏÅN TIÏËP SONG ÛNG Caân Long vûâa àoái vûâa súå vûâa giêån hai ngaây hai àïm trïn àónh thaáp Luåc Hoâa, caã sûác khoãe lêîn tinh thêìn àïìu bõ daây voâ dùçn vùåt, thêåt laâ khöën àöën vö cuâng. Saáng súám ngaây thûá ba, möåt gaä thû àöìng vaâo thaáp, àïën gêìn hùæn vaâ noái: - “Thiïëu gia múâi Àöng Phûúng laäo gia sang àaâm àaåo.” Caân Long nhêån ra thû àöìng Têm Nghiïîn cuãa Trêìn Gia Laåc, mûâng rúä theo noá ài xuöëng lêìu dûúái. Hùæn vûâa túái cûãa, Trêìn Gia Laåc àaä tûúi cûúâi ra àoán, chùæp tay chaâo hoãi. Caân Long chùæp tay traã lïî röìi vaâo trong. Têm Nghiïîn dêng traâ lïn, Trêìn Gia Laåc baão noá mau doån àiïím têm. Têm Nghiïîn bûng vaâo möåt caái khay, trong khay coá möåt liïîn baánh bao, möåt àôa xñu maåi thõt cua, möåt àôa chaã chiïn gioân, möåt àôa chaåo töm, möåt tö canh ngoán sen gaâ xeá. Khay chûa bûng túái, muâi thúm àaä sûåc vaâo muäi. Têm Nghiïîn sùæp hai böå cheán àuäa, röìi roát rûúåu. Trêìn Gia Laåc noái: - “Tiïíu àïå phaãi ài thùm hûúng tñch cuãa möåt võ bùçng hûäu, nïn àoán tiïëp coá phêìn trïî nải. Xin ca ca thûá töåi.” http://ebooks.vdcmedia.com
 3. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 4) 3 Caân Long àaáp: - “Khöng cêìn noái vêåy.” Trêìn Gia Laåc noái: - “Múâi ca ca duâng mêëy moán àiïím têm thö lêåu naây trûúác, röìi tiïíu àïå xin thónh giaáo mêëy àiïìu.” Caân Long trûúác nay thên thïí khoãe maånh, ùn uöëng nhû huâm. Hùæn àaä hai ngaây hai àïm khöng coá gò boã buång, da buång àaä daán saát vaâo xûúng söëng, laâm sao maâ nhêîn naåi thïm nûäa? Hùæn àúåi Trêìn Gia Laåc cêìm àuäa gùæp trûúác möåt miïëng baánh bao, röìi lêåp tûác muáa àuäa nhû bay, nhanh gêëp mûúâi lêìn muáa buát laâm thú, chó trong chöëc laát àaä ùn saåch seä böën moán àiïím têm, ngay caã baát canh cuäng huáp caån àïën trú àaáy cheán. Trêìn Gia Laåc chi gùæp möîi àôa tñ xñu, muác möåt muöîng canh röìi buöng àuäa, ngöìi móm cûúâi nhòn Caân Long ùn nhû röìng caân qua mêm. Caân Long ùn xong, thêëy ngûúâi dïî chõu khön taã, bûng cheán traâ Long Tỉnh maâu xanh bñch lïn uöëng tûâ tûâ chêåm raäi. Chùèng nhûäng miïång lûúäi hùæn ngoåt ngaâo, maâ ngay caã húi úå lïn tûâ bao tûã cuäng thêëy thúm tho. Trêìn Gia Laåc àûáng lïn múã cûãa röång ra röìi noái: - “Hoå xuöëng dûúái canh giûä caã röìi. Chuáng ta noái chuyïån úã àêy laâ thñch húåp nhêët, chùæc chùæn khöng coá ngûúâi thûá ba nghe thêëy.” Caân Long nhùn hùèn mùåt laåi, trêìm gioång hoãi thùèng: - “Ngûúi bùæt coác ta àïën àêy laâ muöën gò vêåy?” Trêìn Gia Laåc bûúác túái hai bûúác, nhòn thùèng vaâo mùåt hùæn. Caân Long caãm thêëy aánh mùæt cuãa Trêìn Gia Laåc nhû tia àiïån, tûåa höì roåi thêëu têån àaáy loâng mònh, khöng chõu nöíi phaãi tûâ tûâ quay ài. Höìi lêu, Trêìn Gia Laåc múái lïn tiïëng: - “Ca ca! Chùèng leä àïën bêy giúâ maâ ca ca vêîn chûa chõu nhòn nhêån àûáa em naây hay sao?” http://ebooks.vdcmedia.com
 4. KIM DUNG 4 Cêu noái naây êm àiïåu rêët ön hoâa khêín thiïët, nhûng loåt vaâo tai Caân Long chùèng khaác gò sêëm àöång giûäa trúâi quang. Hùæn nhaãy chöìm lïn, run gioång hoãi: - “Ngûúi... ngûúi... ngûúi noái gò?” Sùæc mùåt Trêìn Gia Laåc àêìy veã thaânh khêín. Chaâng tûâ tûâ àûa tay ra nùæm chùåt tay Caân Long, röìi noái: - “Chuáng ta laâ anh em ruöåt thõt. Ca ca khöng cêìn giêëu giïëm nûäa, tiïíu àïå biïët caã röìi.” Tûâ khi Vùn Thaái Lai tröën thoaát, Caân Long àaä biïët laâ bñ mêåt naây khöng thïí giûä àûúåc nûäa. Nhûng khi nghe Trêìn Gia Laåc àöåt nhiïn kïu mònh laâ “ca ca”, hùæn cuäng khöng neán nöíi run rêíy muön phêìn, thên thïí nhû khöng coá sûác, ngaä ngöìi phõch xuöëng ghïë. Trêìn Gia Laåc tiïëp: - “Ca ca àïën Haãi Ninh taão möå, sai ngûời xêy dûång cöng trònh to taát àïí ngùn soáng biïín, laåi phong tùång song thên. Tiïíu àïå biïët ca ca khöng quïn göëc rïî. Ca ca haäy túái àêy, thûã nhòn vaâo têëm gûúng naây.” Chaâng keáo súåi dêy úã caånh möåt bûác tranh treo trïn tûúâng. Bûác tranh àûúåc cuöån lïn, löå ra möåt têëm gûúng lúán. Caân Long àûáng dêåy nhòn, thêëy mònh trong gûúng àang mùåc y phuåc ngûúâi Haán, thêåt sûå khöng coá dêëu vïët naâo cuãa doâng maáu Maän Chêu. Hùæn laåi nhòn Trêìn Gia Laåc àûáng bïn, tuöíi taác hai ngûúâi tuy khaác nhûng diïån maåo coá chöî tûúng àöìng. Caân Long thúã ra möåt húi, ngöìi laåi xuöëng ghïë. Trêìn Gia Laåc noái: - “Ca ca! Huynh àïå chuáng ta chûa biïët gò nïn múái àöång àao thûúng, gêy chuyïån cöët nhuåc tûúng taân. Linh höìn cuãa gia maá trïn trúâi nhêët àõnh àau loâng. May maâ chûa gêy ra nhûäng chuyïån khöng thïí vaän höìi, cuäng chûa ai bõ thûúng tñch.” http://ebooks.vdcmedia.com
 5. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 4) 5 Caân Long caãm thêëy khö möi raáo hoång, tim àêåp thònh thònh, höìi lêu múái noái àûúåc: - “Ta àaä kïu hiïìn àïå vaâo kinh laâm viïåc, maâ àïå khöng chõu ài.” Trêìn Gia Laåc quay laåi nhòn xuöëng doâng söng bïn dûúái, khöng àaáp. Caân Long laåi tiïëp: - “Ta àaä sai àiïìu tra, biïët hiïìn àïå tûâng àöî thi Hûúng, võ thûá rêët cao. Dûåa vaâo taâi hoåc cuãa àïå, thi Höåi thi Àònh chùæc chùèng khoá gò, röìi sau naây nhûäng chûác Tuêìn Vuä, Thûúång Thû, Àaåi hoåc sô cuäng khöng lyá gò khöng túái àûúåc. Nhû thïë thò àöëi vúái gia àònh, àöëi vúái quöëc gia, àöëi vúái àïå, àöëi vúái ta àïìu coá ñch caã, cêìn gò phaãi khöí súã laâm nhûäng chuyïån bêët trung bêët hiïëu, àaåi nghõch vö àaåo thïë naây?” Àöåt nhiïn Trêìn Gia Laåc quay laåi, lïn tiïëng: - “Ca ca! Tiïíu àïå khöng noái ca ca bêët trung bêët hiïëu àaåi nghõch vö àaåo thò thöi, sao ca ca laåi noái tiïíu àïå nhû thïë?” Caân Long hoãi laåi: - “Thêìn àöëi vúái quên thò phaãi têån trung, phaãn quên tûác laâ àaåi nghõch. Ta àaä laâ quên vûúng, laâm sao goåi laâ bêët trung àûúåc?” Trêìn Gia Laåc àaáp: - “Roä raâng ca ca laâ ngûúâi Haán, nhûng laåi phuåc vuå cho boån man di, nhû vêåy coá phaãi laâ trung hay khöng? Höìi song thên coân söëng trïn àúâi, ca ca khöng phuång thõ àaâng hoaâng, hún nûäa ngaây naâo phuå thên vaâo triïìu cuäng phaãi quyâ laåy ca ca. Trong loâng cuãa ca ca coá yïn hay khöng? Nhû vêåy coá phaãi laâ hiïëu hay khöng?” Caân Long möì höi traán tûâng gioåt tûâng gioåt thêëm ûúát caã mùåt, xuöëng gioång àaáp: - “Trûúác kia ta khöng biïët. Muâa xuên nùm nay cöë thuã lônh Vu Vaån Àònh cuãa Höìng Hoa Höåi caác ngûúi vaâo cung, ta múái nghe noái. Bêy giúâ ta vêîn baán tñn baán nghi, nhûng phêån laâm con thò thaâ tin laâ coá chûá khöng daám nghi laâ khöng. Nïëu tin lêìm chùèng qua laâ mònh ngu muöåi, coân nïëu nghi lêìm laâ bêët hiïëu. Vò thïë ta múái àïën Haãi Ninh baái möå.” http://ebooks.vdcmedia.com
 6. KIM DUNG 6 * * * Thêåt ra vaâo muâa xuên nùm nay, khi Vu Vaån Àònh cuâng Vùn Thaái Lai vaâo cung àaä àem theo möåt laá thû cuãa Trêìn phu nhên giao cho Caân Long. Trong thû kïí tûúâng têån chuyïån àoá xaãy ra nhû thïë naâo, laåi nhùæc àïën nöët son úã möng bïn traái cuãa hùæn. Caái nöët àoá laâ bùçng chûáng khöng sao caäi nöíi, Caân Long vûâa àoåc thû àaä tin hïët chñn phêìn röìi. Khi Vu Vaån Àònh rúâi khoãi, hùæn bñ mêåt goåi nhuä mêîu Liïu thõ nùm xûa cho mònh buá múám lïn hoãi, caâng biïët roä tònh hònh hún. Vaâo ngaây mûúâi ba thaáng taám nùm Khang Hy thûá nùm mûúi, Tûá hoaâng tûã Nhêåm Trinh vaâ phuác têën laâ Traác phi Nêîu Cö Luåc Thõ sinh haå möåt àûáa con gaái. Ngay sau àoá, Nhêåm Trinh nghe noái phu nhên cuãa àaåi thêìn Trêìn Thïë Quang cuäng sinh cuâng ngaây àoá, beân haå lïånh mang con cuãa Trêìn Thïë Quang vaâo trong phuã àïí thùm hoãi. Naâo ngúâ khi ùém vaâo laâ con trai, khi ùém ra laåi laâ con gaái. Trêìn Thïë Quang biïët Tûá hoaâng tûã traáo con, khöng khoãi kinh haäi, nhûng khöng daám tiïët löå ra ngoaâi möåt cêu nûãa chûä. Luác àoá àaám con cuãa Khang Hy àang tranh àoaåt ngai vaâng, hoùåc cöng khai giaânh giêåt, hoùåc êm thêìm cêëu xeá, ai cuäng döëc hïët thuã àoaån. Tuy Khang Hy àaä lêåp Nhõ hoaâng tûã Nhêåm Nhû laâm thaái tûã, nhûng tûâ lêu àaä muöën phïë ài. Nhêåm Trinh biïët luác naây têm yá phuå vûúng chûa quyïët, vò àaám anh em Nhêåm Àïì, Nhêåm Tûã, Nhêåm Chó... taâi caán so vúái mònh àïìu laâng nhaâng nhû nhau, khöng ai vûúåt tröåi. Lêåp tûå laâ kïë saách lêu daâi. Khi choån ngûúâi thûâa kïë, hoaâng thûúång khöng nhûäng chó tñnh túái hoaâng tûã, maâ phaãi nghô àïën con trai cuãa hoaâng tûã nûäa. http://ebooks.vdcmedia.com
 7. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 4) 7 Lúä khi thaái tûã chïët súám, thò hoaâng tön chñnh laâ hoaâng àïë tûúng lai. Luác naây Nhêåm Trinh àaä coá hai àûáa con trai. Àûáa àêìu laâ Hoaâng Thúâi thò nguä quan khöng ngay ngùæn nïn khöng àûúåc öng nöåi thûúng mïën, maâ laåi chûa bõ àêåu muâa. Thúâi àoá bïånh àêåu muâa rêët phöí biïën, treã con mùæc phaãi àêåu muâa thò mûúâi àûáa chïët nùm, khoãi bïånh àêåu muâa múái tin laâ nuöi àûúåc. Con cuãa Nhêåm Trinh chûa bõ àêåu muâa, coi nhû chûa coá con trai, nïn hùæn ngaây àïm mong moãi coá thïí quyá tûã. Naâo ngúâ àûáa con trai laâ Hoaâng Huy múái sinh ra àaä chïët ngay. Sau àoá, Traác phi cuãa Nhêåm Trinh laâ Nêîu Cö Luåc Thõ coá mang lêìn nûäa. Hai vúå chöìng cêìu thêìn baái laåy, chó mong möåt àûáa con trai, naâo ngúâ sinh ra con gaái. Tònh cúâ luác àoá Trêìn Thïë Quang àûúåc möåt àûáa con trai, mùåt saáng möi höìng, sùæc thaái thanh tuá. Nhêåm Trinh mùåc kïå têët caã, vò theâm muöën ngöi hoaâng àïë nïn duâng thuã àoaån àöíi lêëy àûáa beá. Trong àaám hoaâng tûã thò Nhêåm Trinh nöíi tiïëng laâ thuã àoaån àöåc aác nhêët. Trêìn Thïë Quang laâm sao daám lïn tiïëng? Àûáa beá naây àûúåc àùåt tïn laâ Hoaâng Lõch. Khi Khang Hy coân söëng noá àaä àûúåc phong laâm Baão Thên Vûúng, chñnh laâ Caân Long sau naây. Caân Long tûâ nhoã àaä thöng minh vuä duäng, múái saáu tuöíi àaä hoåc thuöåc loâng baâi AÁi Liïn Thuyïët. Luác chñn tuöíi, xaãy ra möåt viïåc khiïën Khang Hy caâng thûúng yïu hùæn hún nûäa. Nùm àoá Hoaâng Lõch theo öng nöåi àïën Nhiïåt Haâ sùn bùæn. Quên cêån vïå döìn tûâ trong nuái ra möåt con gêëu àen rêët lúán, àuöíi àïën trûúác mùåt hoaâng àïë. Khang Hy nêng cêy suáng hoãa thûúng lïn, bùæn truáng àêìu con gêëu àen, noá ngaä lùn ra àêët. Luác Khang Hy bùæn suáng, Hoaâng Lõch àang cûúäi möåt con ngûåa nhoã àûáng bïn öng nöåi. Cêåu beá nhòn con gêëu àen khuãng khiïëp nhû vêåy maâ khöng súå haäi chuát naâo, cuäng nêng cêy suáng cuãa mònh lïn muöën thûã sûác. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. KIM DUNG 8 Khang Hy thêëy thïë lêëy laâm thuá võ, beân baão: - “Chaáu túái bùæn noá möåt phaát thûã xem.” Vò thûúng chaáu nïn Khang Hy múái baão noá bùæn, coi nhû noá giïët chïët con gêëu àen, àïí vïì sau coá thïí khoe khoang trûúác mùåt quêìn thêìn laâ höìi mònh chñn tuöíi àaä sùn àûúåc gêëu. Hoaâng Lõch xuöëng ngûåa, chaåy túái chöî con gêëu àen, kïu lúán: - “Bùæn chïët mi! Bùæn chïët mi!” Röìi noá nhùæm vaâo buång gêëu bùæn möåt phaát. Boån thõ vïå lêåp tûác hoan hö, Khang Hy cuäng vuöët rêu móm cûúâi. Hoaâng Lõch quay lûng laåi, treâo lïn ngûåa trúã vïì. Naâo ngúâ con gêëu àen vêîn coân söëng, àöåt nhiïn chöìm dêåy, phoáng túái trûúác ngûåa cuãa Khang Hy tröng rêët hung túån. Boån thõ vïå kinh haäi, bùæn túái têëp giïët noá chïët hùèn. Khang Hy vûâa súå vûâa mûâng, baão boån thõ vïå: - “Àûáa beá naây phuác phêån khöng nhoã. Giaã tó luác noá àûáng trûúác mùåt maâ con gêëu àen naây chöìm dêåy, thò laâm sao coân maång nûäa?” Tûâ àoá vïì sau, Khang Hy cho rùçng Hoaâng Lõch àaä vùn voä toaân taâi laåi coá phûúác lúán, nïn cûng chiïìu noá nhêët trong àaám chaáu. Sau naây Nhêåm Trinh lïn ngöi (tûác laâ Ung Chñnh), thêåt sûå coá phêìn dûåa vaâo àûáa con maâ mònh traáo àûúåc. Vò thïë suöët àúâi Ung Chñnh, nhaâ hoå Trêìn úã Haãi Ninh àûúåc suãng aái vö cuâng. Möåt laâ Ung Chñnh muöën baáo àaáp, hai laâ muöën mua chuöåc àïí hoå khoãi oaán hêån maâ tiïët löå ra bñ mêåt lúán bùçng trúâi naây. Coân àûáa con gaái àûúåc hoå Trêìn nuöi nêëng, sau naây gaã cho Tûúãng Phöí úã Thûúâng Phuåc. Cha cuãa Tûúãng Phöí laâ Tûúãng Àiïìn Tñch, múái nùm àêìu thúâi Ung Chñnh àaä àûúåc phong chûác Höå böå thõ lang, luác àoá Trêìn Thïë Quang laâm Tuêìn phuã Sún Àöng. Hai ngûúâi Trêìn, Tûúãng cuâng trõ thuãy coá cöng, nïn àïìu àûúåc goåi vaâo triïìu, lêìn lûúåt lïn chûác Höå böå thûúång thû, Lïî böå thûúång thû, Laåi böå thûúång thû, röìi àïën Àaåi hoåc sô. http://ebooks.vdcmedia.com
 9. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 4) 9 Suöët àúâi Ung Chñnh, nhaâ hoå Tûúãng àûúåc suãng aái chùèng keám ai. ÚÃ vuâng Thûúâng Phuåc àïën nay vêîn coân toâa nhaâ cuãa Trêìn phu nhên trong Tûúãng phuã, dên trong vuâng àïìu goåi laâ Cöng chuáa lêu. Luác Caân Long àûúåc ùém vaâo phuã cuãa Ung thên vûúng Nhêåm Trinh, hùæn khoác maäi khöng dûát, khöng chõu buá sûäa. Traác phi Nêîu Cö Luåc cuãa Nhêåm Trinh àaânh phaãi goåi nhuä mêîu Liïu thõ cuãa nhaâ hoå Trêìn vaâo phuã, Caân Long múái chõu ngûâng khoác maâ buá. Chuyïån àaä lêu lùæm röìi, bêy giúâ àöåt nhiïn Caân Long hoãi túái. Àaáng leä Liïu thõ khöng muöën noái, nhûng nghe Caân Long noái chuyïån thò hiïíu hùæn àaä biïët hïët röìi, khöng giêëu giïëm àûúåc nûäa. Bêëy giúâ Liïu thõ àaä ngoaåi luåc tuêìn, thïë maâ ngay àïm àoá bõ Caân Long cho ngûúâi thùæt cöí chïët àïí àïì phoâng baâ laâm löå chuyïån bñ mêåt naây. Caân Long nghô àïën cöng ún nuöi dûúäng cuãa Liïu thõ, nïn khi haå lïånh trong loâng cuäng aáy naáy àöi chuát. * * * Trêìn Gia Laåc lïn tiïëng hoãi: - “Ca ca thêëy mònh coá chöî naâo giöëng ngûúâi Maän khöng? Coân gò phaãi nghi ngúâ nûäa?” Caân Long trêìm ngêm chûa àaáp, Trêìn Gia Laåc noái tiïëp: - “Ca ca laâ ngûúâi Haán. Giang sún cêím tuá cuãa ngûúâi Haán laåi rúi vaâo tay boån man di, thïë maâ ca ca laåi laâm thuã lônh boån höì löî, thöëng laänh chuáng àïí aáp bûác con chaáu Viïm Hoaâng ngûúâi Haán chuáng ta. Nhû vêåy khöng phaãi bêët trung, bêët hiïëu, àaåi nghõch vö àaåo hay sao?” Caân Long khöng coân gò àïí noái, àaânh giúã gioång liïìu: - “Duâ sao thò höm nay ta àaä loåt vaâo tay caác ngûúi. Ngûúi muöën giïët thò giïët, cêìn gò phaãi nhiïìu lúâi?” Trêìn Gia Laåc vêîn nhoã nheå: http://ebooks.vdcmedia.com
 10. KIM DUNG 10 - “Bïn búâ biïín, chuáng ta àaä heån ûúác sau naây khöng ai haåi ai. Cêu noái àoá vêîn coân vùng vùèng bïn tai, tiïíu àïå laâm sao phaãn böåi lúâi thïì àûúåc? Huöëng chi bêy giúâ àaä biïët ca ca laâ anh ruöåt, gùåp nhau thên thiïët súå coân chûa àuã, leä naâo laåi haåi nhau?” Noái túái àêy chaâng khöng neán nöíi, nûúác mùæt lùn xuöëng maá. Caân Long hoãi: - “Vêåy bêy giúâ ngûúi àöëi xûã vúái ta thïë naâo? EÁp ta boã ngöi thoaái võ phaãi khöng?” Trêìn Gia Laåc lau mùæt röìi àaáp: - “Khöng! Ca ca vêîn laâm hoaâng àïë, chó coá àiïìu khöng phaãi laâ möåt hoaâng àïë bêët trung bêët hiïëu, maâ laâ möåt võ vua khai quöëc nhên hiïëu anh minh.” Caân Long ngaåc nhiïn hoãi: - “Vua khai quöëc û?” Trêìn Gia Laåc gêåt àêìu: - “Àuáng thïë! Ca ca laâm hoaâng àïë cuãa ngûúâi Haán, chûá khöng phaãi cuãa boån Maän Thanh.” Caân Long nghe túái àêy múái hiïíu yá chaâng, beân hoãi: - “Ngûúi muöën ta àuöíi hoå ra ngoaâi quan aãi hay sao?” Trêìn Gia Laåc àaáp: - “Khöng sai! Ca ca vêîn àûúåc laâm hoaâng àïë, maâ khoãi phaãi nhêån giùåc laâm cha àïí bõ ngûúâi àúâi sau àaâm tiïëu, thò sao khöng cöë gùæng hiïín löå baãn lônh xêy dûång cú nghiïåp nghòn àúâi?” Caân Long vöën laâ ngûúâi thñch khoa trûúng, nghe mêëy cêu naây khöng khoãi àöång loâng. Trêìn Gia Laåc nhòn mùåt hùæn, biïët mònh thuyïët phuåc coá hiïåu quaã liïìn noái tiïëp: - “Bêy giúâ ca ca laâm hoaâng àïë chó laâ thûâa hûúãng ên àûác cuãa boån Maän Thanh, coá chi laâ kyâ laå? Ca ca nhòn mêëy ngûúâi kia thûã xem?” http://ebooks.vdcmedia.com
 11. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 4) 11 Caân Long túái gêìn cûãa söí, nhòn theo tay Trêìn Gia Laåc thò nhòn thêëy bïn dûúái coá mêëy nöng phu àang caây xúái trïn thûãa ruöång xa xa. Trêìn Gia Laåc noái: - “Nïëu ngûúâi naây söëng trong phuã Ung Thên Vûúng coân ca ca söëng trong möåt nöng gia, thò bêy giúâ y laâm hoaâng àïë coân ca ca àang cêìm cuöëc maâ cuöëc ruöång.” Trûúác nay Caân Long vêîn cho rùçng mònh coá phuác phêìn, ngûúâi bònh thûúâng khöng so saánh àûúåc, nhûng bêy giúâ ngêîm kyä lúâi noái cuãa Trêìn Gia Laåc, hùæn khöng khoãi húi thêëy huåt hêîng trong loâng. Trêìn Gia Laåc laåi noái: - “Àaåi trûúång phu söëng trïn thïë gian chó àûúåc trùm nùm laâ cuâng, chúáp nhoaáng àaä qua, nïëu khöng xêy dûång cú nghiïåp thò chó thöëi naát cuâng cêy coã. Nhûäng bêåc àïë vûúng nhû Haán Cao Töí, Àûúâng Thaái Töng, Minh Thaái Töí múái laâ haâo kiïåt anh huâng thêåt sûå. Àúâi Nguyïn coá Thaânh Caát Tû Haän, àúâi Thanh coá Thaái Töí laâ Nöî Nhô Caáp Xñch, Thaái Töng laâ Hoaâng Thaái Cûåc, coá thïí goåi laâ àaáng mùåt àïë vûúng. Coân nhû boån Haán Hiïën Àïë, Töëng Huy Töng, Minh Suâng Trinh, duâ khöng phaãi loaåi vua vong quöëc thò cuäng löi thöi lïëch thïëch, khöng àaáng goåi àïën tïn.” Trêìn Gia Laåc noái cêu naâo cuäng àöång àïën àaáy loâng hoaâng àïë. Sau khi Caân Long biïët mònh laâ ngûúâi Haán, hùæn àaä mêëy lêìn toan haå lïånh cho quan quên thay àöíi sùæc phuåc nhû ngûúâi Haán, nhûng àïìu bõ Thaái hêåu boån àaåi thêìn Maän Chêu ngùn caãn. Bêy giúâ hùæn nghô, nïëu laâm theo lúâi Trêìn Gia Laåc maâ lêåt àöí nhaâ Thanh, thay àöíi triïìu àaåi vïì cho ngûúâi Haán, chñnh mònh laâ võ vua khai quöëc cuãa vûúng triïìu hoå Trêìn, thò chùæc chùæn cöng nghiïåp coá thïí so vúái Lûu Bang, Lyá Thïë Dên. * * * http://ebooks.vdcmedia.com
 12. KIM DUNG 12 Caân Long àang àõnh lïn tiïëng, àöåt nhiïn xa xa voång àïën tiïëng choá suãa. Trêìn Gia Laåc húi chau maây, quay nhòn ra ngoaâi thò thêëy böën con choá sùn lúán chaåy nhanh vïì phña toâa Luåc Hoâa Thaáp naây, phña sau coân coá hai ngûúâi. Trong nhaáy mùæt hai ngûúâi böën choá àaä chaåy túái chên thaáp, röìi dûúái thaáp coá ngûúâi lúán tiïëng quaát hoãi. Thaáp Luåc Hoâa cao mûúâi ba têìng. Luác naây Caân Long vaâ Trêìn Gia Laåc àang úã têìng thûá mûúâi hai, khoaãng caách rêët xa nïn khöng nghe thêëy phña dûúái noái chuyïån gò, chó thêëy ngûúâi vaâ choá àïìu chaåy vaâo trong thaáp. Àöåt nhiïn laåi thêëy böën con choá chaåy ngûúåc trúã ra, Maånh Kiïån Huâng xaách cung àuöíi theo, bùæn vaäi möåt loaåi àaån vaâo böën con choá sùn naây khiïën chuáng suãa vang lïn. Trêìn Gia Laåc àang ngaåc nhiïn khöng hiïíu hai ngûúâi böën choá kia thuöåc phe naâo, böîng thêëy trong thaáp coá möåt ngûúâi chaåy ra, thên phaáp hïët sûác nhanh. Ngûúâi àoá vung tay àoaåt lêëy cêy cung trïn tay Maånh Kiïån Huâng, àöìng thúâi duâng taã chûúãng àaánh vaâo àêìu y. Hoå Maånh khöng neá àûúåc phaãi àûa tay àúä gaåt, liïìn bõ ngûúâi kia cêìm cêy cung àiïím truáng huyïåt àaåo ngang höng, ngaä quay ra àêët. Ngûúâi kia khöng theâm ngoaãnh laåi, cûá chaåy thùèng vaâo trong. Y vûâa vaâo khuêët, lêëp tûác coá möåt ngûúâi vùng tûâ trong thaáp ra, nùçm yïn dûúái àêët ngûãa mùåt lïn trúâi, hoaân toaân khöng àöång àêåy. Àoá chñnh laâ An Kiïån Cûúng. Sau àoá cha con Maä Thiïån Quên, Maä Àaåi Àònh úã trong thaáp thöíi saáo lïn, baáo cho moåi ngûúâi phaãi àïì phoâng. Caân Long thêëy coá cûáu viïån, trong loâng rêët mûâng. Trêìn Gia Laåc nhòn quanh böën phña, thêëy caác núi hoaân toaân khöng coá àöång tônh gò, biïët quên têën cöng chó coá hai ngûúâi maâ thöi. Àïën bêy giúâ cha con hoå Maä múái phaát tñn hiïåu caãnh caáo, àuã thêëy thên thuã cuãa àõch rêët nhanh, vûâa bõ phaát hiïån àaä vaâo trong thaáp röìi. Hai ngûúâi naây voä cöng cao àïën thïë, nïëu laâ cao thuã thõ vïå http://ebooks.vdcmedia.com
 13. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 4) 13 trong àaåi nöåi thò so vúái Kim Cêu Thiïët Chûúãng Baåch Chêën coân cao hún möåt bêåc. Böën con choá sùn cuâng chaåy vaâo trong thaáp. Sau àoá nghe tiïëng nûä nhên quaát thaáo, tiïëng möåt thiïëu niïn kïu la, hoâa chung vúái tiïëng choá suãa êìm ô. Àoá laâ Chu YÃ vaâ Têm Nghiïîn giûä úã têìng thûá hai àang àöëi phoá vúái boån choá sùn. Àöåt nhiïn coá tiïëng kïu kinh haäi, tûâ cûãa söí têìng thûá hai coá hai moán binh khi vùng ra, möåt laâ àún àao, möåt laâ nhuyïîn tiïn. Trêìn Gia Laåc nhêån ra vuä khñ cuãa Chu YÃ vaâ Têm Nghiïîn, nghô buång: - “Chùæc chùæn hai ngûúâi àaä bõ àõch nhên àoaåt mêët binh khñ, khöng biïët coá nguy hiïím gò khöng?” Trong loâng chaâng thêåt lo lùæng. Thêëy thêìn sùæc Trêìn Gia Laåc vöën àiïìm nhiïn tûå taåi maâ bêy giúâ toã veã lo êu, Caân Long biïët thuã haå mònh àaä chiïëm thûúång phong, êm thêìm mûâng rúä. Àöåt nhiïn hùæn thêëy hoå Trêìn quay mùåt laåi móm cûúâi, liïìn nhòn xuöëng dûúái. Möåt àaåi haán àaä muáa thiïët trûúång àaánh vùng böën con choá sùn ra khoãi thaáp. Têm Nghiïîn vaâ Chu YÃ chaåy ra ngoaâi, dòu Maånh Kiïån Huâng vaâ An Kiïån Cûúng vaâo. Böën con choá sùn naây hung dûä khaác thûúâng, tûåa nhû böën con baáo vêåy. Àuâi sau cuãa möåt con àaä bõ thiïët trûúång àaánh gaäy, nhûng noá vêîn khöng chõu chaåy tröën, cûá phoáng túái maâ cùæn loaån xaå. Tûúãng Tûá Cên bõ böën con choá naây bao vêy vaâo giûäa, trûúång phaáp húi loaån. Têm Nghiïîn laåi tûâ trong thaáp chaåy ra, vêîy hai tay liïn tiïëp. Luä choá bõ mûúâi mêëy miïëng gaåch neám truáng, suãa oãm toãi lïn. Tûúãng Tûá Cên àaánh cho queâ hïët, thò àöåt nhiïn úã cûãa söí têìng thûá saáu coá ngûúâi thoâ àêìu ra, cho ngoán tay vaâo miïång huyát lïn, êm thanh rêët laå tai. Böën con choá sùn vûâa nghe thêëy laâ cuáp àuöi chaåy tröën ra xa. Chu YÃ vaâ Têm Nghiïîn lêåp tûác lûúåm binh khñ lïn, àûáng canh giûä phña dûúái thaáp, súå coá àõch têën cöng túái nûäa. Trêìn Gia Laåc thêëy àõch thuã chó huy luä choá tûâ têìng thûá saáu, nghô buång: - “Thïë thò Thêåp nhõ ca úã têìng thûá saáu cuäng khöng caãn àûúåc hoå.” http://ebooks.vdcmedia.com
 14. KIM DUNG 14 Nghô àïën àêy, chaâng thêìm la lïn: - “Hoãng röìi! Voä nghïå keã àõch cao cûúâng, laåi coân hai ngûúâi húåp sûác. Bïn mònh möîi têìng chó coá möåt ngûúâi, chùæc chùæn khöng thïí naâo caãn nöíi.” Chaâng àang àõnh ra lïånh têåp húåp böën ngûúâi vaâo têìng thûá chñn, àöåt nhiïn thêëy úã cûãa söí têìn thûá baãy coá möåt ngûúâi nhaãy ra ngoaâi, chñnh laâ Tûâ Thiïn Hoùçng. Hoå Tûâ vûâa nhaãy ra ngoaâi cûãa söí, phña sau coá möåt ngûúâi thoâ tay vúái theo, toám àûúåc chên traái cuãa chaâng. Trêìn Gia Laåc giêåt mònh, moác lêëy ba con cúâ vêy àõnh phoáng ra giaãi cûáu, àöåt nhiïn nghe Tûâ Thiïn Hoùçng heát lïn: - “Àúä naây!” Tay phaãi chaâng vêîy ra möåt caái, àõch nhên vöåi ruåt àêìu traánh neá, nhûng thêåt ra khöng coá aám khñ gò caã. Tûâ Thiïn Hoùçng thûâa cú giaäy tuöåt àûúåc chiïëc giaây bïn traái, chui ra ngoaâi àûáng trïn goác maái cuãa baão thaáp. Luác naây khoaãng caách àaä gêìn, nhòn roä àõch nhên thêëp hún caã Tûâ Thiïn Hoùçng, mùåc y phuåc toaân maâu xaám, àêìu toác baåc phú, laâ möåt baâ laäo rêët giaâ. Sau lûng baâ àeo kiïëm, kiïën coân nguyïn trong voã. Baâ laåi nhaãy ra ngoaâi, ngûúâi coân lú lûãng trïn khöng àaä àûa tay ra vöì túái. Tay phaãi Tûâ Thiïn Hoùçng khöng coá àao, chùæc àaä bõ àaánh vùng mêët röìi. Chaâng duâng thiïët quaãi bïn tay traái ra chiïu Nhêët Phu Àûúng Quan caãn trúã trûúác ngûåc, heát lïn: - “Àúä naây!” Laäo baâ kia cêët tiïëng thoáa maå: - “Thùçng khó kia, àûâng hoâng lûâa gaåt baâ nöåi ngûúi nûäa.” Muå vêîn voåt túái, xoay tay chuåp lêëy cêy quaãi. Naâo ngúâ lêìn naây khöng phaãi giaã vúâ, Tûâ Thiïn Hoùçng àaä gúä möåt miïëng ngoái trïn thaáp neám túái. Baâ laäo traánh neá khöng kõp phaãi phoáng chûúãng caãn trúã, àaánh cho miïëng ngoái vúä naát ra bay tûá taán. http://ebooks.vdcmedia.com
 15. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 4) 15 Thûúâng Thõ Song Hiïåp giûä têìng thûá taám, hònh nhû àang phaãi àöëi phoá vúái ngûúâi khaác nïn naäy giúâ khöng ra ngoaâi trúå giuáp cho ai caã. Voä cöng cuãa Tûâ Thiïn Hoùçng khöng sao bò àûúåc baâ laäo kia, múái giao àúä mêëy chiïu àaä liïn tiïëp gùåp nguy hiïím. Chaâng cöë tòm caách giûúng àöng kñch têy, laåi àúä thïm àûúåc mêëy chiïu. Chu YÃ ngêíng lïn nhòn Tûâ Thiïn Hoùçng aác àêëu vúái laäo baâ êëy trïn goác maái, thêëy chaâng khöng àõch nöíi beân lo lùæng kïu lïn: - “Gia gia, gia gia! Mau mau ra tay ài.” Chu Troång Anh giûä têìng thûá mûúâi, thêëy hai àöì àïå bõ àaánh ngaä tûâ lêu, bêy giúâ nghôa tûã laåi gùåp nguy hiïím. Öng vûún mònh ra ngoaâi cûãa söí, hö lúán: - “Keã naâo daám àïën àêy phaá röëi?” Röìi öng neám hai traái thiïët àaãm, möåt trûúác möåt sau hûúáng túái baâ laäo. Thiïët àaãm chûa àïën, baâ laäo àöåt nhiïn tung ngûúâi bay xuöëng dûúái, êën baân tay lïn maái ngoái, löån ngûúâi möåt caái àûáng trïn têìng thûá saáu. Sau àoá nghe thêëy möåt loaåt nhûäng tiïëng tinh tang, naâo laâ tuå tiïîn, thiïët liïn tûã, cûúng tiïu, àuã loaåi aám khñ phoáng vaâo maái ngoái cuãa têìng thaáp thûá saáu. Àoá laâ Triïåu Baán Sún tûâ têìng thûá chñn phoáng ra àïí giuáp Tûâ Thiïn Hoùçng. Thiïët àaãm cuãa Chu Troång Anh trûúåt àñch, àaánh gaäy möåt cêy xaâ trïn goác thaáp nghe rùæc möåt tiïëng. Tûâ Thiïn Hoùçng khom ngûúâi chuåp àûúåc möåt traái. Coân traái kia lùn vaâo maáng nûúác úã goác thaáp. Chu Troång Anh buöng ngûúâi nhaãy xuöëng toan nhùåt lêëy, nhûng chûa túái núi àaä bõ möåt luöìng chûúãng phong àaánh vaâo giûäa ngûåc. Chu Troång Anh àang úã lûng trúâi, khöng coá caách gò traánh neá. Öng thêëy chûúãng phong rêët lúåi haåi, khöng thïí ra tay àoán àúä vò trong khöng trung khöng coá chöî tûåa, chùæc chùæn mònh seä bõ hêët ra ngoaâi, rúát xuöëng chên thaáp maâ tan xûúng naát thõt. http://ebooks.vdcmedia.com
 16. KIM DUNG 16 Nguy cêëp thïë naây, öng chó coân caách dûång thanh Kim böëi àaåi àao trûúác mùåt, caã àao lêîn ngûúâi phoáng túái, gùæng chõu möåt chûúãng röìi seä lûúäng baåi cêu thûúng. Àõch nhên thêëy Chu Troång Anh phoáng túái, vöåi nghiïng ngûúâi neá traánh, xoay tay traái toan nùæm lêëy cöí tay öng. Chu Troång Anh thêëy thuã phaáp cuãa y vûâa nhanh vûâa aác, bêët giaác la lïn möåt tiïëng, kinh haäi nghô thêìm: - “Ngûúâi naây laâ ai thïë?” Öng neá àûúåc chiïu traão, nhaãy qua möåt bïn àûáng xem Thûúâng Thõ Song Hiïåp voåt ra cûãa söí tiïëp chiïën. Ngûúâi kia khöi vô laå thûúâng. Thûúâng Thõ Song Hiïåp àaä öëm nhaách laåi cao nghïìu, thïë maâ laäo coân cao hún caã Song Hiïåp. Laäo giaâ naây muäi khoùçm nhû moã chim ûng, mùåt àoã nhû chêu sa, àêìu thò troåc loác khöng coân möåt súåi toác naâo. Chu Troång Anh thêëy laäo oai phong lêîm liïåt, voä cöng laåi cao kyâ laå, bêët giaác thêìm nghô: - “Nhên vêåt thïë naây maâ cuäng laâm choá sùn cho Thanh triïìu àûúåc sao?” Laäo troåc kia muáa tñt song chûúãng nhanh nhû gioá, möåt mònh àaánh cho anh em hoå Thûúâng nhaãy qua nhaãy laåi. Chu Troång Anh thêëy Thûúâng Thõ Song Hiïåp tuy chûa thùæng nöíi nhûng cuäng chûa àïën nöîi thua, khöng cêìn trúå giuáp. Öng nhòn xuöëng dûúái, laåi möåt phen kinh haäi. Trïn têìng thûá saáu, baâ laäo toác baåc àang eáp Chu YÃ liïn tiïëp luâi laåi. Tûâ Thiïn Hoùçng la lúán: - “YÃ muöåi! Luâi ra, luâi ngay!” Chu YÃ nghe lúâi Tûâ Thiïn Hoùçng, quay ngûúâi chaåy ài. Baâ laäo toác baåc khöng àuöíi theo, hònh nhû muöën nhaãy lïn têìng trïn. Chu YÃ laåi dûâng chên, la goåi: http://ebooks.vdcmedia.com
 17. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 4) 17 - “Baâ giaâ kia, coá daám àuöíi theo ta khöng? Ta úã àêy, coá mai phuåc àêy naây.” Baâ laäo nhuán chên möåt caái, bay voåt túái nhanh nhû tïn bùæn. Chu YÃ hoaãng súå vö cuâng, vöåi quay lûng chaåy tröën. Chu Troång Anh liïìn quùng thiïët àaãm àaánh túái sau lûng muå. Baâ laäo vûâa àuöíi kõp Chu YÃ, àang thoâ tay nùæm lêëy lûng naâng thò àöåt nhiïn nghe sau lûng coá tiïëng aám khñ. Muå khöng daám àûa tay àoán bùæt, lêåp tûác thi triïín khinh cöng Haân Giang Àöåc Àiïëu, ngaã hùèn thên hònh ra ngoaâi khoaãng khöng, chó duâng chên traái moác laåi möåt goác maái thaáp. “Keng” möåt tiïëng, thiïët àaãm àaánh truáng maái thaáp xeåt lûãa, ngoái bay tûá taán. Baâ laäo traánh xong thiïët àaãm, laåi tiïëp tuåc àuöíi theo Chu YÃ. Chu Troång Anh nhaãy xuöëng têìng thûá saáu, hoaânh àaåi àao caãn àûúâng. Luác naây Chu YÃ àaä chaåy khuêët ra sau, ngûúâi chaåy ngûúâi àuöíi voâng quanh baão thaáp. Tûâ khi àñnh hön vúái Tûâ Thiïn Hoùçng, Chu YÃ thûúâng nghô, chöìng mònh thöng minh xuêët chuáng, nïëu mònh cûá haânh sûå löî maäng thò dïî bõ coi thûúâng, nïn khöng haânh àöång bûâa baäi nhû luác trûúác nûäa. Phen naây nghe Tûâ Thiïn Hoùçng kïu mònh luâi laåi, naâng cûá vûâa àaánh vûâa luâi àïí keáo daâi thúâi gian. Chu Troång Anh àûáng yïn, nhòn thêëy con gaái tûâ phña sau thaáp chaåy ra trûúác mùåt, baâ laäo kia vêîn hai baân tay khöng àuöíi theo. Phña sau coân coá möåt ngûúâi àuöíi theo, hûúi song cêu àêm lia lõa vaâo lûng muå, nhûng àêm thïë naâo cuäng lïåch ài mêëy têëc. Àêy chñnh laâ Cûãu maång cêím baáo tûã Vïå Xuên Hoa, roä raâng y àang liïìu maång cûáu trúå Chu YÃ. Luác naây, Dûúng Thaânh Hiïåp, Thaåch Song Anh cuäng àaä tûâ trïn lao xuöëng têìng dûúái àïí giuáp. Chu Troång Anh bûúác qua mùåt Chu YÃ, vung Kim àao löång gioá vuâ vuâ, liïn tiïëp cheám xuöëng hai àao. Baâ laäo kia thêëy àao lúåi haåi khöng daám khinh àõch, liïìn luâi ba bûúác xoay tay ruát kiïëm. http://ebooks.vdcmedia.com
 18. KIM DUNG 18 Àöåt nhiïn laäo troåc úã phña trïn la lïn: - “Ta àaánh tûâ trïn àónh thaáp xuöëng, baâ àaánh tûâ phña dûúái lïn.” Thanh êm cuãa laäo vang döåi nhû chuöng àöìng, àûáng dûúái àêët cuäng nghe rêët roä. Baâ laäo nghe vêåy, khöng loaån àêëu vúái moåi ngûúâi nûäa, maâ tung ngûúâi lïn, tay traái êën vaâo noác têìng thûá baãy, mûúån lûåc voåt lïn têìng thûá taám. Têìng naây khöng coân ai caãn trúã nûäa, nïn muå cûá thïë maâ voåt ngûúâi lïn têìng thûá chñn. Tûâ dûúái àaánh lïn, muå àaä biïët caâng lïn trïn thò voä cöng cuãa ngûúâi canh giûä caâng lúåi haåi. Tuy muå traánh àûúåc möåt quaã thiïët àaãm, hai chiïu àaåi àao cuãa Chu Troång Anh, nhûng biïët öng laâ cao thuã Thiïëu Lêm, nïëu tó àêëu úã chöî àêët bùçng thò chùèng keám gò mònh. Muå súå bïn trïn laåi coân àõch thuã lúåi haåi hún, nïn têåp trung tinh thêìn, ngûúâi chûa lïn maâ kiïëm àaä lïn trûúác röìi, muáa tñt baão vïå àónh àêìu. Àöåt nhiïn muå thêëy cöí tay bõ chêën àöång, trûúâng kiïëm bõ binh khñ cuãa àõch nhên huát chùåt lêëy, suyát nûäa àaä tuöåt khoãi tay. Muå biïët gùåp phaãi kònh àõch, vöåi sûã trûúâng kiïëm thuêån thïë àêm maånh túái àïí hoáa giaãi sûác löi keáo cuãa àöëi phûúng. Muå khöng daám xöng thùèng túái, àaão sang traái ba bûúác röìi múái àöåt ngöåt xoay ngûúâi laång vïì bïn phaãi, cöë nhaãy lïn têìng thûá mûúâi, kiïëm àêm thùèng ra trûúác mùåt. Muå lêëy cöng laâm thuã, soaåt soaåt ba chiïu àïìu nhùçm vaâo chöî yïëu haåi cuãa àöëi phûúng. Àõch thuã duâng ba chiïu thûác Vên Huy Tam Muöåi trong Thaái Cûåc Kiïëm àïí giaãi vêy. Baâ laäo thêëy àöëi phûúng duâng kiïëm phaáp nöåi gia hoáa giaãi rêët nheå nhaâng, khöng àúåi àöëi phûúng àaánh traã àaä nhaãy ra ngoaâi hai bûúác, dûâng chên nhòn laåi. Thò ra àõch thuã cuãa muå laâ möåt haán tûã trung niïn húi mêåp, trïn mùåt àêìy rêu, toác àaä muöëi tiïu, tay traái nùæm kiïëm quyïët, têåp trung tinh thêìn quan saát chûá chûa vöåi truy àuöíi. Muå beân quaát luön: - “Ngûúi cöng phu khaá nhû thïë naây... Àaáng tiïëc, thêåt laâ àaáng tiïëc!” http://ebooks.vdcmedia.com
 19. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 4) 19 Ngûúâi àoá chñnh laâ Thiïn thuã nhû lai Triïåu Baán Sún. Öng thêëy baâ laäo toác àaä baåc phú maâ thên thuã cûåc kyâ nhanh nhaåy, khöng khoãi vûâa kinh haäi vûâa thaán phuåc. Hai ngûúâi vung kiïëm laåi tiïëp tuåc tó àêëu. Caân Long thêëy hai bïn àaánh nhau, trong loâng êm thêìm mûâng rúä. Nhûng hùæn laåi thêëy Trêìn Gia Laåc ra veã nhaân nhaä nhû khöng coá gò quan troång, coân keáo möåt chiïëc ghïë túái ngöìi quan saát trêån chiïën. Hùæn beân nghô: - “Àïën cûáu ta chó coá hai ngûúâi, e rùçng cuöëi cuâng khöng àõch nöíi söë àöng cuãa Höìng Hoa Höåi.” Têm thêìn hùæn àang höìi höåp bêët an, laåi nghe thêëy xa xa voång túái tiïëng choá suãa, röìi coá tiïëng quaát thaáo, tiïëng voá ngûåa chaåy túái. Coá tiïëng bûúác gêëp lïn cêìu thang. Têm Nghiïîn chaåy lïn lêìu, duâng aám ngûä àïí bêím baáo Trêìn Gia Laåc: - “Quên canh baáo laâ coá khoaãng hai ngaân Thanh binh àang chaåy túái, nhùçm thùèng Luåc Hoâa Thaáp.” Trêìn Gia Laåc gêåt àêìu, Têm Nghiïîn chaåy trúã xuöëng. Caân Long khöng hiïíu Têm Nghiïîn noái gò, nhûng thêëy thêìn sùæc Trêìn Gia Laåc khêín trûúng hún, àoaán laâ chaâng vûâa nghe tin bêët lúåi, beân chùm chuá doäi nhòn ra xa. Muâa naây laá phong àoã rûåc nhû lûãa, giûäa rûâng nhòn rêët roä nhûäng laá cúâ trùæng lay àöång, trïn cúâ coá chûä “Lyá” rêët lúán. Caân Long caã mûâng, biïët Lyá Khaã Tuá àaä mang quên àïën àêy cûáu giaá. Trêìn Gia Laåc nhoaâi ngûúâi ra ngoaâi cûãa söí, hö lúán: - “Maä àaåi ca luâi vaâo trong thaáp, chuêín bõ cung tïn.” Maä Thiïån Quên tûâ dûúái thaáp daå lúán möåt tiïëng. http://ebooks.vdcmedia.com
 20. KIM DUNG 20 Trêìn Gia Laåc hö vûâa dûát tiïëng, àöåt nhiïn thêëy öng laäo àêìu troåc mùåt àoã bay vuâ qua mùåt mònh tûâ dûúái thùèng lïn trïn, Thûúâng Thõ Song Hiïåp vaâ Chu Troång Anh àuöíi theo sau. Thò ra laäo troåc cûá chaåy xung quanh thaáp, möîi khi coá ngûúâi phña sau àuöíi gêìn àïën thò quay laåi àoán tiïëp mêëy chiïu, cûá tòm àûúåc sú húã laåi nhaãy lïn möåt têìng. Trong luác Triïåu Baán Sún àang tó àêëu vúái baâ laäo túái luác khêín trûúng, laäo àaä nhaãy àïën têìng thûá mûúâi hai. Thûúâng Haách Chñ thêëy laäo tiïën cöng maänh liïåt, maâ têìng mûúâi hai àaä laâ núi nhöët Caân Long röìi, nïn khöng daám khinh suêët. Y lêëy phi traão àeo úã bïn höng ra, muáa lïn phong toãa cûãa söí. Thûúâng Baá Chñ thò hûúáng song chûúãng xeáo lïn phña trïn, àûáng trûúác mùåt anh hai bûúác. Hai ngûúâi baây thïë trêån, duâng phi traão àaánh ngoaâi xa, duâng chûúãng àaánh núi gêìn, song song caãn trúã trûúác cûãa söí. Öng laäo kia cuäng biïët Thûúâng Thõ Song Hiïåp lúåi haåi, nïn khöng xöng vaâo cûãa söí maâ nhaãy thùèng lïn trïn àónh thaáp. Chu Troång Anh rûúåt theo khöng kõp, beân nhaãy qua cûãa söí vaâo trong. Caân Long thêëy hoå Chu cêìm àao nhaãy vaâo khöng khoãi giêåt mònh kinh haäi. Nhûng Chu Troång Anh chó àûáng chöî cêìu thang, hoaânh àao chuêín bõ ngùn àoán àõch thuã. Triïåu Baán Sún vúái baâ laäo kia baãn lônh tûúng tûå nhû nhau, chúáp nhoaáng àaä qua laåi hún trùm chiïu. Kiïëm phaáp cuãa muå nhanh choáng vö cuâng. Triïåu Baán Sún triïín khai Thaái Cûåc Khoaái Kiïëm duâng nhanh àaánh nhanh, êm thêìm kinh ngaåc: - “Baâ giaâ naây toác baåc hïët röìi, laåi laâ nûä nhên, maâ sao ta thùæng khöng nöíi?” Trong loâng öng lo lùæng, àõnh lêëy aám khñ ra maâ thuã thùæng. http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2