intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thuật ngữ của W

Chia sẻ: Basso Basso | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

166
lượt xem
50
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghĩa tiếng anh của các cụm từ mà W bắt đầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuật ngữ của W

  1. Thu ật ngữ của W Thuật ngữ Giải nghĩa watered 1. chứa nước, thấm nước được tưới nước  2. pha loãng  3.( miền) có nhiều  sông hồ   waterfall thác nước   waterflood sự ngập lụt   watergap khe nước   waterlogged bão  hoà trong nước   Waterman cung Bảo bình, chòm sao Bảo bình   watermeter dụng cụ đo nước, thước đo nước
  2.   waterpower sức nước   waterproof không thấm nước   waterproofing sự làm cho không thấm nước   watershed 1.đường phân thuỷ, đường chia nước    2.lưu vực sông experimental ~ lưu vực thực nghiệm surface ~ đường phân thuỷ trên mặt   waterside bờ biển, bờ sông, bờ hồ   watersink máng, thuyền đãi
  3.   watersoluble hoà tan trong nước   watersupplying sự cung cấp nước   waterthermometer cái đo nhiệt độ nước, nhiệt kế nước   watertight không thấm nước   waterway đường thoát nước, đường sông   waterwork công trình dẫn nước   waterworn rửa trôi, mài mòn do nước
  4.   wave sóng ~ front mặt trước sóng ~ of explosion sóng nổ ~ of oscillation sóng dao động ~ of replacement sóng thay thế ~ of translation sóng dịch chuyển acoustic ~ sóng âm (thanh) advancing ~ sóng tiến air ~ sóng khí alternating ~ sóng xen kẽ, sóng tuần hoàn annual ~ sóng hàng năm anticyclonic ~ sóng xoáy nghịch atmospheric ~ sóng khí quyển back ~ sóng phản xạ baroclinic ~ sóng khuynh áp barometric ~ sóng khí áp barotropic ~ sóng chính áp blocking ~ sóng cản bodily ~ sóng đàn hồi
  5. bodily seismic ~ sóng địa chấn đàn hồi bow ~ sóng mũi tàu breaking ~ sóng vỗ bờ capillary ~ sóng mao dẫn, gợn sóng collision ~ sóng va compressional ~ sóng nén, sóng ép compressional dilatational ~ sóng co giãn, sóng dọc condensational ~ sóng nén, sóng co condensational­refractional ~ sóng co giãn continous ~ sóng liên tục cyclone ~ sóng xoáy thuận damped ~ sóng tắt dần deep water ~ sóng nước sâu design ~ sóng thiết kế destructive ~ sóng có tác dụng phá huỷ developing ~ sóng phát triển, sóng đang lớn diffracted ~ sóng nhiễu xạ dilatational ~ sóng giãn direct ~ sóng trực tiếp discontinuous ~ sóng gián đoạn, sóng không liên tục distortional ~ sóng méo diurnal ~ sóng ngày
  6. divergent ~ sóng toả nhánh, sóng phân kỳ double ~ sóng kép earth ~ sóng đất  easterly ~ sóng gió đông edge ~ sóng có đỉnh elastic ~ sóng đàn hồi electromagnetic ~ sóng điện từ electrostatic ~ sóng tĩnh điện explosion ~ sóng nổ, sóng đập extraordinary ~ sóng khác thường fastbody ~ sóng truyền nhanh flattened ~ sóng bằng, sóng biên độ thấp flood ~ sóng lũ forced ~ sóng cưỡng bức, sóng kích thích free ~ sóng tự do gravitational ~ sóng hấp dẫn gravity ~ sóng trọng lực ground ~ sóng mặt đất  heat ~ sóng nhiệt, sóng không khí nóng high­frequency ~ sóng cao tần hydromagnetic compression ~ sóng nén thuỷ từ incident ~ sóng tới
  7. inertia ~ sóng quán tính internal ~ sóng  ngầm ionospheric ~ sóng tầng điện ly light ~ sóng ánh sáng long ~ sóng dài long­crested ~ sóng đỉnh dài longitudinal ~ sóng dọc longitudinal elastic ~ sóng dọc đàn hồi lunar tidal ~ sóng thuỷ triều magnetohydrodynamic ~ sóng từ thuỷ động lực medium ~ sóng trung bình microseismic ~ sóng vi địa chấn minor ~ sóng ngắn near­surface ~ sóng gần mặt normal ~ sóng bình thường, sóng chuẩn oblique hydromagnetic ~ sóng thuỷ từ nghiêng ocean ~ sóng đại dương, sóng biển ordinary ~ sóng thường oscillatory ~ sóng dao động permanent ~ sóng vĩnh viễn, sóng vĩnh viễn phreatic ~ sóng dao động mực nước ngầm piestic ~ sóng dao động mực thuỷ áp
  8. planetary ~ sóng hành tinh polar ~ sóng cực pressure ~ sóng nén, sóng ép, sóng dọc primary ~ sóng sơ cấp principal ~ sóng địa chấn chính progressive ~ sóng tiến progressive surface gravity ~ sóng mặt trọng lực tiến radio ~ sóng vô tuyến reflected ~ sóng phản xạ sea ~ sóng biển seismic ~ sóng địa chấn semidiurnal ~ sóng bán nhật shallow water ~ sóng nước nông shear ~ sóng biến dạng shock ~ sóng đập, sóng va chạm short ~ sóng ngắn short­crested ~ sóng đỉnh ngắn simple ~ sóng đơn sinusoidal ~ sóng hình sin solitary ~ sóng đơn độc sound ~ sóng âm thanh spherical ~ sóng hình cầu
  9. stable ~ sóng ổn định standard ~ sóng chuẩn stationary ~ sóng dừng stern ~ sóng đuôi tàu storm ~ sóng bão stray ~ sóng tạp surface ~ sóng mặt sustained ~ sóng duy trì swell ~ sóng lừng tidal ~ sóng triều tranformed ~ sóng địa chấn biến dạng transitional ~ sóng trung gian, sóng quá độ tranversal ~ sóng ngang travelling ~ sóng di động typhoon ~ sóng bão ultra­short ~ sóng cực ngắn undamped ~ sóng không tắt, sóng liên tục unstable ~ sóng không ổn định warm ~ sóng nóng water ~ sóng nước wind ~ sóng gió
  10.   wave­built sóng tạo   wave­crest đỉnh sóng   wave­cut mài mòn do sóng   wave­meter máy đo sóng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2