intTypePromotion=1

Tiền chiến hậu chiến - tập 11

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
64
lượt xem
4
download

Tiền chiến hậu chiến - tập 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 11', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 11

  1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long !"#$%&'(")'*#+,'*-( ./%"'0"12'3/%'24,'%"#'*5%"'"#6%&'("7 ThËp Tam Di thë dµi nãi: - C«ng tö ®¸ng kÓ lµ ng­êi cã l­¬ng t©m. Lôc TiÓu Phông ngåi ¨n lu«n mÊy miÕng. §ét nhiªn chµng hái: - Lý YÕn B¾c ®©u? ThËp Tam Di ®¸p: - Y ®i råi. Lôc TiÓu Phông hái: - Y ®Õn ®©u? ThËp Tam Di c­êi g­îng ®¸p: - Kh«ng hiÓu. Y cã rÊt nhiÒu nhµ chø kh«ng ph¶i n¬i nµy. Lôc TiÓu Phông ®ang nhÐt èc vµo miÖng. §ét nhiªn chµng ph¸t gi¸c trªn g­¬ng mÆt cao quý cña ThËp Tam Di cã n­íc m¾t vµ niÒm th­¬ng c¶m. Mét n÷ nh©n mét th¸ng ba m­¬i ngµy mµ nhiÒu ®ªm chÞu phßng kh«ng chiÕc bãng th× nçi tÞch liÖu kª sao cho xiÕt. Nh­ng mô ph¶i r¸ng chÞu ®ùng v× kh«ng r¸ng còng kh«ng ®­îc. Sè m¹ng mô nh­ vËy. PhÇn ®«ng phô n÷ ®Òu chÊp nhËn vËn m¹ng cña m×nh lµ do sè trêi ®Þnh. VÒ ph­¬ng diÖn nµy phô n÷ tin t­ëng m∙nh liÖt gh¬n nam nh©n. Lôc TiÓu Phông ®∙ hiÓu ThËp Tam Di lµ h¹ng ng­êi nµy nh­ng chµng ch­a hiÓu ¢u D­¬ng T×nh. Bçng chµng lªn tiÕng: - T¹i h¹ cã c©au nµy ®¸ng lý kh«ng nªn hái nh­ng kh«ng hái kh«ng yªn. ThËp Tam Di ®¸p: - C«ng tö hái ®i. Lôc TiÓu Phông hái: - C« n­¬ng lµ b¹n cña ¢u D­¬ng T×nh. Gi÷a t×nh b»ng h÷u lµm g× cßn chuyÖn bÝ mËt, huèng chi... ThËp Tam Di nãi theo: - Huèng chi bän tiÖn thiÕp lµ n÷ nh©n. Gi÷a n÷ nh©n víi n÷ nh©n l¹i cµng kh«ng cã ®iÒu bÝ mËt. Lôc TiÓu Phông miÔn c­ìng gËt ®Çu nãi: Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 97 http://hello.to/kimdung
  2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - V× thÕ nh÷ng viÖc t­ cña y ch¾c c« n­¬ng hiÓu biÕt kh«ng ph¶i Ýt. ThËp Tam Di hái: - C«ng tö muèn hái vÒ viÖc g×? Lôc TiÓu Phông ®¸nh b¹o hái: - T¹i h¹ nghe C«ng T«n §¹i N­¬ng nãi y cßn lµ ng­êi xö n÷, ch¼ng hiÓu cã ®óng kh«ng? ThËp Tam Di ch¼ng nghÜ ngîi g× ®¸p ngay: - §óng thÕ. Lôc TiÓu Phông hái: - Y ®∙ lµm c«ng viÖc kia sao l¹i xö n÷ ®­îc? ThËp Tam Di c­êi l¹t ®¸p: - NhiÒu c« g¸i lµm viÖc ®ã lµ ng­êi rÊt ®øng ®¾n. Ch¼ng nh÷ng y ®øng ®¾n mµ cßn lµ c« g¸i ®Æc biÖt. Lôc TiÓu Phông l¹i ®ót èc vµo miÖng. B©y giê dÜ nhiªn chµng nhËn ra tr­íc kia ThËp Tam Di lµm viÖc ®ã nªn hai ng­êi míi thµnh b¹n th©n. Nh÷ng h¹ng g¸i nh­ c¸c c« nµy Ýt khi kÕt b¹n víi l­¬ng gia phô n÷ v× ch¼ng nh÷ng hä coi ng­êi kh¸c kh«ng vµo ®©u mµ cßn sî ng­êi ta khinh th­êng m×nh. Lôc TiÓu Phông ¨n hÕt nh½n ®Üa èc. Chµng cho lµ chØ ®Ó l¹i mét con còng thÑn víi l­¬ng t©m. ThËp Tam Di thÊy chµng ¨n hÕt liÒn hái: - T¹i sao c«ng tö l¹i quan t©m ®Õn chuyÖn nµy? Ch¼ng lÏ y cßn lµ xö n÷ hay kh«ng cã chç kh¸c biÖt? Lôc TiÓu Phông gËt ®Çu ngÇn ng¹i ®¸p: - Bèn, n¨m th¸ng tr­íc, cã lÇn t¹i h¹ gÆp nhµ s­ chÊt ph¸c. L∙o b¶o l∙o ®∙ ë mét ®ªm víi ¢u D­¬ng... Chµng ch­a nãi hÕt c©u ®ét nhiªn ng∙ l¨n ra bÊt tØnh nh©n sù. ThËp Tam Di l¹nh lïng nh×n chµng tÐ xuèng. Trªn mÆt mô lé ra nô c­êi ¸c ®éc. Lôc TiÓu Phông ch­a hiÓu bông d¹ n÷ nh©n, cµng kh«ng hiÓu næi con ng­êi nh­ ThËp Tam Di. Nh­ng chµng c¶m thÊy lµ m×nh ®∙ hiÓu nhiÒu råi. Ng­êi ®µn «ng nµo tù cho lµ hiÓu thÊu lßng d¹ ®µn bµ th× bÊt luËn ng­êi ®ã lµ ai còng nhÊt ®ÞngÆp ®iÒu xÝu quÈy. C¶ Lôc TiÓu Phông còng kh«ng ra ngoµi thÓ lÖ ®ã. L¹ ë chç cã ng­êi d­êng nh­ trêi sinh ra toµn gÆp vËn may dï cã bÞ vè nµy còng kh«ng qu¶n ng¹i. HiÓn nhiªn Lôc TiÓu Phông lµ con ng­êi ®ã. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 98 http://hello.to/kimdung
  3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Chµng kh«ng biÕt. Lóc chµng tØnh dËy thÊy tø chi vÉn ®Çy ®ñ, ngò quan còng kh«ng bÞ sinh tæn mµ cßn ®­îc n»m trªn g­êng rÊt s¹ch sÏ, rÊt ªm Êm. Trong nhµ rÊt yªn tÜnh l¹i giµn giôa mïi th¬m cña hoa quÕ hoa mai. Trªn bµn ®∙ th¾p ®Ìn. Ngoµi cöa sæ tr¨ng trong nh­ n­íc. Mét ng­êi lÆng lÏ ®øng tr­íc cöa sæ nh×n ra khãm mÉu ®¬n bªn ngoµi. Ng­êi y mÆc ¸o tr¾ng nh­ tuyÕt. ChÝnh lµ T©y M«n Xuy TuyÕt. §i r¸ch ®Õ giÇy kiÕm kh«ng T©y M«n Xuy TuyÕt. Sao y l¹i xuÊt hiÖn n¬ i®©y mét c¸ch ®ét ngét? Lôc TiÓu Phông nh¶y bæ lªn. Chµng cßn nh¶y lªn ®­îc, cã ®iÒu hai ch©n h¬i mÒm nhòn. KhÝ lùc ch­a hoµn toµn håi phôc. Chµng ®Ó ch©n kh«ng b­íc xuèng ®Êt la lªn: - H¶o tiÓu tö ! ¤ng b¹n ë ®©u chui ra? MÊy b÷a nay Èn chç nµo kÝn thÕ? T©y M«n Xuy TuyÕt l¹nh lïng ®¸p: - §èi víi mét ©n nh©n ®∙ cøu m¹ng cho kh«ng nªn nãi ®iÒu suång s∙. Lôc TiÓu Phông hái: - ¢n nh©n cøu m¹ng ­? T©y M«m huynh ®∙ cøu m¹ng tiÓu ®Ö hay sao? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: - NÕu kh«ng gÆp ta th× e r»ng Lôc huynh ®Ö còng ch¸y thµnh côc than nh­ Lý YÕn B¾c. Lôc TiÓu Phông t¸i mÆt hái: - Lý YÕn B¾c chÕt råi ­? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: - VËn khÝ h¾n kh«ng may m¾n b»ng Lôc huynh ®Ö. Cã lÏ huynh ®Ö ®­îc trêi ban cho khÝ vËn c¸t t­êng. Y quay l¹i chó ý nh×n Lôc TiÓu Phông. G­¬ng mÆt y vÉn xanh l­ít l¹i l¹nh lïng. Thanh ©m còng gi¸ nh­ b¨ng nh­ng trong cÆp m¾t y ®∙ chøa hßa khÝ Êm ¸p. CÆp m¾t Êm ¸p nµy chØ hiÖn ra khi t¸i ngé ng­êi b¹n chia tay l©u ngµy. Lôc TiÓu Phông còng gi­¬ng m¾t lªn nh×n y nãi: - VËn khÝ cña T©y M«n huynh xem chõng ®Õn phót chãt còng kh«ng tÖ h¹i. T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: - VËn khÝ tÖ h¹i nhÊt d­êng nh­ chØ cã Lý YÕn B¾c. Lôc TiÓu Phông hái: Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 99 http://hello.to/kimdung
  4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - T©y M«n huynh cã biÕt tr­êng hîp nµo h¾n chÕt lµm sao kh«ng? T©y M«n Xuy TuyÕt gËt ®Çu nãi: - Nh­ng ta ch­a hiÓu Lôc huynh ®Ö b¾t ®Çu tÝn nhiÖm phô n÷ tõ bao giê? Lôc TiÓu Phông hái: - Lo¹i phô n÷ nµo? Chµng l¹i n»m xuèng v× ®ét nhiªn c¶m thÊy trong ng­êi cã ®iÒu khã chÞu. Chµng nãi tiÕp: - Cã ph¶i h¹ng phô n÷ nh­ ¢u D­¬ng T×nh kh«ng? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: - Kh«ng ph¶i ¢u D­¬ng T×nh. Lôc TiÓu Phông hái: - Kh«ng ph¶i ¢u D­¬ng T×nh th× ThËp Tam Di sao? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: - Mãn èc chiªn lµ thñ nghÖ cöu ©m d­¬ng tÝnh nh­ng kÎ h¹ ®éc l¹i lµ ThËp Tam Di. Y ngã Lôc TiÓu Phông tùa nh­ muèn c­êi nãi: - Tin nµy khiÕn cho Lôc huynh ®Ö khoan kho¸i trong lßng hay kh«ng? Lôc TiÓu Phông qu¶ c¶m thÊy rÊt khoan kho¸i l¹ lïng nh­ng chµng còng kh«ng khái lÊy lµm kú, hái: - T©y M«n huynh b¾t ®Ç hiÓu mèi t×nh c¶m víi n÷ l­u bao giê? T©y M«n Xuy TuyÕt kh«ng tr¶ lêi c©u hái, quay ra nh×n nguyÖt s¾c ngoµi cöa sæ. NguyÖt s¾c «n nhu trong trÎo. Nay ®∙ lµ ®ªm m­êi bèn th¸ng chÝn råi. Lôc TiÓu Phông trÇm ng©m hái: - NhÊt ®Þnh tiÓu ®Ö ngñ l©u l¾m råi th× ph¶i? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: - ThËp Tam Di lµ mét n÷ nh©n sµnh sái vÒ nghÒ dïng thuèc mª. Mô h¹ ®éc vµo èc nh­ng kh«ng nÆng l¾m. Lôc TiÓu Phông nãi: - Mô biÕt r»ng nÕu h¹ lµ tiÓu ®Ö ph¸t gi¸c. T©y M«n Xuy TuyÕt nãi: - Ta còng kh«ng ngê huynh ®Ö nhÊt ®Þnh ¨n hÕt c¶ ®Üa èc chiªn nh­ thÕ. Lôc TiÓu Phông c­êi g­îng: - T×nh c¶m gi÷a nam n÷, dÜ nhiªn ThËp Tam Di hiÓu h¬n ai hÕt. Chµng hái: Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 100 http://hello.to/kimdung
  5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - T¹i sao T©y M«n huynh biÕt chuyÖn nµy mµ ®Õn ®©y kÞp thêi? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: - Lóc huynh ®Ö tÐ xuèng ta ®øng ngoµi cöa nh×n vµo. Lôc TiÓu Phông hái: - T©y M«n huynh ®ang ®Þnh ®i kiÕm tiÓu ®Ö ph¶i kh«ng? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: - Ta kh«ng muèn cho ng­êi kh¸c ngã thÊy, ®Þnh chê ThËp Tam Di bá ®i råi míi tiÕn vµo. Kh«ng ngê huynh ®Ö võa tÐ xuèng mô liÒn rót ®ao ra. Lôc TiÓu Phông hái: - Lý YÕn B¾c còng chÕt d­íi l­ìi ®ao cña mô ­? T©y M«n Xuy TuyÕt gËt ®Çu. Lôc TiÓu Phông hái: - T©y M«n huynh ®∙ hái mô ch­a? Mô cã nãi thËt kh«ng? T©y M«n Xuy TuyÕt l¹nh lïng ®¸p: - ë tr­íc mÆt ta Ýt kÎ d¸m nãi dèi. BÊt luËn lµ ai còng biÕt r»ng khi T©y M«n Xuy TuyÕt ®∙ nãi giÕt ng­êi lµ ch¼ng bao giê y nãi dèi. Tay y võa cÇm ®èc kiÕm, ThËp Tam Di ®∙ nãi thËt ngay. Lôc TiÓu Phông thë phµo nh¨n nhã c­êi nãi: - TiÓu ®Ö thËt kh«ng thÓ nhËn ra ng­êi ®µn bµ nh­ mô mµ l¹i h¹ ®éc thñ ®­îc. T©y M«n Xuy TuyÕt hái: - Sao huynh ®Ö kh«ng hái ta v× lÏ g× mô muèn h¹ ®éc thñ? Lôc TiÓu Phông thë dµi ®¸p: - TiÓu ®Ö biÕt v× l÷ g× råi. TiÓu ®Ö cßn nhí c©u nãi cña mô. T©y M«n Xuy TuyÕt hái: - Mô nãi c©u g×? Lôc TiÓu Phông ®¸p: - Lý YÕn B¾c nhiÒu vî chø kh«ng ph¶i chØ mét m×nh mô. Mô lµ n÷ nh©n kh«ng cam chÞu c¶nh tÞch mÞch. Nh÷ng ngµy mô kh«ng chÞu næi nh­ng còng ch¼ng cã c¸ch nµo trèn l¸nh. V× thÕ mô ®µnh ph¶i giÕt Lý YÕn B¾c. Chµng g­îng c­êi nãi tiÕp: - Mô sî tiÓu ®Ö truy cøu Lý YÕn B¾c l¹c lâng n¬i ®©u nªn míi h¹ ®éc thñ c¶ tiÓu ®Ö. T©y M«n Xuy TuyÕt nãi: - C«ng tö cßn quªn mét ®ª×u. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 101 http://hello.to/kimdung
  6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông hái: - §iÒu g×? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: - TÊm ng©n phiÕu mét tr¨m chÝn m­¬i l¨m l¹ng b¹c. Y c­êi l¹t nãi tiÕp: - NÕu kh«ng cã tÊm ng©n phiÕu ch¼ng khi nµo mô h¹ ®éc thñ, cã thÓ nãi lµ mô kh«ng d¸m ®éng thñ. Con ng­êi nh­ ThËp Tam Di mµ trong m×nh cã mét tr¨m chÝn m­¬i l¨m v¹n b¹c th× kh¾p thiªn h¹ ch¼ng n¬i nµo mô kh«ng d¸m ®i, ch¼ng viÖc g× mô kh«ng d¸m lµm. T©y M«n Xuy TuyÕt l¹i nãi: - Y h¹ s¸t c«ng tö råi s¾p söa ®em ng©n phiÕu di, hµnh trang mô s¾p s½n c¶ råi. Lôc TiÓu Phông nh¨n nhã c­êi nãi: - Con ng­êi sau khi l∙nh mét tr¨m chÝn m­¬i l¨m v¹n l¹ng b¹c dÜ nhiªn ch¼ng cÇn ph¶i mang theo mét c¸i bäc lín. T©y M«n Xuy TuyÕt hái: - Sao c«ng tö kh«ng hái ta kÕt qu¶ mô thÕ nµo. Lôc TiÓu Phông ®¸p: - TiÓu ®Ö thÊy kh«ng cÇn ph¶i hái. T©y M«n Xuy TuyÕt mØm c­êi l¹i hái: - Cßn c«ng tö th× sao? Bao giê míi lÊy vî? Nô c­êi cña Lôc TiÓu Phông lËp tøc d­êng nh­ bÞ ¸m ¶nh, ¸m ¶nh v× bãng d¸ng TiÕt B¨ng mµ còng v× bãng d¸ng ¢u D­¬ng T×nh. Chµng hái sang chuyÖn kh¸c: - Sao T©y M«n huynh biÕt chç mµ ®Õn kiÕm tiÓu ®Ö? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: - Ta biÕt c«ng tö lµ b¹n cña Lý YÕn B¾c vµ cßn biÕt h¾n cã mÊy ng­êi thñ h¹ th©n tÝn. Lôc TiÓu Phông hái: - T©y M«n huynh tin r»ng bän chóng kh«ng d¸m nãi dèi m×nh hay sao? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: - NhÊt ®Þnh kh«ng d¸m. Lôc TiÓu Phông hái: - LiÖu chóng cã d¸m tiÕt lé hµnh tung cña T©y M«n huynh kh«ng? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 102 http://hello.to/kimdung
  7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Ta ®i kiÕm chóng. Ch¼ng mét ai hay lµ ta ë ®©u. Lôc TiÓu Phông hái: - §©y lµ ®Þa ph­¬ng nµo? T©y M«n Xuy TuyÕt hái l¹i: - Sao c«ng tö kh«ng ra ngoµi coi? Qua mét v­ên hoa rÊt xinh x¾n, phÝa tr­íc lµ tiÖm b¸nh cuèn. Bèn mÆt ®Òu cã cöa. Trªn cöa treo tÊm chiªu bµi vuÕt ba ch÷ vµo "Hîp Ph­¬ng Tr¹i". Lôc TiÓu Phông coi råi trá vµo c­êi nãi: - §©y lµ tiÖm b¸n b¸nh cuèn cã tõ l©u råi. T©y M«n Xuy TuyÕt ®¾c ý hái: - C«ng tö kh«ng ngê ta l¹i lµ chñ tiÖm b¸nh cuèn? Lôc TiÓu Phông ®¸p: - TiÓu ®Ö kh«ng ngê. T©y M«n Xuy TuyÕt hoñi: - C«ng tö ch­qa tõng thÊy ng­êi giang hå nµo b¸n b¸nh cuèn ph¶i kh«ng? Lôc TiÓu Phông ®¸p: - Ch­a. T©y M«n Xuy TuyÕt c­êi nãi: - V× thÕ nªn c«ng tö cã t×m kh¾p kinh thµnh còng ch¼ng thÊy ta. Lôc TiÓu Phông thõa nhËn: - Dï tiÓu ®Ö nghÜ bÓ ®Çu còng kh«ng t×m ra ®­îc. T©y M«n Xuy TuyÕt hái: - C«ng tö cã biÕt t¹i sao ta lµm nh­ vËy kh«ng? Lôc TiÓu Phông c­êi ®¸p: - TiÓu ®Ö biÕt råi. T©y M«n huynh lµm nh­ vËy ®Ó tiÓu ®Ö hÕt ®ßi uèng r­îu mõng. T©y M«n Xuy TuyÕt bËt c­êi, trong tiÕng c­êi cã ®iÒu ¸m ¶nh. Y trÇm lÆng håi l©u míi thñng th¼ng nãi: - Ta ®i kiÕm c«ng tö v× cã viÖc cho c«ng tö lµm. Lôc TiÓu Phông ®¸p: - BÊt luËn T©y M«n huynh b¶o tiÓu ®Ö lµm g×, tiÓu ®Ö còng ph¶i lµm nÕu cã thÓ ®­îc v× tiÓu ®Ö thiÕu nî ©n t×nh cña T©y M«n huynh råi. T©y M«n Xuy TuyÕt hai tay n¾m chÆt l¹i nãi: - Ta yªu cÇu c«ng tö mai theo ta ®Õn Tö CÊm Thµnh. BÊt h¹nh ta mµ thÊt b¹i th× c«ng tö ®em thi thÓ ta vÒ ®©y dïm. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 103 http://hello.to/kimdung
  8. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông g­îng c­êi ®¸p: - Dï T©y M«n huynh thÊt b¹i ch­a ch¾c ®∙ chÕt. T©y M«n Xuy TuyÕt nãi: - ChiÕn b¹i th× chØ cßn ®­êng chÕt. Y biÕn ®æi s¾c mÆt thµnh l∙nh l∙o kiªu c¨ng, nÐt mÆt cña con ng­êi cam bÒ tiÕp thô c¸i chÕt chø kh«ng tiÕp thô thÊt b¹i. Lôc TiÓu Phông ngÇn ng¹i. Chµng ®∙ kh«ng muèn nãi chuyÖn bÝ mËt vÒ DiÖp C« Thµnh tr­íc mÆt T©y M«n Xuy TuyÕt v× DiÖp C« Thµnh còng lµ b¹n cña chµng. Nh­ng dï chµng ckh«ng nãi ra, sù thùc vÉn kh«ng thay ®æi. Ch¼ng sím th× muén T©y M«n Xuy TuyÕt còng biÕt. Chµng suy nghÜ mét lóc råi nãi: - T©y M«n huynh tuyÖt kh«ng thÊt b¹i ®­îc. T©y M«n Xuy TuyÕt ®éng dung nãi: - Nh­ng ta nghe ®ån h«m qua y cßn ®¸nh §­êng Thiªn Dung thµnh träng th­¬ng. Lôc TiÓu Phông thë dµi nãi: - §­êng Thiªn Dung kh«ng ph¶i lµ T©y M«n Xuy TuyÕt. T©y M«n Xuy TuyÕt hái: - DiÖp C« Thµnh bÞ th­¬ng thËt kh«ng? Lôc TiÓu Phông ®¸p: - ThËt c¶ tr¨m phÇn tr¨m. T©y M«n Xuy TuyÕt biÕn s¾c. NÕu lµ ng­êi kh¸c nghe ®èi thñ cña m×nh ®∙ bÞ träng th­¬ng nhÊt ®Þnh cho lµ ®iÒu may m¾n, trong lßng khoan kho¸i phi th­êng, T©y M«n Xuy TuyÕt l¹i kh«ng ph¶i ng­êi kh¸c. Y biÕn ®æi s¾c mÆt mét c¸ch thª th¶m nãi: - Vô nµy lµ t¹i ta. Gi¶ tû cuéc giao thñ ®∙ diÔn vµo ngµy r»m th¸ng t¸m th× kh«ng chõng ta ®∙ chÕt d­íi l­ìi kiÕm cña h¾n råi nh­ng b©y giê... Lôc TiÓu Phông ng¾t lêi: - Nh­ng b©y giê th× nhÊt ®Þnh y ph¶i chÕt. T©y M«n Xuy TuyÕt gËt ®Çu. Lôc TiÓu Phông hái: - T©y M«n huynh kh«ng giÕt y kh«ng ®­îc hay sao? T©y M«n Xuy TuyÕt buån rÇu ®¸p: - Ta kh«ng giÕt h¾n còng chÕt. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 104 http://hello.to/kimdung
  9. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông nãi: - Nh­ng... T©y M«n Xuy TuyÕt ng¾t lêi: - Cã khi c«ng tö ch­a hiÓu râ h¹ng ng­êi nh­ chóng ta. Chóng ta cã thÓ chÕt chø kh«ng chÞu thua. Lôc TiÓu Phông kh«ng nhÞn ®­îc thë dµi th­ên th­ît. Ch¼ng ph¶i chµng kh«ng hiÓu bän hä mµ chµng ®∙ biÕt tõ tr­íc hä lµ h¹ng ng­êi nµo. Dï chµng kh«ng thÝch h¹ng ng­êi nµy nh­ng ch¼ng thÓ kh«ng phôc. Nãi mét c¸ch kh¸c hä ®∙ tiÕp chËn thÇn nh©n. BÊt luËn vÒ kiÕm ph¸p, vÒ cÇm kú hay vÒ nghÖ thuËt nµo kh¸c, ai ®∙ ®Õn chç cao th©m tuyÖt ®Ønh lµ thµnh h¹ng ng­êi ®ã. Lôc TiÓu Phông trÇm lÆng håi l©u míi nãi: - Nh­ng hiÖn giê T©y M«n huynh ®∙ biÕn ®æi. Tr­íc kia tiÓu ®Ö nhËn ra T©y M«m huynh kh«ng ph¶i lµ ng­êi mµ lµ vÞ "ThÇn nöa ra si ngèc nöa ra ®iªn khïng". Cßn b©y giê T©y M«n huynh cã nh©n tÝnh råi. T©y M«n Xuy TuyÕt cµng lé vÎ trÇm träng h¬n ®¸p: - Cã khi ta biÕn ®æi thËt. NÕu DiÖp C« Thµnh kh«ng bÞ th­¬ng cã khi ta kh«ng ®Þch næi y nh­ng b©y giê y kh«ng cßn c¬ héi nµo ®Ó th¾ng ta. ThÕ lµ bÊt c«ng. Lôc TiÓu Phông hái: - T©y M«n huynh ®Þnh... T©y M«n Xuy TuyÕt ng¾t lêi: - Ta ®Þnh ®i kiÕm y. Lôc TiÓu Phông hái: - KiÕm thÊy råi lµm sao? T©y M«n Xuy TuyÕt c­êi l¹t hái l¹i: - Ch¼ng lÏ c«ng tö nhËn ra ta lµ kÎ chØ biÕt giÕt ng­êi th«i ­? Lôc TiÓu Phông s¸ng m¾t lªn. Chµng chît nghÜ tíi T©y M«n Xuy TuyÕt d­êng nh­ còng bÞ tróng th­¬ng vÒ ¸m khÝ ®éc m«n cña §­êng gia. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå http://come.to/kimdung Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 105 http://hello.to/kimdung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2