Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập 11

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

70
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 11', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 11

  1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long !"#$%&'(")'*#+,'*-( ./%"'0"12'3/%'24,'%"#'*5%"'"#6%&'("7 ThËp Tam Di thë dµi nãi: - C«ng tö ®¸ng kÓ lµ ng­êi cã l­¬ng t©m. Lôc TiÓu Phông ngåi ¨n lu«n mÊy miÕng. §ét nhiªn chµng hái: - Lý YÕn B¾c ®©u? ThËp Tam Di ®¸p: - Y ®i råi. Lôc TiÓu Phông hái: - Y ®Õn ®©u? ThËp Tam Di c­êi g­îng ®¸p: - Kh«ng hiÓu. Y cã rÊt nhiÒu nhµ chø kh«ng ph¶i n¬i nµy. Lôc TiÓu Phông ®ang nhÐt èc vµo miÖng. §ét nhiªn chµng ph¸t gi¸c trªn g­¬ng mÆt cao quý cña ThËp Tam Di cã n­íc m¾t vµ niÒm th­¬ng c¶m. Mét n÷ nh©n mét th¸ng ba m­¬i ngµy mµ nhiÒu ®ªm chÞu phßng kh«ng chiÕc bãng th× nçi tÞch liÖu kª sao cho xiÕt. Nh­ng mô ph¶i r¸ng chÞu ®ùng v× kh«ng r¸ng còng kh«ng ®­îc. Sè m¹ng mô nh­ vËy. PhÇn ®«ng phô n÷ ®Òu chÊp nhËn vËn m¹ng cña m×nh lµ do sè trêi ®Þnh. VÒ ph­¬ng diÖn nµy phô n÷ tin t­ëng m∙nh liÖt gh¬n nam nh©n. Lôc TiÓu Phông ®∙ hiÓu ThËp Tam Di lµ h¹ng ng­êi nµy nh­ng chµng ch­a hiÓu ¢u D­¬ng T×nh. Bçng chµng lªn tiÕng: - T¹i h¹ cã c©au nµy ®¸ng lý kh«ng nªn hái nh­ng kh«ng hái kh«ng yªn. ThËp Tam Di ®¸p: - C«ng tö hái ®i. Lôc TiÓu Phông hái: - C« n­¬ng lµ b¹n cña ¢u D­¬ng T×nh. Gi÷a t×nh b»ng h÷u lµm g× cßn chuyÖn bÝ mËt, huèng chi... ThËp Tam Di nãi theo: - Huèng chi bän tiÖn thiÕp lµ n÷ nh©n. Gi÷a n÷ nh©n víi n÷ nh©n l¹i cµng kh«ng cã ®iÒu bÝ mËt. Lôc TiÓu Phông miÔn c­ìng gËt ®Çu nãi: Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 97 http://hello.to/kimdung
  2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - V× thÕ nh÷ng viÖc t­ cña y ch¾c c« n­¬ng hiÓu biÕt kh«ng ph¶i Ýt. ThËp Tam Di hái: - C«ng tö muèn hái vÒ viÖc g×? Lôc TiÓu Phông ®¸nh b¹o hái: - T¹i h¹ nghe C«ng T«n §¹i N­¬ng nãi y cßn lµ ng­êi xö n÷, ch¼ng hiÓu cã ®óng kh«ng? ThËp Tam Di ch¼ng nghÜ ngîi g× ®¸p ngay: - §óng thÕ. Lôc TiÓu Phông hái: - Y ®∙ lµm c«ng viÖc kia sao l¹i xö n÷ ®­îc? ThËp Tam Di c­êi l¹t ®¸p: - NhiÒu c« g¸i lµm viÖc ®ã lµ ng­êi rÊt ®øng ®¾n. Ch¼ng nh÷ng y ®øng ®¾n mµ cßn lµ c« g¸i ®Æc biÖt. Lôc TiÓu Phông l¹i ®ót èc vµo miÖng. B©y giê dÜ nhiªn chµng nhËn ra tr­íc kia ThËp Tam Di lµm viÖc ®ã nªn hai ng­êi míi thµnh b¹n th©n. Nh÷ng h¹ng g¸i nh­ c¸c c« nµy Ýt khi kÕt b¹n víi l­¬ng gia phô n÷ v× ch¼ng nh÷ng hä coi ng­êi kh¸c kh«ng vµo ®©u mµ cßn sî ng­êi ta khinh th­êng m×nh. Lôc TiÓu Phông ¨n hÕt nh½n ®Üa èc. Chµng cho lµ chØ ®Ó l¹i mét con còng thÑn víi l­¬ng t©m. ThËp Tam Di thÊy chµng ¨n hÕt liÒn hái: - T¹i sao c«ng tö l¹i quan t©m ®Õn chuyÖn nµy? Ch¼ng lÏ y cßn lµ xö n÷ hay kh«ng cã chç kh¸c biÖt? Lôc TiÓu Phông gËt ®Çu ngÇn ng¹i ®¸p: - Bèn, n¨m th¸ng tr­íc, cã lÇn t¹i h¹ gÆp nhµ s­ chÊt ph¸c. L∙o b¶o l∙o ®∙ ë mét ®ªm víi ¢u D­¬ng... Chµng ch­a nãi hÕt c©u ®ét nhiªn ng∙ l¨n ra bÊt tØnh nh©n sù. ThËp Tam Di l¹nh lïng nh×n chµng tÐ xuèng. Trªn mÆt mô lé ra nô c­êi ¸c ®éc. Lôc TiÓu Phông ch­a hiÓu bông d¹ n÷ nh©n, cµng kh«ng hiÓu næi con ng­êi nh­ ThËp Tam Di. Nh­ng chµng c¶m thÊy lµ m×nh ®∙ hiÓu nhiÒu råi. Ng­êi ®µn «ng nµo tù cho lµ hiÓu thÊu lßng d¹ ®µn bµ th× bÊt luËn ng­êi ®ã lµ ai còng nhÊt ®ÞngÆp ®iÒu xÝu quÈy. C¶ Lôc TiÓu Phông còng kh«ng ra ngoµi thÓ lÖ ®ã. L¹ ë chç cã ng­êi d­êng nh­ trêi sinh ra toµn gÆp vËn may dï cã bÞ vè nµy còng kh«ng qu¶n ng¹i. HiÓn nhiªn Lôc TiÓu Phông lµ con ng­êi ®ã. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 98 http://hello.to/kimdung
  3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Chµng kh«ng biÕt. Lóc chµng tØnh dËy thÊy tø chi vÉn ®Çy ®ñ, ngò quan còng kh«ng bÞ sinh tæn mµ cßn ®­îc n»m trªn g­êng rÊt s¹ch sÏ, rÊt ªm Êm. Trong nhµ rÊt yªn tÜnh l¹i giµn giôa mïi th¬m cña hoa quÕ hoa mai. Trªn bµn ®∙ th¾p ®Ìn. Ngoµi cöa sæ tr¨ng trong nh­ n­íc. Mét ng­êi lÆng lÏ ®øng tr­íc cöa sæ nh×n ra khãm mÉu ®¬n bªn ngoµi. Ng­êi y mÆc ¸o tr¾ng nh­ tuyÕt. ChÝnh lµ T©y M«n Xuy TuyÕt. §i r¸ch ®Õ giÇy kiÕm kh«ng T©y M«n Xuy TuyÕt. Sao y l¹i xuÊt hiÖn n¬ i®©y mét c¸ch ®ét ngét? Lôc TiÓu Phông nh¶y bæ lªn. Chµng cßn nh¶y lªn ®­îc, cã ®iÒu hai ch©n h¬i mÒm nhòn. KhÝ lùc ch­a hoµn toµn håi phôc. Chµng ®Ó ch©n kh«ng b­íc xuèng ®Êt la lªn: - H¶o tiÓu tö ! ¤ng b¹n ë ®©u chui ra? MÊy b÷a nay Èn chç nµo kÝn thÕ? T©y M«n Xuy TuyÕt l¹nh lïng ®¸p: - §èi víi mét ©n nh©n ®∙ cøu m¹ng cho kh«ng nªn nãi ®iÒu suång s∙. Lôc TiÓu Phông hái: - ¢n nh©n cøu m¹ng ­? T©y M«m huynh ®∙ cøu m¹ng tiÓu ®Ö hay sao? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: - NÕu kh«ng gÆp ta th× e r»ng Lôc huynh ®Ö còng ch¸y thµnh côc than nh­ Lý YÕn B¾c. Lôc TiÓu Phông t¸i mÆt hái: - Lý YÕn B¾c chÕt råi ­? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: - VËn khÝ h¾n kh«ng may m¾n b»ng Lôc huynh ®Ö. Cã lÏ huynh ®Ö ®­îc trêi ban cho khÝ vËn c¸t t­êng. Y quay l¹i chó ý nh×n Lôc TiÓu Phông. G­¬ng mÆt y vÉn xanh l­ít l¹i l¹nh lïng. Thanh ©m còng gi¸ nh­ b¨ng nh­ng trong cÆp m¾t y ®∙ chøa hßa khÝ Êm ¸p. CÆp m¾t Êm ¸p nµy chØ hiÖn ra khi t¸i ngé ng­êi b¹n chia tay l©u ngµy. Lôc TiÓu Phông còng gi­¬ng m¾t lªn nh×n y nãi: - VËn khÝ cña T©y M«n huynh xem chõng ®Õn phót chãt còng kh«ng tÖ h¹i. T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: - VËn khÝ tÖ h¹i nhÊt d­êng nh­ chØ cã Lý YÕn B¾c. Lôc TiÓu Phông hái: Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 99 http://hello.to/kimdung
  4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - T©y M«n huynh cã biÕt tr­êng hîp nµo h¾n chÕt lµm sao kh«ng? T©y M«n Xuy TuyÕt gËt ®Çu nãi: - Nh­ng ta ch­a hiÓu Lôc huynh ®Ö b¾t ®Çu tÝn nhiÖm phô n÷ tõ bao giê? Lôc TiÓu Phông hái: - Lo¹i phô n÷ nµo? Chµng l¹i n»m xuèng v× ®ét nhiªn c¶m thÊy trong ng­êi cã ®iÒu khã chÞu. Chµng nãi tiÕp: - Cã ph¶i h¹ng phô n÷ nh­ ¢u D­¬ng T×nh kh«ng? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: - Kh«ng ph¶i ¢u D­¬ng T×nh. Lôc TiÓu Phông hái: - Kh«ng ph¶i ¢u D­¬ng T×nh th× ThËp Tam Di sao? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: - Mãn èc chiªn lµ thñ nghÖ cöu ©m d­¬ng tÝnh nh­ng kÎ h¹ ®éc l¹i lµ ThËp Tam Di. Y ngã Lôc TiÓu Phông tùa nh­ muèn c­êi nãi: - Tin nµy khiÕn cho Lôc huynh ®Ö khoan kho¸i trong lßng hay kh«ng? Lôc TiÓu Phông qu¶ c¶m thÊy rÊt khoan kho¸i l¹ lïng nh­ng chµng còng kh«ng khái lÊy lµm kú, hái: - T©y M«n huynh b¾t ®Ç hiÓu mèi t×nh c¶m víi n÷ l­u bao giê? T©y M«n Xuy TuyÕt kh«ng tr¶ lêi c©u hái, quay ra nh×n nguyÖt s¾c ngoµi cöa sæ. NguyÖt s¾c «n nhu trong trÎo. Nay ®∙ lµ ®ªm m­êi bèn th¸ng chÝn råi. Lôc TiÓu Phông trÇm ng©m hái: - NhÊt ®Þnh tiÓu ®Ö ngñ l©u l¾m råi th× ph¶i? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: - ThËp Tam Di lµ mét n÷ nh©n sµnh sái vÒ nghÒ dïng thuèc mª. Mô h¹ ®éc vµo èc nh­ng kh«ng nÆng l¾m. Lôc TiÓu Phông nãi: - Mô biÕt r»ng nÕu h¹ lµ tiÓu ®Ö ph¸t gi¸c. T©y M«n Xuy TuyÕt nãi: - Ta còng kh«ng ngê huynh ®Ö nhÊt ®Þnh ¨n hÕt c¶ ®Üa èc chiªn nh­ thÕ. Lôc TiÓu Phông c­êi g­îng: - T×nh c¶m gi÷a nam n÷, dÜ nhiªn ThËp Tam Di hiÓu h¬n ai hÕt. Chµng hái: Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 100 http://hello.to/kimdung
  5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - T¹i sao T©y M«n huynh biÕt chuyÖn nµy mµ ®Õn ®©y kÞp thêi? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: - Lóc huynh ®Ö tÐ xuèng ta ®øng ngoµi cöa nh×n vµo. Lôc TiÓu Phông hái: - T©y M«n huynh ®ang ®Þnh ®i kiÕm tiÓu ®Ö ph¶i kh«ng? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: - Ta kh«ng muèn cho ng­êi kh¸c ngã thÊy, ®Þnh chê ThËp Tam Di bá ®i råi míi tiÕn vµo. Kh«ng ngê huynh ®Ö võa tÐ xuèng mô liÒn rót ®ao ra. Lôc TiÓu Phông hái: - Lý YÕn B¾c còng chÕt d­íi l­ìi ®ao cña mô ­? T©y M«n Xuy TuyÕt gËt ®Çu. Lôc TiÓu Phông hái: - T©y M«n huynh ®∙ hái mô ch­a? Mô cã nãi thËt kh«ng? T©y M«n Xuy TuyÕt l¹nh lïng ®¸p: - ë tr­íc mÆt ta Ýt kÎ d¸m nãi dèi. BÊt luËn lµ ai còng biÕt r»ng khi T©y M«n Xuy TuyÕt ®∙ nãi giÕt ng­êi lµ ch¼ng bao giê y nãi dèi. Tay y võa cÇm ®èc kiÕm, ThËp Tam Di ®∙ nãi thËt ngay. Lôc TiÓu Phông thë phµo nh¨n nhã c­êi nãi: - TiÓu ®Ö thËt kh«ng thÓ nhËn ra ng­êi ®µn bµ nh­ mô mµ l¹i h¹ ®éc thñ ®­îc. T©y M«n Xuy TuyÕt hái: - Sao huynh ®Ö kh«ng hái ta v× lÏ g× mô muèn h¹ ®éc thñ? Lôc TiÓu Phông thë dµi ®¸p: - TiÓu ®Ö biÕt v× l÷ g× råi. TiÓu ®Ö cßn nhí c©u nãi cña mô. T©y M«n Xuy TuyÕt hái: - Mô nãi c©u g×? Lôc TiÓu Phông ®¸p: - Lý YÕn B¾c nhiÒu vî chø kh«ng ph¶i chØ mét m×nh mô. Mô lµ n÷ nh©n kh«ng cam chÞu c¶nh tÞch mÞch. Nh÷ng ngµy mô kh«ng chÞu næi nh­ng còng ch¼ng cã c¸ch nµo trèn l¸nh. V× thÕ mô ®µnh ph¶i giÕt Lý YÕn B¾c. Chµng g­îng c­êi nãi tiÕp: - Mô sî tiÓu ®Ö truy cøu Lý YÕn B¾c l¹c lâng n¬i ®©u nªn míi h¹ ®éc thñ c¶ tiÓu ®Ö. T©y M«n Xuy TuyÕt nãi: - C«ng tö cßn quªn mét ®ª×u. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 101 http://hello.to/kimdung
  6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông hái: - §iÒu g×? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: - TÊm ng©n phiÕu mét tr¨m chÝn m­¬i l¨m l¹ng b¹c. Y c­êi l¹t nãi tiÕp: - NÕu kh«ng cã tÊm ng©n phiÕu ch¼ng khi nµo mô h¹ ®éc thñ, cã thÓ nãi lµ mô kh«ng d¸m ®éng thñ. Con ng­êi nh­ ThËp Tam Di mµ trong m×nh cã mét tr¨m chÝn m­¬i l¨m v¹n b¹c th× kh¾p thiªn h¹ ch¼ng n¬i nµo mô kh«ng d¸m ®i, ch¼ng viÖc g× mô kh«ng d¸m lµm. T©y M«n Xuy TuyÕt l¹i nãi: - Y h¹ s¸t c«ng tö råi s¾p söa ®em ng©n phiÕu di, hµnh trang mô s¾p s½n c¶ råi. Lôc TiÓu Phông nh¨n nhã c­êi nãi: - Con ng­êi sau khi l∙nh mét tr¨m chÝn m­¬i l¨m v¹n l¹ng b¹c dÜ nhiªn ch¼ng cÇn ph¶i mang theo mét c¸i bäc lín. T©y M«n Xuy TuyÕt hái: - Sao c«ng tö kh«ng hái ta kÕt qu¶ mô thÕ nµo. Lôc TiÓu Phông ®¸p: - TiÓu ®Ö thÊy kh«ng cÇn ph¶i hái. T©y M«n Xuy TuyÕt mØm c­êi l¹i hái: - Cßn c«ng tö th× sao? Bao giê míi lÊy vî? Nô c­êi cña Lôc TiÓu Phông lËp tøc d­êng nh­ bÞ ¸m ¶nh, ¸m ¶nh v× bãng d¸ng TiÕt B¨ng mµ còng v× bãng d¸ng ¢u D­¬ng T×nh. Chµng hái sang chuyÖn kh¸c: - Sao T©y M«n huynh biÕt chç mµ ®Õn kiÕm tiÓu ®Ö? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: - Ta biÕt c«ng tö lµ b¹n cña Lý YÕn B¾c vµ cßn biÕt h¾n cã mÊy ng­êi thñ h¹ th©n tÝn. Lôc TiÓu Phông hái: - T©y M«n huynh tin r»ng bän chóng kh«ng d¸m nãi dèi m×nh hay sao? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: - NhÊt ®Þnh kh«ng d¸m. Lôc TiÓu Phông hái: - LiÖu chóng cã d¸m tiÕt lé hµnh tung cña T©y M«n huynh kh«ng? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p: Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 102 http://hello.to/kimdung
  7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Ta ®i kiÕm chóng. Ch¼ng mét ai hay lµ ta ë ®©u. Lôc TiÓu Phông hái: - §©y lµ ®Þa ph­¬ng nµo? T©y M«n Xuy TuyÕt hái l¹i: - Sao c«ng tö kh«ng ra ngoµi coi? Qua mét v­ên hoa rÊt xinh x¾n, phÝa tr­íc lµ tiÖm b¸nh cuèn. Bèn mÆt ®Òu cã cöa. Trªn cöa treo tÊm chiªu bµi vuÕt ba ch÷ vµo "Hîp Ph­¬ng Tr¹i". Lôc TiÓu Phông coi råi trá vµo c­êi nãi: - §©y lµ tiÖm b¸n b¸nh cuèn cã tõ l©u råi. T©y M«n Xuy TuyÕt ®¾c ý hái: - C«ng tö kh«ng ngê ta l¹i lµ chñ tiÖm b¸nh cuèn? Lôc TiÓu Phông ®¸p: - TiÓu ®Ö kh«ng ngê. T©y M«n Xuy TuyÕt hoñi: - C«ng tö ch­qa tõng thÊy ng­êi giang hå nµo b¸n b¸nh cuèn ph¶i kh«ng? Lôc TiÓu Phông ®¸p: - Ch­a. T©y M«n Xuy TuyÕt c­êi nãi: - V× thÕ nªn c«ng tö cã t×m kh¾p kinh thµnh còng ch¼ng thÊy ta. Lôc TiÓu Phông thõa nhËn: - Dï tiÓu ®Ö nghÜ bÓ ®Çu còng kh«ng t×m ra ®­îc. T©y M«n Xuy TuyÕt hái: - C«ng tö cã biÕt t¹i sao ta lµm nh­ vËy kh«ng? Lôc TiÓu Phông c­êi ®¸p: - TiÓu ®Ö biÕt råi. T©y M«n huynh lµm nh­ vËy ®Ó tiÓu ®Ö hÕt ®ßi uèng r­îu mõng. T©y M«n Xuy TuyÕt bËt c­êi, trong tiÕng c­êi cã ®iÒu ¸m ¶nh. Y trÇm lÆng håi l©u míi thñng th¼ng nãi: - Ta ®i kiÕm c«ng tö v× cã viÖc cho c«ng tö lµm. Lôc TiÓu Phông ®¸p: - BÊt luËn T©y M«n huynh b¶o tiÓu ®Ö lµm g×, tiÓu ®Ö còng ph¶i lµm nÕu cã thÓ ®­îc v× tiÓu ®Ö thiÕu nî ©n t×nh cña T©y M«n huynh råi. T©y M«n Xuy TuyÕt hai tay n¾m chÆt l¹i nãi: - Ta yªu cÇu c«ng tö mai theo ta ®Õn Tö CÊm Thµnh. BÊt h¹nh ta mµ thÊt b¹i th× c«ng tö ®em thi thÓ ta vÒ ®©y dïm. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 103 http://hello.to/kimdung
  8. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông g­îng c­êi ®¸p: - Dï T©y M«n huynh thÊt b¹i ch­a ch¾c ®∙ chÕt. T©y M«n Xuy TuyÕt nãi: - ChiÕn b¹i th× chØ cßn ®­êng chÕt. Y biÕn ®æi s¾c mÆt thµnh l∙nh l∙o kiªu c¨ng, nÐt mÆt cña con ng­êi cam bÒ tiÕp thô c¸i chÕt chø kh«ng tiÕp thô thÊt b¹i. Lôc TiÓu Phông ngÇn ng¹i. Chµng ®∙ kh«ng muèn nãi chuyÖn bÝ mËt vÒ DiÖp C« Thµnh tr­íc mÆt T©y M«n Xuy TuyÕt v× DiÖp C« Thµnh còng lµ b¹n cña chµng. Nh­ng dï chµng ckh«ng nãi ra, sù thùc vÉn kh«ng thay ®æi. Ch¼ng sím th× muén T©y M«n Xuy TuyÕt còng biÕt. Chµng suy nghÜ mét lóc råi nãi: - T©y M«n huynh tuyÖt kh«ng thÊt b¹i ®­îc. T©y M«n Xuy TuyÕt ®éng dung nãi: - Nh­ng ta nghe ®ån h«m qua y cßn ®¸nh §­êng Thiªn Dung thµnh träng th­¬ng. Lôc TiÓu Phông thë dµi nãi: - §­êng Thiªn Dung kh«ng ph¶i lµ T©y M«n Xuy TuyÕt. T©y M«n Xuy TuyÕt hái: - DiÖp C« Thµnh bÞ th­¬ng thËt kh«ng? Lôc TiÓu Phông ®¸p: - ThËt c¶ tr¨m phÇn tr¨m. T©y M«n Xuy TuyÕt biÕn s¾c. NÕu lµ ng­êi kh¸c nghe ®èi thñ cña m×nh ®∙ bÞ träng th­¬ng nhÊt ®Þnh cho lµ ®iÒu may m¾n, trong lßng khoan kho¸i phi th­êng, T©y M«n Xuy TuyÕt l¹i kh«ng ph¶i ng­êi kh¸c. Y biÕn ®æi s¾c mÆt mét c¸ch thª th¶m nãi: - Vô nµy lµ t¹i ta. Gi¶ tû cuéc giao thñ ®∙ diÔn vµo ngµy r»m th¸ng t¸m th× kh«ng chõng ta ®∙ chÕt d­íi l­ìi kiÕm cña h¾n råi nh­ng b©y giê... Lôc TiÓu Phông ng¾t lêi: - Nh­ng b©y giê th× nhÊt ®Þnh y ph¶i chÕt. T©y M«n Xuy TuyÕt gËt ®Çu. Lôc TiÓu Phông hái: - T©y M«n huynh kh«ng giÕt y kh«ng ®­îc hay sao? T©y M«n Xuy TuyÕt buån rÇu ®¸p: - Ta kh«ng giÕt h¾n còng chÕt. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 104 http://hello.to/kimdung
  9. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông nãi: - Nh­ng... T©y M«n Xuy TuyÕt ng¾t lêi: - Cã khi c«ng tö ch­a hiÓu râ h¹ng ng­êi nh­ chóng ta. Chóng ta cã thÓ chÕt chø kh«ng chÞu thua. Lôc TiÓu Phông kh«ng nhÞn ®­îc thë dµi th­ên th­ît. Ch¼ng ph¶i chµng kh«ng hiÓu bän hä mµ chµng ®∙ biÕt tõ tr­íc hä lµ h¹ng ng­êi nµo. Dï chµng kh«ng thÝch h¹ng ng­êi nµy nh­ng ch¼ng thÓ kh«ng phôc. Nãi mét c¸ch kh¸c hä ®∙ tiÕp chËn thÇn nh©n. BÊt luËn vÒ kiÕm ph¸p, vÒ cÇm kú hay vÒ nghÖ thuËt nµo kh¸c, ai ®∙ ®Õn chç cao th©m tuyÖt ®Ønh lµ thµnh h¹ng ng­êi ®ã. Lôc TiÓu Phông trÇm lÆng håi l©u míi nãi: - Nh­ng hiÖn giê T©y M«n huynh ®∙ biÕn ®æi. Tr­íc kia tiÓu ®Ö nhËn ra T©y M«m huynh kh«ng ph¶i lµ ng­êi mµ lµ vÞ "ThÇn nöa ra si ngèc nöa ra ®iªn khïng". Cßn b©y giê T©y M«n huynh cã nh©n tÝnh råi. T©y M«n Xuy TuyÕt cµng lé vÎ trÇm träng h¬n ®¸p: - Cã khi ta biÕn ®æi thËt. NÕu DiÖp C« Thµnh kh«ng bÞ th­¬ng cã khi ta kh«ng ®Þch næi y nh­ng b©y giê y kh«ng cßn c¬ héi nµo ®Ó th¾ng ta. ThÕ lµ bÊt c«ng. Lôc TiÓu Phông hái: - T©y M«n huynh ®Þnh... T©y M«n Xuy TuyÕt ng¾t lêi: - Ta ®Þnh ®i kiÕm y. Lôc TiÓu Phông hái: - KiÕm thÊy råi lµm sao? T©y M«n Xuy TuyÕt c­êi l¹t hái l¹i: - Ch¼ng lÏ c«ng tö nhËn ra ta lµ kÎ chØ biÕt giÕt ng­êi th«i ­? Lôc TiÓu Phông s¸ng m¾t lªn. Chµng chît nghÜ tíi T©y M«n Xuy TuyÕt d­êng nh­ còng bÞ tróng th­¬ng vÒ ¸m khÝ ®éc m«n cña §­êng gia. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå http://come.to/kimdung Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 105 http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2