intTypePromotion=1

Tiền chiến hậu chiến - tập 15

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
56
lượt xem
5
download

Tiền chiến hậu chiến - tập 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 15', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 15

  1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long !"#$%&'(")'*#+,'-./ 0,'%&+'/12'34'56,'57'(89'*:% G∙ thanh niªn tù giíi thiÖu: - T¹i h¹ hä §­êng. Lôc TiÓu Phông hái: - §­êng Thiªn Tung ph¶i kh«ng ? Thanh niªn ng¹o nghÔ ®¸p: - ChÝnh thÞ. Thùc ra g∙ cã chç ®¸ng kiªu ng¹o v× trong bän anh em hä §­êng, g∙ lµ ng­êi nhá tuæi nhÊt mµ vâ c«ng l¹i cao h¬n hÕt uy danh vang déi h¬n nh÷ng ng­êi kia. Lôc TiÓu Phông hái: - Ph¶i ch¨ng c¸c h¹ muèn ®em thø ¸m khÝ nµy ®æi lÊy b¨ng ®o¹n cña t¹i h¹ ? §­êng Thiªn Tung l¹nh lïng ®¸p: - ¸m khÝ lµ vËt chÕt nÕu c¸c h¹ kh«ng biÕt sö dông. Dï t¹i h¹ ®­a tÆng c¶ tói còng ch¼ng Ých g× cho c¸c h¹. Lôc TiÓu Phông thë dµi nãi: - TÐ ra «ng b¹n chØ muèn ®­a cho ta coi mµ th«i. §­êng Thiªn Tung ®¸p: - Sè ng­êi ®­îc coi ¸m khÝ nµy còng ch¼ng cã mÊy. Lôc TiÓu Phông tr¶ miÕng: - T¹i h¹ còng cã thÓ lÊy b¨ng ®o¹n cho «ng b¹n coi. Sè ng­êi ®­îc coi b¨ng ®o¹n còng kh«ng nhiÒu ®©u. §­êng Thiªn Tung nãi: - §¸ng tiÕc b¨ng ®o¹n kh«ng thÓ giÕt ng­êi. Lôc TiÓu Phông ®¸p: - C¸i ®ã cßn tuú ë ng­êi ®­îc coi nã, th­êng khi mét cäng r¬m còng ®ñ s¸t nh©n. §­êng Thiªn Tung sa sÇm nÐt mÆt nh×n chµng ®ét nhiªn ®∙ Ên bµn tay trªn bµn mét c¸i. Mòi §éc TËt Lª lËp tøc vät lªn kh«ng ®¸nh " vÌo " mét tiÕng bay cao ba tr­îng. L¹i nghe ®¸nh " sét " mét c¸i. Mòi §éc TËt Lª c¾m ngËp vµo c©y tr­êng nhµ. Xem chõng thuËt phãng ¸m khÝ cña g∙ thiÕu niªn Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 131 http://come.to/kimdung
  2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long rÊt cao minh mµ néi c«ng g∙ còng ghª ng­êi. Lôc TiÓu Phông lê ®i nh­ kh«ng ngã thÊy. §­êng Thiªn Tung s¾c mÆt ©m trÇm nãi: - §ã míi lµ thø vâ khÝ ch©n chÝnh ®Ó giÕt ng­êi. Lôc TiÓu Phông chØ " å " lªn mét tiÕng. §­êng Thiªn Tung l¹i hái: - Ba viªn ngäc bÝch thªm mét m¹ng ng­êi, c¸c h¹ cã chÞu ®æi kh«ng ? Lôc TiÓu Phông hái l¹i: - M¹ng ng­êi nµo ? §­êng Thiªn Tung ®¸p: - M¹ng sèng cña c¸c h¹. Lôc TiÓu Phông c­êi råi hái: - T¹i h¹ mµ kh«ng ®æi th× «ng b¹n giÕt t¹i h¹ hay sao ? §­êng Thiªn Tung ®¸p l¹i b»ng tiÕng c­êi l¹t: - §ã lµ ®iÒu mµ c¸c h¹ võa kh¼ng ®Þnh. Lôc TiÓu Phông thñng th¼ng rãt trµ ra chung uèng hai híp. Bçng chµng nhí ra mét ®iÒu lµ §­êng Thiªn Tung vµ Bèc Cù ®∙ t×m thÊy chµng th× ng­êi kh¸c còng cã thÓ ®iÒu tra ra hµnh tung cña chµng. MÆt kh¸c Nª Nh©n Tr­¬ng ®∙ cã thÓ nÆn l¹i pho t­îng s¸p ong nh­ tr­íc th× nhÊt ®Þnh cã ng­êi muèn giÕt l∙o ®Ó bÞt miÖng. Lôc TiÓu Phông ®Æt chung trµ xuèng, nhÊt quyÕt kh«ng chÞu dõng cã d©y d­a víi hai ng­êi nµy n÷a. Nª Nh©n Tr­¬ng lµ ®­êng gi©y tèi hËu cña chµng, chµng kh«ng thÓ ®Ó l∙o chÕt ®­îc. L¹i nghe §­êng Thiªn Tung hái: - Cac h¹ ®∙ quyÕt ®Þnh chñ ý ch­a ? Lôc TiÓu Phông c­êi kh× kh× thñng th¼ng ®øng dËy, cÇm lÊy ba viªn ngäc bÝch bá vµo tói ¸o m×nh. Bèc Cùc ngöng ®Çu lªn hái: - C¸c h¹ chÞu ®æi råi chø ? Lôc TiÓu Phông l¹nh lïng ®¸p: - T¹i h¹ kh«ng ®æi ®©u. Bèc Cùc biÕn s¾c hái: - C¸c h¹ kh«ng ®æi sao l¹i thu nhËn ngäc bÝch cña t¹i h¹ ? Lôc TiÓu Phông ung dung ®¸p: - T¹i h¹ båi tiÕp c¸c h¹ nãi chuyÖn b»ng nöa ngµy míi ®æi ®­îc chót vËt Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 132 http://come.to/kimdung
  3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long nhá män nµy. Hai vÞ nªn biÕt th× giê cña t¹i h¹ cßn ®¸ng quý h¬n c¶ ngäc bÝch. Bèc Cùc ®øng ph¾t dËy. LÇn nµy §­êng Thiªn Tung kh«ng c¶n trë h¾n, ®∙ thß hai tay vµo trong c¸i tói da b¸o ®eo ë c¹nh s­ên. Lôc TiÓu Phông lêi ®i nh­ kh«ng ngã thÊy mØm c­êi nãi: - Hai vÞ muèn lÊy b¨ng ®o¹n ch¼ng ph¶i lµ kh«ng cã dÔ nh­ng ph¶i nhËn ®iÒu kiÖn cña t¹i h¹. Bèc Cùc r¸ng d»n löa giËn hái: - §iÒu kiÖn g× ? Lôc TiÓu Phông ®¸p: - Hai vÞ quú xuèng, mçi vÞ khÊu ®Çu ba c¸i th× t¹i h¹ cho mét tÊm. Bèc Cùc tøc giËn gÇm lªn, v­¬n tay ra chôp. §­êng Thiªn Tung còng chuÈn bÞ ®éng thñ. Bçng nghe ®¸nh " s¹p " mét tiÕng. B×nh trµ trong tay Bèc Cùc bÞ bãp n¸t thµnh tõng m¶nh. N­íc trµ ®æ ®Çy vµo ¸o tr­êng bµo b»ng ®o¹n tÝa. H¾n còng kh«ng nh×n thÊy b×nh trµ trong tay h¾n ra lµm sao. Nguyªn h¾n ®Þnh chôp vµo vai Lôc TiÓu Phông kh«ng ngê chôp ph¶i b×nh trµ. §­êng Thiªn Tung ®∙ thß tay vµo tói da b¸o bèc mét n¾m ¸m khÝ mµ kh«ng hiÓu sao g∙ ch­a liÖng ra. Khi nh×n tíi Lôc TiÓu Phông th× chµng ®∙ tíi ®­êng phè ë ®èi diÖn. Chµng ®ang mØm c­êi nh×n hai ng­êi vÉy tay nãi: - ¤ng b¹n ®¸nh bÓ b×nh trµ th× ph¶i båi th­êng. §ång thêi tiÒn trµ n­íc t¹i h¹ còng nh­êng cho «ng b¹n tr¶ lu«n. §a t¹ ! §a t¹ ! Bèc Cùc toan r­ît theo, ®ét nhiªn nghe trong miÖng §­êng Thiªn Ting ph¸t ra tiÕng ó í. MÆt g∙ ®ang tr¾ng biÕn thµnh mµu xanh, råi tõ mµu xanh biÕn thµnh ®á bõng. Tr¸n to¸t må h«i nhá giät. D­êng nh­ g∙ bÞ ng­êi ®iÓm huyÖt. H¾n tù hái: - Lôc TiÓu Phông ra tay vµo lóc nµo ? MÆt giËn x¸m xanh råi biÕn thµnh lît l¹t. H¾n thë hång héc tÐ m¹nh xuèng ghÕ. Bçng ngoµi cöa sæ cã tiÕng ng­êi c­êi nãi: - BÇn t¨ng ®∙ b¶o c¸c vÞ thÝ chñ muèn cho Lôc TiÓu Phông nghe lêi thïi ph¶i ph¸t ®éng kiÒm chÕ y. Tay y mµ cßn cö ®éng ®­îc th× chØ cßn ®­êng ph¶i nghe lêi y mµ th«i. Mét ng­êi ®ñng ®Ønh tiÕn vµo, ®Çu träc lèc, miÖng c­êi ch¼ng kh¸c g× Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 133 http://come.to/kimdung
  4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long thæ ®Þa. Nhµ s­ l¹i hái: - Hßa th­îng bao giê còng nãi thËt, nay c¸c vÞ ®∙ chÞu tin lêi ch­a. Lôc TiÓu Phông kh«ng ngã thÊy nhµ s­ chÊt ph¸c. NÕu chµng ngã thÊy råi tÊt ph¶i xao xuyÕn t©m hån. HiÖn giê tuy chµng kh«ng ngã thÊy l∙o mµ trong lßng ®∙ cùc kú n«n nãng. Ch¼ng nh÷ng n«n nãng mµ cßn hèi hËn. §¸ng lý chµng kh«ng nªn ®Ó mét m×nh Nª Nh©n Tr­¬ng ë ®ã, Ýt ra chµng ph¶i canh g¸c bªn nghoµi. Lôc TiÓu Phông vèn nghiÖn trµ, hÔ gÆp c¬ héi lµ ®i uèng liÒn ch¼ng bao giê chµng chÞu ®øng ngoµi cöa sæ uèng giã ®Ó canh chõng ng­êi kh¸c. HiÖn giê chµng chØ cßn mét hy väng lµ ®õng cã ng­êi thø ba nµo ®Õn nhµ Nª Nh©n Tr­¬ng. T©m nguyÖn cña chµng lµ chØ cÇn Nª Nh©n Tr­¬ng ®­îc sèng b×nh yªn ®Ó nÆn pho t­îng cho chµng. Chµng hèi hËn liÒn ph¸t thÖ trong ba th¸ng c÷ uèng trµ, bÊt luËn trµ ngon ®Õn ®©u còng mÆc. Nª Nh©n Tr­¬ng vÉn sèng m¹nh. Coi bé l∙o lóc nµy cßn khoan kho¸i h¬n tr­íc nhiÒu v× l∙o ®∙ nÆn xong pho t­îng s¸p ong nguyªn nh­ cò, b¹c l∙o s¾p thu vµo tay. Con ng­êi lín tuæi xµi tiÒn th× Ýt mµ l¹i thÝch kiÕm b¹c mçi ngµy mét nhiÒu. Xµi tiÒn vµ kiÕm b¹c lµ hai viÖc th­êng m©u thuÉn nhau. Ng­êi kiÕm nhiÒu muèn xµi Ýt, ng­êi kiÕm Ýt l¹i muèn xµi nhiÒu míi th©kt lµ kú. Lôc TiÓu Phông b­íc ch©n vµo nhµ ngã ngay thÊy Nª Nh©n Tr­¬ng, chµng thë phµo nhÑ nhâm, chµng vÉn kh«ng quªn nh÷ng ®iÒu tù høa thÇm trong bông:" trong ba th¸ng nhÊt quyÕt kh«ng uèng trµ, bÊt luËn trµ ngon ®Õn ®©u còng mÆc ". Nª Nh©n Tr­¬ng ®­a c¶ hai bµn tay ra, mét tay kh«ng cßn mét tay cÇm pho t­îng. Lôc TiÓu Phông dÜ nhiªn ®∙ hiÓu ý l∙o. Con ng­êi thñ ®o¹n lµ viÖc cho ai ph¶i ®­îc tr¶ gi¸. §­a chËm mét chót còng ®ñ khiÕn hä kh«ng thÝch råi. Nª Nh©n Tr­¬ng kh«ng ®ßi tiÒn tr­íc ®∙ lµ lÞch sù l¾m. Nª Nh©n Tr­¬ng thÊy trong tay cã tÊm ng©n phiÕu liÒn bu«ng tay kia ra, nÐt mÆt hín hë t­¬i c­êi. Lôc TiÓu Phông muèn c­êi mµ c­êi kh«ng thµnh tiÕng. Chµng kh«ng ngê c¸i mÆt pho t­îng l¹i lµ T©y M«n Xuy TuyÕt. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 134 http://come.to/kimdung
  5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Kim Ng­ lµ mét ngâ hÎm tÜnh mÞch. ¸nh d­¬ng quang th¸ng chÝn chiÕu xuèng ng­êi kh«ng l¹nh mµ còng kh«ng nãng qu¸. Nh÷ng buæi ®Ñp trêi ®i l¹i trong ngâ hÎm nµy lµ mét ®iÒu khoan kho¸i. Trong lßng Lôc TiÓu Phông l¹i ch¼ng khoan kho¸i chót nµo. Chµng kh«ng tin T©y M«n Xuy TuyÕt lµ hung thñ ®∙ giÕt Tr­¬ng Anh Phong, chµng cµng kh«ng tin h¾n cã thÓ hßa minh víi bän th¸i gi¸m. §iÒu träng yÕu nhÊt, chµng tin T©y M«n Xuy TuyÕt ch¼ng hÒ nãi dèi, ®èi víi chµng y chµng kh«ng thÓ lõa g¹t, nh­ng c¸i mÆt pho t­îng hiÓn nhiªn l¹i lµ mÆt T©y M«n Xuy TuyÕt. Lôc TiÓu Phông ®∙ toan hái Nª Nh©n Tr­¬ng: - L∙o gia kh«ng lµm lén ®Êy chø ? Nh­ng chµng l¹i kh«ng hái v× tr­íc nay chµng vÉn t«n träng kü thuËt cïng ®Þa vÞ ng­êi kh¸c. VÒ ph­¬ng diÖn nµy Nª Nh©n Tr­¬ng lµ tay tuyÖt ®èi kh«ng ai d¸m nghÜ tíi. NÕu b¶o chµng Nª Nh©n Tr­¬ng nÆn lÇm ng­êi th× ch¼ng kh¸c g× t¸t vµo mÆt l∙o mét c¸i thËt m¹nh khiÕn l∙o kh«ng chÞu næi. Tr­íc nay Lôc TiÓu Phông kh«ng muèn cho ng­êi ta ph¶i khã chÞu nh­ng chÝnh lßng chµng l¹i khã chÞu ®Õn cùc ®iÓm. Pho t­îng s¸p ong ®èi víi chµng vèn lµ mét ®­êng d©y rÊt ®¾c lùc nh­ng chµng n¾m ®­îc ®­êng d©y vµo tay råi l¹i trë nªn hå ®å h¬n tr­íc. Vô nµy ra lµm sao ? Chµng kh«ng thÓ nghÜ ra ®­îc. ¸nh d­¬ng quang kh«ng nãng kh«ng l¹nh soi vµo mÆt chµng, ®ång thêi soi c¶ vµo mÆt pho t­îng s¸p ong trong tay chµng. Lôc TiÓu Phông võa ®i võa ng¾m pho t­îng s¸p. Chµng võa ra khái ngâ hÎm bçng nh¶y bæ lªn, xoay m×nh ch¹y trë l¹i ®­êng cò ch¼ng kh¸c g× bÞ ngän roi thóc ®Çu. Chµng ®∙ ph¸t gi¸c ra ®iÒu chi ? Chç Nª Nh©n Tr­¬ng tiÕp kh¸ch còng lµ chç l∙o lµm c«ng. Tron nhµ ba mÆt ®Òu cã cöa sæ. Trªn c¸i bµn lín bµy ®ñ nh÷ng b×nh vËt liÖu, ®ao kh¾c cïng bót vÏ. Ngoµi viÖc nÆn t­îng, Nª Nh©n Tr­¬ng cßn kh¾c häa ®å, vÏ hû thÇn. Lôc TiÓu Phông lóc tíi lÇn thø ba, l∙o ®¸ng cói xuèng bµn ®Ó häa ®å. Cã ng­êi ®Èy cöa b­íc vµo, l∙o còng ch¼ng buån ngöng ®Çu lªn ngã. Trong nµh nhiÒu cöa sæ mµ t­ëng chõng vÉn u ¸m. NhÜ lùc cña l∙o giµ dÜ nhiªn kh«ng cßn s¾c bÐn nh­ håi cßn trÎ tuæi. Bé mÆt l∙o t­ëng chõng d¸n chÆt xuèng nµ. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 135 http://come.to/kimdung
  6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông cè ý h¾ng ®Æng hai tiÕng, l∙o giµ kh«ng ph¶n øng. Chµng liÒn bËt tiÕng ho lín h¬n, l∙o vÉn ch¼ng ngöng còng kh«ng cö ®éng. Ngän dao kh¾c trong tay l∙o tùa hå còng kh«ng nhóch nhÝch. Lôc TiÓu Phông tù hái: - Ch¼ng lÏ l∙o giµ nµy ®∙ bÞ ng­êi ta h¹ ®éc thñ ? Tr¸i tim chµng ch×m h¼n xuèng, ng­êi chµng nh¶y bæ l¹i. Chµng b­íc tíi sau l­ng l∙o giµ muèn xoay mÆt l∙o ra coi. Ngê ®©u l∙o giµ ®ét nhiªn lªn tiÕng: - Bªn ngoµi giã lín qu¸ ! Mau ®ãng cöa l¹i ®i ! Lôc TiÓu Phông giËt nÈy m×nh, g­îng c­êi lïi l¹i, sÏ sµng ®ãng cöa. Chµng ch¼ng kh¸c kÎ c¾p mµ bÞ bµ giµ b¾t gÆp. Nª Nh©n Tr­¬ng hái: - C«ng tö cßn ®Õn ®©y lµm chi ? Lôc TiÓu Phông ®¸p: - T¹i h¹ ®Õn ®æi t­îng. Nª Nh©n Tr­¬ng hái: - §æi t­îng g× ? Lôc TiÓu Phông ®¸p: - Võa råi l∙o nh©n gia giao hµng kh«ng ®óng nªn t¹i h¹ trë l¹i ®æi lÊy pho t­îng cña m×nh. Nguyªn chµng ra khái ngâ hÎm míi ph¸t gi¸c pho t­îng bÞ ®¸nh tr¸o. Nª Nh©n Tr­¬ng giao l¹i mµu vµng mµ pho t­îng cña Nghiªm Nh©n Anh ®­a cho chµng lµ mµu xanh l¹t. HiÓn nhiªn ®∙ bÞ l∙o giµ ®¸nh tr¸o khiÕn T©y M«n Xuy TuyÕt ph¶i g¸nh rtéi thay hung thñ. Chµng cho l∙o l∙o giµ nµy nÕy ch¼ng ph¶i ®ång ®¶ng víi hung thñ th× còng bÞ h¾n mua råi. Lôc TiÓu Phông nãi tiÕp: - T¹i h¹ ®­a pho t­îng s¸p ong cho l∙o gia söa l¹i nh­ cò chø kh«ng ph¶i yªu cÇu l∙o nÆn pho t­îng kh¸c. Chµng tõ tõ tiÕn vµo, võa ®i võa nh×n l∙o giµ tay cÇm dao kh¾c. Chµng sî con dao nµy còng giÕt ng­êi ®­îc. Cã khi l∙o t­ëng chµng lµ bøc häa ®å mµ ®­a mòi dao kh¾c vµo cæ häng th× cßn chi lµ ®êi ? Kh«ng ngê Nª Nh©n Tr­¬ng l¹i tõ tõ bu«ng dao xuèng råi quay ra hái: - C¸c h¹ nãi g× ? L∙o h¸n kh«ng hiÓu. Lôc TiÓu Phông còng ng¬ ng¸c. Chµng ®∙ nh×n râ mÆt l∙o giµ Nª Nh©n Tr­¬ng nµy kh«ng ph¶i lµ Nª Nh©n Tr­¬ng lóc tr­íc. Chµng t­ëng chõng cæ häng bÞ ®ót nót kh«ng thèt nªn lêi. Chµng nh×n Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 136 http://come.to/kimdung
  7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long ch»m chÆp l∙o giµ mÊy lÇn n÷a, miÖng míi bËt ra tiÕng hái: - L∙o gia l∙ Nª Nh©n Tr­¬ng ­ ? L∙o giµ nhe bé r¨ng vµng ra c­êi ®¸p: - V­¬ng mµ tø cßn cã chç thËt chç gi¶ nh­ng Nª Nh©n Tr­¬ng chØ mét nhµ nµy, ngoµi ra kh«ng cßn ph©n hiÖu nµo kh¸c. Lôc TiÓu Phông hái: - Ng­êi ë ®©y lóc nÉy ®©u råi ? Nª Nh©n Tr­¬ng hÐ cÆp m¾t ti hÝ nh×n bèn phÝa hái l¹i: - C«ng tö b¶o ng­êi nµo ? L∙o h¸n võa ë ngoµi vÒ. N¬i ®©y cã bãng quû nµo ®©u ? Lôc TiÓu Phông cµm thÊy miÖng ®¾ng ngßm, kh¸c nµo ng­êi ngËm bå hßn. TÐ ra chµng võa gÆp ph¶i Nª Nh©n Tr­¬ng gi¶ hiÖu. Chµng bÞ lõa g¹t ch¼ng kh¸c g× trÎ nÝt. Nª Nh©n Tr­¬ng ngã thÊy pho t­îng trong tay chµng liÒn hái: - Pho t­îng ®ã do l∙o h¸n nÆn ra, sao l¹i lät vµo tay c«ng tö ? Lôc TiÓu Phông hái l¹i: - L∙o nh©n gia ®∙ gÆp ng­êi nµy ch­a ? Nª Nh©n Tr­¬ng ®¸p: - Ch­a. Lôc TiÓu Phông hái: - L∙o nh©n gia ch­a gÆp mµ sao còng nÆn cho gièng hÖt ®­îc. Nª Nh©n Tr­¬ng c­êi khµ khµ ®¸p: - L∙o h¸n kh«ng bao giê tr«ng thÊy Quan C«ng mµ vÉn nÆn thµnh Quan l∙o gia. Lôc TiÓu Phông hái: - Ph¶i ch¨ng cã ng­êi häa h×nh ®­a cho l∙o gia nÆn t­îng ? Nª Nh©n Tr­¬ng c­êi ®¸p: - ThÕ lµ c«ng tö hiÓu råi ®ã. Lôc TiÓu Phông hái: - Ai ®Õn b¶o l∙o gia nÆn pho t­îng nµy ? Nª Nh©n Tr­¬ng ®¸p: - ChÝnh lµ ng­êi nµy ®©y. L∙o quay l¹i víi lÊy pho t­îng ®Ó trªn bµn nãi tiÕp: - Y ®Õn gi÷a lóc h¸n ®ang cÇm côc s¸p trong tay liÒn nÆn ra y lu«n nh­ng quªn ®­a ®­a cho y. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 137 http://come.to/kimdung
  8. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông s¸ng m¾t lªn. §¸ng tiÕc tay l∙o n¾m tróng ®Çu t­îng thµnh ra chµng ch­a nh×n râ mÆt. Nª Nh©n Tr­¬ng gôc gÆc c¸i ®Çu thë dµi, miÖng l¶m nh¶m: - Con ng­êi giµ nua ®Çu ãc thËt lµ kÐm qu¸. Kh«ng quªn c¸i nµy còng quªn c¸i kia. Lôc TiÓu Phông mØm c­êi nãi: - C©n n∙o l∙o gia tuy kh«ng ®­îc tinh t­êng nh­ng l¹i gÆp vËn hªn. Lôc TiÓu Phông nãi tiÕp: - NÕu l∙o gia nhí ®­a t­îng cho hä th× hôt mÊt mÊy tr¨m l¹ng b¹c. Nª Nh©n Tr­¬ng m¾t s¸ng lªn hái: - B©y giê c«ng tö cã thÓ tr¶ l∙o h¸n n¨m tr¨m b¹c kh«ng? Lôc TiÓu Phông ®¸p: - L∙o gia cø ®­a pho t­îng kia cho t¹i h¹ lµ mÊy tr¨m l¹ng b¹c sÏ vµo tay l∙o gia. Nª Nh©n Tr­¬ng ngo¸c miÖng ra mµ c­êi råi kh«ng ngËm l¹i ®­îc n÷a. LËp tøc l∙o ®­a pho t­îng ®Õn tr­íc mÆt Lôc TiÓu Phông. Lôc TiÓu Phông ®­a tay ra ®ãn lÊy th× ®ét nhiªn nghe ®¸nh " ®ïng " mét tiÕng. §Çu t­îng bÓ ra. B¶y, t¸m ®iÓm hµn tinh b¾n tíi nh»m th»ng vµo cæ häng chµng. Nguyªn pho t­îng ®Æt dÊu ¸m khÝ vµ c¬ quan bÝ mËt rÊt lîi h¹i. Cæ häng Lôc TiÓu Phông l¹i c¸ch kh«ng ®Çy hai th­íc. Qu∙ng c¸ch hai th­íc mµ tèc ®é nhanh nh­ chíp cña mÊy mòi §éc Ch©m HuyÕt Phong HÇu th× cßn trÖch lµm sao ®­îc ? Phen nµy ch¾c Lôc TiÓu Phông ph¶i mÊt m¹ng. BÊt luËn lµ ai gÆp tr­êng hîp nµy còng ®Òu kh«ng toµn tÝnh m¹ng. Qu∙ng c¸ch ®∙ gÇn. §éc Ch©m TrÞ b¾n ra b»ng mét tèc ®é chíp chãng th× trªn trêi d­íi ®Êt tuyÖt kh«ng ai tr¸nh khái. HiÓn nhiªn ng­êi ®Æt cuéc ¸m to¸n ®∙ suy nghÜ rÊt s©u xa, rÊt tinh vi, ch¼ng nh÷ng ¨n ch¾c chÝn phÇn m­êi lµ tuyÖt kh«ng cßn mét chót nµo sai trËt. Ai còng cho lµ chuyÕn nµy hÕt ®êi Lôc TiÓu Phông. ThÕ mµ chµng kh«ng chÕt v× trong tay chµng còng cã pho t­îng s¸p ong. Lóc c¬ quan ph¸t ®éng, chµng bóng pho t­îng ra tróng b¶y chÊm hµn tinh. C¸c ch©m ®¸nh tróng pho t­îng råi, d­ lùc ch­a hÕt. L¹i ®Ëp vµo cæ häng chµng. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 138 http://come.to/kimdung
  9. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Pho t­îng tuy kh«ng ®¸nh chÕt ng­êi nh­ng chang còng mét phen bë vÝa. Gi÷a lóc Êy Nª Nh©n Tr­¬ng tung m×nh lªn chuån qua cöa sæ nhanh nh­ chíp. Khi Lôc TiÓu Phông ph¸t gi¸c, ng­êi l∙o ®∙ ë bªn ngoµi cöa sæ. Nª Nh©n Tr­¬ng ph¶n øng mau lÑ. L∙o ®¸nh kh«ng tróng Lôc TiÓu Phông liÒn tung m×nh rót lui. Nh­ng l∙o võa chuån ra bçng nghe mét tiÕng la ho¶ng. TiÕng la rÊt cÊp b¸ch. TiÕp theo lµ mét tiÕng binh tùa hå vËt g× ®Ëp m¹nh vµo cét gç, råi tiÕng la ®ét nhiªn im bÆt. Lóc Lôc TiÓu Phông ch¹y ra th× Nª Nh©n Tr­¬ng ®∙ n»m d­íi ®Êt. D­êng nh­ l∙o ngÊt xØu råi. Ngoµi ra cßn mét ng­êi ®øng bªn ®­a tay lªn ®Çu mµ c¸i ®Çu träc lèc. Lôc TiÓu Phông bËt tiÕng la: - Nhµ s­ chÊt ph¸t. Nhµ s­ chÊt ph¸c vÉn cßn «m ®Çu nh¨n nhã c­êi: - Xem chõng phen nµy hßa th­îng ph¶i ®æi danh tù vµ kªu b»ng hßa th­îng xói quÈy. Lôc TiÓu Phông hái: - Hßa th­îng xói quÈy håi nµo ®©u ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p: - Hßa th­îng kh«ng xói quÈy th× sao l¹i bÞ c¸i ®Çu r¾n ch¾c ®Ëp vµo sä ? Lóc nµy ®Çu Nª Nh©n Tr­¬ng ®∙ s­ng vï mét chç biÕn thµnh mµu xanh x¸m. Lôc TiÓu Phông võa buån c­êi võa lÊy lµm kú. DÜ nhiªn chµng biÕt hai c¸i ®Çu tuyÖt nhiªn kh«ng ph¶i lµ ngÉu nhiªn ®ông vµo nhau nh­ng chµng nghÜ kh«ng ra t¹i sao nhµ s­ chÊt ph¸c l¹i gióp chµng. Nhµ s­ chÊt ph¸c tay xoa ®Çu, miÖng l¶m nh¶m: - May mµ hßa th­îng ®Çu r¾n kh«ng th× ®∙ bÓ råi. Lôc TiÓu Phông c­êi ®¸p: - ThÕ lµ hßa th­îng tuy xói quÈy nh­ng Nª Nh©n Tr­¬ng cßn xói quÈy h¬n. Nhµ s­ chÊt ph¸c hái: - C«ng tö b¶o lµ Nª Nh©n Tr­¬ng ­ ? Lôc TiÓu Phông hái l¹i: - L∙o kh«ng ph¶i lµ Nª Nh©n Tr­¬ng hay sao ? Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 139 http://come.to/kimdung
  10. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p: - NÕu ng­êi nµy lµ Nª Nh©n Tr­¬ng th× hßa th­îng còng lµ Lôc TiÓu Phông. Sù thùc Lôc TiÓu Phông dÜ nhiªn ®∙ biÕt h¾n lµ Nª Nh©n Tr­¬ng gi¶ hiÖu nh­ng chµng nghÜ kh«ng ra Nª Nh©n Tr­¬ng ch©n chÝnh chµng gÆp lóc nÉy l¹i ®¸nh tr¸o pho t­îng s¸p ong ®Ó g¹t chµng. Nhµ s­ chÊt ph¸c l¹i nãi: - Tuy hßa th­îng ch¼ng tèt ®Ñp g× nh­ng còng d¸m kiÕm Nª Nh©n Tr­¬ng b¶o l∙o nÆn t­îng. Lôc TiÓu Phông hái: - V× thÕ mµ hßa th­îng quen biÕt Nª Nh©n Tr­¬ng ­ ? Nhµ s­ chÊt ph¸c gËt ®Çu hái l¹i: - Ph¶i ch¨ng c«ng tö còng ®Õn kiÕm l∙o nÆn t­îng ? Lôc TiÓu Phông c­êi hái: - Nh­ng t¹i h¹ kh«ng hiÓu sao l∙o cã thÓ nÆn ®­îc bèn hµng l«ng mµy cña t¹i h¹ kh«ng ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p: - Dï c«ng tö cã t¸m hµng l«ng mµy l∙o còng nÆn ®ñ mµ kh«ng thiÕu mét sîi. §¸ng tiÕc b©y giê l∙o chØ cßn chê ng­êi kh¸c nÆn t­îng thay m×nh. Lôc TiÓu Phông chau mµy hái: - T¹i sao vËy ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p: - Hßa th­îng võa tõ hËu viÖn quanh ra. PhÝa sau cã mét c¸i giÕng. Lôc TiÓu Phông hái: - Trong giÕng ®ã cã g× ? Nhµ s­ chÊt ph¸c thë dµi ®¸p: - Hßa th­îng khuyªn c«ng tö nªn ra ®ã mµ coi hay h¬n. Trong iÕng dÜ nhiªn cã n­íc nh­ng giÕng nµy ngoµi n­íc cßn cã m¸u mµ lµ m¸u cña Nªn Nh©n Tr­¬ng. Ch¾c nhµ s­ chÊt ph¸c ngöi thÊy mïi m¸u tanh nªn míi ra coi. Nhµ s­ chÊt ph¸c nh¨n nhã c­êi nãi: - Coi råi míi biÕt kh«ng b»ng ®õng coi. A Di §µ PhËt ! §øc PhËt tõ bi. L∙o ®∙ nh×n thÊy bèn ng­êi chÕt. B©y giê Lôc TiÓu Phông còng ngã thÊy råi. C¶ nhµ Nª Nh©n Tr­¬ng bèn ng­êi ®Òu bÞ chÕt hÕt ë trong giÕng. -------------------------oOo------------------------- Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 140 http://come.to/kimdung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2