Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập 15

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

63
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 15', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 15

  1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long !"#$%&'(")'*#+,'-./ 0,'%&+'/12'34'56,'57'(89'*:% G∙ thanh niªn tù giíi thiÖu: - T¹i h¹ hä §­êng. Lôc TiÓu Phông hái: - §­êng Thiªn Tung ph¶i kh«ng ? Thanh niªn ng¹o nghÔ ®¸p: - ChÝnh thÞ. Thùc ra g∙ cã chç ®¸ng kiªu ng¹o v× trong bän anh em hä §­êng, g∙ lµ ng­êi nhá tuæi nhÊt mµ vâ c«ng l¹i cao h¬n hÕt uy danh vang déi h¬n nh÷ng ng­êi kia. Lôc TiÓu Phông hái: - Ph¶i ch¨ng c¸c h¹ muèn ®em thø ¸m khÝ nµy ®æi lÊy b¨ng ®o¹n cña t¹i h¹ ? §­êng Thiªn Tung l¹nh lïng ®¸p: - ¸m khÝ lµ vËt chÕt nÕu c¸c h¹ kh«ng biÕt sö dông. Dï t¹i h¹ ®­a tÆng c¶ tói còng ch¼ng Ých g× cho c¸c h¹. Lôc TiÓu Phông thë dµi nãi: - TÐ ra «ng b¹n chØ muèn ®­a cho ta coi mµ th«i. §­êng Thiªn Tung ®¸p: - Sè ng­êi ®­îc coi ¸m khÝ nµy còng ch¼ng cã mÊy. Lôc TiÓu Phông tr¶ miÕng: - T¹i h¹ còng cã thÓ lÊy b¨ng ®o¹n cho «ng b¹n coi. Sè ng­êi ®­îc coi b¨ng ®o¹n còng kh«ng nhiÒu ®©u. §­êng Thiªn Tung nãi: - §¸ng tiÕc b¨ng ®o¹n kh«ng thÓ giÕt ng­êi. Lôc TiÓu Phông ®¸p: - C¸i ®ã cßn tuú ë ng­êi ®­îc coi nã, th­êng khi mét cäng r¬m còng ®ñ s¸t nh©n. §­êng Thiªn Tung sa sÇm nÐt mÆt nh×n chµng ®ét nhiªn ®∙ Ên bµn tay trªn bµn mét c¸i. Mòi §éc TËt Lª lËp tøc vät lªn kh«ng ®¸nh " vÌo " mét tiÕng bay cao ba tr­îng. L¹i nghe ®¸nh " sét " mét c¸i. Mòi §éc TËt Lª c¾m ngËp vµo c©y tr­êng nhµ. Xem chõng thuËt phãng ¸m khÝ cña g∙ thiÕu niªn Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 131 http://come.to/kimdung
  2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long rÊt cao minh mµ néi c«ng g∙ còng ghª ng­êi. Lôc TiÓu Phông lê ®i nh­ kh«ng ngã thÊy. §­êng Thiªn Tung s¾c mÆt ©m trÇm nãi: - §ã míi lµ thø vâ khÝ ch©n chÝnh ®Ó giÕt ng­êi. Lôc TiÓu Phông chØ " å " lªn mét tiÕng. §­êng Thiªn Tung l¹i hái: - Ba viªn ngäc bÝch thªm mét m¹ng ng­êi, c¸c h¹ cã chÞu ®æi kh«ng ? Lôc TiÓu Phông hái l¹i: - M¹ng ng­êi nµo ? §­êng Thiªn Tung ®¸p: - M¹ng sèng cña c¸c h¹. Lôc TiÓu Phông c­êi råi hái: - T¹i h¹ mµ kh«ng ®æi th× «ng b¹n giÕt t¹i h¹ hay sao ? §­êng Thiªn Tung ®¸p l¹i b»ng tiÕng c­êi l¹t: - §ã lµ ®iÒu mµ c¸c h¹ võa kh¼ng ®Þnh. Lôc TiÓu Phông thñng th¼ng rãt trµ ra chung uèng hai híp. Bçng chµng nhí ra mét ®iÒu lµ §­êng Thiªn Tung vµ Bèc Cù ®∙ t×m thÊy chµng th× ng­êi kh¸c còng cã thÓ ®iÒu tra ra hµnh tung cña chµng. MÆt kh¸c Nª Nh©n Tr­¬ng ®∙ cã thÓ nÆn l¹i pho t­îng s¸p ong nh­ tr­íc th× nhÊt ®Þnh cã ng­êi muèn giÕt l∙o ®Ó bÞt miÖng. Lôc TiÓu Phông ®Æt chung trµ xuèng, nhÊt quyÕt kh«ng chÞu dõng cã d©y d­a víi hai ng­êi nµy n÷a. Nª Nh©n Tr­¬ng lµ ®­êng gi©y tèi hËu cña chµng, chµng kh«ng thÓ ®Ó l∙o chÕt ®­îc. L¹i nghe §­êng Thiªn Tung hái: - Cac h¹ ®∙ quyÕt ®Þnh chñ ý ch­a ? Lôc TiÓu Phông c­êi kh× kh× thñng th¼ng ®øng dËy, cÇm lÊy ba viªn ngäc bÝch bá vµo tói ¸o m×nh. Bèc Cùc ngöng ®Çu lªn hái: - C¸c h¹ chÞu ®æi råi chø ? Lôc TiÓu Phông l¹nh lïng ®¸p: - T¹i h¹ kh«ng ®æi ®©u. Bèc Cùc biÕn s¾c hái: - C¸c h¹ kh«ng ®æi sao l¹i thu nhËn ngäc bÝch cña t¹i h¹ ? Lôc TiÓu Phông ung dung ®¸p: - T¹i h¹ båi tiÕp c¸c h¹ nãi chuyÖn b»ng nöa ngµy míi ®æi ®­îc chót vËt Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 132 http://come.to/kimdung
  3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long nhá män nµy. Hai vÞ nªn biÕt th× giê cña t¹i h¹ cßn ®¸ng quý h¬n c¶ ngäc bÝch. Bèc Cùc ®øng ph¾t dËy. LÇn nµy §­êng Thiªn Tung kh«ng c¶n trë h¾n, ®∙ thß hai tay vµo trong c¸i tói da b¸o ®eo ë c¹nh s­ên. Lôc TiÓu Phông lêi ®i nh­ kh«ng ngã thÊy mØm c­êi nãi: - Hai vÞ muèn lÊy b¨ng ®o¹n ch¼ng ph¶i lµ kh«ng cã dÔ nh­ng ph¶i nhËn ®iÒu kiÖn cña t¹i h¹. Bèc Cùc r¸ng d»n löa giËn hái: - §iÒu kiÖn g× ? Lôc TiÓu Phông ®¸p: - Hai vÞ quú xuèng, mçi vÞ khÊu ®Çu ba c¸i th× t¹i h¹ cho mét tÊm. Bèc Cùc tøc giËn gÇm lªn, v­¬n tay ra chôp. §­êng Thiªn Tung còng chuÈn bÞ ®éng thñ. Bçng nghe ®¸nh " s¹p " mét tiÕng. B×nh trµ trong tay Bèc Cùc bÞ bãp n¸t thµnh tõng m¶nh. N­íc trµ ®æ ®Çy vµo ¸o tr­êng bµo b»ng ®o¹n tÝa. H¾n còng kh«ng nh×n thÊy b×nh trµ trong tay h¾n ra lµm sao. Nguyªn h¾n ®Þnh chôp vµo vai Lôc TiÓu Phông kh«ng ngê chôp ph¶i b×nh trµ. §­êng Thiªn Tung ®∙ thß tay vµo tói da b¸o bèc mét n¾m ¸m khÝ mµ kh«ng hiÓu sao g∙ ch­a liÖng ra. Khi nh×n tíi Lôc TiÓu Phông th× chµng ®∙ tíi ®­êng phè ë ®èi diÖn. Chµng ®ang mØm c­êi nh×n hai ng­êi vÉy tay nãi: - ¤ng b¹n ®¸nh bÓ b×nh trµ th× ph¶i båi th­êng. §ång thêi tiÒn trµ n­íc t¹i h¹ còng nh­êng cho «ng b¹n tr¶ lu«n. §a t¹ ! §a t¹ ! Bèc Cùc toan r­ît theo, ®ét nhiªn nghe trong miÖng §­êng Thiªn Ting ph¸t ra tiÕng ó í. MÆt g∙ ®ang tr¾ng biÕn thµnh mµu xanh, råi tõ mµu xanh biÕn thµnh ®á bõng. Tr¸n to¸t må h«i nhá giät. D­êng nh­ g∙ bÞ ng­êi ®iÓm huyÖt. H¾n tù hái: - Lôc TiÓu Phông ra tay vµo lóc nµo ? MÆt giËn x¸m xanh råi biÕn thµnh lît l¹t. H¾n thë hång héc tÐ m¹nh xuèng ghÕ. Bçng ngoµi cöa sæ cã tiÕng ng­êi c­êi nãi: - BÇn t¨ng ®∙ b¶o c¸c vÞ thÝ chñ muèn cho Lôc TiÓu Phông nghe lêi thïi ph¶i ph¸t ®éng kiÒm chÕ y. Tay y mµ cßn cö ®éng ®­îc th× chØ cßn ®­êng ph¶i nghe lêi y mµ th«i. Mét ng­êi ®ñng ®Ønh tiÕn vµo, ®Çu träc lèc, miÖng c­êi ch¼ng kh¸c g× Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 133 http://come.to/kimdung
  4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long thæ ®Þa. Nhµ s­ l¹i hái: - Hßa th­îng bao giê còng nãi thËt, nay c¸c vÞ ®∙ chÞu tin lêi ch­a. Lôc TiÓu Phông kh«ng ngã thÊy nhµ s­ chÊt ph¸c. NÕu chµng ngã thÊy råi tÊt ph¶i xao xuyÕn t©m hån. HiÖn giê tuy chµng kh«ng ngã thÊy l∙o mµ trong lßng ®∙ cùc kú n«n nãng. Ch¼ng nh÷ng n«n nãng mµ cßn hèi hËn. §¸ng lý chµng kh«ng nªn ®Ó mét m×nh Nª Nh©n Tr­¬ng ë ®ã, Ýt ra chµng ph¶i canh g¸c bªn nghoµi. Lôc TiÓu Phông vèn nghiÖn trµ, hÔ gÆp c¬ héi lµ ®i uèng liÒn ch¼ng bao giê chµng chÞu ®øng ngoµi cöa sæ uèng giã ®Ó canh chõng ng­êi kh¸c. HiÖn giê chµng chØ cßn mét hy väng lµ ®õng cã ng­êi thø ba nµo ®Õn nhµ Nª Nh©n Tr­¬ng. T©m nguyÖn cña chµng lµ chØ cÇn Nª Nh©n Tr­¬ng ®­îc sèng b×nh yªn ®Ó nÆn pho t­îng cho chµng. Chµng hèi hËn liÒn ph¸t thÖ trong ba th¸ng c÷ uèng trµ, bÊt luËn trµ ngon ®Õn ®©u còng mÆc. Nª Nh©n Tr­¬ng vÉn sèng m¹nh. Coi bé l∙o lóc nµy cßn khoan kho¸i h¬n tr­íc nhiÒu v× l∙o ®∙ nÆn xong pho t­îng s¸p ong nguyªn nh­ cò, b¹c l∙o s¾p thu vµo tay. Con ng­êi lín tuæi xµi tiÒn th× Ýt mµ l¹i thÝch kiÕm b¹c mçi ngµy mét nhiÒu. Xµi tiÒn vµ kiÕm b¹c lµ hai viÖc th­êng m©u thuÉn nhau. Ng­êi kiÕm nhiÒu muèn xµi Ýt, ng­êi kiÕm Ýt l¹i muèn xµi nhiÒu míi th©kt lµ kú. Lôc TiÓu Phông b­íc ch©n vµo nhµ ngã ngay thÊy Nª Nh©n Tr­¬ng, chµng thë phµo nhÑ nhâm, chµng vÉn kh«ng quªn nh÷ng ®iÒu tù høa thÇm trong bông:" trong ba th¸ng nhÊt quyÕt kh«ng uèng trµ, bÊt luËn trµ ngon ®Õn ®©u còng mÆc ". Nª Nh©n Tr­¬ng ®­a c¶ hai bµn tay ra, mét tay kh«ng cßn mét tay cÇm pho t­îng. Lôc TiÓu Phông dÜ nhiªn ®∙ hiÓu ý l∙o. Con ng­êi thñ ®o¹n lµ viÖc cho ai ph¶i ®­îc tr¶ gi¸. §­a chËm mét chót còng ®ñ khiÕn hä kh«ng thÝch råi. Nª Nh©n Tr­¬ng kh«ng ®ßi tiÒn tr­íc ®∙ lµ lÞch sù l¾m. Nª Nh©n Tr­¬ng thÊy trong tay cã tÊm ng©n phiÕu liÒn bu«ng tay kia ra, nÐt mÆt hín hë t­¬i c­êi. Lôc TiÓu Phông muèn c­êi mµ c­êi kh«ng thµnh tiÕng. Chµng kh«ng ngê c¸i mÆt pho t­îng l¹i lµ T©y M«n Xuy TuyÕt. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 134 http://come.to/kimdung
  5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Kim Ng­ lµ mét ngâ hÎm tÜnh mÞch. ¸nh d­¬ng quang th¸ng chÝn chiÕu xuèng ng­êi kh«ng l¹nh mµ còng kh«ng nãng qu¸. Nh÷ng buæi ®Ñp trêi ®i l¹i trong ngâ hÎm nµy lµ mét ®iÒu khoan kho¸i. Trong lßng Lôc TiÓu Phông l¹i ch¼ng khoan kho¸i chót nµo. Chµng kh«ng tin T©y M«n Xuy TuyÕt lµ hung thñ ®∙ giÕt Tr­¬ng Anh Phong, chµng cµng kh«ng tin h¾n cã thÓ hßa minh víi bän th¸i gi¸m. §iÒu träng yÕu nhÊt, chµng tin T©y M«n Xuy TuyÕt ch¼ng hÒ nãi dèi, ®èi víi chµng y chµng kh«ng thÓ lõa g¹t, nh­ng c¸i mÆt pho t­îng hiÓn nhiªn l¹i lµ mÆt T©y M«n Xuy TuyÕt. Lôc TiÓu Phông ®∙ toan hái Nª Nh©n Tr­¬ng: - L∙o gia kh«ng lµm lén ®Êy chø ? Nh­ng chµng l¹i kh«ng hái v× tr­íc nay chµng vÉn t«n träng kü thuËt cïng ®Þa vÞ ng­êi kh¸c. VÒ ph­¬ng diÖn nµy Nª Nh©n Tr­¬ng lµ tay tuyÖt ®èi kh«ng ai d¸m nghÜ tíi. NÕu b¶o chµng Nª Nh©n Tr­¬ng nÆn lÇm ng­êi th× ch¼ng kh¸c g× t¸t vµo mÆt l∙o mét c¸i thËt m¹nh khiÕn l∙o kh«ng chÞu næi. Tr­íc nay Lôc TiÓu Phông kh«ng muèn cho ng­êi ta ph¶i khã chÞu nh­ng chÝnh lßng chµng l¹i khã chÞu ®Õn cùc ®iÓm. Pho t­îng s¸p ong ®èi víi chµng vèn lµ mét ®­êng d©y rÊt ®¾c lùc nh­ng chµng n¾m ®­îc ®­êng d©y vµo tay råi l¹i trë nªn hå ®å h¬n tr­íc. Vô nµy ra lµm sao ? Chµng kh«ng thÓ nghÜ ra ®­îc. ¸nh d­¬ng quang kh«ng nãng kh«ng l¹nh soi vµo mÆt chµng, ®ång thêi soi c¶ vµo mÆt pho t­îng s¸p ong trong tay chµng. Lôc TiÓu Phông võa ®i võa ng¾m pho t­îng s¸p. Chµng võa ra khái ngâ hÎm bçng nh¶y bæ lªn, xoay m×nh ch¹y trë l¹i ®­êng cò ch¼ng kh¸c g× bÞ ngän roi thóc ®Çu. Chµng ®∙ ph¸t gi¸c ra ®iÒu chi ? Chç Nª Nh©n Tr­¬ng tiÕp kh¸ch còng lµ chç l∙o lµm c«ng. Tron nhµ ba mÆt ®Òu cã cöa sæ. Trªn c¸i bµn lín bµy ®ñ nh÷ng b×nh vËt liÖu, ®ao kh¾c cïng bót vÏ. Ngoµi viÖc nÆn t­îng, Nª Nh©n Tr­¬ng cßn kh¾c häa ®å, vÏ hû thÇn. Lôc TiÓu Phông lóc tíi lÇn thø ba, l∙o ®¸ng cói xuèng bµn ®Ó häa ®å. Cã ng­êi ®Èy cöa b­íc vµo, l∙o còng ch¼ng buån ngöng ®Çu lªn ngã. Trong nµh nhiÒu cöa sæ mµ t­ëng chõng vÉn u ¸m. NhÜ lùc cña l∙o giµ dÜ nhiªn kh«ng cßn s¾c bÐn nh­ håi cßn trÎ tuæi. Bé mÆt l∙o t­ëng chõng d¸n chÆt xuèng nµ. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 135 http://come.to/kimdung
  6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông cè ý h¾ng ®Æng hai tiÕng, l∙o giµ kh«ng ph¶n øng. Chµng liÒn bËt tiÕng ho lín h¬n, l∙o vÉn ch¼ng ngöng còng kh«ng cö ®éng. Ngän dao kh¾c trong tay l∙o tùa hå còng kh«ng nhóch nhÝch. Lôc TiÓu Phông tù hái: - Ch¼ng lÏ l∙o giµ nµy ®∙ bÞ ng­êi ta h¹ ®éc thñ ? Tr¸i tim chµng ch×m h¼n xuèng, ng­êi chµng nh¶y bæ l¹i. Chµng b­íc tíi sau l­ng l∙o giµ muèn xoay mÆt l∙o ra coi. Ngê ®©u l∙o giµ ®ét nhiªn lªn tiÕng: - Bªn ngoµi giã lín qu¸ ! Mau ®ãng cöa l¹i ®i ! Lôc TiÓu Phông giËt nÈy m×nh, g­îng c­êi lïi l¹i, sÏ sµng ®ãng cöa. Chµng ch¼ng kh¸c kÎ c¾p mµ bÞ bµ giµ b¾t gÆp. Nª Nh©n Tr­¬ng hái: - C«ng tö cßn ®Õn ®©y lµm chi ? Lôc TiÓu Phông ®¸p: - T¹i h¹ ®Õn ®æi t­îng. Nª Nh©n Tr­¬ng hái: - §æi t­îng g× ? Lôc TiÓu Phông ®¸p: - Võa råi l∙o nh©n gia giao hµng kh«ng ®óng nªn t¹i h¹ trë l¹i ®æi lÊy pho t­îng cña m×nh. Nguyªn chµng ra khái ngâ hÎm míi ph¸t gi¸c pho t­îng bÞ ®¸nh tr¸o. Nª Nh©n Tr­¬ng giao l¹i mµu vµng mµ pho t­îng cña Nghiªm Nh©n Anh ®­a cho chµng lµ mµu xanh l¹t. HiÓn nhiªn ®∙ bÞ l∙o giµ ®¸nh tr¸o khiÕn T©y M«n Xuy TuyÕt ph¶i g¸nh rtéi thay hung thñ. Chµng cho l∙o l∙o giµ nµy nÕy ch¼ng ph¶i ®ång ®¶ng víi hung thñ th× còng bÞ h¾n mua råi. Lôc TiÓu Phông nãi tiÕp: - T¹i h¹ ®­a pho t­îng s¸p ong cho l∙o gia söa l¹i nh­ cò chø kh«ng ph¶i yªu cÇu l∙o nÆn pho t­îng kh¸c. Chµng tõ tõ tiÕn vµo, võa ®i võa nh×n l∙o giµ tay cÇm dao kh¾c. Chµng sî con dao nµy còng giÕt ng­êi ®­îc. Cã khi l∙o t­ëng chµng lµ bøc häa ®å mµ ®­a mòi dao kh¾c vµo cæ häng th× cßn chi lµ ®êi ? Kh«ng ngê Nª Nh©n Tr­¬ng l¹i tõ tõ bu«ng dao xuèng råi quay ra hái: - C¸c h¹ nãi g× ? L∙o h¸n kh«ng hiÓu. Lôc TiÓu Phông còng ng¬ ng¸c. Chµng ®∙ nh×n râ mÆt l∙o giµ Nª Nh©n Tr­¬ng nµy kh«ng ph¶i lµ Nª Nh©n Tr­¬ng lóc tr­íc. Chµng t­ëng chõng cæ häng bÞ ®ót nót kh«ng thèt nªn lêi. Chµng nh×n Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 136 http://come.to/kimdung
  7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long ch»m chÆp l∙o giµ mÊy lÇn n÷a, miÖng míi bËt ra tiÕng hái: - L∙o gia l∙ Nª Nh©n Tr­¬ng ­ ? L∙o giµ nhe bé r¨ng vµng ra c­êi ®¸p: - V­¬ng mµ tø cßn cã chç thËt chç gi¶ nh­ng Nª Nh©n Tr­¬ng chØ mét nhµ nµy, ngoµi ra kh«ng cßn ph©n hiÖu nµo kh¸c. Lôc TiÓu Phông hái: - Ng­êi ë ®©y lóc nÉy ®©u råi ? Nª Nh©n Tr­¬ng hÐ cÆp m¾t ti hÝ nh×n bèn phÝa hái l¹i: - C«ng tö b¶o ng­êi nµo ? L∙o h¸n võa ë ngoµi vÒ. N¬i ®©y cã bãng quû nµo ®©u ? Lôc TiÓu Phông cµm thÊy miÖng ®¾ng ngßm, kh¸c nµo ng­êi ngËm bå hßn. TÐ ra chµng võa gÆp ph¶i Nª Nh©n Tr­¬ng gi¶ hiÖu. Chµng bÞ lõa g¹t ch¼ng kh¸c g× trÎ nÝt. Nª Nh©n Tr­¬ng ngã thÊy pho t­îng trong tay chµng liÒn hái: - Pho t­îng ®ã do l∙o h¸n nÆn ra, sao l¹i lät vµo tay c«ng tö ? Lôc TiÓu Phông hái l¹i: - L∙o nh©n gia ®∙ gÆp ng­êi nµy ch­a ? Nª Nh©n Tr­¬ng ®¸p: - Ch­a. Lôc TiÓu Phông hái: - L∙o nh©n gia ch­a gÆp mµ sao còng nÆn cho gièng hÖt ®­îc. Nª Nh©n Tr­¬ng c­êi khµ khµ ®¸p: - L∙o h¸n kh«ng bao giê tr«ng thÊy Quan C«ng mµ vÉn nÆn thµnh Quan l∙o gia. Lôc TiÓu Phông hái: - Ph¶i ch¨ng cã ng­êi häa h×nh ®­a cho l∙o gia nÆn t­îng ? Nª Nh©n Tr­¬ng c­êi ®¸p: - ThÕ lµ c«ng tö hiÓu råi ®ã. Lôc TiÓu Phông hái: - Ai ®Õn b¶o l∙o gia nÆn pho t­îng nµy ? Nª Nh©n Tr­¬ng ®¸p: - ChÝnh lµ ng­êi nµy ®©y. L∙o quay l¹i víi lÊy pho t­îng ®Ó trªn bµn nãi tiÕp: - Y ®Õn gi÷a lóc h¸n ®ang cÇm côc s¸p trong tay liÒn nÆn ra y lu«n nh­ng quªn ®­a ®­a cho y. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 137 http://come.to/kimdung
  8. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông s¸ng m¾t lªn. §¸ng tiÕc tay l∙o n¾m tróng ®Çu t­îng thµnh ra chµng ch­a nh×n râ mÆt. Nª Nh©n Tr­¬ng gôc gÆc c¸i ®Çu thë dµi, miÖng l¶m nh¶m: - Con ng­êi giµ nua ®Çu ãc thËt lµ kÐm qu¸. Kh«ng quªn c¸i nµy còng quªn c¸i kia. Lôc TiÓu Phông mØm c­êi nãi: - C©n n∙o l∙o gia tuy kh«ng ®­îc tinh t­êng nh­ng l¹i gÆp vËn hªn. Lôc TiÓu Phông nãi tiÕp: - NÕu l∙o gia nhí ®­a t­îng cho hä th× hôt mÊt mÊy tr¨m l¹ng b¹c. Nª Nh©n Tr­¬ng m¾t s¸ng lªn hái: - B©y giê c«ng tö cã thÓ tr¶ l∙o h¸n n¨m tr¨m b¹c kh«ng? Lôc TiÓu Phông ®¸p: - L∙o gia cø ®­a pho t­îng kia cho t¹i h¹ lµ mÊy tr¨m l¹ng b¹c sÏ vµo tay l∙o gia. Nª Nh©n Tr­¬ng ngo¸c miÖng ra mµ c­êi råi kh«ng ngËm l¹i ®­îc n÷a. LËp tøc l∙o ®­a pho t­îng ®Õn tr­íc mÆt Lôc TiÓu Phông. Lôc TiÓu Phông ®­a tay ra ®ãn lÊy th× ®ét nhiªn nghe ®¸nh " ®ïng " mét tiÕng. §Çu t­îng bÓ ra. B¶y, t¸m ®iÓm hµn tinh b¾n tíi nh»m th»ng vµo cæ häng chµng. Nguyªn pho t­îng ®Æt dÊu ¸m khÝ vµ c¬ quan bÝ mËt rÊt lîi h¹i. Cæ häng Lôc TiÓu Phông l¹i c¸ch kh«ng ®Çy hai th­íc. Qu∙ng c¸ch hai th­íc mµ tèc ®é nhanh nh­ chíp cña mÊy mòi §éc Ch©m HuyÕt Phong HÇu th× cßn trÖch lµm sao ®­îc ? Phen nµy ch¾c Lôc TiÓu Phông ph¶i mÊt m¹ng. BÊt luËn lµ ai gÆp tr­êng hîp nµy còng ®Òu kh«ng toµn tÝnh m¹ng. Qu∙ng c¸ch ®∙ gÇn. §éc Ch©m TrÞ b¾n ra b»ng mét tèc ®é chíp chãng th× trªn trêi d­íi ®Êt tuyÖt kh«ng ai tr¸nh khái. HiÓn nhiªn ng­êi ®Æt cuéc ¸m to¸n ®∙ suy nghÜ rÊt s©u xa, rÊt tinh vi, ch¼ng nh÷ng ¨n ch¾c chÝn phÇn m­êi lµ tuyÖt kh«ng cßn mét chót nµo sai trËt. Ai còng cho lµ chuyÕn nµy hÕt ®êi Lôc TiÓu Phông. ThÕ mµ chµng kh«ng chÕt v× trong tay chµng còng cã pho t­îng s¸p ong. Lóc c¬ quan ph¸t ®éng, chµng bóng pho t­îng ra tróng b¶y chÊm hµn tinh. C¸c ch©m ®¸nh tróng pho t­îng råi, d­ lùc ch­a hÕt. L¹i ®Ëp vµo cæ häng chµng. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 138 http://come.to/kimdung
  9. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Pho t­îng tuy kh«ng ®¸nh chÕt ng­êi nh­ng chang còng mét phen bë vÝa. Gi÷a lóc Êy Nª Nh©n Tr­¬ng tung m×nh lªn chuån qua cöa sæ nhanh nh­ chíp. Khi Lôc TiÓu Phông ph¸t gi¸c, ng­êi l∙o ®∙ ë bªn ngoµi cöa sæ. Nª Nh©n Tr­¬ng ph¶n øng mau lÑ. L∙o ®¸nh kh«ng tróng Lôc TiÓu Phông liÒn tung m×nh rót lui. Nh­ng l∙o võa chuån ra bçng nghe mét tiÕng la ho¶ng. TiÕng la rÊt cÊp b¸ch. TiÕp theo lµ mét tiÕng binh tùa hå vËt g× ®Ëp m¹nh vµo cét gç, råi tiÕng la ®ét nhiªn im bÆt. Lóc Lôc TiÓu Phông ch¹y ra th× Nª Nh©n Tr­¬ng ®∙ n»m d­íi ®Êt. D­êng nh­ l∙o ngÊt xØu råi. Ngoµi ra cßn mét ng­êi ®øng bªn ®­a tay lªn ®Çu mµ c¸i ®Çu träc lèc. Lôc TiÓu Phông bËt tiÕng la: - Nhµ s­ chÊt ph¸t. Nhµ s­ chÊt ph¸c vÉn cßn «m ®Çu nh¨n nhã c­êi: - Xem chõng phen nµy hßa th­îng ph¶i ®æi danh tù vµ kªu b»ng hßa th­îng xói quÈy. Lôc TiÓu Phông hái: - Hßa th­îng xói quÈy håi nµo ®©u ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p: - Hßa th­îng kh«ng xói quÈy th× sao l¹i bÞ c¸i ®Çu r¾n ch¾c ®Ëp vµo sä ? Lóc nµy ®Çu Nª Nh©n Tr­¬ng ®∙ s­ng vï mét chç biÕn thµnh mµu xanh x¸m. Lôc TiÓu Phông võa buån c­êi võa lÊy lµm kú. DÜ nhiªn chµng biÕt hai c¸i ®Çu tuyÖt nhiªn kh«ng ph¶i lµ ngÉu nhiªn ®ông vµo nhau nh­ng chµng nghÜ kh«ng ra t¹i sao nhµ s­ chÊt ph¸c l¹i gióp chµng. Nhµ s­ chÊt ph¸c tay xoa ®Çu, miÖng l¶m nh¶m: - May mµ hßa th­îng ®Çu r¾n kh«ng th× ®∙ bÓ råi. Lôc TiÓu Phông c­êi ®¸p: - ThÕ lµ hßa th­îng tuy xói quÈy nh­ng Nª Nh©n Tr­¬ng cßn xói quÈy h¬n. Nhµ s­ chÊt ph¸c hái: - C«ng tö b¶o lµ Nª Nh©n Tr­¬ng ­ ? Lôc TiÓu Phông hái l¹i: - L∙o kh«ng ph¶i lµ Nª Nh©n Tr­¬ng hay sao ? Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 139 http://come.to/kimdung
  10. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p: - NÕu ng­êi nµy lµ Nª Nh©n Tr­¬ng th× hßa th­îng còng lµ Lôc TiÓu Phông. Sù thùc Lôc TiÓu Phông dÜ nhiªn ®∙ biÕt h¾n lµ Nª Nh©n Tr­¬ng gi¶ hiÖu nh­ng chµng nghÜ kh«ng ra Nª Nh©n Tr­¬ng ch©n chÝnh chµng gÆp lóc nÉy l¹i ®¸nh tr¸o pho t­îng s¸p ong ®Ó g¹t chµng. Nhµ s­ chÊt ph¸c l¹i nãi: - Tuy hßa th­îng ch¼ng tèt ®Ñp g× nh­ng còng d¸m kiÕm Nª Nh©n Tr­¬ng b¶o l∙o nÆn t­îng. Lôc TiÓu Phông hái: - V× thÕ mµ hßa th­îng quen biÕt Nª Nh©n Tr­¬ng ­ ? Nhµ s­ chÊt ph¸c gËt ®Çu hái l¹i: - Ph¶i ch¨ng c«ng tö còng ®Õn kiÕm l∙o nÆn t­îng ? Lôc TiÓu Phông c­êi hái: - Nh­ng t¹i h¹ kh«ng hiÓu sao l∙o cã thÓ nÆn ®­îc bèn hµng l«ng mµy cña t¹i h¹ kh«ng ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p: - Dï c«ng tö cã t¸m hµng l«ng mµy l∙o còng nÆn ®ñ mµ kh«ng thiÕu mét sîi. §¸ng tiÕc b©y giê l∙o chØ cßn chê ng­êi kh¸c nÆn t­îng thay m×nh. Lôc TiÓu Phông chau mµy hái: - T¹i sao vËy ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p: - Hßa th­îng võa tõ hËu viÖn quanh ra. PhÝa sau cã mét c¸i giÕng. Lôc TiÓu Phông hái: - Trong giÕng ®ã cã g× ? Nhµ s­ chÊt ph¸c thë dµi ®¸p: - Hßa th­îng khuyªn c«ng tö nªn ra ®ã mµ coi hay h¬n. Trong iÕng dÜ nhiªn cã n­íc nh­ng giÕng nµy ngoµi n­íc cßn cã m¸u mµ lµ m¸u cña Nªn Nh©n Tr­¬ng. Ch¾c nhµ s­ chÊt ph¸c ngöi thÊy mïi m¸u tanh nªn míi ra coi. Nhµ s­ chÊt ph¸c nh¨n nhã c­êi nãi: - Coi råi míi biÕt kh«ng b»ng ®õng coi. A Di §µ PhËt ! §øc PhËt tõ bi. L∙o ®∙ nh×n thÊy bèn ng­êi chÕt. B©y giê Lôc TiÓu Phông còng ngã thÊy råi. C¶ nhµ Nª Nh©n Tr­¬ng bèn ng­êi ®Òu bÞ chÕt hÕt ë trong giÕng. -------------------------oOo------------------------- Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 140 http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2