Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập 17

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

67
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 17', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 17

 1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long !"#$%&'(")'*#+,'-./ 0#12'2342'56/'78%&'("39'*6(':,;* Bän con nÝt liÒn vç tay hoan h« : - Hay l¾m ! Chóng ch¸u xin h¸t ngay vµ tõ nay ngµy nµo còng h¸t , h¸t hoµi , h¸t m∙i . Lôc TiÓu Phông trong lßng khoan kho¸i liÒn dËy bän trÎ tõng c©u mét. T­ Kh«ng kia vèn lµ khØ thµnh tinh Thµnh tinh nhµo lén rÊt tµi t×nh Nhµo lén kh«ng xong lµ dèt ®Æc Dèt ®Æc lµ ta ®¸nh n¸t m×nh . Bän con nÝt häc rÊt mau thuéc . Chóng thuéc råi lín tiÕng h¸t vang kh«ng ngít . Lôc TiÓu Phông nghe thÝch qu¸ kh«ng khái bËt c­êi . Chµng c­êi l¨n lén råi «m bông mµ c­êi . TiÕp theo chµng lén m×nh lu«n ba vßng vät lªn nãc nhµ , nh×n bän trÎ nÝt vÉy tay c­êi nãi : - Lóc nµo c¸c ng­¬i r¶nh lµ h¸t , ta mµ r¶nh l¹i bay cho c¸c ng­¬i coi . Chµng nh×n l¹i bèn tÊm b¨ng ®o¹n qu¶ nhiªn ®∙ mÊt mét . Chµng ch¼ng thÓ kh«ng thõa nhËn con khØ thµnh tinh kia ®∙ lÊp c¾p ®em ®i ngay tr­íc m¾t m×nh . Võa råi chµng tøc qu¸ c¬ hå bÓ bông . KÕ ®ã chµng l¹i c­êi mét trËn muèn bÓ bông . HiÖn giê bông chµng lÐp xÑp , ®ãi qu¸ c¬ hå kh«ng chÞu næi. May ®Õn giê ¨n c¬m . Trong nh÷ng tiÖm lín tiÖm nhá , töu l©u ph¹n ®iÕm , tiÕng dao chÆt thÞt , tiÕng b¸t ®Üa l¸ch c¸ch khiÕn cho c¶ nh÷ng ng­êi no bông còng thÌm ¨n . Chµng t­ëng chõng nÕu kh«ng t×m vµo qu¸n ¨n mét b÷a th× c¸i bông ch­a bÓ v× tøc giËn , ch­a bÓ v× c­êi nhiÒu , e r»ng bÓ v× ®ãi qu¸ . Chµng nghÜ tíi T­ Kh«ng TrÝch Tinh b¶o mêi chµng ¨n mét b¸t Hång Siªu Ng­ XÝ , hai con vÞt mËp , liÒn ®Þnh bông gäi thªm ba c©n Tróc DiÖp Thanh vµ bèn mãn ¨n ch¬i dïng tr­íc . Lôc TiÓu Phông t×m vµo ph¹m ®iÕm gÇn nhÊt , tiÕn l¹i bªn bµn c¹nh cöa sæ gäi lu«n b¶y , t¸m thø mét lóc . Chµng ngåi xuèng ®îi chê . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 152 http://come.to/kimdung
 2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long B¶y , t¸m mãn ch­a ®em ®Õn th× bªn ngoµi ®∙ cã b¶y , t¸m ng­êi ®i vµo . Ng­êi ®i tr­íc mÆc ¸o gÊm rÊt hoa lÖ , coi cã vÎ oai hïng . M¸i tãc ®∙ ®èm b¹c nh­ng y phôc l¹i gièng mét vÞ c«ng tö dßng sang . L­ng ®eo ®ai ngäc lãng lo¸ng gi¾t ®Çy nh÷ng h¹t tr©n ch©u lín b»ng m¾t rång , nh÷ng viªn ngäc thuý to b»ng ngãn tay c¸i . Nguyªn c¸i ®ai ngäc ®∙ ®¸ng gia liªn thµnh , trªn ®¹i ngäc cµi mét thanh b¶o kiÕm so víi ®ai ngäc cßn tr©n quý h¬n . Theo sau ng­êi nµy lµ mét lò thanh niªn còng rÊt bÖ vÖ . Phôc søc chóng cùc kú sang träng d¸ng ®iÖu kiªu ng¹o phi th­êng tùa hå d­íi m¾t kh«ng ng­êi . Nh­ng tªn nµo còng ch©n b­íc nhÑ nhµng , cö ®éng linh ho¹t , tá ra ®Òu lµ nh÷ng thiÕu niªn anh hïng vâ c«ng kh«ng ph¶i tÇm th­êng . Bän ng­êi tiÕn vµo chØ liÕc m¾t ngã qua Lôc TiÓu Phông mét c¸i råi kiÕm bé bµn lín nhÊt ngåi xuèng . Bän nµy kh«ng thÌm nh×n ai nh­ng ph¶i ngã Lôc TiÓu Phông . Lôc TiÓu Phông kh«ng thÌm nh×n mÆt hä lÇn nµo nh­ng còng nhËn ra thanh b¶o kiÕm cµi trªn ®ai ngäc . Vá kiÕm b»ng da c¸ ®en , miÖng viÒn b¹ch kim . Thanh kiÕm h×nh thï rÊt cæ qu¸i , d©y ®eo mµu ®á t­¬i , treo tÊm b¹ch ngäc kh¾c thµnh h×nh hai con c¸ . Chµng chØ nh×n thanh kiÕm nµy còng ®ñ biÕt nh©n vËt ®eo kiÕm lµ h¹ng ng­êi nµo . Ng­êi ®øng tuæi ®eo kiÕm m×nh mÆc ¸o gÊm dÜ nhiªn lµ chñ nh©n Tr­êng L¹c S¬n Trang ë Song Ng­ §­êng , ®Êt Hæ KhÈu miÒn Giang Nam . Y chÝnh lµ Th¸i B×nh KiÕm Kh¸ch T­ M∙ Tö Y . " Kim Nam Cung , Ng©n L©u D­¬ng , Ngäc T­ M∙ " lµ c©u nãi ®Ó tiªu biÓu cho ba ®¹i thÕ gia trong vâ l©m . §êi x­a coi ngäc lµ quý gi¸ nhÊt , vËy Tr­êng L¹c S¬n Trang lµ mét nhµ phó quý h¬n hÕt kh«ng cßn nghi ngê g× n÷a . T­ M∙ Tö Y ngoµi m«n vâ c«ng gia truyÒn cßn lµ ®Ö tö chÝnh t«ng cña ThiÕt KiÕm tiªn sinh . Håi y míi hai m­¬i tuæi ®∙ næi danh kh¾p thiªn h¹ lµ bËc thiÕu niªn anh hïng , v¨n vâ song toµn , l¹i thªm gia phong hiÓn h¸ch . HiÖn giê tuy y ®∙ ®øng tuæi nh­ng vÉn gi÷ thãi kiªu hïng trong tuæi thiÕu niªn , phong t­ anh tuÊn ch¼ng kÐm g× ngµy tr­íc . Nh©n vËt nµo ®­îc y ®Ó m¾t tíi lµ mét ®iÒu vinh h¹nh . Nh­ng Lôc TiÓu Phông l¹i ch¼ng cÇn g× , ngã mãn Hång Siªu Ngù XÝ. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 153 http://come.to/kimdung
 3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long V©y c¸ n­íng chÝn võa vÆn , r­îu còng rÊt th¬m tho . Lôc TiÓu Phông cÇm ®òa ®Þnh g¾p mét miÕng ¨n bçng ngã thÊy g∙ thanh niªn mÆc ¸o tÝa , ®eo tr­êng kiÒm . §èc kiÕm treo trÊm b¹ch h×nh song ng­ råi . Chµng nh©n lóc thanh niªn ch­a tíi tr­íc mÆt véi g¾p miÕng v©y c¸ nhÐt ®Çy vµo miÖng . Tö Y thiÕu niªn ®eo kiÕm ®øng l¹i , l¹nh lïng nh×n chµng hai lÇn råi ch¾p tay hái : - Ch¾c c¸c h¹ lµ Lôc TiÓu Phông ? Lôc TiÓu Phông ®¸p l¹i b»ng c¸i gËt ®Çu . Tö Y thiÕu niªn tù giíi thiÖu : - T¹i h¹ lµ Hå Thanh ë Tr­êng L¹c S¬n Trang t¹i Song Ng­ §­êng , dÊt Hæ KhÈu thµnh C« T« . Cßn gia s­ ngåi bªn kia ch¾c c¸c h¹ biÕt råi . Lôc TiÓu Phông l¹i gËt ®Çu . Hå THanh nãi tiÕp : - Tr­íc mÆt ng­êi minh mÉn kh«ng nãi chuyÖn mê ¸m . Gia s­ ®Æc biÖt b¶o t¹i h¹ ®Õn m­în tÊm b¨ng ®o¹n trªn vai c¸c h¹ v× cã viÖc cÇn dïng tíi nã , ®ång thêi mêi c¸c h¹ qua bªn ®ã uèng r­îu . LÇn nµy Lôc TiÓu Phông kh«ng gËt ®Çu còng ch¼ng l¾c ®Çu , ®­a ngãn tay lªn chØ vµo miÖng m×nh . Trong miÖng chµng ngËm miÕng v©y c¸ dÜ nhiªn kh«ng më ra ®Ó nãi ®­îc . Hå Thanh chau mµy ra chiÒu khã chÞu nh­ng ®µnh ph¶i ®øng chê ,. G∙ chê kh¸ l©u Lôc TiÓu Phông m­ãi nuèt xong miÕng v©y c¸ liÒn thõa c¬ hái ngay : - B©y giê xin c¸c h¹ giao b¨ng ®o¹n cho t¹i h¹ ®­îc ch­a ? NÕu c¸c h¹ muèn l­u l¹i mét tÊm ®Ó m×nh dïng còng kh«ng sao . G∙ nãi mét c¸ch hêi hît , tùa hå cho lµ m×nh ®∙ ph¶i qua më miÖng yªu cÇu lµ dÜ nhiªn Lôc TiÓu Phông ph¶i nÓ mÆt . Lôc TiÓu Phông thñng th¨ng nhÊm nh¸p miÕng v©y c¸ nuèt råi , l¹i b­ng chung r­îu lªn uèng mét híp . §o¹ chµng thë phµi mét c¸i ra chiÒu tháa m∙n vÒ mãn v©y c¸ cïng r­îu ngon , Lôc TiÓu Phông mØm c­êi ®¸p : - T¹i h¹ vÉn ng­ìng mé thÞnh danh cña T­ M∙ trang chóa tõ l©u råi , rÊt lÊy lµm c¶m kÝch vÒ h¶o ý cña trang chñ . Cßn nh÷ng tÊm b¨ng ®o¹n nµy... Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 154 http://come.to/kimdung
 4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Hå Thanh thÊy chµng dõng l¹i liÒn hái : - Nh÷ng tÊm b¨ng ®o¹n th× sao ? Lôc TiÓu Phông l¹nh lïng ®¸p : - T¹i h¹ kh«ng cho m­în . Hå Thanh biÕn s¾c , xoay tay n¾m ®èc kiÕm . Lôc TiÓu Phông kh«ng thÌm ngã g∙ , l¹i g¾p miÕng v©y c¸ ®ót vµo miÖng , thñng th¼ng nhÊm nh¸p ra chiÒu võa d¹ . Hå Thanh trîn m¾t nh×n chµng . Bµn tay g∙ næi g©n xanh vµ rung ®éng tùa hå kh«ng nhÞn næi nh÷ng muèn rót kiÕm ra . Bçng sau l­ng g∙ cã ng­êi ®»ng h¾ng hai tiÕng råi nãi : - Ng­¬i dïng ch÷ " m­în " lµ kh«ng ®­îc råi . Cã ai l¹i cho m­în c¸i ®ã bao giê ? T­ M∙ Tö Y m×nh cö ®éng tiÕn l¹i nh­ng vÉn ®øng ë phÝa xa xa tùa hå chê Lôc TiÓu Phông ®øng lªn nghinh tiÕp . Lôc TiÓu Phông vÉn lê ®i nh­ng kh«ng ngã thÊy . §èi víi mãn v©y c¸ tr­íc mÆt chµng høng thó h¬n bÊt cø ai . T­ M∙ Tö Y ®ang tiÕn l¹i gÇn , ®­a ngãn tay gâ lªn mÆt bµn mÊy tiÕng. Hå Thanh lËp tøc rót trong bäc ra mét tËp ng©n phiÕu ®Æt trªn bµn . T­ M∙ Tö Y l¹i ®­a tay lªn vuèt r©u mÐp nãi : - Ngäc bÝch tuy quý thËt nh­ng kh«ng ®­îc thùc dông b»ng kim ng©n. Bèc Cù kh«ng hiÓu ý ng­êi dÜ nhiªn ch¼ng khái ®ông ®Çu vµo v¸ch . Nh÷ng tin tøc ë kinh thµnh chuyÓn ®i rÊt mau . C©u chuyÖn tr­íc ®©y mét giê y ®∙ ®­îc nghe råi . T­ M∙ Tö Y l¹i nãi ; - ý kiÕn cña b¶n nh©n ch¾c c¸c h¹ còng ®ång quan c¶m . Lôc TiÓu Phông lÈm nhÈm gËt ®Çu ra chiÒu hoµn toµn ®ång ý . T­ M∙ Tö Y l¹i nãi : - Chç nµy cã thÓ ®æi ngay ®­îc n¨m v¹n l¹ng b¹c . Mãn tiÒn ®ã ®èi víi ng­êi th­êng ®ñ dïng suèt ®êi kh«ng lo thiÕu thèn g× n÷a . Lôc TiÓu Phông còng hoµn toµn ®ång ý . T­ M∙ Tö Y l¹i nãi : - §æi n¨m v¹n l¹ng b¹c lÊy tÊm b¨ng ®o¹n lµ ®¸ng gi¸ qóy råi . Lôc TiÓu Phông l¹i hoµn toµn ®ång ý . T­ M∙ Tö Y ®ét nhiªn cÊt tiÕng hái : - Sao c¸c h¹ kh«ng cÊt tËp ng©n phiÕu ®i ? Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 155 http://come.to/kimdung
 5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông ®¸p : - T¹i h¹ chê c¸c h¹ ®em ®i . T­ M∙ Tö Y söng sèt hái Lôc TiÓu Phông : - §em ®i ®©u . Lôc TiÓu Phông ®¸p : - §em ®Õn tiÖm gÊm ®o¹n . T­ M∙ Tö Y ngÈn ng­êi ra kh«ng hiÓu . Lôc TiÓu Phông l¹i nãi tiÕp : - Ngoµi ®­êng phè rÊt nhiÒu tiÖm gÊm ®o¹n , c¸c h¹ tuú ý vµo tiÖm nµo trao ®æi còng ®­îc . T­ M∙ Tö Y sa sÇm nÐt mÆt nãi : - Ta chØ cÇn ®æi nh÷ng b¨ng ®o¹n cña c¸c h¹ . Lôc TiÓu Phông c­êi ®¸p : - Nh÷ng tÊm b¨ng ®o¹n nµy cña t¹i h¹ kh«ng ®æi ®­îc . NÐt mÆt T­ M∙ Tö Y biÕn thµnh x¸m xanh , y cÊt giäng l¹nh nh­ b¨ng nãi : - §õng quªn mãn ng©n phiÕu nµy nbh÷ng n¨m v¹n l¹ng b¹c . Lôc TiÓu Phông thë dµi ®¸p : - NÕu c¸c h¹ vui lßng ®Ó yªn cho t¹i h¹ ¨n hÕt b¸t v©y c¸ nµy mét c¸ch ngon lµnh , t¹i h¹ còng t×nh nguyÖn biÕu c¸c h¹ n¨m v¹n l¹ng b¹c . NÐt mÆt T­ M∙ Tö Y ®ang x¸m xanh ®æi thµnh ®á bõng . Bµn bªn nµy cã ng­êi kh«ng nhÞn ®­îc , bËt lªn tiÕng c­êi khóc khÝch . TiÕng c­êi võa vang lªn , kiÕm quang ®∙ vät ra . L¹i nghe ®¸nh "c¸ch" mét tiÕng . Mòi kiÕm bÞ ®«i ®òa kÑp chÆt . Ng­êi næi tiÕng c­êi lµ mét thanh niªn r­îu ®∙ ngµ ngµ . Cßn ng­êi ®éng thñ chÝnh lµ Hå Thanh . H¾n xoay tay mét c¸i , thanh tr­êng kiÕm ®eo ë sau l­ng ®∙ phãng ra nh­ con ®éc xµ xuÊt ®éng . Kh«ng ngê Lôc TiÓu Phông ®éng thñ cßn mau lÑ h¬n . §ét nhiªn chµng ®­a ®«i ®òa ra kÑp lÊy mòi kiÕm , tùa hå con r¾n bÞ chÞt chÆt chç tah¸t thèn . Lôc TiÓu Phông ®éng thñ cßn mau lÑ h¬n . §ét nhiªn Hå Thanh biÕn s¾c , kinh h∙i nh×n Lôc TiÓu Phông . Lôc TiÓu Phông nãi : - ¤ng b¹n ®∙ say råi . Hå Thanh nghiÕn r¨ng hÕt søc giËt m¹nh mét c¸i nh­ng thanh kiÕm tùa hå mäc rÔ vµo ®«i ®òa kh«ng sao rót ra ®­îc . Lôc TiÓu Phông l¹nh lïng nãi : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 156 http://come.to/kimdung
 6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - N¬i ®©y kh«ng cã lÖ cÊm ng­êi ta . Töu qu¸n ch¼ng ph¶i lµ Tr­êng L¹c S¬n Trang . Hå Thanh tr¸n to¸t må h«i . §ét nhiªn l¹i nghe " cèp " mét tyiÕng . Thanh kiÕm trong tay g∙ g∙y lµm hai khóc . T­ M∙ Tö Y h­¬i kiÕm chÐm thanh kiÕm kia råi l¹nh lïng nãi : - Lïi l¹i ! Tõ nay kh«ng cho ng­¬i dïng kiÕm n÷a . Hå Thanh cói ®Çu xuèng nh×n thanh kiÕm g∙y thñi lñi l¹i tõng b­íc . G∙ l¹i ®Õn b­íc thø b¶y , thø t¸m , cÆp m¾t ®ét nhiªn øa lÖ . Lôc TiÓu Phông thë dµi nãi : - §¸ng tiÕc «i lµ ®¸ng tiÕc ! T­ M∙ Tö Y hái : - §iÒu chi ®¸ng tiÕc ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - §¸ng tiÕc cho thanh kiÕm nµy , l¹i ®¸ng tiÕc cho thanh niªn kia . Thùc ra kiÕm ph¸p cña y kh«ng ®Õn nçi kÐm cái , thanh kiÕm bµy còng ch¼ng ph¶i tÇm th­êng . T­ M∙ Tö Y sa sÇm nÐt mÆt nãi : - Thanh kiÕm bÞ chÐm g∙y lµ kh«ng ph¶i cña tèt . Lôc TiÓu Phông ®¸p : - Së dÜ dÜ kiÕm nµy bÞ chÐm g∙y v× mòi kiÕm bÞ kÑp chÆt . T­ M∙ Tö Y nãi : - §Ó cho ng­êi ta kÑp ®­îc mòi kiÕm lµ ®å v« dông . Lôc TiÓu Phông nh×n y hái : - Cc¸ h¹ ®éng thñ lµ nhÊt ®Þnh kh«ng ai kÑp ®­îc kiÕm hay sao ? T­ M∙ Tö Y ®¸p : - TuyÖt ®èi kh«ng thÓ . Lôc TiÓu Phông c­êi nãi : - B¨ng ®o¹n cña t¹i h¹ ®∙ kh«ng cho m­în , còng kh«ng trao ®æi , dÜ nhiªn kh«ng thÓ b¸n ®­îc . T­ M∙ Tö Y c­êi l¹t hái : - C¸c h¹ muèn ta c­íp ®o¹t ch¨ng ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - Chóng ra cßn cã thÓ ®¸nh c¸ . T­ M∙ Tö Y hái : - §¸nh c¸ thÕ nµo ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 157 http://come.to/kimdung
 7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - C¸c h¹ ®Æt cuéc b»ng thanh kiÕm cña c¸c h¹ . T­ M∙ Tö Y ch­a hiÓu râ . Lôc TiÓu Phông nãi tiÕp : - C¸c h¹ phãng kiÕm ®©m ra nÕu kh«ng ai kÑp ®­îc lµ c¸c h¹ th¾ng . Ch¼ng nh÷ng c¸c h¹ lÊy b¨ng ®o¹n cña t¹i h¹ ®em ®i mµ cßn cã thÓ lÊy lu«n c¶ thñ cÊp cña t¹i h¹ n÷a . T­ M∙ Tö Y ®¸p : - Ta kh«ng muèn lÊy ®Çu c¸c h¹ . Lôc TiÓu Phông nãi : - Nh­ng c¸c h¹ ®ßi lÊy b¨ng ®o¹n cña t¹i h¹ . T­ M∙ Tö Y trîn m¾t lªn nh×n chµng hái : - Ngoµi chuyÖn ®¸nh c¸ kh«ng cßn c¸ch nµo n÷a ­ ? Lôc TiÓu Phông nãi : - Kh«ng cßn . T­ M∙ Tö Y trÇm ng©m mét lóc råi nãi : - Ta muèn ®©m vµo huyÖt Kiªn TÜnh ë vai bªn tr¸i c¸c h¹ . VËy c¸c h¹ chuÈn bÞ ®i . Lôc TiÓu Phông ®­a tay tr¸i lªn phñi vai ¸o bªn tr¸i mØm c­êi ®¸p : - ¸o cña t¹i h¹ kh«ng ®­îc s¹ch sÏ l¾m , ®∙ hai ngµy ch­a giÆt . C¸c h¹ phãng kiÕm ®©m tíi råi rót vÒ cho lÑ kÎo thanh kiÕm bÞ d¬ bÈn . T­ M∙ Tö Y l¹nh lïng nãi : - ChØ cÇn lÊy m¸u röa , kiÕm d¬ còng ch¼ng sao . Lôc TiÓu Phông nãi : - T¹i h¹ còng ch¨ng hay m¸u m×nh cã s¹ch sÏ kh«ng ? Y võa døt lêi , kiÕm quang lÊp lo¸ng ®©m tíi vai bªn tr¸i Lôc TiÓu Phông . Thanh kiÕm kh¸ dµi , nguyªn rót ra còng kh«ng ph¶i lµ dÔ nh­ng T­ M∙ Tö Y ®∙ luyÖn ®­îc ph­¬ng ph¸p vÒ rót kiÕm . KiÕm võa rót ra ®∙ phãng tíi ®Çu vai Lôc TiÓu Phông . Lôc TiÓu Phông ®­a hai ngãn tay ra kÑp lÊy . §éng t¸c cña chµng coi rÊt gi¶n dÞ nh­ng sù thùc chµng ®∙ chuÈn bÞ tÝnh to¸n tèc ®é kh«ng ai h×nh dung ®­îc mµ còng kh«ng ai t­ëng t­îng tíi . §éng t¸c tuy gi¶n dÞ nh­ng chµng ®∙ rÌn luyÖn mÊt nhiÒu c«ng phu vµ thµnh thuéc nh­ thÐp bøc . T­ M∙ Tö Y t­ëng chõng tr¸i tim ch×m xuèng , c¶ m¸u trong ng­êi y còng tùa hå ngõng l¹i khi thanh kiÕm cña y bÞ kÑp cøng . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 158 http://come.to/kimdung
 8. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Ngµy míi bèn tuæi y ®∙ dïng cµnh tróc ®Ó luyÖn kiÕm . §Õn n¨m b¶y tuæi y luyÖn b»ng kiÕm s¾t . T­ M∙ Tö Y häc kiÕm bèn chôc n¨m råi , nguyªn ®éng t¸c rót kiÕm y ®∙ nghiªn cøu ®Õn mét tr¨m ba m­¬i ph­¬ng ph¸p . KiÕm võa rót ra ®∙ cã thÓ x©u c¶ m­êi hai ®ång tiÒn . Nh­ng hiÖn giê thanh kiÕm cña y bÞ kÑp chÆt råi . Trong kho¶ng thêi gian chíp nho¸ng nµy , tùa hå y kh«ng thÓ tin ®­îc sù thËt nh­ vËy . Y nh×n tay Lôc TiÓu Phông c¬ hå còng kh«ng tin næi lµ tay chµng còng b»ng huyÕt nhôc . Lôc TiÓu Phông ngã bµn tay m×nh råi lªn tiÕng : - Chiªu kiÕm nµy c¸c h¹ ch­a phãng ra hÕt søc . Xem chõng thùc t×nh c¸c h¹ kh«ng muèn lÊy ®Çu t¹i h¹ . T­ M∙ Tö Y Êp óng : - C¸c h¹ ... Lôc TiÓu Phông võa c­êi võa ng¾t lêi : - T¹i h¹ vèn ch¼ng ph¶i lµ h¶o nh©n mµ c¸c h¹ còng kh«ng ph¶i ng­êi tÖ h¹i ®∙ kh«ng muèn lÊy ®Çu t¹i h¹ , vËy t¹i h¹ xin tÆng mét tÊm b¨ng ®o¹n . Chµng rót mét tÊm b¨ng ®o¹n kho¸c vµo mòi kiÕm råi r¶o b­íc d«ng tuèt kh«ng ngo¶nh cæ l¹i n÷a . Chµng sî m×nh cã thÓ ®ét nhiªn thay ®æi chñ ý . Tuy chµng ch­a no bông nh­ng trong lßng rÊt khoan kho¸i . V× chµng biÕt hiÖn giê T­ M∙ Tö Y ®∙ râ ®­îc hai ®iÒu . Mét lµ bÊt cø ai phãng kiÕm còng cã thÓ bÞ kÑp chÆt . Hai lµ cã ng­êi thÝch nhu chø kh«ng thÝch c­¬ng . Lôc TiÓu Phông cßn tin lµ T­ M∙ Tö Y ®­îc bµi häc nµy , nhÊt ®Þnh thay ®æi tÝnh nÕt kh«ng dïng uy thÕ ®Ó lÊn ¸t ng­êi n÷a . Nh­ng chµng ®∙ ®­îc lîi g× ? Chµng hoµn toµn kh«ng nghÜ tíi ®iÓm bnµy . Lôc TiÓu Phông ch¼ng bao giê hµnh ®éng ®Ó thu lîi vµo m×nh . T©m thÇn chµng khoan kho¸i nh­ng c¸i bông chµng l¹i ®­a ra kh¸ng nghÞ . Bông chµng tuy kh«ng lín nh­ng hai miÕng v©y c¸ ch¼ng thÊm vµo ®©u . §èi víi chµng hiÖn nay mµ muèn ®­îc b÷a ¨n khoan kho¸i no nª thËt kh«ng ph¶i chuyÖn dÔ dµng . Chµng cßn ®eo mÊy tÊm b¨ng ®o¹n trªn m×nh th× bÊt luËn chµng tíi ®©y hay chui vµo chç nµo còng chØ trong kho¶ng kh¾c lµ cã ng­êi tíi gâ cöa ngay . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 159 http://come.to/kimdung
 9. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Chµng tù hái : - Cßn l¹i hai tÊm lµm sao mµ tèng tiÔn ®i ®­îc ? Nªn ®­a cho ai bËy giê ? Thùc ra chµng ®∙ chuÈn bÞ mét tÊm dµnh cho Méc ®¹o nh©n th× ch¼ng thÊy bãng l∙o ®©u . Chµng bùc m×nh ë chç ng­êi nªn ®Õn th× kh«ng ®Õn , ng­êi kh«ng nªn ®Õn l¹i cø ®Õn hoµi . L¹i cßn tr­êng hîp thêi gian . Lóc nµy chµng muèn gÆp ai l¹i ch¼ng gÆp , ng­êi kh«ng muèn gÆp cø ch¹m tr¸n hoµi . D­êng nh­ sè phËn cña Lôc TiÓu Phông ph¶i chÞu ®ùng nh÷ng chuyÖn trí trªu nµy . BÊt gi¸c chµng bu«ng tiÕng thë dµi . Gi÷a lóc Êy , chµng chît ph¸t gi¸c nhµ s­ chÊt ph¸c ®ang tõ phÝa tr­íc mÆt ®i tíi . Tay l∙o cÇm c¸i b¸nh bao . Nhµ s­ chÊt ph¸c võa ngã Lôc TiÓu Phông liÒn t­ëng m×nh ch¹m tr¸n quû sø . LËp tøc l∙o toan rót lui cho ªm chuyÖn . Nh­ng Lôc TiÓu Phông ch¹y véi tíi n¾m lÊy l∙o hái : - Hßa th­îng muèn ch¹y ­ ? Ch¹y ®i ®©u b©y giê ? Nhµ s­ chÊt ph¸c m¾t ®­a toµn trßng tr¾ng ra hái l¹i : - B¶n hßa th­îng kh«ng muèn g©y ®Õn thÝ chñ mµ còng ch¼ng ph¹m ph¸p . Sao thÝ chñ cø nhÌ hßa th­îng l«i kÐo lµm chi ? Lôc TiÓu Phông chíp m¾t mÊy c¸i c­êi ®¸p : - V× t¹i h¹ ®ang cã chuyÖn cÇn giao dÞch víi hßa th­îng . Nhµ s­ chÊt ph¸c nãi : - Hßa th­îng kh«ng cÇn giao dÞch víi thÝ chñ n÷a v× hßa th­îng kh«ng muèn m¾c lõa . Lôc TiÓu Phông an ñi l∙o : - LÇn nµy t¹i h¹ b¶o ®¶m quyÕt kh«ng lõa g¹t hßa th­îng . Nhµ s­ chÊt ph¸c nh×n chµng ngÇn ng¹i ®¸p : - Giao dÞch chuyÖn g× ? ThÝ chñ thö nãi tr­íc cho hßa th­îng nghe ®­îc kh«ng ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - T¹i h¹ dïng hai tÊm b¨ng ®o¹n nµy ®Ó ®¸nh ®æi lÊy c¸i b¸nh bao cña hßa th­îng . Nhµ s­ chÊt ph¸c nãi : - Hßa th­îng kh«ng ®æi . Lôc TiÓu Phông lín tiÕng hái : - Sao l¹i kh«ng ®æi ? Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 160 http://come.to/kimdung
 10. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - V× hoµ th­îng biÕt trong thiªn h¹ ch¼ng bao giê cã ®­îc tiÖn nghi nh­ vËy . L∙o ®¶o lßng tr¾ng m¾t ra nãi tiÕp : - Bèc Cù dïng ba viªn ngäc bÝch ®Ó trao ®æi lÊy b¨ng ®o¹n mµ thÝ chñ kh«ng chÞu . Hä T­ M∙ ®­a n¨m v¹n l¹ng b¹c ra mua thÝ chñ còng kh«ng b¸n . B©y giê thÝ chñ l¹i ®ßi trao ®æi lÊy tÊm b¸nh bao cña hoµ th­îng th× trõ phi thÝ chñ m¾c chøng ®iªn khïng . Lôc TiÓu Phông hái : - Ch¼ng lÏ hßa th­îng cho lµ t¹i h¹ cã ©m m­u nµo kh¸c ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - BÊt luËn thÝ chñ cã ©m m­u hay kh«ng hßa th­îng còng ch¼ng m¾c bÉy . Lôc TiÓu Phông hái gÆng : - Hßa th­îng nhÊt ®Þnh kh«ng ®æi ­ ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - NhÊt ®Þnh kh«ng ®æi . Lôc TiÓu Phông hái : - Hßa th­îng kh«ng hèi hËn ®Êy chø ? Nhµ s­ chÊt ph¸c h÷ng hê ®¸p : - Ch¼ng viÖc g× mµ ph¶i hèi hËn . Lôc TiÓu Phông nãi : - §­îc l¾m ! Hßa th­îng kh«ng ®æi th× th«i nh­ng khi t¹i h¹ muèn nãi ra hßa th­îng còng ®õng hßng c¶n trë . Nhµ s­ chÊt ph¸c kh«ng nhÞn ®­îc hái : - Nãi chuyÖn g× ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - Nãi thiªn cè sù vÒ hßa th­îng ®∙ vµo kü viÖn . Nhµ s­ chÊt ph¸c ®ét nhiªn nhÐt tÊm b¸nh bao vµo tay Lôc TiÓu Phông ®ång th­ßi rót nh÷ng tÊm b¨ng ®o¹n trªn vai chµng råi c¾m ®Çu d«ng tuèt . Lôc TiÓu Phông dÆn theo : - Hßa th­îng ®õng quªn trong ®ã cã mét tÊm dµnh cho Méc ®¹o nh©n . Hßa th­îng ph¶i t×m ®Õn y mµ giao ngay , kh«ng th× t¹i h¹ nãi vô ®ã ra . Nhµ s­ chÊt ph¸c c¾m ®Çu ch¹y ®i th¼ng kh«ng nho¶ng cæ l¹i . Coi l∙o ch¹y lËt ®Ët kh¸c nµo con ngùa bÞ quÊt roi vµo ®Ýt . Lôc TiÓu Phông c­êi h¶ hª . Chµng c¶m thÊy trong m×nh th­ th¸i , nhÑ Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 161 http://come.to/kimdung
 11. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long nhâm vµ cao høng phi th­êng , t­ëng chõng suèt ®êi ch­a lóc nµo ®­îc sung s­íng nh­ b÷a nay . Chµng tho¸t khái n¾m b¨ng ®o¹n mµ t­ëng chõng trªn vai trót ®­îc g¸nh nÆng ngµn c©n vµ coi lµ m×nh ®∙ giao xong cho mäi ng­êi . T¸m b¸nh bao ch­a nguéi l¾m . Chµng c¾n mét miÕng ¨n rÊt ngon lµnh tùa hå ngon h¬n c¶ mãn v©y c¸ lóc tr­íc . Chµng quªn b½ng cßn tÊm b¨ng tèi hËu kh«ng biÕt ®Ó cho ai . Cã thÓ nãi lµ chµng quªn s¹ch kh«ng cßn nhí viÖc g× n÷a . Lôc TiÓu Phông vÉn hoµi nghi nhµ s­ chÊt ph¸c lµ ng­êi ®Çu n∙o trong cuéc ©m m­u nµy nh­ng hiÖn giê d­êng nh­ chµng kh«ng nhí n÷a . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 162 http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2