intTypePromotion=1

Tiền chiến hậu chiến - tập 17

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
63
lượt xem
4
download

Tiền chiến hậu chiến - tập 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 17', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 17

 1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long !"#$%&'(")'*#+,'-./ 0#12'2342'56/'78%&'("39'*6(':,;* Bän con nÝt liÒn vç tay hoan h« : - Hay l¾m ! Chóng ch¸u xin h¸t ngay vµ tõ nay ngµy nµo còng h¸t , h¸t hoµi , h¸t m∙i . Lôc TiÓu Phông trong lßng khoan kho¸i liÒn dËy bän trÎ tõng c©u mét. T­ Kh«ng kia vèn lµ khØ thµnh tinh Thµnh tinh nhµo lén rÊt tµi t×nh Nhµo lén kh«ng xong lµ dèt ®Æc Dèt ®Æc lµ ta ®¸nh n¸t m×nh . Bän con nÝt häc rÊt mau thuéc . Chóng thuéc råi lín tiÕng h¸t vang kh«ng ngít . Lôc TiÓu Phông nghe thÝch qu¸ kh«ng khái bËt c­êi . Chµng c­êi l¨n lén råi «m bông mµ c­êi . TiÕp theo chµng lén m×nh lu«n ba vßng vät lªn nãc nhµ , nh×n bän trÎ nÝt vÉy tay c­êi nãi : - Lóc nµo c¸c ng­¬i r¶nh lµ h¸t , ta mµ r¶nh l¹i bay cho c¸c ng­¬i coi . Chµng nh×n l¹i bèn tÊm b¨ng ®o¹n qu¶ nhiªn ®∙ mÊt mét . Chµng ch¼ng thÓ kh«ng thõa nhËn con khØ thµnh tinh kia ®∙ lÊp c¾p ®em ®i ngay tr­íc m¾t m×nh . Võa råi chµng tøc qu¸ c¬ hå bÓ bông . KÕ ®ã chµng l¹i c­êi mét trËn muèn bÓ bông . HiÖn giê bông chµng lÐp xÑp , ®ãi qu¸ c¬ hå kh«ng chÞu næi. May ®Õn giê ¨n c¬m . Trong nh÷ng tiÖm lín tiÖm nhá , töu l©u ph¹n ®iÕm , tiÕng dao chÆt thÞt , tiÕng b¸t ®Üa l¸ch c¸ch khiÕn cho c¶ nh÷ng ng­êi no bông còng thÌm ¨n . Chµng t­ëng chõng nÕu kh«ng t×m vµo qu¸n ¨n mét b÷a th× c¸i bông ch­a bÓ v× tøc giËn , ch­a bÓ v× c­êi nhiÒu , e r»ng bÓ v× ®ãi qu¸ . Chµng nghÜ tíi T­ Kh«ng TrÝch Tinh b¶o mêi chµng ¨n mét b¸t Hång Siªu Ng­ XÝ , hai con vÞt mËp , liÒn ®Þnh bông gäi thªm ba c©n Tróc DiÖp Thanh vµ bèn mãn ¨n ch¬i dïng tr­íc . Lôc TiÓu Phông t×m vµo ph¹m ®iÕm gÇn nhÊt , tiÕn l¹i bªn bµn c¹nh cöa sæ gäi lu«n b¶y , t¸m thø mét lóc . Chµng ngåi xuèng ®îi chê . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 152 http://come.to/kimdung
 2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long B¶y , t¸m mãn ch­a ®em ®Õn th× bªn ngoµi ®∙ cã b¶y , t¸m ng­êi ®i vµo . Ng­êi ®i tr­íc mÆc ¸o gÊm rÊt hoa lÖ , coi cã vÎ oai hïng . M¸i tãc ®∙ ®èm b¹c nh­ng y phôc l¹i gièng mét vÞ c«ng tö dßng sang . L­ng ®eo ®ai ngäc lãng lo¸ng gi¾t ®Çy nh÷ng h¹t tr©n ch©u lín b»ng m¾t rång , nh÷ng viªn ngäc thuý to b»ng ngãn tay c¸i . Nguyªn c¸i ®ai ngäc ®∙ ®¸ng gia liªn thµnh , trªn ®¹i ngäc cµi mét thanh b¶o kiÕm so víi ®ai ngäc cßn tr©n quý h¬n . Theo sau ng­êi nµy lµ mét lò thanh niªn còng rÊt bÖ vÖ . Phôc søc chóng cùc kú sang träng d¸ng ®iÖu kiªu ng¹o phi th­êng tùa hå d­íi m¾t kh«ng ng­êi . Nh­ng tªn nµo còng ch©n b­íc nhÑ nhµng , cö ®éng linh ho¹t , tá ra ®Òu lµ nh÷ng thiÕu niªn anh hïng vâ c«ng kh«ng ph¶i tÇm th­êng . Bän ng­êi tiÕn vµo chØ liÕc m¾t ngã qua Lôc TiÓu Phông mét c¸i råi kiÕm bé bµn lín nhÊt ngåi xuèng . Bän nµy kh«ng thÌm nh×n ai nh­ng ph¶i ngã Lôc TiÓu Phông . Lôc TiÓu Phông kh«ng thÌm nh×n mÆt hä lÇn nµo nh­ng còng nhËn ra thanh b¶o kiÕm cµi trªn ®ai ngäc . Vá kiÕm b»ng da c¸ ®en , miÖng viÒn b¹ch kim . Thanh kiÕm h×nh thï rÊt cæ qu¸i , d©y ®eo mµu ®á t­¬i , treo tÊm b¹ch ngäc kh¾c thµnh h×nh hai con c¸ . Chµng chØ nh×n thanh kiÕm nµy còng ®ñ biÕt nh©n vËt ®eo kiÕm lµ h¹ng ng­êi nµo . Ng­êi ®øng tuæi ®eo kiÕm m×nh mÆc ¸o gÊm dÜ nhiªn lµ chñ nh©n Tr­êng L¹c S¬n Trang ë Song Ng­ §­êng , ®Êt Hæ KhÈu miÒn Giang Nam . Y chÝnh lµ Th¸i B×nh KiÕm Kh¸ch T­ M∙ Tö Y . " Kim Nam Cung , Ng©n L©u D­¬ng , Ngäc T­ M∙ " lµ c©u nãi ®Ó tiªu biÓu cho ba ®¹i thÕ gia trong vâ l©m . §êi x­a coi ngäc lµ quý gi¸ nhÊt , vËy Tr­êng L¹c S¬n Trang lµ mét nhµ phó quý h¬n hÕt kh«ng cßn nghi ngê g× n÷a . T­ M∙ Tö Y ngoµi m«n vâ c«ng gia truyÒn cßn lµ ®Ö tö chÝnh t«ng cña ThiÕt KiÕm tiªn sinh . Håi y míi hai m­¬i tuæi ®∙ næi danh kh¾p thiªn h¹ lµ bËc thiÕu niªn anh hïng , v¨n vâ song toµn , l¹i thªm gia phong hiÓn h¸ch . HiÖn giê tuy y ®∙ ®øng tuæi nh­ng vÉn gi÷ thãi kiªu hïng trong tuæi thiÕu niªn , phong t­ anh tuÊn ch¼ng kÐm g× ngµy tr­íc . Nh©n vËt nµo ®­îc y ®Ó m¾t tíi lµ mét ®iÒu vinh h¹nh . Nh­ng Lôc TiÓu Phông l¹i ch¼ng cÇn g× , ngã mãn Hång Siªu Ngù XÝ. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 153 http://come.to/kimdung
 3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long V©y c¸ n­íng chÝn võa vÆn , r­îu còng rÊt th¬m tho . Lôc TiÓu Phông cÇm ®òa ®Þnh g¾p mét miÕng ¨n bçng ngã thÊy g∙ thanh niªn mÆc ¸o tÝa , ®eo tr­êng kiÒm . §èc kiÕm treo trÊm b¹ch h×nh song ng­ råi . Chµng nh©n lóc thanh niªn ch­a tíi tr­íc mÆt véi g¾p miÕng v©y c¸ nhÐt ®Çy vµo miÖng . Tö Y thiÕu niªn ®eo kiÕm ®øng l¹i , l¹nh lïng nh×n chµng hai lÇn råi ch¾p tay hái : - Ch¾c c¸c h¹ lµ Lôc TiÓu Phông ? Lôc TiÓu Phông ®¸p l¹i b»ng c¸i gËt ®Çu . Tö Y thiÕu niªn tù giíi thiÖu : - T¹i h¹ lµ Hå Thanh ë Tr­êng L¹c S¬n Trang t¹i Song Ng­ §­êng , dÊt Hæ KhÈu thµnh C« T« . Cßn gia s­ ngåi bªn kia ch¾c c¸c h¹ biÕt råi . Lôc TiÓu Phông l¹i gËt ®Çu . Hå THanh nãi tiÕp : - Tr­íc mÆt ng­êi minh mÉn kh«ng nãi chuyÖn mê ¸m . Gia s­ ®Æc biÖt b¶o t¹i h¹ ®Õn m­în tÊm b¨ng ®o¹n trªn vai c¸c h¹ v× cã viÖc cÇn dïng tíi nã , ®ång thêi mêi c¸c h¹ qua bªn ®ã uèng r­îu . LÇn nµy Lôc TiÓu Phông kh«ng gËt ®Çu còng ch¼ng l¾c ®Çu , ®­a ngãn tay lªn chØ vµo miÖng m×nh . Trong miÖng chµng ngËm miÕng v©y c¸ dÜ nhiªn kh«ng më ra ®Ó nãi ®­îc . Hå Thanh chau mµy ra chiÒu khã chÞu nh­ng ®µnh ph¶i ®øng chê ,. G∙ chê kh¸ l©u Lôc TiÓu Phông m­ãi nuèt xong miÕng v©y c¸ liÒn thõa c¬ hái ngay : - B©y giê xin c¸c h¹ giao b¨ng ®o¹n cho t¹i h¹ ®­îc ch­a ? NÕu c¸c h¹ muèn l­u l¹i mét tÊm ®Ó m×nh dïng còng kh«ng sao . G∙ nãi mét c¸ch hêi hît , tùa hå cho lµ m×nh ®∙ ph¶i qua më miÖng yªu cÇu lµ dÜ nhiªn Lôc TiÓu Phông ph¶i nÓ mÆt . Lôc TiÓu Phông thñng th¨ng nhÊm nh¸p miÕng v©y c¸ nuèt råi , l¹i b­ng chung r­îu lªn uèng mét híp . §o¹ chµng thë phµi mét c¸i ra chiÒu tháa m∙n vÒ mãn v©y c¸ cïng r­îu ngon , Lôc TiÓu Phông mØm c­êi ®¸p : - T¹i h¹ vÉn ng­ìng mé thÞnh danh cña T­ M∙ trang chóa tõ l©u råi , rÊt lÊy lµm c¶m kÝch vÒ h¶o ý cña trang chñ . Cßn nh÷ng tÊm b¨ng ®o¹n nµy... Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 154 http://come.to/kimdung
 4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Hå Thanh thÊy chµng dõng l¹i liÒn hái : - Nh÷ng tÊm b¨ng ®o¹n th× sao ? Lôc TiÓu Phông l¹nh lïng ®¸p : - T¹i h¹ kh«ng cho m­în . Hå Thanh biÕn s¾c , xoay tay n¾m ®èc kiÕm . Lôc TiÓu Phông kh«ng thÌm ngã g∙ , l¹i g¾p miÕng v©y c¸ ®ót vµo miÖng , thñng th¼ng nhÊm nh¸p ra chiÒu võa d¹ . Hå Thanh trîn m¾t nh×n chµng . Bµn tay g∙ næi g©n xanh vµ rung ®éng tùa hå kh«ng nhÞn næi nh÷ng muèn rót kiÕm ra . Bçng sau l­ng g∙ cã ng­êi ®»ng h¾ng hai tiÕng råi nãi : - Ng­¬i dïng ch÷ " m­în " lµ kh«ng ®­îc råi . Cã ai l¹i cho m­în c¸i ®ã bao giê ? T­ M∙ Tö Y m×nh cö ®éng tiÕn l¹i nh­ng vÉn ®øng ë phÝa xa xa tùa hå chê Lôc TiÓu Phông ®øng lªn nghinh tiÕp . Lôc TiÓu Phông vÉn lê ®i nh­ng kh«ng ngã thÊy . §èi víi mãn v©y c¸ tr­íc mÆt chµng høng thó h¬n bÊt cø ai . T­ M∙ Tö Y ®ang tiÕn l¹i gÇn , ®­a ngãn tay gâ lªn mÆt bµn mÊy tiÕng. Hå Thanh lËp tøc rót trong bäc ra mét tËp ng©n phiÕu ®Æt trªn bµn . T­ M∙ Tö Y l¹i ®­a tay lªn vuèt r©u mÐp nãi : - Ngäc bÝch tuy quý thËt nh­ng kh«ng ®­îc thùc dông b»ng kim ng©n. Bèc Cù kh«ng hiÓu ý ng­êi dÜ nhiªn ch¼ng khái ®ông ®Çu vµo v¸ch . Nh÷ng tin tøc ë kinh thµnh chuyÓn ®i rÊt mau . C©u chuyÖn tr­íc ®©y mét giê y ®∙ ®­îc nghe råi . T­ M∙ Tö Y l¹i nãi ; - ý kiÕn cña b¶n nh©n ch¾c c¸c h¹ còng ®ång quan c¶m . Lôc TiÓu Phông lÈm nhÈm gËt ®Çu ra chiÒu hoµn toµn ®ång ý . T­ M∙ Tö Y l¹i nãi : - Chç nµy cã thÓ ®æi ngay ®­îc n¨m v¹n l¹ng b¹c . Mãn tiÒn ®ã ®èi víi ng­êi th­êng ®ñ dïng suèt ®êi kh«ng lo thiÕu thèn g× n÷a . Lôc TiÓu Phông còng hoµn toµn ®ång ý . T­ M∙ Tö Y l¹i nãi : - §æi n¨m v¹n l¹ng b¹c lÊy tÊm b¨ng ®o¹n lµ ®¸ng gi¸ qóy råi . Lôc TiÓu Phông l¹i hoµn toµn ®ång ý . T­ M∙ Tö Y ®ét nhiªn cÊt tiÕng hái : - Sao c¸c h¹ kh«ng cÊt tËp ng©n phiÕu ®i ? Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 155 http://come.to/kimdung
 5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông ®¸p : - T¹i h¹ chê c¸c h¹ ®em ®i . T­ M∙ Tö Y söng sèt hái Lôc TiÓu Phông : - §em ®i ®©u . Lôc TiÓu Phông ®¸p : - §em ®Õn tiÖm gÊm ®o¹n . T­ M∙ Tö Y ngÈn ng­êi ra kh«ng hiÓu . Lôc TiÓu Phông l¹i nãi tiÕp : - Ngoµi ®­êng phè rÊt nhiÒu tiÖm gÊm ®o¹n , c¸c h¹ tuú ý vµo tiÖm nµo trao ®æi còng ®­îc . T­ M∙ Tö Y sa sÇm nÐt mÆt nãi : - Ta chØ cÇn ®æi nh÷ng b¨ng ®o¹n cña c¸c h¹ . Lôc TiÓu Phông c­êi ®¸p : - Nh÷ng tÊm b¨ng ®o¹n nµy cña t¹i h¹ kh«ng ®æi ®­îc . NÐt mÆt T­ M∙ Tö Y biÕn thµnh x¸m xanh , y cÊt giäng l¹nh nh­ b¨ng nãi : - §õng quªn mãn ng©n phiÕu nµy nbh÷ng n¨m v¹n l¹ng b¹c . Lôc TiÓu Phông thë dµi ®¸p : - NÕu c¸c h¹ vui lßng ®Ó yªn cho t¹i h¹ ¨n hÕt b¸t v©y c¸ nµy mét c¸ch ngon lµnh , t¹i h¹ còng t×nh nguyÖn biÕu c¸c h¹ n¨m v¹n l¹ng b¹c . NÐt mÆt T­ M∙ Tö Y ®ang x¸m xanh ®æi thµnh ®á bõng . Bµn bªn nµy cã ng­êi kh«ng nhÞn ®­îc , bËt lªn tiÕng c­êi khóc khÝch . TiÕng c­êi võa vang lªn , kiÕm quang ®∙ vät ra . L¹i nghe ®¸nh "c¸ch" mét tiÕng . Mòi kiÕm bÞ ®«i ®òa kÑp chÆt . Ng­êi næi tiÕng c­êi lµ mét thanh niªn r­îu ®∙ ngµ ngµ . Cßn ng­êi ®éng thñ chÝnh lµ Hå Thanh . H¾n xoay tay mét c¸i , thanh tr­êng kiÕm ®eo ë sau l­ng ®∙ phãng ra nh­ con ®éc xµ xuÊt ®éng . Kh«ng ngê Lôc TiÓu Phông ®éng thñ cßn mau lÑ h¬n . §ét nhiªn chµng ®­a ®«i ®òa ra kÑp lÊy mòi kiÕm , tùa hå con r¾n bÞ chÞt chÆt chç tah¸t thèn . Lôc TiÓu Phông ®éng thñ cßn mau lÑ h¬n . §ét nhiªn Hå Thanh biÕn s¾c , kinh h∙i nh×n Lôc TiÓu Phông . Lôc TiÓu Phông nãi : - ¤ng b¹n ®∙ say råi . Hå Thanh nghiÕn r¨ng hÕt søc giËt m¹nh mét c¸i nh­ng thanh kiÕm tùa hå mäc rÔ vµo ®«i ®òa kh«ng sao rót ra ®­îc . Lôc TiÓu Phông l¹nh lïng nãi : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 156 http://come.to/kimdung
 6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - N¬i ®©y kh«ng cã lÖ cÊm ng­êi ta . Töu qu¸n ch¼ng ph¶i lµ Tr­êng L¹c S¬n Trang . Hå Thanh tr¸n to¸t må h«i . §ét nhiªn l¹i nghe " cèp " mét tyiÕng . Thanh kiÕm trong tay g∙ g∙y lµm hai khóc . T­ M∙ Tö Y h­¬i kiÕm chÐm thanh kiÕm kia råi l¹nh lïng nãi : - Lïi l¹i ! Tõ nay kh«ng cho ng­¬i dïng kiÕm n÷a . Hå Thanh cói ®Çu xuèng nh×n thanh kiÕm g∙y thñi lñi l¹i tõng b­íc . G∙ l¹i ®Õn b­íc thø b¶y , thø t¸m , cÆp m¾t ®ét nhiªn øa lÖ . Lôc TiÓu Phông thë dµi nãi : - §¸ng tiÕc «i lµ ®¸ng tiÕc ! T­ M∙ Tö Y hái : - §iÒu chi ®¸ng tiÕc ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - §¸ng tiÕc cho thanh kiÕm nµy , l¹i ®¸ng tiÕc cho thanh niªn kia . Thùc ra kiÕm ph¸p cña y kh«ng ®Õn nçi kÐm cái , thanh kiÕm bµy còng ch¼ng ph¶i tÇm th­êng . T­ M∙ Tö Y sa sÇm nÐt mÆt nãi : - Thanh kiÕm bÞ chÐm g∙y lµ kh«ng ph¶i cña tèt . Lôc TiÓu Phông ®¸p : - Së dÜ dÜ kiÕm nµy bÞ chÐm g∙y v× mòi kiÕm bÞ kÑp chÆt . T­ M∙ Tö Y nãi : - §Ó cho ng­êi ta kÑp ®­îc mòi kiÕm lµ ®å v« dông . Lôc TiÓu Phông nh×n y hái : - Cc¸ h¹ ®éng thñ lµ nhÊt ®Þnh kh«ng ai kÑp ®­îc kiÕm hay sao ? T­ M∙ Tö Y ®¸p : - TuyÖt ®èi kh«ng thÓ . Lôc TiÓu Phông c­êi nãi : - B¨ng ®o¹n cña t¹i h¹ ®∙ kh«ng cho m­în , còng kh«ng trao ®æi , dÜ nhiªn kh«ng thÓ b¸n ®­îc . T­ M∙ Tö Y c­êi l¹t hái : - C¸c h¹ muèn ta c­íp ®o¹t ch¨ng ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - Chóng ra cßn cã thÓ ®¸nh c¸ . T­ M∙ Tö Y hái : - §¸nh c¸ thÕ nµo ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 157 http://come.to/kimdung
 7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - C¸c h¹ ®Æt cuéc b»ng thanh kiÕm cña c¸c h¹ . T­ M∙ Tö Y ch­a hiÓu râ . Lôc TiÓu Phông nãi tiÕp : - C¸c h¹ phãng kiÕm ®©m ra nÕu kh«ng ai kÑp ®­îc lµ c¸c h¹ th¾ng . Ch¼ng nh÷ng c¸c h¹ lÊy b¨ng ®o¹n cña t¹i h¹ ®em ®i mµ cßn cã thÓ lÊy lu«n c¶ thñ cÊp cña t¹i h¹ n÷a . T­ M∙ Tö Y ®¸p : - Ta kh«ng muèn lÊy ®Çu c¸c h¹ . Lôc TiÓu Phông nãi : - Nh­ng c¸c h¹ ®ßi lÊy b¨ng ®o¹n cña t¹i h¹ . T­ M∙ Tö Y trîn m¾t lªn nh×n chµng hái : - Ngoµi chuyÖn ®¸nh c¸ kh«ng cßn c¸ch nµo n÷a ­ ? Lôc TiÓu Phông nãi : - Kh«ng cßn . T­ M∙ Tö Y trÇm ng©m mét lóc råi nãi : - Ta muèn ®©m vµo huyÖt Kiªn TÜnh ë vai bªn tr¸i c¸c h¹ . VËy c¸c h¹ chuÈn bÞ ®i . Lôc TiÓu Phông ®­a tay tr¸i lªn phñi vai ¸o bªn tr¸i mØm c­êi ®¸p : - ¸o cña t¹i h¹ kh«ng ®­îc s¹ch sÏ l¾m , ®∙ hai ngµy ch­a giÆt . C¸c h¹ phãng kiÕm ®©m tíi råi rót vÒ cho lÑ kÎo thanh kiÕm bÞ d¬ bÈn . T­ M∙ Tö Y l¹nh lïng nãi : - ChØ cÇn lÊy m¸u röa , kiÕm d¬ còng ch¼ng sao . Lôc TiÓu Phông nãi : - T¹i h¹ còng ch¨ng hay m¸u m×nh cã s¹ch sÏ kh«ng ? Y võa døt lêi , kiÕm quang lÊp lo¸ng ®©m tíi vai bªn tr¸i Lôc TiÓu Phông . Thanh kiÕm kh¸ dµi , nguyªn rót ra còng kh«ng ph¶i lµ dÔ nh­ng T­ M∙ Tö Y ®∙ luyÖn ®­îc ph­¬ng ph¸p vÒ rót kiÕm . KiÕm võa rót ra ®∙ phãng tíi ®Çu vai Lôc TiÓu Phông . Lôc TiÓu Phông ®­a hai ngãn tay ra kÑp lÊy . §éng t¸c cña chµng coi rÊt gi¶n dÞ nh­ng sù thùc chµng ®∙ chuÈn bÞ tÝnh to¸n tèc ®é kh«ng ai h×nh dung ®­îc mµ còng kh«ng ai t­ëng t­îng tíi . §éng t¸c tuy gi¶n dÞ nh­ng chµng ®∙ rÌn luyÖn mÊt nhiÒu c«ng phu vµ thµnh thuéc nh­ thÐp bøc . T­ M∙ Tö Y t­ëng chõng tr¸i tim ch×m xuèng , c¶ m¸u trong ng­êi y còng tùa hå ngõng l¹i khi thanh kiÕm cña y bÞ kÑp cøng . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 158 http://come.to/kimdung
 8. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Ngµy míi bèn tuæi y ®∙ dïng cµnh tróc ®Ó luyÖn kiÕm . §Õn n¨m b¶y tuæi y luyÖn b»ng kiÕm s¾t . T­ M∙ Tö Y häc kiÕm bèn chôc n¨m råi , nguyªn ®éng t¸c rót kiÕm y ®∙ nghiªn cøu ®Õn mét tr¨m ba m­¬i ph­¬ng ph¸p . KiÕm võa rót ra ®∙ cã thÓ x©u c¶ m­êi hai ®ång tiÒn . Nh­ng hiÖn giê thanh kiÕm cña y bÞ kÑp chÆt råi . Trong kho¶ng thêi gian chíp nho¸ng nµy , tùa hå y kh«ng thÓ tin ®­îc sù thËt nh­ vËy . Y nh×n tay Lôc TiÓu Phông c¬ hå còng kh«ng tin næi lµ tay chµng còng b»ng huyÕt nhôc . Lôc TiÓu Phông ngã bµn tay m×nh råi lªn tiÕng : - Chiªu kiÕm nµy c¸c h¹ ch­a phãng ra hÕt søc . Xem chõng thùc t×nh c¸c h¹ kh«ng muèn lÊy ®Çu t¹i h¹ . T­ M∙ Tö Y Êp óng : - C¸c h¹ ... Lôc TiÓu Phông võa c­êi võa ng¾t lêi : - T¹i h¹ vèn ch¼ng ph¶i lµ h¶o nh©n mµ c¸c h¹ còng kh«ng ph¶i ng­êi tÖ h¹i ®∙ kh«ng muèn lÊy ®Çu t¹i h¹ , vËy t¹i h¹ xin tÆng mét tÊm b¨ng ®o¹n . Chµng rót mét tÊm b¨ng ®o¹n kho¸c vµo mòi kiÕm råi r¶o b­íc d«ng tuèt kh«ng ngo¶nh cæ l¹i n÷a . Chµng sî m×nh cã thÓ ®ét nhiªn thay ®æi chñ ý . Tuy chµng ch­a no bông nh­ng trong lßng rÊt khoan kho¸i . V× chµng biÕt hiÖn giê T­ M∙ Tö Y ®∙ râ ®­îc hai ®iÒu . Mét lµ bÊt cø ai phãng kiÕm còng cã thÓ bÞ kÑp chÆt . Hai lµ cã ng­êi thÝch nhu chø kh«ng thÝch c­¬ng . Lôc TiÓu Phông cßn tin lµ T­ M∙ Tö Y ®­îc bµi häc nµy , nhÊt ®Þnh thay ®æi tÝnh nÕt kh«ng dïng uy thÕ ®Ó lÊn ¸t ng­êi n÷a . Nh­ng chµng ®∙ ®­îc lîi g× ? Chµng hoµn toµn kh«ng nghÜ tíi ®iÓm bnµy . Lôc TiÓu Phông ch¼ng bao giê hµnh ®éng ®Ó thu lîi vµo m×nh . T©m thÇn chµng khoan kho¸i nh­ng c¸i bông chµng l¹i ®­a ra kh¸ng nghÞ . Bông chµng tuy kh«ng lín nh­ng hai miÕng v©y c¸ ch¼ng thÊm vµo ®©u . §èi víi chµng hiÖn nay mµ muèn ®­îc b÷a ¨n khoan kho¸i no nª thËt kh«ng ph¶i chuyÖn dÔ dµng . Chµng cßn ®eo mÊy tÊm b¨ng ®o¹n trªn m×nh th× bÊt luËn chµng tíi ®©y hay chui vµo chç nµo còng chØ trong kho¶ng kh¾c lµ cã ng­êi tíi gâ cöa ngay . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 159 http://come.to/kimdung
 9. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Chµng tù hái : - Cßn l¹i hai tÊm lµm sao mµ tèng tiÔn ®i ®­îc ? Nªn ®­a cho ai bËy giê ? Thùc ra chµng ®∙ chuÈn bÞ mét tÊm dµnh cho Méc ®¹o nh©n th× ch¼ng thÊy bãng l∙o ®©u . Chµng bùc m×nh ë chç ng­êi nªn ®Õn th× kh«ng ®Õn , ng­êi kh«ng nªn ®Õn l¹i cø ®Õn hoµi . L¹i cßn tr­êng hîp thêi gian . Lóc nµy chµng muèn gÆp ai l¹i ch¼ng gÆp , ng­êi kh«ng muèn gÆp cø ch¹m tr¸n hoµi . D­êng nh­ sè phËn cña Lôc TiÓu Phông ph¶i chÞu ®ùng nh÷ng chuyÖn trí trªu nµy . BÊt gi¸c chµng bu«ng tiÕng thë dµi . Gi÷a lóc Êy , chµng chît ph¸t gi¸c nhµ s­ chÊt ph¸c ®ang tõ phÝa tr­íc mÆt ®i tíi . Tay l∙o cÇm c¸i b¸nh bao . Nhµ s­ chÊt ph¸c võa ngã Lôc TiÓu Phông liÒn t­ëng m×nh ch¹m tr¸n quû sø . LËp tøc l∙o toan rót lui cho ªm chuyÖn . Nh­ng Lôc TiÓu Phông ch¹y véi tíi n¾m lÊy l∙o hái : - Hßa th­îng muèn ch¹y ­ ? Ch¹y ®i ®©u b©y giê ? Nhµ s­ chÊt ph¸c m¾t ®­a toµn trßng tr¾ng ra hái l¹i : - B¶n hßa th­îng kh«ng muèn g©y ®Õn thÝ chñ mµ còng ch¼ng ph¹m ph¸p . Sao thÝ chñ cø nhÌ hßa th­îng l«i kÐo lµm chi ? Lôc TiÓu Phông chíp m¾t mÊy c¸i c­êi ®¸p : - V× t¹i h¹ ®ang cã chuyÖn cÇn giao dÞch víi hßa th­îng . Nhµ s­ chÊt ph¸c nãi : - Hßa th­îng kh«ng cÇn giao dÞch víi thÝ chñ n÷a v× hßa th­îng kh«ng muèn m¾c lõa . Lôc TiÓu Phông an ñi l∙o : - LÇn nµy t¹i h¹ b¶o ®¶m quyÕt kh«ng lõa g¹t hßa th­îng . Nhµ s­ chÊt ph¸c nh×n chµng ngÇn ng¹i ®¸p : - Giao dÞch chuyÖn g× ? ThÝ chñ thö nãi tr­íc cho hßa th­îng nghe ®­îc kh«ng ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - T¹i h¹ dïng hai tÊm b¨ng ®o¹n nµy ®Ó ®¸nh ®æi lÊy c¸i b¸nh bao cña hßa th­îng . Nhµ s­ chÊt ph¸c nãi : - Hßa th­îng kh«ng ®æi . Lôc TiÓu Phông lín tiÕng hái : - Sao l¹i kh«ng ®æi ? Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 160 http://come.to/kimdung
 10. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - V× hoµ th­îng biÕt trong thiªn h¹ ch¼ng bao giê cã ®­îc tiÖn nghi nh­ vËy . L∙o ®¶o lßng tr¾ng m¾t ra nãi tiÕp : - Bèc Cù dïng ba viªn ngäc bÝch ®Ó trao ®æi lÊy b¨ng ®o¹n mµ thÝ chñ kh«ng chÞu . Hä T­ M∙ ®­a n¨m v¹n l¹ng b¹c ra mua thÝ chñ còng kh«ng b¸n . B©y giê thÝ chñ l¹i ®ßi trao ®æi lÊy tÊm b¸nh bao cña hoµ th­îng th× trõ phi thÝ chñ m¾c chøng ®iªn khïng . Lôc TiÓu Phông hái : - Ch¼ng lÏ hßa th­îng cho lµ t¹i h¹ cã ©m m­u nµo kh¸c ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - BÊt luËn thÝ chñ cã ©m m­u hay kh«ng hßa th­îng còng ch¼ng m¾c bÉy . Lôc TiÓu Phông hái gÆng : - Hßa th­îng nhÊt ®Þnh kh«ng ®æi ­ ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - NhÊt ®Þnh kh«ng ®æi . Lôc TiÓu Phông hái : - Hßa th­îng kh«ng hèi hËn ®Êy chø ? Nhµ s­ chÊt ph¸c h÷ng hê ®¸p : - Ch¼ng viÖc g× mµ ph¶i hèi hËn . Lôc TiÓu Phông nãi : - §­îc l¾m ! Hßa th­îng kh«ng ®æi th× th«i nh­ng khi t¹i h¹ muèn nãi ra hßa th­îng còng ®õng hßng c¶n trë . Nhµ s­ chÊt ph¸c kh«ng nhÞn ®­îc hái : - Nãi chuyÖn g× ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - Nãi thiªn cè sù vÒ hßa th­îng ®∙ vµo kü viÖn . Nhµ s­ chÊt ph¸c ®ét nhiªn nhÐt tÊm b¸nh bao vµo tay Lôc TiÓu Phông ®ång th­ßi rót nh÷ng tÊm b¨ng ®o¹n trªn vai chµng råi c¾m ®Çu d«ng tuèt . Lôc TiÓu Phông dÆn theo : - Hßa th­îng ®õng quªn trong ®ã cã mét tÊm dµnh cho Méc ®¹o nh©n . Hßa th­îng ph¶i t×m ®Õn y mµ giao ngay , kh«ng th× t¹i h¹ nãi vô ®ã ra . Nhµ s­ chÊt ph¸c c¾m ®Çu ch¹y ®i th¼ng kh«ng nho¶ng cæ l¹i . Coi l∙o ch¹y lËt ®Ët kh¸c nµo con ngùa bÞ quÊt roi vµo ®Ýt . Lôc TiÓu Phông c­êi h¶ hª . Chµng c¶m thÊy trong m×nh th­ th¸i , nhÑ Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 161 http://come.to/kimdung
 11. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long nhâm vµ cao høng phi th­êng , t­ëng chõng suèt ®êi ch­a lóc nµo ®­îc sung s­íng nh­ b÷a nay . Chµng tho¸t khái n¾m b¨ng ®o¹n mµ t­ëng chõng trªn vai trót ®­îc g¸nh nÆng ngµn c©n vµ coi lµ m×nh ®∙ giao xong cho mäi ng­êi . T¸m b¸nh bao ch­a nguéi l¾m . Chµng c¾n mét miÕng ¨n rÊt ngon lµnh tùa hå ngon h¬n c¶ mãn v©y c¸ lóc tr­íc . Chµng quªn b½ng cßn tÊm b¨ng tèi hËu kh«ng biÕt ®Ó cho ai . Cã thÓ nãi lµ chµng quªn s¹ch kh«ng cßn nhí viÖc g× n÷a . Lôc TiÓu Phông vÉn hoµi nghi nhµ s­ chÊt ph¸c lµ ng­êi ®Çu n∙o trong cuéc ©m m­u nµy nh­ng hiÖn giê d­êng nh­ chµng kh«ng nhí n÷a . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 162 http://come.to/kimdung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2