intTypePromotion=1

Tiền chiến hậu chiến - tập 26

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
47
lượt xem
4
download

Tiền chiến hậu chiến - tập 26

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 26', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 26

  1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long YÕä£ ÷B® }ÏB «M ÏÒ£ £Ï⥠©Æ® ®&z£ ëfÓï #ø© ëÏ»£Ç ë¥Æë ëÏïB£ £àA ëÏU£Ç ÷Ïô£Ç ÷Ïâï ðï,£ ß ËÇ¥S }¼ ìa£ «Þë ©Ý® ®&Ü© ®&ö£Ç ¸ Ïâï ®âA £Þ© Ôäï ®Ïw£Ç ®ÏU£Ç £óï : - ¬áë §N dº¥ Ôà §D Ôa© Çïâ ¸ ®äï Ïä §Ú£ dø© Ôò£Ç £Çfo£Ç ©Æ ®» ÔaA ÿi£ P ÷Ïô£Ç ðá© §ô Ô, £Ïf£Ç §Ì ®&áëÏ £Ïﶩ ßßß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £ÇÞ® ÔÓï : - °ö£ ®äï Ïä dã Ïïp¥ P ëáë Ïä §à ëü£Ç ©Õ£Ç ëáë Ïä Ïïp¥ Ôò£Ç ëÏÕ ß ËÇ¥S }¼ ìa£ £óï : - #ï£ ëô£Ç ®¼ ëÏÕ ÏâA ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - °ö£ ®äï Ïä ëó ÷V ®ÏÍëÏ ®ïº£ ¸ ëó £ÇfÓï ®ÏÍëÏ Çáï ¸ Ôäï ëó £ÇfÓï ®Ïâ© «ï£Ï ¥P ®¼ £Ïf£Ç ÷Ïï ÷B® ÇïâÕ ÿR£Ç Ïq¥ ®ÏÌ Ôäï ëÕï ÿä£ Ôà ®&ö£Ç ÏÒ£ ÏB® ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ®&Ü© ©Ýë ÏÊï Ôa¥ ®Ïl ðàï £óï : - }äï Ïä Ïïp¥ &Êï ß ËÏf£Ç ëò£ ëó ©Æ® §ï¶ë ëô£Ç ®¼ ëü£Ç £ê£ Ïïp¥ ëÏÕ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç " wâ " Ôê£ ©Æ® ®ïB£Ç ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ÏQï : - ?B® ½¥i ë¥Æë ëÏïB£ £àA «c dï dB£ ëÏE Ûfo£Ç °äï ¬a¥ }ÏfÒ£Ç ÇaA £ê£ ÏÕ࣠ëi£Ï ®Ïê ®Ïi© ÷Ïô£Ç £o £ÏÌ£ §àÕ ß }&áëÏ £Ïﶩ dó ðÕ âï Çá£Ï §áë K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÷Ïô£Ç dá¹ ß Ûò£Ç ëÏà£Ç ëü£Ç &Ù® ®&Ü© ®&ö£Ç ß ËÇ¥S }¼ ìa£ diÕ ©Þ® £ÏÌ£ ½¥â£Ï ®Ïl ðàï «fÓ£ «f×® £óï : - °Ù® Ô¥z£ ®&áëÏ £Ïﶩ ðÕ âï Çá£Ï §áë ¸ $ø© ëÏ»£Ç ë¥Æë ëÏïB£ £àA ÷Ïô£Ç ®àï £àÕ ®&á£Ï ÷ÏQï ëü£Ç ÷Ïô£Ç âï £Çå£ ëi£ df×ë &Êï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ®&Ü© £Ça© ©Æ® Ôúë &Êï ®Ïw£Ç ®ÏU£Ç dá¹ : - ¢Õäë Çïi ëó ©Æ® £Ïa£ §z® ëi£ ®&l df×ë ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ÏQï : - yï K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £ÏÌ£ §àÕ ëÏE «â¥ ®&Õ£Ç ¢Õà£Ç ®Ïà£Ï ¸ ©Þ® ëÏïB¥ &â £Ïq£Ç ®ïâ ÷k ½¥â£Ç ß %ïqâ Ôúë ÙA ¸ ðfÖï däï dﶣ ©Æ® £ÇfÓï ÔÖ£ ®ïB£Ç Ïô : - ¬ó ®Ïá£Ï ëÏÎ ß ¿Æ® ®ê£ £Æï Çïá© ©Ýë áÕ ÿàÕ ®âA ÿf£Ç ëÏïB¥ §å£ Ôz® dz® dï ®Öï ß ñ¥Ü£ ÏàÕ d¾£Ç Ôê£ Ôäï ½¥k $¥g£Ç £óë dﶣ dp £ÇÏø ®¥Aê£ ëÏïB¥ ß ¢¥k£Ï A £Æï Çïá© ëÙ® ®ïB£Ç döë : " ýÏî£Ç ®Ïïê£ ®Ï»â §z£ ¸ }Ïïê£ }¼ ëÏïB¥ &R£Ç : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 242 http://hello.to/kimdung
  2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôz¹ ®¾ë dB£ Ëâ© ®Ïf ¹Ïò£Ç ß ¬ò£ £ÇÕàï &â ©öï Ïä£Ç £ÇfÓï Ôz¹ ®¾ë &ú® Ô¥ï &â ÷ÏQï ÏÕà£Ç ë¥£Ç " ß }Ïïê£ }¼ dã ÿ⣠ëÏïB¥ ½¥AB® ÷Ïô£Ç ®&â£Ï ëãï ß ¿öï Ïä£Ç £ÇfÓï ®¾ë Ôà ëi £ÇfÓï «g£Ç ÔÚ£ £ÇfÓï ëÏB® dº¥ &â ÷ÏQï ÏÕà£Ç ®Ïà£Ï ß }ÏB Ôà ë¥Æë ëÏïB£ ëÏfâ ÷Ïâï ðï,£ dã ÷B® ®Ïúë ß ËÇàA ©fÓï «á¥ ®Ïá£Ç ëÏÍ£ §àÕ Ôúë Ï¥k£Ï Ïô£ ß }&å£Ç Ôäï ©öë Ôê£ ß Yê© £âA ®&å£Ç ®&ò£ ÏÒ£ ëi dê© &R© ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï dï ®&ê£ ëÜ¥ ?ï© ËÇâÕ ÿfÖë Ô¥ï &Êï Ôäï ÿfÖë ®Öï ÷Ïô£Ç ÿïB® ÿâÕ £Ïïê¥ ÔÜ£ ®fl£Ç ëÏ»£Ç Çã ©¥g£ dB© ®&ê£ ëÜ¥ ëó ÿâÕ £Ïïê¥ Ô⣠ë⣠©à ÷Ïô£Ç dB© &â df×ë §Ì ®&Õ£Ç Ôò£Ç Çã ëò£ ëó ®a© «M ÷Ïáë ß %ã ®M ÏQï : - þâÕ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ©ãï ÷Ïô£Ç ®&l &â K ¢Õà£Ç dB Ôf¥ A Ôäï Ôà© ëÏï K }Ïïê£ Õâï ÷Ïô£Ç ÿïB® da¥ ©à Ôf ¸ ÇÜ£ ½¥a£ ®Ïf×£Ç £Ïf ÇÜ£ ëö¹ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç §g£ Ôà £ÇfÓï Ôã£Ç ©ä£ ÷Ïô£Ç ëÏN¥ &à£Ç ÿ¥Æë ©à ëÏÜ£ ëÏÓ l ÿê£ ©Ì£Ï ¢Õà£Ç dB ¸ £óï Ôo ©Æ® ëa¥ Ôà© Ôo ©Æ® §ï¶ë Ôà dw ÿâA dÜ¥ ß ìº dïp© £àA ëÏU£Ç £Ïq£Ç }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ©à ëi ÿR£Ç Ïq¥ ëwâ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëÏU£Ç âï ÷Ïô£Ç ÏÊï Ïƹ ©à ÿR£Ç Ïq¥ ëwâ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôäï ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Í® ß ËÇ¥S }¼ ìa£ dã ©ÙA ÔÜ£ dï ½¥â £ÇÏø £Çó£Ç £Ïf£Ç ®&Õ£Ç Ëâ© }Ïf ¹Ïò£Ç ëÏU£Ç ®ÏÙA dÆ£Ç ®h£Ï ÇÌ ß ?Ïô£Ç ëó ëÏïB¥ ®&ﶥ ëÏU£Ç âï ðá© §àÕ ®Ïf ¹Ïò£Ç ß õh £Ïïê£ ËÇ¥S }¼ ìa£ ëü£Ç §zA ß ¿Eï ÔÜ£ ®ÏÙA ÏÞ£ l ®&Õ£Ç dï &â ¸ ½¥Ü£ ÏàÕ Ôäï ©Æ® ¹Ïø£ $âÕ $¥AB£ ®&Õ£Ç Ôò£Ç ß ËÇ¥S }¼ ìa£ d㠫ᥠÔÜ£ l ÿê£ ®&Õ£Ç dï &â ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ëÏäA Ôäï ÏQï : - ¬ó ®ï£ &Êï ¹Ïiï ÷Ïô£Ç K ËÇ¥S }¼ ìa£ Çz® dÜ¥ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - %ã ®ïp¥ ®¼ &â &Êï f K ËÇ¥S }¼ ìa£ ÔÞë dÜ¥ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - ¬áë Ïä £ÏÌ£ ®ÏÙA Çã &Êï ëϾ K ËÇ¥S }¼ ìa£ Ôäï ÔÞë dÜ¥ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÿMë ©Ì£Ï Ôâ Ôê£ : - }ÏB ®ÏÌ ®ï£ ®¾ë ëóë ÷Ïô ÇÌ K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - }¥A ËÇ¥S ©E ëÏfâ ®ÏÙA ©Ý® A £Ïf£Ç dã £ÇÏø ®ÏÙA ®Ïâ£Ï a© ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - }Ïâ£Ï a© ÇÌ K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - õh £Ïïê£ Ôà ®ïB£Ç ëfÓï ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 243 http://hello.to/kimdung
  3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ¢Þ£ ëü£Ç ëfÓï ÏQï : - ËÇÕàï ®ïB£Ç ëfÓï ô£Ç ÿä£ ëò£ ©¥g£ £ÇÏø ®Ïâ£Ï a© ÇÌ £qâ K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÇïfÒ£Ç ©Þ® Ôê£ ÏQï : - }ïB£Ç ëfÓï ëwâ Çã ëó ÔÖ£ ÷Ïô£Ç K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - Ð ëfÓï ®ÏB £àÕ ô£Ç ÿä£ ëò£ Ïïp¥ &D ÏÒ£ ÿö£ ®â ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ®&×£ ©Þ® ®Ïz® ÔÖ£ ÏQï : - l ®&fÖë ©Ý® ¢Õà£Ç dB Çã ëü£Ç ëfÓï £Ïf ®Ïf «âÕ K ËÇ¥S }¼ ìa£ ÏQï Ôäï : - À£Ç ÿä£ ®Ï¼ £ÇÏh ëÕï ëò£ §ï¶ë ÇÌ A ÷Ïô£Ç ðá© Ôà© £qâ K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ®Ïl ðàï dá¹ : - }äï Ïä £ÇÏh ÷Ïô£Ç &â ß ËÇ¥S }¼ ìa£ £óï : - ËÇ¥S ©E ëü£Ç ÷Ïô£Ç £ÇÏh &â ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - }äï Ïä £ÇÏh ÷Ïô£Ç &â ®&Õ£Ç Ëâ© ®Ïf ¹Ïò£Ç ëó ëÏ¥A¶£ ÇÌ §¥ï ©à Çã Ôäï ëfÓï ©Æ® ©Ì£Ï ëáëÏ ÷ÏÕ⣠÷ÏÕáï K ËÇ¥S }¼ ìa£ Ïä ®ÏÙ¹ Çïö£Ç $¥g£Ç dá¹ : - ËÇÏø £óï ëáë §N ¥g£Ç &f×¥ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - ¬áë §N Ôà âï K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ ÷Ïc ÏÒ£ : - ¢Õà£Ç dB §à Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï Ôäï ®&×£ ©Þ® Ôê£ ÏQï : - ¬áë Ïä £ÇÏø âï £óï §zA K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - Ûúë ËÇ¥S ©E dï ½¥â ®ÏÙA ©Æ® ®ê£ ®ïp¥ ®Ïáï Çïá© ÿf£Ç &f×¥ §àÕ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - ¬áë Ïä ðÝ£ ®ïp¥ ®Ïáï Çïá© ®ï¶£ §àÕ dó £ÇÏø dÆ£Ç ®h£Ï ðù© ÏâA «âÕ K ËÇ¥S }¼ ìa£ ®Ïl ðàï dá¹ : - ËÇ¥S ©E ¹Ïiï £Ïz£ ÔÓï l ÿê£ £ÇÕàï ©¥â dÊ ëÏÕ ÏÞ£ ©Öï ëÏN¥ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - ¢Þ£ ëó £ÇÏø df×ë ®ï£ ÇÌ £qâ ÷Ïô£Ç K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - ¬ÏÎÕ £ÇÏø df×ë ©Æ® ëa¥ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - Yï ©¥â dÊ ëÏÕ ÏÞ£ ¸ ÏÞ£ ©Öï £ÇÏø df×ë ©Æ® ëa¥ ®ÏÌ &â dÞ® ½¥á £ÏÎ K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - ?Ïô£Ç dÞ® da¥ ß ¬a¥ £àA dá£Ç ®ïº£ ÔÞ© ß ËÇ¥S }¼ ìa£ Ôà £ÇfÓï &Ù® ®&Ü© ®h£Ï ¸ dB£ ÿaA ÇïÓ ®ÏÌ A §Ú£ ëÏfâ ëÏN¥ £óï ëa¥ dó &â ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 244 http://hello.to/kimdung
  4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï £ó£Ç £LA dB£ dÉ ©Ê Ïôï §Æï ÏQï : - ¬a¥ ÙA âï £óï ©à £óï §º §ï¶ë ÇÌ K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - ¬a¥ ÙA ðÕ ÷ï© ÷ÏL¥ ëwâ ¢Õà£Ç dB £óï Ôà £Çàï f£Ç ëÏN¥ ©Æ® §ï¶ë §Öï Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - ìï¶ë ÇÌ K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - °Ù® ë¾ §ï¶ë ÇÌ ëü£Ç §zA ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ®¥k ®ï¶£ ©¥g£ $ï£ §ï¶ë ÇÌ ¢Õà£Ç dB ëü£Ç ëÏÕ f K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - }Ïïê£ }¼ §ô ÏP £Çô£ ß }&Õ£Ç ®Ïïê£ Ïä ëÏU£Ç ëó §ï¶ë £àÕ Ôà ¢Õà£Ç dB ÷Ïô£Ç ©à df×ë ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï £ÇL£ £ÇfÓï &â ß ¬ÏU£Ç £Ïq£Ç ©Æ® ©Ì£Ï }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ©à £Ïq£Ç £ÇfÓï £ÇÊï ÿê£ £ÇÏø ëa¥ £àA ëü£Ç ®ÏÆ£ ©Þ® &â ÏB® ß ?ÏÞ¹ ®Ïïê£ Ïä da¥ ëÏU£Ç Ôà dÙ® ëwâ £Ïà §¥â ¸ £ÇfÓï £àÕ ©à ëÏU£Ç ¹Ïiï ða£ ëwâ £Ïà §¥â ß YÙ£Ç }Ïïê£ }¼ £óï ©Æ® ÔÓï ëÏU£Ç ÷Ïáë ÇÌ ®ÏÜ£ ®ÏÕäï Ôà© «Þ® ÏÕá §à£Ç ÷ÏïB£ ÷V ®ï ®ï¶£ ÿïB£ ®Ïà£Ï ëâÕ ½¥P ©à ÷Ïô£Ç ¹Ïiï ëÏ¥A¶£ ®ÏÜ£ ÷k K ?Ïô£Ç ÏïV¥ ®ÏÓï Çï⣠®&ôï ½¥â dã ÿâÕ Ôa¥ ¸ }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ®Ïl ¹ÏàÕ ©Æ® ëáï ÏQï : - }ê£ ®ïp¥ ®¼ dó $ï£ §ï¶ë ÇÌ K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - ?¢ô£Ç Ïïp¥ ß }ïp¥ ®Ïáï Çïá© ëÏÎ £ÇÏø ©Æ® ëa¥ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï £óï : - þM ®ÏMë ÷Ïô£Ç ëÜ£ âï £óï ®äï Ïä ëü£Ç dÕᣠ&â Çã ®ïp¥ ®¼ dó Aê¥ ëÜ¥ ëÏ¥A¶£ ÇÌ K ËÇ¥S }¼ ìa£ " Ê " Ôê£ ©Æ® ®ïB£Ç ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï Ôäï £óï : - }&Õ£Ç däï £Æï l ¢Õà£Ç ë¥£Ç £ÏÙ® dN£Ï ëó dw ëáë ®Ï¾ ©b ®¼¥ ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ÏQï : - À£Ç ÿä£ ëÏÕ Ôà A $ï£ &f×¥ ëÏå£Ç K Ûîë däï Ïﶹ ÷Ïô£Ç da¥ ß ¿Æ® ®ê£ ®ïp¥ ®Ïáï Çïá© ®ïB£ &â ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ÿfÖë ®Öï ÏQï §àï ëa¥ &Êï ®&l Ôäï ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï Ôäï : - ¬ó £ÇfÓï £àÕ ÷Ïô£Ç ©¥g£ «g£Ç ëÏå£Ç K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - õù ëó ëü£Ç Í® ÔÞ© ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - æf×¥ Ôà ©ä£Ç «g£Ç ëwâ ®ÏR£Ç ÔQï dó ß %ã ÷Ïô£Ç dòï &f×¥ ®ÏÌ ëò£ dòï ÇÌ K Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 245 http://hello.to/kimdung
  5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dÆ® £Ïïê£ $ø£ §àÕ : - °ïB® da¥ A ÷Ïô£Ç dòï ©¶£Ï ëÏå£Ç ß ¿Æë däÕ £Ïa£ ëfÓï &Æ £óï : - Yó Ôà P £ÇÏh ëwâ Ïòâ ®Ïf×£Ç ß °ö£ ÿÜ£ däÕ ÷Ïô£Ç ®Ïp ÔÙA Ôò£Ç ðä ëwâ Ïòâ ®Ïf×£Ç dp dÕ ÿî£Ç Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ÏQï : - ìzA däÕ «h ©¥g£ ÇÌ K ¿Æë däÕ £Ïa£ dá¹ : - Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ®¥A Ôà ¹Ïf ®¼¥ «Þë £Ïf£Ç A ÷Ïô£Ç ÏÊ dÊ ¸ ðh £Ïïê£ A ¹Ïiï ÿïB® ëó ®ïº£ ©¥â ®ïê£ ëü£Ç df×ë ß ¢¥g£Ç ëÏï ®&fÖë £âA A §¥£Ç ®ïº£ £Ïf ëQ &áë ®¾ë Ôà A ëÏÎ ®ÏïB¥ ®ïº£ ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ®Ïl ðàï £óï : - ?Ïô£Ç ®&áëÏ £ÇfÓï ®â ÿiÕ ëà£Ç Çïà ëà£Ç ®Ïâ© Ôâ© ß ÛãÕ däÕ «h ëü£Ç Ïä© ®àï ß °gë ¬M ÷Ïô£Ç £ÏN£ df×ë Ôê£ ®ïB£Ç : - ËB¥ °gë ©E ©à Ôà Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ®ÏÌ £ÏÙ® dN£Ï $ï£ ¢Õà£Ç dB ¹ÏÕ£Ç Ôà© däï ®fÖ£Ç ½¥a£ ¸ Ôã£Ï ÿï£Ï ®aA ëÏï£Ï ¸ Ôz¹ Õâï §Öï ÿg£ ¹ÏfÒ£Ç ¸ ðfÒ£Ç ðâ£Ï §Öï ®Ïïê£ Ïä ß ËÇ¥S }¼ ìa£ d棂 P ß ñ¥Aº£ Ô×ï ¸ ©b £Ïa£ dgï §Öï £â© £Ïa£ dº¥ ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Ôà iÕ ®fl£Ç ß ËÇÕàï &â Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëò£ Aê¥ ëÜ¥ ëÏï £qâ K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - ¬ó ÷Ïï Çã ëò£ dòï ÏÒ£ ®ÏB £qâ ß }ÏR£Ç ÔQï dó Ôò£Ç ðä ®Ïz® dø£ ®gï ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - °Ù® Ô¥z£ &â «âÕ ®ÏÌ &ú® ëîë Çã ëü£Ç Aê¥ ëÜ¥ ©Æ® ®&Õ£Ç £Ïq£Ç dﺥ ©à ëÏú£Ç ®â ¹ÏQ£Ç dÕá£ ß }&Õ£Ç ë¼â ìï£Ï YN£Ï ÿE£Ç ëó £ÇfÓï Ôê£ ®ïB£Ç : - ?Ïô£Ç ¹Ïiï da¥ ß ¿Æ® £Ïa£ §z® &iÕ ÿfÖë ®» ¹ÏÍâ ®&Õ£Ç dï &â £é® ©Ý® ®fÒï ÏÒ£ ÏÖ£ ¸ ð¥£Ç ½¥â£Ç &Ù® ®¥Ù£ ®ú ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dã $¥Ù® Ïﶣ ß ñ¥Ü£ ÏàÕ Ôﺣ dó£ ÏQï : - ¬ÏU£Ç Ôc ÿö£ ®â dÕᣠ®&z® ®Ù® K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Çz® dÜ¥ ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ÏQï : - ìzA ®ÏÍ ëÏw Aê¥ ëÜ¥ dﺥ ëÏï K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - ?Ïô£Ç £óï df×ë ¸ ÷Ïô£Ç £óï df×ë ß ¬Ïà£Ç &c dá© dô£Ç ®ïB£ §º ¹ÏÍâ ®&fÖë ß ¿öï £ÇfÓï ëÏäA ®ÏøÕ ÏQï £Ïf£Ç ëÏà£Ç ÷Ïô£Ç ©l ©ï¶£Ç ¸ ®fl£Ç ëÏ»£Ç ëÏà£Ç ½¥AB® ëÏÍ ÷ÏïB£ ©öï £ÇfÓï ®¾ë ëÏB® dï df×ë ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 246 http://hello.to/kimdung
  6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ËÏf£Ç ÿö£ £ÇfÓï £àA Ïá ëÏN¥ ÿQ ½¥â ©Æ® ëáëÏ ð, ðà£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dï ®&fÖë ¸ ©öï £ÇfÓï ÔcÕ dcÕ ®ÏøÕ ÏÕàï ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë £Þ© ®âA áÕ }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÷Ïc £óï : - }ÏÍ ëÏw Ôà ÷ÏÞë ®ï£Ï ëwâ A ß ËB¥ ®&Õ£Ç ®Ïïê£ Ïä ëò£ ëó £ÇfÓï ÿÞ® A ©l ©ï¶£Ç df×ë ®ÏÌ dó £ÏÙ® dN£Ï Ôà ®ÏÍ ëÏw ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï diÕ ©Þ® £ÏÌ£ ½¥â£Ï &Êï Çz® dÜ¥ dá¹ : - Yú£Ç ®ÏB ®Ïz® ß %ã &iÕ ÿfÖë d¥Éï ®Öï £Þ© ®âA Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - ýÏiï ëÏå£Ç £ÇfÒï £ÏÙ® dN£Ï ÷Ïô£Ç £óï K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - Yú£Ç ®ÏB ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï £óï : - ¢âA ÔÞ© ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - ¢âA ëáï ÇÌ K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ú¹ ©l dá¹ : - ËÇfÒï ©à ÷Ïô£Ç £óï ®ÏÌ ®â ßßß ®ÏÌ ®â ßßß %ã ÇÏé ®âï Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £óï £ÏQ ©ÙA ëa¥ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dÆ® £Ïïê£ ð»£Ç ÿfÖë d»£Ç £ÇL£ £ÇfÓï &â ÏÊï Ôa¥ &Êï ÿ¥ô£Ç ®ïB£Ç ®Ïl ðàï «fÓ£ «f×® ß ¬Ïà£Ç ëü£Ç ÇÏé ®âï §àÕ Çã £óï £ÏQ ©ÙA ëa¥ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï «¼£Ç «g® ©Æ® ëÏú® &Êï ®ÏÆ£ ©Ý® &â ß ¿Ý® Çã Ôúë £àA ëÏU£Ç ÷Ïáë ÇÌ ©Æ® Ôúë £¥g® ÿâ ½¥i ®&¾£Ç Çà ¸ Ïâï ½¥i ®&¾£Ç §N® §à ÿg£ ëáï ÿá£Ï ÿâÕ ÔÖ£ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôäï ëÙ® ÿfÖë ®ïB£ §º ¹ÏÍâ ®&fÖë ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ëü£Ç ëÏäA ®ÏøÕ ëÏà£Ç ß ¢âï £ÇfÓï ÿfÖë Ôê£ ©Æ® ÿfÖë dã £Éï Ôê£ ®&à£Ç ëfÓï ©à ëfÓï ®Ïz® ÔÖ£ ¸ ëfÓï dB£ £Eï ëÒ ÏÊ &Ö® £fÖë ©Þ® ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë Ôäï ÷éÕ }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - Ð ÿiÕ ®ÏÍ ëÏw dﺥ ÇÌ §zA K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï §»â ëfÓï §»â ÔÞë dÜ¥ dá¹ : - ?Ïô£Ç £óï df×ë ¸ ÷Ïô£Ç £óï df×ë ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ®¾ë ©Ì£Ï £óï : - }ÏÍ ëÏw d»£Ç ½¥ê£ §»â &Êï âï dã £ÏÞë ®ÏÍ ëÏw ß ËB¥ ®ÏÍ ëÏw ÷Ïô£Ç £óï &â ®ÏÌ ÿi£ Ïòâ ®Ïf×£Ç ßßß ËÏà «f ÇÏé ®âï }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï £óï £ÏQ ©ÙA ëa¥ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï Ôz¹ ®ë¾ ð»£Ç ÿfÖë d¾£Ç £ÇL£ ©Ý® &â ÏÊï Ôa¥ &Êï Ôäï ÇÏé ®âï £àÏ «f £óï £ÏQ ©ÙA ëa¥ ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ëü£Ç £ÇL£ ©Ý® &â ©Æ® ëáï &Êï £Éï Ôê£ ®&à£Ç ëfÓï &Æ ß þ⥠¿Æë däÕ £Ïa£ Ôäï ÿ¾ë ÿáëÏ £Ïà «f ¹Ïiï £óï ëÏ¥A¶£ dó ß ËÇ¥S }¼ ìa£ Ôäï Aê¥ ëÜ¥ ¿Æë däÕ £Ïa£ £óï &â ß þ⥠ëù£Ç Yï£Ï ËÇäÕ ¸ YÊ ýÏfÒ£Ç ¸Å£ ?ﶣ Å£ ¸ °gë ¬M ëü£Ç df×ë ËÇ¥S }¼ ìa£ £óï ëÏÕ £ÇÏø ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 247 http://hello.to/kimdung
  7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ¿öï £ÇfÓï £Éï Ôê£ ®&à£Ç ëfÓï Ïô Ïg ß Yê© ©fÓï «á¥ ®Ïá£Ç ëÏÍ£ ß ì»£Ç ®&å£Ç ®Q ©á® £Ïf £fÖë ®&øÕ ®&ê£ ®&Óï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç &iÕ ÿfÖë ðfÖï á£Ï ®&å£Ç ®ïB£ §º ¹ÏÍâ ®&fÖë ß Ûò£Ç ëÏà£Ç ®ÏÕiï ©áï ®ï£Ï ®ÏÜ£ ¹ÏÙ£ ÷ÏQï ß }Õ࣠®Ïa£ dÜA £ÏMâ «g£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÷Ïô£Ç ëfÓï £Ïf £Ïq£Ç £ÇfÓï ®ÏøÕ «â¥ ëfÓï £ÇÝ® ëfÓï £ÇÏcÕ ¸ ëfÓï $ô §º ¹ÏÍâ ®&fÖë ¸ ëfÓï £Çã §º ¹ÏÍâ «â¥ ß ¢ö ëfÓï £Ïf ©Æ® ÿÜA ®&V £Í® ß YÕ࣠£ÇfÓï §»â &Óï ëÏg£ ¢Õà£Ç ë¥£Ç dï &â ®ïB£ §àÕ dfÒ£Ç ¹Ïg dè£ Ô¼â Ï¥A ÏÕà£Ç ß ËÏq£Ç £ÇfÓï dï df ¸ £ÇfÓï d¾£Ç ®&Õ£Ç ë¼â «É ¸ £ÇfÓï £ÇÊï ®&Õ£Ç ®ï¶© ®ÏÙA ëi£Ï ®f×£Ç £àA dº¥ Çïz® ©Ì£Ï ÷Ïô£Ç Ïïp¥ Ôà ëÏ¥A¶£ ÇÌ ß ¬ÏU£Ç âï £ÇÓ £Ïq£Ç £Ïa£ §z® £àA dº¥ Ôà ëâÕ ®Ïw ®¥A¶® dÎ£Ï ®&Õ£Ç §D Ôa© Ïﶣ £âA ¸ëü£Ç ëÏU£Ç âï Ïïp¥ Ïö ëó ëÏ¥A¶£ ÇÌ ©à ëfÓï ÷ÏÕ⣠÷ÏÕáï £Ïf ®ÏB ß }¥A¶® ÷Ïô£Ç âï Ïïp¥ ¸ §h£Ï §ï,£ ëÏU£Ç ©Æ® âï ÏâA ß þ⥠dó ©öï £ÇfÓï ëÏïâ ®âA ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ®&l Ôäï £Ïà }ô£ }ú ¬Ïa£ dp ®Ì© Å¥ õfÒ£Ç }Ì£Ï ®ÏøÕ £Ïf ÔÓï dã Ïí£ ß HÕt 3 bé truyÒn kú Lôc TiÓu Phông: Lôc TiÓu Phông Ph-îng G¸y Trêi Nam TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn http://come.to/kimdung http://hello.to/kimdung Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 248 http://hello.to/kimdung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2