Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập 26

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

58
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 26', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 26

  1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long YÕä£ ÷B® }ÏB «M ÏÒ£ £Ï⥠©Æ® ®&z£ ëfÓï #ø© ëÏ»£Ç ë¥Æë ëÏïB£ £àA ëÏU£Ç ÷Ïô£Ç ÷Ïâï ðï,£ ß ËÇ¥S }¼ ìa£ «Þë ©Ý® ®&Ü© ®&ö£Ç ¸ Ïâï ®âA £Þ© Ôäï ®Ïw£Ç ®ÏU£Ç £óï : - ¬áë §N dº¥ Ôà §D Ôa© Çïâ ¸ ®äï Ïä §Ú£ dø© Ôò£Ç £Çfo£Ç ©Æ ®» ÔaA ÿi£ P ÷Ïô£Ç ðá© §ô Ô, £Ïf£Ç §Ì ®&áëÏ £Ïﶩ ßßß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £ÇÞ® ÔÓï : - °ö£ ®äï Ïä dã Ïïp¥ P ëáë Ïä §à ëü£Ç ©Õ£Ç ëáë Ïä Ïïp¥ Ôò£Ç ëÏÕ ß ËÇ¥S }¼ ìa£ £óï : - #ï£ ëô£Ç ®¼ ëÏÕ ÏâA ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - °ö£ ®äï Ïä ëó ÷V ®ÏÍëÏ ®ïº£ ¸ ëó £ÇfÓï ®ÏÍëÏ Çáï ¸ Ôäï ëó £ÇfÓï ®Ïâ© «ï£Ï ¥P ®¼ £Ïf£Ç ÷Ïï ÷B® ÇïâÕ ÿR£Ç Ïq¥ ®ÏÌ Ôäï ëÕï ÿä£ Ôà ®&ö£Ç ÏÒ£ ÏB® ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ®&Ü© ©Ýë ÏÊï Ôa¥ ®Ïl ðàï £óï : - }äï Ïä Ïïp¥ &Êï ß ËÏf£Ç ëò£ ëó ©Æ® §ï¶ë ëô£Ç ®¼ ëü£Ç £ê£ Ïïp¥ ëÏÕ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç " wâ " Ôê£ ©Æ® ®ïB£Ç ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ÏQï : - ?B® ½¥i ë¥Æë ëÏïB£ £àA «c dï dB£ ëÏE Ûfo£Ç °äï ¬a¥ }ÏfÒ£Ç ÇaA £ê£ ÏÕ࣠ëi£Ï ®Ïê ®Ïi© ÷Ïô£Ç £o £ÏÌ£ §àÕ ß }&áëÏ £Ïﶩ dó ðÕ âï Çá£Ï §áë K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÷Ïô£Ç dá¹ ß Ûò£Ç ëÏà£Ç ëü£Ç &Ù® ®&Ü© ®&ö£Ç ß ËÇ¥S }¼ ìa£ diÕ ©Þ® £ÏÌ£ ½¥â£Ï ®Ïl ðàï «fÓ£ «f×® £óï : - °Ù® Ô¥z£ ®&áëÏ £Ïﶩ ðÕ âï Çá£Ï §áë ¸ $ø© ëÏ»£Ç ë¥Æë ëÏïB£ £àA ÷Ïô£Ç ®àï £àÕ ®&á£Ï ÷ÏQï ëü£Ç ÷Ïô£Ç âï £Çå£ ëi£ df×ë &Êï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ®&Ü© £Ça© ©Æ® Ôúë &Êï ®Ïw£Ç ®ÏU£Ç dá¹ : - ¢Õäë Çïi ëó ©Æ® £Ïa£ §z® ëi£ ®&l df×ë ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ÏQï : - yï K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £ÏÌ£ §àÕ ëÏE «â¥ ®&Õ£Ç ¢Õà£Ç ®Ïà£Ï ¸ ©Þ® ëÏïB¥ &â £Ïq£Ç ®ïâ ÷k ½¥â£Ç ß %ïqâ Ôúë ÙA ¸ ðfÖï däï dﶣ ©Æ® £ÇfÓï ÔÖ£ ®ïB£Ç Ïô : - ¬ó ®Ïá£Ï ëÏÎ ß ¿Æ® ®ê£ £Æï Çïá© ©Ýë áÕ ÿàÕ ®âA ÿf£Ç ëÏïB¥ §å£ Ôz® dz® dï ®Öï ß ñ¥Ü£ ÏàÕ d¾£Ç Ôê£ Ôäï ½¥k $¥g£Ç £óë dﶣ dp £ÇÏø ®¥Aê£ ëÏïB¥ ß ¢¥k£Ï A £Æï Çïá© ëÙ® ®ïB£Ç döë : " ýÏî£Ç ®Ïïê£ ®Ï»â §z£ ¸ }Ïïê£ }¼ ëÏïB¥ &R£Ç : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 242 http://hello.to/kimdung
  2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôz¹ ®¾ë dB£ Ëâ© ®Ïf ¹Ïò£Ç ß ¬ò£ £ÇÕàï &â ©öï Ïä£Ç £ÇfÓï Ôz¹ ®¾ë &ú® Ô¥ï &â ÷ÏQï ÏÕà£Ç ë¥£Ç " ß }Ïïê£ }¼ dã ÿ⣠ëÏïB¥ ½¥AB® ÷Ïô£Ç ®&â£Ï ëãï ß ¿öï Ïä£Ç £ÇfÓï ®¾ë Ôà ëi £ÇfÓï «g£Ç ÔÚ£ £ÇfÓï ëÏB® dº¥ &â ÷ÏQï ÏÕà£Ç ®Ïà£Ï ß }ÏB Ôà ë¥Æë ëÏïB£ ëÏfâ ÷Ïâï ðï,£ dã ÷B® ®Ïúë ß ËÇàA ©fÓï «á¥ ®Ïá£Ç ëÏÍ£ §àÕ Ôúë Ï¥k£Ï Ïô£ ß }&å£Ç Ôäï ©öë Ôê£ ß Yê© £âA ®&å£Ç ®&ò£ ÏÒ£ ëi dê© &R© ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï dï ®&ê£ ëÜ¥ ?ï© ËÇâÕ ÿfÖë Ô¥ï &Êï Ôäï ÿfÖë ®Öï ÷Ïô£Ç ÿïB® ÿâÕ £Ïïê¥ ÔÜ£ ®fl£Ç ëÏ»£Ç Çã ©¥g£ dB© ®&ê£ ëÜ¥ ëó ÿâÕ £Ïïê¥ Ô⣠ë⣠©à ÷Ïô£Ç dB© &â df×ë §Ì ®&Õ£Ç Ôò£Ç Çã ëò£ ëó ®a© «M ÷Ïáë ß %ã ®M ÏQï : - þâÕ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ©ãï ÷Ïô£Ç ®&l &â K ¢Õà£Ç dB Ôf¥ A Ôäï Ôà© ëÏï K }Ïïê£ Õâï ÷Ïô£Ç ÿïB® da¥ ©à Ôf ¸ ÇÜ£ ½¥a£ ®Ïf×£Ç £Ïf ÇÜ£ ëö¹ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç §g£ Ôà £ÇfÓï Ôã£Ç ©ä£ ÷Ïô£Ç ëÏN¥ &à£Ç ÿ¥Æë ©à ëÏÜ£ ëÏÓ l ÿê£ ©Ì£Ï ¢Õà£Ç dB ¸ £óï Ôo ©Æ® ëa¥ Ôà© Ôo ©Æ® §ï¶ë Ôà dw ÿâA dÜ¥ ß ìº dïp© £àA ëÏU£Ç £Ïq£Ç }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ©à ëi ÿR£Ç Ïq¥ ëwâ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëÏU£Ç âï ÷Ïô£Ç ÏÊï Ïƹ ©à ÿR£Ç Ïq¥ ëwâ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôäï ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Í® ß ËÇ¥S }¼ ìa£ dã ©ÙA ÔÜ£ dï ½¥â £ÇÏø £Çó£Ç £Ïf£Ç ®&Õ£Ç Ëâ© }Ïf ¹Ïò£Ç ëÏU£Ç ®ÏÙA dÆ£Ç ®h£Ï ÇÌ ß ?Ïô£Ç ëó ëÏïB¥ ®&ﶥ ëÏU£Ç âï ðá© §àÕ ®Ïf ¹Ïò£Ç ß õh £Ïïê£ ËÇ¥S }¼ ìa£ ëü£Ç §zA ß ¿Eï ÔÜ£ ®ÏÙA ÏÞ£ l ®&Õ£Ç dï &â ¸ ½¥Ü£ ÏàÕ Ôäï ©Æ® ¹Ïø£ $âÕ $¥AB£ ®&Õ£Ç Ôò£Ç ß ËÇ¥S }¼ ìa£ d㠫ᥠÔÜ£ l ÿê£ ®&Õ£Ç dï &â ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ëÏäA Ôäï ÏQï : - ¬ó ®ï£ &Êï ¹Ïiï ÷Ïô£Ç K ËÇ¥S }¼ ìa£ Çz® dÜ¥ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - %ã ®ïp¥ ®¼ &â &Êï f K ËÇ¥S }¼ ìa£ ÔÞë dÜ¥ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - ¬áë Ïä £ÏÌ£ ®ÏÙA Çã &Êï ëϾ K ËÇ¥S }¼ ìa£ Ôäï ÔÞë dÜ¥ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÿMë ©Ì£Ï Ôâ Ôê£ : - }ÏB ®ÏÌ ®ï£ ®¾ë ëóë ÷Ïô ÇÌ K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - }¥A ËÇ¥S ©E ëÏfâ ®ÏÙA ©Ý® A £Ïf£Ç dã £ÇÏø ®ÏÙA ®Ïâ£Ï a© ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - }Ïâ£Ï a© ÇÌ K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - õh £Ïïê£ Ôà ®ïB£Ç ëfÓï ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 243 http://hello.to/kimdung
  3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ¢Þ£ ëü£Ç ëfÓï ÏQï : - ËÇÕàï ®ïB£Ç ëfÓï ô£Ç ÿä£ ëò£ ©¥g£ £ÇÏø ®Ïâ£Ï a© ÇÌ £qâ K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÇïfÒ£Ç ©Þ® Ôê£ ÏQï : - }ïB£Ç ëfÓï ëwâ Çã ëó ÔÖ£ ÷Ïô£Ç K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - Ð ëfÓï ®ÏB £àÕ ô£Ç ÿä£ ëò£ Ïïp¥ &D ÏÒ£ ÿö£ ®â ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ®&×£ ©Þ® ®Ïz® ÔÖ£ ÏQï : - l ®&fÖë ©Ý® ¢Õà£Ç dB Çã ëü£Ç ëfÓï £Ïf ®Ïf «âÕ K ËÇ¥S }¼ ìa£ ÏQï Ôäï : - À£Ç ÿä£ ®Ï¼ £ÇÏh ëÕï ëò£ §ï¶ë ÇÌ A ÷Ïô£Ç ðá© Ôà© £qâ K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ®Ïl ðàï dá¹ : - }äï Ïä £ÇÏh ÷Ïô£Ç &â ß ËÇ¥S }¼ ìa£ £óï : - ËÇ¥S ©E ëü£Ç ÷Ïô£Ç £ÇÏh &â ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - }äï Ïä £ÇÏh ÷Ïô£Ç &â ®&Õ£Ç Ëâ© ®Ïf ¹Ïò£Ç ëó ëÏ¥A¶£ ÇÌ §¥ï ©à Çã Ôäï ëfÓï ©Æ® ©Ì£Ï ëáëÏ ÷ÏÕ⣠÷ÏÕáï K ËÇ¥S }¼ ìa£ Ïä ®ÏÙ¹ Çïö£Ç $¥g£Ç dá¹ : - ËÇÏø £óï ëáë §N ¥g£Ç &f×¥ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - ¬áë §N Ôà âï K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ ÷Ïc ÏÒ£ : - ¢Õà£Ç dB §à Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï Ôäï ®&×£ ©Þ® Ôê£ ÏQï : - ¬áë Ïä £ÇÏø âï £óï §zA K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - Ûúë ËÇ¥S ©E dï ½¥â ®ÏÙA ©Æ® ®ê£ ®ïp¥ ®Ïáï Çïá© ÿf£Ç &f×¥ §àÕ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - ¬áë Ïä ðÝ£ ®ïp¥ ®Ïáï Çïá© ®ï¶£ §àÕ dó £ÇÏø dÆ£Ç ®h£Ï ðù© ÏâA «âÕ K ËÇ¥S }¼ ìa£ ®Ïl ðàï dá¹ : - ËÇ¥S ©E ¹Ïiï £Ïz£ ÔÓï l ÿê£ £ÇÕàï ©¥â dÊ ëÏÕ ÏÞ£ ©Öï ëÏN¥ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - ¢Þ£ ëó £ÇÏø df×ë ®ï£ ÇÌ £qâ ÷Ïô£Ç K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - ¬ÏÎÕ £ÇÏø df×ë ©Æ® ëa¥ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - Yï ©¥â dÊ ëÏÕ ÏÞ£ ¸ ÏÞ£ ©Öï £ÇÏø df×ë ©Æ® ëa¥ ®ÏÌ &â dÞ® ½¥á £ÏÎ K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - ?Ïô£Ç dÞ® da¥ ß ¬a¥ £àA dá£Ç ®ïº£ ÔÞ© ß ËÇ¥S }¼ ìa£ Ôà £ÇfÓï &Ù® ®&Ü© ®h£Ï ¸ dB£ ÿaA ÇïÓ ®ÏÌ A §Ú£ ëÏfâ ëÏN¥ £óï ëa¥ dó &â ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 244 http://hello.to/kimdung
  4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï £ó£Ç £LA dB£ dÉ ©Ê Ïôï §Æï ÏQï : - ¬a¥ ÙA âï £óï ©à £óï §º §ï¶ë ÇÌ K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - ¬a¥ ÙA ðÕ ÷ï© ÷ÏL¥ ëwâ ¢Õà£Ç dB £óï Ôà £Çàï f£Ç ëÏN¥ ©Æ® §ï¶ë §Öï Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - ìï¶ë ÇÌ K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - °Ù® ë¾ §ï¶ë ÇÌ ëü£Ç §zA ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ®¥k ®ï¶£ ©¥g£ $ï£ §ï¶ë ÇÌ ¢Õà£Ç dB ëü£Ç ëÏÕ f K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - }Ïïê£ }¼ §ô ÏP £Çô£ ß }&Õ£Ç ®Ïïê£ Ïä ëÏU£Ç ëó §ï¶ë £àÕ Ôà ¢Õà£Ç dB ÷Ïô£Ç ©à df×ë ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï £ÇL£ £ÇfÓï &â ß ¬ÏU£Ç £Ïq£Ç ©Æ® ©Ì£Ï }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ©à £Ïq£Ç £ÇfÓï £ÇÊï ÿê£ £ÇÏø ëa¥ £àA ëü£Ç ®ÏÆ£ ©Þ® &â ÏB® ß ?ÏÞ¹ ®Ïïê£ Ïä da¥ ëÏU£Ç Ôà dÙ® ëwâ £Ïà §¥â ¸ £ÇfÓï £àÕ ©à ëÏU£Ç ¹Ïiï ða£ ëwâ £Ïà §¥â ß YÙ£Ç }Ïïê£ }¼ £óï ©Æ® ÔÓï ëÏU£Ç ÷Ïáë ÇÌ ®ÏÜ£ ®ÏÕäï Ôà© «Þ® ÏÕá §à£Ç ÷ÏïB£ ÷V ®ï ®ï¶£ ÿïB£ ®Ïà£Ï ëâÕ ½¥P ©à ÷Ïô£Ç ¹Ïiï ëÏ¥A¶£ ®ÏÜ£ ÷k K ?Ïô£Ç ÏïV¥ ®ÏÓï Çï⣠®&ôï ½¥â dã ÿâÕ Ôa¥ ¸ }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ®Ïl ¹ÏàÕ ©Æ® ëáï ÏQï : - }ê£ ®ïp¥ ®¼ dó $ï£ §ï¶ë ÇÌ K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - ?¢ô£Ç Ïïp¥ ß }ïp¥ ®Ïáï Çïá© ëÏÎ £ÇÏø ©Æ® ëa¥ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï £óï : - þM ®ÏMë ÷Ïô£Ç ëÜ£ âï £óï ®äï Ïä ëü£Ç dÕᣠ&â Çã ®ïp¥ ®¼ dó Aê¥ ëÜ¥ ëÏ¥A¶£ ÇÌ K ËÇ¥S }¼ ìa£ " Ê " Ôê£ ©Æ® ®ïB£Ç ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï Ôäï £óï : - }&Õ£Ç däï £Æï l ¢Õà£Ç ë¥£Ç £ÏÙ® dN£Ï ëó dw ëáë ®Ï¾ ©b ®¼¥ ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ÏQï : - À£Ç ÿä£ ëÏÕ Ôà A $ï£ &f×¥ ëÏå£Ç K Ûîë däï Ïﶹ ÷Ïô£Ç da¥ ß ¿Æ® ®ê£ ®ïp¥ ®Ïáï Çïá© ®ïB£ &â ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ÿfÖë ®Öï ÏQï §àï ëa¥ &Êï ®&l Ôäï ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï Ôäï : - ¬ó £ÇfÓï £àÕ ÷Ïô£Ç ©¥g£ «g£Ç ëÏå£Ç K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - õù ëó ëü£Ç Í® ÔÞ© ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - æf×¥ Ôà ©ä£Ç «g£Ç ëwâ ®ÏR£Ç ÔQï dó ß %ã ÷Ïô£Ç dòï &f×¥ ®ÏÌ ëò£ dòï ÇÌ K Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 245 http://hello.to/kimdung
  5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dÆ® £Ïïê£ $ø£ §àÕ : - °ïB® da¥ A ÷Ïô£Ç dòï ©¶£Ï ëÏå£Ç ß ¿Æë däÕ £Ïa£ ëfÓï &Æ £óï : - Yó Ôà P £ÇÏh ëwâ Ïòâ ®Ïf×£Ç ß °ö£ ÿÜ£ däÕ ÷Ïô£Ç ®Ïp ÔÙA Ôò£Ç ðä ëwâ Ïòâ ®Ïf×£Ç dp dÕ ÿî£Ç Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ÏQï : - ìzA däÕ «h ©¥g£ ÇÌ K ¿Æë däÕ £Ïa£ dá¹ : - Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ®¥A Ôà ¹Ïf ®¼¥ «Þë £Ïf£Ç A ÷Ïô£Ç ÏÊ dÊ ¸ ðh £Ïïê£ A ¹Ïiï ÿïB® ëó ®ïº£ ©¥â ®ïê£ ëü£Ç df×ë ß ¢¥g£Ç ëÏï ®&fÖë £âA A §¥£Ç ®ïº£ £Ïf ëQ &áë ®¾ë Ôà A ëÏÎ ®ÏïB¥ ®ïº£ ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ®Ïl ðàï £óï : - ?Ïô£Ç ®&áëÏ £ÇfÓï ®â ÿiÕ ëà£Ç Çïà ëà£Ç ®Ïâ© Ôâ© ß ÛãÕ däÕ «h ëü£Ç Ïä© ®àï ß °gë ¬M ÷Ïô£Ç £ÏN£ df×ë Ôê£ ®ïB£Ç : - ËB¥ °gë ©E ©à Ôà Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ®ÏÌ £ÏÙ® dN£Ï $ï£ ¢Õà£Ç dB ¹ÏÕ£Ç Ôà© däï ®fÖ£Ç ½¥a£ ¸ Ôã£Ï ÿï£Ï ®aA ëÏï£Ï ¸ Ôz¹ Õâï §Öï ÿg£ ¹ÏfÒ£Ç ¸ ðfÒ£Ç ðâ£Ï §Öï ®Ïïê£ Ïä ß ËÇ¥S }¼ ìa£ d棂 P ß ñ¥Aº£ Ô×ï ¸ ©b £Ïa£ dgï §Öï £â© £Ïa£ dº¥ ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Ôà iÕ ®fl£Ç ß ËÇÕàï &â Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëò£ Aê¥ ëÜ¥ ëÏï £qâ K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - ¬ó ÷Ïï Çã ëò£ dòï ÏÒ£ ®ÏB £qâ ß }ÏR£Ç ÔQï dó Ôò£Ç ðä ®Ïz® dø£ ®gï ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - °Ù® Ô¥z£ &â «âÕ ®ÏÌ &ú® ëîë Çã ëü£Ç Aê¥ ëÜ¥ ©Æ® ®&Õ£Ç £Ïq£Ç dﺥ ©à ëÏú£Ç ®â ¹ÏQ£Ç dÕá£ ß }&Õ£Ç ë¼â ìï£Ï YN£Ï ÿE£Ç ëó £ÇfÓï Ôê£ ®ïB£Ç : - ?Ïô£Ç ¹Ïiï da¥ ß ¿Æ® £Ïa£ §z® &iÕ ÿfÖë ®» ¹ÏÍâ ®&Õ£Ç dï &â £é® ©Ý® ®fÒï ÏÒ£ ÏÖ£ ¸ ð¥£Ç ½¥â£Ç &Ù® ®¥Ù£ ®ú ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dã $¥Ù® Ïﶣ ß ñ¥Ü£ ÏàÕ Ôﺣ dó£ ÏQï : - ¬ÏU£Ç Ôc ÿö£ ®â dÕᣠ®&z® ®Ù® K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Çz® dÜ¥ ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ÏQï : - ìzA ®ÏÍ ëÏw Aê¥ ëÜ¥ dﺥ ëÏï K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - ?Ïô£Ç £óï df×ë ¸ ÷Ïô£Ç £óï df×ë ß ¬Ïà£Ç &c dá© dô£Ç ®ïB£ §º ¹ÏÍâ ®&fÖë ß ¿öï £ÇfÓï ëÏäA ®ÏøÕ ÏQï £Ïf£Ç ëÏà£Ç ÷Ïô£Ç ©l ©ï¶£Ç ¸ ®fl£Ç ëÏ»£Ç ëÏà£Ç ½¥AB® ëÏÍ ÷ÏïB£ ©öï £ÇfÓï ®¾ë ëÏB® dï df×ë ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 246 http://hello.to/kimdung
  6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ËÏf£Ç ÿö£ £ÇfÓï £àA Ïá ëÏN¥ ÿQ ½¥â ©Æ® ëáëÏ ð, ðà£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dï ®&fÖë ¸ ©öï £ÇfÓï ÔcÕ dcÕ ®ÏøÕ ÏÕàï ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë £Þ© ®âA áÕ }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÷Ïc £óï : - }ÏÍ ëÏw Ôà ÷ÏÞë ®ï£Ï ëwâ A ß ËB¥ ®&Õ£Ç ®Ïïê£ Ïä ëò£ ëó £ÇfÓï ÿÞ® A ©l ©ï¶£Ç df×ë ®ÏÌ dó £ÏÙ® dN£Ï Ôà ®ÏÍ ëÏw ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï diÕ ©Þ® £ÏÌ£ ½¥â£Ï &Êï Çz® dÜ¥ dá¹ : - Yú£Ç ®ÏB ®Ïz® ß %ã &iÕ ÿfÖë d¥Éï ®Öï £Þ© ®âA Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - ýÏiï ëÏå£Ç £ÇfÒï £ÏÙ® dN£Ï ÷Ïô£Ç £óï K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - Yú£Ç ®ÏB ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï £óï : - ¢âA ÔÞ© ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - ¢âA ëáï ÇÌ K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ú¹ ©l dá¹ : - ËÇfÒï ©à ÷Ïô£Ç £óï ®ÏÌ ®â ßßß ®ÏÌ ®â ßßß %ã ÇÏé ®âï Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £óï £ÏQ ©ÙA ëa¥ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dÆ® £Ïïê£ ð»£Ç ÿfÖë d»£Ç £ÇL£ £ÇfÓï &â ÏÊï Ôa¥ &Êï ÿ¥ô£Ç ®ïB£Ç ®Ïl ðàï «fÓ£ «f×® ß ¬Ïà£Ç ëü£Ç ÇÏé ®âï §àÕ Çã £óï £ÏQ ©ÙA ëa¥ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï «¼£Ç «g® ©Æ® ëÏú® &Êï ®ÏÆ£ ©Ý® &â ß ¿Ý® Çã Ôúë £àA ëÏU£Ç ÷Ïáë ÇÌ ©Æ® Ôúë £¥g® ÿâ ½¥i ®&¾£Ç Çà ¸ Ïâï ½¥i ®&¾£Ç §N® §à ÿg£ ëáï ÿá£Ï ÿâÕ ÔÖ£ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôäï ëÙ® ÿfÖë ®ïB£ §º ¹ÏÍâ ®&fÖë ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ëü£Ç ëÏäA ®ÏøÕ ëÏà£Ç ß ¢âï £ÇfÓï ÿfÖë Ôê£ ©Æ® ÿfÖë dã £Éï Ôê£ ®&à£Ç ëfÓï ©à ëfÓï ®Ïz® ÔÖ£ ¸ ëfÓï dB£ £Eï ëÒ ÏÊ &Ö® £fÖë ©Þ® ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë Ôäï ÷éÕ }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - Ð ÿiÕ ®ÏÍ ëÏw dﺥ ÇÌ §zA K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï §»â ëfÓï §»â ÔÞë dÜ¥ dá¹ : - ?Ïô£Ç £óï df×ë ¸ ÷Ïô£Ç £óï df×ë ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ®¾ë ©Ì£Ï £óï : - }ÏÍ ëÏw d»£Ç ½¥ê£ §»â &Êï âï dã £ÏÞë ®ÏÍ ëÏw ß ËB¥ ®ÏÍ ëÏw ÷Ïô£Ç £óï &â ®ÏÌ ÿi£ Ïòâ ®Ïf×£Ç ßßß ËÏà «f ÇÏé ®âï }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï £óï £ÏQ ©ÙA ëa¥ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï Ôz¹ ®ë¾ ð»£Ç ÿfÖë d¾£Ç £ÇL£ ©Ý® &â ÏÊï Ôa¥ &Êï Ôäï ÇÏé ®âï £àÏ «f £óï £ÏQ ©ÙA ëa¥ ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ëü£Ç £ÇL£ ©Ý® &â ©Æ® ëáï &Êï £Éï Ôê£ ®&à£Ç ëfÓï &Æ ß þ⥠¿Æë däÕ £Ïa£ Ôäï ÿ¾ë ÿáëÏ £Ïà «f ¹Ïiï £óï ëÏ¥A¶£ dó ß ËÇ¥S }¼ ìa£ Ôäï Aê¥ ëÜ¥ ¿Æë däÕ £Ïa£ £óï &â ß þ⥠ëù£Ç Yï£Ï ËÇäÕ ¸ YÊ ýÏfÒ£Ç ¸Å£ ?ﶣ Å£ ¸ °gë ¬M ëü£Ç df×ë ËÇ¥S }¼ ìa£ £óï ëÏÕ £ÇÏø ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 247 http://hello.to/kimdung
  7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ¿öï £ÇfÓï £Éï Ôê£ ®&à£Ç ëfÓï Ïô Ïg ß Yê© ©fÓï «á¥ ®Ïá£Ç ëÏÍ£ ß ì»£Ç ®&å£Ç ®Q ©á® £Ïf £fÖë ®&øÕ ®&ê£ ®&Óï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç &iÕ ÿfÖë ðfÖï á£Ï ®&å£Ç ®ïB£ §º ¹ÏÍâ ®&fÖë ß Ûò£Ç ëÏà£Ç ®ÏÕiï ©áï ®ï£Ï ®ÏÜ£ ¹ÏÙ£ ÷ÏQï ß }Õ࣠®Ïa£ dÜA £ÏMâ «g£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÷Ïô£Ç ëfÓï £Ïf £Ïq£Ç £ÇfÓï ®ÏøÕ «â¥ ëfÓï £ÇÝ® ëfÓï £ÇÏcÕ ¸ ëfÓï $ô §º ¹ÏÍâ ®&fÖë ¸ ëfÓï £Çã §º ¹ÏÍâ «â¥ ß ¢ö ëfÓï £Ïf ©Æ® ÿÜA ®&V £Í® ß YÕ࣠£ÇfÓï §»â &Óï ëÏg£ ¢Õà£Ç ë¥£Ç dï &â ®ïB£ §àÕ dfÒ£Ç ¹Ïg dè£ Ô¼â Ï¥A ÏÕà£Ç ß ËÏq£Ç £ÇfÓï dï df ¸ £ÇfÓï d¾£Ç ®&Õ£Ç ë¼â «É ¸ £ÇfÓï £ÇÊï ®&Õ£Ç ®ï¶© ®ÏÙA ëi£Ï ®f×£Ç £àA dº¥ Çïz® ©Ì£Ï ÷Ïô£Ç Ïïp¥ Ôà ëÏ¥A¶£ ÇÌ ß ¬ÏU£Ç âï £ÇÓ £Ïq£Ç £Ïa£ §z® £àA dº¥ Ôà ëâÕ ®Ïw ®¥A¶® dÎ£Ï ®&Õ£Ç §D Ôa© Ïﶣ £âA ¸ëü£Ç ëÏU£Ç âï Ïïp¥ Ïö ëó ëÏ¥A¶£ ÇÌ ©à ëfÓï ÷ÏÕ⣠÷ÏÕáï £Ïf ®ÏB ß }¥A¶® ÷Ïô£Ç âï Ïïp¥ ¸ §h£Ï §ï,£ ëÏU£Ç ©Æ® âï ÏâA ß þ⥠dó ©öï £ÇfÓï ëÏïâ ®âA ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ®&l Ôäï £Ïà }ô£ }ú ¬Ïa£ dp ®Ì© Å¥ õfÒ£Ç }Ì£Ï ®ÏøÕ £Ïf ÔÓï dã Ïí£ ß HÕt 3 bé truyÒn kú Lôc TiÓu Phông: Lôc TiÓu Phông Ph-îng G¸y Trêi Nam TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn http://come.to/kimdung http://hello.to/kimdung Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 248 http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2