Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập 8

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

56
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 8', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 8

  1. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long CHÖÔNG THÖÙ TAÙM NHEÏ BEÀ SINH TÖÛ, NAËNG MOÁI SINH LY Dieäp Coâ Thaønh töø töø kheùp cöûa soå roài laïi môû ra. Ngoaøi cöûa soå vaãn coøn vaàng traêng toû nhö cuõ. Dieäp Coâ Thaønh vaãn khoâng quay ñaàu laïi töïa hoà haén khoâng muoán ñeå Luïc Tieåu Phuïng ngoù thaáy veû maët cuûa haén. Sau moät luùc laâu ñoät nhieân haén hoûi : -Coâng töû bieát y coù con roài chöù ? Luïc Tieåu Phuïng nhaûy boå leân la thaát thanh : -Dieäp huynh baûo sao ? Dieäp Coâ Thaønh khoâng nhaéc laïi vì haén bieát Luïc Tieåu Phuïng nghe roõ roài. Dó nhieân Luïc Tieåu Phuïng ñaõ nghe roõ nhöng chaøng khoâng theå tin ñöôïc, chaøng laïi hoûi : -Dieäp huynh baûo Taây Moân Xuy Tuyeát coù con roài ö ? Dieäp Coâ Thaønh gaät ñaàu. Luïc Tieåu Phuïng laïi hoûi : -Toân Tuù Chaân mang thai hay sao ? Dieäp Coâ Thaønh gaät ñaàu. Luïc Tieåu Phuïng kinh dò khoân taû. Ngöôøi ñaøn oâng tröôùc khi quyeát daáu sinh töû maø bieát ngöôøi yeâu mang thai trong buïng ñöùa con mình dó nhieân phaûi thu xeáp. Luïc Tieåu Phuïng tænh ngoä noùi : -Teù ra y yeâu caàu Dieäp huynh thay ñoåi kyø heïn vì y caàn saép ñaët cuoäc soáng cho Toân Tuù Chaân, y khoâng naém chaéc ñöôïc phaàn thaéng. Dieäp Coâ Thaønh ñaùp : -Y laø nam nhaân coù traùch nhieäm, laïi bieát raát nhieàu ngöôøi thuø nghòch mình. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Neáu y cheát veà tay Dieäp huynh, dó nhieân nhöõng keû thuø cuûa y chaúng ñeå nöõ nhaân vaø haøi nhi ñöôïc soáng yeân laønh. Dieäp Coâ Thaønh ñaùp : -Suoát ñôøi y khoâng yeâu caàu ai chuyeän gì, duø y cheát cuõng khoâng muoán naên næ ngöôøi baûo veä theâ töû cho mình. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Vì theá y xin Dieäp huynh hoaõn laïi moät thaùng ñeå y saép ñaët xong haäu söï cuûa mình. 62 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  2. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Dieäp Coâ Thaønh hoûi : -Neáu coâng töû laø ta, coâng töû coù öng thuaän khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi. Baây giôø chaøng môùi hieåu vì leõ gì Taây Moân Xuy Tuyeát ñoät nhieân maát bieán. Dó nhieân y caàn tìm moät nôi tuyeät ñoái bí maät ñeå an trí vôï con, nhaát laø cho Toân Tuù Chaân ñöôïc bình yeân luùc sinh ra noù. Nôi ñoù dó nhieân khoâng moät ngöôøi naøo bieát ñöôïc. Dieäp Coâ Thaønh ngöûng ñaàu troâng chieàu trôøi laåm nhaåm : -Nguyeät vieân chi daï, Töû kim chi ñieân. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc hoûi : -Nguyeät vieân chi daï ñoåi sang ñeâm hoâm khaùc cuõng traêng troøn coøn Töû kim chi ñieân thì ñoåi ñi ñaâu. Dieäp Coâ Thaønh laïi traàm ngaâm hoài laâu môùi ñaùp : -Ñoåi laøm Töû Caám Chi Ñieân. Luïc Tieåu Phuïng ñoäng dung hoûi : -Töû Caám Chi Ñieân ö ? Cuõng laø Töû Kim Thaønh chöù gì ? Dieäp Coâ Thaønh ñaùp : -Ñuùng theá. Luïc Tieåu Phuïng bieán saéc noùi : -Caùc vò vaøo Töû Caám Thaønh leân noùc Thaùi Hoøa ñieän quyeát chieán chaêng ? Ñieän Thaùi Hoøa töùc Kim Loan Ñieän cuõng ôû trong Töû Caám Thaønh laø moät toøa ñaïi ñieän cao nhaát. Töû Caám Chi Ñieân dó nhieân laø treân noùc ñieän Thaùi Hoøa. Ñieän naøy cao maáy chuïc tröôïng. Treân noùc nhaø lôïp ngoùi pha leâ nhaün boùng. Ngöôøi leân ñoù khoù nhö leân trôøi. Huoáng chi ñoù laø nôi Hoaøng ñeá ñeå baùch quan vaøo trieàu kieán. Caùch phoøng veä raát thaâm nghieâm coù theå noùi khaép thieân haï khoâng nôi naøo bì kòp. Hai ngöôøi laïi löïa nôi khoù khaên naøy ñeå quyeát chieán khieán Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc thôû daøi noùi : -Caùc vò thaät laø lôùn maät ! Dieäp Coâ Thaønh höõng hôø ñaùp : -Neáu coâng töû kinh haõi thì baát taát phaûi ñi laøm chi. Luïc Tieåu Phuïng tænh ngoä hoûi : -Caùc vò choïn nôi naøy vì muïc ñích khoâng muoán cho ngöôøi ta vaøo coi chaêng ? Dieäp Coâ Thaønh ñaùp : -ít ra cuoäc chieán naøy khoâng phaûi vì muïc ñích ñeå ngöôøi ta coi. Luïc Tieåu Phuïng laïi khoâng nhòn ñöôïc hoûi : -Vaäy thì vì muïc ñích gì ? Dieäp Coâ Thaønh ñaùp : 63 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  3. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long -Vì y laø Taây Moân Xuy Tuyeát vaø ta laø Dieäp Coâ Thaønh. Daây khoâng phaûi laø caâu traû lôøi nhöng cuõng ñuû thuyeát minh taát caû. Taây Moân Xuy Tuyeát vaø Dieäp Coâ Thaønh trong soá maïng ñaõ thua saün phaûi coù moät phen so taøi cao thaáp thì khoâng caàn ñeán lyù do naøo khaùc nöõa. Hai teân kieám khaùch cao ngaïo nhaát ñôøi khaùc naøo hai ngoâi sao sa khi ñuïng nhau taát toùe löûa kinh thieân ñoäng ñòa maø tia löûa naøy tuy chæ chôùp maét ñaõ tan bieán nhöng coøn saùng toû muoân ñôøi. Traêng toû sao thöa, ñeâm khuya caøng laïnh. Dieäp Coâ Thaønh thuûng thaúng hoûi : -Nhöõng caùi gì coâng töû muoán bieát baây giôø bieát heát roài sao coøn chöa ñi ? Luïc Tieåu Phuïng chöa chòu ñi ngay hoûi laïi : -Ngoaøi taïi haï coøn ngöôøi naøo khaùc bieát nôi quyeát chieán cuûa hai vò chöa ? Dieäp Coâ Thaønh laïnh luøng ñaùp : -Ta chöa noùi vôùi ai vaø khoâng baïn höõu naøo khaùc. Thanh aâm haén tuy laïnh leõo nhöng caâu noùi naøy laïi noùng nhö löûa. Dieäp Coâ Thaønh ñaõ thöøa nhaän Luïc Tieåu Phuïng laø baïn. laïi laø ngöôøi baïn duy nhaát. *** Tröôùc luùc bình minh. Luùc naøy vuõ truï vöøa toái vöøa giaù laïnh hôn luùc naøo heát. Luïc Tieåu Phuïng höùng gioù chaïy veà phía tröôùc, ngöïc chaøng vaãn noùng böøng. Chaøng thích baïn, quyù baïn vaø hieåu giaù trò cuûa baïn khoâng ai baèng. Chaøng nhaát ñònh nghó caùch giaûi cöùu Dieäp Coâ Thaønh laïi nghó caùch giaûi cöù ¢u Döông Tình. Nhöng hieän giôø chaøng chöa coù caùch naøo. Saùng sôùm ngaøy möôøi boán thaùng chín, Lyù Yeán Baéc ôû trong coâng quaùn thöù möôøi ba ñoù ra. Haén raûo böôùc chaïy treân ñöôøng söông muø môø mòt. Böôùc chaân haén tuy raát daøi nhöng loä veû traàm troïng. Löng haén vaãn thaéng thaén nhöng maët haén ra chieàu moûi meät. Suoát ñeâm qua Lyù Yeán Baéc khoâng nguû. Möôøi moät naêm nay saùng naøo cuõng vaäy, luùc tinh söông haén ñaõ ñi taûn boä, theo sau laø moät ñoaøn ngöôøi raát ñoâng. Nhöng böõa nay khoâng coù moät ai theo haén. Vöøng thaùi döông chöa moïc. Nhöõng haït söông ñoäng treân laù caây böõa nay laïnh hôn moïi ngaøy, töôûng chöøng trôøi saép xuoáng tuyeát. ôû mieàn Baéc muøa ñoâng bao giôø cuõng ñeán sôùm hôn. Ñoái vôùi Lyù Yeán Baéc, muøa ñoâng ñaõ ñeán trong loøng haén roài. Giöõa lôùp söông muø buoåi sôùm, phaùi ñoái dieän cuõng coù ngöôøi ñang thöôïng loä ñi tôùi. Lyù Yeán Baéc chöa nhìn roõ maët, maét ñaõ saùng leân hoûi : -Luïc Tieåu Phuïng ñaáy ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : 64 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  4. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long -Chính laø taïi haï. Chaøng döøng böôùc döôùi goác caây vöøa chôø haén laïi gaàn vöøa noùi : -Ngaøy naøo moãi saùng ñeàu daäy sôùm ra ngoaøi chaïy moät voøng nhaát ñònh seõ soáng laâu hôn. Chaøng vöøa noùi vöøa cöôøi nhöng tieáng cöôøi khoâng doøn daõ. Lyù Yeán Baéc hoûi : -Coâng töû ñi beân ngoaøi ñaõ laâu chöa ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Môùi chöøng nöûa giôø. Lyù Yeán Baéc hoûi : -Sao laïi khoâng tieán nöõa ? Luïc Tieåu Phuïng laïi cöôøi göôïng ñaùp : -Taïi haï sôï roài. Lyù Yeán Baéc kinh ngaïc nhìn chaøng hoûi : -Coâng töû sôï ö ? Coâng töû maø cuõng coù luùc sôï haõi laø nghóa laøm sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Coù chöù. Thöôøng thöôøng coù luoân. Lyù Yeán Baéc hoûi : -Coâng töû sôï gì ? Haén khoâng chôø Luïc Tieåu Phuïng traû lôøi laïi noùi tieáp : -Coâng töû khoâng daùm ñi gaëp ¢u Döông Tình ö ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu. Lyù Yeán Baéc voã vai chaøng noùi : -¢u Döông Tình coøn soáng. Coi beà ngoaøi y truùng ñoäc naëng nhöng khoâng coù gì nghieâm troïng. Luïc Tieåu Phuïng thôû phaøo moät caùi hoûi : -Böõa nay Lyù gia ñi coù moät mình thoâi ö ? Lyù Yeán Baéc gaät ñaàu, ra chieàu moûi meät ueå oaûi ñaùp : -Böõa nay ngöôøi ta ñeàu coù vieäc rieâng phaûi laøm. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Nhö vaäy Lyù gia cuõng khoâng neân ñi. Lyù Yeán Baéc göôïng cöôøi khoâng noùi gì. Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi : -Hoâm qua ñaõ xaåy chuyeän, böõa nay Lyù gia neân thaän troïng. Lyù Yeán Baéc laúng laëng soùng vai Luïc Tieåu Phuïng maø ñi. Haén ñi ñöôïc moät ñoaïn ñöôøng boãng leân tieáng : 65 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  5. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long -Möôøi moät naêm nay saùng sôùm naøo Lyù moã cuõng chaïy moät voøng quanh khu naøy. Moät naêm ba traêm saùu möôi laêm ngaøy, baát luaän trôøi möa to gioù lôùn hay naéng raùo khoâ khan ngaøy naøo Lyù moã cuõng khoâng giaùn ñoaïn. Khu ñaát naøy laø cuûa haén. Lyù Yeán Baéc ñi treân ñöôøng phoá roäng raõi maø coå kính, trong loøng ñaày kieâu ngaïo cuøng thoûa maõn, chaúng khaùc vieân ñaïi töôùng ñi duyeät binh hay baäc ñeá vöông ñi tuaàn du quoác thoå cuûa mình. Luïc Tieåu Phuïng ñaõ hieåu caûm giaùc cuûa haén, chaøng noùi : -Neáu taïi haï laø Lyù gia chaéc moãi ngaøy cuõng ñi moät voøng. Lyù Yeán Baéc ñaùp : -Nhaát ñònh laø theá. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Nhöng böõa nay phaûi phaù leä moät laàn. Lyù Yeán Baéc noùi : -Coâng töû tuyeät hoâng theå boû qua ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng nhaéc laïi : -Nhöøng böõa nay... Lyù Yeán Baéc ngaét lôøi : -Nhaát laø böõa nay coâng töû caøng khoâng neân phaù leä. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Taïi sao vaäy ? Lyù Yeán Baéc ngaàn ngöø, haén lieác nhìn nhöõng cöûa tieäm hai beân ñöôøng phoá coå kính, trong khoùe maét töïa hoà ñaày veû bi thöông luyeán tieác. Hoài laâu haén môùi thuûng thaéng noùi : -Vì böõa nay laø ngaøy toái haäu cuûa Lyù moã. Luïc Tieåu Phuïng kinh ngaïc nhìn haén hoûi : -Laàn toái haäu ö ? Sao laïi toái haäu ? Lyù Yeán Baéc khoâng traû lôøi, ñoät nhieân hoûi laïi : -Coâng töû coù gaëp con Lyù moã khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng laéc ñaàu. Chaøng khoâng gaëp maø cuõng khoâng hieåu taïi sao Lyù Yeán Baéc ñoät nhieân hoûi chuyeän naøy. Lyù Yeán Baéc chaäm raõi hoûi tieáp : -Lyù moã sinh möôøi taùm ñöùa con, ñöùa nhoû nhaát môùi hai tuoåi. Boïn chuùng ñeàu laø con ruoät cuûa Lyù moã. Luïc Tieåu Phuïng toan hoûi thì Lyù Yeán Baéc laïi noùi tieáp : 66 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  6. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long -Naêm nay Lyù moã ñaõ naêm möôi. Coi veà ngoaøi tuy coøn traùng kieän maø thöïc ra giaø maát roài. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi göôïng noùi : -Lyù gia chöa gì ñaâu. Ngöôøi ta noùi nam nhaân töø nam chuïc trôû ñi ñôøi ngöôøi chaân chính baét ñaàu. Lyù Yeán Baéc muoán cöôøi göôïng cuõng khoâng ñöôïc. Haén noùi : -Nhöng Lyù moã thì khoâng ñöôïc roài vì Lyù moã chaúng theå boû ñoùi luõ con nhoû cuûa mình. Luïc Tieåu Phuïng hieåu yù haén nhöng cuõng hoûi : -Chaúng leõ Lyù gia ñaõ ñeå saûn nghieäp cho ngöôøi ta ? Lyù Yeán Baéc cuùi ñaàu buoàn raàu ñaùp : -Lyù moã nguyeân cuõng khoâng muoán laøm theá naøy nhöng boïn hoï cho Lyù moã ñieàu kieän raát troïng haäu. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Ñieàu kieän gì ? Lyù Yeán Baéc ñaùp : -Chaúng nhöõng hoï nguyeän yù thöøa nhaän cuoäc ñaùnh caù öôùc ñònh vôùi Ñoã Ñoàng Hieân, nguyeän yù giaûi quyeát vuï naøy cho Lyù moã maø coøn baûo ñaûm ñöa toaøn gia Lyù moã caû giaø laãn treû xuoáng Giang Nam moät caùch bình yeân. Haén nôû nuï cöôøi theâ löông noùi tieáp : -Lyù moã bieát Giang Nam laø nôi raát vui veû. Moãi khi muøa xuaân tôùi, coû xanh moïc daøi, oanh hoùt líu lo, laïi chaúng thieáu gì ñaøo hoàng lieãu bieác. Boïn nhoû maø sinh tröôûng ôû ñoù taát khoâng thoâ tuïc nhö Lyù moã. Luïc Tieåu Phuïng nhìn haén khoâng nhòn ñöôïc thôû daøi noùi : -Lyù gia quaû laø ngöôøi thoâ haøo. Lyù Yeán Baéc nhaên nhoù cöôøi noùi : Coâng töû chöa coù con thì chaúng theå hieåu ñöôïc taâm tình cuûa ngöôøi cha. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï hieåu laém. Lyù Yeán Baéc noùi : -Coâng töû ñaõ hieåu taát cuõng bieát taïi sao Lyù moã laïi laøm vieäc theá naøy. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï bieát roài. -Neáu cuoäc chieán naøy maø Taây Moân Xuy Tuyeát thaát baïi thì laäp töùc Lyù moã bò doàn vaøo ngoõ bí khoâng coøn ñöôøng thoaùt. Luïc Tieåu Phuïng hieåu laém. Baát luaän laø ai ñöa möôøi chín ngöôøi con ñi khoâng phaûi chuyeän deã daøng. 67 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  7. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi : -Hoâm qua sau khi gaëp Dieäp Coâ Thaønh mình chaúng coøn cô hoäi naøo thaéng ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Khoâng phaûi Lyù gia thaát baïi maø laø Taây Moân Xuy Tuyeát. Lyù Yeán Baéc noùi : -Nhöng y thua Lyù moã coøn thaûm haïi hôn nhieàu. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï bieát roài. Lyù Yeán Baéc noùi : -Neáu vaäy coâng töû khoâng neân traùch Lyù moã. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï khoâng traùch Lyù gia, chæ tieác thay cho Lyù gia maø thoâi. Lyù Yeán Baéc hoûi : -Taïi sao vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng khoâng ñaùp hoûi laïi : -Lyù gia ñem saûn nghieäp nhöôøng cho ai ? Lyù Yeán Baéc ñaùp : -Nhöôøng cho Coá Thanh Phong. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Coá Thanh Phong laø ai ? Lyù Yeán Baéc ñaùp : -Laø moät ñaïo só. Luïc Tieåu Phuïng ngaïc nhieân hoûi : -Chaúng leõ boïn moân nhaân töû ñeä cuûa Lyù gia cuõng ñem noäp cho laõo heát. Lyù Yeán Baéc ñaùp : -Ngöôøi chaân chính khoáng cheá ñòa khu naøy khoâng phaûi ôû trong bang hoäi Lyù moã. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Lyù gia cuõng khoâng phaûi laø bang chuùa ôû bang hoäi naøy ö ? Lyù Yeán Baéc thôû daøi ñaùp : -Bang chuùa trong bang hoäi hieän giôø cuõng laø laõo. Lyù moã ñaõ giao Long kyø, leänh phuø laøm bang chuùa möôøi naêm qua cho laõo tröôùc maët chöùng nhaân. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Chöùng nhaân do ai môøi ñeán ? Lyù Yeán Baéc ñaùp : -Tuy laõo môøi ñeán nhöng ñeàu laø nhöõng baäc tieàn boái maø Lyù moã vaãn toân kính. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Nhöõng ai vaäy ? 68 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  8. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Lyù Yeán Baéc ñaùp : -Moät vò laø Moäc ñaïo nhaân ôû phaùi Voõ Ñöông, moät vò laø Coå Tuøng cö só treân nuùi Hoaøng Sôn. Coøn moät vò laø nhaø sö chaát phaùc. Luïc Tieåu Phuïng ngaån ngöôøi ra. Chaøng kinh haõi döøng böôùc bieán saéc noùi : -Thaûo naøo taïi haï khoâng tìm thaáy hoï thì ra taïi haï ñi roài boïn hoï quay trôû laïi. Lyù Yeán Baéc noùi : -Lyù moã chöa ñeà caäp tôùi coâng töû tröôùc maët hoï. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Lyù gia ñaõ môøi caùc vò laøm chöùng thì vuï naøy heát döôøng thay ñoåi roài. Lyù Yeán Baéc ñaùp : -Lyù moã cuõng khoâng nghó ñeán chuyeän thay ñoåi vì baûn taâm ñaõ quyeát ñònh nhö vaäy. Haén nhìn thaúng vaøo maët Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Döôøng nhö coâng töû coøn coù ñieàu muoán noùi vôùi Lyù moã ? Luïc Tieåu Phuïng traàm maëc hoài laâu roài töø töø gaät ñaàu ñaùp : -Quaû laø taïi haï coù vieäc muoán caûnh caùo Lyù gia. Lyù Yeán Baéc hoûi : -Vieäc gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Giang Nam chaúng nhöõng laø nôi thích thuù maø coøn laø toå ngöôøi ñeïp. Lyù gia tôùi ñoù roài hay hôn heát laø thaønh thöïc moät chuùt. Chaøng mæm cöôøi noùi tieáp : -Moät thaùng ba chuïc ngaøy neáu Lyù gia laïi laáy ba chuïc coâ vôï laø bò ñaùnh beå ñaàu. Lyù Yeán Baéc cuõng cöôøi roä, voã vai Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Coâng töû cöù yeân daï. Duø coâng töû chaúng noùi thì nöõng myõ nhaân ôû ñoù Lyù moã cuõng daønh laïi cho coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi lôùn noùi ;: -Neáu vaäy taïi haï nhaát ñònh phaûi tìm tôùi Lyù gia cho leï, khoâng thì Lyù gia laïi bieán ñoåi chuû yù. Chaøng ñaõ ñònh noùi chuyeän Dieäp Coâ Thaønh maáy laàn nhöng chaøng laïi nhaãn naïi khoâng nhaéc tôùi. Lyù Yeán Baéc laø baïn Luïc Tieåu Phuïng, luùc baïn saép chia tay chaøng muoán ñeå y vui veû ra ñi. Nguyeân taéc cuûa chaøng laø khoâng laøm baïn khoù chòu, hoái haän luùc leân ñöôøng. Coù ñieàu chaøng nhaát ñònh phaân bieät cho roõ ai laø thuø, ai laø baïn. Chaøng hoûi : -Lyù gia ñònh bao giôø thöôïng loä ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Chaéc coøn ñöôïc ôû ñaây ñeán ngaøy mai. 69 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  9. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Ñoái vôùi toøa thaønh thò coå kính thaân thieát naøy haén khoâng khoûi bòn ròn khi phaûi töø giaõ noù. Moái löu luyeán vaø thöông caûm khoân taû loä ra khoùe maét. Haén noùi tieáp : -Tuy Lyù moã ñaõ thaønh ngöôøi ngoaøi cuoäc nhöng cuõng muoán bieát keát quaû cuoäc chieán naøy. Luïc Tieåu Phuïng töø töø gaät ñaàu. Chaøng hieåu taâm tình cuûa Lyù Yeán Baéc luùc naøy, lieàn ñaùp : -Luùc Lyù gia leân ñöôøng taïi haï khoâng tieãn chaân nhöng Lyù gia trôû laïi thì baát luaän trôøi möa to gioù lôùn, taïi haï cuõng nhaát ñònh ñi ñoùn tieáp. Chaøng göôïng cöôøi noùi tieáp : -Tröôùc nay taïi haï voán khoâng thích tieãn bieät. Ly bieät khieán ngöôøi ta thöông caûm. Luïc Tieåu Phuïng tuy coi nheï beà sinh töû maø laïi naëng loøng tröôùc caûnh phaân ly. Lyù Yeán Baéc cuõng cöôøi göôïng ñaùp : -Lyù moã hieåu laàm. Lyù moã ñi chuyeán naøy duø vónh vieãn khoâng trôû laïi nhöng coâng töû coù dòp tôùi Giang Nam, Lyù moã nhaát ñònh ñoùn tieáp noàng haäu. Luïc Tieåu Phuïng khoâng noùi gì nöõa. Chaøng ñi vôùi haén moät ñoaïn ñöôøng, ñoät nhieân caát tieáng hoûi : -Coù phaûi boïn Moäc ñaïo nhaân cuøng ra ñi vôùi Coá Thanh Phong ? Lyù Yeán Baéc ñaùp : -Ñuùng theá. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Boïn hoï ñi ñaâu ? Lyù Yeán Baéc ñaùp : -Hoï ñeán Baïch Vaân Quaùn. Côm chay vaø röôïu ôû ñoù raát noåi tieáng. Chuøa Baïch Vaân phaûng phaát nhö ôû giöõa töøng maây traéng laø moät toøa kinh bích huy hoaøng, quy moâ roäng lôùn ñaày veû myõ quan. Söông mai chöa tan heát, Baïch Vaân Quaùn ôû phía xa xa coi chaúng khaùc toøa cung khuyeát treân trôøi lô löûng giöõa taâng maây traéng. Coång lôùn sôn ñen coù gaén voøng ñoàng ñaõ môû roäng nhöng khoâng ngìn thaát boùng ngöôøi. Ngoïn gioù sôùm ñem theo tieáng nieäm kinh ñöa ra ngoaøi. Hieån nhieân caùc ñaïo nhaân ñang cuùng leã buoåi sôùm. Nhöng trong toøa ñaïi ñieän khoâng mnoät boùng ngöôøi. Maáy maûnh laù vaøng vöøa ruïng xuoáng theo gioù nhaûy muùa trong ñình vieän. Luïc Tieåu Phuïng xuyeân qua saân ñi vaøo ñaïi ñieän khoùi höông nghi nguùt. Dó nhieân chaøng phaùt giaùc moät ñaïo nhaân aùo xanh muõ vaøng töø khuoân cöûa sau ñi ra. ñaïo nhaân ñöùng döôùi caây ngoâ ñoàng laïnh luøng nhìn chaøng. 70 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  10. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Caây ngoâ ñoàng chaúng coøn laù ruïng, caûnh thu trong haäu vieän caøng saâu ñaäm. Luïc Tieåu Phuïng leân tieáng öôùm hoûi : -Coá Thanh Phong chaân nhaân coù ôû ñaây khoâng ? Ñaïo nhaân khoâng ñaùp, caëp maét laõo saùng ngôøi giöõa laøn baïch vuï coi saéc nhö ñao. Ngoïn gioù thoåi qua. Luïc Tieåu Phuïng boãng phaùt giaùc sôïi giaây thao vaøng buoäc chuoâi kieám caøi ôû sau löng bay phaát phô treân vai ñaïo nhaân. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Ñaïo tröôûng phaûi chaêng laø Coá chaân nhaân ? Ñaïo nhaân vaãn khoâng môû mieäng, neùt maët thaûn nhieân chaúng loä veû gì. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi hì hì, mieäng laåm baåm : -Teù ra laõo ñaïo naøy tai ñieác. Ta hoûi laàm ngöôøi roài. Ñaïo nhaân khoâng ñieác, ñoät nhieân cöôøi laït noùi : -Thí chuû khoâng hoûi laàm ngöôøi ñaâu nhöng ñeán khoâng ñuùng choã. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Ñaây khoâng phaûi Baïch Vaân Quaùn ö ? Ñaïo nhaân ñaùp : -Phaûi roài. ------------------oOo------------------ 71 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2