Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập5

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

70
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập5', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập5

  1. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long CHÖÔNG THÖÙ NAÊM MOÄT TAÂN KHOÅ THAØNH CANH BAÏC Luïc Tieåu Phuïng vaãn khoâng nhuùc nhích. Giöõa luùc aáy, ñoät nhieân ngoaøi ñöôøng phoá nhoán nhaùo caû leân roài tieáng ngöôøi hoâ hoaùn : -Ngöôøi cheát ! Ñaùnh cheát ngöôøi roài ! Nghieâm Nhaân Anh muoán thoø ñaàu ra coi nhöng laïi nhaãn naïi ñöùng yeân, chæ lieác maét ñaûo nhìn ngoaøi ñöôøng phoá. Luïc Tieåu Phuïng ñang ngoài ngay ngaén lieàn nhaân luùc gaõ ñaûo maét bieán maát khoâng thaáy ñaâu nöõa. Cöû ñoäng cuûachaøng nhanh hôn chieâu kieám cuûa gaõ. Nghieâm Nhaân Anh bieán saéc xoay mình voït ra ngoaøi ñaõ thaáy Luïc Tieåu Phuïng ñöùng giöõa ñöôøng phoá, hai tay ñeå sau löng. Ngoaøi ñöôøng chaúng coøn ai khaùc. Nhöõng khaùch boä haønh ñeàu chaïy vaøo aån döôùi hieân nhaø hai beân haøng phoá. Moät con ngöïa traéng loäp coäp töø ñaàu ñöôøng chaïy tôùi. Treân löng ngföïa chôû moät ngöôøi. Ngöôøi naøy khaùc naøo caùi bao boá phuïc treân löng ngöïa. Y cheát roài. Y laø ai ? Laøm sao maø cheát ? Nghieâm Nhaân Anh vöøa ngoù thaáy aùo maëc cuûa ngöôøi cheát ñaõ taùi maët chaïy tôùi caàm laáy daây cöông cho ngöïa ñöùng laïi. Caùch aên maëc cuûa ngöôøi cheát gioáng heät Nghieâm Nhaân Anh. Luïc Tieåu Phuïng bieát ngöôøi ñoù laø ai roài. Chaøng töï nhuû : -Y laøm sao maø cheát ? Nghieâm Nhaân Anh oâm caùi xaùc laïnh cöùng töø treân löng ngöïa xuoáng. Gaõ khaùm nghieäm thi theå chaúng thaáy veát thöông naøo. Chæ coù maáy gioït maùu ôû coå hoïng, töïa hoà veát raén ñoäc caén. Nhöng huyeát tích khoâng phaûi do ñoäc xaø gaây ra maø laø muõi kieám thoïc vaøo. Muõi kieám naøy saéc beùn cöïc kyø khuûng khieáp. Luïc Tieåu Phuïng chau maøy hoûi : -Tröông Anh Phong phaûi khoâng ? Nghieâm Nhaân Anh nghieán raêng gaät ñaàu. Luïc Tieåu Phuïng buoâng tieáng thôû daøi ngaäm mieäng laïi. Nghieâm Nhaân Anh caát tieáng hoûi : -Chaéc ngöôi nhaän ra y cheát döôùi löôõi kieám cuûa ai roài ? 33 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  2. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng laïi thôû daøi, laåm nhaåm gaät ñaàu, töïa hoà chaøng ñaõ nhaän ra caùi cheát cuûa Tröông Anh Phong, töôûng chöøng treân ñôøi chæ coù moät ngöôøi söû duïng ñöôïc chieâu kieám khuûng khieáp nhö vaäy. Söï thöïc caû Dieäp Coâ Thaønh cuõng khoâng laøm noåi. Löôõi kieám cuûa haén gieát ngöôøi nhaát quyeát khoâng theå goïn gaøng saïch seõ nhö vaäy. Nghieâm Nhaân Anh ngöng thaàn nhìn veát thöông treân coå hoïng sö ñeä, mieäng laûm nhaûm : -Taây Moân Xuy Tuyeát. Chæ coù Taây Moân Xuy Tuyeát. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : -Chaéc y ñaõ tìm ñeán Taây Moân Xuy Tuyeát. Coù ñieàu ñaùng tieác... Chaøng toan noùi coù : coù ñieàu ñaùng tieác laø baây giôø y khoâng theå noùi ra ñaõ tìm thaáy Taây Moân Xuy Tuyeát ôû ñaâu ? Tuy chaøng khoâng noùi heát lôøi maø Nghieâm Nhaân Anh cuõng hieåu roõ. Boãng chaøng laåm nhaåm : -Laïi moät maïng ngöôøi, laïi theâm moät moùn nôï maùu ! Nghieâm Nhaân Anh saéc maët traéng bôït ñaày ngaán leä ñoät nhieân gaàm leân : -Taây Moân Xuy Tuyeát ! Ngöôi ñaõ daùm gieát ngöôøi sao laïi khoâng daùm loù maët ra ? Tieáng heùt cöïc kyø theâ thaûm. Boùng chieàu buoâng xuoáng khoùeân trôøi ñaát caøng theâ thaûm hôn. Moät vuøng thieân ñòa traøn ngaäp baàu khoâng khí bi ai, cheát choùc, the löông khoân taû. Gioù thoåi caùt buïi bay muø. Nghieâm Nhaân Anh oâm thi theå sö ñeä nhaûy leân löng con baïch maõ, ra roi cho chaïy nhö ñieân. Con ngöïa chaïy veà höôùng taây töùc laø phía noù vöøa chaïy ñeán. Nghieâm Nhaân Anh cho ngöïa ruoåi veà phía taây, yù chöøng ñeå con vaät quen ñöôøng cuõ maø ñuoåi Taây Moân Xuy Tuyeát xem y laïc loõng nôi ñaâu. Luïc Tieåu Phuïng ñöùng hoùng ngoïn gioù taây baéc laïnh nhö dao caét trong buoåi taøn thu ôû mieàn Baéc. Chaøng ñöa maét nhìn theo ngöôøi ngöïa ñi xa roài. Ñoät nhieân phía sau coù tieáng ngöôøi kheõ noùi : -Taïi haï ñaõ nhaän ra con ngöïa naøy. Luïc Tieåu Phuïng quay phaét laïi ngoù thaáy ngöôøi vöøa noùi laø moät haùn töû mình maëc aùo xanh chaân ñi giaày vaûi. Y phuïc cuûa gaõ tuy moäc maïc nhöng khí theá khoâng phaûi haïng taàm thöôøng. Gaõ chính laø moät trong ñaùm ngöôøi ñi theo Lyù Yeán Baéc taûn boä buoåi saùng sôùm. Haùn töû aùo xanh noùi tieáp : -Taïi haï laø Trieäu Chính Ngaõ ôû phía ñoâng thaønh. Ngöôøi ta thöôøng keâu baèng Can Nhi Trieäu. 34 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  3. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Can Nhi Trieäu coøn keâu baèng Ñoaøn Ñaàu laø toång quaûn boïn khaát caùi ôû ñaïi phöông naøy. taïi choán queâ muøa, theá löïc cuûa gaõ raát lôùn. Dó nhieân Luïc Tieåu Phuïng ñaõ bieát thaân theá gaõ neân khoâng noùi chuyeän haøn huyeân maø hoûi ngay : -¤ng baïn nhaän ñöôïc con ngöïa ñoù ö ? Can Nhi Trieäu haï thaáp gioïng xuoáng ñaùp : -Chæ ôû trong hoaøng thaønh môùi coù loaïi tuaán maõ naøy. Coøn ngöôøi ngoaøi duø lôùn maät ñeán ñaâu cuõng khoâng daùm phaïm caám. Baïch maõ ötöoïng tröng cho söï toân quyù maø toân quyù nhaát chæ coù hoaøng gia. Luïc Tieåu Phuïng chau maøy hoûi : -Chaúng leõ con ngöïa ñoù töø trong Töû Caám Thaønh chaïy ra ? Chaúng leõ Taây Moân Xuy Tuyeát cöù ôû trong Hoaøng thaøn h cho ngöôøi ngoaøi khoâng tìm thaáy ñöôïc ? Nhöng Hoaøng Thaønh laø nôi phoøng veä thaâm nghieâm sao ñeå cho ngöôøi ngoaøi leûn vaøo aån nuùp ? Can Nhi Trieäu im tieáng. Ñaây laø phaïm ñeán caám kî choán kinh thaønh khi naøo gaõ daùm laém mieäng. Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm, laïi hoûi : -¤ng baïn coù theå baûo anh em thuû haï ñieàu tra coi con ngöïa ñoù töø ñaâu ra, ai laø ngöôøi ngoù thaáy ñaàu tieân khoâng ? Can Nhi Trieäu ngaàn ngaïi nhöng cuõng gaät ñaàu ñaùp : -Caùi ñoù chaúng khoù gì nhöng taïi haï vaâng leänh ñeán ñoùn coâng töû tôùi nhaø coâng quaùn cuûa Thaäp Tam Di. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Vuï naøy coøn quan troïng hôn. ¤ng baïn chæ caàn cho ta hay coâng quaùn ñoù ôû choã naøo ñeå töï tìm ñeán cuõng ñöôïc. Can Nhi Trieäu ngaàn ngaïi moät luùc roài ñaùp : -Ñöôïc roài. Baây giôø taïi haï daën gaõ tieåu toáng ruoåi xe ngöïa ñem coâng töû ñeán heûm Quyeàn Lieân. Coâng quaùn cuûa Thaäp Tam Di laø gian nhaø cuoái cuøng veà meù taû trong heûm naøy. Luïc Tieåu Phuïng ngoài treân xe loøng roái bôøi. Nhöõng vaán ñeà nhöùc oùc caøng ngaøy caøng laém. Chaøng töï hoûi : -Ai ñaõ aùm toaùn Toân laõo gia ? Vì muïc ñích gì ? Taïi sao Taây Moân Xuy Tuyeát laïi giöõ haønh tung bí aån ñeán theá ? Heûm Quyeån Lieâm laø moät ngoõ heûn tónh mòch. Nhöõng ngöôøi cö truù trong heûm ñeàu laø ñaïi gia. Phía trong böùc töôøng cao im laëng khoâng moät tieáng ngöôøi. Ngoïn gioù thu ñem laïi muøi thôm cuûa Thaïch Löïu. Saéc chieàu baûng laûng. Ngaøy saép veà ñeâm. 35 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  4. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Caên nhaø cuoái cuøng meù taû trong heûm cöûa ñoùmh kín mít. Caû ba möôi coâng quaùn cuûa Lyù Yeán Baéc ñeàu ñoáng cöûa. Tuyeät khoâng moät ngöôøi phöùc taïp naøo laûng vaûng ôû ñoù. Luïc Tieåu Phuïng buoâng tieáng thôû daøi roài quay mình trôû laïi nhaø Lyù Yeán Baéc. Luùc naøy Lyù Yeán Baéc vaãn coøn thöùc chôø Luïc Tieåu Phuïng. Lyù Yeán Baéc töôi cöôøi : -Coâng töû veà thöïc laø ñuùng luùc. Luïc Tieåu Phuïng nhìn Lyù Yeán Baéc : -Coù chuyeän gì theá Lyù huynh ? Lyù Yeán Baéc voã vai Luïc Tieåu Phuïng : -Baây giôø nhöõng ñoà nhaém chaéc chuaån bò ñaâu ñaáy roài. Ta ñaëc bieät môøi ngöôøi khaùch boài tieáp cuõng ñaõ ñeán roài. Luïc Tieåu Phuïng ngaïc nhieân hoûi : -Sao laïi coøn khaùch boài tieáp ? Ai vaäy ? Lyù Yeán Baéc nôû nuï cöôøi thaàn bí ñaùp : -Dó nhieân laø moät nhaân vaät maø coâng töû khoâng chaùn gheùt. Treân baøn ñaõ baøy boán ñóa traùi caây, boán ñóa moùn aên chôi vaø caùc thöù röôïu ñuû maøu saéc. Ngoaøi ra laø moät moùn caù bung, moät con vòt quay, moät ñóa thuyû tinh ñeà baïng. moät ñóa tieåu sieâu nga, moät ñóa ñieåu bì keâ, moät ñóa vuõ löu coâng, moät ñóa thòt cöøu. Laïi coøn moät con deâ ñang baéc leân quay. Luïc Tieåu Phuïng chôùp maét cöôøi hoûi : -Lyù laõo gia ñònh laøm cho taïi haï chöôùng buïng leân maø cheát chaêng ? Lyù Yeán Baéc cöôøi roä. Giöõa luùc aáy moät thieáu phuï quaàn aùo hoa leä, phong tö tuyeät theá tha thöôùt tieán vaøo. Luïc Tieåu Phuïng ngoù thaáy muï khoâng khoûi söûng soát. Lyù Yeán Baéc vöøa cöôøi vöøa giôùi thieäu : -Ñaây laø nhaân vaät coù boán haøng loâng maøy teân goïi Luïc Tieåu Phuïng. Phaûi chaêng naøng muoán ñöôïc bieát y ? Thaäp Tam Di kheùp neùp thi leã roài cöôøi ñaùp : -Boïn tieän thieáp ñaõ gaëp nhau roài. Lyù Yeán Baéc söûng soát hoûi : -Caùc vò gaëp nhau hoài naøo ? Thaäp Tam Di mæm cöôøi ñaùp : -Vöøa roài tieän thieáp ñi vôùi ¢u Döông ra ngoaøi mua haït chaâu. ¢u Döông ñaõ troû y cho tieän thieáp bieát. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi, khoâng chòu ñöôïc hoûi : -Phaûi chaêng hai vò môøi khaùch ñeán tieáp taïi haï laø coâ ñoù ? 36 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  5. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Lyù Yeán Baéc hoûi : -Coâng töû cuõng bieát ¢u Döông ö ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu. Lyù Yeán Baéc caû cöôøi noùi : -Coâng töû quen bieát laø phaûi. Neáu moät myõ nhaân nhö vaäy cuõng khoâng bieát thì Luïc Tieåu Phuïng coøn laø ngöôøi anh huøng theá naøo ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Coâ ta ñaâu ? Thaäp Tam Di ñaùp : -Y coøn ôû döôùi beáp ñang laøm ñoø ñieåm taâm cho coâng töû. ¢u Döông Tình laøm ñoà nhaém ñieåm taâm cho Luïc Tieåu Phuïng khieán chaøng ngaïc nhieân göôïng cöôøi hoûi : -Phaûi chaêng y muoán ñaùnh thuoác ñoäc taïi haï ? Thaäp Tam Di hoûi laïi : -Coâng töû töôûng y taøn ñoäc ñeán theá ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï ñaõ ñaéc toäi vôùi y moät laàn. Coù ngöôøi khoâng ñeå ai ñaéc toäi hai laàn. Thaäp Tam Di hoûi : -Coâng töû töôûng y laø haïng ngöôøi ñoù chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng khoâng phuû nhaän. Thaäp Tam Di nhìn chaøng khoâng chôùp maét. Thoâng thöôøng nöõ nhaân khoâng neân doøm ngoù nam nhaân nhö vaäy, nhaát laø ôû tröôùc maët choàng. Luïc Tieåu Phuïng caûm thaáy söôïng suøng nhöng Thaäp Tam Di vaãn thaûn nhieân. Lyù Yeán Baéc khoâng nhòn ñöôïc hoûi : -Naøng ngoù gì döõ vaäy ? Thaäp Tam Di ñaùp : -Tieän thieáp thöû ngaém coi y coù phaûi laø chaøng ngoác khoâng ? Lyù Yeán Baéc ñaùp : -Y chaúng ngoác tyù naøo heát. Thaäp Tam Di noùi : -Coi beà ngoaøi thì khoâng thaáy gì nhöng thöïc ra y laø chaøng ngoác khoâng hôn khoâng keùm. Lyù Yeán Baéc " uûa " leân moät tieáng ra chieàu kinh ngaïc. Thaäp Tam Di thôû daøi hoûi : -Ngöôøi ta ñaõ muoán ñi maø bieát y saép tôùi, ñoät nhieân ngöôøi ta thay ñoåi chuû yù. Ngöôøi ta chaúng chòu vaøo beáp bao giôø, nghe noùi y ñeán lieàn vaøo beáp baän baõ suoát ngaøy. Neáu 37 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  6. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long coù moät ngöôøi ñaøn baø nhö vaäy ñoái vôùi töôùng coâng thì töôùng coâng coù hieåu yù töù cuûa ngöôøi ta khoâng ? Lyù Yeán Baéc ñaùp : -ít ra ta hieåu laø y tuyeät khoâng oaùn haän ta. Thaäp Tam Di thôû daøi : -Ñeán töôùng coâng coøn hieåu maø Luïc coâng töû chaúng hieåu chuùt gì thì töôùng coâng baûo chaøng coù ngoác hay khoâng ? Lyù Yeán Baéc cöôøi noùi : -Baây giôø ta cuõng nhaän thaáy y hôn ngoác thaät. Luïc Tieåu Phuïng laïi moät phen ngô ngaùc. Dó nhieân chaøng hieåu yù roài nhöng chaøng thaät khoâng ngôø tôùi. Lyù Yeán Baéc laïi cöôøi noùi : -Söï thöïc caùi ñoù khoân ttheå traùch coâng töû ñöôïc vì taâm lyù cuûa nöõ nahan, nam nhaân khoù maø ñoaùn thaáu ñöôïc. Huoáng chi coâng töû klaïi laø ngöôøi ñöông cuoäc. Saéch coù chöõ " ñöông cuoäc gæa thieâtî, baøng quan giaû tænh ". Thaäp Tam Di laïnh luøng noùi : -Tieän thieáp cuõng khoâng traùch coâng töû nhöng baát bình thay cho Tieåu ¢u Döông maø thoâi. Lyù Yeán Baéc cöôøi roä, voã vai Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Neáu ta laø coâng töû thì ngoài chôø Tieåu ¢u Döông ra ñaây, ta nhaát ñònh thaân caän vôùi y. Haén vöøa döùt lôøi, moät hoài coøi tre ñoät nhieân theo gioù voïng laïi, hieån nhieân gioáng tieáng couøi maø Luïc Tieåu Phuïng ñaõ nghe thaáy ôû ngoaøi loø gaïch. Luïc Tieåu Phuïng taùi maët la thaát thanh : -Mau cöùu ¢u Döông.... Chaøng vöøa noùi ñöôïc boán chöõ, ngöôøi ñaõ xuyeân qua cöûa soå voït ñi. Chaøng laïi laïng ngöôøi moät caùi ra xa ngoaøi möôøi tröôïng. Tieáng coøi truùc töø phía taây nam voïng laïi, ngjhe khoâng xa maáy. Töø böùc töôøng phía taây toøa vieän traïch naøy voït ra laïi xuyeân qua moät ngoõ heûm thì ñeán moät khu ñình vieân boû hoang ñaõ laâu ngaøy. Trong vöôøn coû moïc raäm um maát caû loái ñiHoà Phæ. Nhöõng ñình ñaøi laàu caùc giôõa ñaùm hoa gaám nay bieán thaønh nhöõng oå choàn caùo. Nhöõng ñòa phöông theá naøy haù chaúng phaûi laø nôi thöôøng xaåy ra quaùi söï. Boùng ñem ñaõ daøy ñaëc, trôøi toái ñen nhö möïc. Gioù thu hiu haét tjoåi qua vuøng hoang thaûo. Nhöõng caây baïch dwong caèn coãi. Moät vöøng traêng toû vöøa leân soi cheânh cheách vaøo choán ñình vieän the löông quaïnh quõe. Khoâng moät boùng ngöôøi cuõng chaúng coù ma quyû naøo heát. 38 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  7. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng bò ngoïn gioù thu quaït vaøo maët khoâng nhòn ñöôïc cô hoà reùt run. Moãi khi saép xaåy chuyeän hung saùt baát thöôøng, chaøng laïi naåy ra moät moái linh caûm kyø dò. Hieän giôø chaøng cuõng bò moái linh caûm ñoù aùm aûnh. Khoâng ñeøn löûa, khoâng moät coømg sao. aùnh traêng lu môø thaûm ñaïm, laïnh luøng. Gioù thoåi caønh khoâ lay ñoäng troâng nhö ma quyû hioeän hình caû moät löôït. Ñoät nhieân troing boùng toái laïi vanmg leân moät hoài coøi truùc. Luïc Tieåu Phuïng voït Luïc Tieåu Phuïng;aïi nmjö teân baén.Laàn naøy chaøng ngoù tahaùy ngwoiof thoåi coøi. Ngöôøi thoåi coøi ñöùng döôùi goác caây khoâ tröôùc maët. Luïc Tieåu Phuïng ñoät hhieân döøng böôùc. Döôøng nhö chaøng söûng soát. Ngöôøi thoåi coøi baát quaù laøm oät thaèng nhoû möoioù möôøi maáy tuoåi. Thaèng nhoû naøy ngwoif khoâng cao, maëc quaàn aùo raùch röôùi, caëp maét lôùn. Gaõ haõy coøn thoø loø muõi. Ngöôøi gaõ run baàn baät, hioeån nhieen gaõ sôï laïnh., Tay gaõ caàm moâtî caùi coøi truùc hình thuø kyø dò. Luïc Tieåu Phuïng nhìn ngaém thaèng nhoû, töø töø böôùc tôùi. Thaèng nhoû hoaøn toaøn khoâng phaùt giaùc. gaõ ngô naùgc ngoù heát beân naøy qua beân kia. Ñoät nhieân gaõ nhìn thaáy boùng ngöôøi in treân maët ñaát. Gaõ keâu ruù leân moät tieáng roài teù chaïy. Nhöng gaõ chaïy theá naøo ñöôïc ? gaõ vöøa voït ñi maáy vöôùc ñaõ bò Luïc Tieåu Phuïng naém giöõ. Thaèng nhoû keâu theùt nhö heo bò choïc tieát. Luïc Tieåu Phuïng chôø gaõ keâu theùt xong môùi noùi : -Ta laø ngöôøi chöù khoâng phaûi laø quyû. Thaèng nhoû ngöûng maët leân nhibnf moät caùi, tuy gaõ ñaõ xaùc ñònh laø ngöôøi nmaø treân maët vaãn ñaày veû khuûng khieáp. Nöôùc muõi chaûy ra caøng nhieàu. Gaõ aáp suùng hoûi : -¤ng... ¤ng khoâng phaûi laø ma quyû thaät chöù ? Luïc Tieåu Phuïng giaû thích : -Ma quyû khoâng coù boùng. Ngöôøi môùi coù boùng. Thaèng nhoû thôû phaøo moät caùi ngoaùc mieäng rta hoûi : -Sao oâng laïi baét tieåu töû ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùpd : -Ta muoán hoûi ngöôi maáy caâu ? Thaèng nhoû ngaàn ngaïi hoûi laïi : -¤ng hoûi xong roài buoâng tha tiueâuû nhaân ñi chöù ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Chaúng nhöõng ta tha cho ngwoi ñi maø coøn taëng ngwoi hai tieàn ñeå mua keïo. 39 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  8. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long öChaøng khoâng cöôøi ñöôïc nhöng tröôùc maët thaúng nhoû, chaøng khoâng muoán giöõ boä maët nghieâm khaéc. Nuï cöôøi cuûa Luïc Tieåu Phuïng khieán thaèng nhoû yeân taâm laïi. Gaõ chöùop maét hoûi : -oâng muoán hoûi ñieueø chi ? Luïc Tieåu Phuïng caát gioïng oân nhu hoûi : -Teân ngöôi laø gì ? Nhaø ngwoii ôû ñaâu ? Thaèng nhoû ñpaù : -Tieåu töû teân laø Tieåu Khaû Laan 9 thaèng nhoû ñaùng thöông ). Tieåu töû khoâng coù nhaø. Tieåu Khaû Laân dó nhieân khoâng naøh cöûa. ñöùa nhoû khoâng nhaø cöûa môùi goïi laø Tieåu Khaû Laân. Thaèng nhoû khoâng ngöõng ñaùng thöông maø alò raát thaønh töïhc, chaúng cos veû gì man traù. Luïc Tieåu Phuïng caøng oân hoøa hôn, laïi hoûi : -ñeâm toái ngöôi moät mình ñeán ñaây coù sôï khoâng ? Tieåu Khaû Laân phöôõn ngöïc ñaùp : -Tieåu töû khoâng söïo. Baát cöù nôi naøo cuõng daùm ñi. Mieäng noùi khoâng sôï thì tyhöôøng laø nhöõng ngöôøi nhaùt gan hôn ai heát. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Coù phaûi ngöôi nhaän thaáy nôi ñaây ñeïp ñeõ khoâng ? Tieåu Khaû Laân ñaùp : -Chaúng coù chi ñeïp ñeõ heát. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -ñaõ chaúng coù chi toát deïp sao ngöôi laïi tôùi ñaây thoåi coøi ? Tieåu Khaû Laân ñaùp : -Moät laõo giaø löng guø keâu tieåu töû ñeán, laõo cuõng cho tieåu töû hai tieàn. Laïi laø laõo giaø löng guø. Ngöôøi ñi mua quan taøi cho Taây Moân Xuy Tuyeát vaø Dieäp Coâ Thaønh laø laõo. Ngöôøi saùt haïi Toân laõo gia cuõng laø laõo. Nhöng laõo laø ai ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Caùi coøi naøy cuõng cuûa laõo cho ngöôi ö ? Tieåu Khaû Laân gaät ñaàu ñaùp : -Caùi coøi naøy coøn ñeïp hôn coøi baùn ôû ngoaidf tieäm. Thanh aâm cuõng vang doäi hôn. Hieån nhieân gaõ raát thích caùi coøi, baát giaác laïi ñöa leân mieäng thoåi. Tieáng coøi lanh laûnh vang leân, laán aùt heát moïi thanh aâm khoâng coøn nghe thaáy tieáng gì nöaxx. Luïc Tieåu Phuïng khopong nghe thaáy thanh aâm naøo khacsss nhöng ñoät nhieân naåy caûm giaùc kyø laï. Chaøng khoâng nhòn ñöôïc quay ñaàu nhìn laïi. 40 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  9. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Taïi sao chaøng naåy ra caûm giaùc kyø laï chính chaøng cubgx khoâng bieát. Trong chôùp maét naøy boãng chaøng nhìn thaáy moät boùng ñoû töø döôùi maët ñaát nhaåy choàmg leân nhö teân baén, toác ñoä coøn nhanh hôn muõi teân nhieàu. Coù theå noùi nhanhö ñieän chôùp. Boùng ñoû ños ñoät nhieân voït tôùi coå hoïng Luïc Tieåu Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng ñöa hai ngoùn tay keïp laáy. Chaøng keïp moät vaät vöøa laïn vöøa trôn. Tes ra moät con rawwns ñoäc maøu hoàng. Löôõi con raén ñoäc ñoû ngaåu ñaõ thoø ra, xuyùt nöax lieám vaøo coå Luïc Tieåu Phuïng Nhöng noù khoâng ñoäng ñaäy nöõa roài. Hai ngoùn tay Luïc Tieåu Phuïng ñaõ keïp truùng choã thaát thoán cuûa noù. Neáu chaøng ra tay chaäm moät chuùt hay keïp traät ra choã khaùc moät ly, hoaëc löïc löôïng keùm moät chuùt thì hieän giôø chaøng ñaõ thaønh ngöôøi cheát roài. Töø ngaøy chaøng ra ñôøi ñeán nay ñaây coù theå noùi laø chaøng saán vaøo ñaàm roàng hang coïp. Chaøng traûi qua nhieàu phen caùch caùi cheát chæ chöøng sôïi toùc maø gaëp keû gieát ngöôøi nhö ngoùe cuõng khoâng phaûi laø ít nhöng chöa bao giôø thaáy söï tình nguy hieåm nhö laàn naøy. Trong tay caàm con raén ñoäc laïnh nhö baêng, caû ngöôøi chaøng cuõng laïn toaùt. Chaøng caûm thaáy bao töû töïa hoà co laïi, nhöõng muoán noân oäc raâ. Con raén ñoäc laøm cho Tieåu Khaû Laân bôû vía. Gaõ ruù leân moät tieáng roài chaïy tahaït xa. Luïc Tieåu Phuïng hít moät hôi chaân khí xoay tay lieäng con raén xuoáng phieán ñaù. Luùc chaøng ngöûng ñaàu leân thì thaèng nhorr ngaây ngoâ chaát phaùc ñaõ maát bieán. Gioù thoåi rung rinh ngoïn coû, caønh khoâ chuyeån raéc raéc. Luïc Tieåu Phuïng ñöùng ñaàu ngoïn gioù thu, hít lieàn maáy hôi chaân khí, traùi tim chaøng môùi ñaäp hoøa hoaõn laïi. Giöõa luùc aáy, trong boùng roái laïi baät leân tieáng la khuûng khieáp maø hieån nhieân laø thanh aâm cuûa thaèng nhoû phaùt ra. ------------------oOo------------------ 41 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2