Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 26

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

72
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 26', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 26

 1. 340 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Hai Möôi Saùu QUAÀN ÑAÁU BEÂN MIEÁU HOANG N ghe Toáng Vaên Tuaán hoûi theá, Saùch Nghò Phu cöôøi noùi: – Khi caùc vò xuoáng thuyeàn, neáu caùc vò giôø khoâng chòu rôøi khoûi ñaây, thöû hoûi huynh ñeä ta phaûi xöû trí boïn hoï theá naøo ñaây? Voâ Truï thieàn sö ngaïc nhieân hoûi: – Boïn hoï laø ai? Saùch Nghò Phu ñaùp: – Ñaïi sö muoán gaëp boïn hoï ö? Noùi roài quay ngöôøi laïi voã tay ba caùi, hoâ lôùn: – Ngöôøi ñaâu, ñem hoï ñeán ñaây. Toáng Vaên Tuaán khoâng bieát nhöõng ngöôøi naøy laø ai, trong loøng caûm thaáy ly kyø. Truùc Thu Lan nhoû gioïng la: – Nguy roài! Nhaïc Tieåu Tuaán quay ñaàu hoûi: – Lan muoäi bieát nhöõng ngöôøi naøy ö? Laàn ñaàu tieân Truùc Thu Lan nghe chaøng ngay tröôùc maët moïi ngöôøi goïi mình hai tieáng “Lan muoäi”, khieán naøng caûm thaáy ngoït ngaøo trong loøng, nhöng chöa ñaùp lôøi. Vöøa luùc naøy chæ thaáy ôû cöûa xuaát hieän baûy taùm ngöôøi, chính xaùc hôn laø boán ngöôøi chò boán ngöôøi ñaåy thuùc tuø phía sau maø ñi, moät ngöôøi keøm chaët moät ngöôøi. Boïn Toáng Vaên Tuaán vöøa nhìn thaáy boán ngöôøi naøy thì khoâng khoûi ngaïc nhieân “A” leân moät tieáng. Thì ra boán ngöôøi naøy chính laø: Du Long Kieám Khaùch Söû Truyeàn Ñænh cuûa Voõ Ñöông, Phi Hoàng Döïc Só Luïc Phi Hoàng cuûa Chung Nam, Cam Huyeàn Thoâng Baùt Quaùi moân vaø Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi Maïnh Ñaït Nhaân cuûa Luïc Hôïp moân. Boïn hoï caû boán ngöôøi ñeàu bò troùi thuùc, maét bòt kín baèng vaûi ñen, khoâng töï chuû ñöôïc chò ñaåy tôùi tröôùc. boán gaõ ñi sau ñeàu vaän ñoà ñen, bòt kín maët hoaøn toaøn gioáng vôùi naêm gaõ luùc naûy. Vôùi boán tay cao thuû nhö boïn Du Long Kieám Khaùch thöïc khoù nghó bò boïn ngöôøi naøy baét giöõ khoáng cheá deã daøng ñeán theá! Voâ Truï thieàn sö traán tónh noùi: – Saùch thí chuû ñònh laøm gì hoï? Saùch Nghò Phu nhuùn vai cöôøi ñaùp: – Ñaïi sö cuõng thaáy ñaáy, boán vò naøy treân ngöôøi hoaøn toaøn khoâng coù chuùt thöông 340 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 341 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long tích, chæ laø... Laõo ngöng laïi, cöôøi lôùn roài chuyeån caâu, noùi tieáp: – Chæ caàn chö vò chaáp nhaän rôøi khoûi ñaây, huynh ñeä seõ toáng tieãn boïn hoï xuoáng thuyeàn, ñoàng thôøi seõ trao thuoác giaûi. Chæ nghe caâu naøy ai cuõng bieát chuyeän gì xaûy ra vôùi boán ngöôøi kia. Voâ Truï thieàn sö noùi: – Saùch thí chuû ñaõ ñaùnh ñoäc treân ngöôøi hoï? Saùch Nghò Phu chöa kòp ñaùp thì Truùc Thu Lan ñaõ cöôùp lôøi: – Ñaïi sö, haén khoâng phaûi duïng ñoäc döôïc maø chæ laø meâ döôïc. Ñuùng luùc aáy, ñoät nhieân thaáy Hoaéc Vaïn Thanh naûy giôø ngoài töïa vaùch ñaù, môû tröøng maét ra vuøng daäy theùt lôùn: – Con löøa troïc Quaûng Minh, laõo phu seõ böûa ngöôi ra! Trong tieáng theùt, caû ngöôøi nhö caùnh ñaïi baøng voà moài, boå nhaøo tôùi ngöôøi Quaûng Minh, thaân hình coøn lô löõng treân khoâng ñaõ vaän kình löïc haát lieàn hai chöôûng. Chöôûng phong nhö baûo cuoàng laêng aùp ñeán. Quaûng Minh khoâng theå ngôø Hoaéc Vaïn Thanh thaân truùng ñoäc, laïi ñoät nhieân phaùt taùc nhaûy tôùi taán coâng mình. Khi aáy tình theá baát ngôø, song chöôûng ñoái phöông laïi huøng maïnh, laõo khoâng daùm khinh suaát, voäi tung ngöôøi nhaûy neù sang traùi maáy boä, ñoàng thôøi tay phaùt ra moät chöôûng khaùng ñoái. moät theá nhaûy neù traùnh ñoät ngoät, moät chöôûng ra chieâu hoùa giaûi, vöøa nhanh vöøa maïnh, ñuû thaáy con ngöôøi naøy voõ coâng cuõng chaúng phaûi taàm thöôøng. Hoaéc Vaïn Thanh boå ngöôøi vaøo khoaûng khoâng, truï ngöôøi laïi cöôøi vang noùi: – Quaûng Minh, ngöôi tieáp laõo phu theâm moät chöôûng nöõa! Noùi thì moät chöôûng, nhöng song thuû muùa leân phaùt lieàn taùm chöôûng. Laõo ta ngoaïi hieäu Kim Giaùp Thaàn, laáy söùc maïnh kinh ngöôøi maø thaønh ngoaïi hieäu, luùc naøy taùm chöôûng phaùt lieàn moät hôi, theá nhö Thaùi sôn aùp ñænh, maõnh lieät khoân taû. Quaûng Minh chaúng chuùt gì hoaûng sôï, cöôøi ha haû noùi: – Hoaéc toång quaûn chæ giaùo, baàn taêng xin haàu tieáp. Chæ thaáy taêng baøo phaát leân phaàn phaät, tay thuû tay coâng, nhaùy maét hoùa giaûi caû moät luùc taùm chöôûng cuûa Hoaéc Vaïn Thanh. Roài tieáp lieàn thuaän cô phaûn thuû hoaøn coâng, thaân phaùp laõo ta kyø aûo, boùng taêng baøo luùc naøy lôøn vôøn trong maøn ñeâm tôï hoà bieán thaønh boán naêm. Quaûng Minh quaàn laáy Hoaéc Vaïn Thanh maø ñaùnh. Hoaéc Vaïn Thanh tuy khoâng khoûi hoa maét tröôùc thaân phaùp cuûa ñoái phöông, nhöng laõo ta laø tay laõo luyeän giang hoà, voõ coâng thaâm haäu, neân nhaùy maét ñaõ coù theå ñoái ñaàu vôùi 341 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 342 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Quaûng Minh ngang ngöûa. Trong choác laùt, boïn hoï ñaõ ñaáu vôùi nhau ñeán ba möôi chieâu. Boïn Toáng Vaên Tuaán, Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Truùc Thu Lan nhìn khoâng khoûi bieán saéc, boïn hoï thaät söï kinh ngaïc tröôùc thaân phaùp cuûa Quaûng Minh, ñeán nhö laõo ra quyeàn theá naøo boïn hoï cuõng khoâng kòp nhaän ra ñöôïc. Laïi noùi Hoaéc Vaïn Thanh caøng ñaáu caøng giaät mình, thaân phaùp, quyeàn thuaät cuûa Quaûng Minh khieán laõo boãng nhôù tôùi moät nhaân vaät. Caøng ñaáu caøng thaáy ñaùng ngôø, nhöng luùc naøy toác ñoä traän ñaáu ñeán choùng maët, boùng taêng aøo loang loaùng, kieán Hoaéc Vaïn Thanh khoâng chuùt nghæ tay. Traän ñaáu ñeán hoài say maùu, boãng nghe Hoaéc Vaïn Thanh cöôøi vang traøng daøi la lôùn: – A...Thì ra ngöôi laø Cöûu Chæ La Haùn Chuùc Töôøng Phuø, naêm xöa töøng hoaønh haønh vuøng Xuyeân Thieåm. Chaúng ngôø ngöôi laïi troán xuoáng Giang Nam ñoãi loát thaønh con löøa troïc... Haéc haéc... Quaûng Minh khoâng giaän maø cöôøi lôùn: – Ha ha ha... Hoaéc toång quaûn nhaän ra lai lòch baàn taêng, quaû laø cao minh, ñaõ vaäy thì neám thöû muøi Ñoaït meänh cöûu chieâu cuûa baàn taêng xem sao! Noùi roài boãng thoø tay vaøo trong taêng baøo ruùt ra moät chieác thieát buùt. Hoaéc Vaïn Thanh noùi: – Ngöôi coù baûn laõnh gì thì cöù vieäc giôû heát ra ñi, Hoaéc moã hoâm nay tieáp ngöôi ñeán cuøng! Hoaéc Vaïn Thanh tuy mieäng noùi cöùng vaäy, nhöng thaät ra trong loøng khoâng heà coù chuùt khinh thò, sau khi ñaõ bieát lai lòch cuûa ñoái phöông. Neân bieát Cöûu Chæ La Haùn Chuùc Töôûng Phuø naêm cöa töøng laø tay xöôøng ñaïo, suoát moät vuøng Töù Xuyeân, Thieåm Taây, nghe noùi laõo ta voán laø Ñöôøng moân ñeä töû, sau vì phaïm quy naëng neà neân môùi bò truùc xuaát khoûi moân phaùi, ñoàng thôøi hình phaït chaët ñoaïn moät ngoùn tay. Sau ñoù ñaàu sö moät vò dò nhaân hoïc ñöôïc moät pho Phaân thaân quaùi thuaät thaân phaùp, laïi theâm ngoïn thieát buùt trong tay thaønh danh, töø ñoù hoaønh haønh giang hoà, muïc haï voâ nhaân. Vì chæ coøn chín ngoùn tay neân môùi coù ngoaïi hieäu nhö vaäy. Huyeát aùn naêm xöa laõo ta gaây ra ôû moät vuøng Xuyeân Thieåm nhieàu voâ soá keå, nhöng sau ñoù khoâng bieát theá naøo laïi boãng döng maát tích. Giôø hoaøn toaøn baát ngôø khi gaëp laïi laõo ta vôùi lôùp taêng baøo, nghieãm nhieân laø truï trì ôû Thaùi Hoà Quaân Mieáu vuøng Giang Nam naøy. Ñoaït meänh cöûu chieâu maø Quaûng Minh vöøa noùi, moãi chieâu trong chín chieâu buùt phaùp naøy ñeàu laø chieâu ñoaït meänh, taát khoâng phaûi taàm thöôøng. Hoaéc Vaïn Thanh vaän kình vaøo hai tay phoøng hôø tröôùc ngöïc, maét nhìn chaêm ñoái phöông tónh laëng, aáy laø laáy tònh cheá ñoäng. Quaûng Minh theùt lôùn moät tieáng, tay phaûi caàm buùt huô leân, tay traùi boãng xoøe ra. 342 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 343 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Vöøa roài nhaân vì laõo ta hai tay naém quyeàn neân khoâng thaáy roõ, luùc naøy tay xoøe lôùn môùi nhìn roõ laø thieáu maát ngoùn caùi. Tay traùi phaùt hö chieâu, tieáp lieàn ngoïn buùt phoùng chieâu Hoïa long ñieåm nhaõn, nhaèm vaøo huyeät Mi taâm giöõa maøy cuûa Hoaéc Vaïn Thanh. Hoaéc Vaïn Thanh khoâng heà chôùp maét, nhìn chaêm vaøo ñaàu buùt ñoái phöông, khi thaáy coøn caùch taàm tay, boãng xaø ngöôøi sang traùi neù traùnh, tay phaûi töø chöôûng hoùa traûo, thuaän theo theá buùt cuûa ñoái phöông choäp vaøo coå tay. Naøo ngôø chính ñuùng luùc naøy laõo boãng caûm thaáy maáy luoàng traûo phong choäp xuoáng baû vai mình, trong loøng chaán ñoäng, roõ raøng vöøa roài ñaõ khoâng kòp nhaän ra tay traùi coøn laïi cuûa Quaûng Minh xuaát thuû nhö theá naøo. Hoaéc Vaïn Thanh khoâng kòp suy nghó. Tay traûo thaâu laïi hoùa chöôûng vaän kình tieáp lieàn maáy luoàng traûo phong ñoù. Khoâng ngôø ñuùng luùc laõo thaâu traûo hoùa chöôûng thì maáy luoàng traûo phong kia cuõng theo ñoù bieán maát, ngoïn buùt trong tay phaûi Quaûng Minh töø treân bieán chieâu phaùt ra hai ñieåm buùt phong, cheách xuoáng ñieåm vaøo huyeät Kyø moân hai beân naùch Hoaéc Vaïn Thanh. Moïi ngöôøi ñöùng ngoaøi xem thaáy raát ngaïc nhieân, khoâng hieåu taïi sao tay traùi cuûa Hoaéc Vaïn Thanh thaáy ñaõ ñaéc thuû thì laïi thaâu chieâu hoùa chöôûng. Baûn thaân Hoaéc Vaïn Thanh thì coøn caûm thaáy kyø laï hôn, nhöng luùc naøy nhaän ra vöøa roài bò lôûm bôûi hö chieâu cuûa ñoái phöông, thì hai ñieåm buùt phong ñoù ñeán beân ngöôøi. Laõo voäi ñeà khí tung ngöôøi nhaûy thoaùi luøi theo baûn naêng töï veä. Quaûng Minh khoâng ñeå lôû cô hoäi, nhö hình vôùi boùng löôùt ngöôøi theo, tay buùt laïi vung leân, phaùt lieàn saùu baûy ñieåm buùt phong choäp tôùi ngöôøi ñoái phöông. Hoaéc Vaïn Thanh bò thaát cô, khoâng coøn caùch choáng traû, ñaønh thoaùi luøi lieàn lieân tieáp ba böôùc, theá nhöng ñeå töï baûo veä laõo cuõng phaùt lieàn hai chöôûng ñoái khaùng laïi theá buùt. Quaûng Minh khoâng thoaùi laïi tieán, traùnh ñieåm buùt phong, ñoät nhieân hôïp nhaát laøm moät, nhaèm vaøo giöõa chöôûng taâm cuûa Hoaéc Vaïn Thanh ñaâm tôùi. Hoaéc Vaïn Thanh giaät mình, voäi vaøng thaâu chöôûng, hoùa thaønh moät theá caàm naû choäp vaøo hoâng ñoái phöông. Neân bieát ngöôøi luyeän noäi coâng ñaït ñeán trình ñoä chöôûng phaùt ra thaâu laïi töï nhieân töï taïi, taát caàn phaûi luyeän taäp ñeán caûnh giôùi thöôïng thöøa. Nhö vöøa roài moät chöôûng cuûa Hoaéc Vaïn Thanh, neáu nhö khoâng thaâu laïi taát bò ñaàu buùt saét ñaâm xuyeân qua, nguy haïi ñeán ñaâu ai cuõng thöøa bieát. Theá nhöng neáu ngöôøi luyeän chöa ñaït ñeán möùc ñoä thöôïng thöøa, ñang phaùt maø thaâu chöôûng, nghòch kinh ñaûo maïch khieán cho taâm maïch bò nghòch chuyeån, coù theå chaán noäi taïng maø töï gaây thöông tích. Luùc naøy Quaûng Minh thaáy ñoái phöông laïi thaâu chöôûng hoùa traûo, ngoïn buùt cuõng khoâng chòu buoâng, chuyeån höôùng ñieåm vaøo ñaïi huyeät treân tay ñoái phöông. Ngoïn thieát buùt treân tay Quaûng Minh chæ baèng chín chieâu tuyeät hoïc, nhöng bieán hoùa khoân löôøng, tôï hoà nhö luùc naøo cuõng nhaèm ñieåm vaøo taát caû caùc choå yeáu treân ngöôøi ñoái phöông. Beân ngoaøi caû song phöông ñeàu theo doõi traän ñaáu ñeán xuaát thaàn. 343 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 344 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Truùc Thu Lan boãng nghe vaêng vaúng beân tai gioïng ngöôøi noùi nhoû: – Truùc coâ nöông, treân ngöôøi coâ nöông coù mang theo loaïi gì tôï nhö haït ñaäu khoâng nhó? Gioïng noùi raát nhoû chæ nhö tieáng con muoãi vo ve beân tai maø thoâi. Truùc Thu Lan khoâng nghe ra ñöôïc laø gioïng cuûa ai, naøng chæ quay ñaàu nhìn quanh. Chöa phaùt hieän ra ngöôøi naøo noùi nhöng gioïng ngöôøi kia laïi vang tieáp beân tai: – Maãu thaân coâ nöông thöôøng hay mang theo ñeán möôøi baûy möôøi taùm loaïi aùm khí tuøy thaân, coâ nöông haáp thuï tuyeät hoïc ñoäc moân cuûa baø aáy, haún cuõng khoâng theå khoâng mang theo caùc loaïi aùm khí trong ngöôøi. Hieän taïi coâ laáy ra boán haït ñaäu ñöøng ñeå cho moïi ngöôøi nhìn thaáy, chôø ñeán khi nghe toâi baûo baén vaøo ai thì baén vaøo ngöôøi aáy nheù. Truùc Thu Lan giaät mình thaáy kyø laï, ngöôùc maét nhìn quanh nhöng cuõng khoâng theå phaùt hieän ra ngöôøi naøo. Nhöng coù ñieàu ngöôøi naøy hieåu raát roõ veà naøng, maø laïi naáp trong boùng toái duøng truyeàn aâm nhaäp maät ñeå noùi, nhaát ñònh khoâng phaûi laø ñoàng boïn vôùi taëc nhaân. Gioïng ngöôøi kia laïi vaêng vaúng beân tai: – Í, í, Truùc coâ nöông chôù nhìn ngang nhìn doïc, laõo quyû Lang Sôn Nhaát Baùi maét tinh laém, ñeà phoøng haén phaùt hieän ta! AÙi... Laõo ca ta baûo coâ nöông laáy maáy haït tieåu ñaäu ra, sao coøn chöa laáy? Coâ neân bieát raèng luùc naøy moïi ngöôøi ñeàu ñang taäp trung theo doõi Kim Giaùp Thaàn ñaáu vôùi Cöûu Chæ La Haùn, neáu qua moät luùc nöõa thì khoâng coøn cô hoäi ñaâu nhaù! Ñeán luùc ñoù muoán cöùu ngöôøi cuõng oâ hoâ ai tai! Roài ñôøi! Gioïng ngöôøi naøy raát nhoû, nhöng beân tai naøng nghe raát roõ raøng, khaåu khí laïi coù phaàn hoaït keâ, baát giaùc naøng tuûm tæm cöôøi roài laáy tay laáy ra boán haït thieát boà ñeà. Ngöôøi kia tôï hoà nhö nhìn thaáy moïi cöû chæ cuûa naøng, noùi tieáp: – Haûo, coâ nöông coù bieát tieåu töû hoï Söû cuûa Voõ Ñöông khoâng? Coøn theâm hai laõo ñaïo só vaø moät teân ñaàu hoùi ñaáy. Neáu bieát thì toát, giôø thì cöù y theo lôøi laõo ca ta maø laøm nheù. Truùc Thu Lan ñöông nhieân laø bieát boïn Söû Truyeàn Ñænh boán ngöôøi, ngöôøi naøy thaät ra laø ai chöù? Haén töï xöng laø laõo ca ca, sao ta chaúng nhôù ra ai nhó? Treân maët naøng thoaùng chuùt do döï, ngöôøi kia cuõng nhaän ra ñieàu naøy, tieáp: – Hì hì... Truùc coâ nöông, coâ nöông thoâng minh tuyeät theá, laøm sao laïi nhaát thôøi hoà ñoà cho raèng ta seõ baûo coâ nöông baén vaøo boán tieåu laõo ñang hoân traàm bôûi döôïc vaät kia chöù? Laõo ca ca ta ñaõ chaúng noùi laø muoán cöùu ngöôøi ö? Cöùu ngöôøi ñöông nhieân caàn phaûi baén boán teân bòt maët kia! Truùc Thu Lan baáy giôø môùi vôõ nheû, nheï gaät ñaàu. Gioïng ngöôøi kia laïi vang leân: – Haûo, baây giôø thì coâ ñaõ roõ, nhöng boán teân naøy hieän ñang ñöùng sau löng boïn hoï Söû, ta khoâng theå nhaém chính dieän hoï ñöôïc, caàn phaûi baén vaøo huyeät linh ñaøi sau löng. 344 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 345 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Truùc Thu Lan ngôù ngöôøi, boán teân bòt maët aùp giaûi boïn Söû Truyeàn Ñænh hieän ñang ñöùng sau löng boïn hoï, maø maët thì laïi höôùng veà phía mình. Baén aùm khí vaøo chính dieän chuùng thì laøm sao thi trieån ñöôïc, tröø phi bieát thuaät Hoài chaâu. Naøng coøn ñang taàn ngaàn thì ngöôøi kia noùi tieáp: – Boïn chuùng ñöùng thaønh haøng tröôùc cöûa, chæ caàn coâ nöông baén aùm khí cao leân vöôït qua töôøng thaønh, roài voøng trôû laïi tröôùc cöûa, chaúng phaûi nhö vaäy ñieàu truùng vaøo huyeät ñaïo treân löng chuùng sao? – Quaùi! Phoùng aùm khí bay thaønh hình voøng cung, thaät xöa nay chöa töøng bieát ñeán, nhö thuaät phoùng Lieãu dieäp phi ñao, coøn coù theå noùi ñeán moät loaïi phi ñao Hoài long, nhöng phoùng aùm khí hình haït chaâu thì chöa töøng nghe vaäy? Neáu ngöôøi kia ôû tröôùc maët naøng thì coù leõ naøng ñaõ nhaûy leân maø theùt hoûi, nhöng luùc naøy chæ ñaønh im laëng nhíu maøy. Ngöôøi kia nhö hieåu ñöôïc yù naøng, noùi tieáp ngay: – Khoâng tin coâ nöông cöù phoùng thöû xem, laõo ca ca seõ giuùp coâ nöông moät tay, nhöng nhôù laø phaûi phoùng cao leân nheù! Truùc Thu Lan loøng baùn tính baùn nghi, nhöng thaàm nghó: – Cuõng chaúng haïi gì, ta cöù phoùng thöû xem haén laøm theá naøo? Nghó roài vaän löïc buùng maïnh boán haït boà ñeà bay voït qua ñaàu boïn bòt maët kia. Thieát boà ñeà laø loaïi aùm khí haït nhoû xíu, neáu nhö ban ngaøy cuõng phaûi tinh maét laém môùi kòp nhaän ra, luùc naøy ban ñeâm ñöông nhieân ñoái phöông khoâng theå naøo nhìn thaáy noåi roài. Chaúng bieát laøm theá naøo, boán haït thieát boà ñeà bay voït qua töôøng roài voøng trôû laïi ñieåm truùng vaøo huyeät linh ñaøi treân löng boán teân aùo ñen. Luùc naøy vì maõi theo doõi traän ñaáu ñang gaây go cho neân chung quy khoâng ai ñeå taâm chuù yù, duy nhaát chæ coù Truùc Thu Lan lieác maét theo doõi. Chæ nhaän ra boán teân kia ngöôøi chæ nhöôùn nheï leân moät caùi, ngöïc öôõn buïng thoùp roài cöùng ñô baát ñoäng. Gioïng ngöôøi kia vang beân tai naøng: – Toát roài, toát roài, toaøn boä ñeàu truùng ñích huyeät linh ñaøi. Truùc Thu Lan trong loøng coøn nghi nghi hoaëc hoaëc, boán haït thieát boà ñeà baén cao vöôït vaøo trong töôøng laøm sao coù theå bay trôû ra ñieåm vaøo huyeät linh ñaøi treân löng boïn kia ñöôïc? Theá nhöng, roõ raøng boán teân kia thaàn thaùi coù chuùt khaùc thöôøng! Luùc naøy boïn Hoaéc Vaïn Thanh vaø Quaûng Minh ñaùnh nhau coù hôn traêm chieâu, traän chieán ñeán choã quyeát lieät nhaát, tuy ai naáy ñeàu caät löïc, nhöng vaãn chöa nhaän roõ tình theá thaéng baïi. Ñoät nhieân töø treân moõm nuùi coù ngöôøi goïi lôùn “EÂ, E” hai tieáng roài la leân: – Caùc ngöôi ñaùnh nhau ñuû chöa chöù? Laøm aàm æ khieán laõo nhaân gia muoán nguû moät 345 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 346 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long chuùt cuõng khoâng nguû ñöôïc! Saùch Nghò Phu laø ngöôøi ñaàu tieân kinh ngaïc, ngöôùc ñaàu leân hoûi: – Ai? Sao khoâng xuoáng ñaây! Truùc Thu Lan trong loøng thaàm hieåu chính laø ngöôøi vöøa roài noùi beân tai mình, chæ coù ñieàu chöa bieát laø ai? Chæ nghe ngöôøi kia noùi lôùn: – Xuoáng ö? Ngöôi noùi thaät deã nghe, ñeâm toái mòt, beân döôùi chaúng nhìn thaáy gì, baûo ta laøm sao xuoáng ñaây chöù? Huoáng gì con ñöôøng heïp nhö theá naøy... Truùc Thu Lan “A” moät tieáng quay ñaàu noùi: – Toáng thieáu trang chuû, thì ra beân hoâng vaùch nuùi naøy coøn coù ñöôøng ñi leân. Ngöôøi kia noùi tieáp: – Ai baûo khoâng, treân ñaây coøn coù moät hang ñoäng toái ngoøm, ta chæ nhaân moät luùc hieáu kyø maø theo chaân boïn hoï boø leân taän ñaây. Coù ñieàu ñoäng toái quaù, ta khoâng daùm... Noùi ñeán ñoù, boãng nghe ngöôøi naøy heùt leân moät tieáng: – ÔÙi!... Chæ thaáy moät khoái ñen töø treân moûm vaùch nuùi taàm möôøi tröôïng laên troøn xuoáng, “aàm” moät tieáng naèm ngay treân ñaát. Toáng Vaên Tuaán, Nhaïc Tieåu Tuaán hai ngöôøi khoâng ai baûo ai phoùng chaân chaïy tôùi. Saùch Nghò Phu phaát tay theùt lôùn: – Caùc ngöôi sao khoâng mau caûn chuùng laïi! Ñöông nhieân laõo phaát tay ra leänh cho boán teân aùo ñen bòt maët, nhöng boïn chuùng vaãn ñöùng trô ra, moät chuùt nhuùc nhích cuõng khoâng thaáy. Truùc Thu Lan luùc naøy môùi tin boán haït boà ñeà naøng baén ra ñaõ ñöôïc ngöôøi kia trôï löïc ñieåm truùng huyeät linh ñaøi boïn kia roài. Saùch Nghò Phu ngöôïc laïi khoâng chuùt hay bieát, töùc giaän quaùt lôùn: – Caùc ngöôi cheát heát roài sao, coøn khoâng nhanh caûn chuùng laïi ö? Nhöng caû boán teân vaãn y nhieân khoâng traû lôøi, cuõng chaúng nhuùc nhích. Truùc Thu Lan trong loøng laïi thaáy kyø, ngöôøi kia trôï naøng moät tay, nhaát ñònh phaûi coù coâng löïc thaâm haäu, laøm sao laïi ñeå ngaõ rôi töø treân xuoáng ñöôïc? Theá nhöng luùc naøy roõ raønh raønh laø laõo ta rôùt xuoáng naèm thaúng caúng, taùm phaàn khoâng cheát thì cuõng troïng thöông chöù chaúng nghi! Laïi noùi Saùch Nghò Phu nhìn thaáy boán teân thuoäc haï khoâng nghe theo leänh chæ huy, baát ñaéc dó phoùng ngöôøi ñònh nhaøo vaøo boïn Toáng, Nhaïc hai ngöôøi. Voâ Truï thieàn sö phaát thieàn tröôïng khoaùt boä caûn ñöôøng quaùt lôùn: – Saùch thí chuû, toát nhaát yeân baát ñoäng! 346 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 347 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Saùch Nghò Phu chuøng chaân tröøng maét noä: – Sao? Ñaïi sö ñònh ñoäng thuû cuøng huynh ñeä ta chaêng? Toáng, Nhaïc hai ngöôøi ñaõ ñeán beân ngöôøi kia. Nhaïc Tieåu Tuaán nhìn thaáy ngöôøi naøy naèm im baát ñoäng, chöa bieát thöông theá ra sao? Tuy khoâng nhìn roõ maët, theá nhöng voùc ngöôøi troâng raát quen. Nhaát laø chieác vaûi boá daøi luùc naøy ñaõ giaët saïch ñeán traéng trô boá ra, trong ñaàu chaøng thoaùng ñoäng, buoäc mieäng thoát leân: – AÙi... Laø laõo ca ca! Toáng Vaên Tuaán ngaïc nhieân hoûi: – Nhaïc huynh bieát ngöôøi naøy ö? – Vò naøy chính laø Kim Thieát Khaåu laõo ca! Toáng Vaên Tuaán xem xeùt roài noùi: – OÂng ta truùng aùm toaùn cuûa ñòch nhaân, huynh xem ñaây laø moät ngoïn Thaát thuû Tieãn caàm treân Phuïng Hoaøng nhaäp huyeät ñoäng, taùm phaàn... Quaû nhieân moät ngoïn phi tieãn nhoû baèng chieác ñuõa caém vaøo Phuïng hoaøng nhaäp ñoäng huyeät treân vai. Nhaïc Tieåu Tuaán hoát hoaûng la leân: – Laøm sao baây giôø!! Toáng Vaên Tuaán noùi: – Ngöôøi cheát khoâng theå laøm soáng laïi ñöôïc, hieän taïi ñaønh taïm thôøi ñeå oâng ta naèm ôû ñaây, ñôïi chuùng ta truy tìm ra luõ taëc roài quay trôû laïi mai taùng coøn chöa muoän. Nhaïc Tieåu Tuaán thôû daøi thöông tieác, nhöng baát ñaéc dó gaät ñaàu noùi: – Coù leõ ñaønh phaûi theá! Noùi roài hai ngöôøi moät tröôùc moät sau phoùng theo höôùng beân traùi vaùch nuùi maø leân. Laïi noùi Truùc Thu Lan nhìn thaáy boïn Nhaïc, Toáng hai ngöôøi boõ ngöôøi kia naèm döôùi ñaát maø phoùng leân moûm nuùi, naøng ñònh nhaûy tôùi xem sao, nhöng ngay khi aáy laïi boãng nghe gioïng ngöôøi kia noùi: – Truùc muoäi muoäi, chôù neân ñeán ñaây! Truùc Thu Lan ngôù ngöôøi khöïng chaân ñöùng laïi, thaàm nghó: – Chaúng leõ ngöôøi rôi töø treân kia xuoáng khoâng phaûi laø haén? Nhöng haén laø ai maø laïi coøn xöng ta laø tieåu muoäi chöù? AÙi, kyø quaùi! Loøng coøn ñang nghó, thì tai laïi nghe noùi tieáp: – Haún tieåu muoäi thaáy kyø, nhöng tröôùc maét taïm thôøi gaùc qua moïi chuyeän ñeå laøm vieäc chính. Boán teân kia ñaõ bò khoáng cheá huyeät ñaïo, nhöng boán vò tieåu laõo boái vaãn chöa 347 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 348 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ñöôïc cöùu! Truùc Thu Lan laïi nghó: – Höø, ngöôi muoán ta laøm sao cöùu hoï chöù? Ngöôøi kia tôï hoà nhö ñoïc ñöôïc taát caû moïi ñieàu trong loøng naøng, noùi tieáp ngay: – Truùc tieåu muoäi laø nhi nöõ cuûa Maïi Hoa baø baø, ñaõ töøng lang baïc giang hoà leõ naøo trong ngöôøi khoâng mang theo Baùch lyù höông, cöù ñeán cho boïn hoï ngöûi moät ít höông giaûi ñoäc kia laø oån caû thoâi. Baùch lyù höông voán laø moät loaïi meâ höông, naèm trong loaïi ñoäc tính, ngöôøi naøy ñaõ uyeån chuyeån khoâng goïi noù laø ñoäc döôïc maø laïi goïi laø giaûi döôïc höông, thaät laø khoân kheùo. Ñöông nhieân cuõng phaûi coù nguyeân nhaân cuûa noù, nguyeân laø Maïi Hoa baø baø töø möôøi naêm nay ñaõ khoâng duøng ñeán loaïi meâ döôïc höông naøy, vì noù ñaõ laøm thaân sô thaát sôû khoâng bieát bao nhieâu anh huøng haûo haùn tröôùc ñaây, neân voán khoâng ñöôïc ngöôøi trong danh moân chính phaùi coâng nhaän. Maáy naêm laïi ñaây Maïi Hoa baø baø nhö ñaõ caûi taø quy chaùnh, cho neân loaïi meâ höông döôïc naøy ñaõ khoâng duøng ñeán. Nhöng vì con gaùi coøn treû, moät mình haønh taåu giang hoà khoù traùnh khoûi gaëp luùc nguy nan, neân Truùc Thu Lan vaãn mang theo trong ngöôøi. Hieän taïi tröôùc maét, ngöôøi naøy muoán duøng meâ höông döôïc ñeå giaûi ñoäc ñaây môùi goïi laø laáy ñoäc trò ñoäc, neáu khoâng phaûi laø ngöôøi am töôøng döôïc loaïi y thuaät, thaät khoù coù theå nhaän ra ñieàu aáy! Truùc Thu Lan bò ngöôøi naøy noùi ñeán khöïng caû ngöôøi, maët öûng hoàng, voäi gaät ñaàu roài cöû böôùc ñi. Laïi noùi Voâ Truï thieàn sö vaø Saùch Nghò Phu ñoái maët göôøm nhau moät hoài. Saùch Nghò Phu treân maët bieán saéc maáy laàn, töø töø noùi: – Ñaïi sö quyeát khoâng ñeå huynh ñeä ta ñeán xem ngöôøi rôi töø treân moûm nuùi xuoáng kia laø ai sao? Voâ Truï thieàn sö chaép tay tröôùc ngöïc noùi: – A di ñaø phaät, Saùch thí chuû baát taát quan taâm, ñaõ coù Nhaïc thieáu hieäp vaø Toáng coâng töû ñeán xem roài! Saùch Nghò Phu ngöôùc maét nhìn, chôït nhaän ra boïn Nhaïc, Toáng hai ngöôøi ñaõ boû ngöôøi kia naèm döôùi ñaát, roài phoùng ngöôøi chaïy leân nuùi, baát giaùc trong loøng phaùt hoaûng theùt lôùn: – Voâ Truï thieàn sö, Saùch moã nhaân neå ngöôi laø cao taêng Thieáu Laâm, cho neân môùi nhaãn nhòn ngöôi maáy phaàn, neáu ngöôi nghó Saùch moã sôï ngöôi thì laàm to! Voâ Truï thieàn sö laûnh ñaïm noùi: – Baàn taêng khoâng caàn thí chuû nhaân nhòn, Saùch thí chuû baét coùc Minh chuû, laïi coøn giaû maïo ngöôøi, laøm sao laïi sôï moät keû xuaát gia taàm thöôøng nhö baàn taêng! 348 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 349 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Saùch Nghò Phu cöôøi gaèn noùi: – Ngöôi bieát vaäy thì toát. Noùi roài phaùt chöôûng ñaùnh tôùi. Moät chöôûng aâm nhu voâ thanh voâ saéc, theá nhöng beân trong aån chöùa moät noäi löïc kinh hoàn. Voâ Truï thieàn sö thaân phaän ñöôøng chuû La Haùn ñöôøng, ñöông nhieân kieán thöùc quaûng baùt, vöøa nhìn thaáy ñoái phöông phaát chöôûng aâm kình voâ thanh voâ saéc coâng tôùi thì giaät mình thaàm nghó: – Nghieät chöôùng, nghieät chöôùng, ngöôi thaân taøng baát loä, ñeán nay môùi chòu xuaát thuû ra tay, thì ra ngöôi luyeän thaønh Ñaïi löïc Kim cöông chöôûng! Taâm nieäm nghó theá, mieäng nieäm phaät hieäu A di ñaø phaät, roài saán tôùi phaát chöôûng ñoái chieâu. Nguyeân laø Ñaïi löïc Kim cöông chöôûng luùc phaùt ra voâ thanh voâ saéc, cuõng khoâng heà phaùt kình khí böùc ngöôøi, noäi haøm aån beân trong chöôûng taâm, cho ñeán khi chöôûng löïc kích truùng ñoái phöông thì chaân löïc haøm aån trong chöôûng taâm tuøy thuû maø xuaát, duø ngöôøi luyeän thaønh kim cöông baát hoaïi e cuõng khoâng chòu noåi moät chöôûng naøy maø tan thaân naùt thòt. Chæ nghe “Bình” moät tieáng, hai chöôûng chaïm nhau phaùt tieáng noå kinh thieân ñoäng ñòa. Caû Voâ Truï thieàn sö laãn Saùch Nghò Phu taø aùo bò dö phong thoåi bay phaàn phaät, chaân khoâng truï noåi ñeàu thoaùi luøi moät böôùc daøi. Neân bieát Voâ Truï thieàn sö coù ñeán naêm möôi naêm coâng löïc tu luyeän treân Thieâu Laâm töï, xöa nay thaønh danh baèng noäi löïc thaâm haäu cuûa mình, vaäy maø luùc naøy moät nhaân vaät taø ma ngoaïi ñaïo laïi tieáp ñöôïc moät chöôûng cuûa ñaïi sö theá taát quaân bình, khieán ñaïi sö khoâng khoûi giaät mình thaàm nghó: – Lang Sôn Nhaát Baùi, khoâng ngôø laïi coù noäi löïc huøng haäu nhö theá! Saùch Nghò Phu thoaùi moät böôùc daøi môùi truï laïi ñöôïc, ngöôùc nhìn Voâ Truï thieàn sö trong loøng khoâng khoûi chaán ñoäng thaàm nghó: – Laõo hoøa thöôïng naøy quaû thaät danh baát hö truyeàn! Treân khuoân maët xöông xaåu cuûa laõo phôùt hieän moät uï cöôøi aâm traàm, nöûa caâu cuõng khoâng leân tieáng, phaùt lieàn chöôûng nöõa nhaûy tôùi taán coâng. Moät chöôûng naøy thoaït nhìn nhö Bích Khoâng chöôûng, theá nhöng nhìn kyõ môùi thaáy coù choã khoâng gioáng! Bích Khoâng chöôûng, ngöôøi trong voõ laâm luyeän thaønh raát ít, moãi khi chöôûng xuaát kình tuï khí keát, taïo neân moät ñaïo kình phong döû doäi, theá nhöng chöôûng naøy cuûa Saùch Nghò Phu cuõng kình keát thaønh khí ngöng, nhöng ngöôïc laïi voâ thanh voâ saéc, chaúng khaùc gì moät luoàng nhu phong nheø nheï. Voâ Truï thieàn sö kieán thöùc quaûng baùc, tuy coù chuùt ngaïc nhieân veà choã khaùc thöôøng naøy, nhöng laø nhaân vaät thònh danh giang hoà, khi naøo laïi chòu nhöôøng böôùc. Chæ thaáy ñaïi sö theùt lôùn moät tieáng, vaän ñuû noäi löïc vaøo höõu chöôûng ñaùnh ra ñoái khaùng. 349 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 350 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hai chöôûng tieáp caän nhanh, Voâ Truï thieàn sö luùc naøy môùi nhaän ra coù ñieàu khoâng oån, vì coå nhu kình cuûa ñoái phöông ñoät nhieân taêng leân gaáp boäi, tôï hoà nhö bieán thaønh moät traän cuoàng phong trong nhaùy maét aäp tôùi. Trong chöôûng löïc, ngoaøi ra coøn coù moät coå kình khí nhu nhöôïc khaùc, nhöng saéc nhoû xoaùy vaøo taâm maïch. Voâ Truï thieàn sö giaät mình thaàm keâu leân “Thoâi Taâm chöôûng”. Mieäng hôùp nhanh moät hôi, höõu thuû laäp töùc ñeà tuï chaân khí. Taû thuû laïi tieáp theâm moät ñaïo kình löïc khaùc ñaùnh ra Chính khi taû chöôûng ñaùnh ra thì höõu chöôûng nhanh choùng thaâu veà, nhöng khoâng ñeå chöôûng kình ñoái phöông kòp aùp tôùi. Chöôûng sau töï nhieân maõnh lieät hôn chöôûng tröôùc. Roõ raøng taû chöôûng ñaùnh ra chæ laø thay theá höõu chöôûng trong böôùc chuyeån tieáp taêng cöôøng kình löïc maø thoâi, nhöng voâ cuøng höõu hieäu, quaû nhieân nhaát thôøi ñoái khaùng ñöôïc Thoâi taâm chöôûng cuûa Saùch Nghò Phu. Saùch Nghò Phu thoaùng chaán ñoäng, khoâng ngôø Voâ Truï thieàn sö laïi coù theå giaûi ñöôïc moät chöôûng naøy cuûa mình, nhöng trong hoïng cöôøi khuïc khuïc maáy tieáng laïnh luøng, tay traùi tieáp lieàn moät chöôûng khaùc ñaùnh ra, tieáp kình löïc cho tay phaûi. Boïn hoï tröïc tieáp ñaáu noäi löïc, voán ngöôøi naøo coâng löïc tinh thaâm hôn thì thaéng laø leû taát yeáu, theá nhöng ôû ñaây coù ñieåm khaùc. Luaän veà noäi löïc thì Voâ Truï thieàn sö quaû coù phaàn tinh thaâm hôn Saùch Nghò Phu, theá nhöng Thoâi taâm chöôûng laø moät moân coâng phu kyø tuyeät. Chöôûng phong beân ngoaøi chæ laø phaàn hö phuø maø thoâi, chuû yeáu chính laø coå kình löïc aâm nhu ñaåy tröïc tieáp vaøo taâm maïch cuûa ñoái phöông beân trong môùi laø hieåm ñoäc, lôïi haïi. Luùc tröïc tieáp ngheânh ñaáu noäi löïc, baèng vaøo noäi coâng thaâm haäu chöa ñuû, vì beân trong coù ngaàm chöùa coå kình löïc thuùc ñaåy taâm maïch nghòch lö, neáu choáng cöï laâu maø khoâng truï noåi thì khí huyeát nghòch haønh taïo thaønh töï chaán thöông noäi taïng. Voâ Truï thieàn sö tuy noäi löïc coù phaàn hôn moät böïc, theá nhöng luùc naøy phaûi lieân tuïc thuùc phaùt noäi löïc vaøo song chöôûng ñeå ñoái khaùng laïi vôùi coå kinh löïc aâm nhu naøy, ñaây chính laø choã baát lôïi. Daãu noäi coâng coù cao cöôøng hôn ñoái phöông nhöng moãi laàn thuùc ñaåy noäi löïc ñeà khaùng laïi thì noäi löïc bò hao toån khoâng ít, thôøi gian caøng laâu khoâng noùi cuõng bieát laø seõ bò rôi vaøo theá haï phong. Ñieåm naøy Voâ Truï thieàn sö ñöông nhieân thaàm hieåu roõ, do vaäy maø nhaân luùc Saùch Nghò Phu hoaùn khí doác toaøn löïc ñaåy sang, chaân laõo ta laäp töùc di ñoäng thoaùi luøi. Thoaùi luøi coù nghóa laø muoán baûo toaøn thöïc löïc chaân khí cuûa mình, ñoàng thôøi keùo xa cöï ly vôùi ñoái phöông, ñieàu naøy coù lôïi raát nhieàu cho Voâ Truï thieàn sö. Saùch Nghò Phu laø con caùo giaø, töï nhieân cuõng nhaän ra thaâm yù cuûa ñoái phöông, khi naøo chòu ñeå lôû cô hoäi, lieàn di boä taán tôùi theo töøng böôùc luøi cuûa Voâ Truï thieàn sö. Chaúng ngôø chaân traùi vöøa di ñoäng moät böôùc, chaân phaûi nhaác theo sau thì vaáp phaûi moät hoøn ñaù lôùn khieán muõi chaân ñau nhoùi leân, caû ngöôøi maát thaêng baèng loaïng choaïng ngaõ tôùi tröôùc. Saùch Nghò Phu nhaát thaân tuyeät hoïc tieàm taøng baát loä, nhöng luùc naøy phaûi chòu ra maët ñoái ñaàu, tình theá xaûy ra khieán ngöôøi laõo maát ñaø, nhöng ñaàu oùc vaãn tænh taùo linh ñoäng, khi ngöôøi nhaøo tôùi tröôùc thì song chöôûng cuõng theo ñoù boå töø treân xuoáng ñaùnh vaøo 350 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 351 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long haï boä Voâ Truï thieàn sö. Laïi noùi di ñoäng treân maët ñaát vaáp ñaù laø chuyeän khaû dó, theá nhöng luùc naøy caû ngöôøi Saùch Nghò Phu boå nhaøo tôùi treân khoâng, chaúng ngôø chính luùc phaùt chöôûng ñaùnh tôùi thì löng baøn chaân traùi laïi vaáp theâm moät hoøn ñaù khaùc!!! Ñaõ vaäy hoøn ñaù naøy xem ra lôùn hôn kyø vöøa roài raát nhieàu, khieán löng baøn chaân ñau nhoùi. Laõo khoâng nhòn ñöôïc la “OÁi” moät tieáng, caû ngöôøi ñöông nhieân maát thaêng baèng ñaàu nhaøo xuoáng tröôùc, chaân choång leân trôøi, tôï nhö moät cuù nhaøo loän. Saùch Nghò Phu khoâng phaûi laø haïng taàm thöôøng, caùi vaáp khoâng theå khieán laõo ngaõ deã daøng, hoaùn khí cong ngöôøi, baèng theá lyù ngö ñaûo ñænh vaêng ra ngoaøi taùm tröôïng, chaân ñöùng truï taán treân maët ñaát. Luùc naøy ñònh thaàn nhìn kyõ choã vöøa roài laõo ta ñi boä, thì khoâng heà nhìn thaáy moät vieân ñaù naøo coù theå khieán chaân laõo vaáp ñöôïc, trong loøng laõo töï nhieân sinh nghi. Hai laàn bò thieät, laàn ñaàu thì coù theå noùi laø vì töï mình khoâng caån thaän vaáp phaûi, nhöng laàn thöù hai lô löûng treân khoâng thì ñaù ñaâu maø vaáp? Ñeán ngay baûn thaân Voâ Truï thieàn sö cuõng baát ngôø, Saùch Nghò Phu ñaåy Thoâi Taâm chöôûng ñaùnh tôùi ñang chieám öu theá, töï nhieân vaáp chaân khieán khí löïc bò bieán maát. Voâ Truï thieàn sö ñöùng nhìn chaêm vaøo ñoái phöông chöa hieåu ra chuyeän gì. Ñeán luùc naøy Saùch Nghò Phu coøn kinh ñoäng trong loøng, ñöa maét nhìn quanh, roõ raøng trong taàm moät tröôïng ngoaïi tröø baûn thaân laõo ta vaø Voâ Truï thieàn sö ra, khoâng coù ngöôøi thöù ba, maø Voâ Truï thieàn sö ñang caät löïc ñaáu vôùi laõo ta thì ñöông nhieân khoâng theå ngaàm ra tay aùm toaùn laõo ñöôïc! Trong ñaàu noãi nghi ngôø caøng lôùn, laõo gaèn gioïng haèn hoïc theùt lôùn: – Keû naøo aùm toaùn huynh ñeä... Nhöng vöøa theùt ñöôïc maáy tieáng boãng tröôùc maët aäp ñeán moät coå kình phong chöùa ñaày buïi ñaát soäc vaøo moàm mieäng laõo, khieán haàu hoïng cöùng khoâ, ho saëc suïa khoâng theùt ñöôïc heát caâu. oOo 351 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2