Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 45

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

65
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 45', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 45

 1. 609 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Boán Möôi Laêm VOÂ LÖÔÏNG KIEÁM PHAÙI T rôøi nhöõng ngaøy cuoái ñoâng, haøn phong töø phöông Baéc keùo veà caøng nhieàu mang theo khoâng khí laïnh khieán caû trôøi ñaát nhö muoán ñoùng cöùng. Theá nhöng ôû Nam Laêng Ñoàng gia trang ngöôïc laïi khoâng khí nhoän nhòp ngay töø raïng saùng sôùm, ngaøy moàng naêm thaùng chaïp ñaõ thaáy ngöôøi vaøo ra taáp naäp, chæ caàn ai coù chuùt hieåu bieát veà giang hoà thì ñeàu nhaän ra nhöõng nhoùm ngöôøi ñoå veà ñaây ñeàu laø cao thuû cuûa caùc ñaïi moân phaùi trong laøng voõ. Thì ra hieän taïi chæ coøn caùch ngaøy ñaïi hoäi Tròch Baùt coù ba ngaøy. Baùt ñaïi moân phaùi ñöôïc thoâng baùo laãn nhau, taäp trung veà Ñoàng gia trang ñeå baøn baïc keá hoaïch ñoái phoù vôùi ñaïi hoäi traùi thöôøng naøy. Nhaân vì laàn tröôùc chaïm traùn vôùi vò Toång hoä phaùp Chuùc Thieân Tuøng ñeàu coù ngöôøi cuûa Baùt ñaïi moân phaùi taän maét chöùng kieán baûn lónh cuûa vò Toáng hoä phaùp naøy, khieán Chöôûng moân cuûa Baùt ñaïi moân phaùi ñeàu ñeå maét ñeán chuyeän naøy, cho neân ai cuõng töï thaân ñeán ñaây tuï hoïp. Tieàn saûnh cuûa Ñoàng gia trang laø moät khaùch ñöôøng roäng raõi hoa leä, luùc naøy ñaõ thaáy coù maët khaù ñaày ñuû nhö: Voõ laâm Ñaïi Laõo Toáng Traán Sôn cuøng tröôûng töû Toáng Vaên Tuaán, Toång quaûn Kim Giaùp Thaàn Hoaéc Vaïn Thanh, Hoa Sôn phaùi Chöôûng moân nhaân Thöông Caûnh Vaân cuøng ñeä töû Tuùc Kieám Minh, veà Thieáu Laâm thì laø Haùn Döông Ñöôøng chuû Voâ Truï ñaïi sö xuaát lónh tam vò ñaïi ñeä töû, Haønh Sôn phaùi Kim Tinh Linh Vieân Truùc Tam Sôn cuøng boán tay ñaïi cao thuû, Voõ Ñöông phaùi do töï thaân Chöôûng moân nhaân Ngoïc Huyeàn Töû chaân nhaân vaø Du Long Kieám Khaùch Söû Truyeàn Ñænh vôùi taùm tay kieám khaùch, Chung Nam phaùi coù Phi Hoàng Döïc Só Luïc Phi Hoàng, Luïc Hôïp moân ñoà Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi Maïnh Ñaït Nhaân xuaát lónh maáy tay moân ñoà, duy nhaát chæ coøn laïi Nga My phaùi laø chöa thaáy ñeán. Trang chuû Ñoàng gia trang laø Kieàn Khoân Thuû Ñoàng Theá Xöông voán xuaát thaân töø Thieáu Laâm Töï, tính khí khaúng khaùi hieáu nghóa laàn naøy trong trang cuûa oâng ñoùn tieáp quyù khaùch raát trònh troïng, cho neân töø maáy ngaøy tröôùc ñaõ phaùi gia ñinh chuaån bò phoøng oác raát chu ñaùo, ñoàng thôøi coøn tuyeån theâm beân ngoaøi moät soá ngöôøi veà phuïc vuï. Coù theå noùi töø tröôùc ñeán nay Ñoàng gia trang chöa laàn naøo coù moät ngaøy hoäi long troïng nhö theá naøy, baûn thaân oâng laø chuû nhaân ñöông nhieân hôùn hôû vui möøng ra maët. Khi moïi ngöôøi ñang ngoài uoáng traø noùi chuyeän phieám, chôø ñôïi theâm ngöôøi cuûa Nga Mi ñeán thì baét ñaàu vaøo thöông löôïng baøn baïc, boãng nghe gia ñinh chaïy vaøo baùo laø coù Hoaøi Döông Tam Hieäp ñeán. Ñoàng Theá Xöông voäi ñöùng leân ñi ra ngheânh tieáp, quaû nhieân ñaõ thaáy ba vò laõo nhaân thaàn thaùi oai nghi soùng vai nhau ñi vaøo, boïn hoï laø Hoaøi Döông Tam Hieäp: Laõo ñaïi 609 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 610 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoaøi Nam Töû Teá Trieát Phu, laõo nhò Hoa Ñaø Taùi Theá Dòch Thanh Lan vaø Hoaøi Döông phaùi Chöôûng moân nhaân Hoaøi Döông ñaïi hieäp Huy Khaâm Nghieâu. Ñoàng Theá Xöông chaép tay thi leã cöôøi reo leân: – Khoâng ngôø Hoaøi Döông Tam Hieäp quang laâm, huynh ñeä ngheânh tieáp chaäm, thöù toäi, thöù toäi! Hoaøi Döông Tam Hieäp cuõng oâm quyeàn hoaøn leã. Teá Trieát Phu cöôøi noùi: – Ñoàng laõo ca kheùo noùi, chuùng ta ñaõ nhieàu naêm khoâng gaëp thaät khoù coù cô hoäi nhö hoâm nay haøn huyeân cho taän chi bình sinh! Ñoàng Theá Xöông cöôøi leân khaø khaø noùi: – Ba vò laõo ca xin môøi vaøo trong duøng traø. Huy Khaâm Nghieâu hoûi: – Ñoàng huynh ngöôøi cuûa Baùt ñaïi moân phaùi ñeàu ñaõ ñeán caû chöù? – Vaâng gaàn nhö ñaày ñuû, chæ coøn laïi phaùi Nga My laø chöa thaáy coù ngöôøi ñeán. Vöøa noùi vöøa quay ngöôøi daãn boïn hoï vaøo khaùch ñöôøng, moïi ngöôøi thaáy boïn hoï vaøo lieàn cuõng ñöùng leân chaøo hoûi huyeân thuyeân. Hoaøi Döông Tam Hieäp cuõng chaép tay vaùi chaøo töøng ngöôøi. Toáng Traán Sôn voäi vaøng chaïy ñeán hoûi döôïng cuûa mình laø Huy Khaâm Nghieâu: – Khoâng ngôø Teá huynh Dòch huynh nhò vò ñöôøng xa cuõng ñeán ñaây thaät hieám coù! Teá Trieát Phu noùi: – Minh chuû coù leõ coøn chöa bieát? Tuaàn tröôùc chính ngöôøi cuûa Khoâng Ñoäng ñaõ ñuïng ñoä vôùi teä phaùi, huynh ñeä vaø nhò vò sö ñeä ñaây nghe noùi caùc vò teà töïu taïi Ñoàng gia trang, neân môùi lieàn laäp töùc ñeán ñaây. Thöù nhaát laø nhieàu naêm roài baèng höõu khoâng gaëp nhau, maáy khi coù dòp teà töïu ñoâng ñuû taän tuïy moät böûa. Thöù hai laø coù chuyeän cô maät muoán ñöa ra ñeå moïi ngöôøi cuøng baøn baïc. Kim Tinh Linh Vieân Truùc Tam Sôn laø ngöôøi cuûa Haønh Sôn phaùi, nhaân vì naêm xöa xaûy ra chuyeän tranh chaáp pho Chuùc Dung Kinh cho neân hai phaùi ñaõ tuyeät giao. Baây giôø nghe noùi ñeán ngöôøi Khoâng Ñoäng ñuïng ñoä vôùi Hoaøi Döông phaùi, neân laõo laø ngöôi ñaàu tieân quan taâm. Teá Trieát Phu noùi: – Hoûa Linh Thaùnh Maãu xuaát hieän ôû Döông Chaâu! Truùc Tam Sôn nhíu maøy hoûi: – Hoûa Linh Thaùnh Maãu xuaát hieän ôû Döông Chaâu? Ñeå laøm gì? Huy Khaâm Nghieâu noùi: – Chuyeän naøy nguyeân nhaân khôûi töø thanh Haáp Kim kieám... 610 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 611 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Toáng Traán Sôn nghe vaäy thì hoûi ngay: – Haáp Kim Kieám laø do laõo phu phoù thaùc Nhaïc Tieåu Tuaán mang ñeán Quy Vaân Trang, khoâng leõ ñaõ xaûy ra chuyeän gì ö? Moïi ngöôøi giaät mình thaàm nghó: – Thì ra thanh Haáp Kim kieám ñaõ bò Toáng ñaïi laõo laáy ñöôïc! Huy Khaâm Nghieâu noùi: – Ñuùng vaäy Hoûa Linh Thaùnh Maãu ñaõ giôû troø baét coùc tieåu nöõ Huy Hueä Quaân, roài eùp buoäc chuùng toâi duøng kieám ñoãi laáy ngöôøi, chính Nhaïc thieáu hieáp ñaõ khoâng ngaïi ñaïi dieän chuùng toâi ra maët... Roài laõo ñem chuyeän Nhaïc Tieåu Tuaán ñeán heïn ôû Loâi Ñöôøng Cöïu Uyeån, chaøng ñaõ khoân kheùo baét giöõ Chuùc Xaûo Xaûo laáy ngöôøi ñoåi ngöôøi, sau ñoù truùng moät chöôûng Hoûa Dieäm Ñao cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu. Toáng Traán Sôn nghe ñeán ñoù thì giaät mình la leân: – Nhaïc thieáu hieäp truùng Hoûa Dieäm Ñao cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu? Thieáu Laâm phaùi Voâ Truï ñaïi sö chaép tay tröôùc ngöïc nieäm lôùn: – A Di Ñaø Phaät! Maïnh Ñaït Nhaân cuõng quan taâm hoûi: – Nhaïc laõo ñeä coù sao khoâng? Moät caâu naøy cuûa laõo cuõng chính laø ñieàu maø moïi ngöôøi cuõng noùng loøng muoán bieát. Huy Khaâm Nghieâu luùc naøy ñem chuyeän Nhaïc Tieåu Tuaán sau khi truùng thöông ñöa veà Quy Vaân Trang, roài bò ngöôøi baét ñi cho ñeán sau ñoù chaän xe ngöïa cuûa Thaân Phi Quyønh gaàn Hoaøng Cöông Töø. Tieáp ñoù laø Hoûa Linh Thaùnh Maãu cuõng kòp thôøi xuaát hieän, xaûy ra chuyeän tranh chaáp caêng thaúng vôùi Thaân Phi Quyønh. Trong luùc boïn hoï coù hieàm khích, lôøi leõ ít nhieàu ñeå loä ra söï hôïp taùc giöõa Khoâng Ñoäng vaø Tuyeát Sôn, tôï hoà nhö coù aâm möu moäng baù chuû Trung Nguyeân. Toáng Traán Sôn nghe keå ñeán ñoù thì hôi ngôù ngöôøi roài gaät ñaàu noùi: – Theá thì ñuùng roài, luùc Nhaïc laõo ñeä xuoáng nuùi döôùi chaân Linh Ñaøi Sôn ñaõ gaëp moät vò laõo nhaân ñoïc boán caâu thô trong ñoù hai caâu ñaàu: Nguõ xuaát hoa khai luïc xuaát phi, Maõn sôn caûnh saéc aùnh haøn huy. Chính laø aùm chæ Tuyeát Sôn maø Truùc Thu Lan coâ nöông ñaõ giaûi ra ñieàu naøy. – AÙi... Tuyeát Sôn Laõo Thaàn Tieân voõ coâng xuaát huyeàn nhaäp thaùnh, giôø maø trôï thuû cho phaùi Khoâng Ñoäng thì khaùc gì huøm chaép theâm caùnh... Huy Khaâm Nghieâu noùi: – Tieåu ñeä caên cöù theo khaåu khí cuûa Thaân Phi Quyønh luùc aáy thì hai phaùi Tuyeát 611 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 612 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Sôn, Khoâng Ñoäng ñaõ lieân thuû. Chöøng nhö chæ laø Tuyeát Sôn phaùi ba vò toân nöõ hieäp trôï cho Khoâng Ñoäng phaùi maø thoâi. Hình nhö ñaïi toân nöõ cuûa Tuyeát Sôn Laõo Thaàn Tieân laøm daâu cho Hoûa Linh Thaùnh Maãu... Cam Huyeàn Thoâng aø leân moät tieáng noùi: – Khoâng sai, vaäy thì chính laø theâ thieáp cuûa gaõ Toång hoä phaùp Chuùc Thieân Tuøng roài! Kim Tinh Linh Vieân Truùc Tam Sôn cöôøi ngaát noùi: – Khoâng ñuùng Chuùc Linh Tieân chöa töøng laáy choàng thì laøm gì laïi coù con trai? Huy Khaâm Nghieâu noùi: – Í, theá laø Hoûa Ma Nöõ Chuùc Xaûo Xaûo khoâng phaûi laø con gaùi cuûa baø ta ö? Cam Huyeàn Thoâng coù veû hieåu bieát chen vaøo noùi: – Chuùc Xaûo Xaûo laø nghóa nöõ cuûa baø ta! Huy Khaâm Nghieâu noùi: – Vaäy thì bieát ñaâu Chuùc Thieân Tuøng cuõng laø nghóa töû cuûa baø ta? Maïnh Ñaït Nhaân noùi: – Nhò vò ñaïo huynh, taïm thôøi chôù baøn ñeán chuyeän rieâng cuûa Chuùc Linh Tieân. Chuùng ta tröôùc heát nghe Huy ñaïi hieäp keå tieáp Nhaïc laõo laõo ñeä thöïc ra theá naøo roài? Huy Khaâm Nghieâu noùi tieáp: – Sau ñoù do huynh ñeä ñöa ra kieán nghò song phöông taïm thôøi ngöøng tranh chaáp, tröôùc heát xem thöông theá cuûa Nhaïc thieáu hieäp nhö theá naøo? Nhöng chaúng ngôø luùc veùn reøm xe leân thì Nhaïc thieáu hieäp ñaõ khoâng caùnh maø bay. Maïnh Ñaït Nhaân kinh ngaïc la leân: – Chaúng leõ Nhaïc laõo ñeä laïi bò ngöôøi cöôùp ñi? – Khoâng sai! – Ai laøm chuyeän naøy? – Ban ñaàu thì huynh ñeä khoâng bieát nhöng sau roài môùi bieát ngöôøi naøy laø Kim Thieát Khaåu. Voâ Truï ñaïi sö chen vaøo hoûi: – Kim Thieát Khaåu laø ai vaäy? Huy Khaâm Nghieâu luùc aáy môùi keå tieáp, töø khi Nhaïc Tieåu Tuaán bò bieán maát sau ñoù moät nhaân vaät xuaát hieän töï xöng laø Kim Thieát Khaåu, haønh ngheà xem töôùng, laõo ta ñaõ caûn ñöôøng Hoûa Linh Thaùnh Maãu ngaàm trôï giuùp cho Thaân Phi Quyønh vaø ngöôøi Hoaøi Döông phaùi ruùt tröôùc. Phi Hoàng Döïc Só noùi: 612 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 613 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Noùi vaäy Huy ñaïi hieäp cuõng khoâng bieát hieän giôø Nhaïc laõo ñeä ñang ôû ñaâu? Huy Khaâm Nghieâu noùi: – Khoâng, huynh ñeä vaø nhò vò sö huynh luùc trôû veà Quy Vaân Trang. Sau ñoù khoâng laâu thì Kim Thieát Khaåu tìm ñeán. Theo nhö laõo ta noùi thì Nhaïc thieáu hieäp thöông theá ñaõ hoaøn toaøn hoài phuïc tröôùc maët coù moät chuyeän voâ cuøng quan troïng caàn laøm... Maïnh Ñaït Nhaân noùi: – Laõo ta khoâng noùi roõ Nhaïc laõo ñeä ôû ñaâu ö? Huy Khaâm Nghieâu noùi: – Khoâng Kim Thieát Khaåu chæ cho bieát Nhaïc thieáu hieäp ñi laøm moät chuyeän cöïc kyø quan troïng, thieân cô baát khaû laäu. Toáng Traán Sôn coù veû chaêm chuù suy nghó roài noùi: – Nhö vaäy ngöôøi naøy coâng löïc cöïc kyø thaâm haäu chæ coù ñieàu chöa töøng nghe danh treân giang hoà. Tam ñeä coù nhaän ra lai lòch cuûa ngöôøi naøy theá naøo khoâng? Huy Khaâm Nghieâu noùi: – Ñieàu naøy tieåu ñeä khoâng bieát, chæ nghe Kim Thieát Khaåu töï noùi ra laõo ñeán Quy Vaân Trang ñeå nhôø chuyeån moät tin töùc quan troïng ñeán cho ñaïi ca. Toáng Traán Sôn hôi baát ngôø, hoûi: – Laõo ta noùi gì? Huy Khaâm Nghieâu noùi tieáp: – Cöù nghe Kim Thieát Khaåu noùi thì ñaïi hoäi Tròch Baùt laàn naøy chæ laø moät caùi baãy, ñoái phöông ñaõ saép ñaët saün ñeå ñöa Baùt ñaïi moân phaùi vaøo troøng. Cho neân caûnh baùo Baùt ñaïi moân phaùi khoâng neân cho ngöôøi ñeán döï ñaïi hoäi... Voõ Ñöông phaùi Ngoïc Huyeàn Töø töø ñaàu ñeán giôø chæ laéng nghe, luùc aáy nghe theá hôi töùc giaän môùi leân tieáng: – Baùt ñaïi moân phaùi chuùng ta ñöôïc môøi ñi döï ñaïi hoäi, neáu khoâng ñi thì coøn ra theå thoáng gì nöõa? Haønh Sôn phaùi Truùc Tam Sôn cuõng noùi: – Ñaïo huynh noùi raát ñuùng khoâng ñi döï ñaïi hoäi thì danh tieáng maáy traêm naêm nay cuûa Baùt ñaïi moân phaùi coù coøn ñöùng noåi trong voõ laâm khoâng chöù? Laïi noùi chæ coù moät phaùi Khoâng Ñoäng haù chuùng ta khieáp sôï chuùng sao? Hoa Sôn Chöôûng moân nhaân Thöông Caûnh Vaân noùi: – Kim Thieát Khaåu caûnh baùo laø chuùng ta khoâng neân ñi döï ñaïi hoäi nhaát ñònh laø phaûi coù lyù do! Huy Khaâm Nghieâu noùi: 613 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 614 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Kim Thieát Khaåu ñaõ khoâng noùi roõ lyù do, laõo ta chæ muoán huynh ñeä baùo laïi vôùi ñaïi ca neáu Baùt ñaïi moân phaùi nhaát ñònh ñeán phoù hoäi thì toát nhaát cuõng phaûi phaân laøm hai nhaân löïc, moät nöûa vaøo phoù hoäi, moät nöûa ôû ngoaøi chuaån bò haäu thuaån chi vieän. Toáng Traán Sôn vuoát raâu traàm ngaâm suy nghó, roài chaäm raõi hoûi: – Laõo ta coøn noùi gì nöõa khoâng? Huy Khaâm Nghieâu noùi: – Kim Thieát Khaåu chæ noùi maáy lôøi nhö vaäy roài voäi vaõ ñi ngay! Baùt Quaùi Chöôûng moân Trònh Huyeàn Phong chen vaøo noùi: – Chuùng ta haù coù theå chæ nghe maáy lôøi khoâng chöùng cöù, khoâng lyù do naøy maø phaûi hoaûng? Khoâng Ñoäng phaùi taâm ñòa manh nha ñaõ töø laâu, laàn naøy chuùng toå chöùc ñaïi hoäi Tròch Baùt Thieàn Vieän chuùng ta caàn nhaân cô hoäi naøy caûnh caùo cho chuùng moät traän môùi ñöôïc. Thieân haï voõ laâm xöa nay quyeát khoâng dung cho baát cöù moät moân phaùi naøo manh taâm xöng huøng ñoäc baù voõ laâm Trung Nguyeân. Cho duø boïn chuùng coù ba ñaàu saùu tay nhöng Baùt ñaïi moân phaùi chuùng ta lieân keát laïi döôùi ngoïn côø chính nghóa, haù khoâng ñaùnh ñoå ñöôïc chaêng? Kim Tinh Linh Vieân Truùc Tam Sôn noùi: – Ñuùng vaû laïi Linh Vaân laõo nhaân vaø Huyeàn Linh Taåu thì baûn lónh chöøng naøo chöù? Chuùng ta taát caû moïi ngöôøi ñaây tuy raèng khoâng daùm xöng laø tinh anh voõ laâm, theá nhöng cuõng ñeàu laø cao thuû trong Baùt ñaïi moân phaùi. Ñôn ñaáu ñoäc chieán thì coù theå khoâng qua noåi chuùng, nhöng lieân thuû ñoaøn keát haønh ñoäng haù laïi sôï chuyeän gì? Maïnh Ñaït Nhaân noùi: – Truùc huynh noùi chí lyù, coù ñieàu chuùng ta voán chæ laø Baùt ñaïi moân phaùi. Hieän taïi coù ñöôïc chi vieän theâm laø Hoaøi Döông phaùi, nhöng nhaân maõ cuõng coù haïn. Khoâng Ñoäng phaùi ngöôïc laïi, khoâng chæ lung laïc Tuyeát Sôn maø haàu nhö taát caû kyø nhaân dò só trong giang hoà, cho ñeán haéc ñaïo caùc phöông ñeàu bò chuùng mua chuoäc, thu naïp döôùi tröôùng, coù theå noùi nhaân maõ vöôït xa chuùng ta. Cöù laáy moät mình gaõ Toång hoä phaùp hoï Chuùc maø noùi, thì ôû ñaây chæ e khoâng coù ai laø ñoái thuû cuûa haén, nhöng khoâng bieát chuùng coøn coù bao nhieâu teân nhö vaäy, huoáng gì chuùng ngaàm trong coøn coù aâm möu? Truùc Tam Sôn cöôøi noùi: – Cho duø chuùng coù aâm möu gì haù chuùng ta laïi sôï sao? Laøm gì ñi nöõa cuõng khoâng qua con ngöôøi, ñaùng sôï gì naøo? Voâ Truï ñaïi sö töø ñaàu chæ im laëng laéng nghe luùc aáy leân tieáng: – A Di Ñaø Phaät! Laõo naïp luùc saép ñi, phöông tröôïng sö huynh coù nhôø laõo naïp chuyeån ñeán chö vò ñaïo höõu ñaây moät caâu, ñoù laø töø luùc naêm xöa Toáng minh chuû nhaát ñònh thoaùi töø ngoâi vò voõ laâm minh chuû lui veà aån daät nôi Thieân Hoa Sôn trang moïi ngöôøi nhaân chöa coù cô hoäi ñeå tuyeån choïn moät ngöôøi xöùng ñaùng ñeå keá thöøa, keùo daøi maõi ñeán hoâm nay maáy möôi naêm nay chöùc Voõ laâm Minh chuû xem nhö boû ngoû. Baùt ñaïi moân phaùi tuy 614 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 615 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long danh nghóa vaãn laø moät nhaø theá, nhöng treân toaøn voõ laâm thì khoâng coù ngöôøi chuû teå, caûm giaùc nhö laø moät con raén khoâng ñaàu... Moät lôøi naøy heát söùc ñoät ngoät, theá nhöng cuõng laø thöïc teá ai trong loøng laâu nay cuõng thaàm caûm nghó nhö vaäy, nhöng hoï chöa coù cô hoäi naøo ñeå giaûi toûa chuyeän naøy ñöôïc. Voâ Truï ñaïi sö noùi tieáp: – Cuõng may laø maáy chuïc naêm nay treân giang hoà khoâng coù xaûy ra tröôøng ñaïi loaïn do ñoù vaãn bình an voâ söï, nhöng nhôõ moät ngaøy coù bieán coá lôùn xaûy ra thì moïi ngöôøi khoù kòp thôøi öùng phoù thoûa ñaùng. Nhö tình hình tröôùc maët, phaùi Khoâng Ñoäng ñoät nhieân tuyeân boá cöû haønh ñaïi hoäi Tròch Baùt, tuy chöa tuyeân boá roõ lyù do nhöng neáu thaàm ñoaùn cuõng bieát ñaây laø tröôøng huyeát kieáp thanh tröøng giöõa taø chính hai ñaïi phaùi. Do vaäy teä sö huynh coù lôøi caûnh tænh chuùng ta, baát luaän theá naøo thì Toáng minh chuû cuõng phaûi ñöùng ra ñaûm nhieäm traùch nhieäm naøy trong ngaøy ñaïi hoäi. Thöù nhaát laø ñeå thoáng nhaát hieäu leänh ngöôøi cuûa toaøn Baùt ñaïi moân phaùi. Thöù hai laø tuyeân boá roõ laäp tröôøng phoø nguy ñaïi nghóa taùch rôøi phaân minh giöõa hai phaùi taø chính khoâng ñeå boïn chuùng nhaân ñuïc nöôùc beùo coø, laáy hö danh chính nghóa maø laäp keá xöng huøng tranh baù toaøn voõ laâm. Ñaây chính laø ñieàu toái heä troïng nhaát cho an nguy cuûa caû Trung Nguyeân. Noùi roài laõo chaép tay tröôùc ngöïc vaùi daøi. Baùt Quaùi Chöôûng moân nhaân Trònh Huyeàn Phong ñöùng leân noùi: – Ñaïi sö noùi raát ñuùng chöùc minh chuû boû troáng ñaõ quaù laâu, chính vì vaäy maø Baùt ñaïi moân phaùi chuùng ta cuõng ít ñöôïc lieân laïc thoâng baùo laãn nhau nhöõng luùc coù chuyeän. Nhö hieän taïi ñaïi hoäi Tròch Baùt ñaõ ñeán gaàn, chuùng ta caàn coù moät vò minh chuû ñeå thoáng lónh nhaân maõ cuûa Baùt ñaïi moân phaùi, neáu tuyeån choïn moät ngöôøi ñuû taøi ñuû ñöùc thì laõo huû xin hai tay baàu Toáng ñaïi laõo gia. Moïi ngöôøi nghe moät caâu naøy thì ai naáy cuõng ñeàu nhao nhao leân baøn taùn, nhöng chung quy ñeàu ñoàng yù laø Toáng Traán Sôn laàn naøy phaûi ñöùng ra thoáng lónh quaàn huøng môùi ñöôïc. Toáng Traán Sôn ñöùng leân chaép tay vaùi quanh noùi: – Chö vò ñaïo huynh huynh ñeä thaät tình... Khoâng ñeå laõo kòp noùi heát caâu Voõ Ñöông phaùi Ngoïc Huyeàn Töû lieàn cöôùp lôøi: – Minh chuû ñaây laø yù kieán chung cuûa toaøn theå Baùt ñaïi moân phaùi, coå nhaân coù caâu “Laøm ñieàu nhaân khoâng ai chòu nhöôøng”, minh chuû sao coù theå thoaùi töø ñöôïc! Toáng Traán Sôn baát ñaéc dó gaät ñaàu noùi: – Nhö ñaõ laø yù cuûa moïi ngöôøi thì laõo huû khoâng daùm thoaùi töø nöõa, coù ñieàu yù cuûa laõo huû laø chæ taïm thôøi ñöông nhaäm danh nghóa Minh chuû maø thoâi, ñôïi ñeán khi xong ñaïi hoäi Tròch Baùt naøy, huynh ñeä xin nhöôøng laïi traùch nhieäm naøy. Luùc ñoù Baùt ñaïi moân phaùi 615 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 616 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long caàn tuyeån ra trong laøng haäu boái moät ngöôøi treû tuoåi, ñuû taøi ñuû söùc ñeå keá nhaäm chöùc vò naøy, gaùnh vaùc moïi chuyeän trong voõ laâm. Ngöôøi ta vaãn noùi “Soùng Tröôøng Giang lôùp sau xoâ lôùp tröôùc”, ñöông nhieân haäu sinh sôû hoïc kieán thöùc ñeàu phaûi hôn lôùp laõo boái chuùng ta! Phi Hoàng Döïc Só noùi: – Ñaây laø haäu yù cuûa Toáng minh chuû, ñôïi ñeán sau ñaïi hoäi Tròch Baùt naøy giang hoà trôû laïi yeân tænh, chuùng ta seõ toå chöùc coâng khai ñaïi hoäi Voõ laâm Minh chuû, tuyeån choïn moät ngöôøi treû tuoåi hieän taïi ñaûm nhaäm chöùc vò naøy môùi ñöôïc. Maïnh Ñaït Nhaân cuõng noùi: – Ñaïo huynh noùi raát chí lyù nhöng chuyeän sau naøy thì cöù ñeå sau khi qua ñaïi hoäi Tròch Baùt chuùng ta thöông löôïng tieáp, tröôùc maët moïi ngöôøi neân thaûo luaän vaøo vaán ñeà chính laø ñoái phoù vôùi ñaïi hoäi Tròch Baùt. Truùc Tam Sôn cöôøi noùi: – Hieän taïi Toáng ñaïi laõo ñaõ chaáp nhaän ñaûm ñöông chöùc Minh chuû coi nhö thoáng lónh toaøn chuùng ta ñeán nhö öôùc phoù, theá naøo thì coøn phaûi chôø xem ñoái phöông ñoäng tònh ra sao roài môùi quyeát ñònh haønh ñoäng. Cöù ñeán luùc ñoù moät hieäu leänh cuûa Toáng minh chuû chuùng ta nhaát nhaát tuaân theo thì sôï gì khoâng öùng phoù ñöôïc vôùi chuùng. Hoa Sôn phaùi Thöông Caûnh Vaân noùi: – Sö huynh ñaïi hoäi ñaõ ñeán gaàn laém roài, chuùng ta neân khôûi trình vaøo ngaøy naøo? Toáng Traán Sôn khoâng khaùch khí nöõa ñöùng leân doûng daïc noùi: – Tröôùc maët coøn ba ngaøy nöõa môùi ñeán ngaøy ñaïi hoäi nhöng ngöôøi cuûa Nga My vaãn chöa thaáy ñeán, theo yù ngu huynh chuùng ta neân chôø ñeán heát toái nay, neáu nhö ngöôøi cuûa Nga My vaãn khoâng ñeán thì chuùng ta quyeát ñònh sau tröa ngaøy mai seõ khôûi haønh theá naøo? Moïi ngöôøi ñeàu taùn thaønh nhö vaäy, baát luaän ngöôøi Nga My ñeán hay khoâng ñeán thì baét ñaàu töø sau giôø Ngoï ngaøy mai boïn hoï seõ khôûi haønh ñeán Tròch Baùt Thieàn Vieän. oOo Ngaõi Ñình laø moät thoân nuùi nhoû naèm giöõa ranh giôùi An Huy vaø Haø Nam, duy nhaát chæ coù moät con ñöôøng ñaát loùt ñaù chaïy xuyeân qua thoân. Theá nhöng caû thoân tôï hoà nhö chæ laø moät röøng ñaøo. Luùc naøy vaøo tieát ñoâng ñaøo trô caønh truïi laù ñeå chuaån bò ñôm choài naåy loäc vaøo tieát xuaân, luùp xuùp döôùi nhöõng taøng ñaøo thænh thoaûng baét gaëp vaøi maùi nhaø tranh ñôn sô, theá nhöng trong maét cuûa nhöõng thi nhaân laûng maïn thì ñaây chaúng phaûi laø röøng ñaøo thöôøng gaëp nhieàu trong thô Ñöôøng ñoù sao? Gheù hoûi nôi naøo coù quaùn röôïu? Muïc ñoàng xa chæ Haïnh Hoa thoân... 616 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 617 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaät vaäy trong thoân tuy khoâng coù maáy hoï nhöng moät quaùn röôïu hai chaùi ñôn sô vaãn thaáy kheùp mình beân ñöôøng. Quaùn chæ keâ maáy chieác baøn oïp eïp vaø vaøi ba chieác baêng gheá, tröôùc quaùn döïng moät caây saøo ngaén vôùi taám vaûi traéng thaû daøi maáy chöõ “Ñaøo Thoân Töûu Quaùn”. Haún ñaây laø moät quaùn röôïu beân ñöôøng ñeå tieáp khaùch boä haønh lôõ böôùc. Nhöng luùc naøy trong quaùn naêm chieác baøn thì ñaõ thaáy ba chieác coù ngöôøi ngoài. Treân hai chieác baøn meù Ñoâng, coù taùm ngöôøi ñeàu aên vaän tröôøng baøo maøu xanh, toùc buùi cao, thoaït nhìn cuõng nhaän ra hoï ñeàu laø ñaïo só. Chieác baøn kia chæ coù moät laõo ñaïo só khaùc, thaân vaän baùt quaùi toùc naêm choøm chaám ngöïc, roõ raøng nhìn ngöôøi naøy cuõng bieát thaân phaän phaûi cao hôn taùm vò ñaïo só kia. Coù ñieàu tröôùc maët chín vò ñaïo só laø chín cheùn traø noùng vaø moãi ngöôøi duøng theâm moät toâ mì Döông Xuaân, khoâng thaáy ai duøng röôïu caû. Boïn hoï töø ñaàu ñeán cuoái chæ laëng leõ ngoài aên vaø uoáng traø, khoâng ai noùi vôùi ai moät caâu naøo, theá nhöng choác choác thaáy coù ngöôøi ñöa maét nhìn ra ñöôøng tôï hoà nhö boïn hoï ngoài ñaây ñeå chôø ñôïi ai vaäy? Ñoät nhieân töø xa coù tieáng voù ngöïa goõ treân ñöôøng, phuùt choác ñaõ thaáy moät coã xe ngöïa hoa töø höôùng Ñoâng chaïy ñeán, hai con tuaán maõ tung voù phoùng raát nhanh. Vaøo ñeán röøng ñaøo thì xe ngöïa chaïy chaäm laïi roài cuoái cuøng cuøng ñoã laïi tröôùc quaùn röôïu, coù tieáng ngöôøi töø trong xe noùi voïng ra: – Laõo Töø chuùng ta döøng laïi cho tieåu thö vaø Nhaïc töôùng coâng nghæ chaân moät laùt! Ngöôøi ñaùnh xe chæ “ÖØm” moät tieáng roài nhanh nheïn nhaûy xuoáng veùn reøm cöûa leân, laäp töùc töø trong xe boán thieáu nöõ aùo xanh nhaûy xuoáng, maët maøy töôi nhö hoa, tieáp ñeán laø moät laõo baø maët maøy khaéc khoå, cuoái cuøng laø moät ñoâi nam thanh nöõ tuù cuøng nhau xuoáng xe. Khoâng noùi cuõng bieát boïn hoï chính laø Thaân Phi Quyønh, Nhaïc Tieåu Tuaán vaø boïn ngöôøi haàu thaùp tuøng ñi Tuyeát Sôn. Vaøo ñeán quaùn Hoà ñaïi nöông ñöa maét nhìn quanh moät voøng, baây giôø nhìn thaáy caû chín vò ñaïo só caém cuùi aên mì tôï hoà nhö khoâng ñeå maét ñeán boïn hoï. Hoà ñaïi nöông laø nhaân vaät lòch duyeät giang hoà, nhaän ra coù chuyeän khaùc thöôøng, thaàm nghó: – Chín laõo ñaïo só naøy thaàn thaùi hôi khaùc thöôøng, chaúng leõ boïn chuùng ñang chôø chuùng ta? Quaû nhieân khoâng sai, cöù theo thöôøng tình thì khi thaáy coù moät ñoaøn ngöôøi laï vaøo quaùn, töï nhieân seõ ñöa maét nhìn theo phaûn xaï nhöng caû chín vò ñaïo só ñeàu cuùi ñaàu aên tôï hoà nhö khoâng ñeå yù, nhìn cuõng bieát laø hoï coá tình laøm nhö vaäy. Maø ñaõ coá tình laøm nhö vaäy coù nghóa laø coù nguyeân do cuûa noù! Hoà ñaïi nöông ruûa thaàm trong buïng: – Höø neáu caùc ngöôi coá tình gaây chuyeän vôùi boïn ta thì keå nhö boïn chuùng baây coù 617 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 618 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long maét maø khoâng troøng! Chuû quaùn röôïu laø moät ñoâi trung nieân phu phuï, nhìn thaáy laïi coù khaùch vaøo maø raát ñoâng thì hai vôï choàng raát vui möøng, coù leõ hoâm nay gaëp may neân khaùch môùi gheù quaùn nhieàu nhö theá. Trung nieân chuû quaùn ñon ñaû chaïy ra cöôøi toe toeùt cuùi ngöôøi chaøo ñoùn: – Coâng töû tieåu thö môøi ngoài! Caùc vò duøng gì aï? Nhaïc Tieåu Tuaán nhanh nhaåu ñaùp: – Laõo huynh cho maáy cheùn traø Long Tónh, coù gì nhaám nhaùp thì cöù mang ra! Chuû quaùn daï daï lieân hoài roài laïi cöôøi hoûi: – Coâng töû duøng röôïu khoâng aï? ÔÛ ñaây chuùng toâi coù röôïu neáp Döông Xuaân raát noåi tieáng! Nhaïc Tieåu Tuaán aø leân moät tieáng noùi: – Chuùng ta khoâng uoáng röôïu hay laø laõo huynh mang cho ngöôøi ñaùnh xe moät bình vaäy! Chuû quaùn daï theâm moät tieáng nöõa roài trôû lui vaøo beáp. Choác laùt vôï choàng chuû quaùn ñaõ thaáy böng leân baûy cheùn traø noùng, moät hoà röôïu Döông Xuaân vaø ít thöùc nhaém. Töø Kim Tieâu buoäc ngöïa beân ñöôøng roài böôùc vaøo quaùn. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi ngay: – Töø huynh môøi ngoài ñaây tieåu ñeä ñaõ goïi moät bình röôïu vaø thöùc nhaém cho huynh! Töø Kim Tieâu cuùi ngöôøi noùi: – Ña taï Nhaïc coâng töû! AÙnh maét Töø Kim Tieåu töï nhieân cuõng nhaän ra ñieàu khaùc thöôøng töø chín vò ñaïo só ngoài ba baøn beân kia, beøn thaép gioïng noùi nhoû vôùi Hoà ñaïi nöông: – Ñaïi nöông, xem ra maáy laõo ñaïo só naøy muoán gì ôû chuùng ta ñaây? Hoà ñaïi nöông chæ aø leân moät tieáng roài gaät ñaàu khoâng noùi gì. Töø Kim Tieâu ñaõ ngoài xuoáng nhöng aùnh maét vaãn khoâng rôøi chín vò ñaïo só, boãng nhö laïi chôït nhaän ra ñieàu gì nhoû gioïng noùi tieáp: – OÀ ñuùng roài! Boïn hoï hình nhö laø ngöôøi cuûa Voâ Löôïng kieám phaùi! Hoà ñaïi nöông nuoát xong mieáng mì trong mieäng ngöôùc ñaàu nhìn leân khoâng chuùt kieâng kò noùi lôùn: – Voâ Löôïng kieám phaùi thì ñaõ sao chöù? – Voâ Löôïng Thoï Phaät! Boãng nhieân nghe moät gioïng nhö chuoâng ngaân leân, nieäm phaät hieäu roài noùi lôùn: 618 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 619 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Voâ Löôïng kieám phaùi xöa nay ít haønh taåu ôû Trung Nguyeân, voán khoâng coù heà haán gì vôùi ai, cöù nghe lôøi vöøa roài cuûa vò nöõ thí chuû kia tôï hoà nhö khoâng maáy caûm tình vôùi teä phaùi? Hoà ñaïi nöông aên xong baùt mì chöa kòp nhaáp moät nguïm traø, nghe vaäy thì ngaång ñaàu leân cöôøi haéc moät tieáng noùi: – Höø chaúng leõ boïn ñaïo só caùc ngöôi chaúng phaûi muoán tìm ñeán chuùng ta ñoù ö? Ngöôøi vöøa leân tieáng luùc naõy chính laø laõo ñaïo tröôûng ngoài moät mình, baây giôø moät tay chaép tröôùc ngöïc hôi cuùi ngöôøi noùi: – Thieän tai thieän tai! Boïn baàn ñaïo ñích thöïc laø ñang ôû ñaây chôø ñôïi moät vò thí chuû nhöng vôùi nöõ thí chuû thì voâ can! Hoà ñaïi nöông aø leân moät tieáng cöôøi nhaït hoûi: – Theá caùc ngöôi chôø ai? – Khoâng giaáu gieám gì boïn baàn ñaïo chính ñang chôø moät vò thieáu thí chuû hoï Nhaïc! – Hoï Nhaïc? Hoà ñaïi nöông cöôøi thaàm trong buïng nghó: – Theá maø chaúng baûo caùc ngöôi khoâng tìm chuùng ta ö? Nghó vaäy baø lieàn hoûi tieáp: – Teân laø gì? Laõo ñaïo tröôûng noùi: – Vò thí chuû naøy hoï Nhaïc teân Tieåu Tuaán! Nhaïc Tieåu Tuaán thoaùng ngaïc nhieân, chaøng xöa naøy chöa töøng bieát ñeán ngöôøi cuûa Voâ Löôïng kieám phaùi, sao baây giôø hoï laïi chôø mình ôû ñaây? Nhöng ñoái phöông ñaõ noùi ra, leõ naøo chaøng khoâng leân tieáng, beøn ñöùng leân oâm quyeàn noùi: – Taïi haï Nhaïc Tieåu Tuaán, khoâng bieát ñaïo tröôûng chôø taïi haï ôû ñaây coù chuyeän gì? Laõo ñaïo tröôûng thaáy thieáu nieân ñöùng leân töï nhaän laø Nhaïc Tieåu Tuaán thì lieàn ñöùng daäy chaép tay tröôùc ngöïc hôi cuùi ngöôøi hoaøn leã noùi: – Thieän tai thieän tai! Thieáu thí chuû neáu ñuùng laø Nhaïc Tieåu Tuaán thì keå nhö baàn ñaïo khoâng uoång coâng ñeán chôø ôû ñaây! Nhaïc Tieåu Tuaán ngöng maét nhìn laõo ñaïo tröôûng hoûi: – Khoâng bieát ñaïo tröôûng ñaïo danh xöng hoâ theá naøo? – Voâ Löôïng Thoï Phaät! Baàn ñaïo laø Phong Nam Sôn! Thaân Phi Quyønh nghe thì nhíu maøy chaán ñoäng, nghe noùi Phong Nam Sôn laø Chöôûng moân nhaân Voâ Löôïng kieám phaùi, veà kieám thuaät raát tinh thoâng môùi saùng laäp ra 619 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 620 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long moät moân kieám phaùi rieâng. Tuy khoâng haønh taåu Trung Nguyeân nhöng danh tieáng cuõng khoâng keùm gì caùc moân phaùi Trung Nguyeân, laàn naøy ñích thaân laõo ta daãn taùm ñeä töû ñeán ñaây tìm Nhaïc Tieåu Tuaán, neáu khoâng coù chuyeän gì lôùn quyeát khoâng khi naøo ñích thaân chöôûng moân nhaân ra maët. Nghó vaäy naøng lieàn ñöùng leân noùi: – Laõo ñaïo tröôûng laøm sao bieát chuùng toâi seõ ñi qua ñaây maø chôø saün ôû ñaây? Nhaát ñònh coù ngöôøi ñaõ thoâng baùo, daùm hoûi ngöôøi naøy laø ai? Phong Nam Sôn mæm cöôøi noùi: – Baàn ñaïo tìm Nhaïc thí chuû khoâng phaûi chæ môùi ngaøy hoâm nay, chieàu hoâm qua voâ tình doïc ñöôøng gaëp moät vò baèng höõu cho baàn ñaïo bieát Nhaïc thí chuû tröa nay seõ ñi qua ñaây, cho neân boïn baàn ñaïo môùi ngoài chôø ôû ñaây, quaû nhieân khoâng phí coâng laàn naøy! Laõo noùi raát uyeån chuyeån ñuû bieát laø khoâng muoán noùi thaúng ra taùnh danh ngöôøi kia. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Cöù theo khaåu khí cuûa ñaïo tröôûng thì hình nhö tìm taïi haï ñaõ laâu, khoâng bieát coù chuyeän gì? Phong Nam Sôn laïi cuùi thaáp ñaàu noùi thaúng: – Nghe noùi Nhaïc thí chuû coù moät thanh Mieân Thieát Nhuyeãn Kieám, coù theå cho baàn ñaïo möôïn xem qua? – Vaâng! Ñaïo tröôûng nhö muoán xem taïi haï xin daâng ra... Vöøa noùi chaøng vöøa laáy cuoän kieám ôû thaét löng trao ñeán cho ñaïo tröôûng. Phong Nam Sôn vöøa naém cuoän kieám treân tay thì maët ñaõ bieán saéc, nhìn chaêm vaøo maët chaøng hoûi: – Khoâng bieát Nhaïc thí chuû töø ñaâu maø coù thanh nhuyeãn kieám naøy? – OÀ ñaïo tröôûng truy vaán lai lòch cuûa noù, chaúng hay coù chuyeän gì quan troïng? Phong Nam Sôn khoâng ñaùp lôøi chaøng, laõo chæ aán nheï treân ñoác kieám. Chæ nghe soaït moät tieáng, löôõi kieám nhö con linh xaø meàm maïi löôùt ra, keâu leân nhöõng tieáng long coong. Coù ñieàu thanh nhuyeãn kieám luùc naøy muõi kieám ñaõ bò gaõy moät ñoaïn chöøng ba thoán, ñaây chính laø daáu tích Nhaïc Tieåu Tuaán ba laàn bò Toáng Traán Sôn ñaùnh gaõy kieám. Phong Nam Sôn laëng ngöôøi ñi moät luùc, boãng hai maét nhö hoûa tinh nhìn chaøng hoûi laïi: – Nhaïc thí chuû coù theå noùi cho bieát do ñaâu coù thanh kieám naøy khoâng? Nhaïc Tieåu Tuaán ñaùp: – Moät vò baèng höõu ñaõ taëng cho taïi haï! 620 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 621 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – OÃ theá ö? Nhaïc thí chuû coù theå cho bieát vò baèng höõu kia laø ai khoâng? Nhaïc Tieåu Tuaán hieän taïi kinh nghieäm giang hoà cuõng ñaõ nhieàu, nghe laõo truy hoûi thì thaàm nghó nhanh: – Xem ra thanh nhuyeãn kieám naøy coù quan heä maät thieát vôùi ngöôøi Voâ Löôïng kieám phaùi, ta laøm sao coù theå noùi ra teân hoï Truùc Thu Lan ñöôïc? Nghó roài chaøng noùi ngay: – Ñaïo tröôûng sao khoâng tröôùc heát noùi cho taïi haï bieát, vì sao laïi truy vaán lai lòch thanh kieám naøy? Phong Nam Sôn nheï gaät ñaàu ñaùp: – Chæ laø tìm kieám moät ngöôøi! Nhaïc Tieåu Tuaán laø ngöôøi thoâng minh cöù nhìn thaáy ñích thaân vò Chöôûng moân Voâ Löôïng kieám phaùi tìm ñeán chaøng ñeå truy cho ra moät ngöôøi, vaäy ngöôøi ñoù nhaát ñònh phaûi laø chuû nhaân cuûa thanh nhuyeãn kieám naøy roài chöù chaúng nghi? – Phaûi chaêng ngöôøi maø ñaïo tröôûng muoán tìm laø chuû nhaân cuûa thanh kieám naøy? Quaû nhieân thaáy Phong Nam Sôn gaät nheï ñaàu ñaùp: – Khoâng sai! Ngöôøi maø baàn ñaïo muoán tìm chính laø teä sö huynh Vuõ Nam Tieâu ngoaïi hieäu Nam Mang Tieàm AÅn. Nam Mang Tieàm AÅn Vuõ Nam Tieâu ngöôøi naøy Nhaïc Tieåu Tuaán chöa töøng nghe qua, chaøng chöa noùi gì thì Phong Nam Sôn noùi tieáp: – Giôø thì Nhaïc thí chuû ñaõ coù theå noùi cho baàn ñaïo bieát chöù? – Noùi gì? – OÀ baàn ñaïo nhaän thaáy Nhaïc thí chuû nhaân phaåm coát caùch phi phaøm nhaát ñònh laø ngöôøi cuûa danh moân chính phaùi, cho neân hy voïng Nhaïc thí chuû noùi cho bieát do ñaâu maø coù thanh kieám naøy? – AØ... Chaúng phaûi taïi haï ñaõ noùi thanh kieám naøy laø do moät vò baèng höõu taëng? Phong Nam Sôn noùi: – Theá nhöng Nhaïc thí chuû coøn chöa noùi ra ngöôøi taëng thanh kieám naøy... Roài khoâng ñôïi chaøng kòp leân tieáng laõo noùi tieáp ngay: – Coù leõ thí chuû coøn chöa bieát taát caû nhöõng thanh nhuyeãn kieám maø teä phaùi cheá ra ñeàu töø moät loaïi hôïp kim ñaëc bieät, khoâng nhöõng coù theå cheùm saéc nhö cheùm buøn maø thaân kieám nhö nhuyeãn meàm maïi raát khoù gaõy, cho neân teä phaùi töøng coù moät quy ñònh khoâng thaønh vaên baûn laø: Kieám coøn ngöôøi coøn kieám huûy ngöôøi vong... Moïi ngöôøi nghe vaäy thì chæ im laëng khoâng ai leân tieáng. Phong Nam Sôn laïi noùi: 621 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 622 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Teä phaùi coøn coù theâm moät quy luaät, ñeä töû teä phaùi khoâng ñöôïc ñeå ngöôøi laøm nhuïc, neáu nhö bò baïi kieám döôùi tay ngöôøi khaùc thì tröôùc heát duøng moät thuû phaùp ñaëc thuø ñeå huûy ñoaïn thaân kieám, sau ñoù töï tuyeät taâm maïch maø cheát theo kieám. Khi ñoù neáu teä phaùi thaáy ñoù laø ñieàu ñaïi nhuïc cho moân phaùi thì seõ xuaát ñoäng toaøn chuùng truy tìm ngöôøi naøy, cho duø ôû taän chaân trôøi goùc bieån teä phaùi cuõng nhaát ñònh röûa saïch moái nhuïc naøy... Nghe moät caâu naøy thì khoâng ít ngöôøi ruøng mình, chaúng ngôø ngöôøi cuûa Voâ Löôïng kieám phaùi chæ vì moät noãi nhuïc thua kieám maø coù theå höng sö ñoäng chuùng röûa nhuïc! Nhaïc Tieåu Tuaán ngöôïc laïi nghe vaäy thì chôït nhôù ñeán laàn ñaàu tieân Toáng Traán Sôn nhìn thaáy thanh kieám naøy ñaõ töøng khuyeân moät caâu laø thanh kieám naøy chôù neân duøng nhieàu, nguyeân laø vì beân trong noäi tình theá naøy. Phong Nam Sôn noùi ñeán ñoù thì thaàn saéc trôû neân nghieâm tuùc noùi tieáp ; – Nhaïc thí chuû hieän haún ñaõ roõ? Thanh kieám naøy ñaây chính laø baûo vaät hoä thaân cuûa teä sö huynh, vaäy maø thaân kieám ñaõ bò gaõy ñoaïn ñuùng ba thoán, noù bieåu thò cho bieát teä sö huynh ñaõ gaëp ñaïi naïn... – AÙi da nguy roài! Taïi sao laïi coù söï truøng hôïp nhö theá chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán giaät mình keâu leân roài laïi thaàm nghó: – Thanh nhuyeãn kieám naøy ba laàn bò Toáng ñaïi laõo gia duøng ñuõa ñaùnh gaõy, moãi laàn bò gaõy moät thoán, taát caû vöøa ñuùng ba thoán, chaúng ngôø laïi kheùo truøng hôïp vôùi choã boïn hoï huûy kieám! Phong Nam Sôn thaáy chaøng traàm laëng khoâng noùi gì thì nhìn chaøng laïi noùi theâm: – Ngöôøi cheát thaáy xaùc, baát luaän thanh kieám naøy ôû trong tay Nhaïc thí chuû thì thí chuû cuõng caàn phaûi coù söï giaûi thích vôùi teä phaùi. Do ñoù chæ caàn Nhaïc thí chuû noùi ra ngöôøi naøo ñaõ taëng thanh kieám naøy thì keå nhö vôùi Nhaïc thí chuû khoâng coøn traùch nhieäm gì. Ñöông nhieân teä phaùi luùc ñoù seõ tìm ñeán ngöôøi kia hoûi cho roõ chuyeän maø thoâi, ñieàu naøy ñaõ quaù roõ raøng, chæ mong Nhaïc thí chuû giuùp ñôõ cho teä phaùi. Noùi heát lôøi laõo ta chaép tay tröôùc ngöïc vaùi daøi toû yù thaønh khaån. Nhaïc Tieåu Tuaán voäi xua tay noùi: – Ñaïo tröôûng hieåu nhaàm roài, thanh kieám naøy bò huûy khoâng phaûi ôû trong tay leänh sö huynh. – OÀ vaäy thì ngöôøi naøo ñaõ huûy noù vaäy? – Chuyeän naøy noùi ra khaù daøi doøng... Baáy giôø chaøng ñaønh keå chuyeän tìm ñeán Toáng Traán Sôn, chæ vì ñeå hoaøn thaønh taâm nguyeän cuûa sö phuï cho neân phaûi ba laàn tieáp moät chieâu kieám cuûa laõo ta vaø bò laõo ta duøng chieác ñuõa ñaùnh gaõy ba laàn. Phong Nam Sôn mæm cöôøi noùi: – Nhuyeãn kieám cuûa Voâ Löôïng kieám phaùi cheá ra baèng moät loaïi hôïp kim ñaëc bieät 622 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 15. 623 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ñeán nhö danh kieám trong thieân haï coøn khoù huûy noåi noù, Toáng minh chuû quaû thaät laø kieám thuaät caùi theá, nhöng neáu chæ duøng moät chieác ñuõa ñaùnh gaõy ba laàn thì baàn ñaïo thaät khoâng daùm tin! Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ hôi böïc mình nghieâm maët noùi: – Lôøi taïi haï laø thaät haù phaûi caàn noùi doái ñaïo tröôûng? oOo 623 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2