Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 46

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

61
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 46', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 46

 1. 624 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Boán Möôi Saùu ÑÔN KIEÁM PHAÙ TRAÄN P hong Nam Sôn saéc maët vaãn laïnh nhieân tôï hoà nhö khoâng maáy tin töôûng ôû chaøng, laïi lyù luaän: – Haûo! Cöù xem nhö lôøi Nhaïc thí chuû laø thaät, coù nghóa laø luùc vò baèng höõu thí chuû taëng kieám thì kieám vaãn chöa gaõy, nhö theá laø teä sö huynh vaãn coøn taïi theá? Teä sö huynh coøn taïi theá, thì kieám naøy khoâng theå moät khaéc ly thaân, vaäy maø thanh kieám naøy roõ raøng naèm trong tay thí chuû, chuyeän naøy neân giaûi thích sao ñaây? Nhaïc Tieåu Tuaán nhuùn vai ñaùp: – Ñieàu naøy taïi haï khoâng bieát! – Do vaäy maø baàn ñaïo coù moät lôøi khuyeân chaân thaønh. Nhaïc thí chuû neân noùi roõ ra ngöôøi ñaõ taëng kieám cho thí chuû laø ai? Nhaïc Tieåu Tuaán thoaùng chuùt luùng tuùng noùi: – Ñieàu naøy taïi haï thaät khoù maø noùi ñöôïc, vaû laïi vò baèng höõu cuûa taïi haï gaàn ñaây töï nhieân maát tích, taïi haï chính ñang ñi tìm ngöôøi naøy. Ñaïo tröôûng neáu tin nôi taïi haï thì chôø ñeán khi taïi haï tìm ñöôïc vò baèng höõu naøy seõ hoûi roõ raøng, luùc aáy khoâng ngaïi ngaøn daäm maø ñeán quyù phaùi noùi roõ cho ñaïo tröôûng bieát, ñaïo tröôûng thaáy theá naøo? Phong Nam Sôn maët hôi giaän, gaèn gioïng noùi: – Nhaïc thí chuû ñaõ khoâng noùi ra, giôø coøn baûo laø quyù baèng höõu bò thaát tích, haù chaúng quaû laø xem baàn ñaïo laø ñöùa treû leân ba? – Nhöõng ñieàu taïi haï noùi ñeàu laø thaät tình, quyeát khoâng coù nöûa lôøi gian doái. Phong Nam Sôn maët caøng trôû neân laïnh luøng noùi: – Nhaïc thí chuû caàn bieát, teä phaùi truy tìm kieám vaø ngöôøi, khi naøo chöa truy ra heát noäi tình, quyeát khoâng ngöøng laïi. – Ñieàu naøy taïi haï bieát, theá nhöng... Phong Nam Sôn khoâng ñeå chaøng kòp noùi heát caâu, cöôùp lôøi noùi ngay: – Nhaïc thí chuû ñaõ bieát thì toát, tröø phi noùi ra teân hoï quyù baèng höõu, neáu xaùc thöïc coù chuyeän naøy, thì duø quyù baèng höõu coù thaát tích hay khoâng, thì teä phaùi cuõng phaûi truy tìm cho ra. Coøn neáu nhö Nhaïc thí chuû khoâng chòu noùi ra, thì teä phaùi ñaønh phaûi hoûi ñeán thí chuû. Nhaïc Tieåu Tuaán nhíu maøy noùi: – Nghe khaåu khí ñaïo tröôûng, tôï hoà nhö khoâng tin lôøi taïi haï? – OÀ, kieám naøy trong ngöôøi thí chuû, thí chuû caàn coù lôøi giaûi thích roõ raøng, lôøi naøy 624 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 625 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long cuûa baàn ñaïo ñaõ laø quaù chí tình! – Vaäy theo ñaïo tröôûng, neáu taïi haï khoâng theå giaûi thích roõ raøng thì phaûi laøm sao? Phong Nam Sôn öôõn ngöïc noùi lôùn: – Baàn ñaïo khoâng ngaïi gì maø xin noùi roõ, cöù theo quy luaät haønh söï cuûa teä phaùi, thì hieän taïi kieám naèm trong ngöôøi Nhaïc thí chuû, neáu kieám khoâng gaõy thì thí chuû caàn noùi roõ teä sö huynh hieän ôû ñaâu? Nhö kieám ñaõ gaõy thì thí chuû xin giao thi haøi cuûa teä sö huynh ra, ñoàng thôøi tam baùi taï toäi tröôùc thi haøi cuûa teä sö huynh! Hoà ñaïi nöông töùc giaän chen vaøo noùi: – Noùi theá maø nghe ñöôïc ö? – Thieän tai, thieän tai! Nöõ thí chuû thoâng caûm, ñaây voán laø quy luaät cuûa teä phaùi! Thaân Phi Quyønh töø ñaàu ñeán giôø chæ im laëng theo doõi, luùc aáy môùi leân tieáng noùi: – Chuyeän cuûa ñaïo tröôûng ngaøy hoâm nay, nhaát ñònh laø bò ngöôøi xui giuïc? Phong Nam Sôn chaép tay cuùi thaáp ñaàu noùi: – Thí chuû duøng hai chöõ xui giuïc naøy thaät khoâng thoûa ñaùng, kieám roõ raøng naèm trong ngöôøi Nhaïc thí chuû, roõ raøng laø khoâng giaû tí naøo? Thaân Phi Quyønh noùi: – Noùi vaäy ñaïo tröôûng quyeát khoâng chòu ngöøng laïi ngang ñaây sao? – Khoâng sai, baàn ñaïo khoå cöïc laâu nay môùi tìm ñöôïc Nhaïc thí chuû, roài töø trong ngöôøi Nhaïc thí chuû phaùt hieän thanh kieám cuûa teä sö huynh, haù coù theå boû qua khoâng truy cöùu ñeán cuøng? Thaân Phi Quyønh choáng naïnh hoûi: – Vaäy yù ñaïo tröôûng giôø muoán theá naøo? – AØ, baàn ñaïo ñaõ noùi qua, chæ caàn Nhaïc thieáu hieäp coù lôøi giaûi thích roõ raøng, neáu khoâng thì ñaønh giaûi quyeát baèng tyû ñaáu voõ coâng. Chæ caàn thaéng qua kieám traän cuûa teä phaùi, vaø thaéng ñöôïc thanh nhuyeãn kieám trong tay baàn ñaïo, thì noäi trong ba naêm teä phaùi quyeát khoâng truy hoûi ñeán chuyeän naøy. – Vaäy sau ba naêm roài thì sao? – Sau ba naêm, teä phaùi seõ coù ngöôøi ñeán tìm thoï giaùo! – Haûo, vaäy thì sau ba naêm, Tuaán ñeä ñeä ta seõ coù lôøi giaûi thích vôùi quyù phaùi. Thaân Phi Quyønh noùi roài chaép tay thi leã vôùi Phong Nam Sôn, doõng daïc noùi: – Hieän taïi tieåu nöõ xin lónh giaùo ñaïo tröôûng vaøi chieâu kieám phaùp. “Soaït” moät tieáng, kieám theo lôøi noùi ruùt ra khoûi voõ, Haøn Anh kieám khoâng theïn laø loaïi kyø binh baûo khí, saùng ngôøi laáp laùnh ñeán choùi caû maét. Phong Nam Sôn vöøa nhìn thaáy thanh kieám thì giaät mình la leân: 625 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 626 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Tuyeát Sôn Haøn Anh kieám! Coâ nöông laø moät trong Tuyeát Sôn Tam Anh? Hoà ñaïi nöông höø moät tieáng nheách maét noùi: – Bieát roài sao khoâng xeùo ñi! Nhaïc Tieåu Tuaán voäi vaøng tieán leân moät böôùc caûn laïi noùi: – Quyønh tyû tyû, chuyeän naøy do tieåu ñeä maø ra, giôø ñaïo tröôûng ñaõ noùi quaù roõ, cöù ñeå tieåu ñeä giaûi quyeát. Noùi roài oâm quyeàn xaù daøi Phong Nam Sôn noùi lôùn: – Ñaïo tröôûng giôø coù theå traû kieám laïi cho taïi haï? Phong Nam Sôn thoaùng chuùt do döï noùi: – Nhaïc thí chuû löôïng thöù, thanh kieám naøy laø tín vaät cuûa teä phaùi, lyù ñöông nhieân phaûi thuoäc veà teä phaùi, xin tha loãi baàn ñaïo khoâng theå hoaøn traû. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe vaäy thì noåi giaän noùi: – Ñaïo tröôûng noùi theá khoâng ñuùng, vöøa roài ñaïo tröôûng roõ raøng noùi laø chæ möôïn xem, maø ñaõ möôïn thì phaûi traû môùi ñuùng ñaïo lyù, sao giôø ñaïo tröôûng coù theå nguïy bieän nhö theá döôïc? – A, luùc aáy muoán xem laø vì baàn ñaïo coøn chöa daùm xaùc ñònh laø kieám cuûa teä phaùi, nhöng nay ñaõ xaùc ñònh ñuùng noù laø kieám cuûa teä phaùi, baàn ñaïo thaân nhaäm Chöôûng moân töï nhieân coù quyeàn thaâu hoài noù laïi. – Höø, kieám naøy cuûa vò baèng höõu taïi haï taëng, taïi haï hoaøn toaøn khoâng bieát noù laø kieám cuûa quyù phaùi... – Khoâng sai, theá nhöng giôø thì Nhaïc thí chuû ñaõ chaúng phaûi bieát roài ñoù sao? Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy ñoái phöông cöù töøng böôùc böùc eùp mình thì khoâng coøn nhaãn nhòn noåi, baây giôø maët öûng ñoû leân töùc giaän theùt lôùn: – Caùc ngöôi thaät quaù quaét, cho duø laø bieát kieám naøy cuûa quyù phaùi, nhöng kieám ñaõ laø möôïn thì nhaát ñònh phaûi traû chöù? Huoáng gì ñaïo tröôûng ñaõ noùi roõ, theo quy luaät quyù phaùi, taïi haï phaûi tieáp kieám ñaïo tröôûng? Naøo, traû ñaây! Nhaân trong luùc phaãn khí töùc giaän, chæ muoán laáy laïi thanh kieám maø Truùc Thu Lan ñaõ taëng cho chaøng, chaøng chìa maïnh tay ra theo baûn naêng. Khoâng ngôø, luùc naøy Phong Nam Sôn tay phaûi ñang naém thanh nhuyeãn kieám khoâng duøng löïc nhieàu laém, ñoät nhieân caûm thaáy moät luoàng haáp löïc maïnh “Vuø” moät tieáng, thanh kieám khoâng caùnh maø töï bay vuoät khoûi tay laõo bay veà phía Nhaïc Tieåu Tuaán. Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng hoaøn toaøn khoâng bieát chuyeän gì ñaõ xaûy ra, chaøng thaáy thanh kieám boãng bay veøo ñeán tröôùc maët mình, thì giaät mình thoaùi lui moät böôùc ñöa tay choäp baét. 626 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 627 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Phong Nam Sôn laø tay laõo luyeän giang hoà, sau thoaùng ngôù ngöôøi thì trôïn maét kinh ngaïc laãn chaán ñoäng vì ñaõ hieåu ra chuyeän gì, thaàm nghó nhanh: – A, khoâng ngôø tieåu töû naøy coøn treû nhö vaäy maø ñaõ luyeän noäi coâng ñaït ñeán Caùch khoâng haáp vaät. Laõo laáy laïi bình tónh cöôøi lôùn noùi: – Moät chieâu naøy ñuû thaáy Nhaïc thieáu hieäp ñaõ luyeän thaønh Phaät moân Tieáp daãn thaàn coâng, baàn ñaïo boäi phuïc voâ cuøng, nhöng cuõng nguyeän tieáp thí chuû vaøi chieâu tuyeät hoïc! Noùi roài saûi böôùc ñi nhanh ra khoaûng saân roäng tröôùc maët quaùn röôïu. Luùc naøy, caû Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Thaân Phi Quyønh cuõng khoâng khoûi kinh ngaïc ñöa maét nhìn nhau, nhöng nghe moät caâu cuûa Phong Nam Sôn, tôï hoà nhö chuyeän ñaõ quaù roõ raøng. Chaøng luùc ôû Vónh Traán Töï ñöôïc Ñaïi Giaùc ñaïi sö duøng Tieáp daãn thaàn coâng ñaïo daãn hai luoàng kình löïc cöïc maïnh cuûa Thaát Coâng vaø Baùt Coâng ñang löu chuyeån lieân tuïc trong maïch Nhaâm Ñoác hoøa cuøng chaân khí baûn nguyeân cuûa chaøng. Luùc aáy chaân khí cuûa chaøng phuùt choác taêng leân gaáp möôi laàn, ít nhaát cuõng ñaït ñeán baûy möôi naêm coâng löïc, chính ñaïo löïc cöïc kyø thaâm haäu naøy ñaõ löu tröõ laïi Tieáp Daãn Thaàn Coâng maø Ñaïi Giaùc ñaïi sö thi trieån, khieán ñaïi sö baèng caùch naøo cuõng khoâng thaâu veà heát ñöôïc. Ñoù laø nguyeân do taïi vì sao trong ngöôøi chaøng laïi coù Tieáp daãn thaàn coâng. Thaân Phi Quyønh nghó ra döôïc ñieàu naøy thì loøng caøng möøng cho chaøng, khoâng ngôø trong hoïa laïi ñaéc phuùc maø phuùc caøng haäu hænh nhö vaäy. Naøng töï nhieân khoâng lo laéng gì cho chaøng nöõa, chæ nhìn chaøng baèng caùi nhìn trìu meán ñaày tin töôûng. Nhaïc Tieåu Tuaán chæ nhuùn vai cöôøi lôùn noùi: – Taïi haï chöa töøng luyeän qua Tieáp daãn thaàn coâng! Vöøa noùi chaøng vöøa böôùc chaân ra khoûi quaùn röôïu. Taùm gaõ ñaïo só kia vaø caû boïn Thaân Phi Quyønh ñeàu luïc tuïc theo sau ra ngoaøi. Moät trong taùm ñaïo só kia tieán leân tröôùc maët Phong Nam Sôn thi leã cung kính noùi: – Chöôûng moân taïm thôøi ñeå chuùng thuoäc haï baøy traän, chöøng naøo Nhaïc thí chuû qua ñöôïc kieám traän boån moân roài thì tieáp kieám Chöôûng moân! Phong Nam Sôn tay vuoát raâu thoaùng chuùt traàm ngaâm suy nghó. Nhöng gaõ ñaïo só kia noùi tieáp ngay: – Chöôûng moân, ñaây coøn laø quy ñònh cuûa boån phaùi, chöa thoâng qua ñöôïc kieám traän thì khoâng ñöôïc giao thuû vôùi Chöôûng moân, hy voïng Chöôûng moân thuaän loøng cho pheùp! Phong Nam Sôn ngöôùc maét leân nhìn gaõ noùi: – Nhaïc thí chuû tuy tuoåi coøn treû, theá nhöng ñaõ luyeän thaønh Tieáp daãn thaàn coâng ñuû 627 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 628 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long thaáy nhaát thaân coâng löïc ñaït ñeán thaëng thöøa, chæ e kieám traän boån phaùi khoâng laøm gì noåi. Gaõ ñaïo só cuùi ñaàu noùi: – Ñeä töû seõ doác toaøn löïc öùng phoù! – AÙi, thoâi ñöôïc, caùc ngöôi phaûi heát söùc caån thaän môùi ñöôïc! – Ñeä töû tuaân meänh! Noùi roài gaõ quay laïi chaép tay tröôùc ngöïc thi leã noùi vôùi Nhaïc Tieåu Tuaán: – Nhaïc thí chuû vöøa roài ñaõ nghe teä Chöôûng moân noùi qua, chæ caàn thí chuû qua noåi kieám traän teä phaùi, thì coù theå giao thuû cuøng Chöôûng moân nhaân. Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng oâm quyeàn ñaùp leã noùi: – Taïi haï ñaõ noùi roài, seõ tieáp nhaän quy luaät cuûa quyù phaùi, coù ñieàu khoâng bieát ñaïi sö huynh xöng hoâ... Gaõ ñaïo só cuùi ñaàu noùi ngay: – Baàn ñaïo Lyù Nguyeân Duõ, chuû trì kieám traän teä phaùi. Nhaïc Tieåu Tuaán oâm quyeàn xaù daøi laàn nöõa noùi: – Ñaïo huynh xin cöù baøy traän! Lyù Nguyeân Duõ quay ngöôøi laïi phaùt tay ra hieäu moät caùi, laäp töùc thaáy baûy gaõ ñaïo só coøn laïi chaïy nhanh tôùi sau löng gaõ xeáp thaønh boán caëp treân moät truïc thaúng. Caëp ñaàu tieân chính laø do Lyù Nguyeân Duõ vaø moät gaõ ñaïo só khaùc. Nhaïc Tieåu Tuaán nhìn boïn hoï baøy traän thì hôi ngaïc nhieân, chaøng töøng nghe noùi ñeán kieám traän coù La Haùn Traän cuûa Thieáu Laâm, Thaùi Cöïc Kieám Traän cuûa Voõ Ñöông uy löïc raát manh. Theá nhöng, ñaõ noùi ñeán kieám traän töùc laø do nhieàu tay kieám thuû lieân hoaøn laïi vôùi nhau theo moät quy luaät naøo ñoù ñeå taïo thaønh moät söùc maïnh toång hôïp maø thöôøng thì theá traän lieân hoaøn. Nhö tröôùc maët, chæ thaáy boïn hoï ñöùng thaønh haøng doïc thaønh boán caëp, tôï hoà nhö khoâng chuùt lieân hoaøn naøo, hoaëc coù thì cuõng khoù phaùt huy uy löïc cuûa nhau. Chaøng dang coøn ngôù ngöôøi, thì Lyù Nguyeân Duõ ñaõ chaép tay noùi: – Kieám traän boån phaùi ñaõ baøy xong, xin môøi Nhaïc thí chuû ñoäng thuû. Laáy thôøi gian moät tuaàn höông laøm giôùi haïn, chæ caàn Nhaïc thí chuû thoâng qua traän naøy laø coi nhö thaéng. Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu ñaùp: – Haûo, taïi haï lónh yù! Lyù Nguyeân Duõ lieàn laáy ra moät chieác hoäp goã, môû hoäp naém moät neùn nhang ñoát leân roài caém beân saân, ñoaïn quay trôû laïi ñöùng vaøo vò trí cuõ noùi: – Nhaïc thieáu hieäp xin phaù traän! Nhö vaäy laø ñaõ roõ, yù ñoái phöông laø chæ caàn chaøng vöôït qua ñöôïc boán caëp naøy thì xem nhö phaù xong traän, neáu theá thì chöøng nhö khoâng khoù? 628 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 629 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Chaøng naém kieám oâm quyeàn noùi: – Taïi haï ñaéc toäi! Noùi roài chaøng saûi chaân böôùc tieán tôùi, ñuùng luùc chaøng ñoäng thaân, thì Lyù Nguyeân Duõ cuøng theâm gaõ ñaïo nhaân kia boãng taùch ra laøm hai, daït ra taïo thaønh theá chaân vaïc. Ñoái phöông roõ raøng taùch ra taïo thaønh moät cöûa quan, tónh laäp chôø ñôïi Nhaïc Tieåu Tuaán xoâng qua. Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy ñoái phöông baøy theá kieám traän, theá nhöng boû hôû khoâng thaáy naém kieám, ñeán khi chaøng böôùc leân moät böôùc, môùi chôït hieåu ngöôøi cuûa Voâ Löôïng kieám phaùi ñeàu söû duïng nhuyeãn kieám. Caên baûn kieám cuoán troøn trong tay, ñeán luùc caàn thieát thì môùi vung kieám taán coâng, theá raát lôïi haïi. Luùc naøy chaøng coøn caùch boïn hoï ñeán boán naêm xích, ñaây chöa phaûi laø khoaûng caùch xuaát thuû thuaän lôïi, beøn saán theâm moät böôùc, ñoái phöông vaãn tónh laäp baát ñoäng, nhöng ñoái phöông laø ngöôøi baøy traän chôø ñôïi, chaøng laø ngöôøi xoâng phaù traän, khoâng theå döøng chaân ñöôïc, lieàn saán theâm moät böôùc nöõa. Ñuùng luùc aáy, chæ nghe Lyù Nguyeân Duõ theùt lôùn: – Nhaïc thí chuû caån thaän! Tieáp lieàn, thaáy caëp ñaàu tieân ngöôøi ra quyeàn, ngöôøi ra chöôûng nhaèm thöôïng, trung, boå hai nôi ñaùnh tôùi. – Quaùi! Voâ Löôïng kieám traän ra chieâu sao laïi duøng quyeàn, chöôûng taán coâng? Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy mình naém kieám, coøn ñoái phöông thì laïi boû kieám duøng quyeàn chöôûng thì baát giaùc hôi luùng tuùng khoù xöû, chaân traùi luùc aáy vöøa ñònh saán leân voäi thu veà, ñoàng thôøi haäu thoaùi nöûa boä laùch ngöôøi neù höõu chöôûng, ñoù laø vì ñoái phöông tuy ñaùnh chöôûng, nhöng trong tay coøn naém khoanh kieám, sôï beân trong coù giaû traù, xuaát lieàn moät theá Thanh Long Thaùm Traûo ngheânh ñaåy taû quyeàn beân traùi. Chuyeän keå thì daøi, thöïc teá chæ trong moät caùi ñöa chaân leân roài ruùt nhanh veà nhaûy ra trong nhaùy maét, ñuùng khi chaøng traùnh chöôûng beân phaûi ñaåy qua beân traùi, thì gaõ ñaïo só beân phaûi baèng theá Du Long Dieãu Boä löôùt tôùi saùt ngöôøi chaøng, xoeït moät tieáng keøm theo aùnh theùp loùe leân, roõ raøng ñoái phöông ñaõ xuaát kieám. Ngöôøi naøy ra kieám, ñuùng chính luùc Nhaïc Tieåu Tuaán xoay ngöôøi thoâi thuû ñaåy theá quyeàn cuûa Lyù Nguyeân Duõ ra, caên baûn ñaõ bò hôû söôøn beân phaûi, chæ khi nghe tieáng kieám theùp bung ra keâu leân chaøng môùi bieát. Thöïc teá, Nhaïc Tieåu Tuaán coá tình ñeå hôû söôøn beân phaûi cho ñoái phöông taán coâng vaøo, chaøng nghe tieáng gioù thì mæm cöôøi, chaúng quay ñaàu lui maø kieám trong tay phaûi khoaùt moät ñöôøng baät ra ngoaøi. Ñuùng luùc naøy thì Lyù Nguyeân Duõ cuõng ñaõ xuaát kieám taán coâng tieàn boä, nhö vaäy ñoái phöông tieàn haäu hai kieám ñaõ taïo thaønh the goïng kìm. Boïn hoï xuaát chieâu vöøa nhanh vöøa ñoät ngoät, nhöng ñoái vôùi Nhaïc Tieåu Tuaán caøng nhanh hôn. 629 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 630 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Chæ nghe lieàn hai tieáng coong coong tröôùc sau nhö cuøng luùc, moät ñöôøng kieám khoaùt troøn cuûa chaøng ñôõ baät hai thanh kieám cuûa boïn hoï ra ngoaøi. Lyù Nguyeân Duõ vaø gaõ ñaïo só kia khoâng theå tin ñöôïc, khi kieám chaïm nhau, boïn hoï caûm nhaän moät luoàng kình löïc cöïc kyø huøng maïnh chaán ñoäng ngöôïc laïi thaân kieám, khieán töø tay leân ñeán vai teâ buoát, suyùt nöõa thì kieám vuoät khoûi tay, caû ngöôøi coøn bò kình löïc chaán thoaùi lui ba böôùc môùi ñuùng vöõng. Laïi noùi, khi caëp ñaàu tieân baét ñaàu ñoäng thuû, thì ba caëp coøn laïi laäp töùc xuaát kieám muùa tít leân taïo thaønh ba quan aûi ñaày aùnh kieám. Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy caëp ñaàu tieân bò ñaùnh daït ra, thì ñöùng yeân khoâng taán coâng nöõa, chaøng hôi thaáy laï thaàm nghó: – Chaúng leõ cöûa ñaàu tieân boïn hoï ñaõ cho thoâng qua? Nghó roài thuaän ñaø xoâng tôùi vung kieám taán coâng caëp thöù hai, quaû nhieân khoâng thaáy boïn hoï ra tay, trong loøng chaøng khaép khôûi möøng, nghó khoâng ngôø kieám traän Voâ Löôïng kieám phaùi laïi ñôn giaûn nhö vaäy. Cuõng chæ baèng moät chieâu chaøng böùc ñöôïc caëp thöù hai thoaùi ra ngoaøi, nhöng laàn naøy coøn laïi hai caëp ñoät nhieân tieàn haäu taïo thaønh theá yû doác cuøng xoâng tôùi chuû ñoäng taán coâng chaøng. Moãi löôõi kieám nhö boán con linh xaø phaân laøm boán höôùng taán coâng oà aït, boïn hoï nhaân hoïc ñöôïc kinh nghieäm thua cuûa hai caëp tröôùc, cho neân laàn naøy ra chieâu nöûa ñöôøng thì ñeàu bieán aûo kyø dieäu, maø khoâng chieâu naøo gioáng chieâu naøo. Nhaïc Tieåu Tuaán kieám ra chieâu hoùa giaûi raát nhanh, nhöng nhanh gì cuõng chæ hoùa giaûi ñöôïc chieâu thöù hai, thì chieâu thöù ba, thöù tö cuõng ñaõ ñeán beân. Maø heã khi thaáy kieám chaøng löôùt tôùi laø boïn ngöôøi kia thaâu kieám, nhaát quyeát khoâng tröïc tieáp ngheânh chieâu cuûa chaøng. Thaønh nhuyeãn kieám trong tay Nhaïc Tieåu Tuaán cuøng luùc cöông luùc nhu, linh lôïi nhö thaàn long dieãu vaãn, nhöng trong ñaùm linh xaø cuõng khoù thoaùt ra noåi. Qua moät hoài, Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy ñoái phöông coâng cuõng khoâng coâng, thuû cuõng khoâng thuû, caên baûn chæ duøng luaân xa chieán ñeå keùo daøi thôøi gian, chaøng nghó thôøi gian chæ giôùi haïn trong moät tuaàn höông, neáu ñaáu laâu thì taát thua. Nghó vaäy, lieàn thay ñoãi chieán thuaät, thi trieån thaân phaùp kyø aûo, Tî kieám thaân phaùp nhanh nhö chôùp coâng tôùi ngöôøi beân phaûi, nhöng chaân vöøa khoaùt boä, hoát nhieân löôùt trôû laïi ngöôøi beân traùi, goïi laø döông Ñoâng kích Taây. Laàn naøy quaû nhieân coâng hieäu, khieán traän kieám cuûa ñoái phöông bò roái loaïn, gaõ beân traùi khoâng kòp trôû tay, luyùnh quyùnh ñaønh phaùt kieám ngheânh ñôõ. Keng moät tieáng, keøm theo tieáng reân nhoû, roài caû ngöôøi daït ra ngoaøi, ñuùng luùc naøy ba gaõ ñaïo só coøn laïi coâng vaøo phía sau chaøng cöùu nguy ñoàng boïn. Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi thaàm, bieát boïn hoï ñaõ truùng keá, ñaûo thaân phaûn boä, kieám thuaän ñaø khoaùt moät ñöôøng keng 630 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 631 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long keng keng ba tieáng cuøng luùc ñaùnh baät tieáp ba kieám cuûa boïn hoï vôùi moät kình löïc kinh ngöôøi. Hieån nhieân coâng löïc cuûa chaøng luùc naøy uyeân thaâm khoân taû, vôùi boïn ñaïo só naøy caên baûn khoâng chòu noåi chaøng duø chæ ba thaønh coâng löïc. Chaøng caû ngöôøi y nhieân baát ñoäng, khoâng moät chuùt lay ñoäng nheï thaân hình, coøn boïn ñaïo só ñeàu bò ñaùnh baät ra ngoaøi ñeán baûy taùm böôùc, khi aáy thaáy phaù xong traän chaøng lieàn thaâu kieám veà. Nhöng chöa kòp quay ngöôøi boãng nghe tieáng kieám theùp löôùt gioù vuø vuø taán coâng tôùi, chaøng ngöôùc maét nhìn boãng kinh ngaïc la leân: – Ngöøng tay! Thì ra, luùc naøy ngöôøi taán coâng tôùi khoâng ai khaùc hôn laø Lyù Nguyeân Duõ vaø gaõ ñaïo só ñaàu tieân. Lyù Nguyeân Duõ döøng laïi hoûi: – Nhaïc thí chuû coù gì chæ giaùo? Nhaïc Tieåu Tuaán hoûi lôùn: – Taïi haï ñaõ ñaùnh baät taùm vò, xem nhö thoâng qua traän naøy roài chöù? Lyù Nguyeân Duõ cöôøi ñaùp: – Kieám traän teä phaûi coù teân laø Linh Xaø traän, tuy chæ taùm ngöôøi nhöng ñaàu tieáp vó, vó tieáp ñaàu, caên baûn khoâng ñaàu khoâng cuoái. Nhaïc thí chuû chöa phaù xong traän sao coù theå goïi laø thoâng qua ñöôïc? – OÀ, vaäy theo ñaïo huynh nhö theá naøo môùi ñöôïc coi laø phaù xong traän? – A, Nhaïc thieáu hieäp phaûi laøm sao khieán cho boïn baàn ñaïo khoâng coøn khaû naêng tieáp chieán, thì môùi coi laø phaù xong traän! – Thì ra laø theá! Nhaïc Tieåu Tuaán buoäc mieäng keâu leân, roài quay ñaàu nhìn thaáy neùn nhang ñaõ chaùy hai phaàn ba, chæ coøn theâm moät phaàn ba nöõa, baát giaùc vöøa giaän vöøa noä, cöôøi lôùn noùi: – Vaäy thì khoù gì? Thaân hình chaøng nhanh nhö chôùp xeït ñeán tröôùc ngöôøi Lyù Nguyeân Duõ, laõo muoán nhaûy lui traùnh cuõng khoâng kòp, chæ baèng moät theá caàm naõ thuû laõo luyeän ñaõ haát laõo ta vaêng ngöôïc ra ngoaøi xa caû hai tröôïng. Lyù Nguyeân Duõ khoâng theå ngôø noåi, baûn thaân gaõ chöa kòp nhaän ra ñieàu gì thì ñaõ bò haát nhö moät keû khoâng bieát voõ ngheä, laên loùc treân ñaát ñeán ñöùng leân cuõng khoâng noåi. Gaõ ñaïo só beân phaûi thaáy ñoàng boïn bò nguy thì chaúng tính toaùn gì, vung kieám ñaâm tôùi. Nhaïc Tieåu Tuaán ñoâi xong Lyù Nguyeân Duõ, bieát ñoái phöông seõ coâng vaøo, lieàn 631 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 632 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long quay nghieâng ngöôøi ra kieám vôùi kình löïc ñeán baûy thaønh noäi löïc.”Keng” moät tieáng, gaõ ñaïo só chæ thaáy moät coå noäi löïc chaán ñoäng khoân taû, ñeán caû nöõa ngöôøi teâ buoát, chaân thoaùi lui khoâng töï chuû, kieám vuoät khoûi tay bay ra ngoaøi xa. Nhaïc Tieåu Tuaán tôï nhö thieân thaàn giaùng xuoáng, nhaùy maét ñaõ haï hai teân ñaàu, roài khoâng cho caëp thöù hai kòp coâng tôùi, caû ngöôøi chaøng löôùt ñeán vung tay choäp tieáp moät teân beân traùi, haát vaêng ra ngoaøi. Gaõ ñaïo só nhìn thaáy hai ñoàng boïn bò ñaùnh vaêng ra ngoaøi coøn chöa kòp heát kinh ñoäng, luùc naøy ra kieám cuõng khoâng kòp, chæ ruù leân moät tieáng ngöôøi bay nhö chieác laù. Tieáp lieàn ñoù ba kieám coâng tôùi, Nhaïc Tieåu Tuaán chæ vaän kình löïc vaøo kieám tieáp ñôõ nheï moät caùi, “Keng keng keng... maáy tieáng, kieám bay tôi taû, caû boïn ñaïo só ñöông nhieân khoâng theå ñòch laïi noåi vôùi thaàn löïc cuûa chaøng, huoáng gì luùc naøy chaøng ñang phaùt noä ra tay? Naêm teân coøn laïi, nhaùy maét ñeàu bò ñaùnh vaêng kieám, chæ nhö troø ñuøa. Nhaïc Tieåu Tuaán thaâu kieám laïi cöôøi ha haû quay ñaàu hoûi Lyù Nguyeân Duõ: – Lyù ñaïo huynh, kieám traän quyù phaùi giôø xem nhö thoâng qua roài chöù? Lyù Nguyeân Duõ maët taùi khoâng coøn gioït maùu, gaõ naèm mô cuõng khoâng theå tin noåi kieám traän Linh Xaø cuûa Voâ Löôïng kieám phaùi bò phaù trong nhaùy maét, maø xem ra thua coøn thaûm haïi nöõa laø khaùc. Nhöng kieám traän bò phaù ñaõ trôû thaønh söï thaät möôøi möôi tröôùc maët gaõ, gaõ chaép tay tröôùc ngöïc cuùi thaáp ñaàu thi leã noùi: – Nhaïc thí chuû coâng löïc thaâm haäu maïc traéc, kieám traän teä phaùi ñaõ bò phaù, thí chuû ñöông nhieân ñaõ thoâng qua! Thaân Phi Quyønh ñöùng ngoaøi xem xeùt, cuõng khoâng ngôø kieám traän cuûa Voâ Löôïng kieám phaùi bò chaøng phaù nhanh nhö vaäy, baát giaùc trong loøng vui möøng khoân xieát. Nhaïc Tieåu Tuaán quay sang chaép tay haønh leã Phong Nam Sôn noùi: – Hieän taïi xin ñaïo tröôûng chæ giaùo? Phong Nam Sôn naõy giôø theo doõi chaøng ra tay, baát giaùc buoät mieäng hoûi: – Chieâu kieám vöøa roài Nhaïc thí chuû söû duïng, baàn ñaïo maáy möôi naêm luyeän kieám chöa töøng ñöôïc chöùng kieán chieâu thöùc kyø aûo naøo tuyeät dieäu nhö vaäy, khoâng bieát coù phaûi laø kieám phaùp cuûa Thieân Sôn hay khoâng? Ñuùng vaäy, chieâu cuoái cuøng chaøng thi trieån ñaùnh vaêng naêm kieám cuûa naêm gaõ ñaïo só coøn laïi chính laø chieâu kieám maø Kim Thieát Khaåu ñaõ truyeàn laàn ñaàu tieân cho chaøng. Vôùi chieâu naøy chaøng ñaõ quaù thaønh thuïc, thaâu phaùt do taâm, bieán aûo tuøy nghi, chöøng nhö ñaït ñeán trình ñoä laáy yù xöû kieám, ngöôøi ngoaøi nhìn vaøo thì tôï hoà nhö moät caùi khoaùt tay maø thoâi. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe laõo ta noùi ñuùng chieâu kieám xuaát töø Thieân Sôn phaùi thì 632 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 633 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long khoâng khoûi kinh ngaïc, chaép tay noùi: – Nhaõn löïc cuûa ñaïo tröôûng thaät cao minh, chieâu kieám cuûa taïi haï ñuùng laø xuaát töø Thieân Sôn moân. Phong Nam Sôn nghe roài chaép tay tröôùc ngöïc cuùi thaáp ñaàu noùi: – Nhaïc thí chuû nhö ñaõ laø moân haï Thieân Sôn, xin thöù cho baàn taêng ñaéc toäi, nhöng baàn ñaïo chæ vì truy taàm thanh nhuyeãn kieám naøy cuûa teä sö huynh maø tìm ñeán ñaây, Nhaïc thí chuû nhö thöïc loøng noùi ra cho bieát lai lòch cuûa noù, thì baàn ñaïo töï nhieân ruùt lui ngay. Nhaïc Tieåu Tuaán oâm quyeàn noùi: – Ñaïo tröôûng ngoân troïng, taïi haï vöøa roài noùi ra ñeàu laø thöïc tình, moät vò baèng höõu ñaõ taëng kieám naøy cho taïi haï, nhöng ngöôøi aáy hieän taïi cuõng töï nhieân thaát tích khoâng bieát ñi ñaâu. Neáu ñaïo tröôûng tin taïi haï, thì xin heïn sau ba thaùng, taïi haï seõ coù lôøi phuùc ñaùp vôùi ñaïo tröôûng taïi quyù sôn. Phong Nam Sôn gaät ñaàu noùi: – Ñaõ laø moân haï cuûa Thieân Sôn, baàn ñaïo ñöông nhieân tin töôûng, vaäy baàn ñaïo xin caùo töø tröôùc! Nhaïc Tieåu Tuaán chaép tay vaùi daøi laàn nöõa noùi: – Ñaïo tröôûng yeân taâm, taïi haï ñaõ noùi nhaát ñònh seõ laøm! Phong Nam Sôn cung chaép tay tröôùc ngöïc thi leã laàn nöõa, roài quay ngöôøi boû ñi, boïn Lyù Nguyeân Duõ taùm ngöôøi cuõng luïc tuïc theo sau. Hoà ñaïi nöông thaáy boïn ñaïo só ñi roài môùi tieán leân cöôøi ha haû noùi: – Nhaïc töôùng coâng hoâm nay cho laõo baø ta döôïc khai nhaõn giôùi nheù! Thieân Sôn kieám phaùp thaät tuyeät dieäu, ta chæ thaáy töôùng coâng tuøy tieän vung tay moät caùi, vaäy maø khoâng ngôø ñaùnh baät boïn kia. Xuaân Phong chen vaøo noùi: – Hoà ma ma sao laïi noùi vaäy? Kieám phaùp cuûa Nhaïc töôùng coâng thaàn kyø maïc traéc, ñeán nhö Hoûa Linh Thaùnh Maãu coøn khoâng thaéng noåi ñaáy chöù! Hoà ñaïi nöông toeùt mieäng cöôøi heânh heách noùi: – Ñoù, ñoù... Chính vì noù uyeân thaâm kyø aûo, nhöng nhìn thì chaúng ra chieâu phaùp chöông ñieån, cho neân môùi caøng khoù hieåu, khoù haáp thu! Nhaïc töôùng coâng... Thaân Phi Quyønh khoâng ñeå cho baø ta noùi heát caâu, nhìn chaøng chaéc löôõi noùi: – Tuaán ñeä, chieâu kieám phaùp cuûa ñeä xuaát töø Thieân Sôn, kyø dieäu khoâng ai phaù noåi, theá nhöng moät chieâu caàm naõ thuû cuûa ñeä cuõng tuyeät dieäu kyø aûo khoâng keùm. Ta nhìn thaáy ñeä thi trieån noù nhieàu laàn, nhöng vaãn khoâng nhaän ra ñöôïc ñieåm naøo, chaúng leõ noù cuõng cuûa Thieân Sôn phaùi? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Tieåu ñeä cuõng khoâng bieát, naêm xöa khi sö phuï taïi haøn xaù daïy voõ cho ñeä thì daïy 633 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 634 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long moät chieâu choäp haát naøy ñaàu tieân. Gia phuï töøng noùi noù laø moät chieâu caàm naõ thuû tuyeät phaùp hôn taát caû nhöõng moân coâng phu caàm naõ khaùc, chæ daïy duy nhaát moät chieâu phoøng thaân nhôû khi bò ngöôøi ta hieáp ñaùp. Gia sö luùc aáy voán khoâng ñònh daïy voõ coâng gì theâm cho tieåu ñeä, sau naøy tieåu ñeä ñam meâ neân khaån caàu nhieàu laàn, gia sö môùi chòu truyeàn thuï tieáp, nhöng ñeàu laø caùc taùn thuû kieám phaùp, chöôûng phaùp. Cöù theo nhö gia sö keå, thì khi ngöôøi coøn treû du ngoaïn Chung Nam gaëp ñöôïc moät vò laõo nhaân truyeàn thuï chieâu naøy, nhöng khoâng bieát lai lòch cuûa laõo nhaân kia, cuõng khoâng bieát teân hoï. Laõo nhaân kia baûo raèng, sau khi khaûo chöùng taát caû caùc moân voõ coâng, thì moät chieâu caàm naõ naøy laø tuyeät dieäu nhaát, noù tôï hoà nhö laø moân Caàm Long Thuû cuûa Coân Loân, theá nhöng khoâng daùm ñoaùn chaéc nhö vaäy. Thaân Phi Quyønh nghe thì aø leân moät tieáng gaät ñaàu noùi: – Ta cuõng coù nghe gia gia noùi qua, moân Caàm Long Thuû cuûa Coân Loân chí tuyeät, khoâng ai phaù noåi. Theá nhöng ñaùng tieác noù ñaõ bò thaát truyeàn töø laâu, aø... Hay ñôïi ñeán luùc leân Tuyeát Sôn, Tuaán ñeä dieãn cho gia gia xem vaøi laàn, coù theå seõ nhaän ra chaêng? Noùi chuyeän ñeán ñoù, caû boïn ñaõ quay trôû laïi vaøo trong quaùn röôïu. Chuû quaùn thaáy khaùch trôû vaøo thì nieàm nôõ doùn tieáp cöôøi noùi: – Coâng töû, tieåu thö, xin duøng mì keûo nguoäi maát! Moïi ngöôøi lieàn ngoài vaøo baøn aên heát toâ mì cuûa mình, Töû Kim Tieâu laáy ra moät neùn baïc traû cho chuû quaùn haøo phoùng noùi: – Laõo chuû khoâng caàn thoái laïi! Ñoâi phu phuï chuû quaùn khoâng ngôø ñöôïc khaùch cho haäu hónh nhö vaäy, möøng maø kinh ngaïc, hoài laâu cuùi ñaàu caûm taï tieãn khaùch. Vöøa ra khoûi quaùn, chuaån bò leân ngöïa, boãng Thaân Phi Quyønh nhíu maøy ngoùng maét ra xa, roài goïi lôùn: – Hoà ma ma, xem ai ñeán kìa! Moïi ngöôøi ngaïc nhieân quay ñaàu nhìn, luùc naøy môùi nhaän ra hai boùng ngöôøi töø treân ñöôøng chaïy tôùi raát nhanh, Hoà ñaïi nöông aø leân moät tieáng noùi: – Xem ra thaân phaùp cuûa hai ngöôøi naøy khoâng teä tí naøo! Xuaân Phong noùi: – Chaúng leõ laïi laø tìm ñeán kieám chuyeän vôùi chuùng ta? Hoà ñaïi nöông höø moät tieáng choáng tay noùi: – Tröø phi boïn chuùng aên phaûi gan huøm maät gaáu môùi ñaùm ñoäng ñeán chuùng ta, höø... Laõo baø baø naøy nhaát ñònh beõ heát xöông chuùng ra! Noùi ñöôïc maáy caâu, ñaõ thaáy hai boùng ngöôøi kia ñeán gaàn roài, Töû Kim Tieâu ñaõ ngoài tröôùc xe, boãng phaùt hieän ra la leân: – A, boïn chuùng chính laø Cöûu Chæ La Haùn Chuùc Töôøng Phuø vaø Baùch Boä Thaàn 634 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 635 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Quyeàn Vieân Quaûng Kieät! Thaân Phi Quyønh nhíu maøy hoûi: – Boïn chuùng tìm ñeán ñaây laøm gì chöù? Baây giôø hai ngöôøi kia ñaõ ñeán tröôùc maët, chæ coøn caùch taàm boán naêm tröôïng thì döøng laïi, quaû nhieân laø Cöûu Chæ La Haùn vaø Baùch Boä Thaàn Quyeàn. Baùch Boä Thaàn Quyeàn chöa ñeán nôi, ñaõ chaép tay thi leã noùi lôùn: – Thaân coâ nöông xin chaäm chaân! Hoà ñaïi Nöông choáng tay saán tôùi moät böôùc haát haøm hoûi: – Hoï Vieân kia, ngöôi ñeán ñaây laøm gì? Baùch Boä Thaàn Quyeàn Vieân Quaûng Kieät böôùc leân theâm hai böôùc cuùi ngöôøi noùi: – Vieân Quaûng Kieät yeát kieán Thaân coâ nöông! Thaân Phi Quyønh chöa kòp ñaùp thì Hoà ñaïi nöông ñaõ ñöa caëp maét hình tam giaùc tröøng nhìn ñoái phöông vaø gaèn gioïng: – Hoï Vieân, laõo baø ñang hoûi ngöôi ñaáy! Vieân Quaûng Kieät hôi ngôù ngöôøi, cuõng chaû traùch ñöôïc, laõo ta thinh danh Baùch Boä Thaàn Quyeàn töø maáy möôi naêm nay, khoâng phaûi laø nhaân vaät taàm thöôøng, vaäy maø ngöôøi nhö Hoà Ñaïi nöông daùm lôùn lôøi ñöôïc hay sao? Roõ raøng laø choù yû theá chuû. Nhöng luùc naøy tröôùc maët Thaân Phi Quyønh ñöông nhieân haén khoâng daùm noåi xung noåi ñoùa, chæ quay ngöôøi nhìn Hoà ñaïi nöông moät caùi caát gioïng laïnh luøng hoûi: – Hoà ñaïi nöông, baø hoûi gì? – Höø, laõo baù hoûi ngöôi taïi sao daùm chaän ñöôøng chuùng ta? Cöûu Chæ La Haùn Chuùc Töôøng Phuø tieán leân tröôùc hai böôùc, chaép tay tröôùc ngöïc noùi: – Hoà laõo boà taùt ñaõ hieåu nhaàm roài, Vieân huynh vaø huynh ñeä chæ phuïng meänh ñeán baùi kieán Thaân coâ nöông maø thoâi! Hoà ñaïi nöông hoûi: – Phuïng meänh ai? Chuùc Töôøng Phuø ñaùp: – Toång hoä phaùp! Thaân Phi Quyønh nghe noùi chính anh reã mình phaùi ñeán thì baát giaùc hoûi: – Toång hoä phaùp phaùi ngöôi ñeán ñaây coù chuyeän gì? – Toáng hoä phaùp nhaän thaáy ñaõ gaàn ñeán ngaøy ñaïi hoäi Tròch Baùt, vaäy maø Nhò tieåu thö laïi trôû veà Tuyeát Sôn, khoâng phaûi coù hieàm khích gì vôùi Hoûa Linh Thaùnh Maãu sao? 635 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 636 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Do ñoù ñaëc phaùi huynh ñeä ñeán khuyeân Nhò tieåu thö nhanh quay laïi Trung Nguyeân. Hoà ñaïi nöông hoûi: – Ñaây laø haûo yù cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu sao? Thaân Phi Quyønh nghe baø ta hoûi moät caâu naøy töï nhieân giaät mình, xem ra chöøng nhö chính Hoûa Linh Thaùnh Maãu muoán caûn trôû khoâng ñeå naøng quay veà Tuyeát Sôn. Nhöng taïi vì sao baø ta laïi ngaên caûn? Ñaõ vaäy Kim Thieát Khaåu töøng noùi Tuyeát Sôn gaëp bieán, chaúng leõ chính Hoûa Linh Thaùnh Maãu ñaõ ngaám ngaàm baøy troø gì? Nghó ñeán ñoù, lieàn ngöôùc maét laïnh gioïng hoûi: – Caùc ngöôi ñeán ñaây, ñaïi thö ta coù bieát khoâng? Vieân Quaûng Kieät cöôøi cöôøi ñaùp: – Toáng hoä phaùp phaùi huynh ñeä ñeán ñaây, ñaïi tieåu thö cuõng bieát! – Theá coù thö khoâng? – Toáng hoä phaùp baûo chæ caàn boïn huynh töôøng trình tröôùc maët Nhò tieåu thö, neân khoâng vieát thö. Thaân Phi Quyønh cöôøi nhaït noùi: – Caùc ngöôi töôûng ta tin noåi sao? – Boïn huynh ñeä laøm sao daùm löøa Nhò tieåu thö! Cöûu Chæ La Haùn Chuùc Töôøng Phuø cuõng chaép tay tröôùc ngöïc nieäm Phaät noùi: – A Di Ñaø Phaät! Taïi haï ñaõ quy y tam baûo, thuï trì nguõ giôùi, ngöôøi Phaät moân khoâng daùm noùi doái! Hoà ñaïi nöông chæ tay haén nhe raêng cöôøi heânh heách noùi: – Haïng aùc taêng chaúng chöøa thòt choù nhö ngöôi maø cuõng xöng laø ñeä töû phaät moân! Haéc, haéc... Thaân Phi Quyønh maøy lieãu nhíu laïi laïnh gioïng noùi: – Xem ra caùc ngöôi coù yù ngaên caûn ñöôøng chuùng ta? Vieân Quaûng Kieät noùi: – Huynh ñeä khoâng daùm! Thaân Phi Quyønh noùi xong khoâng caàn ñeå yù ñeán boïn chuùng, quay ñaàu noùi: – Tuaán ñeä, chuùng ta leân xe! Vieân Quaûng Kieät noùi: – Nhò tieåu thö minh giaùm, Toång hoä phaùp ra leänh huynh ñeä ñeán ñaây, thöù nhaát cung kính khuyeân giaûi Nhò tieåu thö quay laïi, thöù hai laø môøi vò Nhaïc töôùng coâng naøy cuøng xuaát giaù ñoàng haønh. 636 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 637 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Giôø thì Thaân Phi Quyønh ñaõ roõ, boïn chuùng nhaát ñònh do Hoûa Linh Thaùnh Maãu phaùi ñeán caûn ñöôøng, baát giaùc phaãn noä traàm gioïng theùt lôùn: – Caùc ngöôi to gan! Vöøa ñuùng luùc aáy, boãng nghe moät gioïng aâm vang nhö saám daäy truyeàn laïi: – Nhò tieåu thö bôùt giaän, boïn chuùng ñuùng laø ñöôïc Toång hoä phaùp phaùi ñeán! Tieáp lieàn lôøi noùi, chæ thaáy moät laõo nhaân thaân hình thaáp luøn, aên vaän coå quaùi löng thaét daây ñai, hai maét traéng daõ, mieäng roäng, moâi daøy troâng caøng kyø quaùi. Theo saùt beân laõo nhaân kyø quaùi naøy laïi laø moät trung nieân phuï nhaân xem chöøng tuoåi ngoaøi ba möôi, aên vaän dieâm duùa choùi maét, maù phaán moâi son, löng ong oõng eïo, nhöng thaân phaùp quaû nhieân cuõng khoâng keùm gì laõo giaø kia. Cöù nhìn boïn hoï löôùt beân nhau, tôï hoà nhö hình vôùi boùng. Thaân Phi Quyønh kinh ñoäng quay ñaàu nhìn, boãng la leân: – Ñoaøn Baù Döông, laø ngöôi! Thì ra, laõo gia beùo troøn naøy chính laø Taû hoä phaùp phaùi Khoâng Ñoäng, Troïc Vó Long Ñoaøn Baù Döông. Trung nieân phu nhaân gaày oám theo saùt beân mình laõo laø baïn löõ cuûa laõo teân laø Vöu Nhò Nöông, baø ta luoân theo saùt beân ngöôøi Ñoaøn Baù Döông khoâng rôøi nöõa böôùc. Troïc Vó Long Ñoaøn Baù Döông maét nhö cöôøi maø khoâng cöôøi, gaät ñaàu ñaùp: – Chính laø huynh ñeä, Thaân coâ nöông khoâng thaáy kyø laï laém chöù? Noùi ñeán ñoù, boïn hoï hai ngöôøi ñaõ ñeán beân caïnh Vieân Quaûng Kieät vaø Chuùc Töôøng Phuø. Thaân Phi Quyønh chaúng hoaøi nghi gì trong loøng nöõa, haát haøm hoûi: – Hoûa Linh Thaùnh Maãu phaùi ngöôi ñeán ñaây laøm gì? Ñoaøn Baù Döông cöôøi nham hieåm: – Thaân coâ nöông ñoaùn sai roài, huynh ñeä phuïng meänh giaùo chuû ñeán môøi Nhaïc thieáu hieäp! Thaân Phi Quyønh giaät mình thaàm nghó: – Cöù nghe haén noùi, tôï hoà nhö Khoâng Ñoäng giaùo chuû Coâ Sôn chuû cuõng ñaõ haï sôn! Ñoaøn Baù Döông hôi ngöøng laïi roài cöôøi noùi tieáp: – Giaùo chuû nghe noùi Nhaïc thieáu hieäp laø ñaáng löông taøi ñôøi nay neân mong moûi dieän kieán, sôï hai vò Vieân huynh, Chuùc huynh ñaây khoâng môøi ñöôïc, neân phaùi theâm huynh ñeä theo ñeán ñaây. Tröôùc maët Nhò tieåu thö, cung thænh Nhaïc thieáu hieäp moät chuyeán ñaêng sôn! Thaân Phi Quyønh phaát tay aùo höø moät tieáng noùi kieân quyeát: 637 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 15. 638 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Taï muoán leân Tuyeát Sôn, ai daùm caûn ñöôøng ta? Ñoaøn Baù Döông cöôøi khung khuùc trong loøng hoïng noùi: – Nhò tieåu thö muoán hoài Tuyeát Sôn, ñöông nhieân khoâng ai daùm ngaên caûn, theá nhöng... – Theá nhöng sao chöù? Ñoaøn Baù Döông dua caëp maét cuù ñaày aùc yù nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán mæm cöôøi noùi: – Nhò tieåu thö hoài Tuyeát Sôn vôùi chuyeän cung thænh Nhaïc thieáu hieäp cuûa huynh ñeä chaúng lieân quan gì nhau! Lôøi naøy ñaõ quaù roõ, haén phaûi noùi thaúng raèng: – Ngöôi veà Tuyeát Sôn thì cöù veà, nhöng Nhaïc Tieåu Tuaán thì phaûi löu laïi ñaây! Baây giôø Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng nghe ra lôøi cuûa laõo ta, nhöng coù Thaân Phi Quyønh ra maët, chaøng chaúng leân tieáng noùi gì. Thaân Phi Quyønh laïnh luøng noùi lôùn: – Khoâng ñöôïc, Nhaïc ñeä phaûi theo ta leân Tuyeát Sôn. Trong ñoâi maét traéng daõ nhö caù cheát cuûa Ñoaøn Baù Döông loä chuùt luùng tuùng, göôïng cöôøi noùi: – Ñieàu naøy thaät khoù cho huynh ñeä. – Höø, khoù gì chöù? Ngöôi chæ trôû veà phuïc meänh baåm baùo raèng, ñeán môøi nhöng ngöôøi ta khoâng ñoàng yù! – Giaùo chuû leänh xuaát nhö son, ai daùm khoâng tuaân? Huoáng gì huynh ñeä töï thaân ñeán nôi, Nhaïc thieáu hieäp khoâng ñi khoâng ñöôïc, chæ coù ñieàu khoù nhaát cho huynh ñeä laø hieän taïi tröôùc maët Nhò tieåu thö, huynh ñeä... Laõo noùi ñeán ñoù coá tình boû löõng caâu noùi, roài cöôøi khuùc khuùc maáy tieáng trong hoïng. Thaân Phi Quyønh cöôøi nhaït noùi: – Bôûi vì Nhaïc Tieåu Tuaán laø nghóa ñeä cuûa ta, ta seõ baûo hoä cho Tuaán ñeä, ñuùng vaäy chöù? – Khoâng sai! Huynh ñeä chính nghó vaäy! – A, vaäy thì ngöôi yeân taâm. Tuaán ñeä muoán theo ngöôi ñi yeát kieán Sôn chuû hay khoâng thì tuøy haén quyeát ñònh, haù Thaân Phi Quyønh ta ngaên caûn ñöôïc? Nhöng giaû nhö Tuaán ñeä khoâng muoán ñi, ta quyeát khoâng nhuùng tay vaøo, Taû hoä phaùp ngöôi cöù vieäc laøm gì thì laøm! Ñoaøn Baù Döông nghe maø maët daâng leân, chöøng nhö chöa tin vaøo tai mình cöôøi, cuùi ngöôøi noùi: – Thaân tieåu thö nhaát ñònh khoâng nhuùng tay vaøo ö? 638 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 16. 639 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Chaúng sai. YÙ ta noùi nhö Taû hoä phaùp ngöôi môøi khoâng ñöôïc thì cöù duøng vuõ löïc cöôõng böùc Tuaán ñeä, ta quyeát khoâng nhuùng tay vaøo! Ñoaøn Baù Döông vui möøng khaép khôûi, chaép tay xaù daøi noùi: – Ña taï Thaân tieåu thö, chæ caàn tieåu thö coù moät caâu naøy laø ñuû! Thaân Phi Quyønh chæ cöôøi nhaït trong loøng khoâng noùi gì theâm, ñöông nhieân vöøa roài chính taän maét naøng chöùng kieán thaàn löïc cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán, loøng raát töï tin. Baèng vaøo moät laõo hoä phaùp cuûa Khoâng Doäng thì quyeát khoâng theå ñoäng noåi, duø chæ moät coïng loâng chaân cuûa chaøng, chöù ñöøng noùi ñeán chuyeän muoán baét! Ñoaøn Baù Döông quay ñaàu nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán, chæ thaáy chaøng khoanh tay an nhieân khoâng chuùt bieåu hieän treân maët thì hôi choät daï, chaép tay thi leã noùi: – Vöøa roài huynh ñeä noùi haún Nhaïc thieáu hieäp ñaõ nghe, giaùo chuû ngöôõng moä thieáu hieäp oai nghóa, neân môùi phaùi huynh ñeä ñeán tieáp giaù hoài teä sôn moät chuyeán, khoâng bieát yù Nhaïc thieáu hieäp theá naøo? Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi ñieàm nhieân noùi: – Taïi haï vaø quy giaùo chuû binh sinh khoâng heà quen bieát, laøm sao daùm laøm phieàn? Vaû laïi taïi haï ñaõ höùa vôùi Quyønh tyû tyû leân Tuyeát Sôn, chæ phieàn Ñoaøn laõo hoài baùo vôùi giaùo chuû, nhö ngaøy sau coù duyeân, taïi haï seõ töï ñeán baùi kieán. Ñoaøn Baù Döông traàm gioïng noùi: – Nhaïc thieáu hieäp vöøa roài cuõng nghe chính Thaân tieåu thö noùi, neáu thieáu hieäp ñoàng yù thì coâ ta cuõng khoâng ngaên caûn. Boån giaùo chuû ngöôõng voïng thieáu hieäp mong moûi muoán gaëp, hieän taïi ñang chôø taïi Hoaøng Sôn, ngöôøi trong voõ laâm caàu gaëp giaùo chuû cöïc khoå, thieáu hieäp haù laïi boû lôõ cô hoäi naøy? Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi mæm ñaùp: – Taïi haï ñaõ noùi khoâng theå khoâng ñi Tuyeát Sôn, quyù giaùo chuû coù thònh tình nhö vaäy taïi haï xin taâm lónh, nhöng khoâng theå ñi ñöôïc! Ñoaøn Baù Döông cöôøi leân ha haû, noùi: – Nhaïc thieáu hieäp neân bieát, xöa nay giaùo chuû xuaát leänh nhö sôn, khoâng ai coù theå nghòch caûi, thieáu hieäp toát nhaát neân suy nghó kyõ! Nhaïc Tieåu Tuaán caát tieáng cöôøi lôùn ñaùp ngay: – Taïi haï tuy haønh cöôùc giang hoà chöa laâu, nhöng cuõng ngoân xuaát nhö son, quyù giaùo chuû ra leänh Ñoaøn laõo ñeán môùi laø quyeàn cuûa quyù giaùo chuû, nhöng ñi hay khoâng laø quyeàn cuûa taïi haï. Ñoaøn laõo giôø xin phieàn chuyeån lôøi cuûa taïi haï veà baãm caùo vôùi quyù giaùo chuû. Vöu Nhö Thò töø ñaàu ñeán giôø ñöùng saùt beân ngöôøi Ñoaøn Baù Döông, baây giôø khoâng ñeå laõo kòp noùi, ñöa tay caûn laïi caét ngang: – Taû hoä phaùp cuûa ta aø! Nhaïc thieáu hieäp ñaõ khoâng muoán ñi thì thoâi! 639 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 17. 640 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Ñoaøn Baù Döông noùi: – Khoâng ñöôïc, giaùo chuû coù leänh cho laõo phu ñeán môøi, Nhaïc thieáu hieäp khoâng ñi, thì laõo phu laøm sao hoài sôn phuïc meänh? Noùi roài laõo ñöa ñoâi maét caù traéng daõ nhìn chaøng hoûi laïi: – Nhaïc thieáu hieäp thaät khoâng nghó laïi sao? Nhaïc Tieåu Tuaán nhuùn vai ñaùp: – Taïi haï ñaõ noùi heát, coøn gì phaûi suy nghó! – Haûo! Ñoaøn Baù Döông cöôøi gaèn maáy tieáng, gaät ñaàu noùi: – Thaân tieåu thö vöøa roài ñaõ noùi quyeát khoâng nhuùng tay vaøo chuyeän naøy. Nhaïc thieáu hieäp laïi cöï tuyeät khoâng ñi, thaät laø röôïu môøi khoâng uoáng ñoøi uoáng röôïu phaït! Nhaïc Tieåu Tuaán ngöôùc maét nhìn ñoái phöông cöôøi cöôøi hoûi: – Taïi haï tröôùc nay chöa töøng ñöôïc thöôûng thöùc röôïu phaït, khoâng bieát muøi vò theá naøo? – Haéc, haéc... Nhaïc thieáu hieäp khaåu khí khaù laém? Nhöng ñöøng töôûng khoâng môøi döôïc thieáu hieäp, laø Ñoaøn moã chòu boù tay! – Tuøy Ñoaøn laõo! – Haûo! Ñaõ theá Ñoaøn moã lónh vaøi chieâu tuyeät hoïc cuûa Nhaïc thieáu hieäp! Döùt lôøi, ngöôøi löôùt tôùi, xuaát tay traûo cho vaøo ngöôøi chaøng baèng theá Xích thuû phöôïc long. Troïc Vó Long Ñoaøn Baù Döông thaân phaän trong Khoâng Ñoäng cöïc cao, ñöông nhieân nhaát thaân voõ coâng khoâng noùi cuõng bieát theá naøo roài, ôû ñòa vò laõo thì thöôøng ngay ít khi töï thaân xuaát thuû. Khoâng xuaát thuû thì thoâi, ñaõ xuaát thuû taát coù chuyeän lôùn, maø laõo phaûi naém chaéc ñeán baûy phaàn môùi ñoäng chieán. Troïc Vó Long thaønh danh ñaõ maáy möôi naêm treân giang hoà, xöa nay cuõng ít gaëp ñoái thuû, töï nhieân laàn naøy ñoäng thuû tröôùc moät thieáu nieân khoâng laáy gì laøm xuaát saéc, laõo voán khoâng xem vaøo ñaâu, neân moät traûo cöïc nhanh nhöng duøng chæ ba thaønh coâng löïc. Chaúng ngôø Nhaïc Tieåu Tuaán ñeán chaân cuõng khoâng di ñoäng, khi tay traûo ñoái phöông saép chaïm tröôùc ngöïc, chaøng môùi nghieâng nheï nöûa ngöôøi treân neù traùnh. Nhaân vì khi taán coâng vaøo Ñoaøn Baù Döông thi trieån chieâu ñaõ nhanh, maø thaân phaùp caøng nhanh, neân sau moät chieâu rôi vaøo khoaûng khoâng thì song phöông gaàn nhö ñoåi vò. Ñoaøn Baù Döông noùi: – Nhaïc thieáu hieäp quaû nhieân thaân thuû baát phaøm! Mieäng noùi, tay laïi tung tieáp moät chöôûng thöù hai vaøo ngöïc chaøng. 640 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 18. 641 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Ñoaøn laõo quaù khen! Vöøa noùi tay vöøa töø töø ñaåy ra moät chöôûng ngheânh tieáp. Ñoaøn Baù Döông luùc môùi phaùt chöôûng, töôûng chaøng khoâng daùm choáng ñôõ, neân voán chæ duøng boán thaønh coâng löïc, khoâng ngôø thaáy chaøng daùm ra chöôûng tröïc tieáp ngheânh chieâu thì cöôøi thaàm trong loøng keâu leân: – Ngöôi muoán cheát, roài gia theâm ba thaønh coâng löïc vaøo chöôûng cuûa mình. Nhaïc Tieåu Tuaán ban ñaàu cöù ngôõ ñoái phöông chöôûng löïc chæ coù theá, thì cöôøi thaàm nghó: – Khoâng ngôø Taû hoä phaùp cuûa Khoâng Ñoäng cuõng chæ chöøng naøy...! Nhöng khi hai chöôûng tieáp nhau boäp moät tieáng, chaøng boãng caûm thaáy chöôûng löïc cuûa ñoái phöông taêng gaáp boäi, luùc naøy neáu muoán vaän löïc phaûn khaùng cuõng chaúng kòp. Theá nhöng, phaûi bieát chaøng luyeän thaønh Nghòch maïch thaàn coâng, khoâng caàn phaûi tuï löïc phaûn kích, maø chæ caàn gaëp phaûi ngoaïi kình thaâm nhaäp cô theå, thì laäp töùc coâng löïc khôûi tuï moät caùch töï nhieân. Ñoaøn Baù Döông khaép khôûi ñaéc yù, nhöng ñoät nhieân cuõng nhaän thaáy chöôûng löïc cuûa chaøng thieáu nieân naøy laäp töùc bieán thaønh cöông maõnh khoân töôûng, laõo giaät mình chöa hieåu ra ñieàu gì. Nhöng moät laõo kinh nghieäm giang hoà coù thöøa, ñöông nhieân öùng bieán kòp thôøi, laõo voäi ñeà tuï chaân löïc ñeán möôøi hai thaønh vaøo chöôûng. Noùi ra thì daøi, nhöng thaät söï hai chöôûng tieáp nhau, roài dieãn bieán trong caùi nhaùy maét, ñeán hít thôû moät hoài hoaøn khí cuõng khoâng kòp, chæ nghe bình theâm moät tieáng cöïc maïnh, caû ngöôøi Ñoaøn Baù Döông bò baén ngöôïc veà sau boán naêm böôùc, khí huyeát trong ngöôøi tôï hoà nhö muoán loaïn ñaûo. Laïi xem Nhaïc Tieåu Tuaán bình chaân nhö vaïi, treân moâi hieän nuï cöôøi, roõ raøng khoâng hao toån chuùt söùc löïc. Vöu Nhö Thò thaáy baïn löõ truùng thöông thì hoát hoaûng chaïy ñeán ñôõ laõo, chæ thaáy saéc maët Ñoaøn Baù Döông bieán ñeán maáy laàn, voäi reù gioïng hoûi: – Ñoaøn huynh, coù sao khoâng? Ñoaøn Baù Döông maét coøn ñôø ñaãn nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán tôï hoà nhö khoâng tin noåi chuyeän vöøa xaûy ra, moät thieáu nieân tuoåi ñoâi möôi maø coù theå tieáp noåi laõo moät chöôûng vôùi möôøi hai thaønh coâng löïc sau boán möôi naêm tu luyeän? Vaäy maø ñoái phöông khoâng maûy may ñoåi saéc maët, tôï hoà nhö trong ngöôøi thieáu nieân tieàm taøng moät thaàn löïc khoâng theå töôûng töôïng noåi! Vöu Nhö Thò thaáy baïn löõ coøn töùc thôû chöa noùi ñöôïc, thì reù gioïng la leân: – Hoï Nhaïc kia, ta seõ baàm ngöôi ra! Noùi roài, baø ta boû Ñoaøn Baù Döông moät mình, kieám ruùt khoûi voõ nhaûy xoâng vaøo Nhaïc Tieåu Tuaán. 641 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 19. 642 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoà ñaïi nöông lieàn phoùng ra chaän ñaàu, chæ tay la leân ; – Vöu yeâu nöõ, ngöôi daùm hoãn xöôïc! Vöu Nhö Thò theùt lôùn: – Ngöôi laø ai maø daùm caûn ta? – Haéc, haéc... Ñeán Hoà ñaïi nöông maø ngöôi cuõng khoâng bieát ö? Nhaïc Tieåu Tuaán saán tôùi caûn ñöôøng noùi: – Hoà ñaïi nöông, chuyeän naøy cuûa taïi haï, cöù ñeå taïi haï giaûi quyeát! Hoà ñaïi nöông nghe chaøng noùi vaäy môùi lui ra, Vöu Nhö Thò maët giaän tím tai noùi: – Ngöôi nhanh ruùt kieám ra! Luùc naøy Ñoaøn Baù Döông ñaõ traán tænh trôû laïi, laõo tieán leân noùi: – Vöu Nhò Nöông, baø nhanh lui ra! Nhaïc thieáu hieäp quaû nhieân thaân thuû phi phaøm, chuùng ta khoâng phaûi laø ñoái thuû! Noùi roài laõo quay maët chaép tay xaù daøi noùi vôùi Nhaïc Tieåu Tuaán: – Nhaïc thieáu hieäp thaân hoaøi tuyeät kyõ, thaàn löïc quaù nhaân, huynh ñeä quyeát khoâng chieám noåi thöôïng phong, xin caùo töø! Hieån nhieân, trong ñöôøng haønh cöôùc giang hoà, laõo chöa töøng ra chöôûng maø xuaát taän möôøi hai thaønh coâng löïc bao giôø. Cho neân bieát khoâng xöùng laø ñoái thuû cuûa chaøng môùi ñaønh xuoáng nöôùc chòu thua tröôùc ñeå haï ñaøi! Nhaïc Tieåu Tuaán voäi chaép tay noùi: – Ñoaøn laõo quaù khen, vöøa roài may Ñoaøn laõo nöông tay nhöôïng chieâu! Ñoaøn Baù Döông khoâng coøn maët muõi naøo ñeå noùi tieáp caâu thöù hai, xaù daøi maáy caùi nöõa roài quay ngöôøi löõng thöõng boû ñi. Vöu Nhö Thò nhìn chaêm Nhaïc Tieåu Tuaán rít leân: – Ñoaøn huynh ta coù chuyeän gì, thì ta tìm ngöôi thanh toaùn! Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi ñaùp: – Nhaïc Tieåu Tuaán luoân cung haàu phöông giaù! – Höø! Vöu Nhö Thò nguyùt daøi moät tieáng töùc giaän, roài quay ngoaéc ngöôøi nguùng ngoaûy chaïy theo chaân Ñoaøn Baù Döông. Boïn Cöûu Chæ La Haùn Chuùc Töôøng Phuø vaø Baùch Boä Thaàn Quyeàn Vieân Quaûng Kieät vöøa roài tôï hoà nhö ñaõ heát phaän söï cuûa chuùng, neân luùc naøy thaáy Taû hoä phaùp boû ñi, thì chuùng cuõng laäp töùc chuoàn nhanh. oOo 642 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2