Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 6

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

86
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 6

 1. 67 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Saùu LAM Y THIEÁU NIEÂN traø. T reân chieác baøn ñaù, moät chieác bình traø ñaát nung maøu gan gaø boùng loaùng vaø hai cheùn traø cheá taïo tinh xaûo, haún laø Lam y thieáu nieân ñang thöôûng thöùc danh Caùch ñoù khoâng xa moät chieác loø nhoû löûa ñang chaùy röïc, beân treân laø moät chieác aám ñoàng, nöôùc beân trong soâi leân suøng suïc nghe raát roõ. Thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ ñeán, Lam y thieáu nieân lieàn ñöùng leân cöôøi noùi: – Pha traø ñaõi khaùch, tieåu ñeä cung haàu ôû ñaây ñaõ laâu! Nhaïc Tieåu Tuaán oâm quyeàn hoûi ngay: – Huynh ñaøi coù lôøi môøi, khoâng bieát coù chuyeän gì chaêng? Lam y thieáu nieân chìa tay vaøo chieác gheá ñaù ñoái dieän noùi: – Phieàn ñeán Nhaïc huynh, môøi ngoài! Tuy laø ngöõ khí luùc naøy nhaát nhaát nghe ra khaùch khí leã soá, nhöng trong aùnh maét vaãn khoâng che giaáu ngaïo khí coá höõu. Nhaïc Tieåu Tuaán chaúng bieát taâm yù ñoái phöông môøi mình ñeán ñaây laøm gì, theá nhöng haén ñaõ khaùch khí leã maïo leõ naøo chaøng laïi khoâng roäng raõi, khi aáy böôùc vaøo ñình cöôøi noùi: – Taïi haï coøn chöa ñöôïc lónh giaùo toân tính ñaïi danh huynh ñaøi? Lam y thieáu nieân oâm quyeàn noùi: – Huynh ñeä môøi Nhaïc huynh ñeán, chuyeän baùo tính danh khoâng phaûi laø chuyeän caàn thieát! Teân tieåu boäc nhanh nhaåu pha traø roài roùt ra ñaày hai cheùn tröôùc maët boïn hoï môøi: – Nhaïc coâng töû, môøi duøng traø! – Ña taï! Nhaïc Tieåu Tuaán ngöôùc maët leân nhìn Lam y thieáu nieân noùi tieáp: – Noùi vaäy huynh ñaøi môøi taïi haï ñeán ñaây taát coù chuyeän quan troïng? – Ñuùng theá! Lam y thieáu nieân ñaùp goïn roài chìa tay noùi: – Tröôùc heát môøi Nhaïc huynh ngoài roài haõy noùi! Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng caàn khaùch khí nöõa, ngoài vaøo gheá noùi ngay: – Taïi haï ñang laéng nghe ñaây! 67 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 68 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Lam y thieáu nieân veû thong thaû, naâng cheùn traø leân noùi moät tieáng "môøi", roài nheï nhaáp moät nguïm traø môùi vaøo caâu chuyeän: – Chaúng hay Nhaïc huynh ngöôøi ñòa phöông naøo, laàn naøy ñeán Traán Giang laøm gì? Nhaïc Tieåu Tuaán hôi baát maõn trong loøng noùi: – Nhöõng ñieàu huynh ñaøi hoûi ñeàu laø chuyeän rieâng cuûa taïi haï, taïi haï coù caàn phaûi noùi khoâng? Trong aùnh maét Lam y thieáu nieân moät chuùt haøn quang hieän leân, laïnh gioïng noùi: – Ñöông nhieân laø caàn, huynh ñeä nghe noùi Nhaïc huynh ñeán Traán Giang coù vieäc, nhöng chaúng ngôø Nhaïc huynh chæ nghæ laïi moät ñeâm laø ñi ngay, khoâng bieát coøn muoán ñi ñaâu? Nhaïc Tieåu Tuaán laàn naøy thì phaät yù, nhíu maøy noùi: – Thaät kyø laï, taïi haï muoán ñi ñaâu thì coù lieân quan gì ñeán huynh ñaøi? Lam y thieáu nieân höø moät tieáng laïnh luøng: – Huynh ñeä môøi Nhaïc huynh ñeán ñaây quyeát khoâng coù aùc yù, muïc ñích chæ laøm saùng toû lai lòch Nhaïc huynh maø thoâi vaø ñeán Giang Nam naøy coù chuyeän gì? Huynh ñeä haûo yù maø khuyeân moät caâu, toát nhaát Nhaïc huynh neân thaät loøng noùi ra laø hôn! Roõ raøng trong caâu naøy ñaõ haøm aån yù ñe doïa, Nhaïc Tieåu Tuaán giaän trong loøng, noùi: – Huynh ñaøi ñeán tính danh cuõng khoâng chòu baùo ra, vaäy maø nhaát quyeát truy vaán haønh tung cuûa taïi haï, chaúng thaáy quaù laém sao? Taïi haï khoâng theå noùi, caùo töø! Döùt lôøi chaøng döùng phaét leân ngay. Lam y thieáu nieân cuõng ñöùng leân theo, quaùt lôùn: – Ñöùng yeân! – OÀ, huynh ñaøi muoán laøm gì ñaây? Lam y thieáu nieân trong maét loä hung quang, gioïng laïnh nhö baêng: – Ngöôi coøn chöa noùi roõ ra, maø töôûng rôøi khoûi ñaây ñöôïc sao? Nhaïc Tieåu Tuaán maët loä neùt giaän, traàm gioïng noùi: – Taïi haï vaø huynh ñaøi bình sinh khoâng quen bieát, vaäy maø huynh ñaøi moät möïc böùc eùp theá naøy thaät ra vì sao chöù? – Höø, vì haønh tung cuûa ngöôi raát khaû nghi! Nhaïc Tieåu Tuaán ngôù ngöôøi, laáp baáp la leân: – Haønh tung taïi haï coù gì khaû nghi? Lam y thieáu nieân nheách meùp cöôøi nhaït: – Ngöôi trong loøng thöøa bieát raát roõ! 68 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 69 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Taïi haï thaät khoâng hieåu, huynh ñaøi neân noùi roõ ra laø hôn! Lam y thieáu nieân laàn naøy thì buoâng tieáng cöôøi lôùn: – Toái hoâm qua ngöôi chôø ôû beán thuyeàn, xin ngoài nhôø thuyeàn cuûa bieåu muoäi ta qua soâng, thaâm taâm ngöôi coù yù gì höû? Nhaïc Tieåu Tuaán "aø" leân moät tieáng noùi: – Huynh ñaøi hieåu nhaàm, toái qua taïi haï vì ñeán beán thuyeàn ñaõ quaù khuya neân khoâng coøn thuyeàn qua soâng, may gaëp thuyeàn cuûa tieåu thö... – Thoâi, khoâng caàn phaûi noùi! Lam y thieáu nieân gaét leân caét ngang lôøi chaøng, tieáp: – Höø, ngöôi ñaõ bieát roõ lai lòch cuûa bieåu muoäi ta, ñaây chaúng phaûi laø ngöôi ñaõ ngaàm coù chuû yù? Nhaïc Tieåu Tuaán nhíu doâi maøy kieám kinh ngaïc noùi: – Huynh ñaøi sao laïi noùi leân lôøi naøy? – Chaúng leõ lôøi ta khoâng ñuùng? Noùi roài boãng thaáy tay gaõ khoaùt leân, "soaït" moät tieáng, trong tay ñaõ thaáy naém moät thanh tröôøng kieám, aùnh theùp xanh leø, quaùt lôùn: – Neáu ngöôi khoâng chòu noùi thaät ra, huynh ñeä ñaønh giöõ ngöôi laïi ñaây! Nhaïc Tieåu Tuaán ñoâi maøy vaãn nhíu chaët: – Huynh ñaøi muoán ñoäng thuû vôùi taïi haï? Lam y thieáu nieân maét loä saùt cô, gaät ñaàu ñaùp ngay: – Khoâng sai, ngöôi ñuùng laø röôïu môøi khoâng uoáng, laïi muoán uoáng röôïu phaït! Nhaïc Tieåu Tuaán löûa giaän tam tröôïng, gaèn gioïng: – Con ngöôøi huynh ñaøi xem ra khí chaát baát tuïc, sao laïi buoâng lôøi voâ traïng, haønh ñoäng ngoâng cuoàng? Lam y thieáu nieân thaùi ñoä khinh khænh noùi: – Ñoái vôùi haïng tieåu nhaân haù caàn noùi lyù? Huoáng gì ta ñaõ tieân leã haäu binh, xem ra cuõng ñaõ taän leã giang hoà, nghe noùi ngöôi thaân thuû baát phaøm, nhanh ruùt binh khí ra! – Taïi haï vaø huynh ñaøi xöa nay khoâng thuø, nay khoâng oaùn, côù sao huynh ñaøi nhaát ñònh böùc eùp taïi haï? Lam y thieáu nieân theùt lôùn: – Höø, ngöôi coøn chöa chòu ruùt binh khí, chôù traùch boån coâng töû haï thuû voâ tình! Noùi roài kieám chæa thaúng vaøo maét Nhaïc Tieåu Tuaán, khieán chaøng phaûi thoaùi lui moät boä, töùc giaän noùi: 69 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 70 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Huynh ñaøi thoâng minh lanh lôïi, taïi haï khoâng noùi heát lyù ñöôïc, ñaønh tuaân leänh haàu tieáp vaäy! Noùi roài ñöa tay vaøo thaét löng laáy thanh nhuyeãn kieám cuoän troøn maø Truùc Thu Lan taëng. "Keng" moät tieáng ngaân daøi, haøn quang phaùt ra, thaân kieám nhu nhuyeãn phuùt choác cöông thaúng nhö ngoïn buùt. Lam y thieáu nieân ban ñaàu cöù töï tin laø thaéng noåi Nhaïc Tieåu Tuaán, luùc naøy vöøa nhìn thaáy thanh nhuyeãn kieám trong tay ñoái phöông thì khoâng khoûi giaät mình thaàm keâu leân: – Tuyeät kieám! Nhaïc Tieåu Tuaán thaàn thaùi trôû neân thaûn nhieân: – Huynh ñaøi ñaõ muoán ñoäng thuû cuøng taïi haï, vaäy thì xin phaùt chieâu! Qua phuùt kinh ñoäng, Lam y thieáu nieân trôû laïi veû cöông ngaïo, noùi: – Nhaïc huynh caån thaän! Döùt lôøi, tay rung leân, ngoïn kieám phaùt chieâu Thanh Long Thaùm Huyeát ñieåm thaúng vaøo ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán. Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy ñoái phöông coâng vaøo moät kieám, cuõng lieàn khôûi ngoïn nhuyeãn kieám phaùt chieâu Phuø Vaân Du Cöûu hoùa giaûi chieâu kieám ñoái phöông. Chaúng ngôø Lam y thieáu nieân laø haønh gia duïng kieám, chieâu phaùt nöõa chöøng lieàn hoùa chieâu ñaùnh baät thanh kieám cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán, aùnh theùp loaùng leân nhanh nhö löu tinh haønh thuûy, tröïc ñieåm tôùi ngöïc chaøng. Lam y thieáu nieân ra chieâu nhanh, bieán chieâu caøng nhanh hôn, theá kieám laïi caøng kyø aûo thöïc neáu khoâng taän maét chöùng kieán khoù nghó moät thieáu nieân coøn treû tuoåi maø ñaõ duïng kieám ñaït ñeán trình ñoä ñoù. Nhaïc Tieåu Tuaán tuy sôû hoïc chaúng phaûi taàm thöôøng, theá nhöng kinh nghieäm chieán ñaáu coøn non keùm, khi aáy chaøng nghó ra ñoái phöông voán ñaõ ñoaùn tröôùc chaøng seõ ra chieâu nhö theá naøo. Luùc naøy nhìn thaáy tröôùc ngöïc bò hôû, aùnh kieám thì loaùng nhanh phoùng tôùi, chaøng hoát hoaûng voäi thoaùi boä nhöôïng chieâu. Naøo ngôø, Lam y thieáu nieân laõo luyeän chieán ñaáu, vöøa ra chieâu ñaõ bieát ñoái phöông seõ lui, moät kieám chöa duïng heát, tieáp lieàn moät kieám nöõa, nhö hình theo boùng ñaâm tôùi. Nhaïc Tieåu Tuaán luùc naøy nhaûy thoaùi lui thaân hình coøn chöa laäp oån treân ñaát, thì muõi kieám cuûa ñoái phöông tieáp lieàn ñaõ ñeán tröôùc ngöïc voâ cuøng nguy hieåm, chaøng chæ phaït thanh nhuyeãn kieám moät caùch baûn naêng ñaùnh baät thanh kieám ñoái phöông daït ra ngoaøi thoaùt hieåm. Nghó laø laøm, chæ nghe "cong" daøi moät tieáng keøm theo hoûa quang baén ra, roõ raøng 70 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 71 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long hai thanh kieám vöøa tröïc tieáp chaïm nhau. Tröïc tieáp ngheânh chieâu, ñöông nhieân Nhaïc Tieåu Tuaán thaát theá laø vì thaân hình coøn chöa traàm oån treân ñaát, thöù ñeán thanh kieám trong tay chaøng laø loaïi nhuyeãn kieám, taát nhieân caàn duøng nhieàu noäi löïc phaùt chuyeån vaøo thaân kieám ñeå ñoái chieâu, do vaäy hao toån coâng löïc khoâng ít. Sau tieáng theùp vang daøi ñoù, chaøng chæ caûm thaáy tay eâ aåm, ñoàng thôøi thanh nhuyeãn kieám tôï hoà nhö muoán bay vuoät khoûi tay, caû ngöôøi khoâng laøm chuû ñöôïc laûo ñaûo thoaùi veà sau lieàn maáy böôùc daøi. Lam y thieáu nieân cöôøi haéc haéc maáy tieáng cuoàng ngaïo noùi: – Caùc haï tieáp theâm ba chieâu naøy! Mieäng noùi tay vung, kieám phaùt ra lieàn ba chieâu theá nhö baøi sôn ñaûo haûi lieân tieáp coâng tôùi. Nhaïc Tieåu Tuaán laàn naøy thì thaät loøng khoâng theå nhaän roõ chieâu thöùc cuûa ñoái phöông, chæ thaáy töù phöông loang loaùng kieám aûnh, chaøng giaät mình khoâng daùm ra chieâu hoùa giaûi, cuõng khoâng daùm thoaùi lui neù traùnh nhö vöøa roài. Chæ thaáy chaøng löôùt ngöôøi tôùi luùc taû luùc höõu, trong nhaùy maét traùnh ñöôïc ba kieám cuûa ñoái phöông. Chaøng thi trieån thaân phaùp kyø aûo ñeå traùnh chieâu, laàn naøy khieán Lam y thieáu nieân giaät mình kinh haûi, phaûi buoäc mieäng la leân: – Tuyeät! Xem ñaây! Kieám laïi ra chieâu Thu Phong Taûo Dieäp cheùm cheách tôùi hoâng söôøn Nhaïc Tieåu Tuaán. Theá kieám naøy xem ra taàm thöôøng khoâng coù gì kyø aûo, theá nhöng trong chieâu kieám taàm thöôøng naøy taát coù bieán hoùa khoân löôøng. Kieám nhö du long baõi vó theo saùt ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán, laàn naøy thì cho duø ñoái phöôùng coù neù taû traùnh höõu theá naøo thì kieám cuõng lieàn theo saùt ñeán ñoä, xem ra khoù thoaùt noåi muõi kieám cuûa gaõ. Chaúng ngôø, Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy theá hieåm laïi sinh cô trí, ñoät nhieân quay phaét ngöôøi laïi, thanh nhuyeãn kieám vaãn ñuû kình löïc cheùm caûn thanh kieám cuûa Lam y thieáu nieân. Cong, cong... vang lieàn maáy tieáng, hai kieám chaïm nhau, hai thaân hình cuõng theo ñoù daït veà sau hai phía. Lam y thieáu nieân khoâng ngôø Nhaïc Tieåu Tuaán ra chieâu phi kieám hoùa chieâu cuûa gaõ, baát giaùc chaán ñoäng la leân: – Caùc haï thaân thuû quaû baát phaøm! Noùi roài tôï hoà nhö löûa giaän caøng cao, theùt daøi moät tieáng, kieám laïi phaùt lieàn lieân 71 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 72 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long hoaøn naêm chieâu taán coâng. Moãi theá kieám cuûa Lam y thieáu nieân caøng luùc caøng uyeân thaâm hieåm aùc, moãi theá ñeàu laø saùt thuû. Nhaïc Tieåu Tuaán ñöông nhieân khoâng theå nhìn ra töøng chieâu kieám cuûa ñoái phöông, nhöng thaàm nghó ñeâm nay haén quyeát böùc thaéng cho döôïc ta, khoâng ñaáu quyeát khoâng ñöôïc. Ñaàu nghó thì kieám cuûa ñoái phöông cuõng ñaõ ñeán tröôùc, chaøng lieàn thi trieån thaân phaùp tuyeät luaân nhaûy ngöôøi neù traùnh, ñoàng thôøi ra kieám hoùa chieâu. Chæ khi muõi kieám cuûa Lam y thieáu nieân ñaùnh heát, thì nghe lieàn "keng" moät tieáng, thaân kieám cuûa haén bò haát cheäch ra ngoaøi. Neáu khoâng tinh maét nhìn thì tôï hoà nhö chính thanh kieám trong tay Nhaïc Tieåu Tuaán ñaùnh baät kieám cuûa haén nhöng vôùi baûn thaân Lam y thieáu nieân thì thaàm hieåu hôn ai heát. Ñeán kieám thöù naêm keát thuùc, gaõ ngöng ngöôøi laïi, thaâu kieám theùt lôùn: – Keû naøo? Gaàn löông ñình nhaát coù moät goác coå tuøng xanh Quy Moäng, vöøa quaùt döùt tieáng thì caû ngöôøi Lam y thieáu nieân voït leân, ra kieám cheùm xaû vaøo ñaùm laù tuøng xanh raäm ròt. Baây giôø môùi thaáy töø trong ñaùm laù tuøng moät nhaân aûnh thoaùng voït ra ñaùp leân noùc maùi löông ñình luïc giaùc, chaân vöøa chaïm xuoáng maùi ngoùi lieàn ñeà khí tung ngöôøi nhaûy tieáp ra ngoaøi naêm saùu tröôïng phoùng ñi... Lam y thieáu nieân ñaõ nhaän ra mình bò ngöôøi ngaàm phoùng aùm khí caûn kieám, töùc giaän lao ngöôøi tôùi cheùm maáy kieám, chæ thaáy nhöõng ñaùm laù tuøng voâ toäi bay ruïng tôi taû. Khi nhaän ra boùng ngöôøi kia voït phi chaïy, gaõ lieàn theùt lôùn moät tieáng, caû ngöôøi laãn kieám phoùng truy theo. Hai boùng ngöôøi trong ñeâm toái moät tröôùc moät sau chaïy nhö bay, chôùp maét ñaõ khuaát taàm maét. Nhaïc Tieåu Tuaán ñöùng khöïng ngöôøi, khoâng ngôø coù ngöôøi ngaàm trong giuùp mình, theá nhöng ngöôi kia laø ai? Chaøng chæ kòp nhìn ngöôøi kia töø phía sau, thoaùng nhaän ra thaân vaän tröôøng baøo maøu luïc, ngöôøi naøy chöùng nhö coù yù daãn duï Lam y thieáu nieân rôøi khoûi löông ñình. Thöïc taâm maø noùi, baûn thaân chaøng baèng vaøo baûn lónh cuõng khoâng caàn ngöôøi trôï thuû cuõng coù theå thoaùt khoûi kieám cuûa Lam y thieáu nieân, nhöng ngöôøi ta töï nguyeän ngaàm trôï giuùp chaøng, cuõng khoâng noùi gì ñöôïc. Nhaïc Tieåu Tuaán ñöùng ngaån ngöôøi nhìn theo hai boùng nhaân aûnh ñeán khi khuaát haún, bieát coù ñuoåi theo cuõng khoâng coøn kòp, chaøng thaâu thanh nhuyeãn kieám caát vaøo thaét löng, ñoaïn quay laïi oâm quyeàn noùi vôùi teân tieåu boäc: – Coâng töû ngöôi quay trôû laïi, nhôù chuyeån lôøi laø ta caùo töø tröôùc! 72 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 73 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Teân tieåu boäc voäi cuùi ngöôøi noùi: – Nhaïc coâng töû xin löu böôùc, coâng töû toâi coù leõ seõ quay laïi ngay! Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ böôùc ñöôïc maáy böôùc, quay ñaàu noùi: – Khoâng caàn, ta vôùi coâng töû ngöôi voán khoâng thuø khoâng oaùn, chæ laø coù chuùt hieåu nhaàm, nhöng caøng noùi caøng khoâng thoûa ñaùng, ta thaáy khoâng caàn phaûi tranh chaáp laãn nhau. Noùi roài chaøng quay ngöôøi ñi thaúng. Chaøng ñi moät maïch thaät nhanh, xem ra saép vaøo ñeán Laõ Thaønh. Noùi ñeán Laõ Thaønh phaûi bieát ñaây laø moät nôi danh lam coå tích, nguyeân nhaân vaät trong thôøi Tam Quoác laø Laõ Moâng gieát cheát Quan Coâng laø ngöôøi hoï toäc ôû ñaây. Cho neân thaønh veà sau coù teân laø Laõ Thaønh, nghe noùi trong huyeän Ñan Döông khoâng heà coù ngöôøi hoï Quan cö truù, bôûi vì Quan, Laõ hai hoï voán coù theå cöøu thaâm haän töø thôøi Tam Quoác. Do vaäy maø moät vuøng Ñan Döông naøy cuõng khoâng coù ñeàn thôø Quan Thaùnh. Ñaùm coû khoâ naøy chính laø cuûa noâng daân vuøng phuï caän tích luõy laïi cho suùc vaät aên muøa ñoâng. Nhaïc Tieåu Tuaán chaúng khoù khaên gì cuõng ñaõ nhìn thaáy moät ngöôøi naèm trong ñaùm coû raäm ñoù, chöa nhìn roõ maët ñoái phöông, theá nhöng chæ nhìn chieác tröôøng baøo maøu luïc cuõng ñaõ khieán chaøng giaät mình khöïng ngöôøi laïi. Ngöôøi naøy chaúng ai khaùc chính laø trung nieân haùn töû hoài tröa ngoài chung baøn vôùi chaøng aên côm trong quaùn nhoû beân ngoaøi thaønh Ñan Döông, chaúng leõ chính ngöôøi naøy ñaõ ngaàm trong ra tay trôï giuùp ta sao? Nhaïc Tieåu Tuaán nghó nhanh trong ñaàu roài böôùc tôùi xem xeùt ñoái phöông chöøng nhö thoï troïng thöông, thôû hoån heån vaø khoâng ngôùt tieáng reân, chaøng ngoài thaáp xuoáng lieàn leân tieáng hoûi: – Caùc haï bò troïng thöông? Trung nieân haùn töû nghe coù tieáng ngöôøi lieàn ñöa aùnh maét thaát thaàn ngöôùc nhìn, roài gioïng höõu khí voâ löïc noùi: – Taïi haï... taïi haï truùng chöôûng cuûa taëc töû... kia... Nhaïc Tieåu Tuaán thoaùng chaán ñoäng trong ñaàu, beøn hoûi tieáp: – Huynh ñaøi coù phaûi truùng chöôûng döôùi tay gaõ Lam y thieáu nieân kia? Noùi theá vöøa roài ngaàm ra tay trôï giuùp taïi haï... – Khoâng phaûi truùng thöông bôûi tay haén, maø coù ngöôøi... ngaàm ñaùnh leùn moät chöôûng... – AØ, thì ra laø vaäy! Caùc haï truùng thöông ôû ñaâu, heä troïng laém khoâng? Trung nieân haùn töû trong aùnh maét loä neùt caûm kích noùi: – Ña taï, taïi haï bò ñaùnh truùng löng, vöøa roài... cuõng ñaõ uoáng thuoác trò thöông, aùi... 73 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 74 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long coù leõ cuõng chòu noåi, nhöng... coù ñieàu... aùi... Noùi cuoái caâu nghe ra gaõ ta ñaõ raát meät. Nhaïc Tieåu Tuaán voäi noùi: – Caùc haï coù lôøi gì xin cöù noùi roõ ra ñi! Trung nieân haùn töû hít saâu moät hoài laáy gioïng noùi: – Taïi haï bieát coâng töû laø baäc chính nhaân quaân töû ñôøi naøy... neân coù moät chuyeän... voâ cuøng heä troïng muoán phoù thaùc, chæ laø... Heã saép noùi ra, cöù nhö coù ñieàu gì khoù noùi, neân thaáy thaàn saéc loä veû do döï ngaïi nguøng. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Caùc haï coù chuyeän gì phoù thaùc xin chôù ngaïi noùi ra, chæ caàn taïi haï ñuû söùc laøm nhaát ñònh khoâng töø choái. Trung nieân haùn töû gaät nheï ñaàu noùi: – Taïi haï ñöông nhieân möôøi phaàn tin coâng töû, coù ñieàu... chuyeän naøy voâ cuøng quan troïng... – Nhöng thaät ra laø chuyeän gì chöù? – Laø... moät phong thö cô maät... Cuoái cuøng thì gaõ cuõng noùi ra, roài gaéng söùc choáng tay nhoåm ngöôøi daäy, ñöa maét nhìn taû höõu caån thaän, môùi thaáp gioïng noùi tieáp: – Phong maät thö laø phoù thaùc coâng töû trao ñeán... taän tay vò voõ laâm minh chuû Toáng ñaïi laõo gia, beân trong... quan heä ñeán an nguy... cuûa toaøn voõ laâm Trung Nguyeân... Gaõ noùi moät hoài, roài laïi ngöøng laïi thôû hoån heån, moät luùc môùi noùi tieáp ñöôïc: – Quan troïng nhaát chính laø... phong maät thö caàn ñeán tay Toáng ñaïi laõo gia... tröôùc khi maët trôøi laën ñeâm nay, nhöng taïi haï giôø thoï thöông e raèng khoâng theå ñeán kòp... taïi haï cheát thì khoâng tieác, chæ laø... chaäm treã nguy ñeán toaøn voõ laâm, neân môùi xin coâng töû nhaän lôøi phoù thaùc naøy. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe trung nieân haùn töû noùi raát trònh troïng, ñöøng noùi laø vì vöøa roài ngöôi nay ngaàm ra tay giuùp chaøng, cho duø khoâng coù chuyeän aáy, thì laø ngöôøi coù nghóa khí tröôïng phu, quyeát khoâng khi naøo thoaùi thaùc. Chaøng gaät ñaàu khaúng khaùi noùi ngay: – Caùc haï noùi ñeán Toáng laõo gia, coù phaûi chính laø voõ laâm minh chuû Toáng Traán Sôn? – Khoâng sai, chính laø vò voõ laâm minh chuû naêm xöa... Toáng Traán Sôn... Nhaïc Tieåu Tuaán vui leân noùi: – Vaäy thì hay laém, taïi haï laàn naøy ñi Vuõ Tieán chính laø yeát kieán Toáng ñaïi laõo gia, 74 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 75 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long caùc haï coù thö muoán taïi haï ñöa ñeán, thaät laø thuaän tieän! Trung nieân haùn töû nghe noùi chaøng cuõng ñi ñeán yeát kieán Toáng ñaïi laõo gia thì maët loä veû vui möøng, nhöng roài boãng aùnh maét ngöng chuù chaêm nhìn chaøng ngaïc nhieân hoûi: – Coâng töû laàn naøy ñeán yeát kieán Toáng ñaïi laõo gia coù chuyeän gì? Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng chuùt do döï noùi: – Taïi haï coù moät chuyeän tö, muoán khaån caàu Toáng ñaïi laõo gia moät vieäc. Voõ laâm Ñaïi Laõo laø ngoaïi hieäu cuûa Toáng Traán Sôn ñöôïc ngöôøi giang hoà suy toân, thôøi thieáu nieân duïng voõ quaù nhaân maø thaønh danh, trung nieân thì danh chaán töù haûi nguõ hoà ñöôïc voõ laâm caùc phaùi toân laøm Voõ laâm minh chuû, ñöông nhieân ngöôøi trong giang hoà coù chuyeän gì khoù xöû ñeàu chaúng ngaïi ñöôøng xa nghìn daëm ñeán yeát kieán caàu trôï giuùp. Trung nieân haùn töû maët giaõn ra, khi aáy noùi: – Vaäy thì toát, coù ñieàu chuyeän naøy... voâ cuøng thieát heä troïng... cuõng laø chuyeän voâ cuøng bí maät, coâng töû caàn phaûi... taän maët trao cho Toáng... Toáng ñaïi laõo gia môùi... môùi ñöôïc... Nhaïc Tieåu Tuaán nghieâm tuùc noùi: – Huynh ñaøi giao phoù moät chuyeän troïng ñaïi nhö theá naøy, taïi haï ñöông nhieân khoâng daùm sô suaát baát caån, nhaát ñònh giao ñích thaân Toáng ñaïi laõo gia. Trung nieân haùn töû caûm ñoäng noùi: – Ña taï coâng töû... Taïi haï caûm kích voâ cuøng... – Caùc haï haø taát khaùch khí, khoâng bieát phong maät thö kia ôû ñaâu? – Maät thö chính taïi... trong ngöïc aùo taïi haï, xin... Coâng töû chòu phieàn töï tay... laáy cho... Noùi ñeán ñoù, laïi thaáy reân leân roài thôû raát gaáp, vöøa roài göôïng söùc choáng tay nhoåm daäy xem ra caát löïc, ñöông nhieân khoù töï tay laáy thö ñöôïc. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe vaäy lieàn ñöa tay thoø vaøo trong ngöïc aùo, phuùt choác laáy ra moät chieác tuùi vaûi nhoû. Trung nieân haùn töû gaät ñaàu noùi: – Maät thö chính trong tuùi vaûi naøy. Nhaïc Tieåu Tuaán môû mieäng tuùi vaûi nhìn, quaû nhieân thaáy moät phong thö beân ngoaøi ñeà: Dieân trình Toáng ñaïi laõo gia Traàn coâng thaân khaûi. Beân döôùi thaáy coù ghi theâm ba chöõ nhoû "tri danh caâu". Thoaït troâng cuõng nhaän ra ngay laø moät phong maät thö quan troïng, chaøng caån thaän buoäc laïi tuùi vaûi caát vaøo ngöôøi, roài noùi: – Khoâng bieát caùc haï coøn gì chæ giaùo? 75 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 76 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Trung nieân haùn töû noùi: – Quan troïng nhaát... Vaãn laø phong thö naøy ñeán tay Toáng ñaïi laõo gia...tröôùc khi trôøi toái... môùi khoâng hoûng ñaïi söï... – Taïi haï ghi nhôù, nhaát ñònh khoâng phuï loøng phoù thaùc cuûa caùc haï. Noùi ñeán ñoù chaøng chôït nhôù ra beøn hoûi: – Caùc haï hoï chi? – Taïi haï hoï Töø... Gaõ ngöng lôøi göôïng moät nuï cöôøi hieám thaáy, roài noùi tieáp: – Chæ coù ñieàu taïi haï... chæ laø ngöôøi ñöa thö, Toáng ñaïi laõo gia... e cuõng khoâng bieát... Noùi ñeán ñoù gaõ ngöng maét nhìn chaêm vaøo Nhaïc Tieåu Tuaán roài giuïc: – Chuyeän voâ cuøng quan troïng vaø caáp baùch... sôùm chöøng naøo hay chöøng aáy, taïi haï... chæ troâng mong vaøo coâng töû... Nhaïc Tieåu Tuaán bieát trung nieân haùn töû coù yù thoâi thuùc mình nhanh leân ñöôøng, chaøng lieàn gaät ñaàu ñaùp: – Töø huynh xin yeân taâm döôõng thöông, taïi haï xin caùo töø! Trung nieân haùn töû vui möøng ñeán muoán rôi leä, gioïng xuùc ñoäng maïnh noùi: – Coâng töû treân ñöôøng caån thaän baûo troïng! Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ ñöùng leân, noùi: – Taïi haï ghi nhôù! Saép ñi, coøn nghe trung nieân haùn töû noùi tieáp: – Coâng töû bieát Toáng ñaïi laõo gia ôû ñaâu chöù? – Taïi haï tuy laàn ñaàu ñeán Thöôøng Chaâu, theá nhöng Toáng ñaïi laõo gia danh chaán thieân haï, Toáng gia trang ôû Thöôøng Chaâu ñöông nhieân ai cuõng bieát, tìm ñeán quyeát khoâng khoù. Trung nieân haùn töû laéc ñaàu noùi: – Toáng gia trang ngoaøi thaønh Ñoâng chæ laø coá traïch cuûa Toáng ñaïi laõo gia... Toáng ñaïi laõo gia danh chaán thieân haï, neân ngöôøi tìm ñeán yeát kieán raát ñoâng, laõo gia vì muoán yeân tónh... neân ñaõ dôøi ñeán ôû Maõ Tích sôn töø möôøi naêm tröôùc. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe vaäy thì ngaån ngöôøi, beøn hoûi: – Maõ Tích sôn naèm ôû ñaâu? Trung nieân haùn töû thôû haét ra moät hoài noùi: – Maõ Tích sôn naèm trong Thaùi Hoà, Toáng ñaïi laõo gia ôû trong Thieân Hoa Sôn trang döôùi chaân ngoïn Quaùn Chöôûng Phong. 76 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 77 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Taïi haï ñaõ nhôù. Noùi roài chaùng oâm quyeàn baùi bieät trung nieân haùn töû, roài quay ngöôøi saûi böôùc ñi thaät nhanh. Nhaân vì chuyeän trung nieân haùn töû phoù thaùc vöøa heä troïng vôùi caáp kíp neân chaøng ra söùc thi trieån khinh coâng baêng röøng maø chaïy moät hoài, maõi ñeán chieàu thì ñaõ ñeán ñöôïc Tuyeát Yeân. Chaøng ngöûng ñaàu hít daøi moät hôi, loøng khaép khôûi möøng thaàm, nghó: – Xem ra khoâng phuï phoù thaùc cuûa ngöôøi! Tuyeát Yeân laø moät thoân nhoû beân hoà, cö daân ôû ñaây chæ chöøng vaøi möôi hoï, chuû yeáu soáng baèng ngheà ñaùnh caù vaø ñöa thuyeàn cho du khaùch leân Maõ Tích sôn. Nhaïc Tieåu Tuaán tìm thueâ moät chieác thuyeàn nhoû roài vöôït hoà leân Maõ Tích sôn. Giöõa soùng nöôùc meânh moâng cuûa Thaùi Hoà bao la vaõn khoaûng, Maõ Tích sôn laø moät trong ba sôn ñaûo lôùn nhaát trong Thaùi Hoà. Sôn ñaïo goàm hai ngoïn laø Quaùn Chöôûng Phong ôû phía Ñoâng vaø ngoïn Taàn Tuùc Phong ôû phía Taây. Vì Toáng ñaïi laõo gia danh chaán thieân haï chính cö nguï trong moät sôn trang toïa laïc döôùi chaân ngoïn Quaùn Chöôûng Phong, löng töïa nuùi, maët höôùng ra hoà, coù teân goïi laø Thieân Hoa Sôn trang. Laïi noùi vò Toáng Traán Sôn naêm nay nieân kyõ ñaõ ngoaøi thaát tuaàn, theá nhöng chæ coù duy nhaát moät ngöôøi con trai noái doõi teân laø Vaên Tuaán, naêm nay cuõng chæ môùi hai möôi ba tuoåi. Toáng Traán Sôn voán xuaát thaân töø Hoa Sôn kieám phaùi, kieám thuaät ñöông nhieân uyeân thaâm ñaït ñeán caûnh giôùi thaëng thöøa, töøng coù nhaõ hieäu Voõ laâm Nhaát Kieám. Lieân quan ñeán nhaân vaät thinh danh giang hoà vaø Thieân Sôn trang cuûa oâng ta cuõng caàn neân bieát moät ñoaïn chuyeän naêm xöa... Naêm aáy, vaøo raèm thaùng chín, chính laø ngaøy ñaõi khaùch nguõ tuaàn cuûa Toáng ñaïi laõo gia, Chöôûng moân cuûa baùt ñaïi moân phaùi vaø haøo só caùc phöông trong giang hoà ñeàu vaân taäp ñeán chuùc thoï vò voõ laâm minh chuû naøy. Vaøo hoâm thöù nhaát ngaøy sinh nhaät oâng ta, coù moät laõo nhaân tìm ñeán caàu kieán. Boïn gia nhaân thaáy chuû hieän taïi ñang baän tieáp khaùch trong ngaøy khaùnh thoï, neân ñoái vôùi moät laõo giaø xem ra taàm thöôøng khoâng thaønh danh naøy, chuùng lôø ñi khoâng baùo vôùi Toáng Traán Sôn. Saùng ngaøy thöù hai, leã möøng thoï chính ñaùng linh ñình naùo nhieät, laõo nhaân kia laïi tìm ñeán caàu kieán, laàn naøy thì gia ñinh uyeån chuyeån töø choái ra maët. Laõo nhaân lieàn laáy töø trong aùo ra moät taäp saùch moûng baïc maøu giao cho gia ñinh, noùi quyù chuû nhaân nhö ñaõ baän maø khoâng chòu cho laõo tieáp kieán, vaäy ngöôi nhanh mang taäp saùch naøy trao cho chuû ngöôi, nhaân luùc naøy voõ laâm anh huøng ñeàu tuï hoäi ôû ñaây cuøng nhau nghieân cöùu! 77 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 78 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Boïn gia ñinh thaáy laõo nhaân noùi veû trònh troïng, thì khoâng daùm chaäm treã nöõa lieàn mang taäp saùch moûng vaøo baåm caùo vôùi Toáng ñaïi laõo gia. Toáng Traán Sôn tieáp laáy taäp saùch vöøa xem qua ñaõ khöïng caû ngöôøi. Nguyeân laø trong taäp saùch moûng kia kyù taûi moät traêm chieâu kieám phaùp kyø laï maø bình sinh nhaân vaät nhö laõo thinh danh Voõ Laâm Nhaát Kieám cuõng chöa töøng nhìn thaáy bao giôø. Cuoái taäp saùch thaûy coøn ñeà moät haøng chöõ nhoû Voõ laâm Nhaát Kieám coù theå giaûi phaù ñöôïc khoâng? Toáng Traán Sôn hoát hoaûng voäi baûo gia ñinh ra môøi laõo nhaân kia vaøo, nhöng luùc naøy laõo nhaân kia ñaõ bieán maát töø laâu roài. Toáng Traán Sôn luùng tuùng ñau ñaàu suy nghó, nhöng baûn thaân laõo cuõng chæ coù theå hoùa giaûi noåi hai möôi chieâu trong moät traêm chieâu kieám quaùi dò kia. Chöôûng moân caùc phaùi thaáy voõ laâm minh chuû traàm ngaâm baát ngöõ, chöøng nhö ñaõ xaûy ra chuyeän gì nghieâm troïng, beøn thaêm hoûi. Toáng Traán Sôn khi aáy môùi ñem chuyeän laõo giaø laàn caàu kieán vaø löu laïi taäp saùch kyù taûi traêm chieâu coå kieám naøy, roài trao qua taäp saùch cho moïi ngöôøi cuøng xem. Ngöôøi luyeän voõ, heã baét gaëp kyø chieâu dò thöùc thì voâ cuøng höùng thuù, luùc aáy Chöôûng moân baùt ñaïi moân phaùi cuøng Toáng Traán Sôn chuïm ñaàu nghieân cöùu hoùa giaûi, nhöng hai ngaøy roøng raõ cuõng chæ giaûi noåi taùm möôi chieâu, coøn laïi hai möôi chieâu cuoái cuøng thì khoâng caùch gì giaûi noåi. Ñeán ngaøy thöù ba, khoâng thaáy laõo nhaân kia quay trôû laïi, veà sau taùm möôi chieâu kieám ñaõ ñöôïc hoùa giaûi kia trôû thaønh taøi saûn chung cuûa caû baùt ñaïi moân phaùi tuyeån duïng. Laïi noùi Toáng Traán Sôn, saùng sôùm hoâm thöù tö vöøa thöùc daäy, boãng phaùt hieän ra taäp saùch kia nhö coù ngöôøi giôû xem, oâng lieàn naém coi kyõ. Luùc naøy môùi caøng kinh ngaïc chaán ñoäng hôn, vì hai möôi chieâu cuoái cuøng chaúng bieát töø bao giôø ñaõ coù ngöôøi duøng buùt ñoû chuù giaûi tæ mæ, cuoái saùch laïi coù theâm moät caâu: – Truyeàn ngöôi traêm kieám, raên mình chôù kieâu! Moät traêm chieâu kieám naøy, taùm möôi chieâu ñaàu ñaõ cuøng baùt ñaïi chöôûng moân nhaân ñoàng höôûng, xem nhö duy nhaát sôû höõu rieâng Toáng Traán Sôn laø hai möôi chieâu cuoái cuøng naøy. Theá nhöng, chæ baèng vaøo hai möôi chieâu cuoái cuøng naøy, thieân haï cuõng khoâng coù ngöôøi naøo hoùa giaûi noåi. Veà sau nghe moïi ngöôøi suy ñoaùn, laõo nhaân laàn aáy ñaêng moân caàu kieán trong ngaøy khaùnh thoï Toáng Traán Sôn coù theå laø nhaân vaät ñeä nhaát kyø nhaân maø aån tích giang hoà töø hôn ba möôi naêm veà tröôùc – Thieân Sôn Daät Taåu. Cô nghieäp döïng leân döôùi chaân ngoïn Quaùn Chöông Phong naøy cuûa Toáng Traán Sôn coù teân laø Thieân Hoa Sôn trang, chính laø ñeå bieåu thò oâng toân kính ñoái vôùi Thieân Hoa vaø 78 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 79 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoa Sôn, haøm yù quaân töû baát vong boån. Nhöng ñoù chæ laø chuyeän hai möôi ba naêm veà tröôùc, nhaéc laïi chæ ñeå roõ caên nguyeân caâu chuyeän maø thoâi. Trôû laïi hieän taïi, Nhaïc Tieåu Tuaán sau khi ñeán sôn ñaûo, chaøng nhôø laõo ngö phuû chæ daãn, lieàn men theo ñöôøng nuùi ñeán phía Nam chaân ngoïn Quaùn Chöông Phong. Töø xa ngoaøi maáy möôi tröôïng cuõng ñaõ nhìn thaáy roõ moät trang vieän aån khuaát trong röøng truùc, chaøng chænh ñoán laïi aùo quaàn laàn theo con ñöôøng ñoäc nhaát xuyeân qua röøng caây ñi ñeán tröôùc trang vieän. Hai caùnh coång goã ñen döùng im æm, ngöôùc maét nhìn leân môùi thaáy boán chöõ Thieân Hoa Sôn trang khaéc saâu trong phieán ñaù xanh neùt ñaïi töï huøng traùng oai nghi. Luùc naøy hoaøng hoân ñaõ ñoå xuoáng, Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng daùm chaäm treã lieàn böôùc ñeán ñònh goõ cöûa, nhöng ñoät nhieân töø phía sau löng coù tieáng ngöôøi vang leân hoûi: – Coâng töû tìm ai? Nhaïc Tieåu Tuaán giaät mình voäi quay ngöôøi môùi nhaän ra moät laõo haùn phuïc trang noâng gia, nhöng ñoâi maét phaùt quang nhìn chaêm vaøo mình. Chæ nghó ñeán ngöôøi naøy xuaát hieän cöïc nhanh nhö vaäy maø mình khoâng heà nghe tieáng gioù, vaø ñoâi maét ñaày haøn quang kia cuõng bieát ngay khoâng phaûi laø moät noâng phu taàm thöôøng! Moät traùng ñinh maø ñaõ theá naøy thì chuû nhaân laø ngöôøi theá naøo khoâng noùi cuõng bieát, môùi goïi laø cöôøng töôùng thuû haï voâ nhöôïc binh. Nhaïc Tieåu Tuaán voäi chaáp tay thi leã hoûi: – Taïi haï Nhaïc Tieåu Tuaán ñeán baùi kieán Toáng ñaïi laõo gia. Laõo haùn móm cöôøi noùi: – Coâng töû thöù loãi. Toáng laõo trang chuû ñaõ nhieàu naêm nay khoâng tieáp ngöôøi ngoaøi! Toáng ñaïi laõo gia quaû khoâng theïn toân danh Voõ Laâm Ñaïi Laõo, ngöôøi treân giang hoà chaúng ai laø khoâng toân kính, ñeán laõo traùng ñinh cuõng bieát khieâm toán höõu leã. Nhaïc Tieåu Tuaán laïi oâm quyeàn noùi: – Ñieàu naøy taïi haï bieát, taïi haï khoâng quaûn nghìn daëm baùi kieán laø vì coù tö söï, vaû laïi hoài chieàu treân ñöôøng ngoaøi Laõ Thaønh gaëp moät trung nieân haùn töû thaân thuï troïng thöông, ngöôøi naøy phoù thaùc taïi haï mang moät maät haøm ñeán daâng leân Toáng ñaïi laõo gia. Nghe ngöôøi naøy noùi thì chuyeän voâ cuøng heä troïng, tröôùc luùc trôøi saép toái, maät haøm caàn ñeán taän tay Toáng ñaïi laõo gia, cho neân taïi haï môùi töùc toác tìm ñeán caàu kieán, nhöng mong laõo haùn giuùp baåm baùo moät tieáng. Laõo traùng ñinh nghe theá thì thoaùng chuùt do döï, roài noùi: – Coâng töû nhö ñaõ coù caáp söï, vaäy chôø ñaây ñeå tieåu laõo vaøo baùo vôùi Toång quaûn. – Ña taï! 79 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 80 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Laõo traùng ñinh noùi roài quay ngöôøi lui vaøo trong ngay, luùc naøy Nhaïc Tieåu Tuaán môùi nhaän ra moät caùnh cöûa hoâng nhoû naèm keà beân hai ñaïi moân maø vöøa roài chaøng sô soùt khoâng ñeå yù. Qua moät luùc, laõo traùng ñinh quay trôû laïi vôùi moät laõo nhaân thaân hình cao lôùn nhö hoä phaùp, maét hoå maøy huøm, khí ñoä oai nghi hieáp nhaân taâm. Vöøa nhìn thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ nhaän ra phong thaùi thieáu nieân naøy baát tuïc, laõo nhaân chaáp tay noùi: – Laõo huû Hoaéc Vaïn Thanh, coâng töû töø xa ñeán vieáng, laõo huû khoâng kòp ngheânh tieáp, thöù loãi. Giôø môøi coâng töû vaøo trong duøng traø roài noùi chuyeän! oOo 80 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2