Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 8

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

112
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 8', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 8

 1. 95 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Taùm MOÄT KIEÁM VÌ AÂN SÖ B aây giôø moïi ngöôøi nghe vaäy ñeàu ngaïc nhieân, Toáng Traán Sôn khoâng hieåu chuyeän sö phuï Nhaïc Tieåu Tuaán coù ngöôøi con noái doõi thì lieân quan gì ñeán laõo, beøn hoûi tieáp: – Coâng töû cuûa leänh toân neáu coøn soáng thì nay chöøng bao nhieâu tuoåi? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Vaõn sinh chæ nghe gia sö noùi, naêm bò thaát tích thì môùi ñöôïc hai tuoåi! – OÀ, vaäy leänh sö coù töøng noùi vôùi Nhaïc töôùng coâng teân laø gì chöù? – Gia sö khoâng heà noùi, nhöng chæ cho bieát sö huynh treân maøy traùi coù moät noát ruoài son! Toáng Traán Sôn aäm öø moät tieáng roài hoûi: – Vaäy khoâng noùi ra chuyeän thöù hai sao? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Vaõn sinh caàu khaån maõi, nhöng gia sö chæ thôû daøi laéc ñaàu, gia sö chæ noùi “Ñöôïc moät ñeä töû hieáu ñeä nhö ngöôi, sö phuï cuõng vui laém roài, chæ caàn sau naøy treân ñöôøng haønh ñaïo, ngöôi gaëp ngöôøi naøo chöøng traïc ngöôi, treân maøy traùi coù noát ruoài son, thì baûo thanh nieân aáy möôøi naêm sau duùng ngaøy Trung thu ñeán Chung Nam Thaùi Nhaát Dieân gaëp sö phuï, neáu khoâng gaëp sö phuï thì coi nhö sö phuï ñaõ khoâng coøn treân theá gian naøy. Ngöôi giuùp ñöôïc chuyeän naøy cuõng ñaõ ñuû laém roài, coøn chuyeän thöù hai, quaù khöù nhö maây khoùi, ñöøng nhaéc ñeán nöõa thì hay hôn”. Toáng Traán Sôn caøng nghe caøng chuù taâm suy nghó, ñoaïn hoûi: – Leänh sö ñaõ khoâng chòu noùi ra, vaäy Nhaïc töôùng coâng coøn tìm ñeán gaëp laõo phu laøm gì? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Laàn aáy khi baùi bieät gia sö, treân ñöôøng xuoáng nuùi, vaõn sinh gaëp moät laõo nhaân gia goïi vaõn sinh laïi... Toáng Traán Sôn caûm thaáy ly kyø, chaäm maét nhìn chaøng. Huy Hueä Quaân chen vaøo hoûi: – Ngöôøi ñoù laø ai? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Vaõn sinh khi aáy nghe goïi quay laïi, thaáy ngöôøi nay hoaøn toaøn xa laï, chöa kòp hoûi thì ngöôøi ñoù ñaõ cöôøi lôùn noùi ngay: 95 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 96 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Ñieàu taâm nguyeän thöù hai cuûa sö phuï ngöôøi ta bieát raát roõ. Nghe vaäy vaõn sinh lieàn gaëng hoûi. Ngöôøi naøy cöôøi veû bí aån noùi tieáp: – Laõo phu chæ cho ngöôi moät con ñöôøng, chæ caàn ngöôi tìm ñeán Toáng Traán Sôn ôû Vuõ Tieân, chæ caàn oâng ta chæ giaùo vaøi caâu laø taâm nguyeän cuûa sö phuï ngöôi ngheânh ñao giaûi taän! Töø naûy ñeán giôø Toáng Vaên Tuaán vaãn ngoài im laëng laéng nghe, luùc naøy khoâng keàm noãi höø moät tieáng la leân: – Teân kia laø ai maø daùm keâu thaúng danh tính cha ta ra? Toáng Traán Sôn ñanh maét nhìn con trai roài cöôøi cöôøi noùi: – Cha voán tính danh Toáng Traán Sôn thì ngöôøi ta cöù theá maø goïi, khoâng chöøng ngöôøi ñoù laïi laø coá nhaân cuûa cha cuõng neân! Noùi roài laïi nhìn chaêm Nhaïc Tieåu Tuaán hoûi tieáp: – Theá Nhaïc töôùng coâng coù coøn nhôù roõ dung maïo cuûa vò laõo nhaân xa laï kia chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu noùi: – Laõo nhaân kia tuoåi öôùc treân döôùi baûy möôi, toùc baïc phuû vai, caèm raâu löa thöa, maët nhö haøi ñoàng, thaân vaän tröôøng baøo maøu coå ñoàng, tay caàm truùc tröôïng. Toáng Traán Sôn vöøa nghe chaøng moâ taû thì maët thoaùng bieán saéc, vuoát raâu traàm ngaâm khoâng noùi. Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng ñeå yù tieáp tuïc keå: – Laõo nhaân ñoù coøn noùi ñieàu taâm nguyeän thöù nhaát cuûa gia sö oâng ta cuõng bieát. Toáng Traán Sôn aø leân moät tieáng nhöng vaãn chöa noùi gì. Nhaïc Tieåu Tuaán laïi tieáp: – Vaõn sinh khi aáy nghe vaäy thì hoûi oâng ta ñaõ bieát, vaäy xin chæ giaùo vaõn sinh neân laøm gì? Laõo nhaân noùi: – Laõo phu chæ coù boán caâu thô, ngöôi neân nhôù kyõ: Nguõ xuaát hoa khai luùc xuaát phi, maõn thieân caûnh saéc aùnh haøn huy, Thieân Thai nhaát khöù ñang tieân dòch, Töøng thöû Nguyeãn Lang baác öùc quy. Ñoïc xong boán caâu thô laõo nhaân quay ngöôøi boõ ñi ngay. Vaõn sinh trong loøng thaáy kyø laï muoán hoûi theâm nöõa, lieàn phoùng chaïy ñuoåi theo. 96 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 97 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Laõo nhaân ñi khoâng nhanh laém, vaäy maø vaõn sinh ñuoåi maõi vaãn khoâng theo kòp, ñeán ngang heûm nuùi thì boãng laõo nhaân kia ñaõ maát daïng! Toáng Traán Sôn nghe roài ñaàu maøy giaûn ra, gaät ñaàu noùi: – Ngöôi nghe lôøi laõo nhaân kia chæ ñieåm, cho neân môùi tìm ñeán ñaây dieän kieán laõo phu! Nhaïc Tieåu Tuaán cuùi thaáp ñaàu ñaùp: – Vaõn sinh loøng thaønh khaån muoán laøm troøn nguyeän yù cuûa gia sö, neân nghe laõo nhaân kia chæ ñieåm ñeán gaëp Toáng ñaïi laõo gia thì moïi chuyeän nhaát ñao giaûi taän, môùi maïo muoäi ñeán quaáy nhieãu tònh cö cuûa Toáng ñaïi laõo gia! Toáng Traán Sôn laïi gaät ñaàu, khí ñoä roäng raõi noùi: – Haûo, laõo phu ñaùp öùng lôøi ngöôi! Nhaïc Tieåu Tuaán nghe theá thì vui möøng khoân taû: – Toáng ñaïi laõo gia tieáp nhaän thænh caàu cuûa vaõn sinh, noùi vaäy laõo nhaân gia cuõng bieát roõ taâm nguyeän cuûa gia sö? Toáng Traán Sôn gaät ñaàu ñaùp: – Laõo phu bieát! Nhaïc Tieåu Tuaán laïi hoûi: – Toáng ñaïi laõo gia coù theå noùi cho vaõn sinh bieát roõ taâm nguyeän cuûa gia sö... – ÖØm... Toáng Traán Sôn saéc maët trôû neân nghieâm tuùc noùi: – Laõo phu chæ noùi laø ñaùp öùng ngöôi thay maët leänh sö quyeát ñònh chuyeän naøy maø thoâi! Nhaïc Tieåu Tuaán trôù maët nhìn Toáng Traán Sôn khoâng hieåu, noùi: – YÙ Toáng ñaïi laõo gia laø... Toáng Traán Sôn thaûn nhieân noùi: – Möôøi saùu naêm veà tröôùc, laõo phu töøng öôùc vôùi leänh sö, chæ caàn leänh sö tieáp qua hai möôi chieâu kieám cuûa ta, thì laõo phu seõ noùi ra moät chuyeän bí maät! Ñöông nhieân hai möôi chieâu kieám maø Toáng Traán Sôn nhaéc ñeán laø hai möôøi chieâu tuyeät kieám maø laõo töøng baèng noù maø thaønh danh Voõ Laâm Nhaát Kieám, ñeán nhö nhöõng tay cao thuû nhaát nhì voõ laâm xöa nay coøn chöa ai giaûi noãi, huoáng laø moät thieáu nieân treû tuoåi nhö Nhaïc Tieåu Tuaán? Nhaïc Tieåu Tuaán coøn chöa kòp noùi gì, thì Toáng Traán Sôn ñaõ tieáp: – Moät lôøi öôùc naøy cuûa laõo huû möôøi saùu naêm veà sau vaãn coøn giaù trò... Nhaïc Tieåu Tuaán tôï hoà nhö daàn daàn hieåu ra chuyeän xöa, aáp uùng noùi: 97 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 98 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Noùi vaäy yù Toáng ñaïi laõo gia laø muoán bieát bí maät kia, caàn phaûi qua ñöôïc hai möôi chieâu kieám cuûa ñaïi laõo gia? – Khoâng sai, neáu nhö leänh sö töï thaân ñeán, thì cuõng phaûi tieáp laõo phu hai möôi chieâu kieám... Nhaïc Tieåu Tuaán vì taâm nguyeän cuûa sö phuï maø ñeán ñaây, nghe noùi theá thì haøo khí trong ngöôøi troãi leân, ñöùng daäy chaáp tay vaùi daøi leã ñoä noùi: – Toáng ñaïi laõo gia, vì taâm nguyeän cuûa gia sö, vaõn sinh khoâng töï löôïng söùc xin thöû moät phen! Toáng Traán Sôn cöôøi vang leân sang saûng, gaät ñaàu noùi: – Chí khí! Chí khí! Nhöng laõo phu noùi chöa heát caâu, neáu leänh sö ñích thaân ñeán ñaây thì phaûi tieáp laõo phu hai möôi chieâu, coøn nhö Nhaïc töôùng coâng chæ vì aân sö maø thay maët ñeán ñaây, chæ caàn tieáp laõo phu moät chieâu kieám laø ñuû! Nhaïc Tieåu Tuaán nghe thì ngôù ngöôøi, noùi: – Vaõn sinh chæ caàn tieáp ñöôïc Toáng ñaïi laõo gia moät kieám laø ñöôïc ö? Thöïc tình thì Nhaïc Tieåu Tuaán vöøa laø keû haäu hoïc vöøa laø ngöôøi chöa töøng xuaát moân haønh ñaïo, ít bieát chuyeän giang hoà xöa nay, cho neân voán khoâng heà hay bieát chuyeän cuûa Toáng Traán Sôn thaønh danh naêm xöa. Ñeán nhö chæ bieát Toáng Traán Sôn laø vò Voõ laâm minh chuû maø khoâng bieát laõo coøn coù toân hieäu Voõ laâm Nhaát Kieám, moät chieâu cuûa laõo coù theå baèng caû traêm, caû ngaøn chieâu kieám cuûa caùc kieám phaùp thöôøng. Huy Hueä Quaân ngöôïc laïi thaàm hieåu trong loøng, nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán veû quan taâm noùi: – Nhaïc töôùng coâng, cöûu cöûu cuûa toâi kieám thuaät ñaït ñeán caûnh huyeàn vi aûo dieäu, töôùng coâng quyeát khoâng theå... Toáng Traán Sôn laïi cöôøi ha haû noùi: – Quaân nhi, chôù neân quaù lo laéng cho Nhaïc töôùng coâng, laõo phu haù coù theå ñaû thöông ngöôøi ta? Huy Hueä Quaân theïn cuùi ñaàu im laëng. Nhaïc Tieåu Tuaán chaép tay noùi: – Vaõn boái töï bieát sôû hoïc noâng thieån, saùnh vôùi Toáng ñaïi laõo gia nhö maët traêng maët trôøi, chæ nhaân vì muoán hoaøn thaønh taâm nguyeän aân sö maïo muoäi theá naøy... Toáng Traán Sôn thaáy chaøng tröôùc sau leã ñoä bieát toân ty traät töï thì haøi loøng, gaät ñaàu noùi: – Raát toát! Nhaïc töôùng coâng khoâng mang theo kieám sao? Nhaïc Tieåu Tuaán ñaùp roài laáy thanh nhuyeãn kieám cuoán troøn töø thaét löng ra ñaùp: – Vaõn sinh coù! 98 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 99 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nhuyeãn kieám chöa vaän noäi löïc quaùn chuù vaøo thì meàm eûo voâ löïc, theá nhöng aùnh theùp phaùt ra laïnh luøng khieán ngöôøi ta nhìn cuõng phaûi laïnh ngöôøi. Toáng Traán Sôn vöøa nhìn thaáy cuõng ñaõ nhaän ra ñaây laø moät thanh baûo kieám chöù khoâng phaûi taàm thöôøng, nhíu maøy hoûi: – Nhaïc töôùng coâng töø ñaâu coù thanh kieám naøy? Nhaïc Tieåu Tuaán ngôõ laø laõo ta nhaän ra thanh kieám naøy, da maët öûng hoàng aáp uùng noùi: – Moät vò baèng höõu cuûa vaõn boái taëng! Toáng Traán Sôn höø moät tieáng, gaät ñaàu noùi: – Tuyeät kieám! Theá nhöng haønh taåu giang hoà, Nhaïc töôùng coâng toát nhaát ít duøng ñeán noù thì hay! Nhaïc Tieåu Tuaán chaúng hieåu ra heát thaâm yù trong caâu noùi naøy, laïi cho raèng yù laõo ta laø chæ thanh kieám quaù saéc beùn, ñoäng thuû deã ñaû thöông ngöôøi, khi aáy chaáp tay noùi: – Vaõn sinh ghi nhôù! Luùc naøy ñaõ thaáy hai gaõ traùng ñinh baøy doïn cheùn baùt treân chieác baøn khaùc beân goùc traùi hoa ñình, coù leõ chuaån bò aên toái. Thì ra, Hoaéc toång quaûn thaáy Toáng laõo trang chuû khoaûn ñaõi Nhaïc Tieåu Tuaán nhö khaùch phöông xa ñeán, neân khoâng ñôïi caên daën cuõng ñaõ cho ngöôøi laøm tieäc tieáp ñaõi. Toáng Traán Sôn mæm cöôøi vaãy tay noùi: – Caùc ngöôi ñem ñeán ñaây cho ta moät chieác ñuõa! Hoaéc toång quaûn theo haàu Toáng Traán Sôn ñaõ maáy möôi naêm, ñöông nhieân hieåu yù chuû nhaân cuûa mình, lieàn caàm laáy moät chieác ñuõa tre ñöa ñeán. Toáng Traán Sôn caàm laáy chieác ñuõa, cöôøi noùi vôùi Nhaïc Tieåu Tuaán: – Laõo phu ñaõ hai möôi naêm nay khoâng ñoäng ñeán kieám, chuùng ta tyû thí moät chieâu xong roài duøng tieäc vaäy! Nhaïc Tieåu Tuaán ngaïc nhieân noùi: – Toáng ñaïi laõo gia muoán duøng ñuõa tre thay kieám ö? – Haø haø... Laõo phu neáu trong tay khoâng coù vaät gì laøm binh khí, Nhaïc töôùng coâng nhaát ñònh khoâng chòu ñoäng thuû, hieän taïi thì cöù vieäc phaùt chieâu ñi! Nhaïc Tieåu Tuaán laïi hoûi: – Toáng ñaïi laõo gia muoán ñoäng thuû ngay taïi ñaây? Toáng Traán Sôn vaãn ngoài yeân treân gheá Thaùi sö, gaät ñaàu noùi: – Khoâng sai, Nhaïc töôùng coâng coù theå xuaát chieâu! Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy laõo ta vaãn ngoài bình thaûn an nhieân treân gheá Thaùi sö, ñeán 99 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 100 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ñöùng leân cuõng khoâng, baûo chaøng phaùt chieâu taán coâng, khieán chaøng thaáy luùng tuùng noùi: – Toáng ñaïi laõo gia... – Laõo phu daõ noùi, Nhaïc töôùng coâng cöù vieäc phaùt chieâu coâng vaøo ñi! – Ñieàu naøy... Huy Hueä Quaân coù chuùt yeân taâm giuïc chaøng: – Cöûu cöûu baûo töôùng coâng ra chieâu, thì cöù ra chieâu chôù neân ngaïi. Toáng Traán Sôn noùi: – Quaân nhi noùi khoâng sai, ngöôi chôù neân ngaïi, theá nhöng laõo phu coù lôøi nhaéc nhôû ngöôi tröôùc laø ngöôi chæ coù cô hoäi xuaát moät chieâu, cho neân caàn phaûi taäp trung taän löïc ñoái phoù. Laõo phu noùi moät chieâu, laø ngöôi tieáp laõo phu moät chieâu, coøn ngöôi khoâng caàn giôùi haïn soá chieâu, chæ caàn ngöôi xuaát kieám chaïm vaøo ñöôïc taø aùo cuûa laõo phu, thì keå nhö ngöôi thaéng! Haûo... Xuaát thuû ñi! Laõo vaãn ngoài ñieàm nhieân treân gheá, khoâng moät chuùt chuùt gì toû ra phoøng bò, laïi giuïc Nhaïc Tieåu Tuaán xuaát chieâu taán coâng. Nhaïc Tieåu Tuaán chaép kieám haønh leã noùi: – Vaõn sinh cung kính baát nhö toøng meänh, chæ coù ñieàu vaõn sinh muoán noùi thanh nhuyeãn kieám naøy voâ cuøng saéc beùn, cheùm thieát nhö chôi... Toáng Traán Sôn gaät ñaàu tieáp lôøi chaøng ngay: – Ta bieát thanh nhuyeãn kieám trong tay ngöôi xuaát xöù töø Vaân Nam Voâ Löôïng kieám phaùi, tinh luyeän töø theùp non nghìn naêm, ngöôi haø taát phaûi quaù coá kî cöù vieäc xuaát chieâu! Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng ngôø thanh kieám trong tay mình coù xuaát xöù lai lòch nhö vaäy, laïi thaàm nghó: – Laõo ñaõ noùi nhö vaäy, ta cuõng khoâng neân do döï nöõa! Nghó roài, chaân traùi thoaùi moät boä, ngöôøi hôi chuøng thaép xuoáng, khí vaän vaøo kieám, coå tay rung nheï, khieán caû thanh nhuyeãn kieám phuùt choác cöông thaúng leân. Cuoái cuøng môùi chính laäp, tay traùi yeát löôõi kieám, noùi: – Vaõn sinh xuaát chieâu! Thanh nhuyeãn kieám tröïc laäp töø töø xuoáng chæa vaøo vai traùi cuûa Toáng Traán Sôn. Thaät ra thì khôûi thöùc theá kieám naøy muõi kieám phaûi chæa thaúng vaøo ngöïc ñoái phöông, bôûi vì ñaây chính khôûi thöùc chieâu Thieân Ñaïo trung hoøa trong Voõ Ñöông Löôõng Nghi kieám phaùp. Voõ Ñöông noäi gia kieám phaùp duïng yù daãn khí, theá kieám chaäm raûi, chaøng khôûi thöùc chieâu naøy nhö vaäy laø vì Toáng Traán Sôn vaãn ngoài baát ñoàng treân gheá, neân thaáy khoâng theå taán coâng maõnh lieät. 100 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 101 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Luaän veà leã soá, thì ñaây cuõng laø truyeàn thoáng leã giaùo coá höõu cuûa keû ñoïc saùch, chöù neáu nhö keû chæ bieát luyeän voõ haønh cöôùc giang hoà, chæ nghó duïng binh baát yeám traù thì khi naøo chòu nhöôøng nöõa böôùc ñeå thuû baïi ñoái phöông? Toáng Traán Sôn nhìn thaáy loøng thaàm nghó: – Tieåu töû naøy taâm tröôøng loãi laïc, bieát nhöôïng ngöôøi ñeå tieán boä, sau naøy nhaát ñònh thaønh danh giang hoà. Chöa bieát chöøng vaøi möôi naêm nöõa coù theå thaønh ngöôøi laõnh ñaïo voõ laâm cuõng neân! Loøng nghó vaäy, nhöng cöôøi nhaéc nhôû: – Nhaïc töôùng coâng moät chieâu naøy vì taâm nguyeän cuûa leänh sö maø phaùt, caàn phaûi toaøn taâm toaøn löïc, chôù neân khaùch khí! Nhaïc Tieåu Tuaán kieám phaùt ra töø töø ñaõ ñöôïc nöõa ñöôøng, beân tai nghe Toáng Traán Sôn nhaéc nhôû moät caâu nhö vaäy, thì tröôùc maët boãng hieän leân hình aûnh aân sö tieàu tuïy vaø nhöõng laàn ngoài uû ruõ than vaén thôû daøi. Baát giaùc loøng chaøng keâu leân: – Vaâng! Moät chieâu naøy ta vì sôû nguyeän cuûa aân sö maø phaùt! Y khôûi khí ñoäng, kieám theá cuõng ñoät nhieân bieán hoùa, moät chieâu töø töø ñieåm tôùi Thieân Ñaïo trung hoøa bieán thaønh chieâu Nguõ nguyeät phi hoa trong kieám phaùp cuûa Khoâng Ñoäng. Nhuyeãn kieám rung leân phaùt lieàn naêm laøn kieám aûnh nhanh nhö chôùp choäp tôùi ngöôøi Toáng Traán Sôn. Toáng Traán Sôn tay traùi buoâng thoõng, tay phaûi caàm chieác ñuõa hoa leân moät caùi, lieàn nghe keng keng...vang leân naêm tieáng choùi tai. Roõ raøng chieác ñuõa trong tay laõo ta chæ trong nhaùy maét ñieåm lieàn naêm caùi ngheânh ñaàu muõi kieám Nhaïc Tieåu Tuaán ñaùnh baät ra ngoaøi. Chieâu vöøa roài Nguõ Nguyeät Phi Hoa, Nhaïc Tieåu Tuaán phaùt ra laø cuûa phaùi Khoâng Ñoäng, maø kieám thuaät Khoâng Ñoäng tinh ôû choã toác ñoä cöïc nhanh, moät chieâu hoùa thaønh naêm, ñöông nhieân phaùt kieám khoâng theå chaäm ñöôïc roài! Theá nhöng, Toáng Traán Sôn chæ duøng ñuõa thay kieám, ra chieâu sau ñieåm lieàn naêm caùi phaù giaûi naêm kieám aûnh cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán, töï nhieân thuû phaùp cuûa laõo ta cuõng nhanh khoâng töôûng noãi! Baây giôø, Nhaïc Tieåu Tuaán bò chaán ñoäng maïnh, töø thaân kieám moät luoàng kình löïc quaùi dò xoâng vaøo, töø baøn tay leân caùnh tay, töø caùnh tay xaâm nhaäp vaøo toaøn thaân, chaúng khaùc gì chaïm phaûi moät luoàng ñieän giaät baén caû ngöôøi lui sau ñeán boán naêm böôùc daøi. Nhaïc Tieåu Tuaán phaùt hoaûng, theá nhöng chæ nghó ñeán caâu noùi vöøa roài cuûa Toáng Traán Sôn moät chieâu naøy laø vì taâm nguyeän cuûa leänh sö, vaõ laïi chæ caàn chaøng tieáp noãi moät chieâu cuûa laõo ta laø ñöôïc, coøn chaøng muoán phaùt bao nhieâu chieâu cuõng khoâng giôùi haïn. Trong ñaàu nghó vaäy, caû ngöôøi laäp töùc ñònh xoâng trôû laïi ra chieâu taán coâng. 101 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 102 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Chaúng ngôø ñaõ nghe gioïng Toáng Traán Sôn vang leân: – Nhaïc töôùng coâng caån thaän! Tieáp lieàn chaøng chæ thaáy tröôùc maét hoa leân moät veät saùng traéng, ñöông nhieân phaûi laø chieác ñuõa trong tay Toáng Traán Sôn. Nhöng tröôùc maët Nhaïc Tieåu Tuaán luùc naøy phaûng phaát nhö thaáy aùnh kieám loaùng leân, aùnh kieám laïi phaùt ra kieám khí nghe raát laïnh caû ngöôøi, chieâu laïi aûo dieäu, nhaát thôøi chaøng chöa bieát hoùa giaûi theá naøo? Noùi thì chaäm, luùc aáy laïi cöïc nhanh, chaøng khoaùt boä laùch ngöôøi moät caùch heát söùc töï nhieân theo baûn naêng. Theá nhöng phaûi bieát raèng, duø chæ laø khoaùt boä theo baûn naêng, nhöng noù laïi laø boä phaùp tinh dieäu maø chaøng hoïc töø Voâ danh Laõo nhaân ngay töø nhoû. Ñaây laø moät moân thaân phaùp töø baûn thaân Voâ danh Laõo nhaân saùng cheá ra sau khi nghieân cöùu kyõ taát caû pho kieám phaùp cuûa caùc moân phaùi, muïc ñích laø ñeå traùnh taát caû caùc chieâu kieám hieåm hoùc. Neân bieát, Toáng Traán Sôn meänh danh Voõ Laâm Nhaát Kieám, ñöông nhieân moät kieám phaùt ra chaúng phaûi taàm thöôøng, xöa nay ít ngöôøi hoùa giaûi noãi, thaäm chí nghó caùch neù traùnh laø cuõng ít coù khaû naêng. Chaúng ngôø laàn naøy Nhaïc Tieåu Tuaán thoaùi boä neù ñöôïc, ñoàng thôøi coøn thuaän kieám ra moät chieâu Khoång töôùc khai döïc trong Loan Ba Phong kieám phaùp cuûa phaùi Nga My. Chæ thaáy aùnh kieám nhö caùnh khoång töôùc xoøe ra... Cong! Moät tieáng vang daøi, taát caû laäp töùc bieán maát ngay sau ñoù. Nhaïc Tieåu Tuaán tuy tieáp ñöôïc moät kieám cuûa Toáng Traán Sôn, theá nhöng caû ngöôøi chaøng bò moät luoàng kình löïc maïnh chaán ñoäng tung ngöôïc leân khoâng trung, vaêng ra ngoaøi xa coù ñeán hôn tröôïng, rôi phòch treân ñaát. Thanh nhuyeãn kieám trong tay thì bò cheùm gaõy ñaàu muõi chöøng moät thoán. Toáng Traán Sôn thaâu chieác ñuõa khoâng moät chuùt suy suyeãn, laõo vaãn ngoài traàm oån treân gheá Thaùi sö, nhöng ñoät nhieân caû ngöôøi giaät naûy baén leân, thaát thanh la lôùn: – AÙi! Kòch ñoäc lôïi haïi thaät! Tieáp lieàn ñoù chæ thaáy chieác ñuõa rôùt xuoáng ñaát, caùnh tay phaûi cuõng nhö caùnh tay traùi ruõ thoõng xuoáng voâ löïc. Thaáy ñieàu naøy thì moïi ngöôøi coøn laïi ñeàu thaát saéc. Hoaéc Vaïn Thanh chaán ñoäng caû ngöôøi, nhaûy choàm tôùi ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán nhö con maõnh hoå, theùt lôùn: – Tieåu töû, ngöôi daùm ngaàm trong duïng ñoäc aùm toaùn laõo trang chuû! Toáng Vaên Tuaán nghe noùi Nhaïc Tieåu Tuaán duïng ñoäc haïi cha, thì laäp töùc vung kieám saán tôùi quaùt leân: 102 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 103 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Hoï Nhaïc kia, ta baàm ngöôi ra! Huy Hueä Quaân tuy khoâng noùi ra lôøi, theá nhöng naøng laø ngöôøi khoù xöû nhaát. Neáu nhö vöøa roài, töø mieäng ai noùi ra thì naøng coù leõ coøn khoâng tin, nhöng ñích thaân Toáng Traán Sôn noùi ra thì naøng chaúng coøn nghi ngôø gì nöõa. Thöïc loøng thì saâu trong noäi taâm naøng ñaõ thaàm coi Nhaïc Tieåu Tuaán laø ngöôøi tri kyõ, loøng naøng nhö ñaõ göûi cho chaøng, chaúng ngôø chaøng laïi coù theå haï ñoäc moät caùch bæ oåi nhö vaäy ñoái vôùi cöûu cöûu cuûa naøng! Naøng cheát laëng ngöôøi, caûm thaáy coõi loøng tan naùt, tình khoâng ngaên noãi, nöôùc maét löng troøng roài rôi ra treân aùo, haún laø ñaõ ñem loøng trao nhaàm cho moät keû giaû quaân töû, nguïy tröôïng phu! Laïi noùi Nhaïc Tieåu Tuaán baûn thaân bò chaán ñoäng rôi phòch treân ñaát, thaàn hoàn coøn chöa lai tænh, ñeán kieám bò gaõy moät ñoaïn cuõng khoâng bieát, coøn chöa kòp loàm coàm ngoài daäy thì boïn Hoaéc Vaïn Thanh vaø Toáng Vaên Tuaán ñaõ böùc ñeán tröôùc ngöôøi. Hoaéc Vaïn Thanh ñöa tay caûn kieám cuûa Toáng Vaên Tuaán laïi noùi: – Coâng töû, khoâng neân laáy maïng haén! Toáng Vaên Tuaán cöïc noä theùt lôùn: – Hoaéc toång quaûn, khoâng neân xen vaøo, ta khoâng theå khoâng laáy maïng haén! Hoaéc Vaïn Thanh vaãn caûn laïi noùi: – Coâng töû bôùt giaän, haén ñaõ duøng ñoäc aùm toaùn laõo trang chuû, ñöông nhieân trong ngöôøi haén cuõng coù caát giaûi döôïc, chuùng ta buoäc haén trao thuoác giaûi ra roài haõy noùi! Noùi roài laõo thaâu tay laïi, böôùc leân theâm böôùc nöõa nhìn chaêm Nhaïc Tieåu Tuaán coøn ngoài phòch treân ñaát, gaèn gioïng: – Tieåu töû, nhanh trao thuoác giaûi ra ñaây, thì ta coøn tha cho maïng soáng. Nhaïc Tieåu Tuaán bò boïn hoï böùc ñeán khoâng ñöùng leân ñöôïc, nhöng chaúng caàn bieän hoä, chæ noùi: – Hoaéc toång quaûn, coù söï hieåu nhaàm, taïi haï khoâng bieát duïng ñoäc, thì laøm sao coù theå söû duøng ñoäc aùm toaùn laõo trang chuû... Hoaéc Vaïn Thanh ñanh maét laïi gaèn töøng tieáng: – Tieåu töû ngöôi coøn daùm choái quanh ö? Neáu ngöôi coøn khoâng nhanh ñöa thuoác giaûi ra ñaây, thì ta böûa soáng ngöôi traêm maõnh! Toáng Traán Sôn vöøa roài nhaân ngöôøi thoï ñoäc neân buoâng thoõng tay nhaém maét ñieàu khí, baây giôø thôû haét ra moät hôi, môû maét noùi gioïng nghe yeáu ñuoái: – Hoaéc toång quaûn, caùc ngöôi laøm gì vaäy chöù? Hoaéc Vaïn Thanh nghe gioïng chuû thì quay ngöôøi, voäi vaøng noùi: – Hoài baåm trang chuû, tieåu töû naøy bieát duïng ñoäc taát seõ coù thuoác giaûi, thuoäc haï... 103 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 104 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Noùi baäy! Toáng Traán Sôn coá quaùt moät tieáng, roài thaáp gioïng noùi: – Ngöôi theo ta nhieàu naêm, sao coøn khoâng phaân bieät roõ thò phi, coøn khoâng nhanh môøi Nhaïc töôùng coâng daäy ö? Hoaéc Vaïn Thanh kinh ngaïc la leân: – Laõo trang chuû... Toáng Traán Sôn maët aån hieän noä khí: – Vaïn Thanh, laõo phu baûo ngöôi môøi Nhaïc töôùng coâng ñöùng daäy, ngöôi nghe khoâng höû? Hoaéc Vaïn Thanh khoâng daùm traùi leänh, voäi vaøng thoaùi lui sau hai böôùc, noùi: – Nhaïc töôùng coâng, laõo trang chuû môøi ñöùng leân! Nhaïc Tieåu Tuaán khi aáy môùi thu thanh nhuyeãn kieám laïi, choáng tay ñöùng daäy. Toáng Traán Sôn laïi nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Vaên Tuaán, caû ngöôøi cuõng khoâng nhanh ñeán xin loãi Nhaïc töôùng coâng ö? Toáng Vaên Tuaán ngôù ngöôøi caûi laïi: – Cha! Chính haén ñaõ duøng ñoäc aùm toaùn cha, sao laïi... Toáng Traán Sôn khoâng ñôïi con noùi heát, caét ngang: – Cha baûo Nhaïc töôùng quaân haï ñoäc bao giôø? Cha chæ nhaân nghó mình vöøa roài ñaõ uoáng Baùt Böûu Ñôn giaûi baùch ñoäc cuûa Ñöôøng Moân maät cheá, ñoäc tính trong ngöôøi ñaõ giaûi heát. Chaúng ngôø vöøa roài duøng chieác ñuõa vaän khí coâng ñoäng thuû, môùi phaùt hieän ra chaúng nhöõng nhöõng ñoäc tính khoâng giaûi heát maø chaân khí chöøng nhö daàn daàn bò tieâu taùn... Hoaéc Vaïn Thanh nghe vaäy thì chaán ñoäng caû ngöôøi, thaát thanh la leân: – Chaúng leõ laõo trang chuû truùng loaïi Taùn coâng kyø ñoäc? Toáng Traán Sôn gaät ñaàu ñaùp: – Coù leõ khoâng sai, laõo phu naêm xöa töøng nghe laõo Chöôûng moân Ñöôøng Moân noùi raèng Baùt Böûu Ñôn coù theå giaûi baùch ñoäc, duy nhaát loaïi Taùn coâng kyø ñoäc thì voâ hieäu... Huy Hueä Quaân luùc naøy loøng daï nheï laïi, nhìn vaøo Nhaïc Tieåu Tuaán veû coù loãi, nhaân vì vöøa roài naøng cuõng nhö ngöôøi khaùc hieåu nhaàm chaøng, khi naõy loøng naøng môùi caøng thaàm tin hôn chaøng laø baäc chính nhaân quaân töû, ñaùng ñeå naøng gôûi loøng laøm ngöôøi ngöôøi tri kyõ. Naøng nghe Toáng Traán Sôn noùi vaäy thì chen vaøo hoûi moät caâu: – Chaúng leõ baèng vaøo coâng löïc nhö cöûu cöûu maø laïi khoâng theå vaän khí böùc ñoäc tính ra ngoaøi sao? Toáng Traán Sôn cöôøi khoå ñaùp: 104 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 105 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Oa nhi môùi thaät aáu tró, ñaõ goïi laø Taùn coâng kyø ñoäc ñaëc cheá ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng ngöôøi noäi coâng thaâm haäu, laø loaïi kyø ñoäc voâ hình, thaâm nhaäp coù theå khoâng gaây ñau ñôùn khaùc laï, ngaám ngaàm phong beá yeáu maïch taùn giaûi coâng löïc khoâng coøn ñeà tuï chaân khí, nhö vaäy laøm sao coù theå töï böùc ñoäc tính ra ngoaøi ñöôïc? Tröø phi laø ñoäc moân giaûi döôïc cuûa chính ngöôøi cheá ra loaïi ñoäc naøy môùi giaûi noãi, baèng khoâng thieân haï voâ döôïc giaûi noãi! Toáng Vaên Tuaán noùi: – Cha, ñeå haøi nhi tìm chuùng laáy thuoác giaûi! Toáng Traán Sôn traàm ngaâm moät luùc noùi: – Ngöôi coù bieát boïn ngöôøi duøng keá haï ñoäc cha laø ai khoâng? Boïn chuùng giaêng baåy lôïi duïng Nhaïc töôùng coâng mang phong thö naøy ñeán ñaây maø khoâng daùm chính thöùc loä dieän, giôø muoán tìm chuùng, bieát tìm nôi ñaâu chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng ñôïi Toáng Vaên Tuaán kòp ñaùp, leân tieáng noùi ngay: – Toáng ñaïi laõo gia, vaõn sinh nhaát thôøi ngu muoäi bò ngöôøi lôïi duïng maø mang phong thö taåm ñoäc naøy ñeán ñaây, ñöôïc Toáng ñaïi laõo gia môû löôïng haûi haø khoâng traùch, trong loøng vaõn sinh vöøa hoå theïn vöøa caûm kích voâ cuøng. Chuyeän tuy khoâng phaûi laø vaõn sinh coá yù, nhöng theá naøo ñi nöõa thì vaõn sinh cuõng laø ngöôøi coù loãi, thöïc aùy naùy voâ cuøng. Giôø vaõn sinh xin caùo töø, cho duø chaân trôøi goùc bieån, hoå huyeät, long ñaàm, vaõn sinh nhaát quyeát tìm ñeán boïn chuùng ñeå laáy thuoác giaûi mang veà ñaây cho Toáng ñaïi laõo gia, coù vaäy môùi khoâng theïn vôùi loøng mình. Noùi roài chaøng chaép tay xaù daøi, ñoaïn quay ngöôøi ñònh ñi. Huy Hueä Quaân thaáy chaøng ñònh ñi, thì goïi laïi: – Nhaïc töôùng coâng xin löu böôùc! Nhaïc Tieåu Tuaán chaân ñaõ ñaët ôû baäc cöûa, Toáng Traán Sôn nhìn theo boùng sau löng chaøng thôû daøi caûm thaùn: – Cöù ñeå cho Nhaïc töôùng coâng ñi, thieáu nieân naøy khoâng hay baët thieäp giang hoà, theá nhöng tính tình trung thöïc khaúng khaùi. Chæ nhaân vì laõo phu truùng ñoäc maø haén caûm thaáy hoå theïn baát an, neân môùi khoâng chòu löu böôùc laïi ñaây. AÙi... Chuùng ta cuõng khoâng neân giöõ chaân haén laïi! Nhaïc Tieåu Tuaán ra khoûi Thieân Hoa Sôn trang trôû laïi ñöôøng cuõ ñi moät maïch ñeán beán nöôùc döôùi chaân nuùi, ôû ñaây chæ laø moät thoân nhoû vaøi möôi noùc nhaø, chuû yeáu haønh ngheà ñaùnh caù ñöa thuyeàn. Tuy trôøi ñaõ khuya, nhöng chaøng cuõng deã daøng thueâ moät chieác thuyeàn nhoû trôû laïi ñaäp beân ngoaøi Thaùi Hoà. Beân ñaäp laø moät tieåu traán, nhöng nôi ñaây laø choã nghæ chaân cuûa du khaùch, neân luùc naøy vaãn coøn thaáy moät vaøi quaùn aên coøn leân ñeøn. Chaøng vaøo moät quaùn goïi baùt mì loùt daï, sau khi tính tieàn xong môùi hoûi tieåu nhò: – Tieåu nhò ca, trong traán naøy coù khaùch ñieám naøo khoâng? 105 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 106 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Tieåu nhò boài nuï cöôøi noùi: – Khaùch gia, ôû tieåu traán naøy khaùch ñieám chuyeân doanh thì khoâng coù, theá nhöng baát cöù nhaø naøo cuõng coù phoøng, gaëp dòp khaùch ñeán du ngoaïn ñoâng, thì daønh cho thueâ nghæ troï, coù leõ khaùch gia khoâng raønh ñöôøng, tieåu nhaân xin daãn ñöôøng! – OÀ, nhö vaäy thì phieàn tieåu nhò ca quaù! – Khoâng sao, xin quan gia theo tieåu nhaân! Vöøa noùi gaõ vöøa ñon ñaû caát chieác khaên treân vai, roài böôùc ra cöûa ñi tröôùc daãn ñöôøng! Treân con ñöôøng nhoû toái ñen, Nhaïc Tieåu Tuaán theo chaân tieåu nhò ñi moät ñoaïn roài reõ vaøo moät heûm nhoû, cuoái cuøng döøng laïi tröôùc moät töôøng thaønh thaáp nhoû. Tieåu nhò döøng chaân laïi, quay ñaàu cöôøi noùi: – Khaùch gia xin ñôïi ôû ñaây, tieåu nhaân vaøo goïi cöûa. Noùi roài quay ngöôøi böôùc tôùi goõ vaøo moät caùnh cöûa daøy ñoùng im æm. Qua moät luùc, lieàn nghe thaáy töø beân trong coù tieáng moät baø laõo hoûi voïng ra: – Ai beân ngoaøi? Tieåu nhò ñaùp: – Hoà ñaïi nöông, tieåu nhaân laø Tröông Phaùt ôû quaùn mì ñaây, coù moät vò khaùch gia muoán thueâ phoøng nghæ troï qua ñeâm! Laõo phu nhaân nghe theá thì sôûi lôûi reo leân: – A, vaøo ñaây, vaøo ñaây! Caùnh cöûa goõ baät môû ra, chæ thaáy moät laõo phu nhaân toùc baïc traéng xuaát hieän vôùi chieác ñeøn loàng trong tay, cöôøi noùi: – Khaùch gia xin môøi vaøo beân trong! Ga tieåu nhò noùi: – Khaùch gia, môøi! Tieåu nhaân xin caùo töø! Nhaïc Tieåu Tuaán raát bieát chuyeän lieàn duùi vaøo tay gaõ moät ít baïc vuïn, noùi: – Ña taï tieåu nhò ca! Gaõ tieåu nhò nhaän tieàn thì raïng neùt maët, caûm taï roài lui goùt ngay. Nhaïc Tieåu Tuaán luùc aáy theo chaân baø laõo vaøo haún beân trong nhaø. Baø laõo khoùa traùi cöûa laïi, ñoát moät ngoïn neán ñaët leân baøn, cöôøi noùi: – Khaùch gia môøi ngoài, laõo thaân seõ ñi pha traø! Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Laõo baø baø baát taát phaûi baän roän nhö vaäy, tieåu khaû nöõa ñeâm ñeán quaáy nhieãu ñaõ laø 106 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 107 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long phieàn toaùi laém roài, chæ xin troï qua moät ñeâm laø ñöôïc. Laõo baø cöôøi noùi: – Khaùch gia xin cöù ngoài xuoáng, maáy khi ñöôïc khaùch chieáu coá, traø cuõng ñaõ cheá saün roài, chaúng phí thôøi gian gì maø aùi ngaïi. Noùi roài quay ngöôøi ñi lui ra sau beáp. Giaây laùt, laõo baø quay trôû laïi vôùi chaäu nöôùc treân tay, ñaët xuoáng baøn noùi: – Khaùch gia, röûa maët! – Cöù phieàn laõo baø baø theá naøy, tieåu khaû thaät voâ cuøng aùy naùy... Laõo baø cöôøi noùi: – Chôù khaùch khí, tieåu traán naøy cuûa chuùng toâi khoâng coù khaùch ñieám chuyeân doanh, hieän taïi ñaõ vaøo muøa thu, khí trôøi hôi trôû laïnh, khaùch du hoà vôi ñi. Giaû nhö vaøo xuaân hoaëc muøa heø, thì khaùch ñeán raát ñoâng, nhaø naøo cuõng coù khaùch nghæ troï, luùc aáy môùi thaät söï baän roän nheù! Nhaïc Tieåu Tuaán vöøa röûa maët vöøa hoûi: – Trong nhaø laõo baø baø, chaúng coøn ai nöõa sao? Laõo baø cöôøi ñaùp: – Chæ coù laõo thaân vaø oâng nhaø, oâng aáy cheøo thuyeàn ñöa khaùch caû ngaøy meät löõ, giôø ñaõ nguû say. Cuõng may maø soáng qua ngaøy... Baø laõo chôø Nhaïc Tieåu Tuaán röûa maët xong, môùi mang chaäu nöôùc lui ra sau. Tieáp ñoù laïi trôû vaøo vôùi khay traø treân tay, ñaët leân baøn noùi: – Quan gia duøng traø! Noùi roài ñi ñeán ñaåy caùnh cöûa phoøng beân traùi, tieáp: – Khaùch gia nghæ trong phoøng naøy, moïi thöù laõo thaân ñaõ chuaån bò ñaày ñuû vaø saïch seõ, khaùch gia cöù yeân taâm maø nghæ. Laõo thaân xin pheùp ñi nghæ tröôùc ñaây! Nhaïc Tieåu Tuaán ñöùng leân leã pheùp noùi: – Laõo baø baø xin cöù töï nhieân! Laõo baø löng hôi cong xuoáng, voøng tay ñaám ñaám maáy caùi, roài veà phoøng mình. Nhaïc Tieåu Tuaán luùc naøy môùi caûm thaáy khaùt, chaøng roùt ra moät cheùn traø coøn noùng, nhaáp moät nguïm, höông traø khieán coå hoïng saûng khoaùi thoaûi maùi. Trong ñaàu chaøng luùc naøy môùi hôi tónh taùo, baây giôø chæ nghó ñeán chuyeän vöøa xaûy ra, chaøng thaàm hieåu minh ñaõ coù loãi trong chuyeän naøy, nhaát ñònh phaûi ñi tìm boïn ngöôøi ñaõ baày keá ñoäc thuû kia, ñeå laáy thuoác giaûi. Theá nhöng duy nhaát keá khaû thi laø tìm ra gaõ trung nieân haùn töû giaû truùng thöông, roài phoù thaùc böùc maät thö cho chaøng mang ñeán cho Toáng Traán Sôn. Nhöng thöû hoûi gaõ ta ñaõ daøn ra maøn kòch kia, chaúng leõ coù theå laïi laø hoï 107 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 108 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Töø nhö haén ñaõ nhaén sao? Coøn moät chuyeän nöõa, laø treân böùc thö ñoäc kia ghi laø muoán Huy Hueä Quaân mang thanh Tieân Coâ kieám ñeán trao ñoãi phuï thaân coâ ta, nhöng Toáng Traán Sôn laïi cho raèng ñoù chæ laø ñoøn huø doïa cuûa ñoái phöông. Thöïc teá hö thöïc ra sao coøn chöa theå ñoaùn chaéc ñöôïc! Cöù theo nhö Truùc Thu Lan noùi hoâm tröôùc thì boïn ngöôøi cuûa Haéc Hoå Thaàn Trieäu Quang Ñaåu xuaát hieän taïi Qua Chaâu chæ vì thanh baøo kieám kia. Maø gaõ trung nieân haùn töû aùo xanh kia nhaát ñònh laø ñoàng boïn vôùi Haéc Hoå Thaàn Trieäu Quang Ñaåu, neân muoán tìm haén chæ coøn caùch quay trôû laïi quaùn röôïu ôû Qua Chaâu, khoâng chöøng Hoå Traûo Toân Voâ Haïi vaãn coøn giaû trang laøm chuû quaùn röôïu! Nghó trong ñaàu roài, chaøng uoáng heát cheùn traø, ñoaïn vaøo phoøng ñeå nguyeân aùo quaàn naèm leân giöôøng nghæ, choác laùt nguû thieáp di luùc naøo khoâng hay... Khoâng bieát ñaõ qua bao nhieâu thôøi gian, Nhaïc Tieåu Tuaán tôï hoà nhö mô mô maøng maøng tænh laïi, chæ caûm thaáy ñaàu oùc nöõa meû nöõa tónh, coøn coù chuùt caêng ñaàu, ñoàng thôøi coå hoïng khoâ khaùt voâ cuøng. Khoâng! Coù luùc chaøng caûm thaáy laïnh buoát tôï hoà nhö caû ngöôøi naèm trong baêng tuyeát, hay noùi ñuùng hôn nhaát thôøi chaøng khoâng coøn bieát mình ñang naèm ôû ñaâu nöõa. Trong tieàm thöùc chaøng caûm thaáy hoát hoaûng, yù thöùc baûo chaøng nhanh tónh trôû laïi, maét neân môû ra, nhöng sao hai mí maét chaøng naëng tróu, chaøng theo yù thöùc sai khieán cuûa chaøng. Qua moät luùc vaät loän trong yù thöùc, chaøng môùi ñöa tay leân duïi maét ñöôïc, môû maét haún ra, chæ thaáy tröôùc maët toái ñen nhö möïc ñeán ñöa tay tröôùc maét khoâng thaáy roõ ngoùn, trong loøng baát giaùc thaáy kyø laï voâ cuøng. Chaøng nhôù laïi luùc leân giöôøng naèm nguû trôøi ñaõ quaù nöõa ñeâm, sao nguû moät giaác daøi theá naøy maø trôøi chöa saùng ñöôïc? Chaøng choáng tay ngoài daäy, laéc ñaàu maáy caùi cho tónh taùo haún, coá nhôù laïi moïi chuyeän hoài ñeâm, chaøng nhôù ra khoûi Thieân Hoa Sôn trang, do thuyeàn ra khoûi hoà taâm, sau ñoù aên baùt mì vaø theo chaân gaõ tieåu nhò ñeán nhaø laõo baø toùc baïc taù tuùc qua ñeâm. Sau ñoù chaøng uoáng cheùn traø, ngoài suy nghó moät luùc, roài ñi nguû... Nhö vaäy hieän taïi, chaøng phaûi ôû trong phoøng nhaø baø laõo kia môùi ñuùng, nhöng roõ raøng tay chaøng luùc naøy chaïm phaûi laø neàn ñaát, taïi sao laïi nhö vaäy ñöôïc? Chæ nghó ñeán ñoù chaøng linh caûm ñaõ coù chuyeân khoâng oån xaûy ra vôùi mình, cho duø chaøng chöa coù nhieàu kinh nghieäm giang hoà, nhöng laàn naøy quyeát khoâng theå khoâng nhaän ra! Nhaïc Tieåu Tuaán giaät thoùt mình voäi ngoài ngay ngaén baét ñaàu thöû vaän khí ñieàu töùc, khí cô thoâng suoát thöôøng ngaøy trong ngöôøi chaøng luùc naøy boãng caûm thaáy bò trì treä ôû nhieàu choã, tôï hoà nhö ñaõ bò ai ñoù ñieåm huyeät phong beá kinh maïch. Coù ñieàu khi khoâng 108 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 15. 109 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long vaän khí ñieàu töùc, thì hoaøn toaøn khoâng coù moät caûm giaùc gì khaùc laï. Chaøng laïi ñöùng leân vung tay muùa chaân thöû vaøi ñöôøng thì thaáy khoâng coù gì trôû ngaïi, trong ñaàu sinh hoaøi nghi, thaàm nghó ngöôøi naøy khoâng bieát laø ai, taïi sao laïi phong beá kinh huyeät trong ngöôøi mình? Chaúng leõ chính laõo baø toùc baïc kia ñaõ haï thuû? Chaúng leõ trong nhaø baø ta laïi laø moät haéc ñieám? oOo 109 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2