Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 9

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

96
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 9', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 9

 1. 110 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Chín HUYEÀN Y THIEÂN NÖÕ T rong ñaàu Nhaïc Tieåu Tuaán bao nhieâu nghi vaán khôûi sinh, nhöng chöa bieát neân laøm gì baây giôø. Qua moät luùc, chaøng ngoài ngay ngaén baét ñaàu tónh khí döôõng thaàn, cuoái cuøng thì môõ lôùn maét ra, taäp trung nhaõn löïc ñöa maét nhìn vaøo boùng ñen tröôùc maët tôï hoà nhö hö khoâng sinh aûo aûnh, chaøng möôøng töôïng nhö nhìn ra caûnh vaät xung quanh! Chaøng nhaän ra ñaây laø moät caên phoøng raát nhoû, chung quanh chæ laø nhöõng böùc töôøng kín mít, duy nhaän töôøng phía traùi coù moät caùnh cöûa ñoùng im æm. Nhaïc Tieåu Tuaán böôùc chaân ñeán, ñöa tay leân sôø moù vaøo caùnh cöûa, chæ thaáy laïnh baêng baêng, thì ra laø moät chieác cöûa baèng saét! – AÙi! Ñaây laø phoøng ö? Sao laïi duøng cöûa saét? Xem ra thì laø moät thaïch lao cöûa saét ñuùng hôn! Nhöng thaïch lao naøy chöøng nhö khoâng naèm noãi treân maët ñaát, vì roõ raøng töø khe cöûa khoâng heà thaáy moät tia saùng naøo loït vaøo, noù phaûi laø moät ñòa lao naèm saâu döôùi loøng ñaát. Coù ñieàu boïn hoï taïi sao laïi ñem mình giam xuoáng ñaây chöù? Chaøng nhíu maøy traàm tö nghó caùch thoaùt thaân, chôït nhôù laïi thanh nhuyeãn kieám cuûa Truùc Thu Lan taëng coù theå cheùm saét nhö cheùm buøn, khoâng bieát coù theå phaù noãi caùnh cöûa saét naøy khoâng? Chæ nghó vaäy laø ñöa tay sôø leân thaét löng, nhöng ñöøng noùi laø thanh nhuyeãn kieám, ñeán tuùi tieàn vaø caû nhöõng neùn baïc vuïn cuõng ñaõ bò ngöôøi ta luïc loïi laáy maát roài! Nhaïc Tieåu Tuaán giaät mình, nghó nhanh trong ñaàu: – Nhaát ñònh ñaây laø moät haéc ñieám, chaøng nghó! Chính luùc chaøng ñang ngôù ngöôøi, boãng nghe beân ngoaøi coù tieáng khoùa saét leng keng, caùnh cöûa phuùt choác baät môû heù ra, moät tia saùng nhôøn nhôït haét vaøo. Lieàn thaáy moät gaõ haéc y haùn töû böôùc vaøo hoûi ngay: – Ngöôi laø Nhaïc Tieåu Tuaán? Nhaïc Tieåu Tuaán traán tænh ñaùp: – Khoâng sai, ñaây laø nôi naøo? – Ngöôi khoâng caàn hoûi nhieàu! Vöøa noùi haén vöøa giô leân moät chieác tuùi vaûi ñen, noùi tieáp: – Ngöôi truøm bao vaûi naøy leân ñaàu thì coù theå ñi ra khoûi ñaây! – UÛa, taïi sao phaûi bòt kín ñaàu môùi ra khoûi ñöôïc ñaây? 110 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 111 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Haéc y haùn töû cöôøi haéc haéc maáy tieáng, noùi: – Ñaây laø quy ñònh! Roài khoâng chôø chaøng hoûi, haén noùi tieáp: – Thaân coâ nöông ñang chôø ngöôi treân kia, nhanh truøm ñaàu laïi. Noùi roài haén choaøng chieác bao leân ñaàu chaøng. Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng khaùng cöï, chæ hoûi: – Thaân coâ nöông laø ai? – Leân treân kia ngöôi seõ roõ, hieän taïi thì theo ta! Noùi roài haén naém tay Nhaïc Tieåu Tuaán keùo ñi. Nhaïc Tieåu Tuaán ñaàu truøm kín baèng bao vaûi ñen, chung quy khoâng nhìn ñöôïc tình hình treân ñöôøng ñi, chæ bieát böôùc theo chaân haén, caûm giaùc duy nhaát laø con ñöôøng ñi qua khaù roäng raûi maø thoâi! Cuoái con ñöôøng laø moät baäc caáp leân cao, chaøng vöøa ñi vöøa nhaåm ñeám coù ñeán ba möôi baäc, ñuû thaáy thaïch lao vöøa roài naèm khaù saâu döôùi loøng ñaát. Gaõ haéc y haùn töû döøng chaân laïi noùi: – Ñeán nôi roài! Nhaïc Tieåu Tuaán coøn chöa hoûi gì thì ñaõ nghe thaáy gioïng moät nöõ nhaân trong treûo vang leân: – Haén chính laø Nhaïc Tieåu Tuaán sao? Chæ nghe gaõ haéc y haùn töû ñaùp raát cung kính: – Daï! Khoâng noùi cuõng bieát nöõ nhaân naøy thaân phaän so vôùi gaõ ta raát cao, nhöng baèng vaøo ngöõ khí thì nöõ nhaân naøy coøn raát nhoû tuoåi, thaäm chí coøn treû con! Laïi nghe gioïng nöõ nhaân kia noùi: – Haûo! Ngöôi trao noù cho ta! Haéc y haùn töû laïi öùng thanh daï moät tieáng. Nöõ nhaân kia noùi: – Nhaïc Tieåu Tuaán, giôø thì ngöôi theo ta! Noùi roài chæ thaáy moät baøn tay nöõ nhaân meàm maïi naém laáy tay mình keùo ñi. Nhaïc Tieåu Tuaán nhö phoù maëc cho hoï, chæ böôùc, mieäng hoûi: – Coâ laø Thaân coâ nöông? Nöõ nhaân cöôøi leân khuùc khích ñaùp: – Ta chaúng phaûi laø Thaân coâ nöông ñaâu! 111 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 112 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Taïi haï muoán hoûi coâ nöông moät ñieàu, thöïc ra ñaây laø nôi naøo? – Ta khoâng theå noùi cho ngöôi bieát ñöôïc. Nhaïc Tieåu Tuaán hoûi thaêm doø: – Vaäy, laøm sao taïi haï ñeán ñaây, haún coâ nöông khoâng theå khoâng bieát? Nöõ nhaân la leân: – AÙi da! Ta chæ noùi cho ngöôi bieát laø ta khoâng bieát chuyeän gì heát, ngöôi cöù chôø ñeán khi gaëp Thaân coâ nöông muoán hoûi gì thì hoûi coøn chöa muoän! – Taïi haï khoâng quen bieát Thaân coâ nöông, coâ ta laø gì cuûa caùc ngöôi? – Höø, Thaân coâ nöông laø Thaân coâ nöông, coâ ta coù ñieàu muoán hoûi ngöôi! Nhaïc Tieåu Tuaán hoûi tieáp: – Coâ ta muoán hoûi gì? Nöõ nhaân reù gioïng leân the theù: – Coâ ta muoán hoûi gì, laøm sao ta bieát ñöôïc? Noùi ñeán ñoù coâ ta böôùc caøng nhanh hôn, Nhaïc Tieåu Tuaán maáy laàn suyùt vaáp ngaõ ôû nhöõng ngöôõng cöûa, chaøng nhaåm tính ít nhaát cuõng ñaõ ñi qua hai haønh lang, vì chaân chaøng chaïm ñeán coù maáy ngöôõng cöûa. Chæ nghó nhö vaäy chaøng cuõng thaàm hieåu ñaây laø moät trang vieän raát lôùn. Khi qua theâm moät baäc ngöôõng cöûa nöõa thì böôùc chaân nöõ nhaân xem ra chaäm laïi, coù leõ saép ñeán nôi Thaân coâ nöông chôø ñôïi! Quaû nhieân thaáy nöõ nhaân buoâng tay chaøng ra, roài moät gioïng noùi nheï nhaøng hôn luùc ñaàu loït vaøo tai: – Ñeán roài, giôø thì ngöôi coù theå côûi boõ chieác bao truøm ñaàu! Nhaïc Tieåu Tuaán nghe vaäy thì lieàn ñöa tay leân côûi boõ chieác bao vaûi treân ñaàu mình, laäp töùc aùnh saùng choùi chan ñaäp vaøo maét chaøng, tröôùc maët moät thieáu nöõ thaân vaän toaøn huyeàn y ñang ngöng maét nhìn chaøng, cöôøi khuùc khích noùi: – Ngöôi chôø ñaây moät laùt! Thieáu nöõ ñuùng laø coøn raát nhoû tuoåi, xem ra chæ chöøng möôøi saùu möôøi baûy tuoåi, neùt maët coøn ñoïng saéc treû con. Nhaïc Tieåu Tuaán ñöa maét nhìn quanh moät voøng, thaáy mình ñang ñöùng trong moät tieåu vieân kieán truùc tinh xaûo, ñieåm xuaát trong phoøng baèng nhöõng chaäu hoaøng cuùc nôõ roä, phía tröôùc laø moät böùc reøm thöa phuû kín, khoâng bieát beân trong laø gì. Luùc aáy thaáy huyeàn y thieáu nöõ cuùi thaáp mình haønh leã vaøo trong, noùi: – Khai baåm Thaân coâ nöông, tieåu tyø ñaõ mang Nhaïc Tieåu Tuaán ñeán! Sau reøm thöa moät gioïng nöõ nhaân khaùc voïng leân, tieáng nghe thanh thoùt: 112 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 113 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Môøi! Huyeàn y thieáu nöõ quay ngöôøi noùi vôùi Nhaïc Tieåu Tuaán: – Thaân coâ nöông môøi ngöôi vaøo ñaáy! Noùi roài quay laïi giuùp chaøng veùn cao taám reøm leân. Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng khoâng khaùch khí lieàn saûi böôùc ñi haún vaøo beân trong, luùc naøy môùi nhaän ra beân trong laïi laø moät gian phoøng khaùc baøi trí trang nhaõ thanh khieát. Töôøng hoàng ñieåm xuaát vaøi ba böùc hoïa thuûy maïc cuûa nhöõng hoïa gia noãi tieáng ngaøy xöa, giöõa phoøng laø moät chieác baøn troøn vôùi vaøi ba chieác gheá löng töïa cao. Ngay chuû toïa ñaõ thaáy coù moät thieáu nöõ tuoåi chöøng hai ba hai boán, thaân cuõng vaän y phuïc moät saéc ñen, maøy ngaøi maét haïnh, da ngoïc moâi son, tuy khoâng heà ñaùnh son phaán, theá nhöng töø ñoâi maét vaø hoa dieän toaùt leân moät veû ñeïp kieàu dieãm quyù phaùi töï nhieân. Thieáu nöõ vöøa nhìn thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán böôùc vaøo thì lieàn khôûi thaân ñöùng leân hôi nghieâng minh thi leã, cöôøi noùi: – Nhaïc thieáu hieäp môøi ngoài! Nhaïc Tieåu Tuaán chaép tay hoaøn leã noùi: – Coâ nöông haún laø Thaân coâ nöông? – ÖØm... Thieáu nöõ ñaùp nheï moät tieáng trong mieäng, roài noùi tieáp: – Boïn thuû haï coù chuùt ñaéc toäi, Nhaïc thieáu hieäp, xin thieáu hieäp boõ qua cho! Nhaïc Tieåu Tuaán ruûa thaàm trong buïng: – Höø, chaúng phaûi laø tröôùc ñaám sau xoa ö? Luùc ñaàu thì giam ta trong thaïch lao, roài baây giôø laïi xin loãi ta! Tuy nghó vaäy nhöng voäi chaép tay noùi: – Coâ nöông kheùo noùi, ñaây chæ laø chuyeän hieåu nhaàm... Thieáu nöõ hoï Thaân chìa tay môøi: – Nhaïc thieáu hieäp tröôùc heát môøi ngoài, toâi coù vaøi chuyeän muoán thænh giaùo thieáu hieäp. Töø ñaàu ñeán giôø thieáu nöõ noùi naêng raát khieâm toán leã ñoä, khieán ngöôøi nghe khoâng theå phaät loøng. Nhaïc Tieåu Tuaán ngoài xuoáng gheá ñoái dieän, noùi: – Coâ nöông muoán hoûi gì, taïi haï ñang laéng nghe! Huyeàn y thieáu nöõ vöøa roài daãn ñöôøng luùc naøy ñaõ nhanh nheïn roùt traø ñaët tröôùc maët chaøng: – Môøi duøng traø! 113 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 114 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaân coâ nöông nhìn coâ ta noùi: – Ngöôi nhanh ñi mang heát ñoà ñaïc Nhaïc thieáu hieäp vaøo ñaây! Huyeàn y thieáu nöõ cuùi ñaàu daï moät tieáng, roài quay ngöôøi ñi ra ngoaøi. Laùt sau lieàn thaáy coâ ta quay trôû laïi vôùi nhöõng thöù ñoà ñaïc cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán ñaët leân leân baøn, moät thanh nhuyeãn kieám cuoán troøn, moät tuùi tieàn vaø moät ít baïc leû. Thaân coâ nöông noùi: – Ñaây laø caùc thöù cuûa Nhaïc thieáu hieäp, xem coù thieáu gì khoâng, roài xin caát vaøo cho! Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy laø ñuùng taát caû nhöõng thöù cuûa mình, lieàn caàm caát vaøo ngöôøi, ñoaïn noùi: – Ñuû, taát caû chæ coù chöøng naøy! Thaân coâ nöông luùc aáy môùi thaáp gioïng thaønh thaät noùi: – Tieän thieáp vì khoâng bieát Nhaïc thieáu hieäp laø cao ñoà cuûa Phong laõo tieàn boái, cho neân môùi maïo phaïm, nhöõng mong Thieáu hieäp roäng löôïng haûi haø! Ñaây laø laàn thöù hai coâ nhuùn mình xin loãi, ngoân ngöõ haønh vi cöïc kyø uyeån chuyeån lay ñoäng loøng ngöôøi theá nhöng xeùt kyõ dung dieän coâ ta thì cuõng khoâng khoù nhaän ra chuùt laïnh ngaïo thöôøng coù ôû nhöõng thieáu nöõ thaân phaän cöïc cao. Coù theå noùi, töø ñoù toaùt leân moät veû tuyeät myõ, nhöng laø veû ñeïp laïnh luøng! Coù moät ñieàu nghe caâu vöøa roài Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng thoaùng chuùt ngaïc nhieân, roõ raøng ñoái phöông cho raèng chaøng laø cao ñoà cuûa Phong laõo tieàn boái, nhöng Phong laõo tieàn boái laø ai? Chaøng khoâng noùi gì, chæ aäm öø moät tieáng cho qua chuyeän. Thaân coâ nöông noùi tieáp: – Tieän thieáp nghó Nhaïc thieáu hieäp phaûi laø töø Maõ Tích sôn ñeán? Nhaïc Tieåu Tuaán nghó raát nhanh trong ñaàu, roài gaät ñaàu ñaùp ngay: – Vaâng, taïi haï vöøa töø Maõ Tích sôn ñeán! Thaân coâ nöông ñoâi maét loä thu ba, noùi tieáp: – Thieáu hieäp gaëp ñöôïc Toáng ñaïi laõo gia chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán trong loøng chaán ñoäng, thaàm nghó nhanh: – Chaúng leõ gaõ hoï Töø nhôø mình trao thö chính laø ñoàng boïn vôùi hoï, neáu khoâng thì laøm sao bieát ñöôïc ta gaëp Toáng Traán Sôn? Chaøng ngöôùc maét nhìn coâ ta ñaùp: – Coù gaëp, chæ thaáy Toáng laõo gia bò ngöôøi ngaàm aùm toaùn... Chaøng coá keùo daøi gioïng noùi, ñoaïn cuoái caâu coá tình boõ löûng. Thaân coâ nöông caûm thaáy hôi kyø laï noùi: 114 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 115 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Toáng ñaïi laõo gia bò taëc nhaân aùm toaùn ö? Taïi sao toâi khoâng nghe ngöôøi ta noùi? Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi nhaït trong loøng, ñaùp: – Toáng ñaïi laõo gia chæ nhaân nhaát thôøi khoâng caån thaän neân truùng kyø ñoäc nhöng nhôø coù Baùt Böûu Ñôn giaûi tröø baùch ñoäc cuûa Ñöôøng Moân taëng naêm xöa, cho neân khoâng ngaïi gì. Ngöôøi ngoaøi, ñöông nhieân laøm sao bieát ñöôïc chuyeän naøy? Thaân coâ nöông ñöa tay leân haát nheï maùi toùc veà sau, noùi: – Tieän thieáp chæ laø buoäc mieäng hoûi vaäy thoâi, thaät ra thì muoán hoûi Nhaïc thieáu hieäp moät ngöôøi khaùc! – AØ ra vaäy. Thaân coâ nöông muoán hoûi ai? – Chính laø nöõ ñieät cuûa Toáng ñaïi laõo gia, Huy Hueä Quaân coâ nöông, aùi nöõ thieân kim cuûa Hoaøi Döông ñaïi hieäp Huy Khaâm Nghieâu. Nhaïc Tieåu Tuaán ñaùp ngay: – Taïi haï khoâng quen bieát vò coâ nöông nay! Thaân coâ nöông hoûi tieáp: – Vaäy khi coøn ôû trong Thieân Hoa Sôn trang haún Thieáu hieäp coù nghe chuyeän Huy coâ nöông ñaõ ñöôïc thanh baûo kieám chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán coá laøm veû khoâng hieåu, hoûi laïi: – Taïi haï khoâng nghe boïn hoï noùi gì ñeán chuyeän naøy, khoâng bieát coâ nöông noùi ñeán chuyeän ñöôïc thanh baûo kieám, thaät ra chuyeän theá naøo? Thaân coâ nöông cöôøi cöôøi noùi: – Thanh kieám Huy Hueä Quaân may baét ñöôïc chính laø thanh Tieân Coâ kieám, chaúng leõ ñeán chuyeän naøy maø thieáu hieäp cuõng khoâng heà bieát? Nhaïc Tieåu Tuaán nhuùn vai ñaùp: – Thaät tình taïi haï khoâng heà bieát! Thaân coâ nöông ngöûa coå cöôøi leân thaønh traøng daøi, roài ngöng tieáng cöôøi nhìn chaøng noùi: – Tröôùc maët chaân nhaân, chôù neân che ñaäy, khoâng phaûi thieáu hieäp cuõng vì thanh Tieân Coâ kieám maø ñeán sao? Roài chaúng ñôïi chaøng leân tieáng, ñoâi maét to cöôøi maø khoâng heà cöôøi, laïi nhìn chaâm vaøo maët chaøng noùi tieáp: – Toái hoâm kia, Nhaïc thieáu hieäp ngoài nhôø thuyeàn coâ ta qua soâng, leõ naøo laïi khoâng hoûi thaêm ñöôïc moät ñieàu gì? Nhaïc Tieåu Tuaán giaät mình, thaàm nghó: – Khoâng ngôø ñoái phöông theo doõi mình kyõ nhö vaäy, baát giaùc buoäc mieäng noùi: 115 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 116 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Coâ nöông coù veû bieát nhieàu veà taïi haï! – A, toâi cuõng chæ laø voâ tình maø bieát ñöôïc vaøi ñieàu thoâi! Nhaïc Tieåu Tuaán bieát ñoái phöông vôø khieâm toán, baây giôø thay ñoåi ngöõ khí noùi: – Taïi haï giôø muoán thænh giaùo coâ nöông moät chuyeän. – Khoâng daùm! Thaân coâ nöông laïi nhuùn mình noùi, roài tieáp: – Coù chuyeän gì, Nhaïc thieáu hieäp xin cöù noùi! Nhaïc Tieåu Tuaán ngöôùc maét leân nhìn coâ ta, noùi: – Khoâng bieát coâ nöông laø... Thaân coâ nöông chaúng ñôïi chaøng noùi heát, ngöûa maët cöôøi ha haû noùi ngay! – Nhaïc thieáu hieäp chaúng leõ khoâng nhaän ra sao? – A! Nhaïc Tieåu Tuaán thoát leân moät tieáng ñaàu gaät guø moät caùch töï nhieân... Vôùi chaøng thaät ra chæ laø toû yù ngaïc nhieân chöa hieåu, theá nhöng Thaân coâ nöông nghe chaøng a moät tieáng vaø thaàn thaùi cuûa chaøng töï nhieân, thì cöù ngôõ laø chaøng ñaõ nhaän ra lai lòch cuûa mình. Luùc ñaàu khi Thaân coâ nöông baûo chaøng laø moân ñoà cuûa Phong laõo tieàn boái, chaøng aäm öø moät tieáng, chæ laø vì khoâng muoán noùi nhieàu maø thoâi. Nhöng laàn naøy thì a moät tieáng hoà ñoà, ñeå thieáu nöõ hieåu nhaàm! Trong voâ tình laïi coù ñieàu hay vaäy! Chæ thaáy Thaân coâ nöông vui veû ñöùng leân noùi: – Chuùng toâi xöa nay toân troïng quyù moân phaùi, Nhaïc thieáu hieäp nhö ñaõ khoâng hay bieát gì veà daáu veát thanh Tieân Coâ kieám, tieän thieáp cuõng khoâng hoûi nhieàu. Naøo, môøi thieáu hieäp duøng traø, tieän thieáp seõ phaùi ngöôøi ñöa thieáu hieäp ra khoûi ñaây! Nhaïc Tieåu Tuaán ñöùng leân noùi: – Khoâng caàn, taïi haï xin caùo töø! Thaân coâ nöông cöôøi cöôøi noùi: – Thieáu hieäp xin duøng cheùn traø roài ñi coøn chöa muoän! Coâ ta laïi môøi traø, vöøa nghe theâm laàn naøy nöõa trong ñaàu Nhaïc Tieåu Tuaán chaán ñoäng, chaøng chôït nhôù laïi chính cheùn traø hoài toái cuûa laõo baø toùc baïc khieán chaøng nguû thieáp meâ meät, nhaát ñònh beân trong traø ñaõ ngaàm boõ meâ döôïc... Nghó theá, chaøng noùi: – Thaân coâ nöông haø taát khaùch khí, taïi haï khoâng daùm laøm phieàn nöõa! Noùi roài chaøng quay ngöôøi ñònh böôùc ñi... – Nhaïc thieáu hieäp xin löu böôùc, thieáu hieäp nhö ñaõ bieát lai lòch cuûa tieän thieáp, taát 116 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 117 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long cuõng bieát haønh ñoäng cuûa chuùng toâi xöa nay quy luaät nghieâm maät, khoâng theå ñeå ngöôøi ngoaøi bieát ñöôïc. Nghe thieáu hieäp xin uoáng cheùn traø naøy, neáu khoâng tieän thieáp laøm sao ñöa thieáu hieäp ra khoûi nôi naøy ñöôïc? Ñoái phöông noùi moät caâu naøy ñaõ quaù roõ raøng. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – YÙ Thaân coâ nöông laø muoán taïi haï hoân meâ ngaõ taïi ñaây roài môùi ñöa ra ngoaøi? Thaân coâ nöông tröôùc sau vaãn nheï nhaøng khieâm toán: – Nhaïc Tieåu Tuaán, laø ngöôøi thoâng minh, haønh tung tieän thieáp tröôùc maët chöa theå ñeå loä ra ngoaøi, cho neân môùi duøng haï saùch naøy. Chuùng ta song phöông nhaát ñònh, coù ngaøy hôïp taùc chaëc cheû, ngöôõng mong thieáu hieäp löôïng thöù! Nhaïc Tieåu Tuaán la leân: – Ñieàu naøy... Theá nhöng Thaân coâ nöông ngoïc thuû nhanh nhö ñieän xeït, chæ thaáy vung nheï moät caùi. Nhaïc Tieåu Tuaán coù muoán neù traùnh cuõng khoâng kòp, caû ngöôøi ngaõ ra hoân meâ treân neàn. Ñaây tôï hoà nhö moät giaác moäng xuaân! Khoâng! Moäng xuaân ñi qua khoâng ñeå laïi veát tích, nhöng giaác moäng naøy thì ñeå laïi daáu veát cuûa noù! Nhaïc Tieåu Tuaán caûm thaáy maët mình maùt laïnh, trong mô mô maøng maøng chaøng boãng giaät mình tænh laïi, ngoài daäy thì thaáy mình vaãn naèm treân giöôøng, aùo quaàn vaø caû giaày vaãn coøn y nguyeân. Nhìn quanh thì ñuùng laø gian phoøng trong nhaø laõo baø toùc baïc kia, nhöng böùc maøn cöûa ñaõ ñöôïc veùn leân, loaùng thoaùng coù boùng ngöôøi nhoû thoù vaø moät gioïng nöõ nhaân goïi kheõ: – Nhaïc töôùng coâng! Nhanh tænh daäy! Nhaïc Tieåu Tuaán trong ñaàu vaãn coøn lôûn vôûn caâu chuyeän vöøa roài vôùi thieáu nöõ hoï Thaân kia, chaøng öøm moät tieáng roài hoûi: – Coâ laø ai? Töø xa nghe tieáng gaø gaùy voïng laïi, luùc naøy trôøi ñaõ saép saùng, trong nhaø tranh toái tranh saùng chöa roõ maët ngöôøi. Chæ nghe gioïng ngöôøi kia ñaùp: – Tieän nöõ laø Tieåu Thuùy, ñeán cöùu Nhaïc töôùng coâng ñaây! Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ nghe ra gioïng ngöôøi naøy, ngaïc nhieân hoûi: – Coâ laø Tieåu Thuùy ö? Sao laïi ñeán ñaây? Vöøa hoûi chaøng vöøa phoùc nhaûy xuoáng giöôøng. 117 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 118 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaáy coå aùo öôn öôùt, thì ra vöøa roài chính bò Tieåu Thuùy taùt moät gaùo nöôùc laïnh vaøo maët. Tieåu Thuùy böôùc lui moät böôùc, thaáp gioïng noùi: – Hoaéc toång quaûn ñoaùn laø taëc ñaûng khoâng boõ qua Nhaïc töôùng coâng, cho neân phaùi Toáng Vuõ ngaàm ñi theo, tieåu thö cuõng lieàn phaùi toâi theo chaân töôùng coâng. Khi ñeán ñaây thì toâi baûo Toáng Vuõ trôû laïi baùo tin, coøn toâi vaãn ngaàm ôû beân ngoaøi theo doõi, quaû nhieân sau ñoù thaáy boïn chuùng mang töôùng coâng ñi, toâi moät mình khoâng daùm voïng ñoäng, chæ ngaàm trong theo doõi. Chaúng hieåu sao chuùng laïi mang töôùng coâng veà laïi ñaây, neân chôø chuùng ñi heát, toâi môùi leùn vaøo duøng nöôùc laïnh taït cho töôùng coâng tænh laïi. Muï giaø ôû ñaây laø ñoàng ñaûng vôùi chuùng, giôø töôùng coâng nhanh theo chaân tieåu tyø! Noùi roài lieàn quay ngöôøi böôùc ra ngoaøi, nhöng chaân vöøa böôùc ñöôïc moät böôùc boãng aùi leân moät tieáng kinh haûi noùi: – Luùc tieåu tyø vaøo ñaây roõ raøng cöûa môû, giôø ai ñaõ ñoùng laïi chöù? Vöøa noùi döùt, ñoät nhieân nghe coùt keùt moät tieáng, caùnh cöûa goã laïi baät môû, ñöùng ngay cöûa chính laø laõo baø toùc baïc toeùt mieäng cöôøi veû ñaéc yù. Tieåu Thuùy khoâng töï chuû ñöôïc thoaùi lui moät böôùc, soaït moät tieáng, thanh ñoaûn kieám ñaõ ruùt phaét trong tay. Nguyeân baø laõo toùc baïc naøy coù ngoaïi hieäu laø Hoà ñaïi nöông, baø cöôøi heành heäch noùi: – Tieåu coâ nöông chôù sôï, laõo thaân khoâng ngaïi maø noùi cho ngöôi bieát, chuùng ta phaùt hieän ra Nhaïc töôùng coâng laø ngöôøi cuûa mình, neân môùi mang trôû laïi ñaây. Ñeán nhö teân Toáng Vuõ maø Hoaéc toång quaûn phaùi tôùi, nöõa ñöôøng cuõng ñaõ bò ngöôøi chuùng ta baét giöõ, giôø chæ coøn tieåu coâ nöông ngöôi, toát nhaát neân ngoan ngoaõn buoâng kieám xuoáng, laõo thaân neå maët Nhaïc töôùng coâng maø chaúng laøm khoù gì ngöôi ñaâu... Tieåu Thuùy nghe vaäy thì thaát saéc quay laïi nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán la leân: – Nhaïc töôùng coâng... Nhaïc Tieåu Tuaán phaãn noä quaét maét quaùt lôùn: – Laõo baø baø, ngöôi noùi baäy gì chöù? Ai laø ngöôøi cuûa caùc ngöôi? Hoà Ñaïi nöông vaãn toeùt mieäng cöôøi: – Nhaïc töôùng coâng, tieåu nha ñaàu naøy khoâng theå thaû haén ñi ñöôïc! Tieåu Thuùy tinh noùng naõy, chaúng ñôïi ñoái phöông noùi heát caâu, theùt lôùn moät tieáng, vung kieám phaùt chieâu nhaûy ñeán taán coâng. Hoà Ñaïi nöông cöôøi haéc haéc maáy tieáng la leân: – Hay laém... Chæ thaáy thaân hình khoâ ñeùt laùch nhanh traùnh kieám, roài vung tay choäp vaøo uyeån maïch cuûa Tieåu Thuùy. 118 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 119 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Tieåu Thuùy tay kieám ruùt laïi, phaûn moät chieâu cheùm vaøo tay traûo cuûa baø ta. Gian nhaø voán chaït heïp, boïn hoï ñaùnh nhaàu ngay cöûa ra vaøo, Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng caùch gì ra tay trôï giuùp, chæ la lôùn: – Tieåu Thuùy nhanh lui ra! Chaøng haï chöa heát caâu, thì Hoà ñaïi nöông hoùa chieâu nhanh nhö chôùp choäp truùng coå tay cuûa Tieåu Thuùy, cöôøi khung khuùc trong coå hoïng noùi: – Tieåu nha ñaàu, ngöôi coøn vuøng vaãy thì baø beû gaõy coå tay ngöôi ngay! Tieåu Thuùy aùi leân moät tieáng, thì ra vöøa noùi baø ta vöøa boùp maïnh moät caùi daèn maët khieán Tieåu Thuùy la leân ñau ñôùn. Nhaïc Tieåu Tuaán voäi noùi: – Laõo baø baø, nhanh tha coâ ta ra! Hoà ñaïi nöông coøn chöa kòp noùi gì, boãng töø phía sau löng coù moät gioïng cöôøi khanh khaùch voïng laïi, roài gioïng noùi laïnh luøng vang tieáp: – Hoà Baø Töû, Nhaïc töôùng coâng baûo ngöôi thaû coâ ta ra, ngöôi coøn khoâng buoâng ra, ta chæ caàn vaän vaøi thaønh coâng löïc thì nguõ taïng ngöôi tieâu tan ngay! Hoà ñaïi nöông giaät mình, roõ raøng luùc naøy môùi nhaän ra ngay sau löng moät baøn tay ñaõ ñaët raát nheï töø bao giôø, baø la leân: – Ngöôi laø ai? Nhaïc Tieåu Tuaán nhaân bò boïn hoï hai ngöôøi ñöùng choaùng heát ôû cöûa cho neân voán khoâng thaáy ñöôïc ngöôøi beân ngoaøi, theá nhöng vöøa nghe gioïng ngöôøi naøy chaøng lieàn buoäc mieäng goïi leân: – A, laø Truùc coâ nöông... Chính luùc naøy, boãng nghe Truùc Thu Lan theùt lôùn moät tieáng, kình phong khôûi leân, roài tieáp lieàn keng keng, hai tieáng nöõa. Hoà ñaïi nöông ñang kinh ñoäng chôït baät leân cöôøi ñaéc chí, keùo maïnh ngöôøi Tieåu Thuùy ra ngoaøi... Hoà ñaïi nöông keùo Tieåu Thuùy haún ra ngoaøi, luùc naøy Nhaïc Tieåu Tuaán môùi nhìn thaáy khaù roõ tình hình, chaøng voäi tung ngöôøi nhaøo ra. Trôøi môùi chæ tôø môø saùng, nhöng chaøng nhaûy ra ngoaøi thì khoâng coøn thaáy boùng Hoà ñaïi nöông vaø Tieåu Thuùy ñaâu nöõa, chæ thaáy hai boùng ngöôøi ñöùng caùch nhau taàm hôn moät tröôïng theá saép ñoäng thuû tieáp. Moät ngöôøi laø Truùc Thu Lan, vöøa roài naøng ñaõ ñaët tay leân löng Hoà ñaïi nöông khoáng cheá baø ta, nhöng ñoät nhieân nhaän thaáy bò taán coâng baèng chöôûng phong raát cöông maõnh khieán naøng khoâng daùm tröïc tieáp ngheânh chieâu. Naøng nhaûy ngöôøi neù traùnh, ñoàng thôøi phaùt lieàn hai chieác aùm khí, nhöng ñeàu bò ngöôøi kia ñaùnh rôi. Hai ngöôøi ñöùng ñoái dieän nhau chöa xuaát thuû, boãng thaáy trong phoøng coù ngöôøi voït 119 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 120 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ra, chính laø Nhaïc Tieåu Tuaán, laäp töùc moät coå kình löïc töø tay ngöôøi vöøa xuaát hieän ñaùnh aäp tôùi taán coâng chaøng ngay. Nhaïc Tieåu Tuaán bò taán coâng baát ngôø, voäi vaøng ñöa tay leân phaùt kình löïc yeåm hoä tröôùc ngöïc. Bình! Moät tieáng, caû ngöôøi chaøng chaân chöa chaïm ñaát thì bò ñaùnh baät veà sau. Vöøa roài chaøng ñöa hai tay hoä ngöïc chæ laø chieâu Ñöôøng Moân Cöï Hoå, nhöng vì quaù baát ngôø neân chæ ñeà tuï naêm thaønh coâng löïc, môùi bò ñaùnh baät ngöôïc laïi maáy boä. Gaàn nhö cuøng luùc naøy, Truùc Thu Lan heùt lôùn moät tieáng, caû ngöôøi boå nhaøo chaúng keå gì phaùt chöôûng taán coâng ngöôøi kia. Chæ nghe ngöôøi kia quaùt lôùn: – Nha ñaàu lui ra! Bình moät tieáng vang leân, cuoàng phong tuï khôûi, ngöôøi Truùc Thu Lan nhö chieác laù muøa thu phieâu phieâu bay ra ngoaøi xa. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe gioïng ngöôøi naøy quaùt. – Nha ñaàu lui ra! Tieáng vöøa döùt thì chaøng caûm thaáy gioïng noùi raát quen, chaøng thoaùi veà sau lieàn nhaûy baät trôû ra, tay ñaõ ngaàm vaän noäi löïc ñoái ñaàu. Nhöng trong tranh toái saùng loaïng choaïng, chaøng chæ nhaän ra moät boùng ngöôøi taàm thöôùc vöøa nhuùn chaân phoùng bay leân noùc nhaø... Moïi vieäc noùi thì daøi, thöïc ra töø khi Truùc Thu Lan xuaát hieän ñeán khi naõy chæ laø caùi nhaùy maùt maø thoâi, ñeán Nhaïc Tieåu Tuaán muoán nhìn xem ngöôøi vöøa xuaát hieän kia laø ai cuõng khoâng kòp. Chaøng voán ñònh tung ngöôøi phoùng truy theo, nhöng chôït thaáy Truùc Thu Lan vöøa roài chæ vì cöùu chaøng maø xaû thaân taán coâng ngöôøi kia, hieän ñang ngoài phòch treân ñaát, lieàn chaïy ñeán aân caàn hoûi: – Truùc coâ nöông coù sao khoâng? Truùc Thu Lan nhìn thaáy laïi chaøng thì loøng xuaân ngoït ngaøo, göôïng cöôøi ñöùng leân noùi: – Khoâng sao, tieåu muoäi khoâng vieäc gì! Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Khoâng sao thì toát, ñeå toâi truy theo ngöôøi kia! Noùi roài chaân nhuùn maïnh, caû ngöôøi voït leân noùc nhaø lao veà haäu vieän... Trôøi ñoâng ñaõ höøng saùng, tieáng gaø gaùy doàn, chaúng maáy choác laø saùng haún. Nhöng sau nhaø chæ laø böùc töôøng ñoå naùt vaø maõnh vöôøn hoang coû moïc um tuøm, boùng ngöôøi taàm thöôùc kia naøo thaáy ñaâu? Ñöøng noùi ñeán laø boùng Hoà ñaïi nöông vaø Tieåu 120 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 121 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thuùy! Truùc Thu Lan trong loøng sôï Nhaïc Tieåu Tuaán moät mình thaát thuû, lieàn göôïng nhuùn ngöôøi chaïy theo, ñeán haäu vieän thaáy chaøng ñöùng baàn thaàn nhìn quanh, beøn hoûi: – Boïn chuùng chaïy maát roài ö? Nhaïc Tieåu Tuaán chaøng ñaùp: – Laø haén, ta ñaõ nhaän ra! Truùc Thu Lan chôùp maét nhìn chaøng ngaïc nhieân hoûi: – Nhaïc huynh noùi ai? Nhaïc Tieåu Tuaán quay ngöôøi chaäm raûi noùi: – Haén chính laø teân trung nieân hoï Töø! Truùc Thu Lan nghe maø chaúng hieåu ñaàu ñuoâi theá naøo, beøn hoûi tieáp: – Ai laø hoï Töø chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán thôû daøi moät hoài, noùi: – Chuyeän naøy noùi ra khaù daøi, Truùc coâ nöông, tröôùc heát noùi toâi bieát taïi sao coâ laïi ñeán ñaây? Truùc Thu Lan ñoû öûng maët leân, gioïng thoaùng gian doái! – Maëc gì chuyeän toâi ñeán ñaây, ngöôøi ta... Ñöông nhieân coâ naøng khoù noùi ra ñöôïc chæ laø theo chaân chaøng maø ñeán, löôøm chaøng moät caùi noùi tieáp: – Toái hoâm qua thaáy huynh vaøo ñaây nghæ troï qua ñeâm, ban ñaàu muoäi khoâng nhaän ra, nhöng sau môùi phaùt hieän Hoà ñaïi nöông chính laø nhaân vaät xuaát danh trong laøng haéc ñaïo moät vuøng Giang Baéc naøy – Baùt Hoa Ñaûng laõo toå toâng. Sau ñoù... Nhìn thaáy huynh ñaõ nguû yeân, cöù ngôõ laø khoâng vieäc gì, muoäi môùi tìm ñeán moät nhaø daân gaàn ñaây nghæ nhôø... Nhaïc Tieåu Tuaán voán ngaây thô khoâng hieåu ra chuyeän, laïi hoûi: – Thì ra toái hoâm qua coâ nöông nhìn thaáy toâi, sao khoâng goïi moät tieáng? Truùc Thu Lan lôø ñi caâu hoûi cuûa chaøng, tieáp: – Cho ñeán khi gaàn saùng, toâi mô mô maøng maøng tænh laïi vaø nghe coù tieáng ngöôøi thaàm thì to nhoû vôùi nhau beân ngoaøi cöûa soå, tôø môø laéng nghe bieát ñöôïc boïn hoï moät nam moät nöõ. Nghe nam nhaân noùi: – Tieåu Thuùy, coâ ôû ñaây theo doõi chuùng laøm gì tieáp vôùi Nhaïc töôùng coâng, toâi trôû veà baùo tin. Muoäi nghe thì giaät mình, khoâng bieát huynh xaûy ra chuyeän gì, neân môùi ngaàm theo 121 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 122 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long chaân Tieåu Thuùy, khi thaáy Tieåu Thuùy vaøo goïi huynh ñaây môùi hieåu ra moïi chuyeän. Coøn sau ñoù thì nhö huynh ñaõ thaáy vöøa roài! Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Hieän taïi Tieåu Thuùy bò boïn chuùng baét ñi, coù leõ chuùng ñöa trôû laïi vuøng laân caän beân hoà, cöùu ngöôøi laø quan troïng, chuùng ta ñi! Truùc Thu Lan ngaïc nhieân hoûi: – Laøm sao huynh bieát ñöôïc saøo huyeät cuûa chuùng ôû gaàn beân hoà? Ñöông nhieân coâ ta hoaøn toaøn khoâng bieát chuyeän hoài toái qua xaûy ra vôùi Nhaïc Tieåu Tuaán, khi aáy chaøng beøn keå löôùt qua töø khi gaõ trung nieân haùn töû xöng hoï Töø phoù thaùc chaøng ñem thö ñeán cho Toáng Traán Sôn, cho ñeán chuyeän chaøng vöøa roài bò ñöa ñeán gaëp thieáu nöõ hoï Thaân ra sao, nhaát nhaát keå laïi cho naøng nghe. Truùc Thu Lan thaát kinh noùi: – Thì ra hoài toái huynh bò chuùng baét mang ñi roài laïi mang veà ñaây, thaät laø nguy hieåm. Nhöng khoâng chöøng boïn chuùng nhaän nhaàm ngöôøi... Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu: – Coù leõ chính vì theá chuùng môùi ñöa toâi quay laïi ñaây! – Nhöng khi ñi vaø khi veà, Nhaïc huynh ñeàu bò hoân meâ, vaäy laøm sao bieát trang vieän bí aån kia naèm ôû beân ñeâ hoà? Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi noùi: – Khi boïn chuùng mang toâi ñi quaû thöïc toâi hoaøn toaøn hoân meâ, nhöng khi mang quay laïi ñaây toâi khoâng uoáng cheùn traø coù meâ döôïc ñoù, maø chæ bò thieáu nöõ ao ñen kia ñieåm thuøy huyeät maø thoâi! Truùc Thu Lan nhíu maøy noùi: – Nhöng ñaõ bò ñieåm huyeät ñaïo roài, Nhaïc huynh laøm sao laïi... Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng chôø coâ ta hoûi heát, noùi ngay: – Chaúng giaáu gì coâ nöông, gia sö töø nhoû ñaõ coù truyeàn thuï cho toâi moân Nghòch Maïch Huyeàn Coâng, neân khoâng sôï bò ngöôøi ta ñieåm huyeät! Truùc Thu Lan a leân moät tieáng, maët raïng rôõ cöôøi noùi: – Noùi theá Nhaïc huynh hoaøn toaøn khoâng bò thieáu nöõ kia khoáng cheá huyeät ñaïo? Nhaïc Tieåu Tuaán chæ cöôøi, roài phaát tay tieáp: – Thoâi, chuùng ta ñi! Truùc Thu Lan laéc ñaàu noùi: – Khoâng ñöôïc, hieän taïi trôøi ñaõ saùng haún, ñeán ñoù cuõng chöa laøm gì ñöôïc, ban ngaøy khoù haønh ñoäng! 122 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 123 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Cöùu ngöôøi nhö cöùu hoûa, khoâng caàn leùn leùn luùt luùt, chuùng ta cöù ñöôøng ñöôøng maø ñi! Truùc Thu Lan löôøm chaøng moät caùi, cuùi ñaàu cöôøi noùi: – Huynh tôï hoà nhö raát quan taâm ñeán coâ ta nhæ! Nhaïc Tieåu Tuaán bò noùi moät caâu thì theïn ñoû maët, aáp uùng ñaùp: – Truùc coâ nöông sao laïi noùi vaäy, ñöøng noùi laø vì Tieåu Thuùy nhaân cöùu toâi maø bò gaõ hoï Töø baét ñi, cho duø khoâng theå, giöõa ñöôøng thaáy chuyeän naøy, haù chuùng ta laïi khoanh tay baøng quan! Truùc Thu Lan nghe vaäy cuõng khoâng khoûi ñoû maët, cuùi ñaàu noùi lí nhí trong mieäng: – Muoäi chæ noùi ñuøa, huynh laïi giaän sao! – OÀ, khoâng... Toâi laøm sao giaän coâ nöông ñöôïc? Truùc Thu Lan ñöa tay leân haát maùi toùc veà sau, nhìn chaøng noùi: – Ñaõ vaäy thì muoäi theo Nhaïc huynh ñi cöùu ngöôøi, cho daàu vaøo huyeät hoå hang huøm, chuùng ta cuõng phaûi ñaïi naùo moät traän! Nhaïc Tieåu Tuaán ngöôùc maét nhìn saéc trôøi, vöøng thaùi döông to lôùn nhö chieác baøn ñoû oùng aùnh qua laøn söông mai, nhöõng tia naéng ñaàu tieân phaûn chieáu loùng laùnh qua nhöõng gioït söông, thoaït nhìn cöù tôï hoà nhö nhöõng vieân minh chaâu ñeo treân caønh laù. – Haûo, chuùng ta ñi! Noùi roài hai ngöôøi soùng vai nhau böôùc ra chieác coång goã. Con ñöôøng khoâng lôùn laém, laïi ñöôïc loùt ñaù, ban ngaøy khaùch boä haønh lai vaõng khaù ñoâng, cho neân boïn hoï khoâng tieän thi trieån khinh coâng maø chaïy. Töø ñaây ñeán bôø ñeâ hoà chæ chöøng möôøi daëm, vuøng ñeâ ven hoà coù teân laø Thuùc Daõ Ñaïi, hai ngöôøi phaûi ñi maát chöøng nöõa canh giôø môùi ñeán noùi. Thuùc Daõ Ñaïi khoâng theå coi laø moät traán nhoû, trong traán laàu cao ñaøi lôùn chaúng thieáu, xem ra ñaây laø vuøng khaù thònh vöôïng trong moät daõy ven Thaùi hoà. Nhaïc Tieåu Tuaán daãn ñi moät voøng quanh traán, cuoái cuøng chaøng chuù yù ñeán moät trang vieän nguy nga vôùi voøng thaønh vöøa roäng vöøa cao coù ñeán taàm hai tröôïng. Ñöùng ôû beân ngoaøi ñöông nhieân chaúng theå nhìn thaáy chuùt gì beân trong. Boïn hoï ñi loøng voøng, cuoái cuøng döøng laïi phía tröôùc ñaïi moân caùch ngoaøi möôi tröôïng, chæ thaáy ñaïi moân laø hai chieác cöûa ñoàng cao lôùn ñoà soä, luùc naøy ñoùng im æm, maø cuõng chaúng thaáy coù boùng ngöôøi naøo ra vaøo! Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng chuùt löôõng löï, böôùc leân baäc caáp ñöa tay goõ vaøo caùnh cöûa ñoàng. Chaøng ñaõ ñònh trong ñaàu tìm vaøo taän nôi saøo huyeät cuûa boïn ngöôøi kia, cho neân chaúng kieâng kî maø duøng söùc raát maïnh ñeå goõ. 123 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 15. 124 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Coong, coong, coong! Caùnh cöûa ñoàng vang leân maáy tieáng, nhöng beân trong khoâng coù tieáng ngöôøi ñaùp ra. Nhaïc Tieåu Tuaán nhìn moät luùc, thaáy khoâng coù ngöôøi ra, laïi goõ tieáp, roài lôùn tieáng hoûi voïng vaøo: – Coù ai beân trong khoâng? Baây giôø môùi nghe nhöõng tieáng böôùc chaân naëng neà, roài hai caùnh cöûa ñoàng cuõng keùt keùt heù môû. Moät laõo giaø daùng daáp luï khuï xuaát hieän, nhìn chaêm boïn hoï hoûi: – Nhò vò tìm ai? Laõo giaø ñaàu toùc baïc traéng teát thaønh bím daøi thaû sau löng, ñeán loâng maøy vaø raâu cuõng baïc nhö cöôùc, da moài nhaên nheo, thaân coøng xuoáng, ñuùng laø giaø nua luïm khuïm gaàn ñaát xa trôøi! Nhaïc Tieåu Tuaán oâm quyeàn noùi ngay: – Laõo tröôïng, taïi haï Nhaïc Tieåu Tuaán, muoán gaëp Thaân coâ nöông! Laõo gia nhöôùng ñoâi maøy baïc, ngheånh coå laéng nghe roài laéc ñaàu noùi: – Coâng töû coù leõ tìm nhaàm nhaø roài, chuû nhaân cuûa toâi ôû ñaây hoï Haân, chöù chaúng phaûi hoï Thaân! Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Taïi haï bieát laõo chuû caùc ngöôi hoï Haân, nhöng taïi haï muoán tìm vò coâ nöông hoï Thaân, vaän aùo quaàn maøu ñen tuyeàn... Laõo giaø laïi laéc ñaàu noùi: – Coâng töû nhaát ñònh nhaàm, ôû ñaây ngoaøi chuû nhaân ra chæ coù laõo haùn, naøo coù vò coâ nöông hoï Thaân? oOo 124 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2