Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm may mặc

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

1.605
lượt xem
253
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm may mặc. Xác định chất lượng sản phẩm của công ty, giúp QC kiểm hàng thống nhất, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm may mặc

  1. Câu l ạc bộ G ám đốc nhân sự i - Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518 - Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net TIEÂU CHUAÅN CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM MAY I  ­ MUÏC ÑÍCH: Xaùc ñònh chaát löôïng saûn phaåm cuûa coâng ty, giuùp QC kieåm haøng thoáng nhaát, töøng böôùc naâng cao chaát löôïng saûn phaåm. II –   PHAÏM VI: Tieâu chuaån naøy aùp duïng chung cho caùc saûn phaåm may cuûa coâng ty . III – ÑÓNH NGHÓA:  Vieäc phaân caáp chaát löôïng ñöôïc döïa treân 04 möùc nhö sau: - Loaïi A: laø loaïi ñaït 100% veà chaát löôïng. - Loaïi B laø khoâng ñaït chaát löôïng nhöng cho qua. - Loaïi C laø haøng hö, phaûi chænh söûa. - Loaïi D laø haøng pheá, sale off. IV – NOÄI DUNG: STT TIEÂU CHUAÅN A B C D 1. Veä sinh  CN 1.1 Chæ thöøa X 1.2 Dính daàu maùy X 1.3 Phaán maøu X 1.4 Veõ boùng X 2. Loãi  nguyeân  phuï lieäu. 2.1 Loãi  vaûi: 2.1 Maát sôïi: - 2mm maøu X nhaït - 1mm maøu X ñaäm 2.1 Noåi soïc: - 2mm maøu X nhaït
  2. Câu l ạc bộ G ám đốc nhân sự i - Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518 - Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net - 1mm maøu X ñaäm 2.3 Loang maøu: - Vuøng A X - Vuøng B X 2.4 Sôïi maøu: - Vuøng A X - Vuøng B X 2.5 Xeùo canh: - Soïc 1,5mm X - Trôn 2mm X 2.2 Loãi  phuï lieäu: 3. Thaåm  3.1 Ñoái xöùng: X myõ Vuøng A: Giöõa 2 ñieåm
  3. Câu l ạc bộ G ám đốc nhân sự i - Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518 - Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net < 0,1cm, > 0,1 cm (söûa) Loùt tuùi caêng hôn so vôùi X thaân aùo X 0,5 cm 5.2 Laù coå Troøn ñeàu (neáu to nhoû 0,1 cm X Baèng nhau vaø ñoái xöùng X 5.3 C. coå Baèng nhau & ñoái xöùng X Daøi ngaén 2 caïnh xeùo
  4. Câu l ạc bộ G ám đốc nhân sự i - Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518 - Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net 5.7 Baï coå Baï coå caân vôùi thaân aùo X Baï coå bò caán 0,5 cm X 5.8 Baï  naùch Baï naùch caân vôùi thaân aùo X Baï naùch caêng hoaïi ñuùng X vôùi thaân aùo 0,5 cm 5.9  Manchettes Mancheetes baèng nhau & ñoái X xöùng Mancheetes daøi, ngaén 0,3 X cm 6.0 TP lai  aùo Dieãu lai aùo TP ñeàu trong X khoaûng caùch quy ñònh Dieãu lai aùo to, nhoû = 0,3 X cm 6.1 Neïp  aùo Cuõng nhö phaàn lai aùo 6.2 Kansai  Kansai lai aùo ñuû boïc bôø X lai aùo Kansai dö meùp vaûi 0,05 cm X 6.3 Vieàn  aùo Caùc chi tieát vieàn aùo ñeàu X tuyeät ñoái Vieàn aùo bò caàm 0,5 cm X 6.4 Cuoán 
  5. Câu l ạc bộ G ám đốc nhân sự i - Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518 - Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net bieân Meùp cuoán bieân 0 X 6.5 Maät ñoä chæ cuoán bieân 20 X muõi/1cm 6.6 Chieàu daøi khung baèng X ñöôøng kính nuùt + 0,2 cm Chieàu daøi khung baèng X ñöôøng kính nuùt + 0,3 cm Chieàu daøi khung baèng X ñöôøng kính nuùt + 0,4 cm 6.7 Caùc thoâng soá eo, moâng, chieàu daøi Ngöôïc maø dö T.5 X 0,5 cm  0,8 cm Ngöôïc maø dö thoâng soá < 1 X  1,5 cm 6.8 Nhöõng thoâng soá nhö: tuùi moå, truï aùo, coå aùo Neáu nhö thoâng soá 0,5  1 X cm 5. Taøi lieäu tham khaûo: khoâng coù. 6. Phuï Luïc: khoâng coù. kho
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2