Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu lý phi đao - tập 1

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

268
lượt xem
56
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 1: Cái túi giết người.... Gió lạnh như từng ngọn dao chém xuống. Vạn vật y hệt những con cá nằm trên thớt tuyết, chết lạnh cứng đơ. Ngàn dặm tuyết rơi, bầu trời như một biển muối mênh mông trắng xóa....Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất thật. Cổ Long...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu lý phi đao - tập 1

 1. TiÓu Lý phi ®ao 1 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi thø nhÊt C¸i tói giÕt ng−êi Giã l¹nh nh− tõng ngän dao chÐm xuèng. V¹n vËt y hÖt nh÷ng con c¸ n»m trªn thít tuyÕt, chÕt l¹nh cøng ®¬. Ngµn dÆm tuyÕt r¬i, bÇu trêi nh− mét biÓn muèi mªnh m«ng tr¾ng xãa. TuyÕt cø tiÕp tôc r¬i, giã l¹nh kh«ng ngõng. Mét cç xe ngùa v−ît ®−êng tõ ph−¬ng b¾c, b¸nh xe nghiÕn lªn b¨ng gi¸ rµo rµo b¾n v¨ng tõng lo¹t hoa tuyÕt r¬i lç chç kÝn c¶ vÖ ®−êng. TiÕng xe khua, tiÕng vã ngùa dï dËp dån, nh−ng vÉn kh«ng lay ®éng ®−îc khung c¶nh rÞch mÞch tiªu s¬. Khung c¶nh còng ®· trïm kh¨n x« tang tãc. Lý tÇm Hoan h¾t h¬i mÊy liÒn mÊy c¸i, h¾n ngay ch©n vµ khÏ vÆn m×nh. Ngåi trong xe, phñ rÌm da b¸o tuy Êm ¸p dÔ chÞu, nh−ng cuéc ®êi ngang tr¸i d−êng nh− cø ®Èy con ng−êi vµo c¸i c¶nh mµ chÝnh lßng hä kh«ng muèn bao giê. Lý tÇm Hoan chÐp miÖng thë dµi: - Con ng−êi sinh ra lµ ®· ®¾m m×nh vµo m©u thuÉn, bÊt cø mét ai cho dï kh«ng muèn còng ch¼ng biÕt ph¶i lµm sao! H¾n cói xuèng gãc thïng xe, l«i ra bÇu r−îu, më nót, nheo m¾t nh×n vµo vµ v−¬n cæ nèc c¹nh mét h¬i. Giät r−îu cuèi cïng ch¹y vµo cæ, Lý tÇm Hoan cói ®Çu ho sÆc sôa, tiÕng ho kªu dµi lµm h¾n ph¶i gËp m×nh. TiÕng ho sï sô kh«ng ngõng lµm cho da mÆt tr¾ng xanh v× khÝ trêi l¹nh lÏo ®· ph¶i ®á dÇn. H¾n ho næi c¶ g©n cæ, ho nh− mét chøng bÖnh kinh niªn. Lý tÇm Hoan chong b×nh r−îu lªn ®Ó xem cßn giät nµo trong ®ã n÷a kh«ng vµ rót ra mét con dao máng nh− l¸ lóa, dïng mòi kh¾c lªn bÇu r−îu. Nh− mét nhµ ®iÒu kh¾c chuyªn m«n, mòi dao tho¨n tho¾t uèn quanh mét c¸ch thµnh thôc vµ chØ tho¸ng qua lµn nÐt ®iªu kh¾c ®· lé lªn mét h×nh d¸ng ng−êi ®µn bµ, ng−êi ®µn bµ kh«ng nh÷ng ®Ñp mµ nÐt kh¾c cßn lµm næi bËt lªn vÎ thuú mÞ ®oan trang, sèng ®éng. Kh«ng ph¶i nÐt kh¾c ®· cho h×nh nh©n mét linh hån mµ cã lÏ linh hån ng−êi kh¾c ®· lång vµo h×nh kh¾c. ChØ cã t©m sù ng−êi nghÖ sÜ hoµn toµn ký th¸c, t¸c phÈm míi cã thÓ cã thÇn nh− thÕ. Khu«n mÆt cña Lý tÇm Hoan h×nh nh− kh«ng ph¶i lµ con ng−êi vµ ®u«i m¾t h¾n ®· x©u chïm nh÷ng ®−êng nh¨n nh− ®u«i c¸, mäi ®−êng nh¨n ®Òu h»n ®Ëm nÐt phong trÇn, biÓu hiÖn ®Çy bÊt h¹nh. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 2 Nguyªn t¸c : Cæ Long Cßn ®«i trßng m¾t, ®«i trßng m¾t trong vµ lãng l¸nh cña h¾n thanh minh r»ng h¾n kh«ng ph¶i lµ ng−êi ®· vÒ giµ, ®«i m¾t ngêi ngêi ®ã nãi r»ng h¾n vÉn cßn trong løa tuæi thanh niªn. §«i trßng m¾t s¸ng mµ dÞu hiÒn, linh ®éng vµ s©u th¼m, ®óng lµ ng−ìng cöa ®i vµo tËn ®¸y t©m t−. §«i m¾t −a nh×n chø kh«ng lµm cho ng−êi ta khã chÞu. H×nh kh¾c ®· hoµn thµnh, h¾n nh×n h×nh kh¾c thËt s©u chø kh«ng ph¶i nh×n s÷ng vµ h¾n vôt x« cöa xe nh¶y xuèng. G· ®¸nh xe véi gh× m¹nh d©y c−¬ng, cç xe chao qua vµ dõng h¼n l¹i. G· ®¸nh xe lµ mét g· cã r©u quai nãn, ®«i m¾t g· bÐn nhän nh− m¾t chim −ng, nh−ng khi ®óng vµo mÆt Lý tÇm Hoan, lËp tøc tia m¾t h¾n dÞu l¹i nh− xãt th−¬ng, nh− tr×u mÕn. §«i m¾t s¸ng qu¾c nh−ng hiÒn hßa, y nh− mét con chã d÷ nh×n vÞ chñ nh©n. Lý tÇm Hoan nh×n quanh, dïng con dao nhá khoÐt mét lç s©u trªn mÆt tuyÕt ®· ®ãng b¨ng ®Ó b×nh r−îu cã kh¾c h×nh ng−êi xuèng vµ gom ®ïn mÆt tuyÕt vun lªn nh− mét ng«i mé con. H¾n ®øng s÷ng nh×n ng«i mé tuyÕt b»ng ®«i m¾t lê ®ê th¨m th¼m. Tay c©n, da mÆt tuy ®· bÞ khÝ l¹nh lµm cho xanh tÝm, c¶ th©n m×nh hoa tuyÕt ®¬m ®Çy, nh−ng Lý tÇm Hoan kh«ng tá ra mét chót g× l¹nh lÏo, h¾n ®øng tr−íc ng«i mét tuyÕt nh− mét ng−êi ®−a kÎ th©n thiÕt nhÊt ®Õn n¬i yªn nghØ cuèi cïng mµ sinh m¹ng cña kÎ cßn l¹i d−êng nh− kh«ng cßn ý nghÜa. NÕu lµ mét ai kh¸c chøng kiÕn hµnh ®éng cña Lý tÇm Hoan, nhÊt ®Þnh sÏ cho lµ k× dÞ, nh−ng tªn ®¸nh xe cã vÎ ®· quen råi. G· chØ nãi mét c¸ch dÞu dµng: - Trêi s¾p tèi råi, mµ ®−êng h·y cßn xa, thiÕu gia h·y lªn xe cho sím. Lý tÇm Hoan chËm ch¹p quay m×nh l¹i ®Õn b©y giê h¾n míi ph¸t gi¸c mét hµng dÊu ch©n s¸t bªn xe, dÊu ch©n nµy còng cïng chiÒu víi vÕt xe cña h¾n. Gi÷a con ®−êng trèng v¾ng mªnh m«ng, hµng dÊu ch©n ®¬n ®éc nh− dÊu bÌo tr«i trªn mÆt bÓ. DÊu ch©n rÊt s©u, chøng tá con ng−êi ®ã ®· tr¶i qua mét qu·ng ®−êng xa l¾m. §«i ch©n ®· søc cïng lùc kiÖt, nh−ng kÎ Êy vÉn kh«ng chÞu dõng b−íc. Lý tÇm Hoan khÏ thë dµi: - Trong giê cuèi cña ngµy, gi÷a khi trêi l¹nh lÏo , mét con ng−êi c« ®éc v−ît ®−êng tr−êng hoang v¾ng, ta nghÜ kÎ Êy lµ mét ng−êi c« ®éc ®¸ng th−¬ng. G· r©u ria ®¸nh xe kh«ng nãi g×, nh−ng tia m¾t g· ®· nãi lªn ®iÒu suy nghÜ: - ThiÕu gia kh«ng ph¶i lµ ng−êi hiu qu¹nh ®¸ng th−¬ng sao? T¹i sao l¹i cø ph¶i nghÜ ®Õn ng−êi kh¸c mµ quªn mÊt th©n phËn m×nh? Cç xe l¹i chuyÓn m×nh, b¸nh xe l¹i nghiÕn trªn mÆt tuyÕt ®ãng b¨ng nghe rµo rµo. Lý tÇm Hoan l¹i tiÕp tôc kh¾c. NhiÒu khóc tßng giµ r¾n ch¾c ngæn ngang trªn thµnh xe, kh«ng biÕt h¾n ®· kh¾c biÕt bao nhiªu vµ cßn bao nhiªu ch−a kh¾c. ChØ thÊy ®−îc r»ng mòi dao cø ®i theo chiÒu quen thuéc cña bµn tay tinh luyÖn, tr−íc sau h¾n chØ kh¾c mét mÉu gièng nhau: h×nh ng−êi ®µn bµ ®Ñp. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 3 Nguyªn t¸c : Cæ Long §−êng cµng ®i cµng hun hót, tuyÕt ®«ng trªn ®Çu c©y, tuyÕt phñ trªn mÆt ®Êt tr¾ng xo¸ mét mµu. Trong khung c¶nh tÞch mÞch hoang vu, chît nghe cã tiÕng ch©n b−íc. TÊt nhiªn, tiÕng ng−êi b−íc ®i kh«ng ph¶i lµ tiÕng khua ®éng lín, nh−ng ®èi víi thÝnh gi¸c tinh nhËy, víi sù cè ý ®îi chê, tiÕng b−íc ch©n ®ñ khÏ, Lý tÇm Hoan vÉn nghe râ mån mét. H¾n x« vÑt rÌm cöa b»ng da beo ®Ó nh×n ra phÝa tr−íc. Mét bãng ng−êi hiÖn râ, mét bãng ®en trªn nÒn tuyÕt tr¾ng mªnh m«ng. Ng−êi ®ã ®i thËt chËm, nh−ng b−íc ch©n ®Òu ®Òu, tuy nghe tiÕng xe khua nh−ng tuyÖt nhiªn kh«ng hÒ quay ®Çu nh×n l¹i. TuyÕt xuèng nh− m−a phïn, ®Çu h¾n kh«ng ®éi nãn, tuyÕt r¬i xuèng tãc, tuyÕt b¸m vµo mÆt, n−íc ch¶y theo cæ h¾n xuèng l−ng, xuèng ngùc, −ít ®Ém chiÕc ¸o máng mµ h¾n mÆc trong m×nh. Ngåi mét chç kh« r¸o, giã còng l¹nh buèt da, nh−ng h¾n vÉn nh− kh«ng, l−ng h¾n vÉn ®øng nh− da thÞt cña h¾n lµ ®ång s¾t. Nh×n vµo d¸ng ®iÖu cña h¾n, ng−êi ta cã c¶m t−ëng ®Õn mét con ng−êi kh«ng hÒ than v·n, kh«ng hÒ biÕt khuÊt phôc lµ g×. M·i cho ®Õn lóc b¸nh xe v−ît qua c¹nh h¾n, Lý tÇm Hoan míi trong râ ®−îc mÆt h¾n - mét g· thiÕu niªn mµy rËm, m¾t to, vµnh m«i mong máng khÐp l¹i nh− mét lµn chØ hång viÒn quanh khÐo miÖng. G−¬ng mÆt h¾n l¹nh b¨ng nh− gi¸ tuyÕt y nh− kh«ng viÖc g× cã thÓ lµm cho h¾n quan t©m, lu«n c¶ sù hiÖn diÖn cña h¾n, h¾n còng xem nh− kh«ng cã. H¾n cßn trÎ qu¸, b»ng ph−¬ng c¸ch tuæi t¸c ®ã, ch−a cã thÓ gäi lµ ng−êi lín nh−ng s¾c diÖn vµ d¸ng dÊp cña h¾n l¹i cã ®ñ mét mª lùc hÊp dÉn l¹ lïng, nhÊt lµ ®«i m¾t xÕch long lanh. Lý tÇm Hoan nh×n h¾n b»ng chu«i m¾t, mØm c−êi vµ co ch©n ®Èy tung cöa xe: - Lªn ®i, t«i chë cho mét ®çi. Mét c©u nãi rÊt th−êng, nh−ng cã mét søc m¹nh nh− truyÒn loan v× gi÷a vïng b¨ng tuyÕt mªnh m«ng, mêi mét kh¸ch bé hµnh lªn xe qu¶ lµ mét ®Ò nghÞ kh«ng ai cã thÓ tõ chèi ®−îc. Nh−ng g· thiÕu niªn m¾t xÕch ch¼ng buån nh×n l¹i, ch©n h¾n cø b−íc ®Òu ®Òu kh«ng mau h¬n mµ còng ch¼ng chËm h¬n y nh− kh«ng nghe thÊy cã g× ë kÕ bªn c¶. Lý tÇm Hoan nãi: - §iÕc µ? G· thiÕu niªn chÇm chËm kÐo tay ®Æt vµo c¸n kiÕm mang lñng l¼ng bªn h«ng. Cö ®éng cña h¾n rÊt chËm, nh−ng còng y nh− bµn tay cÇm dao kh¾c h×nh cña Lý tÇm Hoan, bµn tay ®Æt lªn c¸n kiÕm cña h¾n rÊt chuyªn m«n tinh luyÖn. Lý tÇm Hoan bËt c−êi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 4 Nguyªn t¸c : Cæ Long - µ, nh− thÕ lµ kh«ng ®iÕc. Mêi lªn xe, mêi lªn uèng mét chÐn r−îu cho Êm bông, mét chÐn r−îu, dï ®èi víi mét ng−êi nµo còng ch¼ng cã h¹i chi mµ. G· thiÕu niªn ®¸p céc lèc: - Ta kh«ng thÓ uèng! Nh÷ng ®−êng nh¨n ë chu«i m¾t Lý tÇm Hoan vÉn gîn lªn nÐt c−êi: - Ta mêi uèng kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn mµ. G· thiÕu niªn vÉn céc c»n khã th−¬ng: - Kh«ng ph¶i vËt cña ta, ta kh«ng gi÷, kh«ng ph¶i r−îu cña ta, ta kh«ng uèng. Ta nãi thÕ còng kh¸ râ chø? Lý tÇm Hoan gËt ®Çu: - Râ, kh¸ râ! G· thiÕu niªn nãi tiÕp: - Tèt, vËy th× cø ®i ®i. LÆng thinh mét lóc, Lý tÇm Hoan chît c−êi: - Tèt, ta ®i, nh−ng ®Õn lóc r−îu cña tóc h¹ mua th× tóc h¹ cã mêi ta mét chÐn kh«ng? G· thiÕu niªn nh×n lªn: - Tù nhiªn. Lý tÇm Hoan c−êi vÉy tay: - VËy xin t¹m biÖt. Cç xe l¹i b¾t ®Çu l¨n b¸nh. Bãng g· thiÕu niªn dÇn dÇn mÊt hót ë phÝa sau. Lý tÇm Hoan nãi víi g· ®·nh xe: - Ng−¬i thÊy g· thiÕu niªn Êy cã l¹ kh«ng? Riªng ta nghÜ, h¾n nhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i con ng−êi lÞch l·m tÇm th−êng, khong ngê lêi lÏ cña h¾n hÕt søc lµ trung thùc, trung thùc ®Õn ng©y th¬. G· ®¸nh xe ®iÒm nhiªn: - H¾n còng chØ lµ cËu bÐ cã t¸nh quËt c−êng nh− bao cËu bÐ quËt c−êng kh¸c, cã thÕ th«i. Lý tÇm Hoan l¹i hái: - Ng−¬i cã thÊy thanh kiÕm h¾n ®eo bªn h«ng kh«ng? G· ®¸nh xe c−êi: - C¸i ®ã mµ còng cã thÓ gäi lµ thanh kiÕm sao? §óng nh− g· ®¸nh xe nãi. VËt mµ tªn thiÕu niªn ®eo bªn m×nh kh«ng thÓ gäi lµ thanh kiÕm, mµ còng kh«ng thÓ gäi lµ thanh ®ao. Nã lµ mét thanh s¾t dÑp dÑp, kh«ng Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 5 Nguyªn t¸c : Cæ Long mòi nhän, kh«ng l−ìi bÐn, kh«ng cã c¸n. C¸i gäi lµ c¸n chØ lµ hai miÕng gç máng kÑp vµo mét ®Çu cña thanh s¾t mµ th«i. G· ®¸nh xe c−êi nãi tiÕp: - Theo t«i thÊy th× ®ã lµ mãn ®å ch¬i con nÝt. Lý tÇm Hoan kh«ng c−êi mµ l¹i thë ra: - Theo ta thÊy th× mãn ®å ch¬i con nÝt Êy cùc k× nguy hiÓm, tèt h¬n hÕt lµ kh«ng nªn ®ïa víi h¾n. G· ®¸nh xe lÆng thinh. Cç xe cø thÕ bß nèt qu·ng ®−êng xa. Cuèi cïng ®Õn mét thÞ trÊn nhá. ThÞ trÊn n»m s¸t vïng biªn giíi, võa nghÌo nµn, võa heo hót, nh−ng l÷ kh¸ch l¹i ®«ng vÇy. Mét kh¸ch ®iÕm duy nhÊt ®· nhá mµ kh¸ch l¹i rÊt ®«ng, lµm cho bÇu kh«ng khÝ rÊt ån µo. V× hÇu hÕt nh÷ng kh¸ch ng−îc xu«i trªn con ®−êng nµy ®Òu lÊy thÞ trÊn ®ã, kh¸ch ®iÕm ®ã lµm chç nghØ ch©n söa so¹n cho con ®−êng s¾p tíi, hoÆc chuÈn bÞ l¹i con ng−êi c¸t bôi, chuÈn bÞ l¹i cho hµng ho¸ ®Ó x©m nhËp vïng d©n c− ®«ng ®óc, hoÆc v−ît ®−êng tr−êng ra biªn giíi xa x¨m. Thµnh ra, bÊt cø ng−êi tõ ngoµi vµo, hay tõ trong ra, kh«ng ai cã thÓ bá r¬i n¬i nµy. Tr−íc kh¸ch ®iÕm lµ mét kho¶ng s©n réng, nhiÒu cç xe t¶i hµng cña mét tiªu côc nµo ®ã s¾p th¼ng mét hµng, ®ã lµ nh÷ng cç xe trèng, cã lÏ ®· ®−a hµng ®Õn n¬i xong c¶. PhÝa tr−íc kh¸ch ®iÕm lµ n¬i ¨n uèng, kh«ng réng l¾m mµ kh¸ch vÉn ra vµo kh«ng ngít. HÇu hÕt lµ ng−êi lùc l−ìng, ¸o choµng da thó, hä lµ nh÷ng kh¸ch giang hå xu«i ng−îc, hä lµ nh÷ng nh©n viªn tiªu côc t¶i hµng. HÇu hÕt nh÷ng kÎ ®Æt ch©n ®Õn ®©y, ®Æt ch©n ®Õn mét vïng biªn giíi xa x«i, h×nh nh− khung c¶nh ®· gîi cho hä mét nÕp sèng ngang tµng, cho nªn ng−êi nµo còng nèc r−îu nh− uèng n−íc vµ nhiÒu kÎ ngùc ¸o l¹i phanh ra, nh− muèn chøng tá víi ng−êi kh¸c r»ng ta ®©y lµ kÎ mµn trêi chiÕu ®Êt, ch−a tõng sî l¹nh lµ g×. Lóc thÇy trß Lý tÇm Hoan ®Õn ®ã th× phßng ¨n kh¸ch ®iÕm kh«ng cßn phßng nµo trèng c¶. Hä lý ph¶i chËt vËt l¾m míi vµo ®−îc chiÕc bµn trong kÑt, mét chiÕc bµn tåi tµn ®Ó nh÷ng ®Üa ít thõa vµ nh÷ng chai dÇu lung tung. Cã lÏ v× vËy mµ nã cßn bá trèng, ai còng chª. Lý tÇm Hoan ngåi xuèng nh×n ra ngoµi, nh÷ng cç xe t¶i hµng trèng læng gi¨ng gi¨ng, mçi nãc xe ®Òu cã c¾m mét c©y cê thªu h×nh mét chiÕc ®Çu, kh«ng biÕt ®Çu hæ hay s− tö. Lý tÇm Hoan gäi r−îu, h¾n uèng chËm r·i hÕt chÐn nµy sang chÐn nä vµ cø c¹n mét ngôm lµ l¹i cong m×nh ho sÆc sôa. G· ®¸nh xe r©u quai nãn ®i vµo, tiÕn ®Õn c¹nh chñ khÏ th−a: - Mét c¸i phßng gãc phÝa nam trªn g¸c ®· söa so¹n s¹ch sÏ, bao giê mÖt xin thiÕu gia lªn ®ã nghØ. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 6 Nguyªn t¸c : Cæ Long H×nh nh− biÕt tr−íc g· ®¸nh xe sÏ lµm viÖc ®ã, Lý tÇm Hoan chØ gËt ®Çu nh−ng kh«ng ngã l¹i. Mét lóc sau, tªn ®¸nh xe vôt nãi: - Kim S− tiªu côc cã kh¸ ®«ng ng−êi trong kh¸ch ®iÕm nµy, d−êng nh− lµ hä míi giao hµng xong trë vÒ. Lý tÇm Hoan hái: - Ai lµ kÎ cÇm ®Çu cña chuyÕn chë hµng nµy? G· ®¸nh xe ®¸p mau: - Nghe nãi nh− lµ " CÊp phong kiÕm " Gia C¸t L«i. Lý tÇm Hoan khÏ cau mµy, nh−ng råi l¹i c−êi: - Hõ, tªn Êy sèng ®Õn ngµy nay th× kÓ ra còng kh«ng ph¶i dÔ. Tuy nãi chuyÖn víi ng−êi sau l−ng, nh−ng ®«i m¾t cña Lý tÇm Hoan cø ngã chÇm chËp ra phÝa cöa, h×nh nh− ®ang chê ®îi mét ai. G· ®·nh xe nãi ngay vµo sù mong ®îi Êy: - Chó bÐ Êy kh«ng ®i lÑ, cã lÏ ®Õn ®©y còng ph¶i qu¸ canh ®Çu. Lý tÇm Hoan c−êi: - H¾n kh«ng ph¶i lµ kh«ng ®i lÑ ®−îc nh−ng t¹i v× h¾n kh«ng muèn phÝ søc. Ng−¬i cã thÊy mét con chã sãi ®i thong th¶ bao giê ch−a? nÕu phÝa tr−íc kh«ng cã con vËt cho nã ®uæi vµ phÝa sau kh«ng cã con vËt r−ît theo th× nã nhÊt ®Þnh kh«ng bao giê nã ®i nhanh, v× nã kh«ng muèn phÝ bá søc lùc mét c¸ch v« Ých, cã lÏ nã hµ tiÖn søc ®Ó chê c¸i c¬ héi h÷u dông bÊt chît ch¼ng biÕt thêi gian nµo. G· ®¸nh xe còng c−êi: - Nh−ng chó bÐ Êy kh«ng ph¶i lµ con sãi. Lý tÇm Hoan kh«ng nãi n÷a v× h¾n ®ang bËn ho. Ngay lóc ®ã, cã ba ng−êi tõ phÝa sau ®i vµo phßng ¨n. Hä nãi chuyÖn víi nhau rÊt lín. Hä ®ang nãi víi nhau vÒ nh÷ng c©u chuyÖn kh«ng ®Çu kh«ng ®u«i, nh÷ng c©u chuyÖn s«i m¸u giang hå. Hä còng kh«ng quªn khÐo lÐo tù x−ng y nh− lµ sî ng−êi kh¸c kh«ng biÕt hä lµ ng−êi cña Kim S− tiªu côc, kh«ng biÕt hä lµ ®¹i ®Çu l·nh cña mét tiªu côc nhiÒu uy thÕ Êy. Lý tÇm Hoan nhËn ra ngay mét trong ba ng−êi Êy lµ " CÊp phong kiÕm " Gia C¸t L«i nh−ng ba g· Êy kh«ng buån ®Ó m¾t vµo mét ai c¶. Hä ngåi xuèng lµ r−îu thÞt ®· kÒ bªn miÖng. Gia C¸t L«i hµo khÝ hõng hõng: - TriÖu l·o nhÞ, cã nhí vô " Th¸i hµnh tø hæ " ë Th¸i Hµnh S¬n kh«ng? Ng−êi bªn tr¸i nãi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 7 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Sao l¹i kh«ng. C¸i c©u nãi xÊc x−îc cña bän " Th¸i hµnh tø hæ " lµ khã quªn h¬n hÕt. Hä nãi sao hÌ? µ, µ hä nãi "ChØ cÇn ®¹i ca bß ba vßng d−íi ®Êt th× hä cho qua nói b»ng kh«ng th× ch¼ng nh÷ng hµng ho¸, mµ lu«n c¶ c¸i thñ cÊp cña ®¹i ca hä còng m−în l¹i lu«n. Ng−êi bªn ph¶i ph× c−êi: - ThÕ mµ hä võa rót ®ao lµ kiÕm cña ®ai ca ®· xuyªn qua yÕt hÇu hä råi. Ng−êi ngåi bªn tr¸i cµng nãi lín tiÕng h¬n: - VËy mµ d¸m x−ng lµ " Tø hæ " chø. §¸ng lý gäi hä lµ " Tø rïa " míi ®óng. Ng−êi bªn ph¶i nhÞp bÇu r−îu khua um lªn bµn: - Nãi kh«ng ph¶i m×nh tù khen, chø t«i d¸m cam ®oan r»ng trong thiªn h¹, kh«ng ai cã thÓ lÑ tay h¬n ®¹i ca nhµ m×nh ®©u. Gia C¸t L«i nèc ®¸nh trãt mét chÐn r−îu ®Çy, c−êi ha h¶. Nh−ng giäng c−êi cña g· t¾t ngang khi thÊy hai ng−êi kho¸t rÌm cöa b−íc vµo. Hai tµ ¸o choµng ®á rùc mµu m¸u theo chiÒu giã hÊt lªn, ®Çu hä ®Çu ®éi nãn réng vµnh, c¶ hai bãng d¸ng in hÖt nh− nhau lµm cho mäi ng−êi nh×n s÷ng. Tuy ch−a thÊy râ mÆt nh−ng b»ng vµo thuËt khinh c«ng vµ khÝ thÕ uy m·nh cña hai ng−êi mÆc ¸o choµng ®á, ai còng ®Òu biÕt hä kh«ng ph¶i lµ kÎ tÇm th−êng. Nh−ng ®«i m¾t cña Lý tÇm Hoan cø ®¨m ®¨m ngoµi cöa chø kh«ng nh×n hai ng−êi Êy, v× giã ®−a rÌm cöa phÊt lªn, ®«i m¾t hä Lý b¾t gÆp ngay bãng cña con ng−êi mµ m×nh ®ang chê ®îi: G· thiÕu niªn m¾t xÕch. H¾n ®Õn nh−ng l¹i kh«ng vµo, h¾n ngã b»ng bé mÆt ng¬ ng¬ e Êp. H×nh nh− h¾n ng¹i chç ®«ng ng−êi. Lý tÇm Hoan chît nghe lßng th−¬ng h¹i. Hai tªn ¸o choµng ®á ®øng ngay gi÷a cöa, thong th¶ cëi ¸o choµng vµ thong th¶ gÊp l¹i vµ chÇm chËm lét nãn xuèng. Mäi ng−êi l¹i mét phen kinh dÞ v× c¸ch ¨n mÆc cña hä. C¶ hai ®Òu mÆc quÇn ¸o ®en cã nhiÒu viÒn ®−êng tr¾ng, y phôc l¹i bã s¸t th©n ng−êi, thªm vµo ®ã, th©n h×nh cao lªu nghªu cña hä lµm cho hä y nh− hai con r¾n. NhÊt lµ bèn con m¾t, bèn con ng−¬i xanh rên nh− m¾t r¾n lôc c−êm, g¾n trªn hai bé mÆt, mét th× tr¾ng bÖch, mét y nh− lä ch¶o, tãc hä l¹i hoe hoe nh− s¸p. NÕu kh«ng cã hai n−íc da kh¸c biÖt, th× c¶ ng−êi Êy kh«ng ai ph©n biÖt næi. Cëi ¸o, xÕp ¸o, lét nãn x«ng xu«i, c¶ hai b−íc th¼ng tíi bµn cña Gia C¸t L«i, hä ®i h¬i chËm nh−ng tia m¾t rùc lªn hung ¸c dÞ th−êng. Gia C¸t L«i h¬i chét d¹, nh−ng cè ®øng dËy mØm c−êi: - T−íng c«ng cao danh quÝ t¸nh lµ chi, xin cho... G· mÆt tr¾ng c¾t ngang: - Ng−êi lµ " CÊp phong kiÕm " Gia C¸t L«i? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 8 Nguyªn t¸c : Cæ Long Giäng nãi cña h¾n kh«ng lín l¾m nh−ng nhän qu¾t gai gai. Gia C¸t L«i chît thÊy rïng m×nh: - A... a... chÝnh lµ t¹i h¹. G· mÆt ®en c−êi nh¹t: - LÑ l¾m sao mµ d¸m x−ng lµ " CÊp phong kiÕm "? H¾n cho tay lªn vai, mét thanh kiÕm ngêi ngêi dÞu quËt nh− l¸ lóa rót theo, chãt mòi kiÕm rung lªn bÇn bËt, chØ th¼ng vµo mÆt Gia C¸t L«i: - §Ó bao ®ã tõ biªn giíi mang vÒ th× ta tha cho m¹ng sèng? Tªn TriÖu l·o nhÞ ®øng lªn c−êi m¬n: - Nh− vËy th× sî nhÞ vÞ ®· lÇm. ChuyÕn nµy chóng t«i giao hµng ®· xong, b©y giê mét d·y xe kh«ng ®ang ®Ëu ngoµi tr−íc, h¼n nhÞ vÞ còng thÊy. Vót! Y nh− mét ngän roi da, thanh kiÕm dÞu nhÝu quÊn ngang cæ l·o TriÖu l·o nhÞ, tªn mÆt ®en g¹t tay mét c¸i, ®Çu TriÖu l·o nhÞ v¨ng lªn vµ mét vßi m¸u phun theo tËn trÇn nhµ råi míi tua xuèng nh− ngän ph¸o b«ng t−íi −ít c¶ ®Çu m×nh Gia C¸t L«i vµ tªn cßn l¹i. TÊt c¶ nh÷ng ng−êi cã mÆt trong qu¸n r−îu chît nghe hai ®Çu ngèi nhÞp vµo nhau nghe cép cép. Gia Cat L«i thß tay vµo l−ng mãc mét chiÕc tói mµu x¸m nÐm m¹nh lªn bµn: - Tai m¾t cña nhÞ vÞ thËt lµ s¸ng. Chónh t«i qu¶ cã mang vËt nµy tõ biªn giíi vÒ d©y, nh−ng viÖc mang ®i sî c¸c vÞ kh«ng lµm ®−îc. G· mÆt ®en hái: - T¹i sao kh«ng ®−îc? - Bëi v× vËt nµy cã chñ, nÕu c¸c vÞ ®i mµ kh«ng cã g× l−u l¹i th× chóng t«i biÕt ¨n nãi lµm sao? Gia C¸t l«i võa nãi võa thôt lui rót v¨ng kiÕm thanh kiÕm. Ai còng t−ëng h¾n sÏ giao ®Êu víi tªn mÆt ®en kh«ng ngê h¾n chØ ®−a mòi kiÕm hÊt v¨ng ®Üa b¸nh tiªu, bèn chiÕc b¸nh v¨ng lªn, h¾n ®−a kiÕm ph¸t ngang mét ®−êng, bèn chiÕc b¸nh ®øt lµm t¸m m¶nh. §iÒu hay h¬n hÕt lµ t¸m miÕng b¸nh ®ã y hÖt nh− bÞ thanh tr−êng kiÕm ®iÒu khiÓn, nªn l¹i r¬i ngay vµo trong ®Üa. Gia c¸t L«i hÊt mÆt: - NÕu nhÞ vÞ cã thÓ nhanh tay h¬n th× t¹i h¹ xin d©ng c¸i tói nµy. B»ng kh«ng xin mêi nhÞ vÞ ®i ra. Lý tÇm Hoan mØm c−êi, nô c−êi nãi lªn r»ng Gia c¸t L«i chØ cã thÓ chÐm b¸nh tiªu, chø kh«ng thÓ chÐm ®Çu ng−êi b»ng c¸ch ®ã. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 9 Nguyªn t¸c : Cæ Long Tªn mÆt ®en c−êi khanh kh¸ch: - §ã lµ thñ thuËt cña nh÷ng tay nÊu bÕp. Nh−ng th«i, ta còng theo cho vui. Lêi ch−a døt, h¾n ®· ®−a mòi kiÕm hÊt ®Üa b¸nh tiªu lªn, t¸m miÕng b¸nh v¨ng tung lªn, ngän kiÕm rung lªn ch¬m chíp. Thay v× chÐm t¸m miÕng b¸nh nh− Gia C¸t L«i, g· mÆt ®en l¹i dïng mòi kiÕm xuyªn qua tõng miÕng mét, c¶ t¸m miÕng x©u vµo mòi kiÕm nh− cÇm tõng miÕng xá vµo. Gia C¸t L«i mÆt x¸m nh− ®Êt sÐt, võa thôt lïi võa run giäng: - NhÞ... nhÞ vÞ lµ ai... lµ " BÝch huyÕt song xµ "? Nghe ®Õn bèn tiÕng " BÝch huyÕt song xµ " g· tiªu s− cßn l¹i ®øng c¹nh Gia C¸t L«i vôt tôt m×nh xuèng chui tuèt d−íi gÇm bµn, run cÇm cËp. Lu«n c¶ g· ®¸nh xe ®øng sau l−ng Lý tÇm Hoan còng khÏ cau mµy. C¶ mét gi¶i l−u vùc Hoµng Hµ, trong giíi H¾c ®¹o vâ l©m, ph¶i kÓ vÒ lßng hung h·n còng nh− c«ng lùc, th× Ýt ai ch¼ng nghe ®Õn tiÕng " BÝch huyÕt song xµ ", nghe ®ån hai chiÕc ¸o choµng cña hä còng nhuém ®á b»ng m¸u. Sù thËt th× ®ã chØ lµ lêi ®ån ®·i, chø ch−a mét ai môc kÝch v× nh÷ng kÎ thÊy ®−îc hµnh ®éng cña " BÝch huyÕt song xµ " th× ch»ng ng−êi nµo cßn sèng ®−îc mét. V× khi thÊy th× ph¶i chÕt liÒn theo. Tªn H¾c xµ c−êi s»ng sÆc: - Kh¸, ng−¬i cßn nghe danh cña bän ta th× kÓ nh− ng−¬i cßn may m¾n l¾m ®Êy. Gia C¸t L«i nghiÕn r¨ng: - Hai vÞ ®· cÇn ®Õn c¸i tói Êy råi th×... th× t¹i h¹ biÕt nãi sao ®©y... VËy xin tuú tiÖn mang ®i vËy. B¹ch xµ rïn vai: - B©y giê th× ®· trÔ råi, ®¸ng lý ng−¬i ph¶i chÕt, nh−ng th«i, gäi lµ l−u l¹i chót t×nh, ng−¬i h·y bß quanh bµn ba vßng råi ta sÏ tha cho. NÕu kh«ng, tói mÊt mµ ®Çu ng−¬i còng mÊt. ThËt lµ trí trªu. C©u nãi võa råi bän Gia C¸t L«i nãi ra cña bän " Th¸i hµnh ngò hæ " ®Ó tù khoe m×nh, thÕ nh−ng b©y giê... B©y giê th×... Gia C¸t L«i vïng thôp xuèng bß ®ñ ba vßng xung quanh bµn. Lý tÇm Hoan thë ra, lÇm bÇm: - TÝnh t×nh h¾n biÕn ®æi ®Õn c¶ cong l−ng ra nh− thÕ nµy, th¶o nµo mµ h¾n cßn sèng ®Õn ngµy nay. BÝch huyÕt song xµ qu¶ thËt thÝnh tai, Lý tÇm Hoan lÇm bÇm dï rÊt khÏ, nh−ng c¶ hai ®Òu nghe thÊy vµ ®Òu quay ph¾t l¹i. B¹ch xµ c−êi s»ng sÆc: - TÐ ra n¬i ®©y cßn cã cao nh©n, thÕ mµ xem tÝ n÷a bän nµy hãa ra kÎ v« t×nh. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 10 Nguyªn t¸c : Cæ Long H¾c xµ c−êi theo h« hè: - Cai tói nµy do ng−¬i t×nh nguyÖn giao cho nh−ng nÕu cã ai kh«ng b»ng lßng, th× bän nµy s½n sµng nh−êng l¹i. B¹ch xµ cho tay lªn vai, mét thanh kiÕm dÞu quÆt ®−îc rót theo ra. - ChØ cÇn nhanh tay h¬n kiÕm h¬n, th× bän nµy kh«ng nh÷ng b»ng lßng ®Ó c¸i tói nµy, mµ cßn b»ng lßng ®Ó lu«n chiÕc ®Çu. H¾n nãi mµ tia m¾t h¾n b¾n th¼ng vµo mÆt Lý tÇm Hoan, nh−ng anh thî ®iªu kh¾c nµy y nh− kh«ng nghe, v× tay anh ®ang m¶i mª ch¹m træ. Nh−ng kÎ kh¸c ®· lªn tiÕng: - ChiÕc ®Çu ®ã ®¸ng ®−îc bao nhiªu l−îng b¹c? C©u nãi ®ã lµm cho Lý tÇm Hoan giËt m×nh, v× nã ph¸t lªn tõ ngoµi cöa, vµ g· thiÕu niªn m¾t xÕch ®· b−íc v«. Trªn m×nh g· h·y cßn −ít ®Çm, m¸i tãc rèi bêi, b«ng tuyÕt h·y cßn ®−om. NÐt mÆt h¾n vÉn l¹nh lïng c« ®éc. §«i m¾t h¾n thËt trong s¸ng nh−ng h¬i man d¹i, ®«i m¾t lóc nµo còng s½n sµng dÞu dµng mµ lóc nµo còng s½n sµng chÐm giÕt. Nh−ng, c¸i lµm ng−êi ta chó ý h¬n hÕt l¹i lµ mét thanh kiÕm ®eo lñng l¼ng bªn h«ng h¾n. Nh×n vµo thanh kiÕm ®ã, sù kinh dÞ, giËn d÷ cña B¹ch xµ chît biÕn thµnh giäng trªu ®ïa: - C©u võa råi lµ ng−¬i nãi ®Êy chø? G· thiÕu niªn gËt ®Çu: - Ph¶i? B¹ch xµ hái: - Ng−¬i muèn mua chiÕc ®Çu cña ta µ? G· thiÕu niªn l¾c ®Çu: - Kh«ng, ta muèn hái coi gi¸ ®¸ng bao nhiªu ®Ó b¸n l¹i cho ng−¬i ®Êy chø. B¹ch xµ trè m¾t: - B¸n l¹i cho ta? Võa hái, B¹ch xµ võa ng¾m thiÕu niªn tõ ®Çu ®Õn ch©n råi h¾n vôt bËt c−êi sÆc sôa, y nh− trong ®êi h¾n ch−a gÆp mét chuyÖn nµo tøc c−êi nh− thÕ. G· thiÕu niªn vÉn ®øng nh− trång, m¾t g· cã vÎ ng¬ ng¬ man d¹i, h×nh nh− g· kh«ng biÕt B¹ch xµ ®ang c−êi c¸i g×. G· ®¸nh xe ®øng sau l−ng Lý tÇm Hoan khÏ thë dµi, g· c¶m thÊy tªn thiÕu niªn nµy y nh− cã vÎ thËt khïng. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 11 Nguyªn t¸c : Cæ Long B¹ch xµ còng c−êi lín: - C¸i ®Çu cña t¹i h¹ ngµn vµng còng kh«ng mua næi. G· thiÕu niªn l¾c ®Çu: - Ngµn vµng h¬i nhiÒu, ta chØ thÊy ®¸ng chõng n¨m m−¬i l¹ng. B¹ch xµ bËt ng−ng tiÕng c−êi, h¾n c¶m thÊy g· thiÕu niªn nµy kh«ng ®iªn, g· nãi cã vÎ thËt l¾m. H¾n l¹i nh×n s÷ng g·, nh×n s÷ng thanh kiÕm k× côc råi l¹i bËt c−êi h« hè: - §−îc, nÕu tay kiÕm ng−¬i lÑ nh− ta, ta sÏ ®−a cho ng−¬i n¨m m−¬i l−îng. H¾n chÊm c©u b»ng c¸ch loang lo¸ng thanh kiÕm dÞu, ¸nh kiÕm y nh− ch¬m chíp tr−íc ngän b¸ch l¹p tr¬ tr¬. Mäi ng−êi ng¬ ng¸c, kh«ng hiÓu tªn B¹ch xµ nµy ®Þnh móa trß g×, ngay lóc ®ã h¾n chît thæi ra mét h¬i, c©y b¹ch l¹p bçng r¬i ng· tõng ®o¹n mét. Th× ra, khi lia m¹nh thanh kiÕm dÞu, h¾n ®· ph¸t ngang mÊy l−ît lµm cho c©y b¹ch l¹p ®øt lµm b¶y khóc, nh−ng l−ìi g−¬m bÐn qu¸ vµ h¾n lia qu¸ nhanh kh«ng ai thÊy ®−îc, ngän b¹ch l¹p v× thÕ cø ®øng yªn. §Õn lóc h¾n thæi ra, ngän b¹ch l¹p r¬i tõng ®o¹n mét th× h¾n l¹i ®−a kiÕm nhÊn tíi, tõng khóc b¹c l¹p bÞ mòi kiÕm xuyªn s©u vµo vµ ngän b¹ch l¹p vÉn ch¸y tá nh− th−êng. BiÓu diÔn xong mét ®−êng tuyÖt diÖu, B¹ch xµ hÊt hµm ng¹o nghÔ: - Sao? Nh− thÕ cã lÑ kh«ng? G· thiÕu niªn gËt gï: - LÑ l¾m! B¹ch xµ c−êi s»ng sÆc: - Ng−¬i cã lÑ ®−îc nh− thÕ kh«ng? G· thiÕu niªn ®iÒm nhiªn: - KiÕm cña ta kh«ng dïng ®Ó chÆt s¸p. B¹ch xµ hái ngay: - VËy th× thanh s¾t dÑp cña ng−¬i dïng ®Ó lµm g×? G· thiÕu niªn m»n m»n c¸n kiÕm: - KiÕm cña ta dïng ®Ó giÕt ng−êi. B¹ch xµ c−êi khanh kh¸ch: - GiÕt ng−êi? Mµ ng−¬i giÕt ®−îc ai? G· thiÕu niªn nãi mét c¸ch tØnh kh«: - Ng−¬i. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 12. TiÓu Lý phi ®ao 12 Nguyªn t¸c : Cæ Long TiÕng " Ng−¬i " ph¸t ra cïng mét l−ît víi tiÕng thÐp rÝt trong giã nh−ng kh«ng mét ai thÊy bãng d¸ng g× c¶, mµ tiÕng khua trong giã còng thËt ng¾n ngñn, khi mäi ng−êi chíp m¾t th× thanh s¾t dÑp ®· chÜa ngay yÕt hÇu cña B¹ch xµ. Kh«ng biÕt thanh thÐp ®· lón vµo hay míi chØ Ên s¸t lªn lµn da, v× thanh s¾t dÑp h×nh d¸ng b»ng ®Òu kh«ng cã mòi mµ còng kh«ng cã m¸u vät ra. Nh−ng B¹ch xµ ®· tr¬n trõng ®«i m¾t, hai tay lÈy bÈy run, l−ìi h¾n thÌ dµi vµ m¸u theo ®Çu l−ìi trµo ra. G· thiÕu niªn khÏ nh−íng m¾t: - KiÕm cña ng−¬i lÑ hay cña ta lÑ? B¹ch xµ vÉn trõng trõng ®«i m¾t, tiÕng »ng Æc tõ cæ häng y kh«ng ngít ph¸t ra. H¾c xµ run run thanh kiÕm trªn tay nh−ng ch−a d¸m ®éng ®Ëy, tr¸n h¾n bong bãng må h«i . G· thiÕu niªn rót thanh s¾t l¹i, m¸u tõ yÕt hÇu B¹ch xµ b¾n vät mét vßi vµ th©n h×nh h¾n ®ång thêi ng· sÊp xuèng, tay ch©n giËt giËt mÊy c¸i råi im l×m. G· thiÕu niªn quay l¹i ngã H¾c xµ: - Tr¶ n¨m m−¬i l¹ng ®©y. H¾n nãi b»ng giäng thËt thµ, thËt thµ y nh− ®øa trÎ ®ßi nî víi trang løa m×nh. Nh−ng giäng thËt thµ ®Õn ng©y th¬ ®ã b©y giê kh«ng lµm cho ai c−êi ®−îc n÷a. H¾c xµ mÊp m¸y ®«i m«i: - Ng−¬i... ng−¬i thËt v× n¨m m−¬i l¹ng vµng mµ giÕt h¾n µ? G· thiÕu niªn gËt ®Çu: - §óng vËy. H¾c xµ nh¨n mÆt, kh«ng biÕt khãc hay c−êi vµ h¾n vôt trë mòi kiÕm räc vµo th©n ¸o. Nh÷ng thái b¹c, thái vµng r¬i læn cæn trªn mÆt ®Êt vµ h¾n rèng lªn: - §ã, tr¶ cho ng−¬i ®ã. Råi y nh− mét kÎ ®iªn, h¾n cµn lªn bµn, lªn ghÕ ch¹y bay ra khái cöa. G· thiÕu niªn kh«ng r−ît mµ còng kh«ng lé vÎ g×, h¾n thong th¶ cói xuèng l−îm b¹c vµ nÐm lªn mÆt quÇy, hái tªn qu¶n lý: - §ñ n¨m m−¬i l−îng kh«ng? Kh«ng ®Õm còng kh«ng c©n, g· qu¶n lý rôt ®Çu lÝu l−ìi: - D¹... d¹... ®ñ qu¸... d¹ ®ñ qu¸... B©y giê Lý tÇm Hoan míi nh×n l¹i g· ®¸nh xe: -Ta nãi cã sai ®©u? G· ®¸nh xe rïn vai: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 13. TiÓu Lý phi ®ao 13 Nguyªn t¸c : Cæ Long - C¸i mãn ®å ch¬i Êy qu¶ lµ nguy hiÓm. G· ®¸nh xe nh×n tªn thiÕu niªn tr©n trèi, v× h¾n ®i l¹i phÝa bµn cña Lý tÇm Hoan. Kh«ng ai chó ý ®Õn Gia C¸t L«i c¶. Bçng Gia C¸t L«i tõ d−íi gÇm bµn, chui ra vµ bÊt thÇn lao theo g· thiÕu niªn, phãng kiÕm ®©m m¹nh vµo l−ng g·. Thanh kiÕm cßn c¸ch l−ng g· thiÕu niªn ®é chõng hai lãng tay, Gia C¸t L«i vôt khùng l¹i, hai tay bôm lÊy yÕt hÇu. M¸u cña h¾n nhá tong táng xuèng ®Êt theo hai cïi chá, m¾t h¾n trõng trõng nh×n Lý tÇm Hoan. Lý tÇm Hoan vÉn m©n mª khóc c©y kh¾c h×nh ng−êi, nh−ng l−ìi dao nhá trªn tay kh«ng cßn n÷a. Gia C¸t L«i kªu Æc Æc trong cæ häng vµ hai tay bôm lÊy yÕt hÇu cè g¾ng giËt m¹nh ra. Mét vßi m¸u b¾n vßng cÇu. Gia C¸t L«i ng· xuèng d·y ®µnh ®¹ch trªn mÆt ®Êt. Con dao kh¾c c©y cña Lý tÇm Hoan tõ trong tay cßn −ít m¸u hång cña h¾n v¨ng ra. Nh−ng kh«ng mét ai thÊy con dao tõ tay Lý tÇm Hoan bay ®Õn yÕt hÇu h¾n tõ bao giê. Gia C¸t L«i ®ang d·y vôt ngÈng ®Çu lªn nãi nh− rèng: - Th× ra...th× ra lµ ng−¬i. Lý tÇm Hoan thë ra: - ChØ tiÕc khi nhËn ra ta qu¸ trÓ, ph¶i nhËn ®−îc sím h¬n, ch¾c ng−¬i kh«ng d¹i g× lµm c¸i trß h¹ tiÖn ®©m lÐn ng−êi nh− thÕ. Gia C¸t L«i cè g¾ng ngãc mÆt cao h¬n n÷a, nh−ng l¹i ng· vËt xuèng im l×m. C©u nãi sau cïng cña Lý tÇm Hoan víi h¾n, cã lÏ h¾n kh«ng cßn nghe ®−îc. G· thiÕu niªn quay l¹i nh×n x¸c Gia C¸t L«i, m¾t h¾n tho¸ng lé niÒm kinh ng¹c. Cã lÏ h¾n kh«ng dÌ con ng−êi Êy l¹i muèn giÕt m×nh. Nh−ng chØ nh×n l¹i mét c¸i thËt nhanh, h¾n l¹i tiÕp tôc tiÕn ®Õn chiÕc bµn cña Lý tÇm Hoan, tõ ®«i m¾t hoang d¹i cña h¾n toÐ lªn nô c−êi, vµ h¾n h¬i thÊp giäng: - B©y giê th× r−îu t«i mêi c¸c h¹. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2