Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu lý phi đao - tập 12

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

83
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 12: Cùng chung một nỗi đoạn trường.... Đã đúng ngọ, nhưng tuyết đã làm cho trời hôn ám... Vẫn y như hồi mới gặp lần đầu, Tiểu Phi cũng vẫn bước với những bước đi chậm chạp nhưng chắc nịch. Hắn không có vẻ gì phấn chấn mà cũng không có dáng sắc mệt mỏi.....Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu lý phi đao - tập 12

 1. TiÓu Lý phi ®ao 158 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi thø m−êi hai Cïng chung mét nçi ®o¹n tr−êng §· ®óng ngä, nh−ng tuyÕt ®· lµm cho trêi h«n ¸m... VÉn y nh− håi míi gÆp lÇn ®Çu, TiÓu Phi còng vÉn b−íc víi nh÷ng b−íc ®i chËm ch¹p nh−ng ch¾c nÞch. H¾n kh«ng cã vÎ g× phÊn chÊn mµ còng kh«ng cã d¸ng s¾c mÖt mái. Nh−ng b©y giê th× ThiÕt gi¸p kim c−¬ng ®· biÕt, chØ cÇn gÆp viÖc lµ h¾n sÏ v−¬n lªn, y nh− mét con hæ n»m lõ ®õ, nh−ng nÕu cã h¬i måi lËp tøc g©n cèt sÏ næi lªn cuån cuén. §i bªn c¹nh h¾n, trong lßng cã nhiÒu chuyÖn muèn nãi ra nh−ng ThiÕt gi¸p kim c−¬ng vÉn lÆng thinh. Do b¶n chÊt còng cã, mµ m−êi n¨m chung sèng víi Lý TÇm Hoan hä ThiÕt gÇn nh− bÞ l©y c¸i bÞnh Ýt nãi, h¾n ®· häc ®−îc mét lèi nãi trong im lÆng. Vµ h¾n biÕt, b©y giê ng«n ng÷ ®· ho¸ ra thõa. H¾n biÕt tªn TiÓu Phi nµy h¬i gièng Lý TÇm Hoan. H¾n biÕt tiÕng " t¹ ¬n " b©y giê kh«ng cÇn thiÕt. Hai bªn ®−êng r¶i r¸c cã nh÷ng ng«i ®×nh lôc gi¸c nho nhá, n¬i ®©y vµo tiÕt thanh minh, cã lÏ lµ n¬i nghØ ch©n cho nh−ng ng−êi ®i t¶o mé. Nh−ng b©y giê th× l¸ kh« nhÑp tuyÕt kh«ng cã lÊy mét bãng ng−êi. TiÓu Phi vôt hái: - T¹i sao c¸c h¹ kh«ng chÞu ®em nh−ng uÈn khóc trong lßng m×nh nãi ra cho hä biÕt? TrÇm ng©m gi©y phót, ThiÕt gi¸p kim c−¬ng thë ra: - Cã nhiÒu viÖc mµ t«i b»ng lßng chÕt chø kh«ng b»ng lßng nãi. TiÓu Phi gËt gï: - C¸c h¹ lµ mét ng−êi b¹n tèt, nh−ng t«i thÊy nhiÒu ng−êi, còng nh− c¸c h¹, ®· nghÜ mét viÖc sai. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng nh−íng m¾t: - Sao? TiÓu Phi nãi: - NhiÒu ng−êi ®· nghÜ r»ng sinh m¹ng m×nh lµ cña m×nh, cho nªn t−ëng ®©u mçi ng−êi ®Òu cã quyÒn chÕt. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng trÇm ng©m: - Nh− thÕ lµ sai sao? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 159 Nguyªn t¸c : Cæ Long TiÓu Phi nãi: - Tù nhiªn, nghÜ nh− thÕ lµ sai! Vµ h¾n vôt quay ph¾t l¹i nh×n th¼ng vµo mÆt ThiÕt gi¸p kim c−¬ng: - Mét con ng−êi sinh ra kh«ng ph¶i ®Ó mµ chÕt! §· thÊy h¬i l¹ trong c©u nãi cña g· thiÕu niªn, ThiÕt gi¸p kim c−¬ng vÉn hái l¹i: - §· ®µnh lµ thÕ, nh−ng nÕu mét con ng−êi mµ ®Õn giê phót kh«ng thÓ kh«ng chÕt ®−îc... TiÓu Phi vÉn b»ng mét giäng qu¶ quyÕt: - Cho dï ®Õn giê phót kh«ng thÓ kh«ng chÕt ®−îc th× còng vÉn ph¶i phÊn ®Êu tíi cïng ®Ó t×m mét con ®−êng sèng! Vµ h¾n ngöa mÆt lªn trêi chËm r·i nãi tiÕp: - Trêi sî ng−êi kh¸t nªn míi sinh ra n−íc, sî ng−êi ®ãi nªn sinh ra hoa qu¶, lóa g¹o, v× sî ng−êi l¹nh míi sinh ra ¸nh n¾ng... §ang nãi chËm, TiÓu Phi qu¸t lín: - Vµ tù nhiªn con ng−êi ph¶i cã nghÜa vô vÒ c¬m ¸o, c¸c h¹ thö kiÓm so¸t xem m×nh ®· lµm ®−îc g× ch−a? ThiÕt gi¸p kim c−¬ng söng sèt l¾c ®Çu: - Ch−a cã lµm g× c¶... TiÓu Phi nãi: - Cha mÑ sinh ta vµ d−ìng dôc, hao tæn t©m huyÕt, thÕ c¸c h¹ kiÓm xem ®· v× cha mÑ mµ lµm ®−îc nh÷ng g×? ThiÕt gi¸p kim c−¬ng cói ®Çu kh«ng nãi... TiÓu Phi nãi tiÕp: - C¸c h¹ nghÜ r»ng cã nhiÒu chuyÖn kh«ng thÓ nãi ra, v× nãi ra cã thÓ sÏ cã lçi víi b¹n bÌ, nh−ng c¸c h¹ ©m thÇm chÞu chÕt th× cã lçi víi cha mÑ, cã lçi víi trêi ®Êt kh«ng? ThiÕt gi¸p kim c−¬ng n¾m chÆt ®«i tay r−¬m r−ím må h«i. Lêi nãi cña g· thiÕu niªn thËt lµ ®¬n gi¶n nh−ng néi dung triÕt lý l¹i hÕt øc cao th©m. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng chît c¶m thÊy g· thiÕu niªn nµy tho¸ng qua y nh− mét ng−êi ®µn ®én nh−ng t− t−ëng l¹i minh b¹ch s¾c bÐn v« cïng... Sù s¸ng suèt vµ hoµi b·o cña h¾n xem chõng cao h¬n c¶ Lý TÇm Hoan. TiÓu Phi nãi tiÕp: - Con ng−êi sinh ra, c¨n b¶n lµ cÇn ph¶i sèng, kh«ng mét ng−êi nµo cã quyÒn ®−a m×nh vµo con ®−êng chÕt c¶. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 160 Nguyªn t¸c : Cæ Long ThiÕt gi¸p kim c−¬ng cói mÆt th× thÇm: - T«i sai...T«i ®· nghÜ sai.... Vµ nh− ®· h¹ quyÕt tÈm, h¾n vôt ngÈng ®Çu lªn: - T«i kh«ng muèn nãi nh÷ng khóc chiÕt cña vÊn ®Ò Êy t¹i v×... TiÓu Phi kho¸t tay: - T«i tin, khái ph¶i gi¶i thÝch. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng hái l¹i: - Nh−ng sao thiÕu gia l¹i biÕt t«i kh«ng lµm chuyÖn ph¶n b¹n? TiÓu Phi tr¶ lêi mét c¸ch th¶n nhiªn: - T«i kh«ng bao giê nh×n sai viÖc g× c¶. Tia m¾t h¾n rùc lªn ®Çy vÎ tù tin, nãi tiÕp: - Còng cã thÓ t¹i v× t«i sinh vµ lín lªn gi÷a n¬i hoang d·, mµ bÊt cø ai sinh tr−ëng trong khung c¶nh ®ã còng nh− cã mét b¶n n¨ng nh− d· thó: b¶n n¨ng ph©n biÖt thiÖn ¸c cña con ng−êi. *** Lý TÇm Hoan cã c¶m gi¸c nÕu trªn ®êi cßn cã mét viÖc g× dÔ chÞu h¬n viÖc kh«ng uèng r−îu th× ®ã h¼n lµ chuyÖn còng ngåi uèng r−îu víi h¹ng ng−êi mµ m×nh ®· ®©m ch¾n ngÊy. H¾n c¶m thÊy ng−êi trong " H−ng V©n Trang ", nh÷ng thùc kh¸ch th−êng cã mÆt ë ®©y, kh«ng mét ng−êi nµo lµ kh«ng ®¸ng ch¸n. ChØ cã Du Long Sinh lµ t−¬ng ®èi kh¸, v× tªn nµy Ýt cã th¸i ®é dua nÞnh. Bêi v× nh÷ng con ng−êi ®· s½n ®Ó ch¸n mµ l¹i thªm cã th¸i ®é b−ng bî, du nÞnh n÷a, th× thËt kh«ng cßn g× ®Ó ®¸ng gím b»ng. V× thÕ mµ Lý TÇm Hoan c¸o bÞnh kh«ng chÞu thï tiÕp víi hä. Vèn biÕt tÝnh khÝ cña ng−êi em kÕt nghÜa, nªn Long Tiªu V©n còng kh«ng nµi Ðp. ThÕ lµ suèt ngµy Lý TÇm Hoan cø róc kÝn trong phßng ®Ó chê trêi tèi. H¾n biÕt ®ªm nay sÏ cã ph¸t sinh nhiÒu ®iÒu thó vÞ. Bªn ngoµi giã ®−a l¸ tróc r× rµo y nh− sãng biÓn xa xa. Trªn trÇn nhµ nhÖn gi¨ng nhiÒu chç, Lý TÇm Hoan chît thÊy con ng−êi y nh− con nhÖn suèt ®êi chuyªn lo gi¨ng t¬ ®Ó cuèn minh. Lý TÇm Hoan còng ®ang cuèn m×nh trong chiÕc l−íi, nh−ng kh«ng bao giê cã ý nghÜ tho¸t ra, v× thÕ chiÕc l−íi Êy tù m×nh gi¨ng m¾c. NghÜ ®ªn sù −íc hÑn víi L©m Tiªn Nhi, ®«i m¾t cña Lý TÇm Hoan vôt s¸ng lªn. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 161 Nguyªn t¸c : Cæ Long Nh−ng khi nghÜ ®Õn ThiÕt gi¸p kim c−¬ng , nghÜ ®Õn ng−êi b¹n ®−êng bao n¨m cïng chung gian khæ, tia m¾t h¾n vôt xuèng mµu ¶m ®¹m. Trêi lÇn lÇn kÐo xuèng hoµng h«n. Lý TÇm Hoan v−¬n vai ngåi dËy, chît nghe trªn mÆt tuyÕt cã tiÕng b−íc ch©n nhÌ nhÑ lÊn tíi. Võa n»m xuèng lµ nghe tiÕng b−íc ch©n s¸t bªn cöa sæ. Lý TÇm Hoan lµm thinh. H¾n biÕt nhÊt ®Þnh tiÕng ®éng ®ã kh«ng ph¶i lµ cña Long Tiªu V©n , v× hä Long kh«ng bao giê hµnh ®éng r×nh rËp nh− thÕ. ThÕ nh−ng kÎ ®ã lµ ai? Thi ¢m ch¨ng? Mét luång h¬i nãng vôt bõng lªn tËn ãc, Lý TÇm Hoan c¶m nghe toµn th©n run lªn khi nghÜ ®Õn nµng. Nh−ng ngay lóc ®ã ngoµi cöa sæ cã tiÕng hái liÒn theo. - Lý huynh ngñ råi µ? Giäng nãi cña " Tµng kiÕm s¬n trang " Du thiÕu chñ. Lý TÇm Hoan khÏ thë dµi. Kh«ng biÕt ®ã lµ d¸ng ®iÖu thÝch thó hay thÊt väng. Hä Lý kÐo lª ®«i dÐp ®i ra më cöa. - Xin mêi thËt lµ h©n h¹nh. Du Long Sinh b−íc vµo ngåi xuèng nh−ng kh«ng hÒ ngã Lý TÇm Hoan . Ngän ®Ìn ®−îc khªu lªn, Lý TÇm Hoan thÊy da mÆt Du Long Sinh h¬i t¸i. Da mÆt h¬i t¸i, tù nhiªn trong lßng ng−êi kh«ng cã ý tèt. Lý TÇm Hoan chíp m¾t c−êi: - Trµ hay r−îu? Du Long Sinh ®¸p: - R−îu. Lý TÇm Hoan c−êi: - Tèt qu¸, t«i ch−a hÒ cã kh¸ch uèng trµ. Uèng lu«n ba chÐn, Du Long Sinh chît nh×n th¼ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan: - C¸c h¹ cã biÕt t¹i lµm sao t«i uèng r−îu ch¨ng? Lý TÇm Hoan mØm c−êi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 162 Nguyªn t¸c : Cæ Long - R−îu th−êng ®−îc ng−ßi ta gäi lµ " §iÒn thi c©u " còng ®−îc gäi lµ " T¶o sÇu tri kû " nh−ng Du thiÕu hiÖp ®©u cã mèi sÇu ph¶i " quÐt " mµ ch¾c còng kh«ng cã thi høng ®Ó " C©u ". Ph¶i ch¨ng uèng r−îu ®Ó thªm phÇn cam ®¶m? Du Long Sinh nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan råi vïng ngöa mÆt c−êi sÆc sôa. So¶ng. Trong tiÕng c−êi chît cã tiÕng kiÕm khua, Du Long Sinh tuèt thanh kiÕm khái vá. ¸nh thÐp ng−ßi xanh biÕc. Du Long Sinh nÝn c−êi ngã Lý TÇm Hoan: - Lý th¸m hoa cã nhËn ra thanh kiÕm nµy kh«ng? §−a ngãn tay dµi dËm d−ît vuèt lªn sèng kiÕm, Lý TÇm Hoan th× thÇm: - ThËt lµ tèt, thanh kiÕm thËt lµ tèt. Ch−a døt tiÕng khen, Lý TÇm Hoan l¹i khom m×nh xuèng ho sÆc sôa. §«i m¾t Du Long Sinh chíp chíp: - Lý huynh ®· lµ ng−êi thÝch kiÕm, ccã lÏ d− biÕt thanh kiÕm nµy, tuy kh«ng b»ng thanh " Ng− tr−êng " nh−ng danh vÞ trong vâ l©m còng ®· mét thêi vang bãng ®Êy chø? Lý TÇm Hoan lim dim ®«i m¾t khÏ ng©m nga: - Ng− Tr−êng Chuyªn Ch−, Can T−¬ng M¹c Tµ. Vâ tø ®o¹t t×nh, ng−êi nhê kiÕm nªn danh, kiÕm nhê ng−êi truyÒn tông. Du Long Sinh c−êi khÈy: - §óng, ®©y ®óng lµ thanh " §o¹t t×nh kiÕm " cña DÞch Vâ Tö, mét kiÕm gia håi ba tr¨m n¨m tr−íc, nh−ng c©u chuyÖn quan hÖ ®Õn thanh kiÕm nµy ch¼ng hay Lý huynh cã nghe ch−a? Lý TÇm Hoan vÉn cø lim dim: - Xin thØnh gi¸o. Nh×n s÷ng lªn mòi kiÕm, Du Long Sinh nãi b»ng mét giäng trÇm trÇm: - DÞch vâ Tö thÝch kiÕm ho¸ nghiÒn, kh«ng thÝch g× viÖc kh¸c. Cø m·i ®éc th©n nh− thÕ cho ®Õn tuæi trung niªn míi yªu mét vÞ n÷ sÜ, hai ng−êi ®Ýnh h«n, kh«ng ngê tr−íc ®ªm ®éng phßng, c« g¸i Êy l¹i hÑn hß dan dÝu víi ng−êi b¹n th©n cña hä DÞch lµ " ThÇn ®ao " Bµnh Quúnh. DÞch vâ Tö ®au buån tøc giËn dïng thanh " §o¹t t×nh kiÕm" giÕt chÕt ThÇn ®ao Bµnh Quúnh, tõ ®ã vÒ sau hä DÞch lÊy kiÕm lµm b¹n, kh«ng thÌm tÝnh chuyÖn h«n nh©n. H¾n ngÈng ®Çu lªn nh×n ch»m chÆp Lý TÇm Hoan vµ nãi tiÕp: - Cã lÏ Lý huynh c¶m thÊy c©u chuyÖn qu¸ ®¬n gi¶n, t×nh tiÕt kh«ng cã g× khóc triÕt ®Êy chø? Tuy vËy chuyÖn vÉn lµ chuyÖn thËt ®Êy! Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 163 Nguyªn t¸c : Cæ Long Lý TÇm Hoan c−êi: - T«i chØ thÊy vÞ DÞch vâ Tö Êy kiÕm ph¸p tuy cao, nh−ng mµ con ng−êi cã phÇn tiÓu khÝ. «ng Êy h¸ ch¼ng nghe " B»ng h÷u nh− thñ tóc, thª tö nh− y phôc " hay sao? §−êng ®−êng mét danh gia kiÕm ph¸p anh hïng, t¹i sao l¹i v× c¸i t×nh cña ®µn bµ mµ ®i døt nghÜa b»ng h÷u? Du Long Sinh c−êi nh¹t: - T«i th× tr¸i l¹i, t«i nhËn thÊy vÞ tiÒn bèi DÞch vâ Tö qu¶ xøng lµ anh hïng v× chØ cã anh hïng míi cã chuyÖn t×nh th©n s©u nh− thÕ. Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - NÕu nh− thÕ th× c¸c h¹ ®ªm nay cã lÏ muèn häc theo DÞch vâ Tö håi ba tr¨m n¨m tr−íc ®ã ch¨ng? Tia m¾t cña Du Long Sinh chíp rùc: - C¸i ®ã còng cßn ph¶i xem l¹i, cÇn xem Lý huynh cã ph¶i gièng nh− " ThÇn ®ao " Bµnh Quúnh kh«ng ®·! Lý TÇm Hoan thë ra: - Tr¨ng r¹ng cµnh mai, giai nh©n −íc hÑn. Téi t×nh chi c¸c h¹ l¹i ®i lµm c¸i chuyÖn chia tr¨ng c¶n giã nh− thÕ, ch¼ng lµ kÐm lÞch sù l¾m sao ? Du Long Sinh trÇm giäng: - NghÜa lµ c¸c h¹ nhÊt ®Þnh ®i ®Õn ®ã? Lý TÇm Hoan c−êi: - NÕu ®Ó ng−êi ®Ñp mét m×nh d−íi nguyÖt thï t¹i h¹ sÏ thµnh téi nh©n cña giíi phong l−u hay sao. G−¬ng mÆt xanh rên cña Du Long Sinh vôt ®á rÇn, g©n tr¸n næi lªn, thèc mòi kiÕm vµo yÕt hÇu cña Lý TÇm Hoan nh− mét luång ®iÖn chíp. Lý TÇm Hoan khÏ nghiªng ®Çu vµ vÉn mØm c−êi: - B¨ng kiÕm ph¸p cña c¸c h¹ mµ muèn häc theo DÞch vâ Tö th× sao sai biÖt qu¸. Du Long Sinh rèng lªn: - B»ng vµo kiÕm ph¸p ®ã giÕt ng−êi còng qu¸ thõa. Trong tiÕng thÐt, Du Long Sinh ®· ®©m lu«n m−êi kiÕm. TiÕng thÐt rÝt trong kh«ng khÝ nh− xÐ n−íc, h¬i giã cuèn b×nh trµ trªn mÆt bµn bÓ v¨ng xuèng sµn g¹ch, n−íc ®æ ra lªn l¸ng. KiÕm nµy nèi tiÕp sang kiÕm kh¸c cµng lóc cµng nhanh. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 164 Nguyªn t¸c : Cæ Long Lý TÇm Hoan vÉn ®øng yªn mét chç, Du Long Sinh tr¸n rÞn må h«i. ThÊy Lý TÇm Hoan hai tay kh«ng, h¾n cµng ®¸nh gÊp h¬n n÷a, môc ®Ých lµm cho hä Lý kh«ng cã th× giê ®Ó rót dao. H¾n kh«ng sî g× c¶, h¾n chØ sî phi ®ao hä Lý mµ th«i. Nh−ng Lý TÇm Hoan ®©u cã ý cÇm ®ao? Hä Lý vÉn cø c−êi: - Tuæi cßn h¬i nhá mµ kiÕm ph¸p nh− thÕ Êy, kÓ chung th× còng rÊt lµ Ýt cã, nh−ng nÕu b»ng vµo thÕ gia vµ s− thõa mµ nãi th× ®em kiÕm ph¸p Êy mµ x«ng x¸o giang hå th× danh dù gia ®×nh vµ s− m«n cña c¸c h¹ sÏ bÞ huû diÖt vµo tay c¸c h¹. Trong bãng kiÕm chËp chên hiÓm ¸c mµ cãi thÓ ®øng yªn nãi chuyÖn ®êi nh− thÕ, ®èi víi Du Long Sinh thËt kh«ng cßn chuyÖn tøc tèi nµo h¬n, h¾n giËn d÷ lia nhanh thanh kiÕm h¬n n÷a nh−ng vÉn kh«ng lµm sao ph¹m ®−îc vµo vai ¸p Lý TÇm Hoan. Th× ra mçi bËn biÕn chiªu, Du Long Sinh thÊy ®Òu bÞ hè, ch¼ng h¹n nh− mòi kiÕm nh»m ngay vµo yÕt hÇu Lý TÇm Hoan th× y nh− c¶m thÊy hä Lý nghiªng sang bªn tr¸i, Du Long Sinh lËt ®Ët ®Èy kiÕm xÐo qua bªn tr¸i th× Lý TÇm Hoan l¹i ®øng tr¬ tr¬, vµ mòi kiÕm v× thÕ mµ ®©m tr−ît. Thµnh ra h¬n m−êi thÕ kiÕm míi ®Çu lµ s¸t thñ nh−ng cuèi cïng l¹i ho¸ ra ®¸nh dø, hiÓm chiªu l¹i ho¸ h− chiªu. Vµ Lý TÇm Hoan th× vÉn ®øng tr¬ tr¬ nh− ng−êi lín ®øng xem trß móa rèi trÎ con. §−îc råi, kh«ng biÕn th× kh«ng biÕn Du Long Sinh nghiÕn r¨ng nãi thÇm vµ tõ ®−êng kiÕm cø ®i ngay chø kh«ng thÌm biÕn nöa chõng. Nh−ng nh− thÕ còng tr−ît nèt. V× kiÕm kh«ng biÕn th× Lý TÇm Hoan l¹i biÕn. ChØ cÇn mét chót nhÝch qua lµ mòi kiÕm ®ñ tr−ît ra ngoµi. CÇn nªn biÕt ù ®èi phã ®Þch nh©n cña cao thñ, hä Ýt tr«ng binh khÝ mµ th−êng nh×n vµo s¾c diÖn cña ®èi ph−¬ng, vµ c©u mµ hä thuéc n»m lßng " §Þch ch−a ®éng ta ®éng tr−íc, ®Þch s¾p ®éng ta ®· ®éng råi " vµ nã ph¶i ®−îc ¸p dông trong ®−êng t¬ kÏ tãc. Vµ b»ng vµo c¸ch Êy, ®éng t¸c thËt nhÑ cña Du Long Sinh vÉn kh«ng lµm sao qua m¾t ®−îc Lý TÇm Hoan . Du Long Sinh cµng lóc cµng hå hå héc héc vµ ®îi cho dÕn lóc h¾n dïng ®Õn søc cuèi cïng, Lý TÇm Hoan ®−a ngãn tay thon dµi khÏ bóng lªn sèng kiÕm. Bong! So¶ng! Mét tiÕng ng©n lªn th¸nh thãt, c¸nh tay Du Long Sinh tª diÕng vµ thanh kiÕm b¾n tuèt ra cöa sæ. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 165 Nguyªn t¸c : Cæ Long ¸nh thÐp lÊp l¸nh d−íi anh tr¨ng tho¸ng mÊt vµo rõng tróc. Lý TÇm Hoan vÉn ®øng y nguyªn mét chç. Hai bµn ch©n ch−a nhÝch mét ly. Du Long Sinh chît nghe mÆt nãng bõng bõng vµ dét nhiªn tõ tõ h¹ xuèng, toµn th©n l¹nh to¸t . Lý TÇm Hoan c−êi vµ vç vai h¾n: - §o¹t t×nh kiÕm lµ vËt quý l¾m, ra nhÆt nã ®i. Du Long Sinh qu¨y ph¾t ra vµ khi ®Õn gÇn cöa h¾n nãi b»ng mét giäng run run: - NÕu lµ anh hïng h·y ®îi mét n¨m... Mét n¨m sau ta thÒ röa hËn. Lý TÇm Hoan c−êi: - Mét n¨m th«i µ? Mét n¨m kh«ng thÓ ®ñ ®©u. Du Long Sinh lµm thinh, hä Lý nãi tiÕp: - T− chÊt c¸c h¹ cã nhiÒu −u ®iÓm, kiÕm ph¸p còng kh«ng ph¶i tÇm th−êng, chØ tiÕc tÝnh t×nh n«ng næi qu¸, v× lÏ ®ã kiÕm trë thµnh lo¹n chí kh«ng thuÇn, gÊp mµ kh«ng lîi h¹i thªm vµo ®ã l¹i nãng nµy tÊn c«ng, nÕu gÆp ®èi thñ kinh nghiÖm nhiÒu h¬n, hä sÏ lµm cho kiÕm ph¸p cña c¸c h¹ tù lo¹n. ThËt ra nÕu c¸c h¹ b×nh tÜnh th× h«m nay muèn lµm t¹i h¹ mang th−¬ng còng kh«ng ph¶i khã l¾m ®©u. §«i m¾t cña Du Long Sinh s¸ng rùc lªn nh−ng Lý TÇm Hoan ®· nãi tiÕp: - Nh−ng " b×nh tÜnh " chØ ván vÑn hai tiÕng Êy th«i, nãi th× nghe dÔ l¾m, nh−ng lµm ®−îc th× khã l¾m, cì nh− c¸c h¹ nÕu quyÕt t©m th× còng ph¶i mÊt b¶y n¨m. Da mÆt Du Long Sinh lóc xanh lóc ®á, hai bµn tay n¾m cøng, nh÷ng ®èt x−¬ng kªu r¨ng r¾c. Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - §i ®i, nÕu t«i cßn sèng ®−îc b¶y n¨m n÷a nÕu c¸c h¹ quyÕt chÝ b¸o cõu th× b¶y n¨m ch−a ph¶i lµ dµi l¾m ®©u. Qu©n tö phôc cõu m−êi n¨m ch−a muén mµ. *** §ªm l¹i trë vÒ im lÆng. Giã ®−a cµnh tróc vÉn cø r× rµo. Nh×n bãng ®ªm qua cöa sæ, Lý TÇm Hoan ®øng søng, th× thµo: - Tuæi trÎ vÉn lµ tuæi trÎ. §õng giËn t«i nhÐ. CËu cã biÕt t«i muèn cøu cËu ®Êy kh«ng? NÕu cËu cø ®eo ®¼ng theo L©m Tiªn Nhi th× t«i sî cuéc ®êi niªn thiÕu cña cËu ®Õn ®©y lµ hÕt! Lý TÇm Hoan biÕt b©y giê cã lÏ L©m Tiªn Nhi ®ang ®îi, vµ nhÊt ®Þnh ®ang dòa l¹i l−ìi c©u. Hä Lý ch¼ng nh÷ng kh«ng sî mµ l¹i cßn c¶m thÊy thÝch thó. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 166 Nguyªn t¸c : Cæ Long Lý TÇm Hoan l¹i bËt c−êi. Nhí l¹i c©u nãi chãt cña Du Long Sinh khi hËm hùc bá ®i, h¾n nãi: - NÕu ng−¬i qu¶ ®· mª mÖt L©m Tiªn Nhi th× ng−¬i sÏ hèi hËn v× nµng ®· lµ cña ta råi, nµng ®· cïng ta... cïng ta... Hõ, sao ng−¬i l¹i thÝch ®i mét chiÕc giÇy mµ cã kÎ ®· xá ch©n råi thÕ? Lý TÇm Hoan nhí c©u nãi ®ã mµ c−êi ra tiÕng: - Dï g× giÇy cò vÉn ªm ch©n h¬n giÇy míi. ThËt lµ téi nghiÖp Du Long Sinh qu¶ lµ kÎ ®¸ng th−¬ng. Mµ còng dÔ tøc c−êi, L©m Tiªn Nhi qu¶ lµ h¹ng ng−êi nh− h¾n nãi sao? Nµng qu¶ lµ c« g¸i lang ch¹ nh− thÕ −? Qu¶ lµ mét tËt lín cña ®µn «ng. Khi mµ hä kh«ng chiÕm ®−îc ng−êi con g¸i, thïi y nh− lµ tr¨m nh− mét, hä tù khoe khoang hä cè nãi r»ng hä lµm chñ ng−êi ®µn bµ Êy. Mét tËt xÊu cña nh÷ng g· ®µn «ng, mét tËt xÊu ®¸ng th−¬ng h¹i. Lý TÇm Hoan chËm chËm ®i ra cöa vµ chît thÊy ¸nh ®Ìn ®i l¹i. ¸nh ®Ìn mçi lóc mét gÇn. Hai c« g¸i ¨n mÆc lèi a hoµn x¸ch hai chiÕc ®Ìn l«ng. Hai ¶ võa ®i võa th× thµo víi nhau vµ c−êi khóc khÝch, khi thÊy Lý TÇm Hoanhai ¶ vôt lµm nghiªm. VÎ nghiªm trang trªn khu«n mÆt non choÑt tr«ng ®Õn buån c−êi. Lý TÇm Hoan: - L©m c« n−¬ng sai ®Õn ®ãn t«i ®Êy µ? C« g¸i ¸o xanh vßng tay thi lÔ: - Phu nh©n cho chóng t«i ®Õn thØnh Lý th¸m hoa. Lý TÇm Hoan cau mÆt: - Phu nh©n nµo? C« g¸i ¸o xanh c−êi: - Trµng chñ chóng t«i chØ cã mét phu nh©n. C« g¸i ¸o hång r−íc nãi: - Phu nh©n biÕt Lý th¸m hoa kh«ng −a vÇy cuéc víi ®¸m tôc kh¸ch, cho thiÕt mét tiÖc nhá ®Ó cho thØnh Lý th¸m hoa ®Õn trß chuyÖn cho vui. Lý TÇm Hoan ®øng s÷ng nh− trêi trång, thÇn trÝ nh− ®· bay ra khái rõng tróc, bay bæng lªn töu lÇu. Toµ lÇu nho nhá xinh xinh, n¬i mµ m−êi n¨m tr−íc h¾n h»ng lui tíi. H¨n nhí râ tõng viªn ®¸ bËc thÒm, tõng kho¶ng lan can, tõng vÞ trÝ cña mçi chiÕc ghÕ. N¬i th−êng cã nh÷ng b÷a tiÖc nho nhá mµ h¾n th−êng dïng. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 167 Nguyªn t¸c : Cæ Long H¾n nhí râ tõng thøc ¨n, tõng chiÕc ®Üa, h¾n nhí râ h−¬ng r−îu n¨m x−a. *** Nµng vÉn cßn ë sau rÌm vµ giäng nãi thËt trang nghiªm: - §õng quªn lêi mÑ dÆn nghe con, h·y rãt r−îu kÝnh Lý ®¹i thóc. - V©ng. Hång Hµi Nhi rãt r−îu vµ cung kÝnh cói ®Çu: - Mu«n lÇm ngµn lì ®Òu do bëi diÖt nhi, d¸m mong Lý thóc thóc ®õng ®Ó vµo lßng, ®èi víi Long gia, ©n nghÜa cña Lý thóc thóc nÆng b»ng non th¸i, cho dï thóc thóc cã giÕt, diÖt nhi còng kh«ng o¸n tr¸ch. Lßng nh− mu«n mèi t¬ vß, Lý TÇm Hoan kh«ng biÕt nãi sao cho ph¶i. ThËt sù, cho dï tù biÕt m×nh kh«ng sai quÊy, nh−ng b©y giê nh×n vµo g−¬ng mÆt tr¾ng bÖnh nh− giÊy cña ®øa bÐ, trong lßng hä Lý còng vÉn cã c¶m gi¸c lµ m×nh ph¹m téi. Lý TÇm Hoan mÝm miÖng thë ra: - Thi ¢m cã ph¶i nµng t×m t«i ®Õn ®©y ®Ó mµ chµ s¸t dµy vß. H¾n vÉn kh«ng nãi ra lêi, còng kh«ng biÕt ph¶i lµm sao c¹n chÐn. R−îu kh«ng cßn lµ mü töu n÷a. Nã lµ mét chÊt ®¾ng cña cuéc ®êi, mét chÊt ®¾ng mµ ®èi víi Lý TÇm Hoan kh«ng thÓ kh«ng cã ®−îc. H¾n sèng ®−îc còng chØ nhê vµo men ®¾ng Êy. Hång Hµi Nhi nãi tiÕp: - Tõ ®ay vÒ sau, tuiy diÖt nhi kh«ng cßn cã thÓ luyÖn vÜo ®−îc n÷a, nh−ng lµm kÎ nam nhi kh«ng thÓ trän ®êi sèng nhê m·i bªn cha mÑ, xin thóc thóc niÑm chót tuyÖt kü phßng th©n ®Ó cho diÖt nhi sau nµy tr¸nh khái c¸i tñi nhôc v× bÞ ng−êi khinh rÎ. Lý TÇm Hoan thë h¾t ra mét h¬i dµi, mÊy ngãn tay khÏ vuèt lªn sèng ®ao ngän tiÓu ®ao. TiÕng cña Thi ¢m väng lªn tõ phÝa sau rÌm: - Lý ®¹i thóc tõ tr−íc dÕn nay ch−a hÒ truyÒn thô phi ®ao cho ai c¶, cã ®−îc trong tay ngän phi ®ao Êy lµ bïa hé th©n cña con ®ã. Sao kh«ng l¹y thóc thóc mµ t¹ ¬n ®i. Hång Hµi Nhi xôp xuèng: - §a t¹ thóc thóc. Lý TÇm Hoan mØm c−êi, mØm c−êi trong tiÕng thë dµi th−ên th−ît. Lßng mÑ th−¬ng con thËt lµ kh«ng cßn sù chu ®¸o nµo h¬n n÷a, nh−ng con ®èi víi mÑ th× sao? *** Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 168 Nguyªn t¸c : Cæ Long Kh«ng khÝ l¹c ch×m vµo u uÊt. ¶ a hoµn ®· ®−a chó bÐ ra sau nh−ng L©m Thi ¢m th× vÉn cßn ë bªn rÌm nh− ch−a muèn cho Lý TÇm Hoan cÊt b−íc. T¹i lµm sao nµng cßn muèn l−u h¾n l¹i? Lý TÇm Hoan ®©u ph¶i con ng−êi bÊt cÈn, thÕ nh−ng hoµn c¶nh, trong giê phót nµy chît c¶m thÊy v« cïng lóng tóng, lóng tóng nh− mét ®øa trÎ vÞ thµnh niªn. ¸i t×nh qu¶ thËt lµ kú l¹ cã lóc nã lµm chio kÎ th«ng minh biÕn thµnh thµnh ngu xuÈn, cã lóc nã lµm cho con ng−êi ho¹t b¸t trë nªn ®Çn ®én. §ªm s¾p vÒ khuya. L©m Tiªn Nhi ch¾c ®ang nãng lßng chê ®îi. TiÕng cña L©m Thi ¢m ph¸ tan ý nghÜ cña Lý TÇm Hoan: - Lý thóc thóc cã chuyÖn cÇn µ? Lý TÇm Hoan bµng hoµng: - Kh«ng... kh«ng cã chi. LÆng thinh mét lóc, Thi ¢m hái thËt chËm r·i: - Lý thóc thóc ®· gÆp L©m Tiªn Nhi råi chø? Lý TÇm Hoan ®¸p: - Cã gÆp ®«i lÇn. L©m Thi ¢m nãi: - Nµng lµ mét c« bÐ ®¸ng th−¬ng, th©n thÕ cña nµng thËt hÕt søc bi khæ, nÕu thóc thóc thÊy cha nµng tøc kh¾c sÏ biÕt sù bÊt h¹nh cña nµng ®Õn møc nµo. Lý TÇm Hoan thë ra. Kh«ng biÕt h¾n bïi ngïi cho th©n thÕ cña L©m Tiªn Nhi hay bïi ngïi v× lêi lÏ cña L©m Thi ¢m. L©m Tiªn Nhi nãi tiÕp: - N¨m ®ã, t«i ®Õn " X¶ th©n nhai " ®Ó cÇu nguyÖn, t×nh cê ®óng lóc nµng ®Þnh gieo m×nh xuèng vùc s©u vµ t«i ®· cøu ®−îc nµng. Thóc thóc cã biÕt v× sao nµng l¹i ®Þnh huû m×nh kh«ng. Lý TÇm Hoan miÔn c−ìng l¾c ®Çu: - Kh«ng! L©m Thi ¢m nãi: - Nµng huû m×nh v× c¸i bÞnh cña cha nµng. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 12. TiÓu Lý phi ®ao 169 Nguyªn t¸c : Cæ Long Thi ¢m thë ra vµ nãi tiÕp: - Cha nh− thÕ Êy mµ l¹i cã con g¸i thÕ, thËt khã lµm cho ng−êi ta tin ®−îc. T«i kh«ng chØ th−¬ng nµng mµ l¹i cßn kÝnh phôc nµng. Lý TÇm Hoan l¹i thë dµi kh«ng nãi. Thi ¢m nãi: - Nµng kh«ng nh÷ng ®Ñp ®Ï th«ng minh mµ l¹i lµ mét c« g¸i l;u«n lu«n cÇu tiÕn. Nµng tù biÕt m×nh sinh ra trong mét gia ®×nh bÞ ng−êi ta xem nhÑ, cho nªn bÊt cø mét viÖc lµm nµo, nµng còng cè hÕt søc cho ®õng bÞ ng−êi ®êi khinh rÎ. Lý TÇm Hoan c−êi: - B©y giê th× sî ch¾c kh«ng cßn ai khinh rÎ n÷a . Thi ¢m nãi: - §ã lµ do nµng phÊn ®Êu mµ ®−îc, chØ hiÒm v× tuæi nµng qu¸ nhá, t©m tÝnh qu¸ mÒm yÕu, cho nªn t«i cø sî nµng l¹i m¾c bÉy thiªn h¹. Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - Sao nµng l¹i cã thÓ m¾c bÉy? Nµng ®ang gi¨ng bÉy kia chø. Nh−ng hä Lý vÉn lµm thinh. Thi ¢m l¹i nãi: - T«i chØ mong nµng sau nµy t×m ®−îc chç n−¬ng th©n xøng ®¸ng, mong nµng ®õng bÞ lõa g¹t mµ ph¶i mang khæ suèt ®êi. LÆng thinh mét lóc, Lý TÇm Hoan míi hái thËt nhÑ: - Nh−ng t¹i sao ®¹i tÈu l¹i nãi víi t«i chuyÖn ®ã? L©m Thi ¢m còng lÆng thinh mét lóc r«i míi tr¶ lêi: -T¹i lµm sao t«i l¹i nãi chuyÖn víi thóc thóc, kh«ng lÏ thóc thóc kh«ng biÕt sao? L¹i lÆng thinh mét lóc n÷a, Lý TÇm Hoan vôt bËt c−êi: - BiÕt, biÕt rÊt râ. Qu¶ thËt, Lý TÇm Hoan ®· biÕt râ råi. L©m Thi ¢m cè cÇm ch©n, nguyªn do lµ kh«ng b»ng lßng sù −íc hÑn gi÷a h¾n vµ L©m Tiªn Nhi vµ chuyÖn hÑn −íc nµy l¹i chÝnh g· si t×nh Du Long Sinh nãi cho L©m Thi ¢m biÕt. ChuyÖn kÓ còng hay. Thi ¢m nã tiÕp: - Cho dï thÕ nµo chóng ta còng lµ b»ng h÷u, t«i muèn van cÇu thóc thóc mét viÖc. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 13. TiÓu Lý phi ®ao 170 Nguyªn t¸c : Cæ Long Lý TÇm Hoan nghe ®au nhãi trong lßng nh−ng vÉn mØm c−êi: - §ai tÈu muèn t«i ®õng t×m ®Õn víi L©m Tiªn Nhi. Thi ¢m ®¸p nhÑ: - §óng. Lý TÇm Hoan thë ra: - §¹i tÈu cho r»ng t«i ®·... ®Ó ý nµng? Thi ¢m nãi: - T«i kh«ng cÇn biÕt thóc thóc ®èi víi nµng nh− thÕ nµo, chØ monh thóc thóc vui lßng ®¸p øng lêi yªu cÇu cña t«i th«i. Lý TÇm Hoan n©ng chÐn r−îu uèng c¹n mét h¬i: - §óng, t«i lµ mét kÎ l½ng tö quen mÊt nÕt, nÕu t«i gÇn nµng lµ t«i sÏ h¹i nµng... © HQD Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2